Khai Thuế

Do Mục sư Nguyễn Thỉ biên soạn & trình bày