12
người đang truy cập.
 

 

 


Chương Trình Huấn Luyện Chứng Đạo Sâu Rộng_Evangelism Explosion (EE)

Do Mục Sư Tiến sĩ Tôn Thất Bình giảng dạy


Chứng Đạo Qua Nếp Sống Hàng Ngày

Diễn giả: Mục Sư Tiến Sĩ Tôn Thất Bình

Khoá Huấn Luyện Ngắn Hạn Chứng Đạo Sâu Rộng (EE) Evangelism Explosion

Do Mục Sư Tiến Sĩ Tôn Thất Bình Huấn luyện.


Dàn Bài Huấn Luyện Chứng Đạo Sâu Rộng (EE) Evangelism Explosion

Do Mục Sư Tiến Sĩ Tôn Thất Bình Biên Soạn  (Microsoft PowerPoint)

Bài 01_Trang Bị Tín Hữu

Bài 02_Chứng Đạo Nếp Sống

Bài 03_Xây Dựng Mối Quan Hệ

Bài 04_Chia Sẻ Lời Chứng

Bài 05_Đặc Các Câu Hỏi

Bai 06_Ân Điển Và Con Người

Bài 07_Đức Chúa Trời Và Chúa Jêsus

Bài 08_Đức Tin

Bài 09_Sự Tiếp Nhận Chúa

Bài 10_Chăm Sóc Tín Hữu

Bài 11_Tuyển Mộ Và Nhân Rộng

Bài 12_Đối Phó Với Sự Chống Đối

Bài 13_Những Bước Tiếp Theo


Tài Liệu Huấn Luyện (Lighthouse Seminar)

Do Mục Sư Tiến Sĩ Tôn Thất Bình Biên Soạn (Microsoft PowerPoint)

01_Nền Tảng Chứng Đạo

02_Phương Pháp Chứng Đạo

03_Thực Hành Chứng Đạo

Dàn Bài Chứng Đạo Qua Nếp Sống Hàng Ngày


Xem Mẫu Thực Tập Chương Trình Chứng Đạo Sâu Rộng (EE) Evangelism Explosion

Nghe Mẩu Thưc Tập Chương Trình Chứng Đạo Sâu Rộng (EE) Evangelism Explsion

Do Mục Sư Trần Thế Thiên Phước; Đặc trách Chương Trình Chứng Đạo Sâu Rộng (EE) Evangelism Explosion, cùng với một số con cái Chúa thực hiện quay ngoại cảnh tại Việt Nam; để giúp cho các Chứng đạo viên thực hành toàn bộ Dàn Bài Phúc Âm Chứng Đạo Sâu Rộng(EE) Evangelism Explosion.