Nghiên Cứu Thánh Kinh: Giới Thiệu Thánh Kinh Cựu Ước

Biên soạn & Trình bày: Mục Sư Hồ Xuân Phước