Hạt Cải & Men

Do Mục sư Nguyễn Thỉ biên soạn & trình bày