Nghiên Cứu Thánh Kinh: Bài Giảng Trên Núi

Biên Soạn: Mục Sư Dick Woodward
Trường Cao Đẳng MBC thực hiện Phiên dịch & thu âm Việt ngữ