Mục Lục

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]


Sng-thế K 1    chọn đoạn khc

1. Ban đầu ức Cha Trời dựng nn trời đất.
2. Vả, đất l v hnh v trống khng, sự mờ tối ở trn mặt vực; Thần ức Cha Trời vận hnh trn mặt nước.
3. ức Cha Trời phn rằng: Phải c sự sng; th c sự sng.
4. ức Cha Trời thấy sự sng l tốt lnh, bn phn sng ra cng tối.
5. ức Cha Trời đặt tn sự sng l ngy; sự tối l đm. Vậy, c buổi chiều v buổi mai; ấy l ngy thứ nhứt.
6. ức Cha Trời lại phn rằng: Phải c một khoảng khng ở giữa nước đặng phn rẽ nước cch với nước.
7. Ngi lm nn khoảng khng, phn rẽ nước ở dưới khoảng khng cch với nước ở trn khoảng khng; th c như vậy.
8. ức Cha Trời đặt tn khoảng khng l trời. Vậy, c buổi chiều v buổi mai; ấy l ngy thứ nh.
9. ức Cha Trời lại phn rằng: Những nước ở dưới trời phải tụ lại một nơi, v phải c chỗ kh cạn by ra; th c như vậy.
10. ức Cha Trời đặt tn chỗ kh cạn l đất, cn nơi nước tụ lại l biển. ức Cha Trời thấy điều đ l tốt lnh.
11. ức Cha Trời lại phn rằng: ất phải sanh cy cỏ; cỏ kết hột giống, cy tri kết quả, ty theo loại m c hột giống trong mnh trn đất; th c như vậy.
12. ất sanh cy cỏ: cỏ kết hột ty theo loại, cy kết quả c hột trong mnh, ty theo loại. ức Cha Trời thấy điều đ l tốt lnh.
13. Vậy, c buổi chiều v buổi mai; ấy l ngy thứ ba.
14. ức Cha Trời lại phn rằng: Phải c cc v sng trong khoảng khng trn trời, đặng phn ra ngy với đm, v dng lm dấu để định th tiết, ngy v năm;
15. lại dng lm v sng trong khoảng khng trn trời để soi xuống đất; th c như vậy.
16. ức Cha Trời lm nn hai v sng lớn; v lớn hơn để cai trị ban ngy, v nhỏ hơn để cai trị ban đm; Ngi cũng lm cc ngi sao.
17. ức Cha Trời đặt cc v đ trong khoảng khng trn trời, đặng soi sng đất,
18. đặng cai trị ban ngy v ban đm, đặng phn ra sự sng với sự tối. ức Cha Trời thấy điều đ l tốt lnh.
19. Vậy, c buổi chiều v buổi mai; ấy l ngy thứ tư.
20. ức Cha Trời lại phn rằng: Nước phải sanh cc vật sống cho nhiều, v cc loi chim phải bay trn mặt đất trong khoảng khng trn trời.
21. ức Cha Trời dựng nn cc loi c lớn, cc vật sống hay động nhờ nước m sanh nhiều ra, ty theo loại, v cc loi chim hay bay, ty theo loại. ức Cha Trời thấy điều đ l tốt lnh.
22. ức Cha Trời ban phước cho cc loi đ m phn rằng: Hy sanh sản, thm nhiều, lm cho đầy dẫy dưới biển; cn cc loi chim hy sanh sản trn đất cho nhiều.
23. Vậy, c buổi chiều v buổi mai; ấy l ngy thứ năm.
24. ức Cha Trời lại phn rằng: ất phải sanh cc vật sống ty theo loại, tức sc vật, cn trng, v th rừng, đều ty theo loại; th c như vậy.
25. ức Cha Trời lm nn cc loi th rừng ty theo loại, sc vật ty theo loại, v cc cn trng trn đất ty theo loại, ức Cha Trời thấy điều đ l tốt lnh.
26. ức Cha Trời phn rằng: Chng ta hy lm nn loi người như hnh ta v theo tượng ta, đặng quản trị loi c biển, loi chim trời, loi sc vật, loi cn trng b trn mặt đất, v khắp cả đất.
27. ức Cha Trời dựng nn loi người như hnh Ngi; Ngi dựng nn loi người giống như hnh ức Cha Trời; Ngi dựng nn người nam cng người nữ.
28. ức Cha Trời ban phước cho loi người v phn rằng: Hy sanh sản, thm nhiều, lm cho đầy dẫy đất; hy lm cho đất phục tng, hy quản trị loi c dưới biển, loi chim trn trời cng cc vật sống hnh động trn mặt đất.
29. ức Cha Trời lại phn rằng: Nầy, ta sẽ ban cho cc ngươi mọi thứ cỏ kết hột mọc khắp mặt đất, v cc loi cy sanh quả c hột giống; ấy sẽ l đồ ăn cho cc ngươi.
30. Cn cc loi th ngoi đồng, cc loi chim trn trời, v cc động vật khc trn mặt đất, phm giống no c sự sống th ta ban cho mọi thứ cỏ xanh đặng dng lm đồ ăn; th c như vậy.
31. ức Cha Trời thấy cc việc Ngi đ lm thật rất tốt lnh. Vậy, c buổi chiều v buổi mai; ấy l ngy thứ su.

Sng-thế K 2    chọn đoạn khc

1. Ấy vậy, trời đất v mun vật đ dựng nn xong rồi.
2. Ngy thứ bảy, ức Cha Trời lm xong cc cng việc Ngi đ lm, v ngy thứ bảy, Ngi nghỉ cc cng việc Ngi đ lm.
3. Rồi, Ngi ban phước cho ngy thứ bảy, đặt l ngy thnh; v trong ngy đ, Ngi nghỉ cc cng việc đ dựng nn v đ lm xong rồi.
4. Ấy l gốc tch trời v đất khi đ dựng nn, trong lc Gi-h-va ức Cha Trời dựng nn trời v đất.
5. Vả, lc đ, chưa c một cy nhỏ no mọc ngoi đồng, v cũng chưa c một ngọn cỏ no mọc ngoi ruộng, v Gi-h-va ức Cha Trời chưa c cho mưa xuống trn đất, v cũng chẳng c một người no cy cấy đất nữa.
6. Song c hơi nước dưới đất bay ln tưới khắp cng mặt đất,
7. Gi-h-va ức Cha Trời bn lấy bụi đất nắn nn hnh người, h sanh kh vo lỗ mũi; th người trở nn một loi sanh linh.
8. oạn, Gi-h-va ức Cha Trời lập một cảnh vườn tại -đen, ở về hướng ng, v đặt người m Ngi vừa dựng nn ở đ.
9. Gi-h-va ức Cha Trời khiến đất mọc ln cc thứ cy đẹp mắt, v tri th ăn ngon; giữa vườn lại c cy sự sống cng cy biết điều thiện v điều c.
10. Một con sng từ -đen chảy ra đặng tưới vườn; rồi từ đ chia ra lm bốn ngả.
11. Tn ngả thứ nhứt l Bi-sn; ngả đ chảy quanh xứ Ha-vi-la, l nơi c vng.
12. Vng xứ nầy rất cao; đ lại c nhũ hương v bnh ngọc.
13. Tn sng thứ nh l Ghi-hn, chảy quanh xứ Cu-sơ.
14. Tn sng thứ ba l Hi-đ-ke, chảy về pha đng bờ ci A-si-ri. Cn sng thứ tư l sng Ơ-phơ-rt.
15. Gi-h-va ức Cha Trời đem người ở vo cảnh vườn -đen để trồng v giữ vườn.
16. Rồi, Gi-h-va ức Cha Trời phn dạy rằng: Ngươi được tự do ăn hoa quả cc thứ cy trong vườn;
17. nhưng về cy biết điều thiện v điều c th chớ hề ăn đến; v một mai ngươi ăn chắc sẽ chết.
18. Gi-h-va ức Cha Trời phn rằng: Loi người ở một mnh th khng tốt; ta sẽ lm nn một kẻ gip đỡ giống như n.
19. Gi-h-va ức Cha Trời lấy đất nắn nn cc loi th đồng, cc loi chim trời, rồi dẫn đến trước mặt A-đam đặng thử xem người đặt tn chng n lm sao, hầu cho tn no A-đam đặt cho mỗi vật sống, đều thnh tn ring cho n.
20. A-đam đặt tn cc loi sc vật, cc loi chim trời cng cc loi th đồng; nhưng về phần A-đam, th chẳng tm được một ai gip đỡ giống như mnh hết.
21. Gi-h-va ức Cha Trời lm cho A-đam ngủ m, bn lấy một xương sường, rồi lấp thịt thế vo.
22. Gi-h-va ức Cha Trời dng xương sường đ lấy nơi A-đam lm nn một người nữ, đưa đến cng A-đam.
23. A-đam ni rằng: Người nầy l xương bởi xương ti, thịt bởi thịt ti m ra. Người nầy sẽ được gọi l người nữ, v n do nơi người nam m c.
24. Bởi vậy cho nn người nam sẽ la cha mẹ m dnh du cng vợ mnh, v cả hai sẽ trở nn một thịt.
25. Vả, A-đam v vợ, cả hai đều trần truồng, m chẳng hổ thẹn.

Sng-thế K 3    chọn đoạn khc

1. Vả, trong cc loi th đồng m Gi-h-va ức Cha Trời đ lm nn, c con rắn l giống quỉ quyệt hơn hết. Rắn ni cng người nữ rằng: M chi! ức Cha Trời h c phn dặn cc ngươi khng được php ăn tri cc cy trong vườn sao?
2. Người nữ đp rằng: Chng ta được ăn tri cc cy trong vườn,
3. song về phần tri của cy mọc giữa vườn, ức Cha Trời c phn rằng: Hai ngươi chẳng nn ăn đến v cũng chẳng nn đ-động đến, e khi hai ngươi phải chết chăng.
4. Rắn bn ni với người nữ rằng: Hai ngươi chẳng chết đu;
5. nhưng ức Cha Trời biết rằng hễ ngy no hai ngươi ăn tri cy đ, mắt mnh mở ra, sẽ như ức Cha Trời, biết điều thiện v điều c.
6. Người nữ thấy tri của cy đ bộ ăn ngon, lại đẹp mắt v qu v để mở tr khn, bn hi ăn, rồi trao cho chồng đứng gần mnh, chồng cũng ăn nữa.
7. oạn, mắt hai người đều mỡ ra, biết rằng mnh lỏa lồ, bn lấy l cy vả đng khố che thn.
8. Lối chiều, nghe tiếng Gi-h-va ức Cha Trời đi ngang qua vườn, A-đam v vợ ẩn mnh giữa bụi cy, để trnh mặt Gi-h-va ức Cha Trời.
9. Gi-h-va ức Cha Trời ku A-đam m phn hỏi rằng: Ngươi ở đu?
10. A-đam thưa rằng: Ti c nghe tiếng Cha trong vườn, bn sợ, bởi v ti lỏa lồ, nn đi ẩn mnh.
11. ức Cha Trời phn hỏi: Ai đ chỉ cho ngươi biết rằng mnh lỏa lồ? Ngươi c ăn tri cy ta đ dặn khng nn ăn đ chăng?
12. Thưa rằng: Người nữ m Cha đ để gần bn ti cho ti tri cy đ v ti đ ăn rồi.
13. Gi-h-va ức Cha Trời phn hỏi người nữ rằng: Người c lm điều chi vậy? Người nữ thưa rằng: Con rắn dỗ dnh ti v ti đ ăn rồi.
14. Gi-h-va ức Cha Trời bn phn cng rắn rằng: V mầy đ lm điều như vậy, mầy sẽ bị rủa sả trong vng cc loi sc vật, cc loi th đồng, mầy sẽ b bằng bụng v ăn bụi đất trọn cả đời.
15. Ta sẽ lm cho mầy cng người nữ, dng di mầy cng dng di người nữ nghịch th nhau. Người sẽ giy đạp đầu mầy, cn mầy sẽ cắn gt chn người.
16. Ngi phn cng người nữ rằng: Ta sẽ thm điều cực khổ bội phần trong cơn thai nghn; ngươi sẽ chịu đau đớn mỗi khi sanh con; sự dục vọng ngươi phải xu hướng về chồng, v chồng sẽ cai trị ngươi.
17. Ngi lại phn cng A-đam rằng: V ngươi nghe theo lời vợ m ăn tri cy ta đ dặn khng nn ăn, vậy, đất sẽ bị rủa sả v ngươi; trọn đời ngươi phải chịu kh nhọc mới c vật đất sanh ra m ăn.
18. ất sẽ sanh chng gai v cy tật l, v ngươi sẽ ăn rau của đồng ruộng;
19. ngươi sẽ lm đổ mồ hi trn mới c m ăn, cho đến ngy no ngươi trở về đất, l nơi m c ngươi ra; v ngươi l bụi, ngươi sẽ trở về bụi.
20. A-đam gọi vợ l -va, v l mẹ của cả loi người.
21. Gi-h-va ức Cha Trời lấy da th kết thnh o di cho vợ chồng A-đam, v mặc lấy cho.
22. Gi-h-va ức Cha Trời phn rằng: Nầy, về sự phn biệt điều thiện v điều c, loi người đ thnh một bực như chng ta; vậy by giờ, ta hy coi chừng, e loi người giơ tay khiến cũng hi tri cy sự sống m ăn v được sống đời đời chăng.
23. Gi-h-va ức Cha Trời bn đuổi loi người ra khỏi vườn -đen đặng cy cấy đất, l nơi c người ra.
24. Vậy, Ngi đuổi loi người ra khỏi vườn, rồi đặt tại pha đng vườn -đen cc thần ch-ru-bin với gươm lưỡi chi la, để giữ con đường đi đến cy sự sống.

Sng-thế K 4    chọn đoạn khc

1. A-đam ăn ở với -va, l vợ mnh; người thọ thai sanh Ca-in v ni rằng: Nhờ ức Gi-h-va gip đỡ, ti mới sanh được một người.
2. -va lại sanh em Ca-in, l A-bn; A-bn lm nghề chăn chin, cn Ca-in th nghề lm ruộng.
3. Vả, cch t lu, Ca-in dng thổ sản lm của lễ dng cho ức Gi-h-va.
4. A-bn cũng dng chin đầu lng trong bầy mnh cng mỡ n. ức Gi-h-va đoi xem A-bn v nhận lễ vật của người;
5. nhưng chẳng đoi đến Ca-in v cũng chẳng nhận lễ vật của người; cho nn Ca-in giận lắm m gằm nt mặt.
6. ức Gi-h-va phn hỏi Ca-in rằng: Cớ sao ngươi giận, v cớ sao nt mặt ngươi gằm xuống?
7. Nếu ngươi lm lnh, h chẳng ngước mặt ln sao? Cn như chẳng lm lnh, th tội lỗi rnh đợi trước cửa, thm ngươi lắm; nhưng ngươi phải quản trị n.
8. Ca-in thuật lại cng A-bn l em mnh. Vả, khi hai người đương ở ngoi đồng, th Ca-in xng đến A-bn l em mnh, v giết đi.
9. ức Gi-h-va hỏi Ca-in rằng: A-bn, em ngươi, ở đu? Thưa rằng: Ti khng biết; ti l người giữ em ti sao?
10. ức Gi-h-va hỏi: Ngươi đ lm điều chi vậy? Tiếng của mu em ngươi từ dưới đất ku thấu đến ta.
11. By giờ, ngươi sẽ bị đất rủa sả, l đất đ hả miệng chịu ht mu của em ngươi bởi chnh tay ngươi lm đổ ra.
12. Khi ngươi trồng tỉa, đất chẳng sanh hoa lợi cho ngươi nữa; ngươi sẽ lưu lạc v trốn trnh, trn mặt đất.
13. Ca-in thưa cng ức Gi-h-va rằng: Sự hnh phạt ti nặng qu mang khng nổi.
14. Nầy, ngy nay, Cha đ đuổi ti ra khỏi đất nầy, ti sẽ lnh mặt Cha, sẽ đi lưu lạc trốn trnh trn đất; rồi, xảy c ai gặp ti, họ sẽ giết đi.
15. ức Gi-h-va phn rằng: Bởi cớ ấy, nếu ai giết Ca-in, th sẽ bị bo th bảy lần. ức Gi-h-va bn đnh dấu trn mnh Ca-in, hầu cho ai gặp Ca-in th chẳng giết.
16. Ca-in bn lui ra khỏi mặt ức Gi-h-va, v ở tại xứ Nốt, về pha đng của -đen.
17. oạn, Ca-in ăn ở cng vợ mnh, nng thọ thai v sanh được H-nc; Ca-in xy một ci thnh đặt tn l H-nc, ty theo tn con trai mnh.
18. Rồi, H-nc sanh Y-rt; Y-rt sanh M-hu-da-n; M-hu-da-n sanh M-tu-sa-n; M-tu-sa-n sanh L-mc.
19. L-mc cưới hai vợ; một người tn l A-đa, một người tn l Si-la.
20. A-đa sanh Gia-banh; Gia-banh l tổ phụ của cc dn ở trại v nui bầy sc vật.
21. Em người l Giu-banh, tổ phụ của những kẻ đnh đờn v thổi so.
22. Cn Si-la cũng sanh Tu-banh-Ca-in l người rn đủ thứ kh giới bn bằng đồng v bằng sắt. Em gi của Tu-banh-Ca-in l Na-a-ma.
23. L-mc bn ni với hai vợ mnh rằng: Hỡi A-đa v Si-la! hy nghe tiếng ta; Nầy, vợ L-mc hy lắng tai nghe lời ta: Ừ! Ta đ giết một người, v lm thương ta, V một người trẻ, v đnh sưng bầm ta.
24. Nếu Ca-in được bảy lần bo th, L-mc sẽ được bảy mươi bảy lần bo on.
25. A-đam cn ăn ở với vợ mnh; người sanh được một con trai đặt tn l Sết; v vợ rằng: ức Cha Trời đ cho ti một con trai khc thế cho A-bn m đ bị Ca-in giết rồi.
26. Sết cũng sanh được một con trai, đặt tn l -nt. Từ đy, người ta bắt đầu cầu khẩn danh ức Gi-h-va.

Sng-thế K 5    chọn đoạn khc

1. y l sch chp dng di của A-đam. Ngy m ức Cha Trời dựng nn loi người, th Ngi lm nn loi người giống như ức Cha Trời;
2. Ngi dựng nn người nam cng người nữ, ban phước cho họ, v trong ngy đ dựng nn, đặt tn l người.
3. Vả, A-đam được một trăm ba mươi tuổi, sanh một con trai giống như hnh tượng mnh, đặt tn l Sết.
4. Sau khi A-đam sanh Sết rồi, cn sống được tm trăm năm, sanh con trai con gi.
5. Vậy, A-đam hưởng thọ được chn trăm ba mươi tuổi, rồi qua đời.
6. Sết được một trăm năm tuổi, sanh -nt.
7. Sau khi Sết sanh -nt rồi, cn sống được tm trăm bảy năm, sanh con trai con gi.
8. Vậy, Sết hưởng thọ được chn trăm mười hai tuổi, rồi qua đời.
9. -nt được chn mươi tuổi, sanh K-nan.
10. Sau khi sanh K-nan rồi, cn sống được tm trăm mười lăm năm, sanh con trai con gi.
11. Vậy, -nt hưởng thọ được chn trăm năm tuổi, rồi qua đời.
12. K-nan được bảy mươi tuổi, sanh Ma-ha-la-le.
13. Sau khi K-nan sanh Ma-ha-la-le rồi, cn sống được tm trăm bốn mươi năm, sanh con trai con gi.
14. Vậy, K-nan hưởng thọ được chn trăm mười tuổi, rồi qua đời.
15. Ma-ha-la-le được su mươi lăm tuổi, sanh Gi-rệt.
16. Sau khi Ma-ha-la-le sanh Gi-rệt, cn sống được tm trăm ba mươi năm, sanh con trai con gi.
17. Vậy, Ma-ha-la-le hưởng thọ được tm trăm chn mươi lăm tuổi, rồi qua đời.
18. Gi-rệt được một trăm su mươi hai tuổi, sanh H-nc.
19. Sau khi Gi-rệt sanh H-nc rồi, cn sống được tm trăm năm, sanh con trai con gi.
20. Vậy, Gi-rệt hưởng thọ được chn trăm su mươi hai tuổi, rồi qua đời.
21. H-nc được su mươi lăm tuổi, sanh M-tu-s-la.
22. Sau khi H-nc sanh M-tu-s-la rồi, đồng đi cng ức Cha Trời trong ba trăm năm, sanh con trai con gi.
23. Vậy H-nc hưởng thọ được ba trăm su mươi lăm tuổi.
24. H-nc đồng đi cng ức Cha Trời, rồi mất biệt, bởi v ức Cha Trời tiếp người đi.
25. M-tu-s-la được một trăm tm mươi bảy tuổi, sanh L-mc.
26. Sau khi M-tu-s-la sanh L-mc rồi, cn sống được bảy trăm tm mươi hai năm, sanh con trai con gi.
27. Vậy, M-tu-s-la hưởng thọ được chn trăm su mươi chn tuổi, rồi qua đời.
28. L-mc được một trăm tm mươi hai tuổi, sanh một trai,
29. đặt tn l N-, m ni rằng: ứa nầy sẽ an ủi lng ta về cng việc v về sự nhọc nhằn m đất bắt tay ta phải lm, l đất ức Gi-h-va đ rủa sả.
30. Sau khi L-mc sanh N- rồi, cn sống được năm trăm chn mươi lăm năm, sanh con trai con gi.
31. Vậy, L-mc hưởng thọ được bảy trăm bảy mươi bảy tuổi, rồi qua đời.
32. Cn N-, khi đến năm trăm tuổi, sanh Sem Cham v Gia-phết.

Sng-thế K 6    chọn đoạn khc

1. Vả, khi loi người khởi thm nhiều trn mặt đất, v khi loi người đ sanh được con gi rồi,
2. cc con trai của ức Cha Trời thấy con gi loi người tốt đẹp, bn cưới người no vừa lng mnh m lm vợ.
3. ức Gi-h-va phn rằng: Thần ta sẽ chẳng hằng ở trong loi người lun; trong điều lầm lạc, loi người chỉ l xc thịt; đời người sẽ l một trăm hai mươi năm m thi.
4. ời đ v đời sau, c người cao lớn trn mặt đất, v con trai ức Cha Trời ăn ở cng con gi loi người m sanh con ci; ấy những người mạnh dạn ngy xưa l tay anh hng c danh.
5. ức Gi-h-va thấy sự hung c của loi người trn mặt đất rất nhiều, v cc tưởng của lng họ chỉ l xấu lun;
6. th tự trch đ dựng nn loi người trn mặt đất, v buồn rầu trong lng.
7. ức Gi-h-va phn rằng: Ta sẽ hủy diệt khỏi mặt đất loi người m ta đ dựng nn, từ loi người cho đến loi sc vật, loi cn trng, loi chim trời; v ta tự trch đ dựng nn cc loi đ.
8. Nhưng N- được ơn trước mặt ức Gi-h-va.
9. Nầy l dng di của N-. N- trong đời mnh l một người cng bnh v ton vẹn, đồng đi cng ức Cha Trời.
10. N- sanh ba con trai l Sem, Cham v Gia-phết.
11. Thế gian bấy giờ đều bại hoại trước mặt ức Cha Trời v đầy dẫy sự hung c.
12. Nầy, ức Cha Trời nhn xem thế gian, thấy điều bại hoại, v hết thảy xc thịt lm cho đường mnh trn đất phải bại hoại.
13. ức Cha Trời bn phn cng N- rằng: Kỳ cuối cng của mọi xc thịt đ đưa đến trước mặt ta; v cớ loi người m đất phải đầy dẫy điều hung hăng; vậy, ta sẽ diệt-trừ họ cng đất.
14. Ngươi hy đng một chiếc tu bằng cy g-phe, đng c từng phng, rồi trt chai bề trong cng bề ngoi.
15. Vậy, hy lm theo thế nầy: Bề di tu ba trăm thước, bề ngang năm mươi thước, bề cao ba mươi thước.
16. Trn tu ngươi sẽ lm một cửa sổ, bề cao một thước, v chừa một cửa bn hng; ngươi sẽ lm một từng dưới, một từng giữa v một từng trn.
17. Cn ta đy, ta sẽ dẫn nước lụt khắp trn mặt đất, đặng diệt tuyệt cc xc thịt c sanh kh ở dưới trời; hết thảy vật chi ở trn mặt đất đều sẽ chết hết.
18. Nhưng ta sẽ lập giao ước cng ngươi, rồi ngươi v vợ, cc con v cc du của ngươi, đều hy vo tu.
19. Về cc loi sanh vật, ngươi hy dẫn xuống tu mỗi loi một cặp, c đực c ci, c trống c mi, hầu cho ở cng ngươi đặng giữ trn sự sống;
20. chim ty theo loại, sc vật ty theo loại, cn trng ty theo loại, mỗi thứ hai con, sẽ đến cng ngươi, để ngươi giữ trn sự sống cho.
21. Lại, ngươi hy lấy cc thứ đồ ăn đem theo, đặng để dng lm lương thực cho ngươi v cc loi đ.
22. N- lm cc điều nầy y như lời ức Cha Trời đ phn dặn.

Sng-thế K 7    chọn đoạn khc

1. ức Gi-h-va phn cng N- rằng: Ngươi v cả nh ngươi hy vo tu, v về đời nầy ta thấy ngươi l cng bnh ở trước mặt ta.
2. Trong cc loi vật thanh sạch, hy đem theo mỗi loi bảy cặp, đực v ci; cn loi vật khng thanh sạch mỗi loi một cặp, đực v ci.
3. Cũng hy đem theo những chim trời, mỗi thứ bảy cặp, trống v mi, để giữ giống ở trn khắp mặt đất.
4. V cn bảy ngy nữa, ta sẽ lm mưa xuống mặt đất, trong bốn mươi ngy v bốn mươi đm; ta sẽ tuyệt diệt khỏi đất hết cc loi của ta đ dựng nn.
5. oạn, N- lm theo mọi điều ức Gi-h-va đ phn dặn mnh.
6. Vả, khi lụt xảy ra, v nước trn trn mặt đất, th N- đ được su trăm tuổi.
7. V cớ nước lụt, nn N- vo tu cng vợ, cc con trai v cc du mnh;
8. loi vật thanh sạch v loi vật khng thanh sạch, loi chim, loi cn trng trn mặt đất,
9. từng cặp, đực v ci, trống v mi, đều đến cng N- m vo tu, y như lời ức Cha Trời đ phn dặn người.
10. Sau bảy ngy, nước lụt xảy c trn mặt đất.
11. Nhằm năm su trăm của đời N-, thng hai, ngy mười bảy, chnh ngy đ, cc nguồn của vực lớn nổ ra, v cc đập trn trời mở xuống;
12. mưa sa trn mặt đất trọn bốn mươi ngy v bốn mươi đm.
13. Lại cũng trong một ngy đ, N- với vợ, ba con trai: Sem, Cham v Gia-phết, cng ba du mnh đồng vo tu.
14. Họ v cc loi, th rừng ty theo loại, sc vật ty theo loại, cn trng trn mặt đất ty theo loại, chim ty theo loại, v hết thảy vật no c cnh,
15. đều từng cặp theo N- vo tu; nghĩa l mọi xc thịt no c sanh kh,
16. một đực một ci, một trống một mi, đều đến vo tu, y như lời ức Cha Trời đ phn dặn; đoạn, ức Gi-h-va đng cửa tu lại.
17. Nước lụt phủ mặt đất bốn mươi ngy; nước dưng thm nng hỏng tu ln khỏi mặt đất.
18. Trn mặt đất nước lớn v dưng thm nhiều lắm; chiếc tu nổi trn mặt nước.
19. Nước cng dưng ln bội phần trn mặt đất, hết thảy những ngọn ni cao ở dưới trời đều bị ngập.
20. Nước dưng ln mười lăm thước cao hơn, mấy ngọn ni đều ngập.
21. Cc xc thịt hnh động trn mặt đất đều chết ngột, no chim, no sc vật, no th rừng, no cn trng, v mọi người.
22. Cc vật c sanh kh trong lỗ mũi, cc vật ở trn đất liền đều chết hết.
23. Mọi loi ở trn mặt đất đều bị hủy diệt, từ loi người cho đến loi th, loi cn trng, cng loi chim trời, chỉ cn N- v cc loi ở với người trong tu m thi.
24. Nước dưng ln trn mặt đất trọn một trăm năm mươi ngy.

Sng-thế K 8    chọn đoạn khc

1. Vả, ức Cha Trời nhớ lại N- cng cc loi th v sc vật ở trong tu với người, bn khiến một trận gi thổi ngang qua trn đất, th nước dừng lại.
2. Cc nguồn của vực lớn v cc đập trn trời lấp ngăn lại; mưa trn trời khng sa xuống nữa.
3. Nước giựt khỏi mặt đất, lần lần vừa hạ vừa giựt; trong một trăm năm mươi ngy nước mới bớt xuống.
4. ến thng bảy, ngy mười bảy, chiếc tu tấp trn ni A-ra-rt.
5. Nước cứ lần lần hạ cho đến thng mười; ngy mồng một thng đ, mấy đỉnh ni mới lộ ra.
6. ược bốn mươi ngy, N- mở cửa sổ mnh đ lm trn tu,
7. thả một con quạ ra; quạ liệng đi liệng lại cho đến khi nước giựt kh trn mặt đất.
8. Người cũng thả một con b cu ra, đặng xem thử nước hạ bớt trn mặt đất chưa.
9. Nhưng b cu chẳng tm được nơi no đp chơn xuống, bn bay trở về trong tu cng người, v nước cn khắp cả trn mặt đất. N- giơ tay bắt lấy b cu, đem vo tu lại với mnh.
10. oạn, người đợi bảy ngy nữa, lại thả b cu ra khỏi tu;
11. đến chiều b cu về cng người, v nầy, trong mỏ tha một l -li-ve tươi; N- hiểu rằng nước đ giảm bớt trn mặt đất.
12. Người đợi bảy ngy nữa, thả con b cu ra; nhưng chuyến nầy b cu chẳng trở về cng người nữa.
13. Nhằm năm su trăm một của đời N-, ngy mồng một, thng ging, nước đ giựt by mặt đất kh; N- bn giở mui tu m nhn; nầy, mặt đất đ se.
14. ến thng hai, ngy hai mươi bảy, đất đ kh rồi.
15. ức Cha Trời bn phn cng N- rằng:
16. Hy ra khỏi tu, ngươi, vợ cc con v cc du ngươi.
17. Hy thả ra với ngươi mọi vật sống của cc xc thịt đ ở cng ngươi: no chim, no th, no cn trng b trn đất, hầu cho chng n sanh sản, v thm nhiều trn mặt đất.
18. Vậy, N- cng vợ người, cc con trai v cc du người ra khỏi tu.
19. Cc th, rắn, chim cng mọi vật hnh động trn mặt đất ty theo giống đều ra khỏi tu.
20. N- lập một bn thờ cho ức Gi-h-va. Người bắt cc sc vật thanh sạch, cc loi chim thanh sạch, by của lễ thiu dng ln bn thờ.
21. ức Gi-h-va hưởng lấy mi thơm v nghĩ thầm rằng: Ta chẳng v loi người m rủa sả đất nữa, v tm tnh loi người vẫn xấu xa từ khi cn tuổi trẻ; ta cũng sẽ chẳng hnh cc vật sống như ta đ lm.
22. Hễ đất cn, th ma gieo giống cng ma gặt hi, lạnh v nng, ma hạ cng ma đng, ngy v đm, chẳng bao giờ tuyệt được.

Sng-thế K 9    chọn đoạn khc

1. ức Cha Trời ban phước cho N- cng cc con trai người, m phn rằng: Hy sanh sản, thm nhiều, lm cho đầy dẫy trn mặt đất.
2. Cc loi vật ở trn đất, cc loi chim trời, v cc vật hnh động trn đất, cng cc c biển, đều sẽ kinh khủng ngươi v bị ph vo tay ngươi.
3. Phm vật chi hnh động v c sự sống th dng lm đồ ăn cho cc ngươi. Ta cho mọi vật đ như ta đ cho thứ cỏ xanh.
4. Song cc ngươi khng nn ăn thịt cn hồn sống, nghĩa l c mu.
5. Quả thật, ta sẽ đi mu của sự sống ngươi lại, hoặc nơi cc loi th vật, hoặc nơi tay người, hoặc nơi tay của anh em người.
6. Hễ kẻ no lm đổ mu người, th sẽ bị người khc lm đổ mu lại; v ức Cha Trời lm nn người như hnh của Ngi.
7. Vậy, cc ngươi hy sanh sản, thm nhiều, v lm cho đầy dẫy trn mặt đất.
8. ức Cha Trời cũng phn cng N- v cc con trai người rằng:
9. Cn phần ta đy, ta lập giao ước cng cc ngươi, cng dng di cc ngươi,
10. v cng mọi vật sống ở với ngươi, no loi chim, no sc vật, no loi th ở trn đất, tức l cc loi ở trong tu ra, cho đến cc loi vật ở trn đất.
11. Vậy, ta lập giao ước cng cc ngươi, v cc loi xc thịt chẳng bao giờ lại bị nước lụt hủy diệt, v cũng chẳng c nước lụt để hủy hoại đất nữa.
12. ức Cha Trời lại phn rằng: y l dấu chỉ về sự giao ước m ta lập cng cc ngươi, cng hết thảy vật sống ở với cc ngươi, trải qua cc đời mi mi.
13. Ta đặt mống của ta trn từng my, dng lm dấu chỉ sự giao ước của ta với đất.
14. Phm lc no ta gp cc đm my trn mặt đất v phm mống mọc trn từng my,
15. th ta sẽ nhớ lại sự giao ước của ta đ lập cng cc ngươi, v cng cc loi xc thịt c sự sống, th nước chẳng bao giờ lại trở nn lụt m hủy diệt cc loi xc thịt nữa.
16. Vậy, ci mống sẽ ở trn my, ta nhn xem n đặng nhớ lại sự giao ước đời đời của ức Cha Trời cng cc loi xc thịt c sự sống ở trn đất.
17. ức Cha Trời lại phn cng N- rằng: l dấu chỉ sự giao ước m ta đ lập giữa ta v cc xc thịt ở trn mặt đất.
18. Cc con trai của N- ở trong tu ra l Sem, Cham v Gia-phết. Vả, Cham l cha của Ca-na-an.
19. Ấy đ, l ba con trai của N-, v cũng do nơi họ m c loi người ở khắp trn mặt đất.
20. Vả, N- khởi cy đất v trồng nho.
21. Người uống rượu say, rồi la thể ở giữa trại mnh.
22. Cham l cha Ca-na-an, thấy sự trần truồng của cha, th ra ngoi thuật lại cng hai anh em mnh.
23. Nhưng Sem v Gia-phết đều lấy o chong vắt trn vai mnh, đi thi lui đến đắp khuất thn cho cha; v bởi họ xy mặt qua pha khc, nn chẳng thấy sự trần truồng của cha cht no.
24. Khi N- tỉnh rượu rồi, hay được điều con thứ hai đ lm cho mnh,
25. bn ni rằng: Ca-na-an đng rủa sả! N sẽ lm mọi cho cc ti tớ của anh em n.
26. Người lại ni rằng: ng ngợi khen Gi-h-va, l ức Cha Trời của Sem thay; Ca-na-an phải lm ti cho họ!
27. Cầu xin ức Cha Trời mở rộng đất cho Gia-phết, cho người ở nơi trại của Sem; cn Ca-na-an phải lm ti của họ.
28. Sau khi lụt, N- cn sống ba trăm năm mươi năm.
29. Vậy, N- hưởng thọ được chn trăm năm mươi tuổi, rồi qua đời.

Sng-thế K 10    chọn đoạn khc

1. y l dng di của Sem, Cham v Gia-phết, ba con trai của N-; sau khi lụt, họ sanh con ci.
2. Con trai của Gia-phết l G-me, Ma-gốc, Ma-đai, Gia-van, Tu-banh, M-siếc, v Ti-ra.
3. Con trai của G-me l ch-k-na, Ri-pht, v T-ga-ma.
4. Con trai của Gia-van l -li-sa v Ta-r-si, Kt-sim v -đa-nim.
5. Do họ m c người ta ở trn ra cc c lao của cc dn, ty theo xứ, tiếng ni, chi phi v dn tộc của họ m chia ra.
6. Con trai của Cham l Cc, Mch-ra-im, Pht v Ca-na-an.
7. Con trai của Cc l S-ba, Ha-vi-la, Sp-ta, Ra--ma v Sp-t-ca; con trai của Ra--ma l S-la v -đan.
8. Cc sanh Nim-rốt, ấy l người bắt đầu lm anh hng trn mặt đất.
9. Người l một tay thợ săn can đảm trước mặt ức Gi-h-va. Bởi cớ đ, c tục ngữ rằng: Hệt như Nim-rốt, một tay thợ săn can đảm trước mặt ức Gi-h-va!
10. Nước người sơ-lập l Ba-bn, -rết, A-ct v Ca-ne ở tại xứ Si-n-a.
11. Từ xứ đ người đến xứ A-si-ri, rồi lập thnh Ni-ni-ve, R-h-b-ti, Ca-lch,
12. V thnh R-sen, l thnh rất lớn, ở giữa khoảng thnh Ni-ni-ve v Ca-lch.
13. Mch-ra-im sanh họ Lu-đim, họ A-na-mim, họ L-ha-bim, họ Np-tu-him,
14. họ Bt-ru-sim, họ Cch-lu-him (bởi đ sanh họ Phi-li-tin), v họ Cp-t-rim.
15. Ca-na-an sanh Si-đn, l con trưởng nam, v Hếch,
16. cng họ Gi-bu-st, họ A-m-rt, họ Ghi-r-ga-st,
17. họ H-vt, họ A-r-kt, họ Si-nt,
18. họ A-va-đt, họ X-ma-rt, họ Ha-ma-tt. Kế đ, chi tộc Ca-na-an đi tản lạc.
19. Cn địa-phận Ca-na-an, về hướng Gh-ra, chạy từ Si-đn tới Ga-xa; về hướng S-đm, G-m-rơ, t-ma v S-b-im, chạy đến L-sa.
20. l con chu của Cham, ty theo họ hng, tiếng ni, xứ v dn tộc của họ.
21. Sem, tổ phụ của họ H-be v anh cả của Gia-phết, cũng c sanh con trai.
22. Con trai của Sem l -lam, A-sự-rơ, A-bc-st, Lt v A-ram.
23. Con trai của A-ram l U-xơ, Hu-lơ, Gh-te v Mch.
24. Cn A-bc-st sanh S-lch; S-lch sanh H-be,
25. H-be sanh được hai con trai; tn của một người l B-lc, v đất trong đời người đ đ chia ra; trn của người em l Giốc-tan.
26. Giốc-tan sanh A-m-đt, S-lp, Ha-sa-ma-vết v Gi-rch,
27. Ha-đ-ram, U-xa, iếc-la,
28. -banh, A-bi-ma-n, S-ba,
29. -phia, Ha-vi-la v Gi-bp. Hết thảy cc người đ l con trai của Giốc-tan.
30. Ci đất của cc người đ ở về pha S-pha, chạy từ M-sa cho đến ni ng phương.
31. l con chu của Sem, ty theo họ hng, tiếng ni, xứ v dn tộc của họ.
32. Ấy l cc họ hng của ba con trai N- ty theo đời v dn tộc của họ; lại cũng do nơi họ m cc dn chia ra trn mặt đất sau cơn nước lụt.

Sng-thế K 11    chọn đoạn khc

1. Vả, cả thin hạ đều c một giọng ni v một thứ tiếng.
2. Nhưng khi ở ng phương dời đi, người ta gặp một đồng bằng trong xứ Si-n-a, rồi ở tại đ.
3. Người nầy ni với người kia rằng: H! chng ta hy lm gạch v hầm trong lửa. Lc đ, gạch thế cho đ, cn chai thế cho hồ.
4. Lại ni rằng: No! chng ta hy xy một ci thnh v dựng ln một ci thp, cht cao đến tận trời; ta hy lo lm cho rạng danh, e khi phải tản lạc khắp trn mặt đất.
5. ức Gi-h-va bn ngự xuống đặng xem ci thnh v thp của con ci loi người xy nn.
6. ức Gi-h-va phn rằng: Nầy, chỉ c một thứ dn, cng đồng một thứ tiếng; v kia ka cng việc chng n đương khởi lm; by giờ chẳng cn chi ngăn chng n lm cc điều đ quyết định được.
7. Thi! chng ta, hy xuống, lm lộn xộn tiếng ni của chng n, cho họ nghe khng được tiếng ni của người nầy với người kia.
8. Rồi, từ đ ức Gi-h-va lm cho loi người tản ra khắp trn mặt đất, v họ thi cng việc xy cất thnh.
9. Bởi cớ đ đặt tn thnh l Ba-bn, v nơi đ ức Gi-h-va lm lộn xộn tiếng ni của cả thế gian, v từ đy Ngi lm cho loi người tản ra khắp trn mặt đất.
10. y l dng di của Sem: Cch hai năm, sau cơn nước lụt, Sem được một trăm tuổi, sanh A-bc-st.
11. Sau khi Sem sanh A-bc-st rồi, cn sống được năm trăm năm, sanh con trai con gi.
12. A-bc-st được ba mươi lăm tuổi, sanh S-lch.
13. Sau khi A-bc-st sanh S-lch rồi, cn sống được bốn trăm ba năm, sanh con trai con gi.
14. S-lch được ba mươi tuổi, sanh H-be.
15. Sau khi S-lch sanh H-be rồi, cn sống được bốn trăm ba năm, sanh con trai con gi.
16. H-be được ba mươi bốn tuổi, sanh B-lc.
17. Sau khi H-be sanh B-lc rồi, cn sống được bốn trăm ba mươi năm, sanh con trai con gi.
18. B-lc được ba mươi tuổi, sanh R-hu
19. Sau khi B-lc sanh R-hu rồi, cn sống được hai trăm chn năm, sanh con trai con gi.
20. R-hu được ba mươi hai tuổi, sanh S-rc.
21. Sau khi R-hu sanh S-rc rồi, cn sống được hai trăm bảy năm, sanh con trai con gi.
22. S-rc được ba mươi tuổi, sanh Na-c.
23. Sau khi S-rc sanh Na-c rồi, cn sống được hai trăm năm, sanh con trai con gi.
24. Na-c được hai mươi chn tuổi, sanh Tha-r.
25. Sau khi Na-c sanh Tha-r rồi, cn sống được một trăm mười chn năm, sanh con trai con gi.
26. Cn Tha-r được bảy mươi tuổi, sanh p-ram, Na-c v Ha-ran.
27. y l dng di của Tha-r: Tha-r sanh p-ram, Na-c v Ha-ran; Ha-ran sanh Lt.
28. Ha-ran qua đời tại qu hương mnh, tức l U-ru, thuộc về xứ Canh-đ, khi cha người l Tha-r hy cn sống.
29. p-ram v Na-c cưới vợ; vợ p-ram tn l Sa-rai, cn vợ Na-c tn l Minh-ca; Minh-ca v Dch-ca tức l con gi của Ha-ran.
30. Vả, Sa-rai son sẻ, nn người khng c con.
31. Tha-r dẫn p-ram, con trai mnh, Lt, con trai Ha-ran, chu mnh, v Sa-rai, vợ p-ram, tức du mnh, đồng ra khỏi U-rơ, thuộc về xứ Canh-đ, đặng qua xứ Ca-na-an. Khi đến Cha-ran th lập gia cư tại đ.
32. Tha-r hưởng thọ được hai trăm năm tuổi, rồi qua đời tại Cha-ran.

Sng-thế K 12    chọn đoạn khc

1. Vả, ức Gi-h-va c phn cng p-ram rằng: Ngươi hy ra khỏi qu hương, vng b con v nh cha ngươi, m đi đến xứ ta sẽ chỉ cho.
2. Ta sẽ lm cho ngươi nn một dn lớn; ta sẽ ban phước cho ngươi, cng lm nổi danh ngươi, v ngươi sẽ thnh một nguồn phước.
3. Ta sẽ ban phước cho người no chc phước cho ngươi, rủa sả kẻ no rủa sả ngươi; v cc chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi m được phước.
4. Rồi p-ram đi, theo như lời ức Gi-h-va đ phn dạy; Lt đồng đi với người. Khi p-ram ra khỏi Cha-ran, tuổi người được bảy mươi lăm.
5. p-ram dẫn Sa-rai, vợ mnh, Lt, chu mnh, cả gia ti đ thu gp, v cc đầy tớ đ được tại Cha-ran, từ đ ra, để đi đến xứ Ca-na-an; rồi, chng đều đến xứ Ca-na-an.
6. p-ram trải qua xứ nầy, đến cy dẻ bộp của M-r, tại Si-chem. Vả, lc đ, dn Ca-na-an ở tại xứ.
7. ức Gi-h-va hiện ra cng p-ram m phn rằng: Ta sẽ ban cho dng di ngươi đất nầy! Rồi tại đ p-ram lập một bn thờ cho ức Gi-h-va, l ấng đ hiện đến cng người.
8. Từ đ, người đi qua ni ở về pha đng B-tn, rồi đng trại; pha ty c B-tn, pha đng c A-hi. oạn, người lập tại đ một bn thờ cho ức Gi-h-va v cầu khẩn danh Ngi.
9. Kế sau, p-ram vừa đi vừa đng trại lần lần đến Nam phương.
10. Bấy giờ, trong xứ bị cơn đi km; sự đi km ấy lớn, nn p-ram xuống xứ -dp-t m kiều ngụ.
11. Khi hầu vo đất -dp-t, p-ram bn ni cng Sa-rai, vợ mnh, rằng: Nầy, ta biết ngươi l một người đờn b đẹp.
12. Gặp khi no dn -dp-t thấy ngươi, họ sẽ ni rằng: Ấy l vợ hắn đ; họ sẽ giết ta, nhưng để cho ngươi sống.
13. Ta xin hy xưng ngươi l em gi ta, hầu cho sẽ v ngươi m ta được trọng đi v giữ ton mạng ta.
14. p-ram vừa đến xứ -dp-t, dn -dp-t nhn thấy người đờn b đ đẹp lắm.
15. Cc triều thần của Pha-ra-n cng thấy người v trằm-trồ trước mặt vua; đoạn người đờn b bị dẫn vo cung Pha-ra-n.
16. V cớ người, nn Pha-ra-n hậu đi p-ram, v p-ram được nhiều chin, b, lừa đực, lừa ci, lạc đ, ti trai v tớ gi.
17. Song v Sa-rai, vợ p-ram, nn ức Gi-h-va hnh phạt Pha-ra-n cng nh người bị tai họa lớn.
18. Pha-ra-n bn đi p-ram hỏi rằng: Ngươi đ lm chi cho ta vậy? Sao khng tu với ta rằng l vợ ngươi?
19. Sao đ ni rằng: người đ l em gi ti? nn nỗi ta đ lấy nng lm vợ. By giờ, vợ ngươi đy; hy nhận lấy v đi đi.
20. oạn, Pha-ra-n hạ lịnh cho quan qun đưa vợ chồng p-ram cng hết thảy ti vật của người đi.

Sng-thế K 13    chọn đoạn khc

1. p-ram ở -dp-t dẫn vợ cng cc ti vật mnh v Lt đồng trở ln Nam phương.
2. Vả, p-ram rất giu c sc vật, vng v bạc.
3. người vừa đi vừa đng trại, từ Nam phương trở về B-tn v A-hi,
4. l nơi đ lập một bn thờ lc trước. Ở đ p-ram cầu khẩn danh ức Gi-h-va.
5. Vả, Lt cng đi với p-ram, cũng c chin, b, v trại.
6. Xứ đ khng đủ chỗ cho hai người ở chung, v ti vật rất nhiều cho đến đỗi khng ở chung nhau được.
7. Trong khi dn Ca-na-an v dn Ph-r-st ở trong xứ, xảy c chuyện tranh ginh của bọn chăn chin p-ram cng bọn chăn chin Lt.
8. p-ram ni cng Lt rằng: Chng ta l cốt nhục, xin ngươi cng ta chẳng nn ci lẫy nhau v bọn chăn chin ta cng bọn chăn chin ngươi cũng đừng tranh ginh nhau nữa.
9. Ton xứ h chẳng ở trước mặt ngươi sao? Vậy, hy la khỏi ta; nếu ngươi lấy bn hữu, ta sẽ qua bn tả.
10. Lt bn ngước mắt ln, thấy khắp cnh đồng bằng bn sng Gi-đanh, l nơi (trước khi ức Gi-h-va chưa ph hủy thnh S-đm v G-m-rơ) thảy đều c nước chảy tưới khắp đến Xoa; đồng cũng như vườn của ức Gi-h-va v như xứ -dp-t vậy.
11. Lt bn chọn lấy cho mnh hết cnh đồng bằng bn sng Gi-đanh v đi qua pha ng. Vậy, hai người chia rẽ nhau.
12. p-ram ở trong xứ Ca-na-an, cn Lt ở trong thnh của đồng bằng v dời trại mnh đến S-đm.
13. Vả, dn S-đm l độc c v kẻ phạm tội trọng cng ức Gi-h-va.
14. Sau khi Lt la khỏi p-ram rồi, ức Gi-h-va phn cng p-ram rằng: Hy nhướng mắt ln, nhn từ chỗ ngươi cho đến phương bắc, phương nam, phương đng v phương ty:
15. V cả xứ no ngươi thấy, ta sẽ ban cho ngươi v cho dng di ngươi đời đời.
16. Ta sẽ lm cho dng di ngươi như bụi trn đất; thế th, nếu kẻ no đếm đặng dng di ngươi vậy.
17. Hy đứng dậy đi khắp trong xứ, bề di v bề ngang; v ta sẽ ban cho ngươi xứ nầy.
18. oạn p-ram đời trại mnh đến ở nơi lm cy dẻ bộp tại Mam-r, thuộc về Hếp-rn, v lập tại đ một bn thờ cho ức Gi-h-va.

Sng-thế K 14    chọn đoạn khc

1. Trong đời Am-ra-phn, vua Si-n-a; A-ri-c, vua -la-sa; Kết-r-Lao me, vua -lam, v Ti-đanh, vua G-im,
2. bốn vua hiệp lại tranh chiến cng B-ra, vua S-đm; Bi-r-sa, vua G-m-rơ; Si-n-p, vua t-ma; S-m-b, vua X-b-im, v vua B-la, tức l Xoa.
3. Cc vua nầy hiệp lại tại trũng Si-đim, by giờ l biển muối.
4. Trong mười hai năm cc vua nầy đều l chư-hầu của vua Kết-r-Lao me; nhưng qua năm thứ mười ba, th họ dấy loạn.
5. Nhằm năm thứ mười bốn, Kết-r-Lao-me cng cc vua đồng minh ko qun đến dẹp dn R-pha-im ở đất ch-t-rt-Ca-na-im, dn Xu-xin tại đất Ham, dn -mim ở trong đồng bằng Ki-ri-a-ta-im,
6. v dn H-rt tại ni S-i-rơ, cho đến nơi n-Ba-ran, ở gần đồng vắng.
7. oạn, cc vua thu binh trở về, đến Suối Xử đon, tức Ca-đe, hm đnh khắp miền dn A-ma-lc, v dn A-m-rt ở tại Ht-st sn-Tha-ma.
8. Cc vua của S-đm, G-m-rơ, t-ma, X-b-im v vua B-la, tức l Xoa, bn xuất trận v dn binh đng tại trũng Si-đim,
9. đặng chống cự cng Kết-r-Lao-me, vua -lam; Ti-đanh, vua G-im; Am-ra-phn, vua Si-n-a, v A-ri-c, vua -la-sa; bốn vị đương địch cng năm.
10. Vả, trong trũng Si-đim c nhiều hố nhựa chai; vua S-đm v vua G-m-rơ thua chạy, sa xuống hố, cn kẻ no thot được chạy trốn trn ni.
11. Bn thắng trận bn cướp lấy hết của cải v lương thực của S-đm v G-m-rơ, rồi đi.
12. Giặc cũng bắt Lt, l chu của p-ram, ở tại S-đm, v hết thảy gia ti người, rồi đem đi.
13. C một người thot được chạy đến bo điều đ cng p-ram, l người H-bơ-rơ. p-ram ở tại lm cy dẻ bộp của Mam-r, l người A-m-rt, anh của Ếch-cn v A-ne; ba người nầy đ c kết-ước cng p-ram.
14. Khi p-ram hay được chu mnh bị qun giặc bắt, bn chiu tập ba trăm mười tm gia nhn đ tập luyện, sanh đẻ nơi nh mnh, m đuổi theo cc vua đ đến đất an.
15. oạn p-ram chia bọn đầy tớ mnh ra, thừa ban đm xng hm qun nghịch, đnh đuổi theo đến đất H-ba ở về pha tả a-mch.
16. Người thu về đủ hết cc ti vật m qun giặc đ cướp lấy; lại cũng dẫn chu mnh, l Lt cng gia ti người, đờn b v dn chng trở về.
17. Sau khi p-ram đnh bại Kết-r-Lao-me v cc vua đồng minh, thắng trận trở về, th vua S-đm ra đn rước người tại trũng Sa-ve, tức l trũng Vua.
18. Mn-chi-x-đc, vua Sa-lem, sai đem bnh v rượu ra. Vả, vua nầy l thầy tế lễ của ức Cha Trời Ch cao,
19. chc phước cho p-ram v ni rằng: Nguyện ức Cha Trời Ch cao, l ấng dựng nn trời v đất, ban phước cho p-ram!
20. ng ngợi khen thay ức Cha Trời Ch cao đ ph kẻ th nghịch vo tay ngươi! oạn, p-ram lấy một phần mười về cả của giặc m dng cho vua đ.
21. Vua S-đm bn ni cng p-ram rằng: Hy giao người cho ta, cn của cải, th ngươi thu lấy.
22. p-ram đp lại rằng: Ti giơ tay ln trước mặt Gi-h-va ức Cha Trời Ch cao, Cha Tể của trời v đất, m thề rằng:
23. Hễ của chi thuộc về vua, dầu đến một sợi chỉ, hay l một sợi dy giy đi nữa, ti cũng chẳng hề lấy; e vua ni được rằng: Nhờ ta lm cho p-ram giu c,
24. chỉ mn chi của những người trẻ đ ăn, v phần của cc người cng đi với ti, l A-ne, Ếch-cn v Mam-r; về phần họ, họ hy lấy phần của họ đi.

Sng-thế K 15    chọn đoạn khc

1. Sau cc việc đ, trong sự hiện thấy c lời ức Gi-h-va phn cng p-ram rằng: Hỡi p-ram! ngươi chớ sợ chi; ta đy l một ci thuẫn đỡ cho ngươi; phần thưởng của ngươi sẽ rất lớn.
2. p-ram thưa rằng: Lạy Cha Gi-h-va, Cha sẽ cho ti chi? Ti sẽ chết khng con, kẻ nối nghiệp nh ti l -li--se, người a-mch.
3. p-ram lại ni rằng: Nầy, Cha lm cho ti tuyệt-tự; một kẻ ti tớ sanh đẻ tại nh ti sẽ lm người kế nghiệp ti.
4. ức Gi-h-va bn phn cng p-ram rằng: Kẻ đ chẳng phải l kẻ kế nghiệp ngươi đu, nhưng ai ở trong gan ruột ngươi ra, sẽ l người kế nghiệp ngươi.
5. oạn, Ngi dẫn người ra ngoi v phn rằng: Ngươi hy ng ln trời, v nếu ngươi đếm được cc ngi sao th hy đếm đi. Ngi lại phn rằng: Dng di ngươi cũng sẽ như vậy.
6. p-ram tin ức Gi-h-va, th Ngi kể sự đ l cng bnh cho người.
7. ức Gi-h-va lại phn cng p-ram rằng: Ta l ức Gi-h-va, ấng đ dẫn ngươi ra khỏi U-rơ, thuộc về xứ Canh-đ, để ban cho ngươi xứ nầy lm sản nghiệp.
8. p-ram thưa rằng: Lạy Cha Gi-h-va, bởi cớ chi ti biết rằng ti sẽ được xứ nầy lm sản nghiệp?
9. ức Gi-h-va đp rằng: Ngươi hy bắt đem cho ta một con b ci ba tuổi, một con d ci ba tuổi, một con chin đực ba tuổi, một con cu rừng v một con b cu con.
10. p-ram bắt đủ cc loi vật đ, mổ lm hai, để mỗi nửa con mỗi bn đối với nhau, nhưng khng mổ cc loi chim ra lm hai.
11. C những chim ăn mồi bay đp trn mấy con th chết đ, song p-ram đuổi n đi.
12. Vả, khi mặt trời vừa lặn, th p-ram ngủ m; nầy một cơn kinh hi, tối tăm nhập vo mnh người.
13. ức Gi-h-va phn cng p-ram rằng: Phải biết rằng, dng di ngươi sẽ ngụ trong một xứ chẳng thuộc về chng n, lm ti mọi cho dn xứ đ v bị họ h hiếp bốn trăm năm.
14. Nhưng, ta sẽ đon phạt dn m dng di ngươi sẽ lm ti mọi đ; rồi khi ra khỏi xứ, th sẽ được của cải rất nhiều.
15. Cn ngươi sẽ bnh yn về nơi tổ phụ, hưởng lộc gi sung sướng, rồi qua đời.
16. ến đời thứ tư, dng di ngươi sẽ trở lại đy, v tội lỗi của dn A-m-rt chưa được đầy dẫy.
17. Khi mặt trời đ lặn, thnh lnh sự tối mịt ging xuống; ka c một l lớn khi ln, v một ngọn lửa le ngang qua cc xc thịt đ mổ,
18. Ngy đ, ức Gi-h-va lập giao ước cng p-ram, m phn rằng: Ta cho dng di ngươi xứ nầy, từ sng -dp-t cho đến sng lớn kia, tức sng Ơ-phơ-rt,
19. l xứ của cc dn K-nt, K-n-st, Ct-m-nt
20. H-tt, Ph-r-st, R-pha-im,
21. A-m-nt, Ca-na-an, Ghi--ga-st v Gi-bu-st.

Sng-thế K 16    chọn đoạn khc

1. Vả, Sa-rai, vợ của p-ram, vẫn khng sanh con; nng c một con đi -dp-t, tn l A-ga.
2. Sa-rai ni cng p-ram rằng: Nầy, ức Gi-h-va đ lm cho ti son sẻ, vậy xin ng hy lại ăn ở cng con đi ti, c lẽ ti sẽ nhờ n m c con chăng. p-ram bn nghe theo lời của Sa-rai.
3. Sau khi p-ram đ tr ngụ mười năm tại xứ Ca-na-an, Sa-rai, vợ người, bắt A-ga, l con đi -dp-t mnh, đưa cho chồng lm hầu.
4. Người lại cng con đi, th nng thọ thai. Khi con đi thấy mnh thọ thai, th khinh bỉ b chủ mnh.
5. Sa-rai ni cng p-ram rằng: iều sỉ nhục m ti bị đy đổ lại trn ng. Ti đ ph con đi ti vo lng ng, m từ khi n thấy mnh thọ thai, th lại khinh ti. Cầu ức Gi-h-va xt đon giữa ti với ng.
6. p-ram đp cng Sa-rai rằng: Nầy, con đi đ ở trong tay ngươi, phn xử thể no, mặc ngươi cho vừa dạ. oạn Sa-rai hnh hạ A-ga, th nng trốn đi khỏi mặt người.
7. Nhưng thin sứ của ức Gi-h-va thấy nng ở trong đồng vắng gần bn suối nước, nơi m đường đi v Su-rơ,
8. th hỏi rằng: Hỡi A-ga, đi của Sa-rai, ngươi ở đu đến, v sẽ đi đu? Nng thưa rằng: Ti lnh xa mặt Sa-rai, chủ ti.
9. Thin sứ của ức Gi-h-va dạy nng rằng: Ngươi hy trở về chủ ngươi, v chịu lụy dưới tay người.
10. Thin sứ của ức Gi-h-va lại phn rằng: Ta sẽ thm dng di ngươi nhiều, đng đảo đến đỗi người ta đếm khng đặng nữa.
11. Lại phn rằng: Nầy, ngươi đương c thai, sẽ sanh một trai, đặt tn l ch-ma-n; v ức Gi-h-va c nghe sự sầu khổ của ngươi.
12. ứa trẻ đ sẽ như một con lừa rừng; tay n sẽ địch cng mọi người, v tay mọi người sẽ địch lại n. N sẽ ở về pha đng đối mặt cng hết thảy anh em mnh.
13. Nng gọi ức Gi-h-va m đ phn cng mnh, danh l "ức Cha Trời hay đoi xem," v nng ni rằng: Chnh tại đy, ti h chẳng c thấy được ắng đoi xem ti sao?
14. Bởi cớ ấy, người ta gọi ci giếng nầy ở về giữa khoảng của Ca-đe v B-re, l giếng La-chai-Roi.
15. Rồi nng A-ga sanh được một con trai; p-ram đặt tn đứa trai đ l ch-ma-n.
16. Vả lại, khi A-ga sanh ch-ma-n cho p-ram, th p-ram đ được tm mươi su tuổi.

Sng-thế K 17    chọn đoạn khc

1. Khi p-ram được chn mươi chn tuổi, th ức Gi-h-va hiện đến cng người v phn rằng: Ta l ức Cha Trời ton năng; ngươi hy đi ở trước mặt ta lm một người trọn vẹn.
2. Ta sẽ lập giao ước cng ngươi, lm cho dng di ngươi thm nhiều qu-bội.
3. p-ram bn sấp mnh xuống đất; ức Cha Trời phn cng người rằng:
4. Nầy, phần ta đy, ta đ lập giao ước cng ngươi; vậy ngươi sẽ trở nn tổ phụ của nhiều dn tộc.
5. Thin hạ chẳng cn gọi ngươi l p-ram nữa, nhưng tn ngươi l p-ra-ham, v ta đặt ngươi lm tổ phụ của nhiều dn tộc.
6. Ta sẽ lm cho ngươi sanh sản rất nhiều, lm cho ngươi thnh nhiều nước; v cc vua sẽ do nơi ngươi m ra.
7. Ta sẽ lập giao ước cng ngươi, v cng hậu tự ngươi trải qua cc đời; ấy l giao ước đời đời, hầu cho ta lm ức Cha Trời của ngươi v của dng di ngươi.
8. Ta sẽ cho ngươi cng dng di ngươi xứ m ngươi đương kiều ngụ, tức ton xứ Ca-na-an, lm cơ nghiệp đời đời. Vậy, ta sẽ lm ức Cha Trời của họ.
9. oạn, ức Cha Trời phn cng p-ra-ham rằng: Phần ngươi cng dng di ngươi, từ đời nọ sang đời kia, sẽ giữ sự giao ước của ta.
10. Mỗi người nam trong vng cc ngươi phải chịu php cắt b; ấy l giao ước m cc ngươi phải giữ, tức giao ước lập giữa ta v cc ngươi, cng dng di sau ngươi.
11. Cc ngươi phải chịu cắt b; php đ sẽ l dấu hiệu của sự giao ước giữa ta cng cc ngươi.
12. Trải qua cc đời, mỗi người nam trong vng cc ngươi, hoặc sanh đẻ tại nh, hoặc đem tiền ra mua nơi người ngoại bang, chẳng thuộc về dng giống ngươi, hễ ln được tm ngy rồi, đều phải chịu php cắt b.
13. Chớ kh bỏ lm php cắt b cho ai sanh tại trong nh ngươi, hay đem tiền ra mua về; sự giao ước của ta sẽ lập đời đời trong xc thịt của cc ngươi vậy.
14. Một người nam no khng chịu php cắt b nơi xc thịt mnh, sẽ bị truất ra khỏi ngoi dn sự mnh; người đ l kẻ bội lời giao ước ta.
15. ức Cha Trời phn cng p-ra-ham rằng: cn Sa-rai, vợ ngươi, chớ gọi l Sa-rai nữa; nhưng Sa-ra l tn người đ.
16. Ta sẽ ban phước cho nng, lại do nơi nng ta sẽ cho ngươi một con trai, Ta sẽ ban phước cho nng, nng sẽ lm mẹ cc dn tộc; những vua của cc dn tộc sẽ do nơi nng m ra.
17. p-ra-ham bn sấp mnh xuống đất, cười v ni thầm rằng: Hồ dễ người đ trăm tuổi rồi, m sanh con được chăng? Cn Sa-ra, tuổi đ chn mươi, sẽ sanh sản được sao?
18. p-ra-ham thưa cng ức Cha Trời rằng: Chớ chi ch-ma-n vẫn được sống trước mặt Ngi!
19. ức Cha Trời bn phn rằng: Thật vậy, Sa-ra vợ ngươi, sẽ sanh một con trai, rồi ngươi đặt tn l Y-sc. Ta sẽ lập giao ước cng n, để lm giao ước đời đời cho dng di của n.
20. Ta cũng nhậm lời ngươi xin cho ch-ma-n. Nầy, ta ban phước cho người, sẽ lm cho người sanh sản v thm nhiều qu-bội; người sẽ l tổ phụ của mười hai vị cng-hầu, v ta lm cho người thnh một dn lớn.
21. Nhưng ta sẽ lập giao ước ta cng Y-sc, độ khoảng nầy năm tới Sa-ra phải sanh cho ngươi.
22. Khi ức Cha Trời đ phn xong, th Ngi từ p-ra-ham ngự ln.
23. Chnh ngy đ, p-ra-ham bắt ch-ma-n, con trai mnh, v hết thảy cc người nam trong nh, hoặc sanh tại đ, hoặc đem tiền ra mua về, m lm php cắt b cho, y như lời ức Cha Trời đ phải dặn.
24. Vả, khi p-ra-ham chịu php cắt b, th đ được chn mươi chn tuổi;
25. cn ch-ma-n, con người, khi chịu php cắt b, th được mười ba tuổi.
26. Cũng trong một ngy đ, p-ra-ham v ch-ma-n chịu php cắt b,
27. v mọi người nam trong nh, hoặc sanh tại đ, hoặc đem tiền ra mua nơi người ngoại bang, đồng chịu php cắt b với người.

Sng-thế K 18    chọn đoạn khc

1. ức Gi-h-va hiện ra cng p-ra-ham nơi lm cy dẻ bộp của Mam-r, đương khi ngồi nơi cửa trại lc trời nắng ban ngy.
2. p-ra-ham nhướng mắt ln, thấy ba người đứng trước mặt. Vừa khi thấy, bn bắt từ cửa trại chạy đến trước mặt ba người đ, sấp mnh xuống đất,
3. v thưa rằng: Lạy Cha, nếu ti được ơn trước mặt Cha, xin hy gh lại nh kẻ ti tớ Cha, đừng bỏ đi lun.
4. Xin cc đấng hy cho php người ta lấy cht nước rửa chơn cc đấng, v xin hy nằm nghỉ mt dưới cội cy nầy.
5. Ti sẽ đi đem một miếng bnh cho cc đấng ăn vững lng, rồi sẽ dời gt ln đường; v cớ ấy, nn mới qu bộ lại nh kẻ ti tớ cc đấng vậy. Cc đấng phn rằng: Hy cứ việc lm như ngươi đ ni.
6. oạn, p-ra-ham lật đật vo trại đến cng Sa-ra m rằng: Hy mau mau lấy ba đấu bột lọc nhồi đi, rồi lm bnh nhỏ.
7. p-ra-ham bn chạy lại bầy, bắt một con b con ngon, giao cho đầy tớ mau mau nấu dọn;
8. rồi lấy mỡ-sữa v sữa cng con b con đ nấu xong, dọn ngay trước mặt cc đấng; cn người th đứng hầu trước mặt, dưới cội cy. Vậy cc đấng đ bn ăn.
9. Cc đấng hỏi p-ra-ham rằng: Sa-ra, vợ ngươi, ở đu? p rằng: Ka, nng ở trong trại kia.
10. Một đấng ni rằng: Trong độ một năm nữa, ta sẽ trở lại đy với ngươi khng sai, v chừng đ, Sa-ra, vợ ngươi, sẽ c một con trai. Sa-ra ở nơi cửa trại sau lưng đấng đ, nghe cc lời nầy.
11. Vả, p-ra-ham cng Sa-ra đ gi, tuổi tc đ cao; Sa-ra khng cn chi nữa như thế thường người đờn b.
12. Sa-ra cười thầm m rằng: Gi như ti thế nầy, dễ cn được điều vui đ sao? Cn cha ti cũng đ gi rồi!
13. ức Gi-h-va phn hỏi p-ra-ham rằng: Cớ sao Sa-ra cười như vậy m rằng: C quả thật rằng ti gi đến thế nầy lại cn sanh sản chăng?
14. H điều chi ức Gi-h-va lm khng được chăng? ến kỳ đ định, trong một năm nữa, ta sẽ trở lại cng ngươi, v Sa-ra sẽ c một con trai.
15. V Sa-ra sợ, nn chối m thưa rằng: Ti c cười đu! Nhưng Ngi phn rằng: Thật ngươi c cười đ!
16. Cc đấng đều đứng dậy m đi, ng về pha, S-đm. p-ra-ham cũng theo để tiễn bước cc đấng.
17. ức Gi-h-va phn rằng: Lẽ no ta giấu p-ra-ham điều chi ta sẽ lm sao?
18. v p-ra-ham chắc sẽ được trở nn một dn lớn v cường thạnh; cc dn tộc trn thế gian đều sẽ nhờ người m được phước.
19. Ta đ chọn người đặng người khiến dạy cc con cng nội nh người giữ theo đạo ức Gi-h-va, lm cc điều cng bnh v ngay thẳng; thế th, ức Gi-h-va sẽ lm cho ứng nghiệm lời Ngi đ hứa cng p-ra-ham.
20. ức Gi-h-va phn rằng: Tiếng ku oan về S-đm v G-m-rơ thật l qu, tội lỗi cc thnh đ thật l trọng.
21. Ta muốn ngự xuống, để xem xt chng n ăn ở c thật như tiếng đ ku thấu đến ta chăng; nếu chẳng thật, th ta sẽ biết.
22. Vậy, th đấng bn từ đ đi qua hướng S-đm; nhưng p-ra-ham hy cn đứng chầu trước mặt ức Gi-h-va.
23. p-ra-ham lại gần v thưa rằng: Cha sẽ diệt người cng bnh lun với người độc c sao?
24. Ngộ trong thnh c năm mươi người cng bnh, Cha cũng sẽ diệt họ hết sao? H chẳng tha thứ cho thnh đ v cớ năm mươi người cng bnh ở trong sao?
25. Khng lẽ no Cha lm điều như vậy, diệt người cng bnh lun với kẻ độc c; đến đỗi kể người cng bnh cũng như người độc c. Khng, Cha chẳng lm điều như vậy bao giờ! ấng đon xt ton thế gian, h lại khng lm sự cng bnh sao?
26. ức Gi-h-va phn rằng: Nếu ta tm được trong S-đm năm mươi người cng bnh, v tnh thương bấy nhiu người đ ta sẽ tha hết cả thnh.
27. p-ra-ham lại thưa rằng: mặc dầu ti đy vốn l tro bụi, song ti cũng dm cả gan thưa lại cng Cha.
28. Hy trong năm mươi người cng bnh rủi thiếu hết năm; v cớ năm người thiếu Cha sẽ diệt hết cả thnh chăng? Ngi trả lời rằng: Nếu ta tm được c bốn mươi lăm người, ta chẳng diệt thnh đu.
29. p-ra-ham cứ thưa rằng: Ngộ trong thnh chỉ c bốn mươi người cng bnh, th sẽ ra sao? Ngi phn rằng: Ta sẽ chẳng diệt đu, v tnh thương bốn mươi nầy.
30. p-ra-ham cứ tiếp: Ti xin Cha đừng giận, th ti sẽ thưa: Ngộ trong đ chỉ c ba mươi người, th sẽ ra sao? Ngi phn: Nếu ta tm trong đ c ba mươi người, th ta chẳng diệt đu.
31. p-ra-ham thưa rằng: Ti đy cũng cả gan thưa cng Cha: Nếu chỉ c hai mươi người, th lại lm sao? Ngi rằng: V tnh thương hai mươi người đ, ta sẽ chẳng diệt thnh đu.
32. p-ra-ham lại thưa: Xin Cha đừng giận, để cho ti thưa chỉ một lần nầy nữa: Ngộ chỉ c mười người, th nghĩ lm sao? Ngi phn rằng: Ta cũng sẽ chẳng diệt thnh đu, v tnh thương mười người đ.
33. Khi ức Gi-h-va phn xong cng p-ra-ham, th Ngi ngự đi; cn p-ra-ham trở về trại mnh.

Sng-thế K 19    chọn đoạn khc

1. Lối chiều, hai thin sứ đến S-đm; lc đ, Lt đương ngồi tại cửa thnh. Khi Lt thấy hai thin sứ đến, đứng dậy m đn rước v sấp mnh xuống đất.
2. Người thưa rằng: Nầy, lạy hai cha, xin hy đến ở nh của kẻ ti tớ, v hy nghỉ đm tại đ. Hai cha hy rửa chơn, rồi sng mai thức dậy ln đường. Hai thin sứ phn rằng: Khng, đm nầy ta sẽ ở ngoi đường.
3. Nhưng Lt cố mời cho đến đỗi hai thin sứ phải đi lại vo nh mnh. Người dng một bữa tiệc, lm bnh khng men, v hai thin sứ bn dng tiệc.
4. Hai thin sứ chưa đi nằm, m cc người nam ở S-đm, từ trẻ đến gi, tức cả dn, đều chạy đến bao chung quanh nh.
5. Bọn đ gọi Lt m hỏi rằng: Những khc đ vo nh ngươi buổi chiều tối nay ở đu? Hy dẫn họ ra đy, hầu cho chng ta được biết.
6. Lt bn ra đến cng dn chng ở ngoi cửa, rồi đng cửa lại,
7. v ni cng họ rằng: Nầy, ti xin anh em đừng lm điều c đ!
8. y, ti sẵn c hai con gi chưa chồng, ti sẽ đưa chng n cho anh em, rồi mặc tnh anh em tnh lm sao ty ; miễn đừng lm cho hại cho hai người kia; v cớ đ, nn họ đến np bng mi nh ti.
9. Bọn dn chng ni rằng: Ngươi hy trnh chỗ khc! Lại tiếp rằng: Người nầy đến đy như kẻ kiều ngụ, lại muốn đon xt nữa sao! Vậy, thi! chng ta sẽ đi ngươi bạc-tệ hơn hai khch kia. oạn, họ lấn p Lt mạnh qu, v trn đến đặng ph cửa.
10. Nhưng hai thin sứ giơ tay ra, đem Lt vo nh, v đng cửa lại,
11. đoạn, hnh phạt bọn dn chng ở ngoi cửa, từ trẻ đến gi, đều qung la mắt, cho đến đỗi tm cửa mệt m khng được.
12. Hai thin sứ bn hỏi Lt rằng: Ngươi cn c ai tại đy nữa chăng? Rể, con trai, con gi v ai trong thnh thuộc về ngươi, hy đem ra khỏi hết đi!
13. Chng ta sẽ hủy diệt chỗ nầy, v tiếng ku oan về dn thnh nầy đ thấu ln đến ức Gi-h-va, nn Ngi sai chng ta xuống m hủy diệt.
14. Lt bn đi ra v ni cng rể đ cưới con gi mnh rằng: Hy chổi dậy, đi ra khỏi chốn nầy, v ức Gi-h-va sẽ hủy diệt thnh. Nhưng cc chng rể tưởng người ni chơi.
15. ến sng, hai thin sứ hối Lt v phn rằng: Hy thức dậy, dẫn vợ v hai con gi ngươi đương ở đy ra, e khi ngươi cũng chết ly về việc hnh phạt của thnh nữa chăng.
16. Nhưng Lt lần lữa; v cớ ức Gi-h-va thương xt Lt, nn hai thin sứ nắm lấy tai ko người, vợ cng hai con gi người, v dẫn ra khỏi thnh.
17. Vả, khi hai thin sứ dẫn họ ra khỏi rồi, một trong hai v ni rằng: Hy chạy trốn cứu lấy mạng, đừng ng lại sau v cũng đừng dừng bước lại nơi no ngoi đồng bằng; hy chạy trốn ln ni, kẻo phải bỏ mnh chăng.
18. Lt đp lại rằng: Lạy Cha, khng được!
19. Nầy, ti tớ đ được ơn trước mặt Cha; Cha đ tỏ lng nhơn từ rất lớn cng ti m cứu trn sự sống ti. Nhưng ti chạy trốn ln ni khng kịp trước khi tai nạn đến, th ti phải chết.
20. Ka, thnh kia đ nhỏ, lại cũng gần đặng ti c thế ẩn mnh. i! chớ chi Cha cho ti ẩn đ đặng cứu trn sự sống ti. Thnh nầy h chẳng phải nhỏ sao?
21. Thin sứ phn rằng: y, ta ban ơn nầy cho ngươi nữa, sẽ khng hủy diệt thnh của ngươi đ ni đ đu.
22. Mau mau hy lại ẩn đ, v ta khng lm chi được khi ngươi chưa vo đến nơi. Bởi cớ ấy, nn người ta gọi tn thnh nầy l Xoa.
23. Khi mặt trời mọc ln khỏi đất, th Lt vo đến thnh Xoa.
24. oạn, ức Gi-h-va ging mưa dim sanh v lửa từ nơi Ngi trn trời sa xuống S-đm v G-m-rơ,
25. hủy diệt hai thnh nầy, cả đồng bằng, hết thảy dn sự cng cc cy cỏ ở nơi đất đ.
26. Nhưng vợ của Lt quay ng lại đặng sau mnh, nn ha ra một tượng muối.
27. p-ra-ham dậy sớm, đi đến nơi m người đ đứng chầu ức Gi-h-va,
28. ng về hướng S-đm v G-m-rơ, cng khắp xứ ở đồng bằng, th thấy từ dưới đất bay ln một luồng khi, như khi của một l lửa lớn.
29. Vả, khi ức Cha Trời hủy diệt cc thnh nơi đồng bằng, tức l thnh Lt ở, th nhớ đến p-ra-ham, cứu Lt ra khỏi chốn ph tan đ.
30. Lt ở Xoa th sợ hi, nn cng hai con gi mnh bỏ đ m ln ni, ở trong một hang đ kia.
31. C lớn ni cng em mnh rằng: Cha ta đ gi, m khng cn ai trn mặt đất đến snh duyn cng ta theo như thế thường thin hạ.
32. H! chng ta hy phục rượu cho cha, v lại nằm cng người, để lưu truyền dng giống cha lại.
33. m đ, hai nng phục rượu cho cha mnh; nng lớn đến nằm cng cha; nhưng người chẳng hay lc no nng nằm, lc no nng dậy hết.
34. Qua ngy mai, chị ni cng em rằng: Nầy, đm hm qua ta đ nằm cng cha rồi; hm nay chng ta hy phục rượu cho cha nữa, rồi em hy lại nằm cng người, để lưu truyền dng giống cha lại.
35. m đ, hai nng lại phục rượu cho cha mnh nữa, rồi nng nhỏ thức dậy lại nằm cng cha; nhưng người chẳng hay lc no nng nằm, lc no nng dậy hết.
36. Vậy, hai con gi của Lt do nơi cha mnh m thọ thai.
37. Nng lớn sanh được một con trai, đặt tn l M-p; ấy l tổ phụ của dn M-p đến by giờ.
38. Người em cũng sanh đặng một con trai, đặt trn l Bn-Am-mi; ấy l tổ phụ của dn Am-mn đến by giờ.

Sng-thế K 20    chọn đoạn khc

1. p-ra-ham từ đ đi đến miền Nam, kiều ngụ tại Gh-ra, ở về giữa khoảng Ca-đe v Su-rơ.
2. p-ra-ham ni về Sa-ra, vợ mnh rằng: N l em gi ti. A-bi-m-lc, vua Gh-ra sai người bắt Sa-ra.
3. Nhưng trong cơn chim bao ban đm, ức Cha Trời hiện đến cng vua A-bi-m-lc m phn rằng: Nầy, ngươi sẽ chết bởi cớ người đờn b m ngươi đ bắt đến; v nng c chồng rồi.
4. Vả, vua A-bi-m-lc chưa đến gần người đ, nn thưa rằng: Lạy Cha, Cha h sẽ hủy diệt cả một dn cng bnh chăng?
5. Người đ h chẳng ni với ti rằng: ấy l em gi ti chăng? v chnh người nữ h chẳng ni rằng: ấy l anh ti sao? Ti lm sự nầy bởi lng ngay thẳng v tay thanh khiết của ti.
6. Trong cơn chim bao, ức Cha Trời phn nữa rằng: Ta cũng biết ngươi v lng ngay thẳng m lm điều đ; bởi cớ ấy, ta mới ngăn trở ngươi phạm tội cng ta, v khng cho động đến người đ.
7. By giờ, hy giao đờn b đ lại cho chồng n, v chồng n l một đấng tin tri, sẽ cầu nguyện cho ngươi, th ngươi mới được sống. Cn như khng giao lại, th phải biết rằng ngươi v hết thảy ai thuộc về ngươi quả hẳn sẽ chết.
8. Vua A-bi-m-lc dậy sớm, đi cc ti tớ mnh đến, thuật lại hết mọi lời, th họ lấy lm kinh ngạc.
9. Rồi, A-bi-m-lc đi p-ra-ham m ni rằng: Ngươi đ lm g cho ta vậy? Ta c lm điều chi mất lng chăng m ngươi lm cho ta v cả nước phải bị một việc phạm tội lớn dường nầy? ối cng ta, ngươi đ lm những việc khng nn lm đ.
10. Vua A-bi-m-lc lại ni cng p-ra-ham rằng: Ngươi c g m lm như vậy?
11. p-ra-ham đp: Ti tự nghĩ rằng: Trong xứ nầy thật khng c ai knh sợ ức Cha Trời, th họ sẽ v cớ vợ ti m giết ti chăng.
12. Nhưng n cũng thật l em gi ti, em một cha khc mẹ; v ti cưới n lm vợ.
13. Khi ức Cha Trời lm cho ti phải lưu lạc xa nh cha, th ti c ni với nng rằng: Nầy l ơn của ngươi sẽ lm cho ta: Hễ chỗ no chng ta sẽ đi đến, hy ni về ta: Ấy l anh ti.
14. oạn, vua A-bi-m-lc đem chin v b, ti trai cng tớ gi cho p-ra-ham, v trả Sa-ra vợ người lại, m phn rằng:
15. Nầy, xứ ta sẵn dnh cho ngươi; ngươi thch đu th ở đ.
16. Rồi vua phn cng Sa-ra rằng: y, ta ban cho anh ngươi một ngn miếng bạc; số tiền đ dng cho ngươi như một bức mn che trước mắt về mọi việc đ xảy ra cng ngươi; v mọi người đều sẽ cho ngươi l cng bnh.
17. p-ra-ham cầu xin ức Cha Trời, th Ngi chữa bịnh cho vua A-bi-m-lc, vợ cng cc con đi người; vậy, họ đều c con.
18. Vả, lc trước, v vụ Sa-ra, vợ p-ra-ham, nn ức Gi-h-va lm cho cả nh A-bi-m-lc đều son sẻ.

Sng-thế K 21    chọn đoạn khc

1. ức Gi-h-va đến viếng Sa-ra, theo như lời Ngi đ phn, v lm cho nng như lời Ngi đ ni.
2. Sa-ra thọ thai, sanh một con trai cho p-ra-ham trong khi tuổi đ gi, đng kỳ ức Cha Trời đ định.
3. p-ra-ham đặt tn đứa trai m Sa-ra đ sanh cho mnh l Y-sc.
4. ng tm ngy, p-ra-ham lm php cắt b cho Y-sc theo như lời ức Cha Trời đ phn dặn.
5. Vả, khi Y-sc ra đời, th p-ra-ham đ được một trăm tuổi.
6. Sa-ra ni rằng: ức Cha Trời lm cho ti một việc vui cười; hết thảy ai hay được cũng sẽ vui cười về sự của ti.
7. Lại ni rằng: H ai dm ni với p-ra-ham rằng Sa-ra sẽ cho con b ư? v ti đ sanh một đứa trai trong lc người gi yếu rồi.
8. ứa trẻ lớn ln, th thi b. Chnh ngy Y-sc thi b, p-ra-ham by một tiệc lớn ăn mừng.
9. Sa-ra thấy đứa trai của A-ga, người -dp-t, đ sanh cho p-ra-ham, cười cợt,
10. th người ni với p-ra-ham rằng: Hy đuổi con đi với con n đi đi, v đứa trai của con đi nầy sẽ chẳng được kế nghiệp cng con trai ti l Y-sc đu.
11. Lời nầy lấy lm buồn lng p-ra-ham lắm, v cớ con trai mnh.
12. Nhưng ức Cha Trời phn cng p-ra-ham rằng: Ngươi chớ buồn bực v con trai v con đi ngươi. Sa-ra ni thể no, hy nghe theo tiếng người ni; v do nơi Y-sc sẽ sanh ra dng di lưu danh ngươi.
13. Ta cũng sẽ lm cho đứa trai của con đi trở nn một dn, v n cũng do một nơi ngươi m ra.
14. p-ra-ham dậy sớm, lấy bnh v một bầu nước, đưa cho A-ga; để cc mn đ trn vai nng, v giao đứa trai cho nng, rồi đuổi đi. Nng ra đi, đi dng di trong đồng vắng B-e-S-ba.
15. Khi nước trong bầu đ hết, nng để đứa trẻ dưới một cội cy nhỏ kia,
16. đi ngồi đối diện cch xa xa di chừng một khoảng tn bắn; v ni rằng: i! ti nỡ no thấy đứa trẻ phải chết! Nng ngồi đối diện đ, cất tiếng la khc.
17. ức Cha Trời nghe tiếng đứa trẻ khc, th thin sứ của ức Cha Trời từ trn trời ku nng A-ga m phn rằng: Hỡi A-ga! Ngươi c điều g vậy? Chớ sợ chi, v ức Cha Trời đ nghe tiếng đứa trẻ ở đu đ rồi.
18. Hy đứng dậy đỡ lấy đứa trẻ v giơ tay nắm n, v ta sẽ lm cho n nn một dn lớn.
19. oạn, ức Cha Trời mở mắt nng ra; nng bn thấy một ci giếng nước, v đi lại mc đầy bầu cho đứa trẻ uống.
20. ức Cha Trời va gip đứa trẻ; n lớn ln, ở trong đồng vắng, c ti bắn cung.
21. N ở tại trong đồng vắng Pha-ran; mẹ cưới cho n một người vợ qu ở xứ -dp-t.
22. Về thuở đ, vua A-bi-m-lc v Phi-cn, quan tổng binh mnh, ni cng p-ra-ham rằng: ức Cha Trời va gip ngươi trong mọi việc ngươi lm.
23. Vậy by giờ, hy chỉ danh ức Cha Trời m thề rằng: Ngươi sẽ chẳng gạt ta, con ta cng dng giống ta. Nhưng ngươi sẽ đi ta v xứ ngươi đương tr ngụ, một lng tử tế như ta đ đi ngươi vậy.
24. p-ra-ham đp rằng: Ti xin thề.
25. p-ra-ham phn nn cng vua A-bi-m-lc về vụ một giếng kia bị đầy tớ người chiếm đoạt.
26. Vua A-bi-m-lc bn ni rằng: Ta chẳng hay ai đ lm nn nng nỗi đ; chnh ngươi chẳng cho ta hay trước; ngy nay ta mới r đy m thi.
27. oạn, p-ra-ham bắt chin v b, dng cho vua A-bi-m-lc; rồi hai người kết ước cng nhau.
28. p-ra-ham lựa để ring ra bảy con chin tơ trong bầy;
29. th vua A-bi-m-lc hỏi rằng: Lm chi để bảy con chin tơ đ ring ra vậy?
30. p rằng: Xin vua hy nhận lấy bảy con chin tơ nầy m chnh tay ti dng cho, đặng lm chứng rằng ti đ đo ci giếng nầy.
31. Bởi cớ ấy, nn họ đặt tn chỗ nầy l B-e-S-ba; v tại đ hai người đều đ thề nguyện cng nhau.
32. Vậy, hai người kết ước cng nhau tại B-e-S-ba. oạn vua A-bi-m-lc cng quan tổng binh Phi-cn đứng dậy, trở về xứ Phi-li-tin.
33. p-ra-ham trồng một cy me tại B-e-S-ba, v ở đ người cầu khẩn danh ức Gi-h-va, l ức Cha Trời hằng-hữu.
34. p-ra-ham tr ngụ lu ngy tại xứ Phi-li-tin.

Sng-thế K 22    chọn đoạn khc

1. Khi mọi việc kia đ xong, th ức Cha Trời thử p-ra-ham; Ngi phn rằng: Hỡi p-ra-ham! Người thưa rằng: C ti đy.
2. ức Cha Trời phn rằng: Hy bắt đứa con một ngươi yu dấu, l Y-sc, v đi đến xứ M-ri-a, nơi đ dng đứa con lm của lễ thiu ở trn một hn ni kia m ta sẽ chỉ cho.
3. p-ra-ham dậy sớm, thắng lừa, đem hai đầy tớ v con mnh, l Y-sc, cng đi; người cũng chặt củi để dng về của lễ thiu, rồi đi đến nơi m ức Cha Trời đ truyền dạy.
4. Qua đến ngy thứ ba, p-ra-ham nhướng mắt ln thấy nơi đ ở lối đằng xa,
5. th ni cng hai kẻ đầy tớ rằng: Hy ở lại đy với con lừa; ta cng đứa trẻ sẽ đi đến chốn kia đặng thờ phượng, rồi sẽ trở lại với hai ngươi.
6. p-ra-ham lấy củi về của lễ thiu, chất trn Y-sc, con mnh; rồi người cầm lửa v dao trong tay, v cả hai cha con đồng đi.
7. Y-sc bn ni cng p-ra-ham, cha mnh rằng: Hỡi Cha! Người đp: Con ơi! cha đy. Y-sc ni: Củi đy, lửa đy, nhưng chin con đu c đặng lm của lễ thiu?
8. p-ra-ham rằng: Con ơi! chnh ức Cha Trời sẽ sắm sẵn lấy chin con đặng dng lm của lễ thiu; rồi cả hai cha con cứ đồng đi.
9. Họ đến chốn ức Cha Trời đ phn dạy; tại đ, p-ra-ham lập bn thờ, chất củi ln, tri Y-sc con mnh lại, để ln đống củi trn bn thờ.
10. p-ra-ham bn giơ tay ra cầm lấy giao đặng giết con mnh.
11. Thin sứ của ức Gi-h-va từ trn trời ku xuống m rằng: Hỡi p-ra-ham, p-ra-ham! Người thưa rằng: C ti đy.
12. Thin sứ phn rằng: ừng tra tay vo mnh con trẻ v chớ lm chi hại đến n; v by giờ ta biết rằng ngươi thật knh sợ ức Cha Trời, bởi cớ khng tiếc với ta con ngươi, tức con một ngươi.
13. p-ra-ham nhướng mắt ln, xem thấy sau lưng một con chin đực, sừng mắc trong bụi cy, bn bắt con chin đực đ dng lm của lễ thiu thay cho con mnh.
14. p-ra-ham gọi chỗ đ l Gi-h-va Di-r. Bởi cớ ấy, ngy nay c tục ngữ rằng: Trn ni của ức Gi-h-va sẽ c sắm sẵn.
15. Thin sứ của ức Gi-h-va từ trn trời ku p-ra-ham lần thứ nh m rằng:
16. ức Gi-h-va phn rằng: V ngươi đ lm điều đ, khng tiếc con ngươi, tức con một ngươi, th ta lấy chnh mnh ta m thề rằng:
17. sẽ ban phước cho ngươi, thm dng di ngươi nhiều như sao trn trời, đng như ct bờ biển, v dng di đ sẽ chiếm được cửa thnh qun nghịch.
18. Bởi v ngươi đ vng theo lời dặn ta, nn cc dn thế gian đều sẽ nhờ dng di ngươi m được phước.
19. oạn p-ra-ham trở về nơi hai người đầy tớ; họ đứng dậy, đồng nhau đi về B-e-S-ba. p-ra-ham cứ ở tại B-e-S-ba.
20. Sau cc việc đ, người ta thuật lại với p-ra-ham tin nầy rằng: Nầy, nng Minh-ca cũng sanh con cho em ngươi, l Na-c.
21. Con trưởng nam l t-xơ, em trai l Bu-xơ, K-mu-n, cha của A-ram;
22. K-sết, Ha-x, Phin-đt, Dt-lp v B-tu-n;
23. B-tu-n l người sanh R-be-ca. Minh-ca sanh tm người con trai đ cho Na-c, em của p-ra-ham.
24. Cn người vợ nhỏ, tn l R-u-ma, cũng sanh con, l T-ba, Ga-ham, Ta-hch v Ma-a-ca.

Sng-thế K 23    chọn đoạn khc

1. Sa-ra hưởng thọ được một trăm hai mươi bảy tuổi. Ấy l bao nhiu năm của đời Sa-ra.
2. Sa-ra qua đời tại Ki-ri-t-A-ra-ba, tức l Hếp-rn, thuộc về xứ Ca-na-an. p-ra-ham đến chịu tang cho Sa-ra v than khc người.
3. oạn, p-ra-ham đứng dậy trước người chết mnh v ni cng dn họ Hếch rằng:
4. Ta l một khch kiều ngụ trong vng cc ngươi; xin hy cho một nơi mộ địa trong xứ cc ngươi, để chn người thc của ta.
5. Dn họ Hếch đp rằng:
6. Lạy cha, xin hy nghe chng ti: giữa chng ti, cha tức l một qun trưởng của ức Cha Trời; hy chn người chết của cha nơi mộ địa no tốt hơn hết của chng ti. Trong bọn chng ti chẳng c ai tiếc mộ địa mnh, đặng chn người chết của cha đu.
7. p-ra-ham bn đứng dậy, sấp mnh xuống trước mặt cc dn của xứ, tức dn họ Hếch,
8. m ni rằng: Nếu cc ngươi bằng lng cho chn người chết ta, th hy nghe lời, v cầu xin p-rn, con của X-ha gim ta,
9. đặng người nhượng cho ta hang đ Mặc-b-la, ở về tận đầu đồng người, để lại cho đng gi, hầu cho ta được trong vng cc ngươi một nơi mộ địa.
10. Vả, p-rn, người H-tt, đương ngồi trong bọn dn họ Hếch, đp lại cng p-ra-ham trước mặt dn họ Hếch vẫn nghe v trước mặt mọi người đến nơi cửa thnh, m rằng:
11. Khng, thưa cha, hy nghe lời ti: Hiện trước mặt dn ti, ti xin dng cho cha cnh đồng, v cũng dng lun ci hang đ ở trong đ nữa; hy chn người chết của cha đi.
12. p-ra-ham sấp mnh xuống trước mặt dn của xứ,
13. v ni lại cng p-rn hiện trước mặt dn của xứ đương nghe, m rằng: Xin hy nghe, ta trả gi tiền ci đồng, hy nhận lấy đi, th ta mới chn người chết ta,
14. p-rn đp rằng:
15. Thưa cha, hy nghe lời ti: một miếng đất gi đng bốn trăm siếc-lơ bạc, m ti cng cha, th c gi chi đu? Xin hy chn người chết của cha đi.
16. p-ra-ham nghe theo lời p-rn, trước mặt dn họ Hếch cn bốn trăm siếc-lơ bạc cho người, l bạc thng dụng nơi cc tay bun bn.
17. Vậy, ci đồng của p-rn, tại Mặc-b-la, nằm ngang Mam-r, nghĩa l ci đồng ruộng hang đ, cc cy cối ở trong v chung quanh theo giới hạn đồng,
18. đều trước mặt c cc dn họ Hếch cng mọi người đến cửa thnh, nhận chắc cho p-ra-ham lm sản nghiệp.
19. Sau cc việc đ, p-ra-ham chn Sa-ra, vợ mnh, trong hang đ của đồng Mặc-b-la, nằm ngang MNam-r tại Hếp-rn, thuộc về xứ Ca-na-an.
20. ồng v hang đ đều c cc người họ Hếch nhận chắc, để lại cho p-ra-ham dng lm mộ địa.

Sng-thế K 24    chọn đoạn khc

1. Vả, p-ra-ham đ gi, tuổi đ cao; trong mọi việc ức Gi-h-va đ ban phước cho người.
2. p-ra-ham ni cng người đầy tớ ở lu hơn hết trong nh mnh, c quyền quản trị cc gia ti, m rằng: Xin hy đặt tay ln đi ta,
3. v ta sẽ biểu ngươi chỉ ức Gi-h-va, l ức Cha Trời của trời v đất, m thề rằng: ngươi khng cưới một c no trong bọn con gi của dn Ca-na-an, tức giữa dn ấy ta tr ngụ, lm vợ cho con trai ta.
4. Nhưng hy đi về qu hương ta, trong vng b con ta, cưới một người vợ cho Y-sc, con trai ta.
5. Người đầy tớ thưa rằng: C lẽ người con gi khng khứng theo ti về xứ nầy; vậy, c phải ti dẫn con trai ng đến xứ m ng đ ra đi khỏi chăng?
6. p-ra-ham ni rằng: Hy cẩn thận, đừng dẫn con ta về xứ đ!
7. Gi-h-va ức Cha Trời trn trời, l ấng đ đem ta ra khỏi nh cha ta v xứ sở ta, c phn v thề rằng: Ta sẽ cho dng di ngươi xứ nầy! Chnh Ngi sẽ sai thin sứ đi trước ngươi, v nơi đ ngươi hy cưới một vợ cho con trai ta.
8. Nếu người con gi khng khứng theo, th ngươi sẽ khỏi mắc lời của ta biểu ngươi thề; m dẫu thế no đi nữa, chớ đem con ta về chốn đ.
9. oạn, người đầy tớ để tay ln đi p-ra-ham chủ mnh, v thề sẽ lm theo như lời người đ dặn biểu.
10. oạn, người đầy tớ bắt mười con lạc đ trong bầy của chủ mnh, đem theo đủ cc ti vật của chủ đ giao, rồi đứng dậy đi qua xứ M-s-b-ta-mi, đến thnh của Na-c.
11. Người cho lạc đ nằm qu gối xuống nghỉ ở ngoi thnh, gần bn một giếng kia, vo buổi chiều, đến giờ của những con gi ra đi xch nước.
12. Người ni rằng: Hỡi Gi-h-va, ức Cha Trời của chủ p-ra-ham ti ơi! xin ngy nay cho ti gặp điều m ti tm kiếm, v hy lm ơn cho chủ p-ra-ham ti!
13. Nầy, ti đứng gần bn giếng nầy, cc con gi của dn trong thnh sẽ ra đi xch nước,
14. xin cho người gi trẻ no m ti ni như vầy: "Xin nng hy nghing bnh, cho ti uống nhờ hớp nước," m nng trả lời rằng: "Hy uống đi, rồi ti sẽ cho cc lạc đ ngươi uống nữa," l chnh người m Cha đ định cho Y-sc, kẻ ti tớ người; v nhờ đ ti sẽ biết rằng Cha đ lm ơn cho chủ ti vậy.
15. Người đầy tớ chưa dứt lời, nầy, nng R-be-ca vc bnh trn vai đi ra. Nng l con gi của B-tu-n, B-tu-n l con trai của Minh-ca, vợ Na-c, em trai của p-ra-ham.
16. Người gi trẻ đ thật rất đẹp, cn đồng trinh, chưa gả cho ai. Nng xuống giếng nhận đầy bnh nước, rồi trở ln.
17. ầy tớ bn chạy lại trước mặt nng v ni rằng: Xin hy cho ti uống một hớp nước trong bnh.
18. Nng đp rằng: Thưa cha, hy uống đi; rồi nng lật đật đỡ bnh xuống tay v cho người uống.
19. Khi đỡ cho người uống xong rồi, nng lại tiếp rằng: Ti cũng sẽ xch cho mấy con lạc đ cha uống nữa, chừng no uống đ th thi.
20. Nng lật đật đổ nước bnh ra mng, chạy xuống giếng xch nước thm nữa cho hết thảy cc con lạc đ uống.
21. Cn người ngồi lm thinh m nhn nng, để cho biết ức Gi-h-va lm thnh cng việc mnh đi đy hay chăng.
22. Khi lạc đ vừa thi uống, người đầy tớ bn lấy một khoanh vng nặng được nửa siếc-lơ v đi xuyến nặng được mười siếc-lơ,
23. m ni rằng: Nng l con ai? xin ni cho ti biết. Trong nh cha nng c chỗ no cho ti ở nghỉ ban đm chăng?
24. Nng đp rằng: Ti l con gi của B-tu-n, chu nội của Minh-ca v Na-c.
25. Rồi lại ni: Nh chng ti c nhiều rơm v cỏ, v cũng c chỗ để cho ở nghỉ nữa.
26. Người bn ci đầu v sấp mnh xuống trước mặt ức Gi-h-va,
27. m ni rằng: ng ngợi khen thay Gi-h-va, l ức Cha Trời của chủ p-ra-ham ti! Ngi chẳng ngớt thương xt v thnh thực đối cng chủ ti! Khi đương đi, ức Gi-h-va dẫn dắt ti đến nh anh em của chủ ti vậy.
28. Người gi trẻ đ chạy về, thuật chuyện nầy lại cho nội nh mẹ mnh.
29. Vả, nng R-be-ca c một anh, tn l La-ban. La-ban chạy đến người đầy tớ đ ở gần bn giếng.
30. Vừa thấy khoanh vng v đi xuyến nơi tay em gi mnh, v đ nghe chuyện R-be-ca thuật lại rằng: Người nầy ni vậy! th đi đến người, đương đứng gần bn mấy con lạc đ, ở nơi giếng nước,
31. m thưa rằng: Hởi người đ được ức Gi-h-va ban phước! Xin mời vo. Sao đứng ngoi nầy vậy? Ti đ sửa soạn nh v dọn-dẹp một nơi cho mấy con lạc đ rồi.
32. Người đầy tớ bn vo nh; La-ban cổi yn cho lạc đ, đem cỏ cng rơm cho cc th đ; rồi lấy nước đặng rửa chơn cho người đầy tớ v mấy kẻ đi theo.
33. oạn, người nh by bữa v mời ăn; nhưng người đầy tớ ni: Khng, ti khng ăn đu, nếu chưa ni được những điều ti cần phải ni. La-ban đp rằng: Hy ni đi!
34. Người bn ni rằng: Ti l đầy tớ của p-ra-ham.
35. ức Gi-h-va đ ban phước cho chủ ti bội phần, trở nn thạnh vượng; Ngi cho chủ ti chin, b, bạc, vng, ti trai tớ gi, lạc đ v lừa.
36. Vả, Sa-ra, vợ chủ ti, trở về gi, c sanh một con trai cho người; người đ giao gia ti mnh lại hết cho con trai đ.
37. Chủ ti lại c bắt ti thề rằng: Ngươi chớ cưới cho con trai ta một người vợ no trong bọn con gi của dn Ca-na-an, l xứ ta đương tr ngụ;
38. nhưng hy về nh cha ta, trong vng b con ta, m cưới cho n một người vợ tại đ.
39. Ti ni cng chủ ti rằng: C lẽ người con gi khng khứng theo ti về.
40. Chủ đp rằng: ức Gi-h-va l ấng ta phục sự sẽ sai thin sứ theo ngươi, lm cho thnh cng việc ngươi đi; v ngươi sẽ cưới cho con trai ta một người vợ trong vng b con ta, tại nh cha ta.
41. Vậy, nếu khi ngươi đi về b con ta, m họ khng khứng gả cho, th ngươi sẽ được gỡ lời thề nặng của ngươi đ thề cng ta đ.
42. Ngy nay, khi đi đến giếng kia, ti c cầu rằng: Lạy ức Gi-h-va, ức Cha Trời của chủ p-ra-ham ti! Xin đoi đến m gip cng việc của ti đi đy cho được thnh!
43. Nầy, ti ngồi gần bn giếng nầy: cầu xin hễ người gi trẻ no sẽ ra xch nước m ti ni cng nng rằng: Xin cho ti uống một hớp nước trong bnh;
44. m sẽ trả lời rằng: Hy uống đi, trước ti sẽ xch cho cc lạc đ ngươi uống nữa, xin cho người gi trẻ đ l vợ m ức Gi-h-va đ định cho con trai của chủ ti!
45. Chưa dứt lời thầm nguyện, bỗng đu nng R-be-ca vc bnh trn vai đi ra, xuống giếng xch nước. Ti ni với nng rằng: Xin cho ti uống hớp nước.
46. Nng lật đật hạ bnh trn vai xuống m ni rằng: Hy uống đi, rồi ti sẽ cho cc lạc đ ngươi uống nữa; vậy ti c uống v nng cũng c cho cc lạc đ uống nữa.
47. Ti bn hỏi nng rằng: Nng l con gi ai? Nng đp: Ti l con gi của B-tu-n, chu nội của Na-c v Minh-ca. Ti liền đeo ci khoanh nơi lỗ mũi v đi xuyến vo tay nng.
48. oạn, ti ci đầu v sấp mnh xuống trước mặt ức Gi-h-va, ngợi khen Gi-h-va ức Cha Trời của chủ p-ra-ham ti, m đ dẫn ti vo đường chnh đng, để chọn được cho con trai người con gi của em chủ ti.
49. Vậy, by giờ, nếu cc ng muốn lấy lng tử tế v trung tn đối cng chủ ti, xin hy tỏ điều đ cho, dầu khng, xin cũng ni cho biết, hầu cho ti sẽ xy về bn hữu hay l về bn tả.
50. La-ban v B-tu-n đp rằng: iều đ do nơi ức Gi-h-va m ra, chng ti đu ni được cng ngươi rằng quấy hay rằng phải.
51. Ka, R-be-ca đương ở trước mặt ngươi, hy dẫn n đi, để n được lm vợ của con trai chủ ngươi, theo như lời ức Gi-h-va phn định.
52. ầy tớ của p-ra-ham vừa nghe lời hai người ni xong, liền sấp mnh xuống đất trước mặt ức Gi-h-va.
53. Người lấy đồ trang sức bằng bạc, vng, v o xống trao cho R-be-ca; rồi cng lấy cc vật qu dng cho anh v mẹ nng.
54. oạn người đầy tớ cng cc người đi theo ngồi ăn uống; rồi ngủ tại đ. Qua ngy sau, khi họ đ thức dậy, người đầy tớ ni rằng: Xin hy cho ti trở về chủ.
55. Nhưng anh v mẹ nng rằng: Hy cho người gi trẻ ở lại cng chng ti t ngy nữa, độ chừng mười bữa, rồi n sẽ đi.
56. ầy tớ đp rằng: Xin chớ cầm ti trễ lại, v ức Gi-h-va c lm việc đi đường ti được thnh. Hy cho ti đi, trở về nh chủ ti.
57. Họ đp rằng: Chng ta hy gọi người gi trẻ đ v hỏi n ra sao;
58. bn ku R-be-ca v ni rằng: Con muốn đi cng người nầy chăng? Nng rằng: Ti muốn đi.
59. oạn, họ cho R-be-ca, em gi mnh, v người v của nng, đi về theo người đầy tớ của p-ra-ham v cc kẻ đi theo.
60. Họ chc phước cho R-be-ca m rằng: Hỡi em gi chng ta! Chc cho em được trở nn mẹ của ức triệu người, v cho dng di em được chiếm lấy cửa thnh của qun nghịch.
61. R-be-ca v cc đi nng đứng dậy, ln cỡi lạc đ, đi theo người đầy tớ đ. Vậy, người đầy tớ dẫn R-be-ca đi.
62. Bấy giờ Y-sc ở tại nam phương từ giếng La-chai-Roi trở về;
63. lối chiều, người đi ra ngoi đồng đặng suy ngẫm; nhướng mắt ln, ka ng thấy lạc đ đu đi đến.
64. Nng R-be-ca cũng nhướng mắt ln, bn chợt thấy Y-sc; liền nhảy xuống lạc đ,
65. v hỏi đầy tớ rằng: Người ở đằng trước mặt ti đi lại trong đồng đ l ai: ầy tớ thưa rằng: Ấy l chủ ti đ. Nng bn lấy lp che mặt lại.
66. Rồi, đầy tớ thuật cho Y-sc nghe hết cc việc m mnh đ lm;
67. Y-sc bn dẫn R-be-ca vo trại của Sa-ra, mẹ mnh, cưới lm vợ, v yu mến nng. Vậy, Y-sc được giải phiền sau khi mẹ mnh qua đời.

Sng-thế K 25    chọn đoạn khc

1. p-ra-ham cưới một người vợ khc, tn l K-tu-ra.
2. Người sanh cho p-ra-ham Xim-ram, Giốc-chan, M-đan, Ma-đi-an, Dch-bc v Su-ch.
3. Giốc-chan sanh S-ba v -đan; con chu của -đan l họ A-chu-rim, họ L-tu-chim v họ L-um-mim.
4. Con trai của Ma-đi-an l -pha, -phe, Ha-nc, A-bi-đa v n-đa. Cc người trn đy đều l dng di của K-tu-ra.
5. p-ra-ham cho Y-sc hết thảy gia ti mnh; cn cho cc con dng thứ những tiền của;
6. rồi, khi cn sống, người sai họ qua đng phương m ở, cch xa con dng chnh, l Y-sc.
7. p-ra-ham hưởng thọ được một trăm bảy mươi lăm tuổi;
8. người tuổi cao tc lớn v đ thỏa về đời mnh, tắt hơi, được qui về nơi tổ tng.
9. Hai con trai người, Y-sc v ch-ma-n, chn người trong hang đ Mặc-b-la tại nơi đồng của p-rn, con trai S-ha, người H-tt, nằm ngang Mam-r.
10. Ấy l ci đồng m lc trước p-ra-ham mua lại của dn họ Hếch; nơi đ họ chn p-ra-ham cng Sa-ra, vợ người.
11. Sau khi p-ra-ham qua đời, ức Gi-h-va ban phước cho Y-sc con trai người. Y-sc ở gần bn ci giếng La-chai-Roi.
12. y l dng di của ch-ma-n, con trai của p-ra-ham, do nơi nng A-ga, người -dp-t, con đi của Sa-ra, đ sanh.
13. V đy l trn cc con trai của ch-ma-n, sắp thứ tự theo ngy ra đời: Con trưởng nam của ch-ma-n l N-ba-giốt; kế sau K-đa, t-b-n, Mi-b-sam,
14. Mch-ma, u-ma, Ma-sa,
15. Ha-đa, Th-ma, Gi-thu, Na-phch, v Kết-ma.
16. l cc con trai của ch-ma-n v tn của họ ty theo lng v nơi đng trại m đặt. Ấy l mười hai vị cng hầu trong dn tộc của họ.
17. ch-ma-n hưởng thọ được một trăm ba mươi bảy tuổi, rồi tắt hơi m qua đời, được qui về nơi tổ tng.
18. Dng di người ở trước mặt anh em mnh, từ Ha-vi-la cho đến Xu-xơ, đối ngang -dp-t, chạy qua A-si-ri.
19. y l dng di của Y-sc, con trai p-ra-ham. p-ra-ham sanh Y-sc.
20. Vả, khi Y-sc được bốn mươi tuổi, th cưới R-be-ca, con gi của B-tu-n v em gi của La-ban, đều l dn A-ram, ở tại xứ Pha-đan-A-ram.
21. Y-sc khẩn cầu ức Gi-h-va cho vợ mnh, v nng son sẻ. ức Gi-h-va cảm động lời khẩn cầu đ, nn cho R-be-ca thọ thai.
22. Nhưng v thai đi lm cho đụng nhau trong bụng, th nng ni rằng: Nếu quả thật vậy, cớ sao đều nầy xảy đến lm chi? oạn nng đi hỏi ức Gi-h-va.
23. ức Gi-h-va phn rằng: Hai nước hiện ở trong bụng ngươi, v hai thứ dn sẽ do lng ngươi m ra; dn nầy mạnh hơn dn kia, v đứa lớn phải phục đứa nhỏ.
24. ến ngy nng phải sanh nở, nầy hai đứa sanh đi trong bụng nng ra.
25. ứa ra trước đỏ hồng, lng cng mnh như một o tơi lng; đặt tn l -sau.
26. Kế em n lại ra sau, tay nắm lấy gt -sau; nn đặt tn l Gia-cốp. Khi sanh hai đứa con nầy th Y-sc đ được su mươi tuổi.
27. Khi hai đứa trai nầy lớn ln, th -sau trở nn một thợ săn giỏi, thường giong ruổi nơi đồng ruộng; cn Gia-cốp l người hiền lnh cứ ở lại trại.
28. Y-sc yu -sau, v người c tnh ưa ăn thịt rừng; nhưng R-be-ca lại yu Gia-cốp.
29. Một ngy kia, Gia-cốp đương nấu canh, -sau ở ngoi đồng về lấy lm mệt mỏi lắm;
30. liền ni cng Gia-cốp rằng: Em hy cho anh ăn canh g đỏ đ với, v anh mệt mỏi lắm. Bởi cớ ấy, người ta gọi -sau l -đm.
31. Gia-cốp đp rằng: Nay anh hy bn quyền trưởng nam cho ti đi.
32. -sau đp rằng: Nầy, anh gần thc, quyền trưởng nam để cho anh dng lm chi?
33. Gia-cốp đp lại rằng: Anh hy thề trước đi. Người bn thề; vậy, người bn quyền trưởng nam cho Gia-cốp.
34. Rồi, Gia-cốp cho -sau ăn bnh v canh phạn đậu; ăn uống xong, người bn đứng dậy đi. Vậy, -sau khinh quyền trưởng nam l thế.

Sng-thế K 26    chọn đoạn khc

1. Trừ cơn đi km thứ nhứt trong đời p-ra-ham, bấy giờ tại xứ lại c một lần nữa. Y-sc bn đi đến A-bi-m-lc, vua Phi-li-tin, tại Gh-ra.
2. ức Gi-h-va hiện đến cng người v phn rằng: Chớ xuống xứ -dp-t; hy ở lại xứ m ta sẽ chỉ cho.
3. Hy ngụ trong xứ nầy, ta sẽ ở cng ngươi v ban phước cho ngươi; v ta sẽ cho ngươi cng dng di ngươi cc xứ nầy v ta sẽ lm thnh lời ta đ thề cng p-ra-ham, cha ngươi.
4. Ta sẽ thm dng di ngươi nhiều như sao trn trời, sẽ cho họ cc xứ nầy; hết thảy dn thế gian đều sẽ nhờ dng di ngươi m được phước;
5. v p-ra-ham đ vng lời ta v đ giữ điều ta phn dạy, lịnh, luật v lệ của ta.
6. Vậy, Y-sc ở tại Gh-ra.
7. Bởi nng R-be-ca sắc-sảo dung nhan, nn khi dn xứ đ hỏi thăm vợ người, th người đp rằng: "Ấy l em gi ti," e khi ni: "Ấy l vợ ti," th họ sẽ giết mnh chăng.
8. Vả, người ngụ tại xứ đ cũng đ lu; một ngy kia A-bi-m-lc, vua Phi-li-tin, ng ngang qua cửa sổ, thấy Y-sc đương giỡn chơi cng R-be-ca, vợ người,
9. bn đi Y-sc m rằng: Quả thật l vợ ngươi đ; sao c ni: Ấy l em gi ti? Y-sc đp rằng: V ti c thầm ni: Chớ kh v nng m ti phải bỏ mnh.
10. A-bi-m-lc hỏi: Ngươi lm chi cho chng ta vậy? Ngộ c một người dn đến nằm cng vợ ngươi, ngươi lm cho chng ta phải phạm tội!
11. A-bi-m-lc bn truyền lịnh cho cả dn chng rằng: Kẻ no động đến người nầy, hay l vợ người nầy, th sẽ bị xử tử.
12. Y-sc gieo hột giống trong xứ đ; năm ấy gặt được bội trăm phần; v ức Gi-h-va đ ban phước cho.
13. Người nn thạnh vượng, của cải cng ngy cng thm cho đến đỗi người trở nn rất lớn.
14. Người c nhiều bầy chin, bầy b v ti tớ rất đng; bởi cớ ấy, dn Phi-li-tin đem lng ganh ghẻ.
15. Mấy ci giếng lc trước đầy tớ của p-ra-ham, cha người, đ đo, by giờ đều bị dn Phi-li-tin lấp đất lại hết.
16. A-bi-m-lc ni cng Y-sc rằng: Hy ra khỏi nơi ta, v ngươi thạnh vượng hơn chng ta bội phần.
17. Vậy, Y-sc bỏ chốn nầy đi đến đng trại tại trũng Gh-ra v ở đ.
18. Y-sc bn đo lại mấy ci giếng người ta đ đo trong đời p-ra-ham, cha mnh, m bị dn Phi-li-tin lấp đất lại khi p-ra-ham qua đời, v đặt tn mấy giếng đ như tn của cha mnh đ đặt.
19. Cc đầy tớ của Y-sc cn đo thm giếng nơi trũng, gặp được một giếng nước mạch.
20. Nhưng bọn chăn chin Gh-ra tranh ginh cng bọn chăn chin của Y-sc, m rằng: Người đ của chng ta; nn người đặt tn giếng nầy l -st. V bọn chăn chin đ c tranh ginh cng mnh.
21. Kế ấy, cc đầy tớ đo một giếng khc, th bị tranh ginh nhau nữa; người đặt tn giếng nầy l St-na.
22. oạn, người bỏ chỗ đ đi đo một giếng khc; về giếng nầy, họ khng tranh ginh nhau, nn người đặt tn l R-h-bốt, m rằng: By giờ ức Gi-h-va đ để cho chng ta được rộng ri, v ta sẽ đặng thịnh vượng trong xứ.
23. Y-sc ở đ đi, dời ln B-e-S-ba.
24. m đ ức Gi-h-va hiện đến cng người v phn rằng: Ta l ức Cha Trời của p-ra-ham, cha ngươi; chớ sợ chi, ta ở cng ngươi, sẽ ban phước cho v thm dng di ngươi, v cớ p-ra-ham l ti tớ ta.
25. Y-sc lập một bn thờ, cầu khẩn danh ức Gi-h-va v đng trại tại đ. oạn, cc đầy tớ người đo một ci giếng tại nơi ấy.
26. Vua A-bi-m-lc ở Gh-ra đi đến viếng Y-sc, c A-hu-st, bạn mnh, v Phi-cn, quan tổng binh mnh, đi theo.
27. Y-sc bn hỏi rằng: Cc người ght ti, đ đuổi ti ra khỏi nơi mnh, sao cn đi đến ti m chi?
28. Chng đp rằng: Chng ti đ thấy r rng ức Gi-h-va ph hộ người, nn ni với nhau rằng: Phải c một lời thề giữa chng ti v người, để chng ta kết giao ước với người.
29. Hy thề rằng: Người chẳng bao giờ lm hại chng ti, như chng ti đ khng động đến người, chỉ hậu đi người v cho đi bnh yn. By giờ người được ức Gi-h-va ban phước cho.
30. Y-sc by một bữa tiệc, cc người đồng ăn uống.
31. Qua ngy sau, chng đậy sớm, lập lời thề với nhau. Rồi, Y-sc đưa cc người đ đi về bnh yn.
32. Cng trong ngy đ, cc đầy tớ của Y-sc đến đem tin cho người hay về giếng họ đ đo, rằng: Chng ti đ thấy c nước.
33. Người bn đặt tn ci giếng đ l Si-ba. V cớ đ nn tn thnh ấy l B-e-S-ba cho đến ngy nay.
34. Khi -sau được bốn mươi tuổi, cưới Giu-đt, con gi của B-e-ri, người H-tt; v Bch-mt, con gi của -ln, cũng người H-tt.
35. Hai du đ l một sự cay đắng lng cho Y-sc v R-be-ca.

Sng-thế K 27    chọn đoạn khc

1. Bởi Y-sc đ gi, mắt lng chẳng thấy được nữa, bn gọi -sau, con trưởng nam, m rằng: Hỡi con! -sau thưa rằng: C con đy.
2. Người bn ni rằng: Nầy, cha đ gi rồi, chẳng biết ngy no phải chết;
3. vậy by giờ, cha xin con hy lấy kh giới, ống tn v cung con, ra đồng săn thịt rừng cho cha,
4. dọn một mn ngon ty theo cha sở thch; rồi dng ln cho cha ăn, đặng linh hồn cha chc phước cho con trước khi chết.
5. Vả, đương khi Y-sc ni cng -sau con trai mnh, th R-be-ca c nghe. -sau bn ra đồng săn thịt rừng đặng đem về cho cha.
6. R-be-ca ni cng Gia-cốp, con trai mnh, rằng: Nầy, mẹ c nghe cha ni cng -sau, anh con, v dặn rằng:
7. Hy đem thịt rừng về cho cha, dọn một mn ngon cha ăn; đặng trước khi qua đời, cha sẽ chc phước cho con trước mặt ức Gi-h-va.
8. Vậy, con ơi! by giờ, hy nghe mẹ v lm theo lời mẹ biểu:
9. Hy ra ngoi bầy, bắt hai d con tốt, rồi mẹ sẽ dọn cho cha con một mn ngon, ty theo người sở thch;
10. con sẽ đem cho cha ăn, đặng người chc phước con trước khi qua đời.
11. Gia-cốp thưa lại cng mẹ rằng: Thưa mẹ, -sau, anh con, c lng, cn con lại khng.
12. C lẽ cha sẽ rờ mnh chăng, coi con như kẻ phỉnh gạt, th con chắc lấy cho mnh sự rủa sả, chớ chẳng phải sự chc phước đu.
13. Mẹ đp rằng: Con ơi! xin sự rủa sả đ để cho mẹ chịu; hy cứ nghe lời mẹ, ra bắt hai d con.
14. Vậy, Gia-cốp đi bắt hai d con, đem lại cho mẹ, lm mn ngon, ty theo cha sở thch.
15. oạn R-be-ca lấy quần o tốt nhứt của -sau, con trưởng nam, sẵn để trong nh, m mặc vo cho Gia-cốp, con t mnh;
16. rồi người lấy da d con bao hai tay v cổ, v tay v cổ Gia-cốp khng c lng.
17. R-be-ca bn để mn ngon v bnh của mnh đ dọn vo tay con t mnh.
18. Gia-cốp bưng đến cha mnh v ni rằng: Thưa cha! Y-sc đp: C cha đy; con l đứa no đ?
19. Gia-cốp thưa: Ti l -sau, con trưởng nam của cha; con đ lm theo lời cha dặn biểu; xin cha dậy, ngồi ăn lấy thịt săn của con, đặng linh hồn cha sẽ chc phước cho con.
20. Y-sc hỏi rằng: Sao con đi săn được mau thế? Thưa rằng: Ấy nhờ Gi-h-va ức Cha Trời của cha xui ti gặp mau vậy.
21. Y-sc ni cng Gia-cốp rằng: Hỡi con! hy lại gần đặng cha rờ thử xem c phải l -sau, con của cha chăng?
22. Gia-cốp bn lại gần Y-sc; người rờ v ni rằng: Tiếng ni th của Gia-cốp, cn hai tay lại của -sau.
23. Người chẳng nhận biết đặng v hai tay cũng c lng như của anh, l -sau. Vậy Y-sc chc phước cho.
24. Người lại hỏi rằng: Ấy con thật l -sau, con trai ta, phải chăng? Gia-cốp thưa: Phải, con đy.
25. Y-sc bn ni: Hy dọn cho cha ăn lấy thịt săn của con, đặng linh hồn cha chc phước cho con. Gia-cốp dọn cho người ăn, cũng c đem rượu cho người uống nữa.
26. Rồi Y-sc cha người ni rằng: Hỡi con! hy lại gần v hn cha.
27. Gia-cốp bn lại gần v hn người. Y-sc đnh mi thơm của o con, liền chc phước cho, v ni rằng: Nầy, mi hương của con ta Khc no mi hương của cnh đồng m ức Gi-h-va đ ban phước cho.
28. Cầu xin ức Cha Trời cho con sương mc trn trời xuống, ược mu mỡ của đất, v dư dật la m cng rượu.
29. Mun dn phải phục con, Cc nước phải qu lạy trước mặt con! Hy được quyền chủ cc anh em, Cc con trai của mẹ con phải qu lạy trước mặt con! Ai rủa sả con sẽ bị rủa sả lại, Ai cầu phước cho con, sẽ được ban phước lại!
30. Vừa khi Y-sc chc phước cho Gia-cốp xuống, v vừa khi Gia-cốp li ra khỏi nơi cha mnh, th -sau, anh người, đi săn trở về.
31. Người cũng dọn một mn ngon, dng ln cho cha v thưa rằng: Xin dậy, ngồi ăn thịt săn của con trai cha, đặng linh hồn cha chc phước cho con.
32. Y-sc, cha người, hỏi: Con l đứa no? Thưa rằng: Ti l -sau, con trưởng nam của cha.
33. Y-sc lấy lm cảm động qua đỗi m ni rằng: Vậy, cn đứa no đ săn thịt rừng, v đ dng ln cho cha đ? Trước khi con về, cha đ ăn hết rồi, v chc phước cho n; n lại sẽ được ban phước vậy.
34. Vừa nghe dứt lời cha, th -sau la ln một tiếng rất lớn, v rất thảm thiết m thưa cng cha rằng: Cha ơi! xin hy chc phước cho con lun nữa!
35. Nhưng Y-sc lại đp: Em con đ dng mưu kế đến cướp sự chc phước của con rồi.
36. -sau liền ni rằng: C phải v người ta gọi n l Gia-cốp m đ hai lần chiếm lấy vị ti rồi chăng? N đ chiếm quyền trưởng nam ti, v lại by giờ cn chiếm sự phước lnh của ti nữa. Tiếp rằng: Cha chẳng c dnh sự chc phước chi cho ti sao?
37. Y-sc đp rằng: Nầy, cho đ lập n ln lm chủ con, v đ cho cc anh em lm ti n; v đ dự bị la m v rượu cho n. Vậy, cha sẽ lm chi cho con đy?
38. -sau thưa rằng: Cha ơi! cha chỉ c sự chc phước đ thi sao? Hy chc phước cho con với, cha! Rồi -sau cất tiếng ln khc.
39. Y-sc cha người, đp rằng: Nầy, nơi con ở sẽ thiếu mu mỡ của đất, Cng sương-mc trn trời sa xuống.
40. Con sẽ nhờ gươm mới được sống. V lm ti tớ cho em con. Song khi con lưu lạc ry đ mai đy, Sẽ bẻ ci ch của em trn cổ con vậy.
41. -sau trở lng ght Gia-cốp v cớ cha mnh chc phước cho người, bn ni thầm trong lng rằng: Ngy tang của cha đ hầu gần; vậy, ta sẽ giết Gia-cốp, em ta, đi.
42. Họ đem lời -sau, con lớn, thuật lại cng R-be-ca, th người sai gọi Gia-cốp, con t mnh, m ni rằng: Nầy, -sau, anh con, toan giết con để bo th.
43. Vậy, by giờ, hỡi con, hy nghe lời mẹ, đứng dậy, chạy trốn qua nh La-ban, cậu con, tại Cha-ran,
44. v hy ở cng người t lu, cho đến lc no cơn giận của anh con qua hết.
45. Khi cơn giận anh con bỏ qua rồi, v n qun việc con đ gy nn với n, th mẹ sẽ biểu con về. C lẽ đu mẹ phải chịu mất cả hai đứa trong một ngy ư?
46. R-be-ca ni cng Y-sc rằng: Ti đ chn, khng muốn sống nữa, v cớ mấy con gi họ Hếch. Nếu Gia-cốp cưới một trong mấy con gi họ Hếch m lm vợ, tức một người con gi trong xứ như cc dn đ; thi, ti cn sống m chi?

Sng-thế K 28    chọn đoạn khc

1. Y-sc bn gọi Gia-cốp, chc phước cho v dặn rằng: Con chớ chọn một người vợ no hết trong bọn con gi Ca-na-an.
2. Hy đứng dậy, đi qua xứ Pha-đan-A-ram, tại nh B-tu-n, ng ngoại con, v cưới ở đ một người vợ trong cc con gi của La-ban, l cậu con.
3. Cầu xin ức Cha Trời ton năng ban phước cho con, lm con sanh sản, thm nhiều v trở nn một đm dn đng.
4. Cầu xin Ngi ban cho con v dng di con phước lnh của p-ra-ham, hầu cho xứ con đ kiều ngụ sẽ lm sản nghiệp cho con, tức xứ Ngi đ ban cho p-ra-ham!
5. Rồi Y-sc sai Gia-cốp đi qua xứ Pha-đan-A-ram, đến nh La-ban, con trai B-tu-n, vốn người A-ram, lại l anh của R-b-ca, mẹ của Gia-cốp v -sau.
6. -sau thấy Y-sc đ chc phước cho Gia-cốp, v sai đi qua xứ Pha-đan-A-ram đặng cưới vợ; v trong lc đương chc phước c dặn rằng: Chớ cưới vợ trong bọn con gi Ca-na-an;
7. lại đ thấy Gia-cốp vng lời cha me đi qua xứ Pha-đan-A-ram đ,
8. th biết rằng bọn con gi Ca-na-an khng vừa Y-sc, cha mnh;
9. nn người bn đi đến nh ch-ma-n (ngoi hai người vợ đ c rồi) cưới thm nng Ma-ba-lt, con gi của ch-ma-n, chu nội của p-ra-ham v em của N-ba-giốt.
10. Gia-cốp từ B-e-S-ba đi đến Cha-ran,
11. tới một chỗ kia, mặt trời đ khuất, th qua đm tại đ. Người lấy một hn đ lm gối đầu, v nằm ngủ tại đ;
12. bn chim bao thấy một ci thang bắc từ dưới đất, đầu đến tận trời, cc thin sứ của ức Cha Trời đi ln xuống trn thang đ.
13. Nầy, ức Gi-h-va ngự trn đầu thang m phn rằng: Ta l ức Cha Trời của p-ra-ham, tổ phụ ngươi, cng l ức Cha Trời của Y-sc. Ta sẽ cho ngươi v dng di ngươi đất m ngươi đương nằm ngủ đy.
14. Dng di ngươi sẽ đng như ct bụi trn mặt đất, trn ra đến đng ty nam bắc, v cc chi họ thế gian sẽ nhờ ngươi v dng di ngươi m được phước.
15. Nầy, ta ở cng ngươi, ngươi đi đu, sẽ theo gn giữ đ, v đem ngươi về xứ nầy; v ta khng bao giờ bỏ ngươi cho đến khi ta lm xong những điều ta đ hứa cng ngươi.
16. Gia-cốp thức giấc, ni rằng: Thật ức Gi-h-va hiện c trong nơi đy m ti khng biết!
17. Người bắt sợ v ni rằng: Chốn nầy đng kinh khủng thay thật l đền ức Cha Trời, thật l cửa của trời!
18. Người dậy sớm, lấy hn đ của mnh dng gối đầu, dựng đứng ln lm cy trụ, đổ dầu ln trn cht trụ đ;
19. rồi đặt tn chốn nầy l B-tn; cn nguyn khi trước tn thnh l Lu-xơ.
20. Gia-cốp bn khấn vi rằng: Nếu ức Cha Trời ở cng ti, gn giữ ti trong lc đi đường, cho bnh ăn, o mặc,
21. v nếu ti trở về bnh an đến nh cha ti, th ức Gi-h-va sẽ l ức Cha Trời ti.
22. Hn đ đ dng lm trụ đy sẽ l đền ức Cha Trời, V ti sẽ nộp lại cho Ngi một phần mười mọi của cải m Ngi sẽ cho ti.

Sng-thế K 29    chọn đoạn khc

1. oạn, Gia-cốp ln đường, đi đến xứ của dn ng phương.
2. Người nhn xem, thấy một ci giếng trong đồng ruộng, gần đ c ba bầy chin nằm nghỉ, v nơi nầy l chốn người ta cho cc bầy chin uống nước. Hn đ đậy trn miệng giếng rất lớn.
3. Cc bầy chin đều hiệp lại đ, rồi họ lăn hn đ trn miệng giếng ra, cho cc bầy uống nước; đoạn, lăn đ lại chỗ cũ, đậy trn miệng giếng.
4. Gia-cốp hỏi mấy tay chăn chin rằng: Hỡi cc anh! cc anh ở đu đy? Bọn đ đp rằng: Chng ti ở Cha-ran đến.
5. Người hỏi: Cc anh c biết La-ban, con trai Na-c, chăng? p rằng: Chng ti biết.
6. Lại hỏi: Người đ được mạnh giỏi chăng? p rằng: Người vẫn được mạnh giỏi, v nầy, Ra-chn, con gi người, dương đi đến cng bầy chin kia.
7. Ngươi ni: Nầy, trời hy cn sớm, chưa phải l giờ nhm hiệp cc sc vật; vậy, cc anh hy cho bầy chin uống nước, rồi thả đi ăn lại đi.
8. p rằng: Chng ti lm như vậy chẳng được; phải đợi cc bầy hiệp lại đủ hết rồi, bấy giờ mới lăn hn đ trn miệng giếng ra, cho bầy uống nước được.
9. Vả, đương lc người cn ni chuyện cng bọn đ, th Ra-chn dắt bầy chin của cha nng đến, vi nng vốn l người chăn chin.
10. Khi vừa thấy Ra-chn, con gi La-ban, cậu mnh, th người liền lại gần lăn hn đ ra khỏi miệng giếng, cho bầy chin của La-ban, cậu mnh, uống nước.
11. Gia-cốp hn Ra-chn, cất tiếng ln khc;
12. rồi ni cho nng biết rằng mnh l b con với cha nng, tức con trai của R-b-ca. Nng bn chạy về thuật lại cho cha hay.
13. Vừa khi nghe ni Gia-cốp, con trai của em gi mnh, th La-ban chạy đến trước mặt người, m chong lấy m hn, rồi mới vo nh. Gia-cốp thuật lại cho La-ban nghe cc việc đ xảy qua.
14. La-ban bn đp rằng: Thật vậy, chu l cốt nhục của cậu; rồi Gia-cốp ở một thng cng cậu.
15. oạn, La-ban ni cng Gia-cốp rằng: v cớ chu l b con của cậu, chu gip cng khng cho cậu thi sao? Tiền cng bao nhiu hy ni cho cậu biết.
16. Vả, La-ban c hai con gi, con lớn tn l L-a; con nhỏ tn l Ra-chn.
17. Mắt L-a yếu, cn Ra-chn hnh dung đẹp đẽ, vẻ mặt tốt tươi.
18. Gia-cốp yu Ra-chn nn ni rằng: V nng Ra-chn, con t cậu, ti sẽ gip việc trong bảy năm.
19. La-ban trả lời rằng: Th cậu gả n cho chu hơn l gả cho một người khc; hy ở với cậu.
20. Vậy, Gia-cốp v Ra-chn, phải gip việc trong bảy năm: nhưng bởi yu nng, nn coi bảy năm bằng chừng đi ba bữa.
21. Kế đ, Gia-cốp ni cng La-ban rằng: Hạn ti đ mn rồi; đu! xin cậu hy giao vợ ti lại đặng ti đến gần cng nng.
22. La-ban bn mời cc người trong xm, by một bữa tiệc;
23. đến chiều tối, bắt L-a, con gi mnh, đưa cho Gia-cốp, rồi chng đến cng nng.
24. La-ban lại cắt con đi Xinh-ba theo hầu L-a, con gi mnh.
25. Sng bữa sau, mới biết l nng L-a, th Gia-cốp hỏi La-ban rằng: Cậu đ đi ti cch chi vậy? C phải v Ra-chn m ti mới gip việc cho nh cậu chăng? Sao cậu lừa-gạt ti?
26. La-ban đp rằng: Phong tục ở đy chẳng phải được gả em t trước, rồi chị cả sau.
27. Hy ở với đứa nầy trọn một tuần đi, rồi ta sẽ gả lun đứa kia cho; về đứa kia chu phải gip cng cho cậu thm bảy năm nữa.
28. Gia-cốp theo lời, ở cng L-a trọn một tuần, rồi La-ban gả Ra-chn con gi mnh, cho chng,
29. v cắt con đi Bi-la theo hầu Ra-chn con gi mnh.
30. Gia-cốp đi lại cng Ra-chn, thương yu nng hơn L-a. Vậy, người ở gip việc nh La-ban thm bảy năm nữa.
31. ức Gi-h-va thấy L-a bị ght, bn cho nng sanh sản; cn Ra-chn lại son sẻ.
32. L-a thọ thai, sanh một con trai, đặt tn Ru-bn; v ni rằng: ức Gi-h-va đ thấy sự cực khổ ti; by giờ chồng sẽ yu mến ti.
33. Nng thọ thai nữa v sanh một con trai, đặt tn Si-m-n; v ni rằng. ức Gi-h-va c nghe biết ti bị ght, nn cho thm đứa ny.
34. Nng thọ thai nữa v sanh một con trai; nng rằng: Lần nầy chồng sẽ dnh du cng ti, v ti đ sanh cho người ba con trai; bởi cớ đ, đặt tn l L-vi.
35. Nng thọ thai nữa, sanh một con trai, v ni rằng: Lần nầy ti ngợi khen ức Gi-h-va; v cớ ấy, đặt tn l Giu-da. oạn, nng thi thai nghn.

Sng-thế K 30    chọn đoạn khc

1. Ra-chn thấy mnh chẳng sanh con cho Gia-cốp, th đem lng ghen ght chị, ni cng Gia-cốp rằng: Hy cho ti c con, bằng khng, ti chết.
2. Gia-cốp nổi giận cng Ra-chn m rằng: H ta được thay quyền ức Gi-h-va, m khng cho ngươi sanh sản sao?
3. Ra-chn rằng: Nầy con đi Bi-la của ti, hy lại cng n, hầu cho n sanh đẻ thay cho ti, đặng phần ti bởi n cũng c con nữa.
4. Vậy, Ra-chn đưa Bi-la lm hầu Gia-cốp, v người đi lại cng nng.
5. Bi-la thọ thai, sanh một con trai cho Gia-cốp.
6. Ra-chn rằng: ức Cha Trời đ xt ti cng bnh, nhậm lời ti, nn cho ti một con trai; v cớ ấy, nng đặt tn đứa trai đ l an.
7. Bi-la, con đi của Ra-chn, thọ thai nữa, v sanh một con trai thứ nh cho Gia-cốp.
8. Ra-chn rằng: Ti đ hết sức chống cự với chị ti, v ti được thắng; v cớ ấy, nng đặt tn đứa trai nầy l Np-ta-li.
9. L-a thấy mnh thi sanh sản, bn bắt Xinh-ba, con đi mnh, lm hầu cho Gia-cốp.
10. Xinh-ba, con đi của L-a, sanh một con trai cho Gia-cốp.
11. L-a rằng: Phước biết dường bao! rồi đặt tn đứa trai đ l Gt.
12. Xinh ba, con đi của L-a, sanh một con trai thứ nh cho Gia-cốp;
13. th L-a rằng: Ti lấy lm vui mừng dường bao! v cc con gi sẽ xưng ta được phước; nng bn đặt tn đứa trai đ l A-se.
14. Nhằm ma gặt la m, Ru-bn đi ra đồng gặp được những tri phong gi, đem về dng cho L-a, mẹ mnh. Ra-chn bn ni cng L-a rằng: Xin chị hy cho ti những tri phong gi của con chị đ.
15. p rằng: Cướp chồng tao h l một việc nhỏ sao, nn mầy cn muốn lấy tri phong gi của con trai tao nữa? Ra-chn rằng: Ừ thi! chồng ta hy ở cng chị tối đm nay, đổi cho tri phong gi của con chị đ.
16. ến chiều, Gia-cốp ở ngoi đồng về, th L-a đến trước mặt người m ni rằng: Chng hy lại cng ti, v ti đ dng tri phong gi của con ti chịu thu được chng; vậy, đm đ người lại nằm cng nng.
17. ức Cha Trời nhậm lời L-a, nng thọ thai v sanh cho Gia-cốp một con trai thứ năm.
18. Nng rằng: ức Cha Trời đ đền cng ti, v cớ ti đ trao con đi cho chồng; vậy, nng đặt tn đứa con trai đ l Y-sa-ca.
19. L-a thọ thai nữa, sanh một con trai thứ su cho Gia-cốp,
20. bn ni rằng: ức Cha Trời ban cho ti một vật qu bu; lần nầy chồng sẽ ở cng ti, v đ sanh cho người su con trai rồi. Nng đặt tn đứa con trai nầy l Sa-bu-ln.
21. Kế đ, nng sanh một con gi, đặt tn l i-na.
22. ức Cha Trời nhớ lại Ra-chn, bn nhậm lời v cho nng sanh sản.
23. Nng thọ thai, sanh một con trai, m rằng: ức Cha Trời đ rửa sự xấu hổ cho ti rồi;
24. bn đặt tn đứa trai đ l Gi-sp; lại ni rằng: Cầu xin ức Gi-h-va thm cho một con trai nữa!
25. Khi Ra-chn đ sanh Gi-sp th Gia-cốp thưa cng La-ban rằng: Xin cậu cho ti thi, đặng trở về qu hương ti;
26. xin giao vợ v con lại cho ti, m ti đ đặng v cớ gip cậu, để ti đi; bởi cậu cũng biết rằng ti đ gip cng việc cho cậu thể no.
27. La-ban đp rằng: Ước g cậu được nhờ ơn chu! Cậu cũng đon r rng ức Gi-h-va đ v chu m ban phước cho cậu vậy.
28. Lại ni rằng: Chu hy định cng gi chu đi, rồi cậu sẽ trả cho!
29. Gia-cốp đp: Cậu biết ti gip đỡ cậu thể no, v về tay ti bầy sc vật cậu được ra sao.
30. Trước khi ti đến, sc vật của cậu thật t, nhưng từ khi ti đến ở, th thm nhiều qu bội. ức Gi-h-va đ ban phước cho cậu từ khi ti bước chơn vo nh nầy; by giờ biết chừng no ti sẽ được lo việc nh ti?
31. La-ban rằng: Cậu sẽ cho chu ci g by giờ? p rằng: Sẽ chẳng cho ti chi cả. Nếu thuận theo lời nầy, th ti sẽ cho ăn v chăn bầy sc vật cậu nữa:
32. Ngy nay ti sẽ đi kiểm sot cc bầy chin v bầy d của cậu; trong bầy chin bầy d, hễ con no c rằn, c đốm, cng chin sắc đen, th ti sẽ để ring ra; ấy sẽ l phần cng gi của ti đ.
33. Một mai cậu đi xem xt cng gi ti, th lng ngay thẳng ti sẽ lm chứng trước mặt cậu. Hễ ở về phần bn ti, cc con d no khng c rằn v đốm, cc chin con no khng c sắc đen, th sẽ cho l ăn cắp.
34. La-ban đp: Ừ thi! được như lời chu ni.
35. Chnh ngy đ, La-ban liền để ring cc d đực c sọc, c đốm, cc d ci đ rằn, c đốm, cc vật no c đm trắng v cc chin con c sắc đen, giao cho mấy con trai mnh;
36. rồi để Gia-cốp cng mnh ở cch xa nhau chừng ba ngy đường; Gia-cốp bn chăn bầy sc vật của La-ban chỉ cn lại.
37. oạn, Gia-cốp lấy nhnh bạch dương, nhnh bồ đo v nhnh b-tin tươi, lột vỏ để by lằn da trắng ở trong ra.
38. Người để những nhnh đ lột vỏ trong mng trước mặt con chin, l nơi cc th đ đến uống; khi đến uống nước th con chin c giao hiệp nhau.
39. Cc con chin ng thấy những nhnh đ m giao hiệp nhau th sanh chin con c sọc, c rằn v c đốm.
40. Gia-cốp để ring chin con ra, rồi để chin ci trong bầy của La-ban trước mặt cc con c sọc v c sắc đen; nhưng bầy mnh th ring ra, khng để gần bầy của La-ban.
41. Vả, mọi lần cc con chin mạnh mập giao hiệp, th Gia-cốp để cc nhnh đ dưới mắt trong mng uống nước, đặng chng n đối nhnh m giao hiệp cng nhau.
42. Nhưng khi no con chin gầy ốm, th người khng để nhnh như vậy; thế th, cc chin con gầy ốm để về phần La-ban, cn chin con mạnh mập lại về phần Gia-cốp.
43. Vậy, người trở nn rất giu, c nhiều bầy sc vật, ti trai, tớ gi, lạc đ v lừa.

Sng-thế K 31    chọn đoạn khc

1. Gia-cốp được nghe lời cc con La-ban ni rằng: Gia-cốp đ lấy hết gia ti cha ta, v v nhờ của cha ta, nn mới được giu c dường ấy.
2. Gia-cốp cũng để coi nt mặt cậu, nhận biết rằng người chẳng đối ở với mnh như trước nữa.
3. ức Gi-h-va phn cng Gia-cốp rằng: Hy trở về xứ của tổ phụ ngươi, chốn b con ngươi, ta sẽ ph hộ ngươi.
4. Gia-cốp bn sai người gọi Ra-chn v L-a đến nơi cầm bầy sc vật của mnh ngoi đồng,
5. v ni cng họ rằng: Ta thấy sắc mặt cha hai ngươi đối cng ta chẳng cn như trước nữa, nhưng nhờ ức Cha Trời của cha ta ph hộ ta.
6. Chnh hai ngươi cũng biết rằng ta đ gip cha hai ngươi hết sức,
7. cn cha hai ngươi lại khinh bạc v mười lần thay đổi cng gi ta; nhưng ức Cha Trời khng cho php người lm hại ta cht no.
8. Khi người dạy rằng: Cc con chin c đốm dng lm cng gi ngươi, quả cc con chin đều sanh con ra c sọc.
9. Thế th, ức Cha Trời đ bắt sc vật của cha hai ngươi cho ta đ!
10. ương trong lc chin giao hiệp nhau, ta nhướng mắt ln, chim bao thấy cc chin đực đương giao hiệp cng chin ci đều c sọc, c rằn v c đốm.
11. Thin sứ ức Cha Trời phn cng ta trong mộng rằng: Hỡi Gia-cốp! Ta bn thưa: C ti đy.
12. Thin sứ rằng: Hỡi nhướng mắt ln m nhn: hết thảy chin đực đương giao hiệp cng chin ci đều c sọc, c rằn v c đốm; v ta đ thấy cch La-ban ăn ở cng ngươi rồi.
13. Ta đy l ức Cha Trời của B-tn, tức nơi ngươi đ thoa dầu đầu cy trụ v đ khấn vi ta. By giờ, hy đứng dậy, ra khỏi xứ bầy v trở về xứ của b con ngươi.
14. Ra-chn v L-a đp cng người m rằng: Chng ti cn một phần chi hay l cơ nghiệp chi nơi nh cha chng ti chăng?
15. V người đ gả bn chng ti v ăn xi hết tiền bạc bn nữa, h người chẳng đi chng ti như người dưng ư?
16. Cc ti vật m ức Cha Trời đoạt nơi tay cha chng ti tức l của chng ti v của con ci chng ti. Vậy by giờ, chng hy lm theo mọi lời ức Cha Trời đ phải dạy.
17. Gia-cốp bn đứng dậy, đỡ vợ v con ln lưng lạc đ,
18. dẫn hết thảy sc vật v của cải mnh, tức sc vật mnh đ gy dựng ở Pha-đan-A-ram, đặng trở về cng Y-sc, cha mnh, ở Ca-na-an.
19. Trong lc La-ban mắc đi hớt lng chin người, th Ra-chn ăn cắp cc pho tượng thờ trong nh của cha mnh.
20. Gia-cốp gạt La-ban, v khng ni rằng, mnh muốn đi trốn.
21. Vậy, người đứng dậy, đem theo hết thảy ti vật mnh, trốn đi ngang qua sng, thẳng tuốt về ni Ga-la-t.
22. ến ngy thứ ba, người ta học lại cng La-ban rằng Gia-cốp đ trốn đi rồi.
23. Người bn đem cc anh em mnh đuổi theo Gia-cốp trong bảy ngy đường, v theo kịp tại ni Ga-la-t.
24. Nhưng trong cơn chim bao lc ban đm, ức Cha Trời đến cng La-ban, người A-ram, m phn rằng: Dầu lnh dầu dữ, thế no ngươi kh giữ mnh đừng ni chi cng Gia-cốp hết.
25. Vậy, La-ban theo kịp Gia-cốp. Vả, Gia-cốp đương đng trại trn ni; La-ban v cc anh em người cũng đng trại trn ni Ga-la-t.
26. La-ban ni cng Gia-cốp rằng: Chu đ lm chi vậy? Chu đ gạt cậu v dẫn mấy đứa gi cậu như phu t giặc.
27. Sao trốn nhẹm, gạt v khng cho cậu hay trước? C lẽ cậu đưa đi rất vui vẻ, tiếng ht, tiếng đờn v tiếng trống phụ đưa.
28. Chu lm cch dại dột vậy, khng để cho cậu hn con trai v con gi cậu.
29. Tay cậu c đủ quyền lm hại chu; nhưng ức Cha Trời của cha chu đ mch bảo cng cậu tối hm qua rằng: Dầu lnh dầu dữ, ngươi kh giữ mnh đừng ni chi cng Gia-cốp hết.
30. By giờ, v lng chu mong mỏi về nh cha chu, nn đ ra đi; nhưng cớ sao chu lại ăn cắp cc pho tượng cậu?
31. Gia-cốp đp rằng: V cớ ti e cậu bắt hai người con gi lại chăng.
32. Nhưng tm nơi ai được cc pho tượng của cậu, th ai đ sẽ bị chết đi! Tại trước mặt cc anh em chng ta, cậu hy kiểm sot cc mn nơi ti đi, v hy lấy vật chi thuộc về cậu. Vả, Gia-cốp vốn khng hay rằng Ra-chn đ trộm mấy pho tượng đ.
33. Vậy, La-ban vo trại Gia-cốp, trại L-a, trại hai người đi, chẳng tm được chi cả. oạn, ở trại L-a bước ra đi vo trại Ra-chn.
34. Vả, Ra-chn c lấy mấy pho tượng đ, giấu dưới bnh lạc đ, rồi ngồi ln trn. La-ban sot lục khắp trại chẳng gặp pho tượng.
35. Nng bn thưa cng cha rằng: V trong mnh con c việc ring của đờn b, nn đứng dậy rước chẳng được; xin cha chớ giận con chi hết. Người kiếm, nhưng chẳng thấy pho tượng đu hết.
36. Gia-cốp bn nổi giận rầy lộn cng La-ban, m rằng: Ti c n g, tội g, m cậu hằm hằm đuổi theo như vậy!
37. Cậu đ sot lục cc đồ hnh l ti, c kiếm được mn chi thuộc về nh cậu chăng? Hy đem mn đ ra trước mặt anh em ti cng anh em cậu, đặng họ xt đon đi ta.
38. Ka, đ hai mươi năm ti ăn ở nơi nh cậu, chin cng d cậu no c sảo thai, v ti chẳng hề ăn thịt chin đực của bầy cậu bao giờ;
39. cũng chẳng hề đem về cho cậu một con no bị x; bằng c, chnh ti chịu đền đ thi. Cậu cớ đi lun những con bị ăn cắp ban ngy v ăn trộm ban đm.
40. Ban ngy ti chịu nắng nồng, ban đm chịu lạnh lng, ngủ no c an giấc được đu.
41. trong hai mươi năm ti ở tại nh cậu l thế; trong mười bốn năm gip việc, để được hai con gi cậu, v su năm đặng lnh lấy bầy sc vật của cậu, m cậu lại cn thay đổi mười lần cng gi ti.
42. Nếu ức Cha Trời của cha ti, ức Cha Trời của p-ra-ham, l ấng m Y-sc knh sợ, khng ph hộ ti, chắc by giờ cậu đuổi ti ra tay khng, ức Cha Trời đ xem thấy nỗi đau-khổ ti cng cng việc hai tay ti lm, nn đm qua Ngi đ xt cng bnh rồi đ.
43. La-ban đp cng Gia-cốp m rằng: Cc đứa gi nầy l con của cậu; cc đứa trẻ nầy l trẻ của cậu; cc bầy sc vật tức l bầy sc vật của cậu, v cc vật chi chu thấy được tức l của cậu hết; ngy nay cậu sẽ lm chi được cng cc con gi hai l cc chu cậu đ?
44. Vậy by giờ, h! chng ta kết-ước cng nhau, để dng lm chứng cho cậu v chu.
45. Gia-cốp lấy một hn đ, dựng đứng ln lm trụ;
46. v ni cng cc anh em mnh rằng: Hy lượm gp đ lại. Chng bn gp đ lại, chất thnh một đống, rồi ngồi ln trn ăn bữa.
47. La-ban đặt trn đống đ đ l Y--ga Sa-ha-du-ta; cn Gia-cốp ku l Ga-lt.
48. La-ban ni rằng: ống đ nầy ngy nay lm chứng cho cậu v chu đ. Cho nn chng gọi l Ga-lt.
49. M cũng gọi l Mch-ba, v La-ban c ni thm rằng: Khi chng ta phn cch nhau, cầu xin ức Gi-h-va coi sc cậu v chu.
50. Nếu chu hnh hạ cc con gi cậu, nếu cưới vợ khc nữa, th hy giữ mnh! Chẳng phải người thường soi xt ta đu, bn l ức Cha Trời lm chứng cho chng ta vậy.
51. La-ban lại ni cng Gia-cốp rằng: Nầy đống đ, nầy cy trụ mnh cậu đ dựng ln giữa cậu v chu đy.
52. ống đ nầy v cy trụ nầy lm chứng rằng cậu chẳng qua khỏi đy, đi đến nơi chu, v chu cũng chẳng vượt khỏi đy, đi đến nơi cậu, trong khi c muốn lm hại nhau.
53. Cầu xin ức Cha Trời của p-ra-ham, ức Cha Trời của Na-c, ức Cha Trời của cha cc người đ đon xt cho chng ta! Gia-cốp chỉ ấng của Y-sc, cha mnh, knh sợ m thề.
54. oạn, người dng một của lễ tại trn ni, v mời cc anh em mnh dng bnh. Vậy, chng dng bnh, rồi ở ban đm trn ni.
55. La-ban dậy sớm, hn cc con trai v cc con gi mnh, v chc phước cho, rồi đi trở về nh mnh.

Sng-thế K 32    chọn đoạn khc

1. Gia-cốp cứ đi đường, c thin sứ ức Cha Trời gặp người.
2. Khi Gia-cốp thấy cc vị nầy, ni rằng: Ấy l trại qun của ức Cha Trời! Nn người đặt tn chỗ đ l Ma-ha-na-im.
3. Gia-cốp sai sứ giả đến trước cng -sau, anh mnh, trong xứ S-i-rơ thuộc về địa-phận -đm;
4. người bn dặn rằng: Cc ngươi hy thưa cng -sau, cha ta như vầy: Gia-cốp, kẻ ti tớ cha, c ni như vầy rằng: Ti đ ngụ tại nh La-ban đến ngy nay;
5. c b, lừa, chin, ti trai, tớ gi; vậy, xin sai đi ni cho cha hay trước, hầu cho nhờ được ơn trước mặt cha ti.
6. Cc sứ giả trở về ni cng Gia-cốp rằng: Chng ti đ đi đến -sau, anh của chủ; nầy người đương đem bốn trăm người đến để rước chủ.
7. Gia-cốp rất sợ hi v sầu no, bn chia cc dn đi theo, cng cc bầy chin, b, lạc đ ra lm hai đội, m rằng:
8. Nếu -sau đến hm đnh một trong hai đội, th đội cn lại sẽ thot được.
9. oạn, Gia-cốp cầu rằng: Hỡi ức Cha Trời của tổ phụ p-ra-ham ti! ức Cha Trời của cha Y-sc ti, tức l ức Gi-h-va! Ngi c phn dạy ti rằng: Hy trở về xứ ngươi v nơi b con ngươi, rồi ta sẽ lm ơn cho ngươi!
10. Ti lấy lm hn mọn khng đng chịu cc n huệ v cc điều thnh thực m Ngi đ lm cho kẻ ti tớ Ngi; v lc trước khi qua sng Gi-đanh chỉ c cy gậy ti, m ngy nay ti lại trở nn hai đội qun nầy.
11. Vậy, cầu xin ức Cha Trời giải cứu ti khỏi tay -sau, anh ti, v e người đến đnh ti v đnh lun mẹ với con nữa.
12. Vả, Ngi c ni rằng: Quả thật vậy, ta sẽ lm ơn cho ngươi, v lm cho dng di ngươi đng như ct bi biển, người ta sẽ khng biết sao đếm được, v đng đc qu.
13. Người ở ban đm tại đ, lấy cc vật c hiện trong tay để lm một của lễ dng cho -sau, anh mnh,
14. l hai trăm d ci v hai chục d đực; hai trăm chin ci v hai chục chin đực;
15. ba chục lạc đ ci c con đương b, bốn chục b ci v mười b đực; hai chục con lừa ci v mười lừa con.
16. Rồi, giao mỗi bầy ring ra nơi tay đầy tớ mnh v dặn rằng: Cc ngươi hy đi trước ta v dẫn bầy nầy cch một khoảng đến bầy kia.
17. Người dặn tn dẫn bầy đi trước hết như vầy: Khi -sau, sanh ta, gặp v hỏi ngươi rằng: Ngươi ở với ai, đi đu, v bầy sc vật trước mặt ngươi đ thuộc về ai?
18. th hy thưa rằng: Của Gia-cốp, kẻ ti tớ cha; ấy l một lễ gởi dng cho -sau, cha ti; v nầy, chnh mnh người đương theo sau.
19. Gia-cốp cũng dặn y lời cho tn dẫn bầy thứ nh, thứ ba v hết thảy người theo coi chừng cc bầy, v lại ni: Khi gặp -sau, cc ngươi hy nhớ lời đ,
20. v ni như vầy: Nầy, Gia-cốp, kẻ ti tớ cha, đương theo sau chng ti. V người thầm nghĩ rằng: Mnh đem lễ nầy dng trước cho -sau ngui giận đ, rồi mnh sẽ gip mặt sau; c lẽ người tiếp rước mnh một cch thuận hiệp đ.
21. Vậy, lễ nầy đem đi trước, cn người, đm đ ở lại trại.
22. Ban đm, người thức dậy, dẫn hai vợ, hai tn đi v mười một đứa con mnh đi qua rạch Gia-bốc.
23. Người đem họ qua rạch, v hết thảy của cải mnh qua nữa.
24. Vả, một mnh Gia-cốp ở lại; th c một người vật lộn với mnh được rạng đng.
25. Khi người đ thấy mnh khng thắng nổi, bn đnh vo xương hng Gia-cốp; xương hng liền trặt trong khi vật lộn.
26. Người đ bn ni: Trời đ rạng đng rồi; thi để cho ta đi; nhưng Gia-cốp đp rằng: Ti chẳng cho người đi đu, nếu người khng ban phước cho ti.
27. Người đ hỏi: Tn ngươi l chi? p rằng: Tn ti l Gia-cốp.
28. Người lại ni: Tn ngươi sẽ chẳng lm Gia-cốp nữa, nhưng tn l Y-sơ-ra-n, v ngươi đ c vật lộn cng ức Cha Trời v người ta; ngươi đều được thắng.
29. Gia-cốp hỏi: Xin cho ti biết tn người. p rằng: Lm sao ngươi hỏi tn ta? Rồi người nầy ban phước cho Gia-cốp tại đ.
30. Gia-cốp đặt tn chỗ đ l Ph-ni-n, v ni rằng: Ti đ thấy ức Cha Trời đối mặt cng ti v linh hồn ti được giải cứu.
31. Khi qua nơi Phi-ni-n, thấy mặt trời mọc rồi; v người đi giẹo cẳng.
32. Bởi cớ đ, cho đến ngy nay dn Y-sơ-ra-n chẳng bao giờ ăn gn bắp vế của lối xương hng; v người đ c đnh vo xương hng Gia-cốp, nơi gn của bắp vế.

Sng-thế K 33    chọn đoạn khc

1. Gia-cốp nhướng mắt ln v nhn, ka, -sau dẫn bốn trăm người đi đến. Người bn chia cc con cho L-a, Ra-chn, v cho hai tn đi;
2. sắp hai tn đi v con ci họ ở trước; kế đến L-a v con ci nng; Ra-chn cng Gi-sp ở sau cht.
3. Cn người, th đi trước họ v sấp mnh xuống đất bảy lần cho đến khi tới gần anh mnh.
4. Nhưng -sau chạy đến trước mặt người, m chong cổ m hn, rồi hai anh em đều khc.
5. oạn, -sau nhướng mắt ln thấy mấy người đờn b v con ci, th hỏi rằng: Cc người m em c đ l ai? p rằng: Ấy l con ci m ức Cha Trời đ cho kẻ ti tớ anh.
6. Hai tn đi v con ci họ lại gần người, sấp mnh xuống.
7. L-a v cc con ci nng cũng lại gần, sấp mnh xuống; đoạn, Ra-chn v Gi-sp lại gần, v sấp mnh xuống.
8. -sau hỏi: Ton qun anh đ gặp đi trước đ, em tnh lm chi? p rằng: Ấy để nhờ được ơn trước mặt cha ti.
9. -sau ni: Hỡi em! anh đ được đủ rồi; vậy, hy lấy lại vật chi của em đi.
10. Thưa rằng: Xin anh, khng. Nếu em được ơn trước mặt anh, hy nhậm lấy lễ vật bởi tay em lm ra đi; v em thấy được mặt anh khc no người ta thấy được mặt ức Cha Trời, v anh đ đẹp lng tiếp rước em.
11. Xin anh hy nhậm lấy lễ vật em đ dng cho anh, v ức Cha Trời cho em đầy dẫy n huệ, v em c đủ hết. Người ni xin -sau qu đến đỗi phải chịu nhậm lấy.
12. -sau ni: H, ta hy ln đường! Anh sẽ đi trước em.
13. Gia-cốp đp: Cha biết rằng cc đứa trả yếu lắm, v em lại mắc coi chừng chin v b ci đương c con b; nếu p đi mau chỉ trong một ngy, chắc cả bầy phải chết hết.
14. Xin cha hy đi trước kẻ ti tớ cha, cn ti sẽ đi tới chậm chậm theo bước một của sc vật đi trước v của cc trẻ, cho đến chừng no tới nh cha tại xứ S-i-rơ.
15. -sau ni: Vậy, anh xin để lại cng em một vi người ty tng của anh. Gia-cốp đp rằng: Chi vậy? miễn em được nhờ ơn trước mặt cha thi!
16. Nội ngy đ, -sau bắt đường trở về S-i-rơ.
17. Gia-cốp đi đến Su-cốt; bn cất một nh cho mnh ở, v mấy ci lều cho sc vật; cho nn họ đặt tn chốn nầy l Su-cốt.
18. Gia-cốp ở xứ Pha-ran-A-ram đến thnh Si-chem thuộc về xứ Ca-na-an, được bnh an. Người đng tại trước thnh,
19. bn mua miếng đất chỗ người đng trại, gi một trăm miếng bạc của con H-m, cha Si-chem.
20. Nơi đ người lập một bn thờ, đặt tn l En-n--h-Y-sơ-ra-n.

Sng-thế K 34    chọn đoạn khc

1. Nng i-na, con gi của L-a sanh cho Gia-cốp, đi ra thăm bọn con gi của xứ đ.
2. Si-chem, con trai H-m, người H-vt, hong tử xứ đ, thấy nng, th cướp đi, nằm với nng v lm điếm nhục nng.
3. Tm hồn chng vấn-vt cng i-na, con gi Gia-cốp, thương mến con gi tơ đ, lấy lời ngon ngọt ni cng nng.
4. Si-chem ni cng H-m, cha mnh, rằng: Hy cho ti con gi nầy lm vợ.
5. Vả, Gia-cốp hay được rằng chng lm hư danh gi i-na, con gi mnh, nhưng cc con trai mnh mắc ở ngoi đồng cng sc vật, nn người lm thinh đến khi họ trở về.
6. Lc đ, H-m, cha Si-chem, đến cng Gia-cốp đặng ni chuyện cng người.
7. Cc con trai Gia-cốp ở ngoi đồng trở về, vừa hay được việc ấy, bn nổi nng v giận lắm, v việc danh m Si-chem đ xui cho họ Y-sơ-ra-n, nằm cng con gi của Gia-cốp, l việc chẳng bao giờ nn lm.
8. H-m ni cng họ rằng: Tm hồn Si-chem, con trai ti, đ dan-du cng con gi cc ng; xin hy gả nng cho n lm vợ.
9. Hy kết sui-gia cng nhau; cc ng gả con gi cho chng ti, rồi cưới cc con gi chng ti lại.
10. Hy ở cng chng ti; xứ sẵn dnh cho cc ng; hy ở, bun bn v dựng cơ nghiệp tại đ.
11. Si-chem thưa cng cha v cc anh em của người con gi rằng: Xin cho ti được ơn trước mặt cc ng, v điều chi cc ng ni, ti xin nạp cho.
12. Xin hy đi một lễ cưới cho lớn, snh nghi cho cao, ti xin nạp theo y lời cc ng ni; nhưng hy gả con gi đ cho ti lm vợ.
13. Cc con trai Gia-cốp đp lại cng Si-chem v H-m, cha chng, cng dng mưu ni chuyện với họ, v Si-chem đ lm mất danh gi của i-na, em gi mnh.
14. Cc người ấy ni rằng: Gả em gi chng ti cho ai chẳng chịu php cắt b, ấy l một việc chng ti lm khng được, v sẽ l một nỗi nhuốc nha cho chng ti vậy.
15. Chng ti sẽ nhậm lời cc ng được, l khi no cc ng trở nn giống như chng ti, tức l mọi người nam chịu php cắt b;
16. vậy, chng ti sẽ gả con gi chng ti cho cc ng, v sẽ cưới con gi cc ng lại; đoạn ta sẽ ở chung nhau, thnh ra một dn m thi.
17. Cn nếu khng khứng nghe theo lời, v khng chịu php cắt b, th chng ti bắt con gi lại v đi ở nơi khc.
18. Bao nhiu lời họ ni lm cho đẹp dạ H-m v Si-chem, con trai người.
19. Chng trẻ tuổi đ khng ngần ngại cc việc họ đ định, v con gi của Gia-cốp đẹp lng chng. Vả, chng đy l một người qu trọng hơn mọi người trong nh cha mnh.
20. Vậy, H-m v Si-chem, con trai người, đi đến cửa thnh mnh, ni cng dn trong thnh như vầy:
21. Cc người đ ăn ở ha thuận giữa vng chng ta; vậy cho họ ở trong xứ đặng bun bn. Nầy, xứ cũng rộng cho họ ở; chng ta sẽ cưới con gi họ lm vợ, v gả cc con gi chng ta lại.
22. Nhưng họ bằng lng ở cng chng ta đặng thnh một dn, miễn khi no cc người nam trong bọn mnh phải chịu php cắt b chnh như mọi người nam của họ vậy.
23. Thế th, h rằng cc sc vật, cc ti sản v cc bầy của họ sẽ chẳng thuộc về chng ta sao? thi, ta hy nhận theo họ điều đ đi, để họ ở chung cng chng ta.
24. Mọi người đi ra cửa thnh mnh đều nghe theo lời H-m v Si-chem, con trai người, v hết thảy người nam đi ra cửa thnh mnh đều chịu php cắt b.
25. ến ngy thứ ba, khi mọi người đương đau đớn, th hai con trai Gia-cốp, l Si-m-n v L-vi, anh nng i-na, cầm mỗi người một thanh gươm, thừa khi ai nấy yn ổn, xng vo thnh giết hết thảy người nam.
26. Hai người lại lấy gươm giết H-m v Si-chem, con trai người, đem nng i-na ra khỏi nh Si-chem, rồi đi.
27. V cớ họ lm mất danh gi em gi mnh, nn cc con trai Gia-cốp xng vo những xc chết v ph cướp thnh;
28. bắt cc bầy chin, b, lừa, cng vật chi trong thnh v ngoi đồng;
29. cướp đem đi hết ti vật, cc con trẻ v đờn b, cng mọi vật chi ở trong nh vậy.
30. Gia-cốp bn ni cng Si-m-n v L-vi rằng: Bay xui cho tao bối rối, lm cho dn xứ nầy, l người Ca-na-an v người Ph-r-st, on ght tao vậy. Tao đy, chỉ c t người; nếu họ hiệp lại đnh tao, th chắc tao v nội nh đều bị tn hại.
31. p rằng: Chng ti nỡ chịu người ta đi em gi chng ti như con đĩ sao?

Sng-thế K 35    chọn đoạn khc

1. ức Cha Trời phn cng Gia-cốp rằng: Hy chổi dậy, đi ln B-tn m ở, v hy lập nơi đ một bn thờ cho ức Cha Trời, l ấng hiện ra cng ngươi đương lc chạy trốn khỏi -sau, anh ngươi.
2. Gia-cốp bn ni cng vợ con v mọi kẻ đi theo mnh rằng: Hy dẹp cc tượng thần ngoại bang khỏi giữa cc ngươi, lm cho mnh được thanh sạch v thay o xống đi.
3. oạn, chng ta hy chổi dậy, đi đến B-tn, nơi đ ta sẽ lập một bn thờ cho ức Cha Trời, l ấng đ trả lời ta trong lc nguy hiểm, v đ ph hộ ta trong khi đi đường.
4. Họ bn đưa cho Gia-cốp cc tượng thần ngoại bang của mnh, v cc vng đeo nơi tai; rồi người chn mấy vật đ dưới gốc cy dẻ bộp, gần thnh Si-chem.
5. oạn, chng khởi hnh. ức Cha Trời bn ging sự kinh hi cho cc thnh ở chung quanh đ, nn họ chẳng dm đuổi theo cc con trai của Gia-cốp.
6. Gia-cốp cng mọi kẻ đi theo đến tại Lu-xơ (l thnh B-tn), thuộc về xứ Ca-na-an.
7. Người lập tại đ một bn thờ, đặt tn chốn nầy n-B-tn, v l nơi ức Cha Trời đ hiện ra cng người trong lc chạy trốn khỏi anh mnh.
8. Khi đ -b-ra, mụ v của R-be-ca, qua đời, được chn thn dưới thnh B-tn tại gốc dẻ bộp; nhơn đ người ta gọi l cy A-ln-Ba-ct.
9. Khi ở xứ Pha-đan-A-ram đến, ức Cha Trời lại hiện ra cng Gia-cốp nữa, ban phước cho người,
10. v phn rằng: Tn ngươi l Gia-cốp, sau nầy sẽ chẳng gọi Gia-cốp nữa, nhưng sẽ đặt l Y-sơ-ra-n. Rồi Ngi đặt tn người l Y-sơ-ra-n.
11. ức Cha Trời lại phn rằng: Ta l ức Cha Trời ton năng; ngươi hy sanh sản v thm nhiều; một dn cho đến nhiều dn đều sẽ do nơi ngươi m sanh, cng cc vua sẽ do nơi mnh ngươi m ra.
12. Xứ ta đ cho p-ra-ham v Y-sc th ta sẽ cho ngươi cng dng di ngươi.
13. ức Cha Trời bn ngự ln khỏi nơi Ngi đ phải cng Gia-cốp.
14. Người dựng một cy trụ đ tại nơi ức Cha Trời đ phn cng mnh, dng lễ qun v tưới dầu vo.
15. oạn, Gia-cốp đặt tn nơi ức Cha Trời đ phn cng mnh l B-tn.
16. Ở từ B-tn đi, họ cn cch n-ph-hộ-rt chừng vo thi đường, th Ra-chn sanh nở. Việc sanh nở của người thật đau đớn.
17. Trong khi kh sanh, b mụ ni rằng: ừng sợ chi, v nng cn một con trai nữa.
18. Vả, bởi Ra-chn gần trt linh hồn, v đương cơn hấp hối, nn người đặt đứa con trai đ tn l B-n-ni; cn cha n lại đặt tn l Bn-gia-min.
19. Vậy, Ra-chn qua đời, được chn bn con đường đi về -phơ-rt, tức l Bết-l-hem.
20. Gia-cốp dựng một mộ-bia; ấy l mộ-bia của Ra-chn đến ngy nay hy cn di tch.
21. Kế đ, Y-sơ-ra-n đi, đng trại ở ngoi nơi thp -để.
22. Vả, nhầm khi Y-sơ-ra-n ngụ tại xứ nầy, th Ru-bn c đến nằm cng Bi-la, vợ lẽ của cha mnh; Y-sơ-ra-n hay được việc đ.
23. Vả, Gia-cốp c được mười hai con trai. Con của L-a l Ru-bn, trưởng nam của Gia-cốp; kế nữa l Si-m-n, L-vi, Giu-đa, Y-sa-ca v Sa-bu-ln.
24. Con của Ra-chn v Gi-sp v Bn-gia-min.
25. Con của Bi-la, đi của Ra-chn l an v Np-ta-li;
26. v con của Xinh-ba, đi của L-a, l Gt v A-se. Ấy đ l cc con trai của Gia-cốp sanh tại xứ Pha-đan-A-ram.
27. Gia-cốp đến cng Y-sc, cha mnh, ở Mam-r, tại thnh Ki-ri-t-A-ra-ba, tức l Hếp-rn, nơi p-ra-ham v Y-sc đ kiều ngụ.
28. Y-sc hưởng thọ được một trăm tm mươi tuổi.
29. Người tuổi cao tc lớn, thỏa mn về đời mnh, tắt hơi, được về cng tổ phụ. -sau v Gia-cốp, hai con trai, chn người.

Sng-thế K 36    chọn đoạn khc

1. y l dng di của -sau, tức l -đm vậy.
2. -sau cưới cc vợ trong bọn con gi xứ Ca-na-an, l A-đa, con gi -ln, người H-tt; -h-li-ba-ma, con gi A-na, chu ngoại của Xi-b-n, người H-vt,
3. cng Bch-mt, con gi ch-ma-n, v l em gi của N-ba-giốt.
4. A-đa sanh -li-pha cho -sau; Bch-mt sanh R-u-n;
5. cn -h-li-ba-ma sanh Gi-c, Gia-lam v C-ra. Ấy đ l cc con trai của -sau sanh tại xứ Ca-na-an.
6. -sau dẫn cc vợ, con trai, con gi mnh, mọi người nh, cc bầy chin, lục-sc, v ti vật mnh đ gy dựng tại xứ Ca-na-an, dời qua xứ khc, cch xa Gia-cốp, em mnh.
7. Vả, v cớ hai anh em của cải nhiều, bầy sc vật đng, xứ đương kiều ngụ khng đủ đất dng nữa, nn ở chung nhau chẳng được.
8. Vậy, -sau, tức l -đm, ở trn ni S-i-rơ.
9. y l dng di -sau, tổ phụ dn -đm, ở trn ni S-i-rơ.
10. y l tn cc con trai -sau: A-đa-vợ người, sanh -li-pha; Bch-mt, cũng vợ người, sanh R-u-n.
11. Con trai của -li-pha l Th-ma, -ma, X-ph, Ga-tham v K-na.
12. Thim-na, vợ lẽ -li-pha, con trai của -sau, sanh A-ma-lc cho người. l chu của A-đa, vợ -sau.
13. Cn đy l con trai của R-u-n: Na-ht, X-rch, Sam-ma v Mch-xa. Ấy l cc chu của Bch-mt, cng vợ -sau.
14. V mấy người nầy l con trai của -l-li-ba-ma, vợ của -sau, con gi A-na, chu ngoại Xi-b-n. Nng sanh cho -sau Gi-c, Gai-lam, v C-ra.
15. y l cc trưởng tộc trong vng con chu -sau: Cc con trai -li-pha con trưởng nam của -sau, l trưởng tộc Th-man, trưởng tộc -ma, trưởng tộc X-ph, trưởng tộc K-na,
16. trưởng tộc A-ma-lc. l cc trưởng tộc do nơi -li-pha sanh tại xứ -đm, v l cc chu của A-đa.
17. y l cc con trai của R-u-n, con -sau: trưởng tộc Na-ht, trưởng tộc X-rch, trưởng tộc Sam-ma, v trưởng tộc Mch-xa. l cc trưởng tộc do nơi R-u-n sanh ra tại xứ -đm, v l cc chu của Bch-mt.
18. y l cc con trai của -lo-li-ba-ma, vợ -sau: trưởng tộc Gi-c, trưởng tộc Gia-lam, v trưởng tộc C-ra. l mấy trưởng tộc do -h-li-ba-ma, vợ -sau, con gi của A-na, sanh ra.
19. Ấy l cc con trai của -sau, tức l -đm, v đ l mấy trưởng tộc của họ.
20. y l cc con trai của S-i-rơ, người H-rt, thuở xưa ở tại xứ đ: L-than, S-banh, Xi-b-n, A-na,
21. i-sn, t-xe, v i-san. l mấy con trai của S-i-rơ, trưởng tộc dn H-rt, ở tại xứ -đm.
22. Cc con trai của L-than l H-ri v H-man; cn Thim-na l em của gi L-than.
23. y l cc con trai của S-banh: Anh-van, Ma-na-ht, -banh, S-ph, v -nam.
24. y l cc con trai của Xi-b-n: Ai-gia v A-na. Ấy l A-na c tm đặng suối nước si nơi đồng vắng, trong khi chăn lừa cho Xi-b-n, cha nng.
25. y l con ci của A-na: i-sn v -h-li-ba-ma, con gi người.
26. y l con trai của i-sn: Hem-đan, Ếch-ban, Dt-ran v K-ran.
27. y l con trai của t-xe: Binh-han, Xa-van v A-can.
28. y l con trai của i-san: t-sơ v A-ran.
29. Cn đy l cc trưởng tộc dn H-rt: trưởng tộc L-than, trưởng tộc S-banh, trưởng tộc Xi-b-n, trưởng tộc A-na,
30. trưởng tộc i-sn, trưởng tộc t-xe, v trưởng tộc i-san. l cc trưởng tộc của dn H-rt, ở tại xứ S-i-rơ.
31. Trước khi dn Y-sơ-ra-n chưa c một vua no cai trị, th đy l cc vua trị v xứ -đm;
32. B-la, con trai B-, tr v xứ -đm; tn thnh người l in-ha-ba.
33. Vua B-la băng, Gi-bp, con trai X-rch, người Bốt-ra, ln kế vị.
34. Vua Gi-bp băng, Hu-sam, người xứ Th-man, ln kế vị.
35. Vua Hu-sam băng, Ha-đt, con trai B-đt, ln kế vị. Ấy l vua nầy đnh thắng dn Ma-đi-an tại đồng M-p; v tn thnh người l A-vt.
36. Vua Ha-đt băng, Sam-la, người Ma-r-ca ln kế vị.
37. Vua Sam-la băng, Sau-lơ, người R-h-bốt ở trn m sng, ln kế vị.
38. Vua Sau-lơ băng, Ba-anh-Ha-man, con trai Ạc-bồ, ln kế vị.
39. vua Ba-anh-Ha-nan băng, Ha-đa ln kế vị. Tn thnh người l Ba-u; vợ người l M-h-ta-b-n, con gi của Mt-rết, chu ngoại M-xa-hp.
40. y l trưởng tộc do nơi -sau sanh ra, kể theo chi tộc, địa hạt v tn mnh: trưởng tộc Thim-na, trưởng tộc Anh-va, trưởng tộc Gi-hết,
41. trưởng tộc -h-li-ba-ma, trưởng tộc -la, trưởng tộc Phi-nn,
42. trưởng tộc K-na, trưởng tộc Th-man, trưởng tộc Mp-xa,
43. trưởng tộc Mc-đi-n trưởng tộc Y-ram. l cc trưởng tộc của -đm, ty theo nh ở trong xứ của họ. Tổ phụ của dn -đm l -sau.

Sng-thế K 37    chọn đoạn khc

1. Gia-cốp, tại xứ của cha mnh đ kiều ngụ, l xứ Ca-na-an.
2. y l chuyện dng di của Gia-cốp. Gi-sp, tuổi mười bảy, chăn chin với cc anh mnh; người đi kết bạn cng con trai Bi-la v con Xinh-ba, hai vợ cha mnh. Gi-sp thuật lại với cha cc chuyện xấu của họ ni.
3. Vả, Y-sơ-ra-n thương yu Gi-sp hơn những con trai khc, v l con muộn mnh, nn may cho chng một ci o di c nhiều sắc.
4. Cc anh thấy cha thương Gi-sp hơn bọn mnh, bn sanh lng ganh ght, chẳng c thế lấy lời tử tế ni cng chng được.
5. Gi-sp c nằm chim bao, thuật lại cho cc anh mnh nghe; họ cng thm ganh ght nữa.
6. Người ni rằng: Ti c điềm chim bao, xin cc anh hy nghe ti thuật:
7. Chng ta đương ở ngoi đồng b la, nầy b la ti đứng dựng ln, cn b la của cc anh đều đến ở chung quanh, sấp mnh xuống trước b la ti.
8. Cc anh người bn đp rằng: Vậy, mầy sẽ cai trị chng ta sao? mầy sẽ hnh-quyền trn chng ta sao? Họ cng ganh ght hơn nữa, v điềm chim bao v lời ni của chng.
9. Gi-sp lại nằm chim bao nữa, thuật cng cc anh mnh rằng: Ti cn một điềm chim bao nữa: Nầy mặt trời, mặt trăng, v mười một ngi sao đều sấp mnh xuống trước mặt ti!
10. Chng thuật chim bao đ lại cho cha v cc anh mnh nghe; nhưng cha chng quở m hỏi rằng: iềm chim bao của mầy đ c nghĩa chi? C phải tao, mẹ, v cc anh mầy đều phải đến sấp mnh xuống đất trước mặt mầy chăng?
11. Cc anh lấy lm ganh ght chng; cn cha lại ghi nhớ lấy điều đ.
12. Cc anh chng đi chăn chin của cha tại Si-chem.
13. Y-sơ-ra-n ni cng Gi-sp rằng: Cc anh con c chăn bầy chin tại Si-chem chăng? Lại đy, đặng cha sai con đi đến chng n. Gi-sp đp rằng: C con đy.
14. Y-sơ-ra-n biểu rằng: Con hy đi, xem thử cc anh con ra sao, v cc bầy chin thể no; rồi đem tin về cho cha hay. Vậy, từ trũng Hếp-rn, người sai Gi-sp đi đến Si-chem.
15. C một người gặp chng đi lạc trong đồng ruộng, liền hỏi v ni cng chng rằng: Ngươi tm chi?
16. p rằng: Ti tm cc anh ti. Xin hy chỉ gim ti họ chăn bầy chin nơi no.
17. Người ni: Cc anh ngươi ở đy đi rồi, v ti c nghe họ ni rằng: Ta hy đi đến -ta-in. Vậy, Gi-sp, đi tm cc anh mnh, gặp được tại -ta-in.
18. Cc anh thấy chng đi ở đng xa, chưa đến gần, th đ lập mưu để giết chng.
19. Chng bn ni nhau rằng: Ka, thằng nằm mộng đến kia!
20. By giờ, no! chng ta hy giết n đi, quăng xuống một ci hố nước no đ; đoạn ta sẽ ni rằng n đ bị th rừng x ăn, rồi sẽ xem cc điềm chim bao của n ra sao.
21. Ru-bn nghe qua lời đ, liền giải cứu chng ra khỏi ra cc anh m rằng: Chng ta đừng giết chết n;
22. lại tiếp: Chng ta chớ nn lm đổ mu ra; hy liệng n trong ci hố nước nơi đồng vắng kia, v đừng tra tay vo mnh n. Người ni vậy, c muốn giải cứu chng khỏi tay họ, để trả chng về cng cha mnh.
23. Vừa khi Gi-sp đến gần cc anh, họ bn lột o chng, l o c nhiều sắc đương mặc trong mnh;
24. rồi, bắt chng đem quăng trong hố nước. Vả, hố kh cạn, chẳng c nước.
25. oạn, họ ngồi lại ăn. Nhướng mắt ln chợt thấy một đon dn ch-ma-n ở pha Ga-la-t đi đến, trn lưng lạc đ họ chở đầy thuốc thơm, nhũ hương v một dược đương đem đi đến xứ -dp-t.
26. Giu-đa bn ni cng cc anh em rằng: Giết em ta m giấu mu n, c dng cho ta được việc chi?
27. H! hy đem bn n cho dn ch-ma-n v đừng tra tay vo mnh n; v n l em, l cốt nhục của chng ta. Cc anh em đều nghe theo lời người ni.
28. Vả, khi những li-bun Ma-đi-an đi ngang qua, cc anh ko Gi-sp ln khỏi hố nước, rồi bn chng gi hai mươi miếng bạc cho dn ch-ma-n đem qua xứ -dp-t.
29. Ru-bn trở lại hố; nầy Gi-sp đu mất rồi; bn x o mnh,
30. trở lại nơi cc em mnh m rằng: i! đứa trẻ đu mất rồi! cn ti, sẽ đi đu.
31. Cc anh giết một con d đực, rồi lấy o Gi-sp nhng vo trong mu;
32. đoạn, gởi ci o nhiều sắc đ đem về cho cha mnh v dặn ni rằng: y l vật chng ti đ kiếm được. Vậy, xin hy nhn coi, c phải o của con trai cha chăng.
33. Gia-cốp nhn v ni rằng: Ấy l o của con trai ta đ; một th dữ đ x cấu n! Quả thật Gi-sp đ bị phn thy rồi!
34. Người x quần o mnh ra, lấy bao quấn ngang hng, v để tang lu ngy cho con trai mnh.
35. Hết thảy con trai, con gi hiệp lại an ủy người, nhưng khng chịu; bn ni rằng: Ta để tang lun xuống chốn m phủ cng con ta! Ấy đ, cha Gi-sp khc than chng như vậy.
36. Cc li bun Ma-đi-an đem Gi-sp đến xứ -dp-t, bn cho Ph-ti-pha, quan thị vệ của Pha-ra-n.

Sng-thế K 38    chọn đoạn khc

1. Trong lc đ, Giu-đa, la xa cc anh em mnh, đến ở cng một người A-đu-lam, tn l Hi-ra.
2. Tại đ, Giu-đa thấy con gi của một người Ca-na-an, tn l Su-a, bn cưới lm vợ, v ăn ở cng nng.
3. Nng thọ thai, sanh được một con trai, đặt tn l -rơ.
4. Nng thọ thai nữa, sanh được một con trai đặt tn l -nan;
5. lại sanh thm một con trai, đặt tn l S-la. Vả, lc vợ sanh sản, th Giu-đa ngụ tại K-xp.
6. Giu-đa cưới cho -rơ, con trưởng nam, một người vợ tn l Ta-ma.
7. Nhưng -rơ độc c trước mặt ức Gi-h-va, nn Ngi giết người đi.
8. Giu-đa bn biểu -nan rằng: Con hy lại gần vợ anh con, kết bạn cng nng như em chồng, đặng nối dng di cho anh.
9. -nan biết rằng dng di nầy sẽ chẳng thuộc về mnh, nn đương khi đến cng nng, th lm rơi rớt xuống đất, để đừng sanh dng di cho anh.
10. Nhưng điều người lm vậy khng đẹp lng ức Gi-h-va, nn Ngi cũng giết người lun đi.
11. oạn, Giu-đa biểu Ta-ma, du mnh, rằng: Hy về ở ga bn nh cha con, cho đến chừng no S-la, con trai cha, sẽ trở nn khn lớn. V người ni rằng: Chng ta hy coi chừng, e khi n cũng chết như hai anh n chăng. Ta-ma bn đi về ở nh cha mnh.
12. Ngy qua thng lại, con gi của Su-a, vợ Giu-đa, qua đời. Khi đ ngui lng, th Giu-đa đi cng bạn l Hi-ra, người A-đu-lam, ln đến nơi mấy thợ hớt lng chin mnh, tại Thim-na.
13. Người ta cho nng Ta-ma hay điều đ m rằng: Nầy, ng gia ngươi đi khiến Thim-na đặng hớt lng chin.
14. Nng bn cổi o ga bụa mnh lại, rồi ngồi trước cửa thnh -na-im, bn con đường đi về Thim-na; lm vậy l v nng đ thấy S-la khn lớn rồi, nhưng họ khng gả mnh cho chng lm vợ.
15. Giu-đa thấy nng, cho l một kỵ nữ, v nng che mặt,
16. bn lại gần m ni rằng: Hy cho ta đến cng nng; v cớ ngươi khng biết nng l du mnh. Nng đp rằng: Ngươi sẽ cho ti mn chi đặng đi đến cng ti?
17. p rằng: Ta sẽ gởi cho nng một con d con của bầy ta. Nng hỏi: Người sẽ cho ti một của chi lm tin, cho đến chừng no sẽ gởi con d?
18. p rằng: Ta sẽ cho nng của chi lm tin by giờ? Nng đp: Con dầu, dy v cy gậy của người đương cầm nơi tay. Người liền cho, đi lại cng nng; nng thọ thai v người vậy. oạn, nng đứng dậy m đi,
19. cổi lp ra v mặc quần o ga bụa lại.
20. Giu-đa cậy bạn A-đu-lam mnh đem cho con d con đặng chuộc mấy vật tin nơi tay người đờn b nầy; nhưng tm nng chẳng thấy.
21. Bạn bn hỏi dn tại nơi nng ở rằng: Người kỵ nữ khi trước ở ngoi đường nơi cửa thnh -na-im đu rồi? Họ đp rằng: Ở đy chẳng c một kỵ nữ no hết.
22. Bạn bn trở về Giu-đa m rằng: Ti kiếm nng khng đặng; v dn nơi đ c ni: ở đy chẳng c một kỵ nữ no.
23. Giu-đa rằng: Nầy, ti đ gởi d con đến, m bạn chẳng thấy nng; vậy, để cho nng giữ lấy của tin đ, chẳng nn gy điều nhơ nhuốc cho chng ta.
24. Cch chừng ba thng sau, người ta c học lại cng Giu-đa rằng: Ta-ma, du ngươi, đ lm kỵ nữ, v v nng nổi đ, nng đ hoang-thai. Giu-đa đp: Hy đem n ra thiu đi.
25. ương khi người ta đem nng ra, th nng sai đến ni cng ng gia rằng: Xin cha hy nhn lại con dấu, dy v gậy nầy l của ai. Ti thọ thai do nơi người m c cc vật nầy.
26. Giu-đa nhn biết mấy mn đ, bn ni rằng: Nng phải hơn ta, v ta khng đưa S-la, con trai ta, cho nng. oạn, người khng ăn ở cng nng nữa.
27. ến kỳ sanh nở, nầy trong bụng nng c thai đi.
28. ương lc sanh nở, một trong hai đứa đưa tay ra trước; b mụ bắt lấy tay buộc một sợi chỉ điều, v ni rằng: ứa nầy ra trước.
29. Nhưng n rt tay vo, th đy, anh n lại ra. B mụ ni rằng: Mầy, tng rch dường nầy! Họ đặt tn l Ph-rết.
30. Kế em n ra sau, l đứa nơi tay c sợi chỉ điều, v họ đặt tn l S-rch.

Sng-thế K 39    chọn đoạn khc

1. Vả, Gi-sp bị đem qua xứ -dp-t, th Ph-ti-pha, người bổn xứ, lm quan thị vệ của Pha-ra-n, mua chng nơi thay dn ch-ma-n đ dẫn đến.
2. Gi-sp ở trong nh chủ mnh, l người -dp-t, được ức Gi-h-va ph hộ, nn thạnh lợi lun.
3. Chủ thấy ức Gi-h-va ph hộ chng v xui cho mọi việc chi chng lnh lm nơi tay đều được thạnh vượng.
4. Vậy, Gi-sp được ơn trước mặt chủ mnh; chủ cắt chng hầu việc, đặt cai quản cửa nh, v ph của cải mnh cho chng hết.
5. Từ khi người đặt Gi-sp cai quản cửa nh cng hết thảy của cải mnh rồi, th ức Gi-h-va v Gi-sp ban phước cho nh người; sự ban phước của ức Gi-h-va bủa khắp mọi vật của người lm chủ, hoặc trong nh, hoặc ngoi đồng.
6. Người giao hết của cải mnh cho Gi-sp coi sc, chẳng lo đến việc no nữa, trừ ra cc phần vật thực của mnh ăn m thi. Vả, Gi-sp hnh dung đẹp đẽ, mặt my tốt tươi.
7. Sau cc việc nầy, vợ chủ đưa mắt cng Gi-sp, m ni rằng: Hy lại nằm cng ta.
8. Chng từ chối v đp rằng: Chủ đ giao nơi tay ti mọi vật của người, v nầy, chủ chẳng lo biết đến việc chi trong nh nữa;
9. trong nh nầy chẳng ai lớn hơn ti, v chủ cng khng cấm chi ti, trừ ra một mnh ngươi, v l vợ của chủ ti. Thế no ti dm lm điều đại c dường ấy, m phạm tội cng ức Cha Trời sao?
10. Thường ngy người dỗ dnh mặc dầu, th Gi-sp chẳng khấng nghe lời dụ dỗ nằm cng hay l ở cng người cht no.
11. Một ngy kia, Gi-sp vo nh đặng lm cng việc; vả, chẳng c người nh no ở đ,
12. th người bn nắm o chng m rằng: Hy nằm cng ta! Nhưng chng liền tuột o để lại trong tay người m chạy trốn ra ngoi.
13. Khi người thấy o cn lại nơi tay mnh, v chng đ chạy trốn ra ngoi như vậy,
14. bn gọi người nh m ni rằng: Bay coi! Họ kho đem vo nh một thằng H-bơ-rơ để chọc ghẹo ta. N lại gần toan nằm cng ta, nhưng ta la lớn ln.
15. Vừa khi n nghe ta cất tiếng la, th tuột o lại bn ta, chạy trốn ra ngoi.
16. Người bn để o của Gi-sp bn mnh đợi khi chủ về nh,
17. học lại cng chủ y như lời trước, rằng: Thằng n lệ H-bơ-rơ m ng kho đem về nh đ đến gần đặng chọc ghẹo ti;
18. nhưng khi ti cất tiếng la ln, n tuột o lại bn ti, rồi chạy trốn ra ngoi.
19. Vừa khi chủ của Gi-sp nghe lời vợ ni rằng: , kẻ n lệ ng lm điều như vậy, th nổi giận phừng phừng,
20. bn bắt chng đem bỏ vo t, l nơi cầm cc kẻ phạm tội của vua. Vậy, chng ở t tại đ.
21. ức Gi-h-va ph hộ Gi-sp v tỏ lng nhn từ cng chng, lm cho được ơn trước mặt chủ ngục.
22. Chủ ngục giao hết cc kẻ t trong tay Gi-sp, chẳng việc chi lm qua khỏi được chng.
23. Chủ ngục chẳng sot lại những việc đ ở nơi tay Gi-sp, v c ức Gi-h-va ph hộ chng, xui cho việc chi chng lm cũng được thạnh vượng

Sng-thế K 40    chọn đoạn khc

1. Mấy việc nầy qua rồi, xảy c quan tửu chnh v quan thượng thiện của vua -dp-t phạm đến cha mnh.
2. Pha-ra-n nổi giận cng hai quan mnh, l tửu chnh v thượng thiện,
3. bn đem họ cần ngục tại dinh quan thị vệ, l nơi đương cầm Gi-sp.
4. Quan thị vệ cắt phần Gi-sp hầu việc hai quan đ; họ bị ngồi ngục một t lu.
5. Cng trong một đm, quan tửu chnh v quan thượng thiện của vua -dp-t đương bị cầm ngục, thấy một điềm chim bao, mỗi người một chim bao, v mỗi chim bao c nghĩa r rng.
6. Sng mai, Gi-sp đến cng họ, nhn thấy sắc buồn bực,
7. bn hỏi rằng: Ngy nay sao hai quan c sắc mặt u sầu vậy?
8. p rằng: Chng ti c thấy một điềm chim bao m khng ai bn gim. Gi-sp rằng: Sự bn chim bao h chẳng do nơi ức Cha Trời ư? Xin hy thuật lại điềm chim bao của hai quan cho ti nghe đi.
9. Quan tửu chnh thuật điềm chim bao mnh lại cho Gi-sp m rằng: Trong chim bao, ti thấy một gốc nho ở trước mặt ti;
10. gốc nho đ lại c ba nhnh. Dường như thấy nhnh nảy chồi, trổ bng, chm c tri chn th phải.
11. Tay ti đương cầm ci chn của Pha-ra-n; ti hi nho đ, p nước nho vo, rồi dng tửu bi vo tay Pha-ra-n.
12. Gi-sp ni: -nghĩa chim bao đ l thể nầy: Ba nhnh nho tức l ba ngy.
13. Trong ba ngy nữa, Pha-ra-n sẽ tha quan ra khỏi ngục, phục chức lại, quan sẽ dng ci chn của Pha-ra-n vo tay người như cũ, như khi cn lm chức tửu chnh.
14. Song khi quan được hưởng lạc lại rồi, xin nhớ đến ti, lm ơn tu cng Pha-ra-n về nổi ti, v đem ti ra khỏi chốn nầy.
15. V ti bị người ta bắt đem ra khỏi xứ của người H-bơ-rơ, v tại đy ti cũng chẳng c lm g m bị cầm nơi lao-lung nầy.
16. Quan thượng thiện thấy Gi-sp bn mộng được tốt, bn ni: Cn trong điềm chim bao của ti đy, ti đội ba giỏ bnh trắng trn đầu;
17. trong giỏ cao hơn hết, c đủ mn thực vật của thợ lm bnh hấp cho Pha-ra-n; chim đp vo giỏ trn đầu ti ăn cc mn đ.
18. Gi-sp đp rằng: -nghĩa chim bao nầy l, ba giỏ, tức l ba ngy.
19. Trong ba ngy nữa, Pha-ra-n sẽ xử trảm quan, sai đem treo ln cy cho chim chc ăn thịt quan vậy.
20. ến ngy thứ ba, l ngy sanh-nhựt của Pha-ra-n, người bn by tiệc đi cả quần thần, v tha quan tửu chnh cng quan thượng thiện ra khỏi ngục.
21. Pha-ra-n phục chức quan tửu chnh lại như xưa, đặng quan nầy dn tửu bi vo tay mnh;
22. nhưng lại hạ lịnh đem treo quan thượng thiện, y như lời Gi-sp đ bn ra.
23. oạn, quan tửu chnh chẳng cn nhớ đến Gi-sp nữa; qun người đi.

Sng-thế K 41    chọn đoạn khc

1. Cch hai năm sau, Pha-ra-n nằm chim bao thấy mnh đứng bn bờ sng.
2. Nầy đu dưới sng đi ln bảy con b mập v tốt, ăn cỏ trong bung.
3. Rồi nầy, bảy con b khc, xấu dạng, gầy guộc, ở dưới sng đi theo ln sau, đến đứng gần cc con b trước trn bờ sng.
4. Bảy con b xấu dạng, gầy guộc nuốt bảy con b mập tốt. Pha-ra-n bn thức giấc.
5. Vua nằm ngủ lại, chim bao lần thứ nh, thấy bảy gi la chắc, tốt tươi, mọc chung trn một cộng rạ.
6. Kế đ, bảy gi la khc lp v bị gi đng thổi hp, mọc theo bảy gi la kia.
7. Bảy gi la lp nuốt bảy gi la chắc. Pha-ra-n bn thức giấc; v nầy, thnh ra một điềm chim bao.
8. Sng mai, tm thần người bất định, truyền đi cc php-sư v cc tay bc sĩ xứ -dp-t đến, thuật lại điềm chim bao mnh cho họ nghe; nhưng chẳng c ai bn được điềm chim bao đ cho vua hết.
9. Quan tửu chnh bn tu cng Pha-ra-n rằng: By giờ, ti nhớ đến lỗi của ti.
10. Ngy trước, bệ hạ nổi giận cng quần thần, c cầm ngục quan thượng thiện v ti nơi dinh quan thị vệ.
11. Trong lc đ, cng một đm kia, chng ti c thấy điềm chim bao, chim bao mỗi người đều c nghĩa ring r rng.
12. Tại đ, cng chung ngục, c một người H-bơ-rơ, cn trẻ, kẻ gia-đinh của quan thị vệ; chng ti thuật lại cho chng nghe điềm chim bao của mnh; chng bn r ra cho ai mỗi chim bao nấy.
13. Rồi ra, cng việc xảy đến y như lời chng bn: bệ hạ phục chức ti lại, v xử treo quan kia.
14. Pha-ra-n bn sai đi đi Gi-sp; họ lập tức tha người ra khỏi ngục, cạo mặt my cho, biểu thay đổi o xống, rồi vo chầu Pha-ra-n.
15. Pha-ra-n phn cng Gi-sp rằng: Trẫm c thấy một điềm chim bao m chẳng ai bn ra. Vậy, trẫm nghe rằng khi người ta thuật điềm chim bao lại cho, th ngươi bn được.
16. Gi-sp tu rằng: chẳng phải ti, nhưng ấy l ức Cha Trời đem sự bnh an đp cho bệ hạ vậy.
17. Pha-ra-n phn rằng: Nầy, trong điềm chim bao trẫm đương đứng bn bờ sng.
18. Nầy đu bảy con b mập v tốt dưới sng đi ln, đến ăn cỏ trong bưng.
19. Rồi bảy con b khc xấu dạng gầy guộc đi theo ln sau; thật trẫm chẳng thấy trong xứ -dp-t nầy c b xấu dạng như vậy bao giờ.
20. Bảy con b xấu dạng gầy guộc đ nuốt bảy con b mập tốt trước kia,
21. nuốt vo bụng, m dường như khng c nuốt, v cc con b đ vẫn xấu dạng như xưa.
22. Trẫm bn thức giấc; rồi lại thấy điềm chim bao khc, l bảy gi la chắc tốt tươi mọc chung trn một cộng rạ.
23. Kế đ, bảy gi la khc, kh, lp, bị gi đng thổi hp, mọc theo bảy gi la kia;
24. v bảy gi la lp đ lại nuốt bảy gi la chắc. Trẫm đ thuật điềm chim bao nầy cho cc php-sư, nhưng khng ai giải nghĩa ra được.
25. Gi-sp tu cng Pha-ra-n rằng: Hai điềm chim bao của bệ hạ thấy đ đồng một nghĩa m thi; ức Cha Trời mch cho bệ hạ biết trước những việc Ngi sẽ lm.
26. Bảy con b mập tốt đ, tức l bảy năm; bảy gi la chắc đ cũng l bảy năm. Ấy chỉ đồng một điềm chim bao vậy.
27. Bảy con b xấu dạng gầy guộc ln theo sau bảy con b kia, tức l bảy năm; v bảy gi la lp bị gi đng thổi hp đ, tức l bảy năm đi km.
28. Ấy l điều ti đ tu cng bệ hạ rồi: ức Cha Trời c cho bệ hạ thấy những việc Ngi sẽ lm.
29. Nầy, trong khắp xứ -dp-t sẽ c bảy năm được ma dư dật.
30. Nhưng bảy năm đ lại liền tiếp bảy năm đi km; dn bổn xứ đều sẽ qun sự dư dật đ, v ch đi km sẽ lm cho ton xứ hao mn.
31. V v sự đi km lin tiếp nầy lớn qu, nn thin hạ chẳng cn thấy chi về sự dư dật đ nữa.
32. Nếu điềm chim bao đến hai lần cho bệ hạ, ấy bởi ức Cha Trời đ quyết định điều đ rồi, v Ngi mau mau lo lm cho thnh vậy.
33. By giờ bệ hạ kh chọn một người thng minh tr-huệ, lập người ln lm đầu trong xứ -dp-t,
34. cng lập cc ủy vin trong xứ, để gp một phần năm của số thu vo trong bảy năm được ma dư dật đ.
35. Họ hy thu gp hết thảy ma mng trong bảy năm được ma dư dật sẽ đến sau nầy, cng thu thập la m sẵn dnh cho Pha-ra-n, dng lm lương để dnh trong cc thnh, v họ hy giữ gn lấy.
36. Cc lương thực nầy phải để dnh cho bảy năm đi km sẽ đến trong xứ -dp-t, hầu cho xứ nầy khỏi bị diệt bởi sự đi km đ.
37. Cc lời nầy đẹp Pha-ra-n v quần thần.
38. Pha-ra-n phn cng quần thần rằng: Chng ta h dễ tm một người như người nầy, c thần minh của ức Cha Trời được sao?
39. Pha-ra-n phn cng Gi-sp rằng: V ức Cha Trời xui cho ngươi biết mọi việc nầy, th chẳng cn ai được thng minh tr-huệ như ngươi nữa.
40. Vậy, ngươi sẽ ln cai trị nh trẫm; hết thảy dn sự của trẫm đều sẽ vng lời ngươi. Trẫm lớn hơn ngươi chỉ v ngự ngi vua m thi.
41. Pha-ra-n lại phn cng Gi-sp rằng: Hy xem! trẫm lập ngươi cầm quyền trn cả xứ -dp-t.
42. Vua liền cổi chiếc nhẫn trong tay mnh, đeo vo tay Gi-sp, truyền mặc o vải gai mịn, v đeo vng vng vo cổ người;
43. rồi, truyền cho ln ngồi sau xe vua, c người đi trước h rằng: Hy qu xuống! Ấy, Gi-sp được lập ln cầm quyền cả xứ -dp-t l vậy.
44. Pha-ra-n phn cng Gi-sp: Ta l Pha-ra-n, nhưng nếu chẳng c ngươi, th trong cả xứ -dp-t khng c ai giơ tay đưa chơn ln được.
45. Pha-ra-n đặt tn Gi-sp l Xa-phơ-nt-Pha-n-ch, đưa nng ch-nt, con gi Ph-ti-ph-ra, thầy cả thnh n, cho người lm vợ. Người thường tuần hnh trong xứ -dp-t.
46. Vả, khi Gi-sp ra mắt Pha-ra-n, vua -dp-t, th người đ ba mươi tuổi. Vậy, người từ tạ Pha-ra-n m đi tuần khắp xứ -dp-t.
47. Trong bảy năm được ma dư dật, đất sanh sản ra đầy dẫy.
48. Gi-sp bn thu gp hết thảy lương thực của bảy năm đ trong xứ -dp-t, v chứa lương thực nầy khắp cc thnh; trong mỗi thnh, đều dnh chứa hoa lợi của cc ruộng ở chung quanh thnh đ.
49. Vậy, Gi-sp thu gp la m rất nhiều, như ct nơi bờ biển, cho đến đỗi người ta đếm khng được, v đầy dẫy v số.
50. Trước khi đến năm đi km, th ch-nt, con gi Ph-ti-ph-ra, thầy cả thnh n, sanh cho Gi-sp hai con trai.
51. Gi-sp đặt tn đứa đầu lng l Ma-na-se, v ni rằng: ức Cha Trời đ lm cho ta qun điều cực nhọc, v cả nh cha ta.
52. Người đặt tn đứa thứ nh l p-ra-im, v ni rằng: ức Cha Trời lm cho ta được hưng vượng trong xứ m ta bị khốn khổ.
53. Bảy năm được ma dư dật trong xứ -dp-t bn qua,
54. th bảy năm đi km khởi đến, y như lời Gi-sp đ bn trước. Khắp cc xứ khc cũng đều bị đi, nhưng trong cả xứ -dp-t lại c bnh.
55. oạn, cả xứ -dp-t đều bị đi, dn chng đến ku cầu Pha-ra-n xin lương. Pha-ra-n phn cng bổn dn rằng: Hy đi đến Gi-sp, rồi lm theo lời người sẽ chỉ bảo cho.
56. Khi khắp xứ bị đi km, th Gi-sp mở mọi kho la m bn cho dn -dp-t.
57. Xứ cng đi nhiều nữa; vả, v khắp thế gian đều bị đi qu, nn đu đu cũng đổ đến -dp-t ma la nơi Gi-sp bn.

Sng-thế K 42    chọn đoạn khc

1. Gia-cốp thấy xứ -dp-t c la bn ra, bn ni cng cc con trai mnh rằng: Sao bay ngơ ngẩn nhn nhau vậy?
2. Lại rằng: Nầy, cha nghe dưới xứ -dp-t c la bn; bay hy xuống đ mua la cho chng ta, hầu cho chng ta sống v khỏi chết, chớ!
3. Mười người anh của Gi-sp bn xuống -dp-t đặng mua la.
4. Nhưng Gia-cốp khng cho Bn-gia-min, em Gi-sp, đi cng cc anh; v nghĩ rằng: Ta nn giữ chừng, kẻo xảy ra điều rủi ro cho n.
5. Xứ Ca-na-an bấy giờ cũng đi, nn cc con trai của Y-sơ-ra-n cũng đổ xuống -dp-t mua la như cc người khc.
6. Vả, lc nầy, chnh Gi-sp cai trị trong nước, v bn la cho cả dn bổn xứ. Cc anh Gi-sp bn đến, sấp mnh xuống trước mặt người.
7. Gi-sp thấy, nhn biết cc anh mnh; nhưng giả lm mặt lạ cng họ, ni một cch xẳng rằng: Cc ngươi ở đu đến? p rằng: Ở xứ Ca-na-an đến đặng mua la.
8. Vậy, Gi-sp nhn biết cc anh mnh; nhưng họ nhn lại chẳng ra.
9. Gi-sp nhớ lại điềm chim bao mnh đ thấy về anh em mnh, liền tht rằng: Cc ngươi l thm tử, đến đy đặng dm hnh những nơi yếu p của xứ ta.
10. p rằng: Thưa cha, chẳng phải vậy; cc ti tớ cha đến đặng mua la m thi.
11. Chng ti đy đều l con một cha, vốn nh lương thiện, chẳng phải l thm tử đu.
12. Người đp lại rằng: Chẳng phải; cc ngươi đến đặng dm hnh những nơi yếu p của xứ nầy.
13. p rằng: Kẻ ti tớ cha c mười hai anh em, con của một cha, nguyn xứ Ca-na-an; nầy một người đ đi mất biệt, cn người t hiện by giờ hy ở tại nh cng cha chng ti.
14. Gi-sp ni: Ấy quả thật như ta ni, cc ngươi l thm tử.
15. y l điều ta thử cc ngươi: Ta chỉ mạng Pha-ra-n m thề rằng, hễ em t cc ngươi khng đến đy th chẳng bao giờ cc ngươi ra khỏi chốn nầy được.
16. Hy sai một người no trong bọn cc ngươi về dẫn em t xuống; cn bao nhiu th phải ở t lại đy. Lời cc ngươi phải thử đ, rồi ta sẽ biết cc ngươi ni đ c quả thật chăng. Nếu chẳng thật, th ta chỉ mạng Pha-ra-n thề rằng, cc ngươi l thm tử đ.
17. oạn, Gi-sp truyền đem giam họ chung trong ngục ba ngy.
18. Ngy thứ ba, Gi-sp ni cng họ rằng: Ta knh sợ ức Cha Trời; hy lm như điều nầy, th được sống.
19. Nếu cc ngươi vốn nh lương thiện, th hy để một người no ở t lại đy, cn bao nhiu đem lương thực về nui đi cho nh cc ngươi.
20. oạn, hy dẫn em t xuống đy, th lời cc ngươi sẽ cho l thật, v cc ngươi chẳng phải chết. Vậy, họ nghe theo.
21. Họ bn ni với nhau rằng: Quả thật chng ta cam tội cng em ta ra; v lc trước ta thấy tm hồn n buồn thảm khi n xin nhờ ơn, nhưng ta khng khứng cho; vậy nn tai vạ nầy mới xảy đến cho chng ta.
22. Ru-bn đp rằng: Anh h khng c ni cng cc em rằng: Chớ phạm tội nầy cng đứa trẻ đ sao? Nhưng cc em khng nghe; nn by giờ huyết n đi chng ta thường lại.
23. Vả, Gi-sp vẫn dng người thng ngn ni chuyện lại cng cc anh, nn họ tưởng Gi-sp chẳng nghe hiểu.
24. Gi-sp xy mặt qua chỗ khc m khc. oạn xy mặt lại ni chuyện cng họ; bn bắt Si-m-n trong vng anh em, truyền tri lại trước mặt họ.
25. Gi-sp truyền đầy tớ xc la đổ đầy bao v để bạc lại trong đ cho mỗi người anh em, cũng để thm lương thực dng dọc đường. ầy tớ lm y như lời.
26. oạn, anh em chất mấy bao la ln lưng lừa, rồi đi.
27. ến qun, một người trong bọn mở bao ra cho lừa ăn thc, thấy bạc mnh ở tại miệng bao;
28. bn ni cng anh em rằng: Bạc của ti trả lại, hiện trong bao ti đy! Cc anh em nht gan, vừa ni với nhau, vừa run, m rằng: ức Cha Trời đ lm chi cho chng ta đy?
29. Cc anh em trở về cng Gia-cốp, cha mnh, tại xứ Ca-na-an, thuật lại cho người nghe mọi nỗi đ xảy đến, rằng:
30. người đương lm cha tại xứ -dp-t ni với chng ti cch xẳng xớm, cho chng ti l thm tử.
31. Song chng ti c thưa cng người rằng: Chng ti vốn nh lương thiện, no c phải l thm tử đu.
32. Chng ti được mười hai anh em, con một cha; một người đ đi mất biệt, cn người t hiện by giờ ở nh cng cha, tại xứ Ca-na-an.
33. Người lm cha xứ đ dạy rằng: Lm như vầy, ta mới cho cc ngươi l lương thiện: Hy để lại cng ta một người no trong bọn cc ngươi, cn bao nhiu sẽ đem lương thực về nui đi cho nh cc ngươi;
34. đoạn, hy dẫn em t đến cho ta. Vậy, ta mới biết rằng cc ngươi chẳng phải l thm tử, nhưng l người lương thiện; ta sẽ giao em lại cho, v cc ngươi sẽ được bun bn trong xứ nầy.
35. Vả, đương khi cc anh em trt la m ra bao, nầy đu, trong mỗi bao c gi bạc của mỗi người; cha v cc anh em thấy những gi bạc mnh, đều lấy lm sợ hi.
36. Gia-cốp, cha họ bn ni rằng: Bay lm mất cc con tao; Gi-sp đ mất biệt, Si-m-n cũng mất biệt; m by giờ, lại muốn dẫn B-gia-min đi nữa sao! Cc nng nỗi nầy đều đổ lại cho tao hết!
37. Ru-bn thưa lại cng cha rằng: Cha hy giao em nơi ti, ti sẽ dẫn về cho. V bằng chẳng dẫn em về, th cha hy giết hai đứa con trai ti đi.
38. Nhưng Gia-cốp đp rằng: Con t tao sẽ chẳng đi xuống với bay đu; v anh n đ chết rồi, chỉ cn một mnh n m thi. Nếu điều rủi ro chi xảy đến cho n nơi dọc đường bay đi, tức nhin bay lm cho kẻ tc bạc nầy đau lng xt dạ xuống m phủ.

Sng-thế K 43    chọn đoạn khc

1. Vả, sự đi km trong xứ lớn lắm.
2. Khi nội nh đ ăn hết lương thực ở xứ -dp-t đem về rồi, th cha cc người ấy dạy rằng: Bay hy trở xuống mua một t lương thực cho chng ta.
3. Giu-đa thưa: Người đ c ni quyết cng cc con rằng: V em t khng theo xuống với cc ngươi, th sẽ khng bao giờ thấy mặt ta.
4. Nếu cha cho em đi với, th chng ti mới xuống -dp-t mua lương thực cho cha được.
5. Bằng khng, th chng ti chẳng trở xuống đu, v người đ đ ni rằng: V em t khng theo xuống với cc ngươi, th sẽ khng bao giờ thấy mặt ta.
6. Y-sơ-ra-n quở rằng: Sao bay kho tệ cng tao, m tỏ cho người ấy rằng bay cn một em nữa?
7. Thưa rằng: Người đ hỏi kỹ cng về chng ti, v về b con chng ti rằng: Thn-phụ cc ngươi cn sống chăn? c c một người anh em no nữa chăng? Chng ti c đp cc lời hỏi đ. H dễ biết người đ sẽ dặn chng ti rằng: Hy đem em t xuống đy, sao?
8. Giu-đa lại thưa cng Y-sơ-ra-n cha mnh, rằng: Hy cho đứa trẻ theo con, th chng ti sẽ đứng dậy đi, hầu cho chng ta, no cc con, no cha, no cc chu của cha đy đều được sống v khỏi chết.
9. Con sẽ bảo lnh em cho; cha sẽ cứ nơi con m đi em. Nếu khng dẫn em về khng để em trước mặt cha, th con đy sẽ cam tội cng cha mi mi.
10. Vả, nếu khng c điều dng dằng, th chng ti đ đi v về được hai lần rồi.
11. oạn, Y-sơ-ra-n, cha cc anh em, ni rằng: Nếu việc đ thể kia, th bay phải lm thể nầy: Hy lấy trong đồ hnh l những thổ sản qu nhứt của xứ ta: một t nhũ hương v mật ong, cc hương hoa v một dược, phi tử v hạnh nhn, đem dng cho người đ lm của lễ.
12. Hy đem theo một số tiền bằng hai, đặng thối hồi tiền m họ đ để lại nơi miệng bao của bay: c lẽ l một sự lộn chăng.
13. Bay hy đứng dậy đi, dẫn em t theo v trở xuống đến người đ.
14. Cầu xin ức Cha Trời ton năng xui cho bay được ơn trước mặt người, v tha đứa em kia v Bn-gia-min cho bay. Cn phần cha, nếu phải mất con, th cha chịu phận vậy!
15. Vậy, cc anh em đem theo của lễ v một số tiền bằng hai, cng dẫn Bn-gia-min đồng đứng dậy đi xuống -dp-t, m ra mắt Gi-sp.
16. Vừa khi Gi-sp thấy Bn-gia-min đi theo xuống với, bn truyền cho quản gia rằng: Hy đua cc người nầy vo nh trong, bắt con g lm thịt v nấu dọn đi; v trưa nầy họ sẽ dng bữa cng ta.
17. Quản gia lm theo y như lời dặn, đưa họ vo nh Gi-sp.
18. Anh em thấy mnh phải đưa vo nh Gi-sp, th sợ hi, v ni với nhau rằng: Ấy cũng v số tiền đ để lại vo bao chng ta lần trước, nn họ mới đem chng ta vo chốn nầy, đặng tm cớ xng vo đnh chng ta, bắt chng ta lm ti mọi, v chiếm đoạt mấy con lừa của chng ta.
19. Mấy anh em bn đến gần quản gia của Gi-sp, thưa cng người tại ngoi cửa
20. m rằng: Xin cha tha lỗi cho! anh em chng ti đ đến đy một lần rồi, đặng mua lương thực;
21. v khi trở về đến nh qun, mở cc bao ra, nầy số bạc của mỗi người đều ở tại miệng bao mnh; cn nặng bao nhiu đều y như bấy nhiu. Nầy, chng ti c đem lại số bạc đ,
22. v cũng c đem thm số bạc nữa đặng mua lương thực. Chẳng biết ai để bạc lại trong bao chng ti.
23. Quản gia đp rằng: Mọi việc đều bnh yn! đừng sợ chi cả! Ấy l ức Cha Trời của cc ngươi, tức ức Cha Trời của cha cc ngươi, đ ban vật qu vo bao. Cn bạc cc ngươi th đ c giao cho ta. oạn, người dẫn Si-m-n đến cng anh em;
24. rồi đưa anh em vo nh Gi-sp, đem nước ra cho rửa chơn, v cũng cho những lừa ăn cỏ nữa.
25. Cc anh em bn sửa soạn của lễ, đợi trưa Gi-sp về; v c hay rằng mnh sẽ ăn bữa tại nh nầy.
26. Khi Gi-sp trở về, cc anh em bn lấy của lễ đ đem theo, dng cho Gi-sp tại nh; rồi cng sấp mnh xuống đất trước mặt người.
27. Người liền hỏi thăm họ mạnh giỏi thể no, v ni rằng: Người cha gi m cc ngươi đ ni cng ta đ được mạnh khỏe chăng? cn sống chăng?
28. p rằng: Kẻ ti tớ chu, l cha chng ti, vẫn mạnh khỏe v cn sống. oạn, họ ci đầu v lạy.
29. Gi-sp nhướng mắt thấy Bn-gia-min, em ruột, con trai của mẹ mnh, th hỏi rằng: c phải em t m cc ngươi đ ni cng ta chăng? V tiếp rằng: Con t ơi! cầu xin ức Cha Trời lm ơn cho ngươi!
30. V thấy em mnh, nn Gi-sp tất lng cảm động, lật đật bước ra ngoi, tm nơi no đặng khc. Người vo phng nh trong v khc.
31. oạn, rửa mặt, bước ra, lm bộ chắc gan m ni rằng: Hy dọn bữa ăn đi.
32. Người ta dọn cho Gi-sp ăn ring, v cho cc anh em ăn ring. Người -dp-t ăn chung cng người cũng dọn cho ngồi ring nữa; v người -dp-t c tnh gớm người H-bơ-rơ, nn khng ăn chung được.
33. Vậy, cc anh em bn ngồi lại trước mặt Gi-sp, lớn nhỏ ty theo thứ tự mnh, ngơ ngẩn m nhn nhau.
34. Gi-sp sai đem mấy mn đồ ăn trước mặt mnh cho cc anh em; nhưng phần Bn-gia-min lại nhiều gấp năm của cc người khc. Họ uống v ăn ngon vui cng Gi-sp.

Sng-thế K 44    chọn đoạn khc

1. Gi-sp bn truyền lịnh cho quản gia rằng: Hễ cc người đ chở nổi bao nhiu, th hy đổ lương thực cho họ đầy bao bấy nhiu, rồi để bạc của mỗi người lại nơi miệng bao họ.
2. Lại hy để ci chn bằng bạc ta tại miệng bao chung với bạc mua la của người t nữa. Quản gia bn lm y như lời Gi-sp dặn mnh.
3. Ngy mai, trời vừa sng, người ta cho cc người đ v lừa về.
4. Khi đi ra khỏi thnh chưa xa, Gi-sp ni cng quản gia rằng: Ngươi hy đứng dậy, đuổi theo mấy người đ; khi theo kịp rồi, hy ni rằng: Sao cc ngươi lấy on trả ơn như vậy?
5. C phải ci chn nầy l của cha ta thường dng uống rượu v bi chăng? Cc ngươi đ lm một việc chẳng thiện đ.
6. Quản gia theo kịp, lặp lại mấy lời ấy;
7. cc anh em bn đp rằng: Sao cha ni như vậy? Chẳng bao giờ kẻ ti tớ cha c tưởng lm đến việc thế nầy!
8. y, từ xứ Ca-na-an chng ti c đem bạc đ được nơi miệng bao xuống giao lại cho người thay; dễ no lại c mong ăn cắp bạc hay vng của dinh chủ người sao?
9. Xin cho kẻ ti tớ no m người tm được ci chn đ phải chết đi, v chnh chng ti sẽ lm ti mọi cho cha.
10. Quản gia đp: Ừ thi! hy lm như lời cc ngươi đ ni: ta tm được chn nơi ai th người đ sẽ lm ti mọi cho ta đ; cn cc người th v tội.
11. Tức th, mỗi người lật đật hạ bao mnh xuống đất v mở ra.
12. Quản gia lục sot, bắt từ bao anh cả lần đến bao em t. Ci chn bn tm đặng trong bao B-gia-min.
13. Mỗi người x o mnh ra, chất bao la ln lưng lừa, rồi cng trở lại thnh.
14. Giu-đa cng anh em đồng vo đến nh Gi-sp, người hy cn ở nơi đ; họ bn sấp mnh xuống đất trước mặt người.
15. Gi-sp hỏi: Cc ngươi gy nn nng nỗi chi vậy? H chẳng biết một kẻ như ta đy c ti bi sao?
16. Giu-đa đp: Chng ti sẽ ni cng cha lm sao? sẽ phn lại lm sao? sẽ chữa mnh chng ti lm sao? ức Cha Trời đ thấu r điều gian c của ti tớ cha rồi. Nầy, chng ti cng kẻ đ bị bắt được chn nơi tay đều lm kẻ ti tớ cho cha.
17. Nhưng Gi-sp đp rằng: Ta chẳng hề c lm như vậy đu! Người m đ bị bắt được chn nơi tay sẽ lm ti mọi ta; cn cc ngươi hy trở về nh cha mnh bnh yn.
18. Giu-đa bn lại gần Gi-sp m thưa rằng: V cha ngang vai Pha-ra-n, xin lỗi cha, chớ nổi giận cng kẻ ti tớ, để ti ni một lời cho cha nghe.
19. Cha c hỏi kẻ ti tớ rằng: Cc ngươi cn cha hay l anh em no chăng?
20. C thưa lại cng cha rằng: Chng ti cn một cha gi, cng một con trai đ sanh muộn cho người. Anh ruột đứa nầy đ chết rồi, nn trong vng cc con của mẹ n, n cn một mnh, v cha thương n lắm.
21. Vả, cha c dặn rằng: Hy dẫn n xuống đến ta, hầu cho ta thấy n được tận mắt.
22. V chng ti c thưa lại cng cha rằng: ứa trẻ chẳng la cha được; nếu la ra th cha sẽ chết.
23. Nhưng cha lại dạy: Nếu em t khng theo cc ngươi xuống đy, th cc ngươi chẳng cn thấy mặt ta nữa.
24. Nn khi chng ti trở về nh kẻ ti tớ cha, l cha ti, th chng ti c thuật lại cho người nghe những lời của cha.
25. Kế ấy, cha lại biểu chng ti rằng: Hy trở xuống đặng mua một t lương thực.
26. Chng ti thưa lại rằng: Khng được; nhưng nếu em t đi theo cng, th mới trở xuống được; bằng khng, th chng ti khng thế ra mắt người đ.
27. Kẻ ti tớ cha, l cha ti, đp rằng: By biết rằng vợ ta sanh cho ta hai đứa con trai;
28. một đứa đ từ ta đi mất-biệt; ta cũng đ ni: Chắc đ bị th dữ x rồi, v đến by giờ chưa thấy lại.
29. Nếu by cn dắt đứa nầy đi khỏi mặt ta nữa, rủi c điều tai hại chi xảy đến cho n, tức nhin by sẽ lm cho kẻ tc bạc nầy đau lng xt dạ m xuống m phủ.
30. Cha thương em t ti lắm đến đỗi hai linh hồn khắng kht nhau; nếu by giờ, khi ti trở về nơi kẻ ti tớ cha, l cha ti, m khng c em t đ,
31. th khi vừa thấy con t khng cn nữa, chắc người sẽ chết. Nếu vậy, cc ti tớ cha sẽ lm cha gi tc bạc của chng ti, cũng l kẻ ti tớ cha, đau lng xt dạ xuống m phủ.
32. V kẻ ti tớ nầy c chịu bảo lnh đứa con t đ m thưa rằng: Nếu con khng đem em về cho cha, th sẽ cam tội cng cha mi mi.
33. Vậy by giờ, xin cho kẻ ti tớ cha ở ti mọi thế cho đứa trẻ, đặng n theo trở ln cng cc anh mnh.
34. V, nếu đứa trẻ khng theo về, lm sao ti dm về cng cha ti? i, ti nỡ no thấy điều tai họa của cha ti ư!

Sng-thế K 45    chọn đoạn khc

1. By giờ, Gi-sp khng cn thể no cầm lng cho đậu được trước mặt cc người hầu chung quanh, bn la ln rằng: Hy đuổi họ ra hết thảy! Khi Gi-sp tỏ thật cng cc anh em mnh, th khng c một người no khc ở tại đ hết.
2. Người cất tiếng ln khc; dn -dp-t nghe v nh Pha-ra-n nghe nữa.
3. Gi-sp ni cng anh em rằng: Ti l Gi-sp. Cha ti cn sống chăng? Nhưng trước mặt người cc anh em bối rối, chẳng đp lời được.
4. Người lại ni rằng: Cc anh em hy lại gần ti. Họ bn lại gần. Người ni: Ti l Gi-sp, em m cc anh đ bn đặng bị dẫn qua xứ -dp-t.
5. By giờ, đừng sầu no, v cũng đừng tiếc chi về điều cc anh đ bn ti đặng bị dẫn đến xứ nầy; v để giữ gn sự sống cc anh, nn ức Cha Trời đ sai ti đến đy trước cc anh.
6. Ka, hai năm rồi trong xứ đ bị đi km, v cn năm năm nữa sẽ khng cn cy cấy chi, gặt hi chi được hết.
7. ức Cha Trời sai ti đến đy trước, đặng lm cho cc anh cn nối dng trn mặt đất, v nương một sự giải cứu lớn đặng giữ gn sự sống cho anh em.
8. Khng, chẳng phải cc anh sai ti đến đy đu, ấy l ức Cha Trời; Ngi dường đặt ti lm cha Pha-ra-n, cai quản cả nh người, v trị khắp xứ -dp-t.
9. Cc anh hy mau mau trở về cha ti đi, v ni với người rằng: Gi-sp, con của cha, c ni như vầy: ức Cha Trời đ đặt ti lm cha cả xứ -dp-t, cha hy xuống với ti; xin đừng chậm trễ,
10. cha, cc con, cc chu, cc chin, b cng ti vật của cha sẽ ở tại xứ G-sen gần ti đy.
11. Ở đ ti sẽ nui cha, (v cn năm năm đi km nữa), e khi cha, người nh cha, v hết thảy loi vật của cha phải bị ch m hao mn.
12. Ny, cc anh v Bn-gia-min, em ti, đ thấy tận mắt rằng, chnh miệng ti đ ni chuyện cng cc anh em đ.
13. Vậy, hy thuật lại cc điều vinh hiển của ti tại xứ -dp-t, cng mọi việc m anh em đ thấy cho cha nghe, v hy mau mau dời cha xuống đy.
14. oạn, người m lấy cổ Bn-gia-min, em mnh, m khc; Bn-gia-min cũng m cổ người m khc.
15. Người cũng m cc anh mnh m khc. oạn, anh em ni chuyện cng người.
16. Lập tức, tiếng đồn đến nh Pha-ra-n rằng: Anh em Gi-sp đ đến. Pha-ra-n v quần thần nghe lấy lm đẹp dạ.
17. Pha-ra-n bn phn cng Gi-sp rằng: Hy dặn cc anh em ngươi rằng: Hy chỡ đồ ln lừa, đi trở về xứ Ca-na-an,
18. rước cha v người nh của cc ngươi xuống ở cng ta. Ta sẽ nhượng cho vật tốt nhất trong xứ -dp-t, v cc ngươi sẽ hưỡng mầu mỡ của đất.
19. Cn ta dặn ngươi hy ni lại cng họ như vậy: Hy đem xe cộ từ xứ -dp-t về cho con nhỏ v vợ mnh, cng dời cha cc ngươi xuống đy.
20. ừng tiếc ti vật mnh, v vật tốt nhất của xứ -dp-t sẽ về phần cc ngươi.
21. Cc con trai của Y-sơ-ra-n lm y như lời; Gi-sp vng mạng Pha-ra-n, đưa những xe cộ cho anh em mnh, v lun vật thực dng trong lc đi đường.
22. Người cũng đưa o xống mặc đổi thay cho mỗi người, cn Bn-gia-min, người cho trăm miếng bạc cng năm bộ o xống.
23. Người cũng sai đem về cho cha mnh mười con lừa chỡ cc vật qu nhất trong xứ -dp-t, mười con lừa ci chỡ la, bnh, v lương thực để dnh dng trong khi cha đi đường.
24. Vậy, Gi-sp đưa anh em mnh ln đường. Lại dặn họ rằng: Xin anh em đừng cải lẫy nhau dọc đường.
25. Cc anh em ở -dp-t trở ln v đến xứ Ca-na-an, nơi Gia-cốp, cha mnh,
26. thuật lại lời nầy m rằng: Gi-sp hy cn sống; lại ấy l người đang cai trị cả xứ -dp-t. Nhưng lng Gia-cốp vẫn v tnh v người khng tin lời họ ni.
27. Anh em thuật lại cho người nghe mọi lời Gi-sp đ ni; Gia-cốp vừa thấy cc xe cộ của Gi-sp sai đem về đặng rước mnh, th tm thần người tỉnh lại,
28. bn ni rằng: Thi, biết rồi; Gi-sp, con trai ta, hy cn sống; ta sẽ đi thăm n trước khi ta qua đời.

Sng-thế K 46    chọn đoạn khc

1. Y-sơ-ra-n ra đi, đem theo cc ti vật mnh. ến B-e-S-ba, người by của lễ dng cho ức Cha Trời của Y-sc, cha mnh.
2. Trong một sự hiện thấy ban đm kia, ức Cha Trời c phn cng Y-sơ-ra-n rằng: Hỡi Gia-cốp, Gia-cốp! Y-sơ-ra-n đp rằng: C ti đy.
3. ức Cha Trời phn: Ta l ức Cha Trời, ức Cha Trời của cha ngươi. Hy xuống -dp-t, đừng sợ chi, v tại đ ta sẽ lm cho ngươi thnh một nước lớn.
4. Chnh ta sẽ xuống đến đ với ngươi, v chnh ta cũng sẽ dẫn ngươi về chẳng sai. Gi-sp sẽ vuốt mắt ngươi nhắm lại.
5. Từ B-e-S-ba, Gia-cốp khởi đi; cc con trai Y-sơ-ra-n để Gia-cốp, cha mnh, cng cc vợ v con mnh ln xe cộ của Pha-ra-n đ sai đến rước những người đ.
6. Chng cũng đem theo cc sc vật v của cải mnh đ gy dựng tại xứ Ca-na-an, m đi đến cứ -dp-t.
7. Vậy, Gia-cốp cng cả nh người, no cc con trai, no cc chu trai, no cc con gi, no cc chu gi, thảy đều xuống xứ -dp-t.
8. y l tn cc con trai của Y-sơ-ra-n, tức l Gia-cốp, đến xứ -dp-t: Con trưởng nam của Gia-cốp l Ru-bn.
9. Cc con trai của Ru-bn l H-nc, Pha-lu, Hết-rn, v Cạt-mi.
10. Cc con trai của Si-m-n l Gi-mu-n, Gia-min, -ht, Gia-kin, X-ha, v Sau-lơ, tức con của người vợ xứ Ca-na-an.
11. Cc con trai của L-vi l Ghẹt-sn, K-ht, v M-ra-ri.
12. Cc con trai của Giu-đa l -rơ, O-nan, S-la, Ph-rết v S-rch. Nhưng -rơ v O-nan đ thc tại xứ Ca-na-an; con của Ph-rết l Hết-rn, v Ha-mun.
13. Cc con trai của Y-sa-ca l Th-la, Phu-va, Gip v Sim-rn.
14. Cc con trai của Sa-bu-ln l S-rết, -ln, v Gia-l-n.
15. Vả, cc con trai, v một con gi tn l i-na, m L-a sanh cho Gia-cốp khi ở tại Pha-đan-A-ram, cng cc chu đ, hết thảy l ba mươi ba người.
16. Cc con trai của Gt l Xi-phi-n, Ha-ghi, Su-ni, t-bn, -ri, A-r-đi v A-r-li.
17. Cc con trai của A-se l Dim-na, Dch-v, Dch-vi, v B-ri-a, cng S-rch, em gi cc người đ. Con của B-ri-a l H-be, v Manh-ki-n.
18. Vả, cc con của nng Xinh-ba sanh cho Gia-cốp, cng cc chu đ, hết thảy l mười su người. Nng l con đi của của La-ban đ cho theo hầu L-a, con gi mnh.
19. Cc con trai của Ra-chn, vợ Gia-cốp, Gi-sp, v Bn-gia-min.
20. Gi-sp đ c con tại xứ -dp-t, l Ma-na-se, v p-ra-im, m ch-nt, con gi của Ph-ti-ph-ra, thầy cả thnh n, đ sanh cho người.
21. Cc con trai của Bn-gia-min l B-la, B-k, ch-bn, Gi-ra, Na-a-man, -hi, R-sơ, Mốp-bim, Hốp-bim, v A-rết.
22. Vả, cc con trai của Ra-chn sanh cho Gia-cốp, cng cc chu đ, hết thảy l mười bốn người.
23. Con trai của an l Hu-sim.
24. Cc con trai của Np-ta-li l Git-s-n, Gu-ni, Dt-se, v Si-lem.
25. Vả, cc con trai của nng Bi-la sanh cho Gia-cốp, cng cc chu đ, hết thảy l bảy người. Nng l con đi của La-ban đ cho theo hầu Ra-chn, con gi mnh.
26. Cc người đi đến xứ -dp-t với Gia-cốp, tức l cc người do nơi Gia-cốp sanh, nếu khng kể cc nng du, th hết thảy l su mươi su người.
27. Con của Gi-sp đ sanh tại -dp-t được hai. Vậy, cc người thuộc về nh Gia-cốp đi đến -dp-t, cọng hết thảy l bảy mươi người.
28. Gia-cốp sai Giu-đa đi đến trước đặng xin Gi-sp đưa mnh vo bờ ci G-sen. Vậy, họ đều vo xứ G-sen.
29. Gi-sp thắng xe đi ln G-sen, đn Y-sơ-ra-n, cha mnh. Người ra mắt cha, m chong lấy người v khc một hồi lu.
30. Y-sơ-ra-n ni cng Gi-sp rằng: Chớ chi cho cha chết by giờ đi! v cha đ thấy được mặt con, v biết con vẫn cn sống.
31. oạn Gi-sp ni cng anh em v người nh cha mnh rằng: Ti sẽ ln trước tu cho Pha-ra-n hay rằng: Anh em v cả nh cha ti, ở xứ Ca-na-an đ đến cng ti.
32. Họ vốn lm nghề chăn chin, nui bầy sc vật; c dẫn theo hết bầy chin, b v cc ti vật của mnh.
33. V khi Pha-ra-n truyền gọi anh em m hỏi rằng: Cc ngươi lm nghề chi?
34. Th hy tu rằng: Kẻ ti tớ cha cng tổ phụ chng ti vẫn lm nghề nui sc vật từ thuở cn nhỏ cho đến giờ. Ấy hầu cho anh em đặng ở lại xứ G-sen, v dn -dp-t c tnh gớm gh hết thảy kẻ chăn chin lắm.

Sng-thế K 47    chọn đoạn khc

1. Gi-sp đến tu mọi điều đ cho Pha-ra-n hay, v ni rằng: Cha v anh em ti đ ở xứ Ca-na-an đến, c đem theo chin, b, cng cc ti vật của mnh. Hiện by giờ đương ở trong xứ G-sen.
2. Người bn đưa năm người trong bọn anh em mnh vo yết kiến Pha-ra-n.
3. Pha-ra-n hỏi: Cc ngươi lm nghề chi? Tu rằng: Kẻ ti tớ bệ hạ l kẻ chăn chin, như tổ phụ chng ti khi trước.
4. Rồi lại tu rằng: Ấy đặng kiều ngụ trong xứ m kẻ ti tớ bệ hạ đ đến; v xứ Ca-na-an đi km lớn lắm, khng cn đồng cỏ chi hết cho bầy sc vật ăn. Vậy, xin php cho kẻ ti tớ bệ hạ ngụ tại xứ G-sen.
5. Pha-ra-n phn cng Gi-sp như vầy: Cha v anh em ngươi đ đến cng ngươi;
6. vậy, xứ -dp-t sẵn dnh cho ngươi; hy cho cha v anh em ở chốn no tốt hơn hết trong xứ; hy cho ở tại xứ G-sen vậy. V nếu trong cc người đ, ngươi biết ai giỏi, hy đặt họ chăn cc bầy sc vật của ta.
7. oạn, Gi-sp dẫn Gia-cốp, cha mnh, đến yết-kiến Pha-ra-n. Gia-cốp chc phước cho Pha-ra-n.
8. Pha-ra-n hỏi Gia-cốp rằng: Ngươi hưởng thọ được bao nhiu tuổi?
9. Gia-cốp tu rằng: Người năm ti sống ở đời phiu lưu hết thảy l một trăm ba mươi năm; cc năm của đời ti lấy lm ngắn-ngủi v lại nhọc nhằn, chẳng bằng những năm bnh sanh của tổ phụ ti khi người ở phiu lưu đ.
10. Gia-cốp chc phước cho Pha-ra-n một lần nữa, rồi lui ra khỏi mặt người.
11. Vậy, Gi-sp vng mạng Pha-ra-n, định chỗ ở cho cha v anh em mnh, cho họ một sở đất tốt nhứt trong xứ -dp-t lm sản nghiệp, tại miền Ram-se.
12. Gi-sp, ty theo số người, cấp lương thực cho cha, anh em v cả nh cha mnh.
13. Vả, sự đi km lớn lắm, nn trong khắp xứ chẳng cn lương thực nữa; xứ -dp-t v xứ Ca-na-an đều bị hao mn v ch đi km đ.
14. Gi-sp thu hết bạc tiền trong xứ -dp-t v xứ Ca-na-an, tức gi tiền của mun dn mua la; rồi chứa bạc đ vo kho Pha-ra-n.
15. Khi bạc tiền trong xứ -dp-t v xứ Ca-na-an đ hết, th tất cả dn -dp-t đều đến cng Gi-sp m ku rằng: Xin cho chng ti lương thực; lẽ no v cớ hết tiền m chng ti phải chết trước mặt cha sao?
16. Gi-sp đp rằng: Nếu hết bạc tiền rồi, hy giao sc vật cc ngươi cho ta, ta sẽ pht lương thực đổi lại.
17. oạn, dn chng bn dẫn sc vật lại cho Gi-sp; Gi-sp pht lương thực đổi lấy ngựa, bầy chin, bầy b, v lừa. Năm đ, người thu cc bầy sc vật của họ m đổi thế lương thực cho.
18. Mn năm rồi, năm sau dn chng lại đến ku cng người rằng: tiền bạc sạch trơn, bầy sc vật đ giao cho cha; by giờ chỉ sẵn dnh cho cha bổn thn v đất ruộng.
19. Lẽ no chng ti v đất ruộng phải hao mn trước mặt cha sao? Hy mua đổi lấy lương thực chng ti v đất ruộng lun đi. Vậy, chng ti cng đất ruộng sẽ lm ti mọi cho Pha-ra-n. Hy cho giống chi đặng gieo, hầu cho chng ti sống khỏi chết, v đất khng phải bỏ hoang.
20. Gi-sp bn mua hết thảy ruộng đất trong xứ -dp-t cho Pha-ra-n; v sự đi km thc giục nn mọi người -dp-t đều đem bn ruộng mnh; vậy, ruộng đất đều thuộc về Pha-ra-n.
21. Cn dn chng, từ đầu nầy đến đầu kia, người đều dời về ở trong cc thnh.
22. Song ruộng đất của những thầy cả th Gi-sp khng mua đến, v những thầy cả c lnh một phần lương của Pha-ra-n đ định; vậy, họ ăn phần lương thực của Pha-ra-n đ cấp cho. Thế cho nn những thầy cả chẳng đem bn đất của mnh.
23. Gi-sp ni cng dn chng rằng: Nầy, ta đ mua cc ngươi v ruộng đất cho Pha-ra-n; đy, hột giống cho cc ngươi đặng gieo mạ trong ruộng đ.
24. ến ma gặt, phải nộp cho Pha-ra-n một phần năm, cn bốn phần kia để cho cc ngươi lm giống gieo mạ, dng lương thực cho mnh, cho người nh cng cho cc con nhỏ mnh.
25. Dn chng ni rằng: Cha đ cứu mạng chng ti! Cầu xin cho chng ti được nhờ ơn trước mặt cha, th sẽ lm ti mọi cho Pha-ra-n.
26. Về việc đ, Gi-sp bn định một luật, cho đến ngy nay hy cn, buộc đất -dp-t phải nộp thuế cho Pha-ra-n một phần năm hoa lợi mnh. Chỉ đất ruộng của những thầy cả chẳng thuộc về Pha-ra-n.
27. Vậy, Y-sơ-ra-n tr ngụ tại miền G-sen thuộc về xứ -dp-t, gy được cơ nghiệp tại đ, sanh sản v thm ln bội phần.
28. Gia-cốp kiều ngụ trong xứ -dp-t được mười bảy năm, hưởng thọ được một trăm bốn mươi bảy tuổi.
29. Khi ngy gần chết, Y-sơ-ra-n gọi Gi-sp, con trai mnh, m ni rằng: Nếu cha được nhờ ơn trước mặt con, xin hy để tay trn đi cha cậy hết lng nhơn từ v thnh thực ở cng cha, xin con đừng chn cha tại đất -dp-t.
30. Khi cha an-giấc cng tổ phụ rồi, hy đem cha ra khỏi -dp-t; chn chung cng mồ mả của người. Gi-sp thưa rằng: Con sẽ lm y theo lời cha dặn.
31. Gi-sp ni: Con hy thề đi. Gi-sp bn thề. oạn, Y-sơ-ra-n qu lạy nơi đầu giường mnh.

Sng-thế K 48    chọn đoạn khc

1. Vả, khi cc việc đ qua rồi, c người ni cng Gi-sp rằng: Nầy cha người đau; Gi-sp bn đem Ma-na-se v p-ra-im, hai đứa con trai mnh, cng đi đến.
2. Họ cho Gia-cốp hay v ni rằng: Nầy Gi-sp, con trai ng, đến thăm ng đ; Y-sơ-ra-n cố gượng ngồi dậy trn giường.
3. Gia-cốp ni cng Gi-sp rằng: ức Cha Trời ton năng đ hiện ra, b ban phước cho cha tại Lu-xơ, trong xứ Ca-na-an,
4. m phn rằng: Nầy ta sẽ lm cho ngươi sanh sản v thm nhiều, lm thnh một hội dn; ta sẽ cho dng di ngươi xứ nầy lm cơ nghiệp đời đời.
5. By giờ, hai đứa con trai đ sanh cho con tại xứ -dp-t trước khi cha đến, l p-ra-im v Ma-na-se, cũng sẽ thuộc về cha như Ru-bn v Si-m-n vậy.
6. Cn mấy đứa m con sanh kế đ, th sẽ thuộc về con; về phần hưởng cơ nghiệp, chng n sẽ đồng một thể cng anh em mnh.
7. Khi cha ở Pha-đan trở về xứ Ca-na-an, th Ra-chn chết dọc đường c mặt cha, gần -phơ-rt; cha chn người ở bn con đường đi về -phơ-rt (tức l Bết-l-hem).
8. Y-sơ-ra-n thấy cc con trai Gi-sp, bn hỏi rằng: Những đứa nầy l ai?
9. Gi-sp thưa rằng: Ấy l những con trai của con m ức Cha Trời đ cho tại xứ nầy. Y-sơ-ra-n lại ni: Xin hy đem đến đy, đặng cha chc phước cho chng n.
10. Vả, mắt của Y-sơ-ra-n gi nn lng, chẳng thấy chi nữa, bn biểu chng n lại gần, m chong v hn.
11. Y-sơ-ra-n ni cng Gi-sp rằng: Trước cha tưởng chẳng cn thấy được mặt con, nhưng by giờ ức Cha Trời lại lm cho cha thấy được đến dng di con nữa.
12. Gi-sp dẫn hai đứa con trai ra khỏi hai đầu gối cha mnh, rồi sấp mnh xuống đất.
13. oạn, người dẫn hai đứa trẻ lại gần cha; tay hữu th dẫn p-ra-im sang qua pha tả của cha, cn tay tả dắt Ma-na-se sang qua pha hữu.
14. Y-sơ-ra-n đưa tay mặt ra, để trn đầu p-ra-im, l đứa nhỏ, cn tay tri lại để trn đầu Ma-na-se. Người c ring để tay như vậy, v Ma-na-se l đứa lớn.
15. Rồi người chc phước cho Gi-sp rằng: Cầu xin ức Cha Trời m tổ phụ ti l p-ra-ham v Y-sc đ thờ phượng; l ức Cha Trời đ chăn nui ti từ khi mới lọt lng cho đến ngy nay,
16. thin sứ đ cứu ti ra ngoi vng hoạn nạn, hy ban phước cho hai đứa trẻ nầy; nối danh ti v tổ phụ ti l p-ra-ham v Y-sc, v cho chng n thm ln nhiều v số trn mặt đất!
17. Nhưng Gi-sp thấy cha mnh để tay hữu trn đầu p-ra-im, th c bất bnh, liền nắm lấy tay cha đ để ln đầu p-ra-im m tro đổi qua đấu Ma-na-se,
18. rồi thưa rằng: Chẳng phải vậy, cha. ứa nầy đầu lng, để tay hữu cha trn đầu n mới phải chớ.
19. Nhưng cha người khng chịu v ci rằng: Cha biết, con, cha biết. N sẽ trở nn một dn; n cũng sẽ lớn vậy, con; song thể no em n cũng sẽ lớn hơn v dng di n sẽ thnh ra v số nước.
20. Trong ngy đ, người chc phước cho hai đứa con trai nầy m ni rằng: Ấy v ngươi m dn Y-sơ-ra-n sẽ chc phước nhau rằng: Cầu xin ức Cha Trời lm cho ngươi được giống như p-ra-im v Ma-na-se. Vậy, Gia-cốp đặt p-ra-im trước Ma-na-se.
21. Y-sơ-ra-n lại ni cng Gi-sp rằng: Nầy, cha sẽ thc, nhưng ức Cha Trời sẽ ph hộ v đem cc con trở về xứ tổ phụ.
22. Cn cha sẽ cho con một phần đất trổi hơn cc anh em, l phần đất của cha đ dng cung-kiếm đoạt lấy của dn A-m-rt đ.

Sng-thế K 49    chọn đoạn khc

1. Gia-cốp gọi cc con trai mnh lại v ni rằng: Hy hội lại đy, cha sẽ ni những điều phải xảy đến cho cc con ngy sau.
2. Hỡi cc con trai Gia-cốp, hy hội lại m nghe; Nghe lời Y-sơ-ra-n, cha của cc con.
3. Hỡi Ru-bn! con l trưởng nam của cha, Sức lực cha, v đầu tin sự mạnh mẽ cha; Vốn c sự tn trọng v quyền năng tt chng.
4. Con si tro như nước, nn sẽ chẳng phần hơn ai! V con đ ln giường cha. Con ln giường cha bn lm lm dơ đ!
5. Si-m-n v L-vi l anh em ruột. Thanh gươm chng n thật kh giới hung tn.
6. Cầu cho tm hồn cha chớ c đồng mưu, Vinh hiển cha chớ hiệp cng hội họ; V họ đ giết người trong cơn giận dữ, Cắt nhượng b đực v ring mnh.
7. ng rủa sả thay cơn giận dữ họ, v thật l hung mạnh! ng rủa sả thay kh giận họ, v dữ dằn thay! Ta sẽ phn chia họ ra trong nh Gia-cốp, Tan lạc họ trong dn Y-sơ-ra-n.
8. Hỡi Giu-đa! cc anh em sẽ khen ngợi con, Tay con chận cổ qun nghịch, Cc con trai cha sẽ qu lạy trước mặt con.
9. Giu-đa l một sư tử tơ; Hỡi con! Con bắt được mồi rồi tha về. N sụm gối, nằm khc no sư tử đực, Như sư tử ci; h ai dm khiến ngồi ln?
10. Cy phủ việt chẳng hề dời khỏi Giu-đa, Kẻ lập php khng dứt khỏi giữa chơn n, Cho đến chừng ấng Si-l hiện tới, V cc dn vng phục ấng đ.
11. Người buộc lừa tơ mnh vo gốc nho, Lừa con mnh vo nhnh nho tốt nhứt. Người giặt o xống mnh vo rượu nho, Cng lấy huyết nho lau o tơi mnh.
12. Mắt người đỏ v cớ rượu, Răng nhiều trắng v cớ sữa.
13. Sa-bu-ln sẽ ở nơi gnh biển, Tức l nơi c tu đậu; Bờ ci người chạy về hướng Si-đn.
14. Y-sa-ca l một con lừa mạnh mẽ, Nằm nghỉ giữa chuồng;
15. Thấy rằng sự yn ổn l tốt lnh, V đất-đai đẹp lắm thay. Người đ rn vai vc gnh nặng, Phải vng phục những điều sưu-dịch.
16. an sẽ xử đon dn chng mnh, Như một trong cc chi phi Y-sơ-ra-n.
17. an sẽ l một con rắn trn đường, Một con rắn lục trong chốn nẻo cng, Cắn v ngựa, Lm cho kẻ cỡi phải t nho.
18. Hỡi Gi-h-va! ti trng ơn chửng-cứu của Ngi!
19. Cn Gt sẽ bị một đạo binh xng đnh, Nhưng người xng đnh lại v đuổi theo.
20. Do nơi A-se c thực vật ngon, Người sẽ cung cấp mỹ vị cho cc vua.
21. Np-ta-li l nai ci thả chuồng Ni by nhiều lời văn hoa.
22. Gi-sp l chồi của cy tươi tốt, Mọc gần bn suối nước; Nhnh nhnh phủ bao trn ngọn tường.
23. Kẻ cầm cung đ ghẹo-chọc người, Bắn tn vo, v hm đnh;
24. Nhờ tay ấng ton năng của Gia-cốp, Nn cung người vẫn bền-chắc; Nhờ ấng Chăn chin, l của Y-sơ-ra-n, Nn hai tay người thm mạnh.
25. ức Cha Trời của Cha sẽ gip đỡ con; ấng ton năng sẽ ban phước cho con, Tức l phước lnh ở chốn trời cao xuống, Cng phước lnh ở nơi vực rộng thẳm ln, Phước lnh của v, v của lng mẹ.
26. Phước lnh cha chc cho con vượt lần ln Cao hơn cc phước lnh của tổ phụ cha, Cho đến cc cht ni đời đời: Cc phước nầy sẽ ở nơi đầu Gi-sp, Nơi trn của cha cc anh em mnh.
27. Bn-gia-min l một con ch si hay cấu-x; Ban mai đi đnh chết mồi, Chiều phn chia mồi đ được.
28. Cc người đ l đầu trưởng của mười hai chi phi Y-sơ-ra-n; v đ l lời của cha họ ni đương khi chc phước cho, chc một lời phước ring cho mỗi người vậy.
29. oạn, người ra lịnh cho cc con trai m rằng: Cha sẽ về nơi tổ tng, cc con hy chn cha chung cng tổ phụ, nơi hang đ tại đồng ruộng p-rn, người H-tt,
30. tức l hang đ ở trong đồng Mặc-b-la, ngang Mam-r, thuộc về xứ Ca-na-an, m p-ra-ham đ mua lm mộ địa lun với đồng ruộng của p-rn
31. Ấy nơi đ, người ta đ chn p-ra-ham v Sa-ra, vợ người; Y-sc v R-be-ca, vợ người; m lại nơi đ cha cũng đ chn L-a nữa.
32. Ci đồng ruộng cng hang đ ở tại đ đ mua của dn họ Hếch vậy.
33. Khi trối mấy lời nầy cho cc con mnh xong, th Gia-cốp để chơn vo giường lại, rồi tắt hơi, được về cng tổ tng mnh.

Sng-thế K 50    chọn đoạn khc

1. Gi-sp bn ci đầu xuống mặt cha mnh, hn người v khc.
2. oạn, Gi-sp biểu mấy thầy thuốc hầu việc mnh, dng thuốc thơm xng cho xc cha; thầy thuốc bn xng cho Y-sơ-ra-n.
3. Bốn mươi ngy xng thuốc hầu qua, v ấy l hạn ngy dng xng thuốc; dn -dp-t khc người trong bảy mươi ngy.
4. Khi mn tang rồi, Gi-sp bn ni cng quần thần Pha-ra-n rằng: Nếu ti được ơn trước mặt cc ngươi, xin hy thuật lại lời nầy cho Pha-ra-n nghe:
5. Cha ti c biểu ti thề m rằng: Nầy, cha sẽ chết, con hy chn cha nơi mộ địa ta đ mua sẵn rồi trong xứ Ca-na-an. Vậy by giờ, ti phải ln đ chn cha ti, rồi sẽ trở xuống.
6. Pha-ra-n bn phn rằng: Hy trở ln chn cha ngươi, y như lời người đ bắt thề đ.
7. Gi-sp dời xc cha mnh trở ln chn; quần thần Pha-ra-n, cc bực trưởng lo trong đền, cc bực trưởng lo trong xứ -dp-t,
8. hết thảy nội nh Gi-sp, cc anh em v nội nh cha mnh đều đi ln theo đưa với người; trong G-sen chỉ cn những đứa trẻ v chin, cng b của họ m thi.
9. Lại cũng c đem ngựa v xe theo ln nữa: thật l một đm xc rất đng thay!
10. Khi đến sn đạp la của A-tt, ở bn kia sng Gi-đanh, th họ lm lễ khc than rất nn trọng thể tại đ; đoạn, Gi-sp để tang cha trong bảy ngy.
11. Dn Ca-na-an, tức l dn xứ ấy, thấy khc than nơi sn đạp la A-tt, th ni rằng: Ấy l một đm khc than trọng thể của dn -dp-t đ! Bởi cớ ấy người ta gọi ci sn nầy tn l A-bn-Mch-ra-im ở bn kia sng Gi-đanh.
12. Vậy, cc con trai Gia-cốp lm theo lời cha trối lại,
13. dời xc người về xứ Ca-na-an, chn trong hanh đ của đồng Mặc-b-la ngang Mam-r, m p-ra-ham đ mua lun với đồng ruộng p-rn, người H-tt, để dng lm mộ địa.
14. Chn cha xong rồi, Gi-sp cng cc anh em v cc người đi ln theo đưa xc cha, đều trở xuống xứ -dp-t.
15. Cc anh Gi-sp thấy cha mnh chết rồi, th ni với nhau rằng: C lẽ Gi-sp sẽ ganh ght chng ta, v trả th việc c chng ta đ lm cho người chăng.
16. Cc anh bn sai người đến ni cng Gi-sp rằng: Trước khi qua đời, cha em c trối rằng:
17. Hy ni lại cho Gi-sp như vầy: i! xin hy tha điều c, tội phạm của cc anh con đi, v chng n đ lỗi cũng con đ; nhưng by giờ cha xin con hy tha tội kẻ ti tớ của ức Cha Trời cha. Nghe qua mấy lời nầy, Gi-sp bn khc.
18. Chnh cc anh người đến sắp mnh xuống dưới chơn m ni rằng: Cc anh đy thật l kẻ ti tớ của em đ.
19. Gi-sp đp rằng: Cc anh đừng sợ chi, v ti h thay mặt ức Cha Trời sao?
20. Cc anh toan hại ti, nhưng ức Cha Trời lại toan lm điều ch cho ti, hầu cho cứu sự sống cho nhiều người, y như đ xảy đến ngy nay, v giữ gn sự sống của dn sự đng đảo.
21. Vậy, đừng sợ, ti sẽ cấp dưỡng cc anh v con ci cc anh. oạn, Gi-sp an ủi cc anh, v lấy lời m dịu m ni cng họ.
22. Gi-sp cng nh cha mnh kiều ngụ tại xứ -dp-t; người hưởng thọ được một trăm mười tuổi.
23. Người thấy được cc con chu p-ra-im đến đời thứ ba, v cũng c được nng niu trn gối mnh cc con của Ma-ki, tức con trai của Ma-na-se, nữa.
24. Kế, Gi-sp ni cng cc anh em rằng: Em sẽ chết, nhưng ức Cha Trời sẽ đến viếng cc anh em thật; đem cc anh em về xứ m Ngi đ thề hứa cng p-ra-ham, Y-sc, v Gia-cốp.
25. Gi-sp biểu cc con trai của Y-sơ-ra-n thề m rằng: Quả thật, ức Cha Trời sẽ đến viếng cc anh em; xin anh em hy dời hi cốt ti khỏi xứ nầy.
26. oạn, Gi-sp qua đời, hưởng thọ được một trăm mười tuổi. Người ta xng thuốc thơm cho xc Gi-sp, v liệm trong một quan ti tại xứ -dp-t.