Suy Tư Đầu Năm

Do Mục sư Nguyễn Thỉ biên soạn & trình bày