Nghiên Cứu Thánh Kinh: Thư Rô-ma

Biên Soạn: Mục Sư Dick Woodward
Trường Cao Đẳng MBC thực hiện Phiên dịch & thu âm Việt ngữ