& Những Câu Chuyện Trong Đời Sống

 Vì Khao Khát Tìm Chân Lý, Một Cựu Đại Đức Phật Giáo Gặp Chúa

Do chính Tác giả trình bày: Cựu Đại Đức Thích Huệ Nhật