Lời Chứng Từ Giáo Sư Phật Học Viện Đến Môn Đệ Chúc Cứu Thế