Nghiên Cứu Thánh Kinh: Tiêu Chuẩn Giá Trị Của Đấng Christ

Biên Soạn: Mục Sư Dick Woodward
Trường Cao Đẳng MBC thực hiện Phiên dịch & thu âm Việt ngữ