Đói Khát Công Chính

Do Mục sư Nguyễn Thỉ biên soạn & trình bày