SỨ ĐIỆP LỄ KỶ NIỆM 100 NĂM TIN LÀNH ĐẾN VIỆT NAMLỄ KỶ NIỆM 100 NĂM TIN LÀNH ĐẾN VIỆT NÀM & HỘI ĐỒNG GIÁO HẠT LẦN THỨ 36


Từ 2-5/7/2011


Chương Trình Hội Đồng Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ Lần Thứ 36

Lễ Bế Mạc: Diễn giả: Mục Sư Gáio Hạt Trưởng Nguyễn Anh Tài

Tĩnh Nguyện Sáng Chúa Nhật : Diễn giả: Mục Sư Dr. Spencer Sutherland

Tĩnh Nguyện Sáng Thứ Hai : Diễn giả: Mục Sư Ted Cline

Tĩnh Nguyện Sáng Chúa Nhật : Diễn giả: Mục Sư Leroy Joshephsen

Hội Đồng Cầu Nguyện : Diễn giả: Mục Sư Tôn Thất Bình

Thờ Phượng Tối Thứ Hai Phần 1 & 2: Diễn giả: Mục Sư Hồ Hiếu Hạ

Thờ Phượng Tối Chúa Nhật Truyền Giáo: Diễn giả: Mục Sư Phó Hội Trưởng Dr. Robert Fetherlin

Thờ Phượng Trưa Chúa Nhật: Diễn giả: Mục Sư Nguyễn Hữu Mạc Hội Trưởng HTTL Miền Bắc

Thờ Phượng Sáng Chúa Nhật: Diễn giả: Mục Sư Hội Trưởng Dr. Gary BennedictChương Trình Đại Lễ Kỷ Niệm 100 Năm Tin Lành Đến Việt Nam

01_Thờ Phượng Buổi Sáng: Sứ Điệp "Chúa Jesus Thành Lập Hội Thánh"

Diễn giả: Mục Sư Tôn Thất Bình

02_Thờ Phượng Buổi Trưa: Sứ Điệp "Đức Tin"

Diễn giả: Mục Sư Nguyễn Tấn Dương

03_Thờ Phượng Buổi Tối: Sứ Điệp "Cho Sự Vinh Hiển Toàn Cầu Của Chúa"

Diễn giả Mục Sư Rick Warren