Mục Lục

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]


2 Sa-mu-n 1    chọn đoạn khc

1. Sau khi Sau-lơ thc, v a-vt đ thắng dn A-ma-lt trở về rồi, th ở Xiết-lc hai ngy.
2. Ngy thứ ba, xảy c một người ở dinh Sau-lơ trở về, quần o rch rưới, đầu đng bụi, đến trước mặt a-vt, sấp mnh xuốn đất m lạy.
3. a-vt hỏi người rằng: Người ở đu đến? Thưa rằng: Ti ở trại qun Y-sơ-ra-n thot khỏi.
4. a-vt ni: Vậy, việc xảy ra sao? Hy thuật cho ta. Người thưa: Dn sự đ trốn khỏi chiến trường, v c nhiều người trong họ bị ng chết; Sau-lơ v Gi-na-than, con trai người, cũng đều chết nữa.
5. a-vt hỏi người trai trẻ đem tin ấy rằng: Lm sao ngươi biết Sau-lơ v con trai người đ chết?
6. Người trai trẻ đem tin ấy thưa rằng: Tnh cờ ti đi qua ni Ghinh-b-a, thấy Sau-lơ nương trn cy gio mnh. Xe v lnh kị theo gần kịp người.
7. Người xy lại thấy ti v gọi ti. Ti thưa rằng: C ti đy.
8. Người ni cng ti rằng: Ngươi l ai: Ti thưa: Ti l dn A-ma-lc.
9. Người bn tiếp: Hy lại gần giết ta đi, v ta bị xy xẩm, nhưng hy cn sống.
10. Vậy, ti đến gần v giết người đi, v ti biết người bại trận, khng cn sống được. oạn, ti lấy mo triều thin trn đầu người v vng vng nơi cnh tay người, m đem về đy cho cha ti.
11. a-vt bn x quần o mnh; hết thảy những người đi theo cũng đều lm như vậy.
12. Kế ấy, chng để tang, khc lc, v nhịn đi cho đến chiều tối v Sau-lơ, v Gi-na-than, con trai người, v dn sự của ức Gi-h-va, v v nh Y-sơ-ra-n, bởi chng đ bị gươm ng chết.
13. a-vt hỏi người trai trẻ đem tin nầy rằng: Ngươi ở đu đến? Người thưa rằng: Ti l con trai của một người ngoại bang, tức con của một người A-ma-lc.
14. a-vt ni rằng: Cớ sao ngươi khng sợ giơ tay ln giết kẻ chịu xức dầu của ức Gi-h-va?
15. Huyết ngươi đổ lại trn đầu ngươi! Miệng ngươi đ lm chứng về ngươi, v ngươi đ ni rằng: Chnh ti đ giết đấng chịu xức dầu của ức Gi-h-va.
16. oạn, a-vt gọi một người trai trẻ m ni rằng: Hy lại gần, xng đnh hắn! Người ấy đnh hắn, v hắn chết.
17. By giờ, a-vt lm bi ai ca nầy về Sau-lơ v Gi-na-than, con trai Sau-lơ,
18. m truyền dạy cho cc con trẻ Giu-đa: Ấy l bi ai ca về Cung, chp trong sch kẻ cng bnh:
19. i! Y-sơ-ra-n! kẻ danh vọng của ngươi đ thc trn g nỗng ngươi! Nhơn sao cc kẻ anh hng nầy bị ng chết?
20. Chớ đi tuyn co điều đ trong Gt, Chớ rao truyền sự ấy trong cc đường phố ch-ca-ln. e cc con gi Phi-li-tin vui vẻ, V cc con gi kẻ khng chịu cắt b mừng rỡ chăng?
21. Hỡi ni Ghinh-b-a! Nguyện sương mc v mưa chẳng sa xuống trn ngươi, V chẳng c đồng ruộng sanh sản vật dng lm của lễ đầu ma; V tại nơi đ, ci khin của anh hng bị nhơ nhuốc, Tức l ci khin của Sau-lơ, n sẽ chẳng hề được xức dầu nữa.
22. Cy cung của Gi-na-than chẳng hề trở về M khng dnh đầy huyết kẻ chết, v mỡ của người dng sĩ; Cy gươm của Sau-lơ khng hề trở về m khng vinh quang.
23. Khi cn sống, Sau-lơ v Gi-na-tha yu nhau đẹp nhau, Lc chết chẳng la khỏi nhau; Hai người vốn lẹ hơn chim ưng, Mạnh hơn con sư tử!
24. Hỡi con gi Y-sơ-ra-n, hy khc về Sau-lơ, Người đ mặc cho cc ngươi o xống mu đỏ điều xa x, Trao giồi o xống cc ngươi bằng đồ vng.
25. Cớ sao người dng sĩ ng giữa cơn trận? Nhn sao Gi-na-than thc trn g nỗng cc ngươi?
26. Hỡi Gi-na-than, anh ti, lng ti quặn thắt v anh. Anh lm cho ti khoi dạ; Nghĩa bầu bạn của anh lấy lm qu hơn tnh thương người nữ.
27. Cớ sao những anh hng bị ng xuống? Nhn sao cc binh kh họ bị bẻ gy?

2 Sa-mu-n 2    chọn đoạn khc

1. Sau điều đ, a-vt cầu vấn ức Gi-h-va như vầy: Ti c nn đi ln trong một thnh no của xứ Giu-đa chăng? ức Gi-h-va đp cng người rằng: Hy đi ln. a-vt tiếp: Ti phải ln trong thnh no? ức Gi-h-va đp: Hếp-rn.
2. a-vt đi đến đ, đem theo hai người vợ, l A-hi-n-am ở Gt-r-n, v A-bi-ga-in, nguyn l vợ của Na-banh ở Cạt-mn.
3. a-vt cũng đem cc người ở cng mnh đi ln, mỗi người với gia quyến mnh, m ở trong cc thnh của địa phận Hếp-rn.
4. Những người Giu-đa đi đến đ, v xức dầu cho a-vt lm vua nh Giu-đa. Người ta đến ni cho a-vt rằng: Dn ở Gia-be đ chn Sau-lơ.
5. a-vt bn sai sứ đến cng dn sự Gia-be trong Ga-la-t, m ni rằng: Nguyện ức Gi-h-va ban phước cho cc ngươi, v cc ngươi đ c lng nhơn từ đối cng Sau-lơ, cha cc ngươi, m chn người!
6. Nguyện ức Gi-h-va lấy nhơn từ v thnh thực m đối lại cng cc ngươi! Cn ta, cũng sẽ lm điều thiện cho cc ngươi, bởi v cc ngươi đ lm như vậy.
7. Nguyện cho tay cc ngươi được mạnh, kh tỏ mnh ra người ho kiệt; v Sau-lơ, cha cc ngươi đ thc, v nh Giu-đa đ xức dầu cho ta lm vua của họ.
8. Bấy giờ p-ne, quan tổng binh của Sau-lơ, bắt ch-b-sết, con trai của Sau-lơ m đưa qua Ma-ha-na-im,
9. lập người lm vua Ga-la-t, A-sự-rt, Gt-r-n, p-ra-im, Bn-gia-min, v cả Y-sơ-ra-n.
10. Khi ch-b-sết, con trai của Sau-lơ, khởi cai trị Y-sơ-ra-n, th đ được bốn mươi tuổi, v người cai trị hai năm. Chỉ c nh Giu-đa theo a-vt m thi.
11. Th giờ a-vt ở Hếp-rn, cai trị trn nh Giu-đa, l bảy năm su thng.
12. Vả, p-ne, con trai của N-rơ v cc ti tớ của ch-b-sết, con trai của Sau-lơ, ở Ma-ha-na-im ko ra đặng đi đến Ga-ba-n.
13. Gi-p, con trai của X-ru-gia, v cc ti tớ của a-vt, cũng kp ra; hai bn gặp nhau tại lối hồ Ga-ba-n, rồi bọn nầy ngồi ở bn nầy hồ, v bọn khc ngồi ở bn kia.
14. Bấy giờ, p-ne ni cng Gi-p rằng: Những kẻ trai trẻ nầy hy chỗi dậy v trửng giỡn tại trước mặt chng ta. Gi-p ni: Chng n kh chổi dậy.
15. Vậy, chng n chổi dậy, đi tới số bằng nhau, mười hai người Bn-gia-min v ch-b-sết, con trai Sau-lơ, v mười hai người trong cc ti tớ của a-vt.
16. Mỗi người bn nắm đầu kẻ cừu địch mnh, đm gươm vo hng, v thảy đều ng chết cng nhau; chỗ đ bn gọi l đồng Gươm, ở trong Ga-ba-n.
17. Trong ngy đ c một chiến đấu rất dữ, p-ne v những người Y-sơ-ra-n đều bị cc ti tớ của a-vt đnh bại.
18. Ở đ, c ba con trai của X-ru-gia, l Gi-p, A-bi-sai, v A-sa-n. Vả, A-sa-n chạy lẹ lng như một con hong dương rừng.
19. Người đuổi theo p-ne, khng xy qua khỏi người, hoặc về bn hữu hay l bề bn tả.
20. Vậy, p-ne ng lại sau, v hỏi rằng: C phải ngươi l A-sa-n chăng? Người đp: Phải, ấy l ta.
21. p-ne ni cng người rằng: Hy đi qua pha hữu hay l pha tả, xng vo một người trong bọn trai trẻ, v lấy kh giới n đi. Nhưng A-sa-n khng muốn xy khỏi người.
22. p-ne lại ni cng A-sa-n rằng: Hy xy khỏi ta, cớ sao buộc ta phải đnh giết ngươi nằm sải xuống đất? V bằng giết ngươi, ta dễ no cn dm ng mặt Gi-p l anh ngươi?
23. Bởi người khng khứng lnh đi, p-ne bn lấy cn gio mnh đm người nơi bụng, thấu đến sau lưng. A-sa-n t xuống v chết tại chỗ; hết thảy người no đến chỗ A-sa-n ng xuống chết, đều dừng lại tại đ.
24. Gi-p v A-bi-sai đuổi theo p-ne; khi hai người đến g A-ma đối ngang Ghi-a, về hướng đồng vắng Ga-ba-n, th mặt trời đ lặn.
25. Dn Bn-gia-min hiệp lại cng p-ne, lm thnh một đạo, v dừng lại trn cht một g nỗng.
26. p-ne bn la lớn cng Gi-p rằng: Vậy, lưỡi gươm chưa thi hủy diệt sao? Ngươi h chẳng biết cuối cng sẽ l khổ sao? Ngươi khng truyền lịnh cho dn sự thi đuổi theo anh em mnh cho đến chừng no?
27. Gi-p đp rằng: Ta chỉ ức Cha Trời hằng sống m thề rằng, nếu ng chẳng ni chi, th dn sự khng thi đuổi theo anh em mnh trước khi sng mai.
28. Gi-p truyền thổi kn, hết thảy dn sự đều dừng lại, thi đuổi theo dn Y-sơ-ra-n, v khng chiến đấu nữa.
29. p-ne v cc kẻ theo người trọn đm đ đi ngang qua đồng bằng, sang sng Gi-đanh, trải khắp Bt-rn, rồi đến Ma-ha-na-im.
30. Gi-p cũng thi đuổi theo p-ne trở về, hiệp hết thảy dn sự: trong cc đầy tớ của a-vt th thiếu mười chn người v A-sa-n.
31. Cc ti tớ của a-vt c đnh chết ba trăm su mươi người trong dn Bn-gia-min v thủ hạ của p-ne.
32. Chng đem A-sa-n, chn trong mộ của cha người tại Bết-l-hem. oạn, Gi-p v cc thủ hạ người đi trọn đm, rạng đng đến Hếp-rn.

2 Sa-mu-n 3    chọn đoạn khc

1. Nh a-vt v nh Sau-lơ giao chiến nhau lu ngy; nhưng a-vt cng ngy cng mạnh, cn nh Sau-lơ cng ngy cng yếu.
2. Trong khi ở tại Hếp-rn, a-vt sanh nhiều con trai. Con trưởng nam l Am-nn, do A-hi-n-am ở Gt-r-n;
3. con thứ nh l Ki-l-p, do A-bi-ga-in, trước lm vợ của Na-banh ở Cạt-mn; con thứ ba l p-ra-ln; mẹ người l Ma-a-ca, con gi của Thanh-mai, vua Gh-su-rơ;
4. con thứ tư l A-đ-ni-gia, con trai của Ha-ght; con thứ năm l Se-pha-tia, con trai của A-bi-tanh;
5. v con thứ su l Dt-r-am, do c-la l vợ a-vt. l những con trai đ sanh cho a-vt, trong khi người ở tại Hếp-rn.
6. Trọn trong lc nh Sau-lơ v nh a-vt tranh chiến nhau, th p-ne binh vị nh Sau-lơ.
7. Vả, Sau-lơ c một vợ lẽ, tn l Rt-ba, con gi của A-gia. ch-b-sết ni cng p-ne rằng: Cớ sau ngươi đến cng vợ lẽ của cha ta?
8. p-ne lấy lm giận lắm về cc lời của ch-b-sết, m ni rằng: Ti h l đầu ch m hầu việc Giu-đa sao? Hiện nay ti hết lng ph mnh cho nh của Sau-lơ, cha vua, cho cc anh em bằng hữu vua, khng để cho vua phải sa vo tay của a-vt; m ngy nay vua lại trch ti về lỗi phạm với người nữ nầy!
9. Nguyện ức Cha Trời phạt ti cch nặng nề, nếu ti chẳng v a-vt lm thnh mọi điều ức Gi-h-va đ hứa cng người:
10. tức l dời nước khỏi nh Sau-lơ qua nh a-vt, v lập ngi a-vt trn Y-sơ-ra-n v trn Giu-đa, từ an cho đến B-e-S-ba.
11. ch-b-sết khng dm đp một lời no cng p-ne, bởi v sợ người.
12. p-ne sai sứ đến a-vt, đặng thay mnh ni rằng: Xứ sẽ thuộc về ai? Hy lập giao ước với ti, tay ti sẽ gip ng, đặng hiệp lại cả Y-sơ-ra-n cho ng.
13. a-vt đp: Phải lắm; ta sẽ lập giao ước với ngươi. Ta chỉ xin ngươi một điều, l khi ngươi đến thăm ta, chớ đến ra mắt ta trước khi chưa dẫn Mi-canh, con gi của Sau-lơ đến.
14. a-vt bn sai sứ giả đến ch-b-sết con trai của Sau-lơ m ni rằng: Hy trả lại Mi-canh, vợ ta, m ta đ cưới bằng sinh lễ một trăm dương b Phi-li-tin.
15. ch-b-sết bn sai người bắt nng nơi nh chồng nng, l Pha-ti-n, con trai của La-t
16. Chồng nng vừa đưa đi vừa khc, theo đến Ba-hu-rim. oạn, p-ne ni với người rằng: Hy đi, trở về nh ngươi. Rồi Pha-ti-n trở về.
17. p-ne ni cng cc trưởng lo Y-sơ-ra-n rằng: lu nay, cc ng ao ước được a-vt lm vua.
18. Vậy by giờ, hy lm đi; v ức Gi-h-va c phn cng a-vt rằng: Ấy bởi a-vt, ti tớ ta, m ta sẽ giải cứu dn Y-sơ-ra-n ta khỏi tay dn Phi-li-tin v khỏi tay mọi kẻ th nghịch họ.
19. p-ne cũng ni như lời ấy cng dn Bn-gia-min; đoạn người đi đến Hếp-rn, để tỏ cho a-vt biết sự nghị định của Y-sơ-ra-n v của cả nh Bn-gia-min.
20. Vậy, p-ne đi đến a-vt tại Hếp-rn, đem theo hai mươi người; rồi a-vt by một tiệc đi p-ne cng những kẻ đi theo người.
21. p-ne bn ni cng a-vt rằng: Ti sẽ đi hội hiệp lại cả dn Y-sơ-ra-n đến cng vua, l cha ti, hầu cho chng lập giao ước với cha, v cha sẽ lm vua cho cả Y-sơ-ra-n, y như lng cha ước ao. Vậy, a-vt cho p-ne về, v người đi bnh yn.
22. Vả, đầy tớ của a-vt đi cng Gi-p đnh qun th nghịch trở về, c đem nhiều của giặc. p-ne chẳng cn ở cng a-vt tại Hếp-rn, v a-vt đ cho người về, v người đi bnh an.
23. Vậy, Gi-p cng cả đạo binh trở về; người c đem tin cho người hay rằng: p-ne, con trai N-rơ, đ đến cng vua, vua để cho người về, v người đi bnh yn.
24. Gi-p bn đến cng vua m hỏi rằng: Vua c lm điều chi? Ka, p-ne đ đến nh vua, cớ sau đ cho người đi về như vậy?
25. Vua biết p-ne, con trai của N-rơ, chớ; người đến chỉ để gạt vua, để rnh cc đường đi ra đi vo của vua, v đặng biết mọi điều vua lm.
26. oạn, Gi-p lui khỏi a-vt, sai những sứ giả theo p-ne nối gt m diệu người từ hồ chứa nước Si-ra về, m khng cho a-vt hay.
27. Khi p-ne trở về Hếp-rn, Gi-p đem người ring ra trong cửa thnh, dường muốn ni việc kn cng người; ở đ bn đm người trong bụng v giết đi, đặng bo th huyết cho A-sa-n, em của Gi-p.
28. a-vt liền hay, bn ni rằng: Ta v nước ta v tội đời đời trước mặt ức Gi-h-va về huyết của p-ne, con trai N-rơ.
29. Nguyện huyết ấy đổ lại trn đầu Gi-p v trn cả nh cha người! Nguyện nh Gi-p chẳng thiếu người bị bịnh bạch trược, bịnh phung, kẻ bại xuội, kẻ bị gươm ng chết, kẻ thiếu bnh ăn!
30. Gi-p v A-bi-gia, em người, giết p-ne l như vậy; bởi v p-ne đ giết A-sa-n, em của hai người, sau khi chiến trận tại Ga-ba-n.
31. a-vt ni cng Gi-p v cả dn sự theo người rằng: Hy x o cc ngươi, thắt bao nơi lưng, v than khc p-ne. Trước a-vt đi theo sau linh cữu.
32. Khi chng đ chn p-ne tại Hếp-rn rồi, vua cất tiếng ln khc tại mồ p-ne; cả dn sự cũng khc.
33. Vua lm một bi điếu p-ne rằng: p-ne h đng chết như kẻ ngu dại chết sao?
34. Tay ngươi chẳng bị tri, chơn người cũng chẳng mang xiềng; Ngươi ng chết khc no người ta ng trước mặt kẻ st nhơn.
35. Nghe lời nầy, cả dn sự đều khc. oạn, hết thảy đến gần xin người ăn t miếng bnh trước khi hết ngy; nhưng a-vt thề rằng: Nếu trước khi mặt trời lặn, ta ăn một miếng bnh hay l vật chi khc, nguyện ức Gi-h-va phạt ta cch nặng nề.
36. Dn sự đều để vo đ v lấy lm tốt lnh, chẳng c điều g vua lm m chng khng lấy lm tốt lnh.
37. Như vậy, trong ngy đ, dn Y-sơ-ra-n nhn biết rằng vua chẳng can g đến tội giết p-ne, con trai của N-rơ.
38. Vua ni cng cc đầy tớ mnh rằng: Một quan trưởng, một đại nhơn trong Y-sơ-ra-n đ thc ngy nay; cc ngươi h chẳng biết sao?
39. Về phần ta, ngy nay hy cn yếu, dẫu rằng ta đ chịu xức dầu lập lm vua; v những kẻ kia, l cc con trai của X-ru-gia, l cường bạo cho ta qu. Nguyện ức Gi-h-va bo kẻ lm c nầy, ty sự c của n!

2 Sa-mu-n 4    chọn đoạn khc

1. Khi con trai của Sau-lơ hay rằng p-ne đ thc tại Hếp-rn, th sờn lng rủn ch, v cả Y-sơ-ra-n đều bối rối.
2. Vả, con trai Sau-lơ c hai đội trưởng, một người tn l Ba-a-na, một người tn l R-cp: hai người l con trai của Rim-mn ở B--rốt về chi phi Bn-gia-min,
3. mặc dầu chng đ chạy trốn nơi Ghi-tha-im, l nơi chng ở cho đến ngy nay.
4. Gi-na-than, con trai của Sau-lơ, c một con trai bại chơn: khi tin Sau-lơ v Gi-na-than thc ở Gt-r-n thấu đến, th n đ được năm tuổi. V n đem n chạy trốn; trong cơn lật đật trốn, n t, nn nỗi n trở nn qu. Tn n l M-phi-b-sết.
5. Hai con trai của Rim-mn ở B--rốt, l R-cp v Ba-a-na, trong lc trời nắng ban ngy, đi đến nh ch-b-sết, người đương nằm nghỉ trưa.
6. Hai người đi tuốt đến giữa nh, giả đ lấy la m, rồi đm bụng ch-b-sết; đoạn R-cp v Ba-a-na, anh người, trốn đi.
7. Vậy, hai người đi vo nh ch-b-sết, trong khi người nằm nghỉ trn giường tại phng ngủ, đnh giết người; đoạn cắt lấy đầu người, rồi bắt đường đồng bằng m đi trọn đm.
8. Hai người đem đầu ch-b-sết về Hếp-rn, dng cho vua a-vt, m rằng: Nầy l đầu của ch-b-sết, con trai của Sau-lơ, kẻ th nghịch vua, vẫn toan hại mạng sống vua; ngy nay ức Gi-h-va đ bo th Sau-lơ v dng di người cho vua, l cha ti.
9. Nhưng a-vt đp cng R-cp v Ba-a-na con trai của Rim-mn ở B--rốt, m rằng: Ta chỉ ức Gi-h-va hằng sống, l ấng đ cứu ta khỏi cc hoạn nạn, m thề rằng:
10. Ta đ sai bắt kẻ đ đến thuật cho ta hay rằng Sau-lơ đ thc, v tư tưởng rằng mnh l một sứ giả đem tin lnh; ta đ giết kẻ đ tại Xiếc-lc đặng trả cng cho một sự bo tin dường ấy.
11. Phương chi những kẻ hung c đ giết một người lnh nằm trn giường tại trong nh mnh! Vậy, ta h chẳng nn đi huyết người lại nơi tay cc ngươi, v diệt cc ngươi khỏi đất sao?
12. a-vt bn truyền lịnh cc đầy tớ mnh giết hai người đ. Chng chặt tay v chơn họ, rồi treo thy gần bn ao Hếp-rn. oạn, chng lấy đầu của ch-b-sết, chn trong mồ p-ne, tại Hếp-rn.

2 Sa-mu-n 5    chọn đoạn khc

1. Bấy giờ, hết thảy cc chi phi Y-sơ-ra-n đến cng a-vt tại Hếp-rn, m ni rằng: Chng ti đy vốn l cốt nhục của vua.
2. từ xưa, khi Sau-lơ cn cai trị chng ti, chnh vua đ dắt Y-sơ-ra-n ra trận v đem họ về. ức Gi-h-va c phn cng vua rằng: Ngươi sẽ chăn dn sự ta, v lm vua của Y-sơ-ra-n.
3. Vậy, hết thảy cc trưởng lo Y-sơ-ra-n đến cng vua tại Hếp-rn, vua a-vt lập giao ước với họ tại Hếp-rn, trước mặt ức Gi-h-va, v chng xức dầu cho a-vt lm vua của Y-sơ-ra-n.
4. Khi a-vt khởi trị v, tuổi đ được ba mươi; người cai trị bốn mươi năm.
5. Tại Hếp-rn, a-vt trị v trn Giu-đa bảy năm su thng; rồi tại Gi-ru-sa-lem, người trị v trn cả dn Y-sơ-ra-n v Giu-đa ba mươi ba năm.
6. Vua v cc thủ hạ ko đến Gi-ru-sa-lem, đnh dn Gi-bu-st, vốn ở tại xứ nầy. Chng n ni cng a-vt rằng: Ngươi chớ vo đy: những kẻ đui v qu, đủ m x đuổi người đi! người l muốn ni: a-vt sẽ khng vo đy được.
7. Nhưng a-vt hm lấy đồn Si-n: ấy l thnh a-vt.
8. Trong ngy đ, a-vt ni rằng: Phm người no đnh dn Gi-bu-st, nho xuống khe kẻ qu v kẻ đui chng n, tức những kẻ cừu địch của a-vt, (sẽ được lm đầu mục v quan trưởng). Bởi cớ đ c tục ngữ rằng: Kẻ đui v kẻ qu đều sẽ chẳng vo nh nầy.
9. a-vt ở trong đồn, đặt tn l thnh a-vt; người xy vch tứ vi từ Mi-l trở về trong.
10. a-vt cng ngy cng cường thạnh, v Gi-h-va l ức Cha Trời vạn qun ở cng người.
11. Hi-ram, vua thnh Ty-rơ, sai sứ đến a-vt, đem theo gỗ b hương, thợ mộc, thợ đ đặng xy cất một ci đền cho a-vt.
12. Bấy giờ, a-vt nhn biết rằng ức Gi-h-va đ lập mnh lm vua trn Y-sơ-ra-n, v khiến nước mnh được thạnh vượng v cớ dn Y-sơ-ra-n của Ngi.
13. Sau khi a-vt từ Hếp-rn đến, th cn cưới thm những hầu v vợ ở Gi-ru-sa-lem; lại sanh thm cho người những con trai con gi khc.
14. Nầy l tn cc con trai sanh cho người tại thnh Gi-ru-sa-lem: Sa-mua, S-bp, Na-than, Sa-l-mn,
15. Di-ba, -li-sua, N-phc, Gia-phia,
16. -li-sa-ma, -li-gia-đa, v -li-ph-lết.
17. Khi dn Phi-li-tin biết a-vt đ chịu xức dầu lm vua Y-sơ-ra-n rồi, th ko ra đặng đnh người. a-vt hay điều đ, bn đi đến đồn.
18. Dn Phi-li-tin đi đến bủa ra trong trũng R-pha-im.
19. Bấy giờ, a-vt cầu vấn ức Gi-h-va, m rằng: Ti phải ln đnh dn Phi-li-tin chăng? ức Gi-h-va đp cng a-vt rằng: Hy đi ln, v hẳn ta sẽ ph dn Phi-li-tin vo tay ngươi.
20. Vậy, a-vt ko đến Ba-anh-Ph-rt-sim, l nơi người đnh dn đ; v người ni rằng: ức Gi-h-va đ đnh vỡ cc kẻ th nghịch ti khỏi trước mặt ti khc no nước chảy. Bởi cớ đ, người đặt tn chỗ nầy l Ba-anh-Ph-rt-sim.
21. Dn Phi-li-tin bỏ lại cc thần tượng của chng n tại đ; a-vt v thủ hạ người lấy đem đi.
22. Dn Phi-li-tin trở lại lần thứ nh, v bủa ra trong trũng R-pha-im.
23. a-vt cầu vấn ức Gi-h-va, Ngi đp rằng: Ngươi chớ đi ln; hy đi vng pha sau chng n, rồi ngươi sẽ tới chng n về hướng cy du.
24. V khi no ngươi nghe tiếng bước trn ngọn cy du, bấy giờ hy lật đật xng tới, v chnh trong lc đ, ức Gi-h-va sẽ đi trước ngươi đặng hm đnh đạo qun Phi-li-tin.
25. a-vt lm mọi điều ức Gi-h-va đ phn đặn người; người đnh đuổi dn Phi-li-tin từ Gh-ba cho đến Gh-xe.

2 Sa-mu-n 6    chọn đoạn khc

1. a-vt lại nhm hiệp hết thảy những người kn chọn của Y-sơ-ra-n, số chừng ba vạn người.
2. oạn, người chỗi dậy, c v dn sự đồng theo, đi từ Ba-l ở xứ Giu-đa đặng thỉnh hm của ức Cha Trời ln; trước hm ấy dn cầu khẩn danh Cha, tức l chnh danh ức Gi-h-va vạn qun, vẫn ngự ở giữa ch-ru-bin tại trn hm ấy.
3. Chng để hm của ức Cha Trời trn một ci xe mới, rồi đem đi khỏi nh A-bi-na-đp, ở tại trn g nỗng; U-xa v A-hi-gi, con trai A-bi-na-đp, dẫn ci xe mới đ.
4. Vậy, chng dời hm khỏi nh A-bi-na-đp ở tại trn g nỗng: U-xa đi gần bn hm của ức Cha Trời, cn A-hi-gi đi trước hm.
5. a-vt v cả nh Y-sơ-ra-n đều ma ht trước mặt ức Gi-h-va với đủ thứ nhạc kh bằng gỗ b hương, đờn cầm, đờn sắt, trống, bạt, v m la.
6. Khi đến sn đạp lc của Na-cn, U-xa giơ tay ln nắm hm của ức Cha Trời, bởi v những con b vấp ng.
7. Cơn thạnh nộ của ức Gi-h-va bn nổi phừng cng U-xa; ức Cha Trời hnh hại người v cớ lầm lỗi người, v người chết tại đ, gần bn hm của ức Cha Trời.
8. a-vt lấy lm buồn thảm, v ức Gi-h-va đ hnh hại U-xa, v người ta gọi chỗ ấy l Hnh hại U-xa cho đến ngy nay.
9. Trong ngy đ, a-vt sợ ức Gi-h-va v ni rằng: Hm của ức Gi-h-va sẽ thế no vo nh ta được?
10. Vậy a-vt khng muốn để hm của ức Gi-h-va đến nh mnh tại trong thnh a-vt; bn biểu dẫn vo trong nh -bết--đm, l người Gt.
11. Như vậy, hm của ức Gi-h-va ở ba thng trong nh -bết--đm, người Gt; ức Gi-h-va ban phước cho -bết--đm v cả nh người.
12. Người ta đến ni cng vua a-vt rằng: ức Gi-h-va đ ban phước cho nh -bết--đm v mọi vật thuộc về người, v cớ hm của ức Cha Trời. a-vt bn đi thỉnh hm của ức Cha Trời ở nh -bết--đm đến trong thnh a-vt cch rất vui mừng.
13. Khi những người khing hm của ức Cha Trời đ đi su bước, th a-vt tế một con b đực v một con th mập bo.
14. a-vt mặc o -pht vải gai, nhảy ma hết sức tại trước mặt ức Gi-h-va.
15. Ấy a-vt v cả nh Y-sơ-ra-n lấy tiếng vui mừng v tiếng kn thổi m thỉnh hm của ức Gi-h-va ln l như vậy.
16. Nhưng khi hm của ức Gi-h-va vo thnh a-vt, th Mi-canh, con gi của Sau-lơ, dm ngang qua cửa sổ, thấy a-vt ma nhảy trước mặt ức Gi-h-va, th trong lng khinh bỉ người.
17. Vậy, chng đem hm của ức Gi-h-va vo, đặt tại chỗ, giữa trại a-vt đ dựng cho hm đ; rồi a-vt dng của lễ thiu v của lễ th n tại trước mặt ức Gi-h-va.
18. Khi a-vt đ dng của lễ thiu v cc của lễ th n, th người nhơn danh ức Gi-h-va vạn qun m chc phước cho dn sự;
19. người pht cho hết thảy dn chng Y-sơ-ra-n, bất luận nam hay nữ, mỗi người một ổ bnh, một miếng thịt, v một bnh nho. oạn, hết thảy ai về nh nấy.
20. a-vt cũng trở về đặng chc phước cho nh mnh; nhưng Mi-canh, con gi của Sau-lơ, đến đn người, m ni rằng: Hm nay vua Y-sơ-ra-n được vinh hiển thay, m ở trần trước mặt cc con đi của ti tớ vua, lm như một kẻ khng ra g vậy!
21. a-vt đp với Mi-canh rằng: Ấy tại trước mặt ức Gi-h-va, l ấng đ chọn lấy ta lm hơn cha nng v cả nh người, lập ta lm vua cha Y-sơ-ra-n, l dn của ức Gi-h-va; phải, trước mặt ức Gi-h-va, ta c ht ma.
22. Ta sẽ hạ mnh xuống nhiều hơn nữa, tự xem mnh l hn mạt; dầu vậy, những con đi nng ni đ lại sẽ tn knh ta.
23. V vậy, Mi-canh, con gi Sau-lơ, khng sanh con cho đến ngy nng thc.

2 Sa-mu-n 7    chọn đoạn khc

1. Khi vua đ ngự trong cung mnh, v ức Gi-h-va đ giải cứu người khỏi cc kẻ th nghịch chung quanh mnh, khiến cho người được bnh an,
2. th vua ni cng tin tri Na-than rằng: Hy xem, ta ngự trong ci cung bằng b hương, cn hm của ức Cha Trời lại ở dưới mn trướng.
3. Na-than thưa cng vua rằng: Hễ trong lng vua c lm g, th hy lm, v ức Gi-h-va ở cng vua.
4. Nhưng trong lc ban đm, c lời của ức Gi-h-va phn cng Na-than rằng:
5. Hy đi ni cng a-vt, ti tớ ta, rằng: ức Gi-h-va phn như vầy: Người h sẽ xy cho ta một ci đền để ta ngự tại đ sao?
6. Ngươi biết từ ngy ta đưa dn Y-sơ-ra-n ra khỏi xứ -dp-t cho đến ngy nay, ta chẳng c ngự trong đền no, nhưng hằng đi đ đy dưới trại v nh tạm.
7. Khắp nơi no ta ngự qua với dn Y-sơ-ra-n, ta h c phn lời g cng một trưởng no trong cc chi phi Y-sơ-ra-n, l kẻ ta dặn chăn dn sự ta, sao? Ta h c phn cng chng n rằng: Cớ sao cc ngươi khng dựng cho ta một đền thờ bằng gỗ b hương?
8. Vậy by giờ, ngươi hy ni cng a-vt, kẻ ti tớ ta, như vầy: ức Gi-h-va vạn qun c phn như vầy: Ta đ gọi ngươi từ giữa đồng cỏ, từ nơi ngươi chăn chin, đặng lập ngươi lm kẻ dẫn dắt dn Y-sơ-ra-n của ta.
9. Ta đ ở cng ngươi trong mọi cng việc ngươi lm, tuyệt diệt cc kẻ th nghịch ngươi khỏi trước mặt ngươi, khiến cho ngươi được danh lớn như danh người sang trọng của thế gian.
10. Ta đ sắm sẵn một chỗ cho dn Y-sơ-ra-n ta, lm cho n chm rễ tại đ, v n sẽ ở nơi mnh, chẳng cn bị quấy rối nữa; cc con loi c sẽ chẳng h hiếp n nữa như ngy xưa,
11. tức l như lc lc ta lập quan xt trị dn Y-sơ-ra-n ta. Ta đ giải cứu ngươi khỏi cc th nghịch ngươi m ban bnh an cho ngươi. Rốt lại, ức Gi-h-va phn hứa rằng Ngi sẽ dựng cho ngươi một ci nh.
12. Khi cc ngy ngươi đ mn, v ngươi ngủ với cc tổ phụ ngươi, th ta sẽ lập dng giống ngươi kế vị ngươi, l dng giống do ngươi sanh ra, v ta sẽ khiến cho nước n bền vững.
13. N sẽ xy một đền thờ cho danh ta, v ta sẽ khiến cho ngi cng nước n bền đổ đời đời.
14. Ta sẽ lm cha n, n sẽ lm con ta. Nếu n phạm tội c, tất ta sẽ sửa phạt n bằng roi v thương vt loi người;
15. nhưng ta sẽ khng rt n điển ta khỏi n như ta rt khỏi Sau-lơ, l kẻ ta đ trừ diệt khỏi trước mặt ngươi.
16. Như vậy, nh ngươi v nước ngươi được bền đổ trước mặt ngươi đời đời; ngi ngươi sẽ được vững lập đến mi mi.
17. Na-than đến thuật lại cho a-vt mọi lời nầy v sự mặc thị nầy.
18. Vua a-vt bn đi đến hầu trước mặt ức Gi-h-va, m ni rằng: Lạy Cha Gi-h-va, ti l ai, họ hng ti l g, m Cha đ đem ti đến nơi nầy?
19. Lạy Cha Gi-h-va, điều đ Cha h cn cho l nhỏ mọn sao, nn Cha lại ni về nh của ti tớ Cha trong buổi lu về sau? Lạy Cha Gi-h-va, điều nầy h theo cch thường của loi người sao?
20. a-vt cn ni thm được lời chi nữa? i Cha Gi-h-va! Cha biết kẻ ti tớ Cha.
21. Ấy v lời Cha v ty theo lng Ngi m Cha đ lm những việc lớn nầy, v tỏ cho kẻ ti tớ Cha biết.
22. V vậy, Gi-h-va ức Cha Trời i! Ngi l rất lớn, chẳng c ai giống như Ngi, v chẳng c ức Cha Trời no khc hơn Ngi, như lỗ tai chng ti đ nghe.
23. Chớ th trn khắp thế gian c dn tộc no giống như dn của Cha, l Y-sơ-ra-n, một dn tộc m ức Cha Trời đ đi chuộc lại đặng lm dn của Ngi? Hầu cho Cha được danh lớn, nn Cha nhơn v chng ti, nhơn v xứ của Ngi, m lm việc lớn lao đng sợ nầy: Cha đ đuổi những dn tộc v thần tượng chng n khỏi trước mặt dn sự m Cha đ chuộc ra khỏi xứ -dp-t, đặng n thuộc ring về Ngi.
24. V Cha đ lập dn Y-sơ-ra-n lm dn của Cha đời đời; cn Cha, i ức Gi-h-va! lm ức Cha Trời của dn đ.
25. Vậy, by giờ, Gi-h-va ức Cha Trời i! xin hy lm cho vững chắc đến đời đời những lời Cha đ phn về kẻ ti tớ Cha v về nh n, cng lm y như Cha đ phn vậy.
26. Nguyện danh Cha được ngợi khen mi mi, v người ta ni rằng: Gi-h-va vạn qun l ức Cha Trời của Y-sơ-ra-n. Nguyện nh a-vt, l kẻ ti tớ Cha, được vững bền trước mặt Cha!
27. Vả lại, hỡi Gi-h-va vạn qun! l ức Cha Trời của Y-sơ-ra-n, chnh Cha đ phn lời hứa nầy cng kẻ ti tớ Cha rằng: Ta sẽ dựng nh cho ngươi. Bởi cớ đ, kẻ ti tớ Cha ni dạn dĩ m cầu xin Cha mấy lời nầy.
28. Vậy by giờ, hỡi Cha Gi-h-va! Ngi l ức Cha Trời, v cc lời của Ngi l chơn thật; Cha đ hứa cng kẻ ti tớ Cha lm cho n những ơn phước nầy.
29. Vậy, xin Cha ban phước cho nh kẻ ti tớ Cha, để n cn tại trước mặt Cha đến đời đời; v, hỡi Cha Gi-h-va! ấy l Cha đ phn; nguyện nh kẻ ti tớ Cha được hưởng phước của Cha đến mi mi.

2 Sa-mu-n 8    chọn đoạn khc

1. Sau điều đ, a-vt đnh bại dn Phi-li-tin, bắt phục chng n, v cất quyền kinh đ khỏi chng n.
2. Người cũng đnh dn M-p, bắt chng nằm di trn đất m lấy dy đo: đo hai dy để giết, rồi đo một dy để sống. Như vậy, dn M-p phải phục a-vt v đng thuế cho người.
3. a-vt cũng đnh Ha-đa-đ-xe, con trai của R-hốp, vua X-ba, đương khi người đi đặng lấy lại quyền quản hạt trn sng Ơ-phơ-rt.
4. a-vt bắt của người một ngy bảy trăm lnh kị v hai mươi ngy lnh bộ, cắt nhượng ngựa của cc xe, chỉ để dnh cho chng n một trăm cổ xe m thi.
5. Dn Sy-ri ở a-mch đến tiếp trợ Ha-đa-đ-xe, vua X-ba; a-vt bn giết chng n hai mươi hai ngn ngươi.
6. Kế đ, người lập đồn trong a-mch xứ Sy-ri; dn Sy-ri phục dịch a-vt v nộp thuế. Hễ nơi no a-vt đi đến, th ức Gi-h-va cho người được thắng.
7. a-vt lấy những thuẫn bằng vng của cc đầy tớ Ha-đa-đ-xe mang, m gởi đến Gi-ru-sa-lem.
8. Ở B-tch v B-r-ti, hai thnh của Ha-đa-đ-xe, vua cũng đoạt lấy đồng rất nhiều.
9. Thi, vua Ha-mt, hay rằng vua a-vt đnh bại cả đạo binh của Ha-đa-đ-xe,
10. bn sai Gi-ram, con trai mnh, đến vua a-vt đặng cho mừng, v tặng khen người đ đnh bại Ha-đa-đ-xe. V Ha-đa-đ-xe hằng đnh giặc cng Thi. Gi-ra đem dng những chậu bằng bạc, bằng vng v bằng đồng.
11. Vua a-vt cũng biệt cc mn nầy ring ra thnh cho ức Gi-h-va, y như người đ biệt ring ra thnh bạc v vng của cc dn tộc m người đ bắt phục:
12. tức l dn Sy-ri, dn M-p, dn Am-mn, dn Phi-li-tin, v dn A-ma-lc. Người cũng lm như vậy về của giặc, lấy nơi Ha-đa-đ-xe, con trai của R-hốp, vua xứ X-ba.
13. Sau khi thắng dn Sy-ri trở về, a-vt lại nổi danh tiếng, v đnh giết một vạn tm ngn dn -đm trong trũng muối.
14. Người lập đồn trong khắp xứ -đm, v cả xứ -đm phải phục a-vt. Như vậy, ức Gi-h-va khiến cho a-vt được thắng khắp nơi no người đi đến.
15. a-vt lm vua trn cả Y-sơ-ra-n, cai trị cả dn sự mnh cch ngay thẳng v cng bnh.
16. Gi-p, con trai X-ru-gia, lm quan tổng binh; Gi-sa-pht, con trai A-hi-lt, lm quan thi sử;
17. Xa-đốc, con trai A-bia-tha, lm thầy tế lễ; v Se-ra-gia lm k lục;
18. B-na-gia, con trai Gi-h-gia-đa, lm quan trưởng dn K-r-tht v dn Ph-l-tht; cn cc con trai a-vt lm tể tướng vua.

2 Sa-mu-n 9    chọn đoạn khc

1. Bấy giờ, a-vt ni rằng: C người no của nh Sau-lơ cn sống chăng? Ta muốn v cớ Gi-na-than m lm ơn cho người.
2. Vả, c một ti tớ của nh Sau-lơ, tn l Xp-ba; người ta gọi n đến cng a-vt. Vua hỏi: Ngươi l Xp-ba chăng? Người thưa: Phải, ấy l ti, kẻ đầy tớ vua.
3. Vua tiếp rằng: Chẳng cn c người no về nh Sau-lơ sao? Ta muốn lấy ơn của ức Cha Trời m đi người. Xp-ba thưa cng vua rằng: Cn một người con trai của Gi-na-than bị tật hai chơn.
4. Vua hỏi rằng: Người ở đu? Xp-ba thưa rằng: Người ở trong nh Ma-ki, con trai A-mi-n, tại L-đ-ba.
5. Vua a-vt bn sai tới nh Ma-ki, con trai A-mi-n, tại L-đ-ba, m đi người đến.
6. Khi M-phi-b-sết, con trai của Gi-na-than, chu Sau-lơ, đ đến bn a-vt, th sấp mnh xuống đất v lạy. a-vt ni: Ớ M-phi-b-sết! Người thưa: C ti tớ vua đy.
7. a-vt ni cũng người rằng: Chớ sợ; ta muốn lm ơn cho ngươi v cớ Gi-na-than, cha ngươi; ta sẽ trả lại cho ngươi những đất của Sau-lơ, ng nội ngươi, v ngươi sẽ ăn chung bn ta lun lun.
8. M-phi-b-sết bn lạy, m ni rằng: Kẻ ti tớ vua l g, m vua lại đoi mắt đến một con ch chết, như ti đy?
9. Vua bn gọi Xp-ba, ti tớ của Sau-lơ, m ni rằng: Ta đ ban cho con trai chủ ngươi mọi ti sản thuộc về Sau-lơ v nh người.
10. Vậy, ngươi cng cc con trai v ti tớ ngươi phải cy đất đ cho người, rồi nộp hoa lợi đất sanh sản, hầu cho con trai chủ ngươi c bnh ăn. M-phi-b-sết, con trai chủ ngươi, sẽ ăn chung bn ta lun lun. Vả Xp-ba c mười lăm con trai v hai mươi ti tớ.
11. Xp-ba thưa cng vua rằng: Kẻ ti tớ vua sẽ lm mọi điều vua cha ti dặn biểu. Ấy vậy, M-phi-b-sết ăn chung bn a-vt như một con trai của vua vậy.
12. M-phi-b-sết c một con trai nhỏ, tn l Mi-ca; v hết thảy những người ở trong nh Xp-ba đều l ti tớ của M-phi-b-sết.
13. M-phi-b-sết ở tại Gi-ru-sa-lem, bởi v ngươi ăn lun chung bn của vua. Người bị qu hai chơn.

2 Sa-mu-n 10    chọn đoạn khc

1. Sau việc ấy, vua dn Am-mn băng, v Ha-nun, con trai người, kế vị.
2. a-vt ni: Ta muốn lm ơn cho Ha-nun, con trai của Na-hch, như cha người đ lm ơn cho ta. Vậy, a-vt sai ti tớ mnh đi đến an ủy người về sự chết của cha người; cc ti tớ của a-vt đến trong xứ của dn Am-mn.
3. Nhưng cc quan trưởng của dn Am-mn ni cng Ha-nun, cha mnh, rằng: ng tưởng rằng a-vt sai những kẻ an ủy đến cng ng l v tn knh cha ng sao? a-vt sai những ti tớ người đến cng ng, h chẳng phải v muốn xem xt thnh, do thm n đặng ph diệt đi chăng?
4. Vậy, Ha-nun bắt cc ti tớ của a-vt, cạo phn nửa ru họ, cắt phn nửa quần o cho đến nửa thn mnh; đoạn cho họ đi về.
5. C người thuật lại việc ấy cng a-vt; người bn sai kẻ đi đn mấy người ấy, v họ lấy lm hổ thẹn lắm. Vua sai bảo rằng: Hy ở tại Gi-ri-c cho đến chừng ru của cc ngươi đ mọc lại; đoạn cc ngươi sẽ trở về.
6. Khi dn Am-mn thấy mnh bị a-vt gớm ght, bn sai người đi chiu mộ dn Sy-ri ở Bết-R-hốt v ở X-ba, số chừng hai vạn lnh bộ; lại chiu mộ vua Ma-a-ca với một ngn người, v một vạn hai ngn người ở xứ Tp.
7. a-vt hay được điều đ, liền sai Gi-p với cc dng sĩ của đạo binh mnh đi đnh chng n.
8. Dn Am-mn ko ra, dn trận tại nơi cửa thnh, cn dn Sy-ri ở X-ba v ở R-hp, những người ở Tp v ở Ma-a-ca đều đng ring ra trong đồng bằng.
9. Gi-p thấy qun giặc hm đnh đằng trước v đằng sau, bn chọn người lnh trong đạo tinh binh Y-sơ-ra-n, v dn binh đ ra cng dn Sy-ri;
10. cn binh cn lại, người trao cho A-bi-sai, em mnh, đặng by trận đối cng dn Am-mn.
11. Người ni cng A-bi-sai rằng: Nếu dn Sy-ri mạnh hơn anh, em sẽ đến gip anh; nhưng nếu dn Am-mn mạnh hơn em, anh sẽ đến gip em.
12. Hy vững lng bền ch, đnh giặc cch can đảm, v dn sự ta v v cc thnh của ức Cha Trời chng ta; nguyện ức Gi-h-va lm theo Ngi lấy lm tốt!
13. oạn, Gi-p với qun lnh theo người đều đến gần, giao chiến cng dn Sy-ri; chng chạy trốn trước mặt người.
14. Bấy giờ, v dn Am-mn thấy dn Sy-ri chạy trốn, th chng cũng chạy trốn khỏi trước mặt A-bi-sai, v vo trong thnh. Gi-p la khỏi dn Am-mn m trở về Gi-ru-sa-lem.
15. Dn Sy-ri thấy mnh bị dn Y-sơ-ra-n đnh bại, bn nhm hiệp lại.
16. Ha-đa-r-xe sai chiu dn Sy-ri ở bn kia sng; chng n đến H-lam, c S-bc lm tổng binh của Ha-đa-r-xe, quản suất.
17. Nghe tin nầy, a-vt hiệp lại hết thảy Y-sơ-ra-n, đi ngang qua Gi-đanh, ko đến H-lam. Dn Sy-ri dn trận đối cng a-vt, v giao chiến cng người.
18. Nhưng chng chạy trốn trước mặt Y-sơ-ra-n. a-vt giết bảy trăm xe binh của dn Sy-ri, v bốn mun lnh kị. Người cũng giết S-bc, tổng binh của chng n, v n chết tại đ.
19. Khi cc vua chư hầu của Y-sơ-ra-n thấy mnh bị Y-sơ-ra-n đnh bại, th lập ha cng Y-sơ-ra-n v phục dịch họ; dn Sy-ri khng cn dm gip dn Am-mn nữa.

2 Sa-mu-n 11    chọn đoạn khc

1. Qua năm mới, khi cc vua thường ra tranh chiến, a-vt sai Gi-p cng cc ti tớ mnh v cả đạo binh Y-sơ-ra-n đnh giặc; chng cướp ph xứ dn Am-mn v vy thnh Rp-ba. Nhưng vua a-vt ở lại Gi-ru-sa-lem.
2. Một buổi chiều kia, a-vt chổi dậy khỏi giường mnh, đi dạo chơi trn nc đền vua, bn thấy một người nữ đương tắm; người nữ ấy rất l lịch sự.
3. a-vt sai hỏi người nữ ấy l ai, th người ta thưa rằng: Ấy l Bt-S-ba, con gi của -li-am, vợ của U-ri, người H-tt.
4. a-vt sai người đem nng đến. Nng đến nh vua v vua ngủ với nng. Sau khi nng lm cho sạch sự uế mnh, bn trở về nh.
5. Người nữ nầy thọ thai, sai người tu cng a-vt rằng: Ti c thai.
6. a-vt bn truyền lịnh cho Gi-p rằng: Hy sai U-ri, người H-tt, đến cng ta. Vậy, Gi-p sau U-ri đến cng a-vt.
7. U-ri đến, a-vt hỏi thăm về Gi-p v đạo binh c bnh an chăng, cng chiến trận ra thể no.
8. oạn, vua ni cng U-ri rằng: Hy đi xuống nh ngươi v rửa chơn đi. Vậy, U-ri đi ra khỏi đền vua, c người đem theo người một của ăn nh vua.
9. Nhưng U-ri khng về nh mnh, ngủ tại cửa đền vua cng cc ti tớ vua.
10. Người ta thuật điều đ cho a-vt v ni rằng: U-ri khng c đi xuống nh người. a-vt hỏi U-ri rằng: Chớ th ngươi chẳng đi đường trở về sao? Cớ sao khng đi xuống nh ngươi?
11. U-ri thưa cng a-vt rằng: Hm giao ước, Y-sơ-ra-n, v Giu-đa, vẫn ở dưới trại, Gi-p, l cha ti, lun với cc ti tớ cha ti đương hạ trại nơi đồng trống, cn ti lại vo nh mnh đặng ăn, uống, v ngủ cng vợ mnh sao? Ti chỉ mạng sống v linh hồn của vua m thề rằng, ti chẳng biết lm một sự như vậy!
12. a-vt ni cng U-ri rằng: Hy cn ở đy ngy nay, rồi mai ta sẽ sai ngươi đi. Vậy, U-ri ở lại tại Gi-ru-sa-lem ngy ấy v ngy sau.
13. oạn, a-vt vời người ăn uống tại trước mặt mnh, v lm cho người say; nhưng chiều tối, U-ri đi ra ngủ trn giường mnh với cc ti tớ của người, chớ khng c đi xuống nh mnh.
14. Sng ngy mai, a-vt viết một ci thơ cho Gi-p, v gởi nơi tay U-ri.
15. Người viết như vầy: Hy đặt U-ri tại hng đầu, nơi hiểm nguy hơn hết của chiến trận, rồi hy rt ra xa người, để người bị đnh v chết đi.
16. Vậy, khi Gi-p vy thnh, bn đặt U-ri tại chỗ đ biết c lnh mạnh bạo của th nghịch gn giữ.
17. Người trong thnh ko ra đnh Gi-p, c mấy người trong bọn ti tớ a-vt ng chết. U-ri, người H-tt, cũng chết.
18. Gi-p bn sai sứ giả đến cng a-vt đặng thuật cho người biết đầu đui của sự chinh chiến.
19. V người truyền lịnh cho sứ giả rằng: Khi ngươi đ thuật xong cho vua mọi điều đ xảy ra nơi chiến trận,
20. nếu vua nổi giận ni cng ngươi rằng: Cớ sao cc ngươi đi tới gần qu đặng hm thnh vậy? Cc ngươi h chẳng biết rằng người ta ở trn cht vch thnh bắn tn xuống sao?
21. Xưa ai giết A-bi-m-lc, con trai của Gi-rt-b-sết? H chẳng phải một người nữ ở trn cht vch thnh nm một thớt cối xuống trn người lm cho người chết tại T-bết sao? V sao cc ngươi đến gần vch thnh như vậy? th bấy giờ ngươi sẽ tiếp rằng: U-ri, kẻ ti tớ vua, người H-tt, cũng chết nữa.
22. Như vậy, sứ giả đi; khi người đến nơi, thuật cho a-vt biết mọi điều Gi-p đ dặn người.
23. Sứ giả tu cng a-vt rằng: Ban đầu những qun đ mạnh hơn chng ti, ko ra đến ngoi đồng; nhưng chng ti đnh đuổi chng n đến cửa thnh.
24. Cc lnh cầm cung ở trn vch thnh c bắn những ti tớ vua, c vi người bị chết; U-ri, người H-tt, l ti tớ vua, cũng chết nữa.
25. a-vt đp cng sứ giả rằng: Ngươi hy ni cng Gi-p: Chớ lấy lm cực lng qu về điều đ; gươm, khi giết kẻ nầy, khi giết kẻ khc. Hy rn sức hm thnh v hủy diệt n đi. Cn ngươi hy giục người vững lng bền ch.
26. Khi vợ U-ri hay rằng chồng mnh đ thc, th than khc U-ri.
27. Khi đ mn tang, a-vt sai vời nng vo cung; nng trở nn vợ người, sanh cho người một con trai. Nhưng điều a-vt đ lm đ khng đẹp lng ức Gi-h-va.

2 Sa-mu-n 12    chọn đoạn khc

1. ức Gi-h-va sai Na-than đến cng a-vt. Vậy, Na-than đến cng người m rằng: Trong một thnh kia c hai người, người nầy giu, cn người kia ngho.
2. Người giu c chin b rất nhiều;
3. nhưng người ngho, nếu chẳng kể một con chin ci nhỏ m người đ mua, th chẳng c g hết. Người nui n; n cng lớn ln với con ci người tại nh người, ăn đồ người ăn, uống đồ người uống, v ngủ trn lng người; n như một con gi của người vậy.
4. Vả, c người khch đến người giu; người giu tiếc khng muốn đụng đến chin b của mnh đặng dọn một bữa ăn cho người khch đ đến, bn bắt con chin con của người ngho v dọn cho kẻ khc đ đến thăm mnh.
5. a-vt bn nổi giận lắm cng người ấy, v ni cng Na-than rằng: Ta chỉ ức Gi-h-va hằng sống m thề, người đ phạm điều ấy thật đng chết!
6. Hắn phải thường bốn lần gi chin con, v đ lm như vậy, v v khng c lng thương xt.
7. Bấy giờ, Na-than ni cng a-vt rằng: Vua l người đ! Gi-h-va ức Cha Trời của Y-sơ-ra-n c phn như vầy: Ta đ xức dầu lập ngươi lm vua Y-sơ-ra-n, ta đ giải cứu ngươi khỏi tay Sau-lơ.
8. Ta cũng ban cho ngươi nh của chủ ngươi, lập ngươi lm vua của nh Y-sơ-ra-n v Giu-đa, v nếu điều đ khng đủ, ắt ta sẽ thm cho ơn khc nữa.
9. Cớ sau ngươi đ khinh bỉ lời của ức Gi-h-va, m lm điều khng đẹp lng Ngi? Ngươi đ dng gươm giết U-ri, người H-tt, lấy vợ n lm vợ ngươi, cn n th ngươi đ giết bởi gươm của dn Am-mn.
10. Nn by giờ, gươm chẳng hề thi hủy hoại nh ngươi, bởi v ngươi đ khinh ta, cướp vợ U-ri, người H-tt, đặng nng lm vợ ngươi.
11. ức Gi-h-va phn như vầy: Ta sẽ khiến từ nh ngươi nổi ln những tai họa ging trn ngươi; ta sẽ bắt cc vợ ngươi tại trước mắt ngươi trao cho một người ln cận ngươi, n sẽ lm nhục chng n tại nơi bạch nhựt.
12. V ngươi đ lm sự kia cch kn nhiệm, nhưng ta sẽ lm việc nầy trước mặt cả Y-sơ-ra-n v tại nơi bạch nhựt.
13. a-vt bn ni cng Na-than rằng: Ta đ phạm tội cng ức Gi-h-va. Na-than đp cng a-vt rằng: ức Gi-h-va cũng đ xa tội vua; vua khng chết đu.
14. Nhưng v việc nầy vua đ gy dịp cho những kẻ th nghịch ức Gi-h-va ni phạm đến Ngi, nn con trai đ sanh cho ngươi hẳn sẽ chết.
15. oạn, Na-than trở về nh mnh. ức Gi-h-va bn đnh đứa trẻ m vợ của U-ri đ sanh cho a-vt, v n bị đau nặng lắm.
16. a-vt v con cầu khẩn ức Cha Trời v king ăn; đoạn, người trở vo nh, trọn đm nằm dưới đất.
17. Cc trưởng lo trong nh chổi dậy đứng chung quanh người đặng đỡ người ln khỏi đất; nhưng người khng khứng, v chẳng ăn với họ.
18. Ngy thứ bảy đứa trẻ chết. Cc ti tớ của a-vt ngại cho người biết đứa trẻ đ chết; v họ ni rằng: Lc đứa trẻ cn sống, chng ti c khuyn giải vua, vua khng khứng nghe chng ti; vậy lm sao chng ti lại dm ni cng vua rằng đứa trẻ đ chết? C lẽ vua rủi ro!
19. Nhưng a-vt thấy những ti tớ n nhỏ nhỏ, hiểu rằng đứa trẻ đ chết, nn hỏi rằng: C phải đứa trẻ đ chết chăng? Họ thưa: Phải, đ chết rồi.
20. Bấy giờ, a-vt chờ dậy khỏi đất, tắm mnh, xức dầu thơm, v thay quần o; rồi người đi vo đến của ức Gi-h-va v thờ lạy. oạn, người trở về cung, truyền dọn vật thực cho mnh, v người ăn.
21. Cc ti tớ hỏi người rằng: Vua lm chi vậy? Khi đứa trẻ nầy cn sống, vua king ăn v khc v n; v bấy giờ, n đ chết vua chờ dậy v ăn!
22. Vua đp: Khi đứa trẻ cn sống, ta king ăn v khc lc, v ta nghĩa rằng: No ai biết; c lẽ ức Gi-h-va sẽ thương xt ta, v cho đứa trẻ được sống chăng.
23. Nhưng by giờ n đ chết, ta king ăn lm chi? Ta c thế lm cho n trở lại ư? Ta sẽ đi đến n nhưng n khng trở lại cng ta.
24. a-vt an ủy Bt-s-ba, vợ mnh, đến ngủ cng nng; nng sanh một đứa trai, đặt tn l Sa-l-mn. ức Gi-h-va yu mến Sa-l-mn,
25. nn Ngi sai đấng tin tri Na-than đến đặt tn cho n l Gi-đi-đia, v ức Gi-h-va yu mến n.
26. Gi-p đnh Rp-ba của dn Am-mn, v hm lấy đế đ.
27. Người sai sứ giả đến cng a-vt m ni rằng: Ti c đnh Rp-ba v hm lấy thnh ở mạn dưới rồi.
28. By giờ, vua hy nhm hiệp chiến sĩ cn lại, đến đng trước thnh v chiếm lấy n, kẻo ti hm lấy n th cng đ về ti chăng.
29. Vậy, vua a-vt nhm hiệp cả dn sự, ko đến đnh Rp-ba, vy v hm lấy n.
30. Người lột ci mo triều thin của vua dn Am-mn đội trn đầu; mo đ cn nặng một ta lng vng, c trang sức những bửu thạch; a-vt đặt n ở trn đầu mnh. Người cũng đoạt lấy rất nhiều của cải thnh m đem đi.
31. Người điệu dn sự ở thnh ấy ra, bắt chng phải lm cng dịch bằng cưa, bừa sắt, ru sắt, v l gạch; người cũng đi hết thảy thnh của dn Am-mn như vậy. oạn, a-vt v cả dn sự đều trở về Gi-ru-sa-lem.

2 Sa-mu-n 13    chọn đoạn khc

1. Kế sau ấy, xảy c việc nầy: p-sa-lm, con trai của a-vt, c một em gi ruột, tn l Ta-ma, rất lịch sự; Am-nn, con trai của a-vt, thương nng.
2. Am-nn m mệt v cớ Ta-ma em gi mnh; đến đỗi thnh bịnh; v nng l đồng trinh, lấy lm kh cho Am-nn được chi với nng.
3. Vả, Am-nn c một bạn hữu tn l Gi-na-đp, con trai của Si-m-a, l anh a-vt; người nầy rất quỉ quyệt.
4. Gi-na-đp ni cng Am-nn rằng: Hỡi vương tử, nhơn sao một ngy một hao mn như vậy? Vương tử sẽ th thật với ti chăng? Am-nn đp: Ta thương Ta-ma, em gi của p-sa-lm, l em trai ta.
5. Gi-na-đp ni cng người rằng: Vương tử hy nằm trn giường, lm bộ đau; rồi khi vua cha đến thăm, hy ni rằng: con xin cha cho Ta-ma, em gi con, đến cho con ăn; n sẽ dọn mn ăn trước mặt con, con sẽ thấy n lm, v sẽ nhận lấy đồ ăn từ nơi tay n.
6. Vậy, Am-nn nằm lm bộ đau. Vua đến thăm, th Am-nn ni cng vua rằng: Con xin cha cho Ta-ma đến đy, lm hai ci bnh nhỏ tại trước mắt con; con sẽ nhận lấy bnh ấy nơi tay n.
7. a-vt sai người đến cng Ta-ma, bảo nng rằng: Hy đi đến nh Am-mn, anh con, v lm mn chi để ăn.
8. Ta-ma đi đến nh anh mnh; người đương nằm. Trước mặt người, nng lấy bột m, nhồi lm bnh nhỏ v hấp đi.
9. oạn, nng nhắc chảo nhỏ xuống, v trt bnh ra trong mm; nhưng Am-nn từ chối khng ăn, bn ni rằng: Hy biểu mọi người ra khỏi đy. Hết thảy đều lui ra.
10. Bấy giờ, Am-nn ni cng Ta-ma rằng: Hy bưng đồ ăn em đ dọn cho anh vo trong phng, để anh nhận lấy n từ nơi tay em. Ta-ma bn lấy cc bnh nhỏ mnh đ lm, bưng vo cho Am-nn, anh mnh, ở trong phng.
11. Nng dng bnh cho người ăn; nhưng người vớ lấy nng m rằng: Em ơi, hy đến ngủ cng anh.
12. Nng đp với người rằng: Khng được anh; chớ lm nhục ti, v trong Y-sơ-ra-n người ta chẳng lm như vậy. Chớ phạm sự hạnh nầy!
13. Ti sẽ mang sự sỉ nhục ti đi đu? Cn anh sẽ như một người danh trong Y-sơ-ra-n. Th anh ni cng vua th hơn; vua chẳng cấm anh lấy ti lm vợ.
14. Nhưng Am-nn khng khứng nghe nng; v v người mạnh hơn, bn gian hiếp nng, nằm cng nng.
15. Rồi đ, Am-nn lấy lm gớm ght nng qu, đến đỗi tnh người ghen ght nng lại lớn hơn tnh thương yu nng khi trước. Am-nn ni cng nng rằng: Hy đứng dậy, đi đi!
16. Nng đp: Chớ đuổi ti đi m lm cho ti một sự quấy lớn hơn sự quấy anh đ lm rồi! Nhưng người khng khứng nghe nng;
17. bn gọi một đứa trẻ hầu hạ, m biểu rằng: Hy đuổi đờn b nầy ra khỏi trước mặt ta, rồi đng cửa kha chốt lại!
18. Vả, nng mặc một ci o trong di, v cc cng cha đều mặc o như thế đương khi cn đồng trinh. Vậy, ti tớ của Am-nn đuổi nng ra v đng cửa lại.
19. Ta-ma bn bỏ tro trn đầu mnh, x o di, v bưng tay trn đầu, vừa đi vừa cất tiếng la.
20. p-sa-lm, anh nng, hỏi nng rằng: C phải Am-nn, anh của em đ nằm cng em chăng? Thế th, hỡi em, hy lm thinh, v l anh của em; chớ lấy sự đ m cực lng qu! Như vậy, Ta-ma ở ring ra nơi nh p-sa-lm, anh nng.
21. Vua a-vt hay được cc điều đ, bn giận lắm.
22. p-sa-lm chẳng cn ni cng Am-nn một lời no, hoặc lnh hay dữ, v người ght Am-nn, bởi Am-nn đ gian hiếp Ta-ma, em gi mnh.
23. Cc hai năm sau, đương lc p-sa-lm hớt lng chin mnh tại Ba-anh-Ht-so gần p-ra-im, người mời hết thảy cc vương tử.
24. p-sa-lm đến cng vua m thưa rằng: Kẻ ti tớ vua c những thợ hớt lng chin nơi nh; vậy, xin vua cng quần thần của vua đến nh kẻ ti tớ vua.
25. Nhưng vua đp cng p-sa-lm rằng: Khng được, con; hết thảy chng ta khng đi đến nh con, v sẽ lm tổn ph cho con. Mặc dầu p-sa-lm cố ni, a-vt khng chịu đi đến đ; nhưng a-vt chc phước cho người.
26. p-sa-lm bn ni rằng: Nếu vua khng đến, xin cho php Am-nn, anh ti, đến cng chng ti. Vua đp: Cớ sao n sẽ đi đến cng con?
27. Nhưng p-sa-lm cố ni đến đỗi vua để cho Am-nn v hết thảy vương tử đi với người.
28. Vả, p-sa-lm truyền lịnh cho cc ti tớ mnh rằng: Hy tứ, xem khi lng Am-nn vui v rượu, v khi ta bảo cc ngươi: Hy đnh Am-nn, th bấy giờ, hy giết hắn đi, chớ sợ chi: ấy chnh ta dặn biểu cc ngươi lm điều đ. Kh can đảm, tỏ mnh ra mạnh bạo!
29. Cc ti tớ p-sa-lm xử Am-nn y như người đ truyền cho họ. Bấy giờ, cc vương tử đứng dậy, cỡi lừa v chạy trốn.
30. ương khi cc vương tử ở dọc đường, c tiếng thấu đến vua a-vt rằng p-sa-lm đ giết cc vương tử rồi, khng c một ai thot khỏi.
31. Vua đứng dậy, x o mnh v nằm dưới đất; hết thảy ti tớ người đứng chầu gần bn, o cũng x rch.
32. Nhưng Gi-na-đp, con trai Si-m-a, l anh a-vt, cất tiếng ni rằng: Xin cha ti chớ tưởng rằng cc vương tử của cha đ bị giết hết; v chỉ một mnh Am-nn bị chết thi; ấy l việc p-sa-lm đ định lm từ ngy Am-nn gian hiếp Ta-ma, em gi của người.
33. Ấy vậy, xin vua cha ti, chớ tưởng rằng hết thảy vương tử đ chết; chỉ một mnh Am-nn chết đ thi.
34. p-sa-lm đ chạy trốn. Kẻ ti tớ đương ở vọng canh, ngước mắt ln, nhn thấy một đon người đng lắm đi tới, do theo đường ty, về pha ni.
35. Gi-na-đp tu cng vua rằng: Ti thấy cc vương tử đến; việc đ xảy ra y như ti tớ vua đ ni.
36. Người ni vừa dứt, th thấy cc vương tử đến; họ đều cất tiếng ln khc. Vua v hết thảy ti tớ cũng đều tun trn giọt lụy.
37. Cn p-sa-lm đ chạy trốn, v ẩn tại nh Thanh-mai, con trai A-mi-ht, vua xứ Ghe-su-rơ. a-vt để tang cho con trai mnh lun lun.
38. p-sa-lm trốn tại xứ Gh-su-rơ ba năm.
39. oạn, vua a-vt bỏ khng đuổi theo p-sa-lm nữa, v vua đ được giải buồn về sự chết của Am-nn.

2 Sa-mu-n 14    chọn đoạn khc

1. Bấy giờ, Gi-p, con trai của X-ru-gia, thấy lng vua hướng về p-sa-lm,
2. th sai đi tm tại Th-c-a một người đờn b khn kho, m dặn nng rằng: Hy lm bộ c tang, mặc o chế, chớ xức dầu trn đầu nng, song hy c dng một người đờn b đ từ lu ngy khc một kẻ chết.
3. oạn, hy vo đền vua, tu cng vua theo cch nầy. Gi-p bn để trong miệng nng cc lời nng phải ni.
4. Vậy, người đờn b ở Th-c-a đi đến cng vua, sấp mnh xuống đất m lạy, rồi tu rằng: Lạy vua, xin hy cứu ti!
5. Vua ni: Ngươi muốn chi? Nng thưa rằng: Hỡi i! ti ga bụa, chồng ti đ chết.
6. Kẻ đi vua vốn c hai con trai; chng n đ đnh lộn với nhau ở ngoi đồng, v v khng ai can, nn đứa nầy đnh đứa kia chết.
7. V đ, cả dng họ đều dấy ln nghịch cng con đi của vua, v ni rằng: Hy nộp cho chng ta kẻ đ giết em mnh, chng ta muốn giết n, để bo th em n m n đ giết; v mặc dầu n l kẻ kế nghiệp, chng ta cũng sẽ diệt n. Vậy, chng toan tắt đm lửa cn tại cho ti, khng để cho chồng ti hoặc danh, hoặc dng di g trn mặt đất.
8. Vua ni cng người đờn b rằng: Hy trở về nh ngươi; ta sẽ truyền lịnh về việc ngươi.
9. Người đờn b Th-c-a thưa cng vua rằng: Lạy vua cha ti, nguyện lỗi đổ lại trn ti v trn nh cha ti, nguyện vua v ngi vua khng can dự đến!
10. Vua tiếp: Nếu c ai hăm dọa ngươi nữa, hy dẫn n đến ta. N được chẳng cn dm đụng đến ngươi đu nữa.
11. Nng tiếp rằng: Ti cầu xin vua hy chỉ Gi-h-va ức Cha Trời của vua lm chứng rằng kẻ bo th huyết chớ lm hại ti cng nặng hơn, v giết con trai ti. Vua đp: Ta chỉ ức Gi-h-va hằng sống m thề rằng, một sợi tc sẽ chẳng rụng xuống khỏi đầu của con trai ngươi!
12. Người đờn b lại tiếp: Xin cho php con đi vua cn tu một lời cng vua cha ti nữa. Vua đp: Hy ni.
13. Người đờn b ni: Vậy th sao đối cng dn sự của ức Cha Trời, vua chẳng đon xt đồng một thể? Vua phn lời đ giống như kẻ c tội, v vua khng đi về đứa con trai m vua đ đy đi.
14. V rốt lại, chng ta l kẻ hay chết, giống như nước chảy trn đất, khng hốt lại được. Nhưng ức Cha Trời khng cất mạng sống đi, Ngi biết tm cch thế đặng khng đẩy kẻ bị đầy cch xa Ngi.
15. Bấy giờ, nếu ti đến tu cng vua cha ti, ấy v dn sự lm cho ti run sợ. Con đi vua c nghĩ rằng: Mnh phải tu cng vua, c lẽ vua sẽ lm điều con đi vua cầu xin.
16. Phải, vua sẽ nghe con đi vua m giải cứu n khỏi tay kẻ muốn diệt chng ti, v ti v con trai ti, khỏi sản nghiệp của ức Cha Trời.
17. Vậy, con đi vua đ nghĩ rằng: Chớ chi lời của vua cha ti ban cho chng ti sự an nghỉ; v vua cha ti khc no một thin sứ của ức Cha Trời, hiểu sự lnh v sự dữ. Nguyện Gi-h-va ức Cha Trời của vua ở cng vua!
18. Vua ni tiếp cng người đờn b rằng: Chớ dấu ta chi hết về điều ta sẽ hỏi ngươi. Người đờn b thưa rằng: Xin vua cha ti hy hỏi.
19. Vua hỏi: C phải Gi-p đ đặt tay vo mọi điều đ chăng? Người đờn b thưa rằng: Vua cha ti i, ti chỉ mạng sống của vua m thề, người ta khng thế xt qua bn hữu hoặc bn tả, đặng khỏi điều vua cha ti mới ni đ. Phải, ấy l Gi-p, ti tớ của vua, đ truyền lịnh cho ti, v để cc lời nầy trong miệng con đi vua.
20. Gi-p, ti tớ của vua, đ lm như vậy, để lm cho việc nầy thnh ra cch mới. Nhưng cha ti l khn ngoan như thin sứ của ức Cha Trời, hiểu r mọi việc đ xảy ra trn đất.
21. Vua bn ni cng Gi-p rằng: Vậy v ngươi đ lm việc nầy, hy đi đi g trai trẻ p-sa-lm trở về.
22. Gi-p sấp mnh xuống đất lạy, v chc phước cho vua, m rằng: Vua cha ti i, ngy nay ti tớ vua biết rằng n đ được ơn trước mặt vua; v vua đ lm điều ti tớ vua đ cầu xin Ngi.
23. Gi-p bn chổi dậy, đi đến Gh-su-rơ, đem p-sa-lm về Gi-ru-sa-lem.
24. Vua bn ni rằng: N phải ở trong nh n, chớ ra mặt trước mặt ta. Ấy vậy, p-sa-lm rt ở trong nh mnh, khng ra mắt vua.
25. Vả, trong cả Y-sơ-ra-n chẳng c một người no được khen chuộng về nhan sắc mnh như p-sa-lm; nơi mnh người, từ bn chơn cho đến cht đầu, chẳng c t vt g hết.
26. Mỗi năm người hớt tc mnh, v nặng lm cho người bất tiện, th tc người cn được hai trăm siếc-lơ, theo cn của vua.
27. p-sa-lm sanh ba con trai v một con gi, tn l Ta-ma; nng l người nữ rất lịch sự.
28. p-sa-lm ở tại Gi-ru-sa-lem trọn hai năm, khng ra mắt vua.
29. Kế đ, p-sa-lm đi Gi-p đặng sai người đi đến cng vua; nhưng Gi-p khng chịu đến gần người. p-sa-ln đi người lại một lần thứ nh, song Gi-p lại từ chối, khng muốn đến.
30. p-sa-ln bn ni cng cc ti tớ mnh rằng: Hy xem ruộng của Gi-p, l ruộng la mạch kia, ở gần bn ruộng ta; hy đi chm lửa vo ruộng ấy. Cc ti tớ của p-sa-lm bn chm lửa vo ruộng đ.
31. Bấy giờ, Gi-p đứng dậy, đến cng p-sa-ln trong nh người m ni rằng: Cớ sao cc ti tớ ngươi c chm lửa vo ruộng ta?
32. p-sa-ln ni với người rằng: Hy đến đy, ta sẽ sai ngươi đến cng vua, đặng ni rằng: Ti đ ở Gh-su-rơ trở về lm chi? Th ti cn ở đ th hơn. Vậy by giờ, ti muốn ra mắt vua; v bằng ti c tội c g, xin vua hy giết ti đi.
33. Vậy, Gi-p đi đến vua, thuật lại cc lời ấy. Vua bn đi p-sa-lm đến; người vo đền vua, sấp mnh xuống trước mặt vau, v vua hn p-sa-lm.

2 Sa-mu-n 15    chọn đoạn khc

1. Cch t lu, p-sa-lm sắm xe v ngựa với năm mươi qun chạy trước mặt mnh.
2. p-sa-lm dậy sớm, đứng nơi m đường vo cửa thnh. Nếu gặp ai c sự kiện thưa chi đi đến vua đặng cầu xt đon, th p-sa-lm gọi người ấy hỏi rằng: Người ở thnh no? Nếu họ đp: Ti tớ ng thuộc về chi phi kia của Y-sơ-ra-n,
3. th p-sa-lm tiếp rằng: Sự tnh của ngươi thật phải v cng bnh; nhưng nơi đền vua no c ai để nghe ngươi đu.
4. oạn, p-sa-lm tiếp rằng: Ồ! chớ chi người ta lập ta lm quan xt trong xứ! Phm người no c việc tranh tụng hay kiện co g cần đon xt, sẽ đến ta, th ta sẽ xử đon cng bnh cho họ.
5. Nếu c ai đến gần đặng lạy người, p-sa-lm giơ tay ra đỡ lấy người v hn.
6. p-sa-lm lm như vậy đối cng hết thảy những người Y-sơ-ra-n đi đến tm vua, đặng cầu đon xt; v p-sa-lm dụ lấy lng người Y-sơ-ra-n vậy.
7. Cuối bốn năm, p-sa-lm ni cng vua rằng: Xin cho php con đi đến Hếp-rn đặng trả xong sự hứa nguyện m ti đ khấn với ức Gi-h-va.
8. V lc ti tớ vua ở tại Gh-su-rơ trong Sy-ri, c khấn lời nguyện nầy: Nếu ức Gi-h-va dẫn ti về Gi-ru-sa-lem, th ti sẽ thờ phượng ức Gi-h-va.
9. Vua đp cng người rằng: Hy đi bnh an. Vậy người chổi dậy, v đi đến Hếp-rn.
10. p-sa-lm sai những kẻ do thm rao lịnh nầy khắp trong cc chi phi Y-sơ-ra-n rằng: Thoạt khi anh em nghe tiếng kn, th hy ni: p-sa-lm lm vua tại Hếp-rn!
11. C hai trăm người ở Gi-ru-sa-lem m p-sa-lm đ mời, đều đi với người cch thật th chẳng nghi ngại chi hết.
12. ương lc p-sa-lm dng của lễ, bn sai mời A-hi-t-phe, l mưu sĩ của a-vt ở Ghi-l, bổn thnh người. Sự phản nghịch trở nn mạnh, v đon dn đi theo p-sa-lm cng ngy cng đng.
13. C người đến bo tin cho a-vt rằng: Lng của dn Y-sơ-ra-n nghing về p-sa-lm.
14. a-vt bn ni cng cc ti tớ ở với mnh tại Gi-ru-sa-lem rằng: Hy chổi dậy v chạy trốn đi, bằng chẳng, chng ta khng thế thot khỏi p-sa-lm được. Hy đi mau mau, e n sẽ đến kịp chng ta, lm hại cho chng ta, v dng gươm diệt thnh.
15. Cc ti tớ của vua thưa rằng: Phm việc g vua cha chng ti nhứt định, th cc ti tớ vua sẽ sẵn lm theo.
16. Vậy, vua ra đi, c cả nh người cng theo; nhưng vua để lại mười người cung phi đặng giữ đền.
17. Thế th, vua đi ra, c cả dn sự theo sau; chng dừng lại tại nh ở cuối cht thnh.
18. Hết thảy ti tớ của vua v cả người K-r-tht, người Ph-l-tht đều đi ở bn vua, cn người Ghi-tt, số su trăm người ở Gt đến theo vua, đều đi đng trước.
19. Vua bn ni cng Y-tai, người Ghi-tt rằng: Cớ sao ngươi cũng muốn đến cng chng ta? Hy trở lại, ở với vua, bởi v ngươi l một người ngoại bang đ la xứ ngươi.
20. Ngươi mới đến hm qua, v hm nay ta h sẽ cho ngươi lạc li đy đ với chng ta sao? Cn ta, ta đi đu khng r. Vậy, hy trở về v dẫn cc anh em ngươi theo ngươi. Nguyện sự thương xt v sự thnh tn ở cng ngươi!
21. Nhưng Y-tai thưa cng vua rằng: Ti chỉ ức Gi-h-va hằng sống, v chỉ mạng sống của vua cha ti m thề, hễ vua cha ti ở đu, hoặc trong sự chết, hoặc trong sự sống, th kẻ ti tớ vua cũng sẽ ở đ.
22. Vua a-vt bn ni với Y-tai rằng: Vậy, hy đến đi trước. Thế th, Y-tai người Ghi-tt cng hết thảy con trẻ theo mnh, v cả bọn người đều đi tới trước.
23. Hết thảy dn trong xứ đều khc v la lớn tiếng ln trong khi cả đm đng nầy đi qua. Vua qua khe Xết-rn, v cả dn sự đều sơm tới trn con đường về đồng vắng.
24. Ở đ cũng c Xa-đốc v hết thảy người L-vi khing hm giao ước của ức Cha Trời. Họ để hm của ức Cha Trời xuống đất, rồi A-bia-tha đi ln trước cho đến khi hết thảy dn sự đ ra khỏi thnh xuống rồi.
25. Vua bn ni cng Xa-đốc rằng: Hy thỉnh hm của ức Cha Trời vo trong thnh. Nếu ta được ơn trước mặt ức Gi-h-va, ắt Ngi sẽ đem ta về, cho ta thấy lại hm giao ước v nơi ngự của Ngi.
26. Nhưng nếu Ngi phn như vầy: Ta khng ưa thch ngươi; thế th, nguyện Ngi xử ta theo Ngi lấy lm tốt!
27. Vua lại ni cng thầy tế lễ Xa-đốc rằng: Nầy nghe, hy trở về thnh bnh an, với A-bia-tha, A-hi-mt, v Gi-na-than, l hai con trai ngươi.
28. Cn ta, ta sẽ đợi tại trong đồng bằng của sa mạc cho đến khi c kẻ bởi cc ngươi đem tin bo cho ta.
29. Ấy vậy, Xa-đốc v A-bia-tha thỉnh hm của ức Cha Trời về Gi-ru-sa-lem, v họ ở lại tại đ.
30. a-vt tro ln ni -li-ve; người vừa leo ln vừa khc, đầu trm lại v chơn khng. Hết thảy người đi theo cũng trm đầu, vừa tro ln vừa khc.
31. Người ta bn đến ni cng a-vt rằng: A-hi-t-phe cũng hiệp đảng phản nghịch với p-sa-lm. a-vt cầu rằng: i, ức Gi-h-va! xin lm cho những mưu chước của A-hi-t-phe ra ngu dại.
32. Khi a-vt đ đi đến cht ni, tại nơi người ta thờ lạy ức Cha Trời, th Hu-sai, người Ạt-kt, đến đn người, o x rch v đầu đầy bụi đất.
33. a-vt ni cng người rằng: Nếu ngươi đến cng ta, tất ngươi sẽ lm kh nhọc cho ta.
34. Nhưng nếu ngươi trở về thnh, v ni cng p-sa-lm rằng: i vua! ti l kẻ ti tớ vua. Thuở trước ti đ phục sự vua cha thể no, by giờ ti sẽ phục sự vua thể ấy, vậy ngươi sẽ v ta lm bại mưu chước của A-hi-t-phe.
35. Hai thầy tế lễ Xa-đốc v A-bia-tha sẽ đồng cng ngươi. Phm việc chi ngươi hay được về nh vua, ngươi phải thuật cho hai thầy tế lễ Xa-đốc v A-bia-tha biết.
36. Hai người c hai đứa con trai theo mnh, l A-hi-mt, con trai của Xa-đốc, v Gi-na-than, con trai của A-bia-tha; cc ngươi phải dng chng n để bo tin cho ta mọi điều mnh sẽ nghe thấy.
37. Vậy, Hu-sai, bạn hữu của a-vt, trở về thnh đương khi p-sa-lm vo trong Gi-ru-sa-lem.

2 Sa-mu-n 16    chọn đoạn khc

1. a-vt vừa tro qua khỏi cht ni, th Xp-ba, ti tớ của M-phi-b-sết, đến đn vua với hai con lừa mang bnh chở hai trăm ổ bnh, một trăm ci bnh nhỏ bằng tri nho, một trăm ci bnh nhỏ bằng tri vả, v một bầu rượu nho.
2. Vua hỏi Xp-ba rằng: Ngươi c dng điều đ lm chi? Xp-ba thưa rằng: Hai con lừa dng lm vật cỡi cho nh vua; bnh v tri nho dng lm đồ ăn cho cc người trai trẻ, cn rượu để dng cho người kẻ mệt nhọc trong đồng vắng uống.
3. Vua hỏi: Vậy, con trai của chủ ngươi đu? Xp-ba thưa: Người ở lại Gi-ru-sa-lem, v ni rằng: Ngy nay nh Y-sơ-ra-n sẽ trả nước của cha ta lại cho ta.
4. Vua bn ni cng Xp-ba rằng: Thế th, mọi vật thuộc về M-phi-b-sết đều nn của ngươi. Xp-ba tiếp: Nầy ti phục dưới chơn vua. Vua i, ước g ti được ơn trước mặt vua cha ti!
5. Vua a-vt vừa đến Ba-hu-rim, thấy ở đ đi ra một người về dng di nh Sau-lơ, tn l Si-m-i, con trai của Ghe-ra. Người vừa đi tới vừa rủa sả,
6. nm đ vo a-vt v cc ti tớ của vua; cả dn sự v cc dng sĩ đều vy phủ vua bn hữu v bn tả.
7. Si-m-i rủa sả a-vt như lời nầy: Ớ người huyết, người gian t kia! hy đi n, hy đi n!
8. Người đ tự lm vua thay v Sau-lơ, nn by giờ ức Gi-h-va khiến những huyết của nh người đổ lại trn ngươi; Ngi sẽ ph nước vo tay p-sa-lm, con trai ngươi; v ka, chnh ngươi bị hoạn nạn, bởi v ngươi l một người huyết.
9. Bấy giờ, A-bi-sai, con trai của X-ru-gia, tu với vua rằng: Cớ sao con ch chết kia dm mắng vua cha ti? Hy để ti đi chm đầu n.
10. Nhưng vua đp rằng: Hỡi cc con trai X-ru-gia, ta c can hệ g với cc ngươi? Hy để Si-m-i rủa sả. Ấy l ức Gi-h-va đ phn cng người rằng: Hy rủa sả a-vt. Vậy ai dm ni cng người rằng: Cớ sao ngươi lm như vậy?
11. oạn, a-vt ni với A-bi-sai v cc ti tớ mnh rằng: Ka, con ruột ta, l kẻ do lng ta sanh ra, cn muốn hại mạng sống ta thay; phương chi người Bn-gia-min nầy! Hy để cho n lm, để n rủa sả, v ức Gi-h-va đ phn dặn n lm vậy.
12. C lẽ ức Gi-h-va sẽ đoi xem sự hoạn nạn ta, lấy phước trả lại thế cho sự rủa sả m ta bị ngy nay.
13. a-vt v cc ti tớ người cứ đi; cn Si-m-i đi theo hng ni, đối ngang a-vt. Người vừa đi vừa rủa sả a-vt, nm đ người, v hất bụi ln.
14. Như vậy, vua v cả dn chng theo vua đều mệt nhọc, đi đến một nơi, v nghỉ khỏe tại đ.
15. p-sa-lm v hết thảy người Y-sơ-ra-n đều đ vo Gi-ru-sa-lem rồi, v A-hi-t-phe theo người.
16. Khi Hu-sai, người Ạt-kt, bạn hữu của a-vt, đến bn p-sa-lm, th ni rằng: Vua vạn tuế! vua vạn tuế!
17. p-sa-lm ni với Hu-sai rằng: Ấy c phải l sự nhơn từ m người dng đi bạn ngươi ư? Sao ngươi khng đi theo bạn ngươi?
18. Hu-sai đp cng p-sa-lm rằng: Khng; ti sẽ thuộc về ai l người được ức Gi-h-va lựa chọn, được dn sự nầy v cả nh Y-sơ-ra-n lựa chọn; ti sẽ ở cng người đ.
19. Vả lại, ai l người ti sẽ phục sự? H chẳng phải con trai của vua ư? Ti sẽ lm ti tớ ng như đ lm ti tớ của thn phụ ng vậy.
20. p-sa-lm bn ni cng A-hi-t-phe rằng: Hai ngươi hy mưu cng nhau đặng định đều chng ta phải lm.
21. A-hi-t-phe đp cng p-sa-lm rằng: Hy đi đến cng cc cung phi của thn phụ ng đ để lại đặng giữ đền. Khi cả Y-sơ-ra-n hay rằng ng đ sỉ nhục thn phụ ng như vậy, th hết thảy những người ở cng ng lại sẽ cng mạnh mẽ hơn.
22. Vậy, người ta che cho p-sa-lm một ci trại ở trn sn nc đền; rồi trước mặt cả Y-sơ-ra-n, p-sa-lm đi đến cng cc cung phi của cha mnh.
23. Vả, trong lc đ, người ta coi mưu của A-hi-t-phe như lời phn của chnh ức Cha Trời. Gi trị cc mưu của A-hi-t-phe, hoặc đối cng a-vt, hoặc đối cng p-sa-lm, đều l như vậy.

2 Sa-mu-n 17    chọn đoạn khc

1. A-hi-t-phe lại ni cng p-sa-lm rằng: Xin cho php ti chọn mười hai ngn qun. Ti sẽ ko ra đuổi theo a-vt nội đm nay.
2. Ti sẽ xng vo người trong lc người mệt mỏi, ng lng, v lm cho người kinh khiếp; cả dn chng đi theo người sẽ chạy trốn, v ti sẽ giết một mnh vua.
3. Như vậy, ti sẽ dẫn cả dn chng trở về cng ng; v sự chết của một mnh người m ng vẫn đuổi theo đ, sẽ khiến cho mọi người trở về; vậy, cả dn chng sẽ được bnh yn.
4. p-sa-lm v cc trưởng lo Y-sơ-ra-n đều nhận lời ấy l phải.
5. Song p-sa-lm ni rằng: Hy vời Hu-sai, người Ạt-kt đến, để chng ta cũng nghe lời người bn nữa.
6. Hu-sai đ vo trong đền p-sa-lm, th p-sa-lm ni cng người rằng: A-hi-t-phe đ ni lời như vậy; chng ta c nn lm theo lời người đ bn hay chăng?
7. Hu-sai bn đp cng p-sa-lm rằng: Lần nầy, lời bn của A-hi-t-phe khng được tốt lnh.
8. Người tiếp rằng: Vua đ biết vua cha v cc người của vua cha, l những dng sĩ, c lng nng giận khc no gấu ci trn rừng bị người ta bắt con n. Lại nữa, vua cha, l một người thạo việc chiến trận, chắc chẳng ở đm cng đạo binh đu.
9. Quả lc nầy người ẩn mnh trong một hang hố no hay l trong chỗ no khc. Nếu khởi tin, chng ta bị thua, hết thảy những kẻ nghe sẽ ni rằng: Phe của p-sa-lm đ bị thua.
10. By giờ, kẻ mạnh bạo hơn hết, dầu c lng như sư tử, cũng phải nt gan; v cả Y-sơ-ra-n biết rằng vua cha l một tay anh hng, v những kẻ theo người đều l can đảm.
11. Nn ti bn rằng th hết thảy dn Y-sơ-ra-n, từ an cho đến B-e-S-ba, hiệp lại chung quanh ng, đng như ct trn bờ biển, th hơn. ng sẽ thn hnh ra trận.
12. V luận người ở chỗ no, chng ta sẽ xng đến người, đp trn người như sương sa trn đất; trước người v kẻ theo người cũng khng thể thot khỏi được.
13. Nếu người ẩn mnh trong thnh no, cả Y-sơ-ra-n tất sẽ lấy dy vng chung quanh thnh đ, rồi ko thnh đ xuống đy khe, đến đỗi người ta khng thấy một cục đ no cn lại.
14. Bấy giờ, p-sa-lm v cả dn Y-sơ-ra-n đều ni rằng: Mưu của Hu-sai, người Ạt-kt, hay hơn mưu của A-hi-t-phe. Vả, ức Gi-h-va đ định lm bại mưu khn ngoan của A-hi-t-phe, hầu ging sự tai họa trn p-sa-ln vậy.
15. Bấy giờ, Hu-sai ni cng hai thầy tế lễ Xa-đốc v A-bia-tha, rằng: A-hi-t-phe c dng mưu nọ mưu kia cho p-sa-lm, v cho cc trưởng lo Y-sơ-ra-n, nhưng ta lại dng mưu khc nầy.
16. Vậy by giờ, hy mau mau bo tin cho a-vt m rằng: Chớ ở đm ngoi đồng bằng của sa mạc; hy đi tới xa hơn, kẻo vua v cc người đi theo phải bị tai vạ chăng.
17. Gi-na-than v A-hi-mt đứng tai n-R-ghn, khng dm vo trong thnh, e người ta thấy; một con đi đến bo tin cho hai người phải bo lại cho vua a-vt.
18. Nhưng c một người trai trẻ thấy họ, bn đến thuật cho p-sa-lm hay. Hai người đ vội v cng đi v đến nh của một người ở Ba-hu-rim; trong sn người c một ci giếng, hai người bn xuống đ.
19. Vợ của người nầy lấy một ci mền trải trn miệng giếng, trước trn đ người rải phơi la mạch, cho người ta khng nghi ngờ chi hết.
20. Cc ti tớ của p-sa-lm đến nh người nữ nầy m hỏi rằng: A-hi-mt v Gi-na-than ở đu? Người nữ đp rằng: Hai người đ qua suối rồi. Vậy, họ đi theo tm, song khng gặp, bn trở về Gi-ru-sa-lem.
21. Sau khi chng đi rồi, A-hi-mt v Gi-na-than đi ln khỏi giếng, rồi đi bo tin nầy cho a-vt, rằng: Hy chổi dậy, mau qua sng, v A-hi-t-phe đ bn định mưu nầy nghịch cng vua.
22. a-vt bn chổi dậy, với cả dn theo người, rồi đi qua sng Gi-đanh. Vừa rạng đng, chẳng cn st một người no chưa qua sng.
23. A-hi-t-phe thấy người ta khng theo mưu của mnh, bn thắng lừa, trở về thnh mnh, v vo trong nh người. Sau khi người đ sắp đặt việc mnh rồi, th tự thắt cổ m chết. Người ta chn người trong mộ của cha người.
24. ương lc a-vt đi đến Ma-ha-na-im, th p-sa-lm đi ngang qua sng Gi-đanh, c cả đạo qun Y-sơ-ra-n đi theo.
25. p-sa-lm đ lập A-ma-sa lm tổng binh thế cho Gi-p. Vả, A-ma-sa l con trai của một người Y-sơ-ra-n, tn l Gt-ra, xưa đ ăn ở cng A-bi-ganh, l con gi của Na-hch, chị của X-ru-gia, mẹ của Gi-p.
26. Y-sơ-ra-n đng trại với p-sa-lm tại trong xứ Ga-la-t.
27. Khi a-vt đ đến Ma-ha-na-im, th S-bi, con trai Na-hch, qu ở Rp-ba, l thnh của dn Am-mn, với Ma-ki, con trai A-mi-n ở thnh L-đ-ba, v Bt-xi-lai, người Ga-la-t, ở thnh R-gh-lim, đều đem cho a-vt v cho cả dn theo người
28. những giường, chn, chậu đất, la m, la mạch, bột m, hột rang, đậu, phạn đậu, v cc thứ hột rang khc,
29. mật ong, mỡ sữa, con chin, v bnh sữa b, đặng cho a-vt v đạo qun người ăn; v chng ni rằng: Dn sự đ đi kht v mệt nhọc trong đồng vắng.

2 Sa-mu-n 18    chọn đoạn khc

1. a-vt điểm dn sự đi theo mnh, rồi đặt ở trước đầu chng những trưởng của ngn người, trưởng của trăm người.
2. Người chia dn ra lm ba ton, khiến Gi-p lnh một ton, A-bi-sai, con của X-ru-gia, em của Gi-p, lnh một ton, cn Y-tai, người Gt, lnh một ton. oạn, vua ni cng dn sự rằng: Hẳn ta cũng sẽ đi ra với cc ngươi.
3. Nhưng dn sự thưa rằng: Vua chớ đến, v nếu chng ti chạy trốn, th nghịch sẽ khng lấy lm hệ trọng g, v dẫu đến đỗi phn nửa chng ti c chết đi, th chng n cũng khng ch đến; cn vua, vua bằng một vạn chng ti. Vậy th vua ở trong thnh chực sẵn tiếp cứu chng ti th hơn.
4. Vua tiếp rằng: Ta sẽ lm điều chi cc ngươi lấy lm phải. Vậy, người đứng tại cửa thnh trong khi dn sự ko đi từng ton trăm v ngn.
5. Vua truyền lịnh nầy cho Gi-p, A-bi-sai, v Y-tai m rằng: Hy v cớ ta dong cho p-sa-lm trai trẻ. Cả dn đều nghe lời vua căn dặn cho cc trưởng v p-sa-ln.
6. Dn sự ko ra đồng, đn qun Y-sơ-ra-n, giao chiến tại trong rừng p-ra-im.
7. ạo qun Y-sơ-ra-n bị cc ti tớ của a-vt đnh bại; thật ấy l một trận thua lớn, trong ngy đ chết mất hai vạn người.
8. Chiến tranh lan khắp miền, v trong ngy đ c nhiều người chết mất trong rừng hơn l chết ở dưới luỡi gươm.
9. Cc ti tớ của a-vt gặp p-sa-lm cỡi một con la; con la lủi vo dưới nhnh xỏ rế của cy thng lớn, đầu p-sa-lm phải vướng trong nhnh, v người bị treo giữa khoảng trời đất; cn con la chở người th thot đi khỏi.
10. C người thấy điều đ, đến ni cng Gi-p rằng: Ti đ thấy p-sa-lm bị treo trn cy thng.
11. Gi-p đp cng người rằng: Chi! ngươi c thấy hắn ư? Vậy sao chẳng giết hắn tại chỗ đi? Nhược bằng c giết, ta sẵn lng thưởng ngươi mười miếng bạc v một ci đai lưng.
12. Nhưng người ấy thưa rằng: Dẫu ti nắm trong tay một ngn miếng bạc, cũng chẳng dm tra tay vo vương tử; v chng ti c nghe vua biểu dặn ng, A-bi-sai v Y-tai rằng: Kh giữ lấy, chớ đụng đến chng p-sa-lm trai trẻ.
13. Vả lại, nếu ti lấy lng bất trung m giết người, th chẳng c thể no giấu được vua; chắc chnh ng lm người co ti.
14. Gi-p đp: Ta chẳng thm nn ở đy m nghe ngươi. Người bn lấy ba cy gio đm vo tri tim của p-sa-lm, đương cn sống ở giữa cy thng.
15. oạn mười kẻ trai trẻ vc binh kh của Gi-p, vy quanh p-sa-lm, đnh v giết người đi.
16. Kế đ Gi-p thổi kn, dn sự thi đuổi theo qun Y-sơ-ra-n, bởi v Gi-p cản chng.
17. Người ta lấy thy p-sa-lm, nm vo trong một ci hố lớn ở giữa rừng, rồi chất đ ln truyền người thnh một đống lớn. Hết thảy mọi người Y-sơ-ra-n đều chạy trốn về trại mnh.
18. p-sa-lm lc cn sống c sai dựng một ci bia ở trong trũng vua; v người ni rằng: Ta khng c con trai đặng lưu danh ta. Rồi người lấy danh mnh đặt cho ci bia đ; đến ngy nay người ta hy cn gọi l bia p-sa-lm.
19. A-hi-mt, con trai của Xa-đốc, ni cng Gi-p rằng: Xin cho php ti chạy đem cho vua tin lnh nầy rằng ức Gi-h-va đ xử cng bnh v giải cứu người khỏi kẻ th nghịch mnh.
20. Gi-p đp: Ngy nay ngươi sẽ chẳng lm kẻ đem tin lnh, một ngy khc ngươi sẽ lm; ngy nay ci tin chẳng được lnh, v vương tử đ chết.
21. Gi-p bn ni cng Cu-si rằng: Hy đi thuật cho vua điều ngươi đ thấy. Cu-si lạy Gi-p, rồi chạy đi.
22. A-hi-mt, con trai của Xa-đốc, lại ni cng Gi-p rằng: Mặc dầu xảy đến điều chi, hy để cho ti chạy theo sau Cu-si. Gi-p tiếp: Hỡi con, cớ sao con muốn chạy đi? Việc bo tin nầy sẽ chẳng thưởng g cho con.
23. Người thưa: Mặc dầu, ti muốn chạy đi. Gi-p ni cng người rằng: Hy chạy đi. Vậy, A-hi-mt chạy qua đồng bằng v bươn tới trước Cu-si.
24. a-vt ngồi ở giữa hai ci cửa thnh. Cn qun canh tro ln đỉnh lầu cửa thnh, ở trn vch tường, ngước mắt ln, nhn thấy c một người chạy n.
25. Qun canh la ln, v tu cho vua biết. Vua ni: Nếu hắn một mnh, chắc đem tin lnh. Người chạy mi v đi đến gần.
26. oạn qun canh thấy một người khc cũng chạy, bn la với người giữ cửa m rằng: Ka lại c một người chạy n. Vua ni: Hắn cũng đem tin lnh.
27. Qun canh tiếp: Thấy người chạy đầu, giống dạng A-hi-mt, con trai của Xa-đốc. Vua ni: Ấy l một người tử tế, người chắc đem tin lnh.
28. A-hi-mt bn ku ln v tu cng vua rằng: Mọi sự may mắn! Rồi người sấp mnh xuống trước mặt vua, v tu rằng: Ngợi khen ức Gi-h-va ức Cha Trời của vua, v Ngi đ giải cứu vua khỏi những kẻ đ phản nghịch cng vua cha ti!
29. Nhưng vua hỏi rằng: Chng p-sa-lm trai trẻ được bnh an v hại chăng? A-hi-mt thưa rằng: Khi Gi-p sai kẻ ti tớ vua v chnh ti đi, th ti thấy c sự ồn o dữ dội dấy ln; nhưng ti chẳng biết l chi.
30. Vua phn cng người rằng: Hy lui ra v đứng tại đ. Người bn lui ra v chờ.
31. Cu-si bn đến, v tu rằng: Nầy l một tin lnh cho vua cha ti. Ngy nay ức Gi-h-va đ xử cng bnh cho vua v giải cứu vua khỏi cc kẻ dấy ln phản nghịch cng vua.
32. Vua ni cng Cu-si rằng: Chng p-sa-lm trai trẻ được bnh an v hại chăng? Cu-si đp: Nguyện hết thảy những người no phản nghịch đặng hại vua, bị đồng số phận với người trai trẻ ấy!
33. Vua rất cảm thương, bn ln lầu cửa thnh v khc. Người vừa đi vừa ni rằng: i, p-sa-lm, con trai ta! p-sa-lm, con trai ta! con trai ta! Ước chi chnh ta chết thế cho con! i, p-sa-lm! con trai ta! con trai ta!

2 Sa-mu-n 19    chọn đoạn khc

1. Người ta đến ni cng Gi-p rằng: Ka, vua khc v than tiếc p-sa-lm.
2. Ấy vậy, chnh trong ngy đ sự thắng trận bn đổi ra sự thảm sầu cho cả dn sự; v dn sự đ nghe ni rằng vua rất buồn bực về sự chết của con vua.
3. Nn nỗi, trong ngy đ, dn sự ln trở vo thnh dường như một đạo binh mắc cỡ v đ trốn khỏi chiến trận.
4. Vua trm mặt, la lớn tiếng ln rằng: i, p-sa-lm, con trai ta! i, p-sa-lm, con trai ta! con trai ta!
5. Gi-p bn vo nh vua, v ni rằng: Ngy nay vua lm hổ mặt cc kẻ ti tớ vua, l những người chnh ngy nay đ cứu mạng sống của vua, của cc con trai v cc con gi vua, lun đến cứu mạng sống của cc vợ v hầu vua nữa.
6. Vậy, vua thương những người ght vua, v ght những người thương vua; v vua mới tỏ ra rằng những quan trưởng v cc ti tớ của vua chẳng ra chi với vua. Rầy ti biết r rng nếu p-sa-lm cn sống, v chng ti chết hết thảy, th vừa vua.
7. Th vua chổi dậy, đi ra ni những lời giục lng cc ti tớ vua; v ti chỉ ức Gi-h-va m thề rằng, nếu vua khng chường ra, th đm nay sẽ khng cn một người no ở bn vua; v tai nạn ấy sẽ cn trọng hơn cc tai nạn khc đ xảy đến cho vua từ khi thơ ấu tới ngy nay.
8. Bấy giờ, vua chổi dậy, ngồi tại cửa thnh. Người ta cho cả dn sự biết rằng vua đ ngồi tại cửa thnh. Cả dn sự bn ko đến trước mặt vua. Vả, Y-sơ-ra-n ai nấy đều đ chạy trốn nơi trại mnh.
9. Trong cc chi phi Y-sơ-ra-n người ta trch nhau rằng: Vua đ giải chng ta khỏi tay kẻ th nghịch chng ta, v người đ cứu chng ta khỏi tay dn Phi-li-tin. Song by giờ, người phải trốn khỏi xứ v cớ p-sa-lm.
10. Vả, p-sa-lm m chng ta đ xức dầu cho lm vua chng ta đ chết trong chiến trận. Vậy by giờ, nhn sao cc ngươi khng ni đem vua trở về?
11. Vua a-vt sai ni cng hai thầy tế lễ Xa-đốc v A-bia-tha rằng: Hy ni cng cc trưởng lo Giu-đa m rằng: Lời cả Y-sơ-ra-n ni về việc rước vua về, đ thấu đến nơi vua rồi; vậy, cớ sao cc ngươi l kẻ sau cht đem vua về cung người?
12. Cc ngươi l anh em ta, l cốt nhục ta. Nhn sao cc ngươi l kẻ sau cht đem vua về?
13. Cũng hy ni cng A-ma-sa rằng: Ngươi h chẳng phải l cốt nhục ta sao? Nếu ngươi khng lm tổng binh thế cho Gi-p hằng ở trước mặt ta, th nguyện ức Cha Trời phạt ta cch nặng nề.
14. Như vậy, a-vt được lng hết thảy người Giu-đa, dường như họ chỉ một người m thi; họ bn sai ni với vua rằng: Xin vua hy trở về với hết thảy ti tớ vua.
15. Vậy, vua trở về, đến tại bờ sng Gi-đanh. Cc người Giu-đa đi đến đn vua tại Ghinh-ganh đặng đưa vua qua sng Gi-đanh.
16. Si-m-i, con trai Gh-ra, người Bn-gia-min ở Ba-hu-rim, lật đật đi xuống với cc người Giu-đa, đn vua a-vt.
17. Một ngn người Bn-gia-min đều theo người, với Xp-ba, ti tớ của nh Sau-lơ, cng mười lăm con trai người v hai mươi đầy tớ; chng qua sng Gi-đanh tại trước mặt vua.
18. Chiếc đ để sẵn cho gia quyến vua cũng qua một lượt. Si-m-i, con trai của Gh-ra, phục dưới chơn vua a-vt, trong khi vua hầu qua sng Gi-đanh.
19. Người ni cng vua rằng: Cầu xin cha ti chớ kể tội c cho ti, v đừng nhớ đến sự gian t m kẻ ti tớ vua đ phạm trong ngy vua cha ti đi ra khỏi Gi-ru-sa-lem. Xin vua chớ để điều đ vo lng.
20. Kẻ ti tớ vua nhn biết mnh đ phạm tội. V vậy, ngy nay trong cả nh Gi-sp, ti đ đến trước hết đặng xuống đn vua cha ti.
21. Nhưng A-bi-sai, con trai X-ru-gia, đp rằng: Vậy, người ta h khng xử tử Si-m-i v cớ đ sao, l kẻ đ rủa sả đấng chịu xức dầu của ức Gi-h-va?
22. Nhưng a-vt đp cng người rằng: Hy cc con trai X-ru-gia, ta c can hệ chi với cc ngươi chăng, m ngy nay cc ngươi ở với ta khc no kẻ cừu địch? Trong một ngy như vậy, người ta h c thể sai giết một người trong Y-sơ-ra-n ư? Ngy nay c lẽ no ta khng hiểu rằng ta l vua của Y-sơ-ra-n sao?
23. oạn, vua ni cng Si-m-i rằng: Ngươi chẳng chết đu. Rồi vua lập lời thề với người.
24. M-phi-b-sết, con trai của Sau-lơ, cũng đi xuống đn vua. Người khng c rửa chơn, chải ru hay l giặt o mnh từ lc vua ra đi, cho đến ngy vua trở về bnh an v sự.
25. Khi người ở Gi-ru-sa-lem đến đn vua, th a-vt hỏi người rằng: Hy M-phi-b-sết, sao ngươi khng đến cng ta?
26. Người thưa rằng: i vua cha ti, thằng ti tớ ti c đnh lừa ti. Thật ti nghĩ rằng: Ti sẽ thắng lừa, rời cỡi n đặng đi theo vua; v ti tớ của vua l qu.
27. Người ta c co gian ti ở nơi vua cha ti; nhưng vua cha ti khc no một thin sứ của ức Cha Trời. Xin hy đi ti theo vua lấy lm tốt.
28. V cc người của nh cha ti trước mặt vua cha ti chỉ đng chết m thi. Dầu vậy, vua đ để ti vo số người ăn nơi bn vua. Thế th, ti no cn c lẽ g m phn nn cng vua?
29. Vua ni cng người rằng: Sao cn ni về việc mnh lm chi? Ta đ ni rằng: Ngươi v Xp-ba hy chia lấy đất.
30. M-phi-b-sết thưa lại rằng: Xp-ba lấy hết cũng được, bởi vua cha ti đ trở về nh mnh bnh an v sự.
31. Bt-xi-lai ở Ga-la-t cũng từ R-gh-lim xuống, v qua sng Gi-đanh với vua đặng đưa vua đến bn kia sng.
32. Người đ gi qu, được tm mươi tuổi, c cung cấp lương thực cho vua trọn lc vua ở tại Ma-ha-na-im; v người c nhiều của cải lắm.
33. Vua ni với Bt-xi-tai rằng: Hy qua sng Gi-đanh với ta, ta sẽ bao bọc cho ngươi ở nh ta tại Gi-ru-sa-lem.
34. Nhưng Bt-xi-lai thưa cng vua rằng: By giờ ti cn bao lu ngy nữa, m lại cng vua đi ln Gi-ru-sa-lem?
35. Ngy nay ti được tm mươi tuổi, h cn c thế phn biệt điều tốt v điều xấu ư? Kẻ ti tớ vua cũng chẳng nếm được mi của vật mnh ăn v uống. H lại c thể vui nghe người nam nữ ca xướng sao? Kẻ ti tớ vua sẽ lm bận vua cha ti m lm chi?
36. Kẻ ti tớ vua sẽ cng vua đi tới một cht ở bn kia sng Gi-đanh. Cớ sau vua muốn thưởng cho ti cch dường ấy?
37. Xin cho php ti trở về, hầu cho ti chết trong thnh ti, gần bn mộ của cha mẹ ti. Nhưng nầy l Kim-ham, kẻ ti tớ vua; n sẽ đi qua sng Gi-đanh với vua cha ti, rồi vua phải đi n ty vua lấy lm tốt.
38. Vua tiếp rằng: Kim-ham sẽ theo ta, ta sẽ lm cho n mọi điều ngươi muốn; hễ ngươi xin ta điều g, th ta sẽ nhậm cho.
39. Vậy, cả dn sự đều qua sng Gi-đanh, chnh mnh vua cũng đi nữa. oạn vua hn v chc phước cho Bt-xi-lai; rồi Bt-xi-lai trở về xứ sở mnh.
40. Từ đ, vua đi qua Ghinh-ganh, c Kim-ham, cả dn Giu-đa, v hơn phn nửa dn Y-sơ-ra-n đều theo.
41. Bấy giờ, hết thảy người Y-sơ-ra-n đến cng vua, m hỏi rằng: Cớ sao anh em chng ti l người Giu-đa, c ln đem vua, đi đưa sang sng Gi-đanh lun với người nh v hết thảy kẻ theo vua?
42. Người Giu-đa đp lại cng người Y-sơ-ra-n rằng: Ấy v vua l đồng tộc cng chng ta. Vả lại, cớ sao anh em giận? Chng ta c ăn nhờ g của vua chăng? Chng ta h c lnh một của g nơi vua sao?
43. Nhưng người Y-sơ-ra-n đp cng người Giu-đa rằng: Chng ta c mười phần nơi vua, lại a-vt thuộc về chng ta hơn l cc ngươi; vậy, cớ sao cc ngươi khng đếm xỉa đến chng ta? H chẳng phải chng ta ni trước đem vua về sao? Những lời ni của người Giu-đa lại cn nặng hơn lời ni của người Y-sơ-ra-n.

2 Sa-mu-n 20    chọn đoạn khc

1. Tại đ c một người gian t tn l S-ba, con trai của Biếc-ri, người Bn-gia-min; người thổi kn ln v ni rằng: Chng ta chẳng c phần no cng a-vt, cũng chẳng can thiệp g nơi con trai Y-sai. Hỡi Y-sơ-ra-n, mỗi người hy trở về trại mnh!
2. Hết thảy dn Y-sơ-ra-n bn phn rẽ a-vt, theo S-ba, con trai Biếc-ri; nhưng người Giu-đa vẫn trung tn cng vua mnh, theo người từ Gi-đanh cho đến Gi-ru-sa-lem.
3. Khi a-vt trở về cung mnh tại Gi-ru-sa-lem rồi, th bắt mười người cung phi vua đ để cho coi giữ đền, m cầm trong một nh ring, cấp lương thực cho chng n dng; nhưng khng đi đến cng chng n; chng n bị giam cầm, ở ga cho đến ngy chết.
4. Kế đ, vua ni cng A-ma-sa rằng: Trong ba ngy đy, hy nhm hiệp cho ta những người Giu-đa; v chnh ngươi cũng phải c mặt đy.
5. Vậy, A-ma-sa đi đặng nhm hiệp người Giu-đa; nhưng người chậm trễ đ qu hạn đ định.
6. a-vt bn ni với A-bi-sai rằng: By giờ, S-ba, con trai Biếc-ri, sẽ lm hại chng ta hơn p-sa-lm. Vậy, ngươi hy đem cc chiến sĩ của cha ngươi, đuổi theo S-la, kẻo n chon lấy thnh no kin cố, v thot khỏi chng ta chăng?
7. Bấy giờ, đạo binh Gi-p, người K-r-tht v người Ph-r-tht với cc kẻ dng sĩ hơn hết, đều đi theo A-bi-sai. Họ đi ra khỏi thnh Gi-ru-sa-lem, đuổi theo S-ba con trai Biếc-ri.
8. Khi chng đến gần bo ơn hn đ lớn của Ga-ba-n, th thấy A-ma-sa đi đến. Gi-p mặc o lnh, ở ngoi c dy đeo gươm mnh, thng ở nơi hng v đt trong vỏ. Khi người xơm tới, gươm bn tuột ra.
9. Gi-p ni với A-ma-sa rằng: Hỡi anh, anh mạnh chăng? Rồi người lấy bn tay hữu nắm ru A-ma-sa đặng hn người.
10. A-ma-sa khng coi chừng cy gươm ở nơi tay kia của Gi-p. Gi-p đm một mũi trong bụng, ruột A-ma-sa đổ ra xuống đất, người chết, khng phải đm lại lần thứ nh. oạn, Gi-p v A-bi-sai, em người lại đuổi theo Se-ba, con trai Biếc-ri.
11. Một đứa trẻ trong bọn đầy tớ của Gi-p đứng gần A-ma-sa m ni rằng: Ai thương Gi-p v thuộc về a-vt hy theo Gi-p.
12. Song A-ma-sa đẵm trong mu ở giữa đường; khi đứa trẻ thấy hết thảy dn chng đều dừng lại gần thy A-ma-sa, th xt thy người khỏi đường, đem đi trong một cnh đồng, đắp một ci o chong trn n.
13. Khi thy đ cất khỏi đường ci rồi, th hết thảy dn chng đều đi qua theo Gi-p đặng đuổi theo S-ba, con trai Biếc-ri.
14. Gi-p đi khắp cc chi phi Y-sơ-ra-n, cho đến A-bn-Bết-ma-ca, v hết thảy những dng sĩ đều nhm hiệp lại v đi theo đạo qun người.
15. Vậy, họ đến vy phủ S-ba trong A-bn-Bết-ma-ca, đắp ln một ci lũy cao hơn đồn thnh, v cả đạo qun Gi-p đo tường thnh đặng lm cho n ng xuống.
16. Bấy giờ, c một người nữ khn ngoan ở trn đầu đồn thnh la ln cng chng rằng: Cc ngươi hy nghe, hy nghe! Xin hy ni cng Gi-p lại gần đy, ti muốn ni chuyện cng người.
17. Khi Gi-p đ lại gần, người nữ hỏi rằng: ng c phải Gi-p chăng? người đp: Phải, ta. Nng tiếp: Hy nghe lời con đi ng. Người đp: Ta nghe.
18. Nng bn ni như lời nầy: Thuở xưa người ta c thi quen ni rằng: hy đi hỏi dn A-bn; rồi mới nn việc như thế.
19. Trong Y-sơ-ra-n, thnh chng ti l thnh ha bnh v trung hậu hơn hết, m ng lại muốn diệt một thnh, l chnh đ của Y-sơ-ra-n sao? Nhn sao ng muốn ph hủy cơ nghiệp của ức Gi-h-va?
20. Gi-p đp rằng: Khng, khng phải vậy đu! Ta quyết hẳn khng muốn diệt, khng muốn ph hủy!
21. chẳng phải l ta. Nhưng c một người ở ni p-ra-im tn l S-la, con trai của Biếc-ri, đ phản nghịch cng vua, tức l a-vt. Hy nộp một mnh hắn thi, th ta sẽ dan ra khỏi thnh. Người nữ ni cng Gi-p rằng: Người ta sẽ nm đầu hắn qua tường cho ng.
22. Vậy, người nữ ấy đến trước mặt cả dn chng, v ni cho nghe lời luận khn ngoan của nng. Chng chm đầu S-ba, con trai Biếc-ri, rồi nm cho Gi-p. Gi-p bn thổi kn ln; đạo qun dan ra khỏi thnh v tản đi; ai nấy đều trở về nh mnh, cn Gi-p trở về Gi-ru-sa-lem, gần bn vua.
23. Gi-p tổng lnh cả đạo binh của Y-sơ-ra-n; B-na-gia, con trai Gi-h-gia-đa, lm đầu trưởng cc người K-r-tht v Ph-r-tht;
24. A-đ-ram được bầu cử coi về thuế kha; Gi-sa-pht, con trai A-hi-lt, lm thủ bộ;
25. S-gia lm thơ k; Xa-đốc v A-bia-tha lm thầy tế lễ.
26. Cn Y-ra, người Giai-rơ, lm tể tướng thn mật của a-vt.

2 Sa-mu-n 21    chọn đoạn khc

1. Về đời a-vt, c một ch cơ cẩn trong ba năm lin tiếp. a-vt cầu vấn ức Gi-h-va; Ngi đp cng người rằng: Sự nầy xảy đến v cớ Sau-lơ v nh đổ huyết của người, bởi v người c giết dn Ga-ba-n.
2. Vua bn truyền gọi dn Ga-ba-n, v ni chuyện với họ. Người Ga-ba-n chẳng thuộc về dn sự Y-sơ-ra-n, nhưng họ l kẻ sống st của dn A-m-rt; dn Y-sơ-ra-n c thề hứa tha thứ họ. Dầu vậy, Sau-lơ v lng sốt sắng về dn Y-sơ-ra-n v Giu-đa, đ tm cch trừ diệt họ.
3. Ấy vậy, a-vt hỏi dn Ga-ba-n rằng: Ta phải lm sao cho cc ngươi, lấy vật g m chuộc tội, hầu cho cc ngươi chc phước cho cơ nghiệp của ức Gi-h-va?
4. Dn Ga-ba-n tu cng vua rằng: Chng ti đối cng Sau-lơ v nh người chẳng đi bạc hay vng, chng ti cũng chẳng c php giết người no trong Y-sơ-ra-n. a-vt tiếp: Vậy cc ngươi muốn ta lm g cho cc ngươi?
5. Họ đp cng vua rằng: Người ấy c diệt trừ chng ti; người c toan mưu lm cho chng ti biết mất khỏi cả địa phận Y-sơ-ra-n.
6. Thế th, hy ph cho chng ti bảy người trong những con trai người; chng ti sẽ treo chng n trước mặt ức Gi-h-va ở Ghi-b-a, thnh của Sau-lơ l người được ức Gi-h-va chọn. Vua đp: Ta sẽ ph chng n cho.
7. a-vt dong thứ M-phi-b-sết, con trai của Gi-na-than, chu của Sau-lơ, v cớ lời thề a-vt v Gi-na-than, con trai của Sau-lơ, đ lập với nhau trước một ức Gi-h-va.
8. Nhưng vua bắt t-m-ni v M-phi-b-sết, hai con trai của Rt-ba, con gi của Ai-gia, đ sanh cho Sau-lơ, v năm con trai của Mi-canh, con gi Sau-lơ đ sanh cho t-ri-n, con trai của Bt-xi-lai ở M-h-la,
9. m giao cho dn Ga-ba-n; chng treo họ ln trn ni tại trước mặt ức Gi-h-va. Bảy người ấy đều bị chết chung với nhau, người ta giết họ nhằm mấy ngy đầu ma gặt la mạch.
10. Rt-ba, con gi Ai-gia, bn lấy một ci bao trải trn hn đ dng lm giường mnh. Rồi từ đầu ma gặt cho đến khi c mưa từ trn trời sa xuống trn thy chng n, ban ngy nng cản khng cho chim trời đậu ở trn thy, v ban đm cản khng cho th đồng đến gần.
11. C người học lại cho a-vt sự Rt-ba, con gi Ai-gia, hầu của Sau-lơ đ lm.
12. Vua bn đi đến dn sự Gia-be trong xứ Ga-la-t, lấy hi cốt của Sau-lơ v của Gi-na-than, con trai Sau-lơ, m dn ấy lấy trộm khỏi Bết-san, l nơi dn Phi-li-tin treo họ ln trong ngy chng n đnh bại Sau-lơ tại Ghinh-b-a.
13. Vậy, từ Gia-be, vua đem lại hi cốt của Sau-lơ v của Gi-na-than, con trai người, người ta cũng lấy hi cốt của những người đ bị treo,
14. chn n với hi cốt của Sau-lơ v Gi-na-than, con trai người, trong mộ của Kch cha của Sau-lơ, ở X-la, tại địa phận Bn-gia-min. Người ta lm mọi điều y như vua đ dặn biểu. Về sau ức Cha Trời mới đoi thương đến xứ.
15. Dn Y-sơ-ra-n lại cn tranh chiến khc với dn Phi-li-tin. a-vt v cc ti tớ người ko xuống, gip chiến với dn Phi-li-tin. a-vt biết trong người mnh mỏi mệt lắm.
16. Bấy giờ, t-bi-B-nốp, con chu của Ra-pha c một cy lao nặng ba trăm siếc-lơ đồng v đeo gươm mới, toan đnh giết a-vt.
17. Nhưng A-bi-sai, con trai X-ru-gia, đến tiếp cứu vua, đnh người Phi-li-tin ấy, v giết đi. Từ đ cc thủ hạ của a-vt ni xin người rằng: Vua chớ ra trận cng chng ti nữa, e ngọn đuốc Y-sơ-ra-n phải tắt chăng.
18. Sau sự đ, lại c một trận khc cng dn Phi-li-tin tại Gp. Ở đ, Si-b-cai, người Hu-sa, giết Sp, l con chu của Ra-pha.
19. Tại Gp lại cn c một trận với dn Phi-li-tin nữa. n-cha-nan, con trai Gia-a-r--r-ghim, ở Bết-l-hem, đnh giết G-li-t ở Gt; người c một cy lao, cn như ống trục của thợ dệt.
20. Cũng xảy ra một trận tại Gt, l nơi c một người cao lớn thuộc về dng Ra-pha; người c su ngọn nơi hai bn tay v su ngọn nơi hai bn chơn, cộng l hai mươi bốn ngn.
21. Người nầy sỉ nhục Y-sơ-ra-n; nhưng Gi-na-than, con trai Si-m-a, chu a-vt, giết hắn đi.
22. Bốn người Phi-li-tin nầy đ sanh tại Gt, về dng di Ra-pha, đều bị giết bởi tay a-vt v bởi tay cc đầy tớ người.

2 Sa-mu-n 22    chọn đoạn khc

1. Khi ức Gi-h-va đ giải cứu a-vt khỏi tay cc th nghịch v khỏi tay Sau-lơ, th người ht cc lời nầy m ngợi khen ức Gi-h-va,
2. rằng: ức Gi-h-va l hn đ v đồn lũy ti, ấng giải cứu ti.
3. ức Cha Trời ti l hn đ ti, nơi ti sẽ nương nu mnh, L thuẫn đỡ ti, sừng chửng cứu ti, Ngọn thp cao v nơi nương dựa của ti; Hỡi ấng che chở ti! ấy Ngi giải cứu ti khỏi sự hung bạo.
4. Ti sẽ ku cầu cng ức Gi-h-va, l ấng đng khen ngợi; Th ti sẽ được giải cứu khỏi cc th nghịch ti.
5. Cc lượng sng của tử vong đ phủ bao ti, Lụt gian c chảy cuộn lm cho ti sợ hi;
6. Những dy của địa ngục đ vấn ti, Lưới sự chết c hm bắt ti.
7. Trong cơn hoạn nạn ti cầu khẩn ức Gi-h-va, Ti ku la cng ức Cha Trời ti. Ở nơi đền Ngi nghe tiếng ti, Tiếng ku cầu của ti thấu đến tai Ngi.
8. Bấy giờ, đất động v rung, Nền cc từng trời cũng lay chuyển, N rng động, v Ngi nổi giận.
9. Khi bay ra từ lỗ mũi Ngi, V từ miệng Ngi pht ra ngọn lửa hực. Ngi khiến than hừng đỏ phun ra,
10. Lm nghing lệch cc từng trời, v ngự xuống, Dưới chơn Ngi c vng đen kịt.
11. Ngi cỡi một ch-ru-bin v bay; Ngi hiện ra trn cnh của gi.
12. Ngi bủa ra sự tối tăm, những vng nước, những my đen mịt, Chung quanh mnh như một ci trại.
13. Từ sự rực rỡ ở trước mặt Ngi, Những than hực chiếu sng ra.
14. ức Gi-h-va sấm st trn cc từng trời, ấng Ch cao lm cho tiếng Ngi vang rn.
15. Ngi bắn tn, lm cho qun th ti tản lạc, Pht chớp nhong, khiến chng n lạc đường.
16. Bởi lời hăm he của ức Gi-h-va, Bởi gi xịt ra khỏi lỗ mũi Ngi, y biển bn lộ ra, Nền thế gian bị by tỏ.
17. Từ trn cao, Ngi giơ tay nắm ti, Rt ti ra khỏi nước su.
18. Ngi giải cứu ti khỏi kẻ th nghịch cường bạo, Khỏi kẻ ght ti, v chng n mạnh hơn ti.
19. Trong ngy hoạn nạn chng n đến xng vo ti; Nhưng ức Gi-h-va nng đỡ ti.
20. Ngi đem ti ra nơi rộng ri, Giải cứu ti, v Ngi ưa thch ti.
21. ức Gi-h-va đ thưởng ti ty sự cng bnh ti, Bo ti theo sự thanh sạch của tay ti.
22. V ti c giữ theo cc đường lối của ức Gi-h-va, Khng lm c xy bỏ ức Cha Trời ti.
23. V cc mạng lịnh của Ngi đều ở trước mặt ti, Ti chẳng la xa cc luật lệ Ngi.
24. Ti cũng ở trọn vẹn với Ngi, V giữ lấy mnh khỏi gian c.
25. V vậy, ức Gi-h-va đ bo ti ty sự cng bnh ti, Thưởng ti theo sự tinh sạch ti trước mặt Ngi.
26. Kẻ hay thương xt, Cha sẽ thương xt lại; ối cng kẻ trọn vẹn, Cha sẽ tỏ mnh trọn vẹn lại.
27. ối cng kẻ tinh sạch, Cha sẽ tỏ mnh tinh sạch lại; Cn đối cng kẻ tri nghịch, Cha sẽ tỏ mnh nhặt nhiệm lại.
28. V Cha cứu dn bị khốn khổ; Nhưng mắt Cha coi chừng kẻ kiu căng đặng lm chng n bị hạ xuống.
29. ức Gi-h-va i! thật Ngi lm ngọn đn ti, V ức Gi-h-va sẽ chiếu sng sự tối tăm ti.
30. Nhờ Ngi ti sẽ xng ngang qua đạo binh, Cậy ức Cha Trời ti, ti vượt khỏi tường thnh.
31. Cn ức Cha Trời, cc đường của Ngi vốn l trọn vẹn, Lời của ức Gi-h-va l tinh tường. Ngi l ci thuẫn cho mọi người nương nu mnh nơi Ngi.
32. Vậy, trừ ra ức Gi-h-va ai l ức Cha Trời? Ai l hn đ lớn, nếu khng phải l ức Cha Trời chng ta?
33. ức Cha Trời l đồn lũy vững chắc của ti, Ngi dắt người trọn vẹn vo đường chnh đng.
34. Ngi lm cho chơn ti lẹ như chơn nai ci, V để ti đứng trn cc nơi cao của ti.
35. Ngi tập tay ti chiến trận, ến đỗi cnh tay ti gương nổi cung đồng.
36. Cha đ ban sự chửng cứu cho ti lm ci khin, V sự hiền từ Cha đ lm cho ti nn sang trọng.
37. Cha mở rộng đường dưới bước ti, V chơn ti khng xiu t.
38. Ti đuổi theo kẻ th nghịch ti, v hủy diệt n, Chỉ trở về sau khi đ tận diệt chng n.
39. Ti trừ tiệt, đm lủng chng n, khng thể dậy lại được; Chng n sa ng dưới chơn ti.
40. V Cha đ thắt lưng ti bằng sức mạnh để chiến trận, V khiến kẻ dấy nghịch cng ti xếp rệp dưới ti.
41. Cha cũng khiến kẻ th nghịch xy lưng cng ti, Hầu cho ti diệt những kẻ ght ti.
42. Chng n trng ngng, nhưng chẳng ai cứu cho; Chng n ku cng ức Gi-h-va, song Ngi khng đp lại.
43. Bấy giờ ti đập giập chng n khc no bụi dưới đất; Ch nt, giy đạp chng n giống như bn ngoi đường.
44. Cha đ giải cứu ti khỏi sự tranh ginh của dn sự ti, Gn giữ ti để lm đầu cc nước; Một dn tộc ti khng quen biết sự phục sự ti.
45. Cc người ngoại quốc sẽ phục dưới ti; Vừa nghe ni về ti, chng n đều vng theo ti.
46. Cc người ngoại quốc sẽ tn mọt, i ra khỏi chỗ ẩn mnh cch run sợ.
47. ức Gi-h-va hằng sống; đng ngợi khen hn đ lớn ti! Nguyện ức Cha Trời, l hn đ của sự chửng cứu ti, được tn cao!
48. Từ l ức Cha Trời bo th cho ti, Khiến cc dn tộc qui phục ti.
49. Ngi giải cứu ti khỏi kẻ th nghịch; Thật Cha nng ti ln cao hơn kẻ dấy nghịch cng ti, V cứu ti khỏi người hung bạo.
50. V vậy, ức Gi-h-va i! Ti sẽ khen ngợi Ngi tại giữa cc dn, V ca tụng danh của Ngi.
51. ức Gi-h-va ban cho vua của Ngi sự giải cứu lớn lao, V lm ơn cho đấng chịu xức dầu của Ngi, Tức l cho a-vt v cho dng di người, đến đời đời.

2 Sa-mu-n 23    chọn đoạn khc

1. Nầy l lời sau hết của a-vt. Nầy l lời của a-vt, con trai Y-sai, Tức lời của người đ được nng ln cao thay, ấng chịu xức dầu của ức Cha Trời Gia-cốp, V lm kẻ ht m dịu của Y-sơ-ra-n.
2. Thần của ức Gi-h-va đ cậy miệng ta m phn, V lời của Ngi ở nơi lưỡi miệng ta.
3. ức Cha Trời của Y-sơ-ra-n đ phn, Hn lớn của Y-sơ-ra-n đ phn cng ta rằng: Người no cai trị loi người cch cng bnh, Cch knh sợ ức Cha Trời,
4. Th sẽ giống như sự chi la buổi sng, khi mặt trời mọc, Khc no một buổi sớm mai chẳng c my; Cc nh sng n lm cho cy cỏ bởi đất nảy ra sau khi mưa.
5. Nh ta dầu chẳng phải như vậy trước mặt ức Cha Trời, Song Ngi đ lập với ta một giao ước đời đời, Vững bền trong mọi sự v chắc chắn. V đ l cả sự cứu rỗi v cả sự ước ao ta, Dẫu Ngi khng lm cho điều đ nẩy nở ra.
6. Tri lại, hết thảy kẻ hung c đều giống như gai chng m người ta liệng ra xa, Khng thể lấy bằng tay được;
7. Người ta phải dng đồ bằng sắt hay l cn cy lao đặng nắm n. Rồi chnh tại chỗ, n bị thiu trong lửa.
8. Nầy l tn cc người mạnh bạo đ gip việc cho a-vt: Gi-sp-Ba-s-bết, người Tch-k-mn, lm đầu lnh thị vệ của vua. Ấy l người quơ gio mnh cự lại tm trăm người, v giết đi trong một lc gặp.
9. Sau người ấy, c -l-a-sa, con trai -đ, chu của A-c-hi, l một trong ba người mạnh bạo đ cng a-vt thch dn Phi-li-tin hiệp lại đặng chiến trận.
10. Khi dn Y-sơ-ra-n rt đi, th -l-a-sa chổi dậy, đnh dn Phi-li-tin cho đến khi tay người t cứng lại nơi gươm người. Trong ngy đ, ức Gi-h-va khiến cho dn Y-sơ-ra-n được thắng trận cả thể; chng chỉ theo sau -l-a-sa đặng cướp bc kẻ th nghịch đ thi.
11. Sau người ấy c Sa-ma, con trai A-ghe, người Ha-ra. Dn Phi-li-tin đ hiệp lại thnh đon lũ; ở đ c một đồng gieo đầy đậu, v dn sự đều chạy trốn khỏi trước mặt dn Phi-li-tin.
12. Nhưng Sa-ma đứng ở giữa ruộng, binh vực n, v đnh dn Phi-li-tin. Như vậy, ức Gi-h-va khiến cho dn Y-sơ-ra-n được thắng trận cả thể.
13. Trong vng ba mươi quan tướng, c ba người đi xuống nhằm lc ma gặt v đến cng a-vt tại hang đ A-đu-lam, trong khi một cơ qun Phi-li-tin đng trại tại trũng R-pha-im.
14. Bấy giờ a-vt ở trong đồn, v ở tại Bết-l-hem c một đạo binh hờ của dn Phi-li-tin.
15. a-vt ao ước rằng: Chớ chi ta được uống nước bởi giếng ở bn cửa thnh Bết-l-hem!
16. Bấy giờ, c ba người quan tướng đầy lng gan dạ, xng ngang qua trại qun Phi-li-tin, mc nước giếng ở bn cửa thnh Bết-l-hem, rồi đem về dng cho a-vt; nhưng người từ chối khng uống, bn rảy nước đ ra lm lễ dng cho ức Gi-h-va,
17. m rằng: ức Gi-h-va i! ti hẳn khng uống đu. Nước nầy khc no huyết của ba người nầy, liều mạng sống mnh đặng đi đến nơi kia. Vậy người khng chịu uống. l sự của ba người tướng mạnh bạo ấy đ lm.
18. A-bi-sai, em Gi-p, con trai của X-ru-gia, lm tướng của ba người dng sĩ; người dng cy gio mnh đnh chết ba trăm người, v c danh tiếng trong ba người dng sĩ ấy.
19. Trong cả ba, A-bi-sai c danh hơn hết, v người lm đầu họ. Dầu vậy, người khng bằng ba người kia.
20. Lại c B-na-gia ở Cp-s-n, con trai của Gi-h-gia-đa, l một người mạnh bạo, nổi tiếng v cc cng lớn của mnh. Người đ giết hai người M-p mạnh bạo hơn hết. Trong một ngy tuyết kia, ấy cũng người nầy đi xuống một ci hầm chứa nước, c con sư tử, v giết n đi.
21. Lại người cũng đnh giết một người -dp-t, c bộ tướng đng sợ hi. Người -dp-t cầm nơi tay một cy gio; cn B-na-gia cầm cy gậy xuống đn người. Người rứt cy gio khỏi tay người -dp-t, rồi dng một cy gio ấy m giết hắn đi.
22. l cng việc B-na-gia, con trai Gi-h-gia-đa, đ lm; người được nổi tiếng trong ba người tướng gan dạ kia. Trong bọn ba mươi người, B-na-gia c danh tiếng hơn;
23. song khng bằng ba người trước. a-vt nhận người vo trong bn mật nghị mnh.
24. A-sa-n, em Gi-p, l một người thuộc trong ba mươi người dng sĩ kia; cũng c n-ca-nan, con trai của -đ, ở Bết-l-hem;
25. lại c Sa-ma ở Ha-rốt, -li-ca ở Ha-rốt;
26. H-lết ở Ph-lết; Y-sa, con trai của Y-kẻ ở T-c;
27. A-bi--xe ở A-na-tốt; M-b-nai ở Hu-sa;
28. Sanh-mn ở A-h-a; Ma-ha-rai ở N-t-pha;
29. H-lp, con trai của Ba-a-na ở N-to-pha; Y-tai, con trai của Ri-bai ở Ghi-b-a, thnh của dn Bn-gia-min;
30. B-na-gia ở Phi-ra-thn; Hi-đai ở Na-ha-l-Gia-ch;
31. A-bi-Anh-bn ở A-ra-ba; ch-ma-vt ở Bạt cum;
32. -li-a-ba ở Sa-bn; cc con trai của Gia-sen, Gi-na-than;
33. Sa-ma ở Ha-ra; A-ki-am, con trai của Sa-ra, người A-ra-rt;
34. -li-ph-lết, con trai của A-cạt-bai, con trai của một người Ma-ca-tht; -li-am, con trai của A-hi-t-phe ở Ghi-l;
35. Hết-rai ở Cạt-mn; Pha-rai ở A-rp;
36. Di-ganh, con trai của Na-than, ở X-ba; Ba-ni ở Ga-đi;
37. X-lc, người Am-mn, Na-ha-rai ở B--rốt, l kẻ vc binh kh cho Gi-p, con trai của X-ru-gia;
38. Y-ra ở Gi-the; Ga-rp ở Gi-the;
39. U-ri người H-tt; cộng l ba mươi bảy người.

2 Sa-mu-n 24    chọn đoạn khc

1. Cơn thạnh nộ của ức Gi-h-va lại nổi phừng cng dn Y-sơ-ra-n. Ngi giục lng a-vt nghịch cng chng m rằng: Hy đi tu bộ dn Y-sơ-ra-n v dn Giu-đa.
2. Vua bn ni với Gi-p, l quan tổng binh ở gần người, m rằng: Hy đi khắp cc chi phi Y-sơ-ra-n, từ an cho đến B-e-S-ba, tu bộ dn sự, để cho ta biết số dn Y-sơ-ra-n l bao nhiu.
3. Gi-p đp cng vua rằng: Nguyện Gi-h-va ức Cha Trời của vua lm cho dn sự vua ngy nay được cn thm gấp bằng trăm, v nguyện mắt vua cha ti thấy sự gia thm ấy! Nhưng cớ sao vua cha ti vui lng về một việc như vậy?
4. Dầu vậy mặc lng, lời của vua mạnh hơn sự chống trả của Gi-p v cc quan tướng. Vậy, Gi-p v cc quan tướng ở trước mặt vua, đều đi ra đặng tu bộ dn Y-sơ-ra-n.
5. Sau khi qua sng Gi-đanh rồi, chng hạ trại tại A-r-e, về pha hữu thnh ở giữa trũng Gt; rồi hại trại tại Gia--xe.
6. Từ đ họ đi vo trong xứ Ga-la-t, về hướng xứ thấp của Hốt-si. Kế đ, họ đến an-Gia-an v miền chung quanh Si-đn.
7. Họ cũng đi đến thnh lũy xứ Ty-rơ, vo cc thnh dn Hế-vt v dn Ca-na-an, rồi họ gip đến B-e-S-ba tại miền nam Giu-đa.
8. Như vậy, họ đi khắp xứ v trở về Gi-ru-sa-lem trong chn thnh v hai mươi ngy.
9. Gi-p bn trao cho vua ci sổ trọn sự tu bộ dn sự: trong Y-sơ-ra-n c tm trăm ngn người lnh chiến, c ti cầm gươm được, v trong Giu-đa năm trăm ngn người.
10. Sau khi tu bộ dn sự rồi, a-vt bị lương tm cắn rứt, bn cầu ức Gi-h-va rằng: Ti đ lm như vậy, thật l đ phạm tội rất nặng. Vậy, by giờ ức Gi-h-va i! xin hy cất tội lỗi của kẻ ti tớ Ngi đ phạm; v ti c lm cch ngu dại qu.
11. Sng ngy mai, khi a-vt dậy, c lời của ức Gi-h-va phn cng tin tri Gt, l người tin kiến của a-vt, rằng:
12. Hy đi ni với a-vt: ức Gi-h-va phn như vầy: Ta c ba điều định cho ngươi; trong ba điều đ, hy chọn một, rồi ta sẽ lấy n m phạt ngươi.
13. Gt đi đến cng a-vt, thật cc lời đ cho người, m rằng: Vua muốn chọn điều no? hy bảy năm đi km trong nước vua, hoặc trong ba thng vua phải chạy trốn khỏi trước mặt kẻ th nghịch đuổi theo vua, hoặc ba ngy dịch hạch trong nước vua? By giờ, hy suy nghĩ v xem điều ti phải thưa lại cng ấng đ sai ti.
14. a-vt bn đp cng Gt rằng: Sự khốn khổ ti lớn thay! Thế th, nguyện ti sa vo tay của ức Gi-h-va, v những sự thương xt của Ngi l lớn lắm; nhưng chớ cho ti sa vo tay của loi người ta.
15. Vậy, ức Gi-h-va khiến dịch hạch ph hại trong dn Y-sơ-ra-n, từ buổi sớm mai cho đến th giờ Ngi đ nhứt định. Trong dn sự, từ an đến B-e-S-ba, chết bảy vạn người.
16. Thin sứ giơ tay ra trn Gi-ru-sa-lem đặng hại n; song ức Gi-h-va hối hận về tai họa ấy, bn phn cng thin sứ hnh hại dn sự rằng: Thi! by giờ hy rt tay ngươi lại. Bấy giờ, thin sứ của ức Gi-h-va ở gần sn đạp la của A-rau-na, người Gi-bu-st.
17. a-vt thấy thin sứ hnh hại dn sự, bn thưa với ức Gi-h-va như vầy: Ấy chnh ti đ phạm tội, ti l kẻ c tội; cn cc con chin kia c lm chi? Nguyện tay Cha chỉ hnh hại ti v nh cha ti.
18. Ngy đ, Gt đến tm a-vt, v ni rằng: Hy đi ln, lập một bn thờ cho ức Gi-h-va tại nơi sn đạp la của A-rau-na, người Gi-bu-st.
19. Vậy, a-vt theo lời của Gt, đi ln y như ức Gi-h-va đ phn dặn người.
20. A-rau-na ngước mắt ln, thấy vua v cc ti tớ người đi tới trước mặt mnh, liền đi ra v sấp mnh xuống đất trước mặt vua.
21. oạn, A-rau-na ni: Cớ chi vua cha ti đến nh kẻ ti tớ vua? a-vt đp: Ấy đặng mua sn đạp lc ngươi, v xy tại đ một ci bn thờ cho ức Gi-h-va, để ngừng tai họa hnh hại dn sự.
22. A-rau-na tu với a-vt rằng: Xin vua cha ti hy dng lm của lễ điều g vua lấy lm tốt lnh: Nầy những b dng lm của lễ thiu; cộ v ch b dng lm củi để đốt của tế lễ.
23. i vua! mọi điều đ A-rau-na xin dng cho vua. A-rau-na tiếp: Nguyện Gi-h-va ức Cha Trời của vua tiếp nhận vua!
24. Vua đp cng A-rau-na rằng: khng khng được; ta muốn mua hết của ngươi, cứ theo gi bạc. Ta khng muốn dng cho Gi-h-va ức Cha Trời ta những của lễ thiu khng đng gi chi. Vậy, a-vt mua sn đạp la v b gi năm mươi siếc lơ bạc.
25. Người lập tại đ một bn thờ cho ức Gi-h-va, v dng của lễ thiu cng của lễ th n. Thế th, ức Gi-h-va động lng thương Y-sơ-ra-n, v tai họa trong xứ bn ngừng lại.