Chứng Đạo: Người Việt Nam Với Khái Niệm Ông Trời

Tác giả: Mục Sư Nguyễn Văn Huệ