Nghiên Cứu Thánh Kinh: Sách I Cô-rinh-tô

Biên Soạn: Mục Sư Dick Woodward
Trường Cao Đẳng MBC thực hiện Phiên dịch & thu âm Việt ngữ