Mục Lục

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22]


1 Cc Vua 1    chọn đoạn khc

1. Vua a-vt đ gi; tuổi cao; v mặc dầu người ta đắp o cho người, cũng khng thể ấm được.
2. Cc ti tớ người ni với người rằng: Xin tm cho vua cha ti một gi trẻ đồng trinh, để hầu hạ vua v săn sc vua. Nng sẽ nằm trong lng vua, th vua cha ti c thể ấm được.
3. Vậy người ta tm trong khắp địa phận Y-sơ-ra-n một người gi trẻ đẹp, v gặp được A-bi-sc, người Su-nem, dẫn nng đến cng vua.
4. Người gi trẻ ny rất l lịch sự. Nng săn sc v hầu hạ vua; nhưng vua khng thn cận nng.
5. Vả, A-đ-ni-gia, con trai Ha-ght, tự tn m rằng: Ta sẽ lm vua. Người sắm xe v qun kỵ, cng năm mươi người chạy trước mặt mnh.
6. Cha người chẳng hề phiền lng người m hỏi rằng: Cớ sao mầy lm như vậy? Vả lại, A-đ-ni-gia rất đẹp, sanh ra kế sau p-sa-lm.
7. Người bn tnh với Gi-p, con trai của X-ru-gia v với thầy tế lễ A-bia-tha; hai người theo phe A-đ-ni-gia v gip đỡ người.
8. Nhưng thầy tế lễ Xa-đốc v B-na-gia, con trai Gi-h-gia-đa, Na-than, thầy tin tri, Si-m-i, R-i, v cc dng sĩ của a-vt khng theo phe A-đ-ni-gia.
9. A-đ-ni-gia dng những chin, b, v b con mập bn hn đ X-h-lết, ở cạnh giếng n-R-ghn; rồi mời anh em mnh, l cc con trai của vua, v hết thảy những người Giu-đa phục sự vua.
10. Nhưng người chẳng mời Na-than, l đấng tin tri, B-na-gia, cc dng sĩ, cng Sa-l-mn, em mnh.
11. Bấy giờ, Na-than ni với Bt-S-ba, mẹ của Sa-l-mn, m rằng: B h chẳng hay rằng A-đ-ni-gia, con trai Ha-ght, đ lm vua, m a-vt, cha ta, chẳng hay biết sao?
12. Thế th, by giờ, hy nghe; ti sẽ cho b một kế để b cứu mạng sống mnh v mạng sống của Sa-l-mn.
13. Hy đi ra mắt vua a-vt, v tu rằng: i vua, cha ti! cha h chẳng c thề cng con đi của cha rằng: Con trai ngươi l Sa-l-mn ắt sẽ trị v?
14. Trong lc b tu với vua như vậy, th chnh ti cũng sẽ đi vo sau, lm cho quả quyết cc lời của b.
15. Vậy, Bt-S-ba đi đến cng vua, tại trong phng. Vua đ gi lắm c A-bi-sc, người Su-nem, hầu hạ người.
16. Bt-S-ba ci mnh xuống v lạy trước mặt vua. Vua hỏi rằng: Ngươi muốn chi?
17. B tu rằng: Cha ti i! cha đ nhơn danh Gi-h-va ức Cha Trời cha thề cng con đi của cha rằng: Sa-l-mn con trai ngươi sẽ trị v kế ta, v n sẽ ngồi trn ngi ta.
18. i vua cha ti! nhưng by giờ, A-đ-ni-gia lm vua, m cha chẳng biết chi đến.
19. Người lại c giết b đực, b tơ mập, v chin rất nhiều, cũng c mời hết thảy cc vương tử với A-bia-tha, thầy tế lễ, v Gi-p, quan tổng binh; nhưng người khng mời Sa-l-mn, kẻ ti tớ vua.
20. i vua cha ti! cả Y-sơ-ra-n đều xy mắt về vua, đợi vua cho họ biết ai l người kế vua phải ngồi trn ngai của vua, l cha ti.
21. Chẳng vậy, khi vua cha ti an giấc với cc tổ phụ, th ti v con trai ti l Sa-l-mn sẽ bị xử như kẻ c tội.
22. B đương cn tu với vua, th tin tri Na-than đến.
23. Người ta đến thưa cng vua rằng: Nầy c tin tri Na-than. Na-than ra mắt vua, sấp mnh xuống trước mặt người m lạy.
24. v ni rằng: i vua cha ti! c phải vua đ phn rằng: A-đ-ni-gia sẽ trị v kế ta v ngồi trn ngai ta, chăng?
25. Thật vậy, ngy nay, người đ đi xuống giết b, b tơ mập, v chin rất nhiều, cng mời hết thảy cc vương tử, quan tướng, v thầy tế lễ A-bia-tha; ka, họ ăn uống tại trước mặt người, v la ln rằng: A-đ-ni-gia vạn tuế!
26. Cn ti l kẻ ti tớ vua, thầy tế lễ Xa-đốc, B-na-gia, con trai Gi-h-gia-đa, v Sa-l-mn, ti tớ vua, th người chẳng c mời.
27. Việc ny h phải bởi vua cha ti m ra? V lại vua khng cho cc ti tớ vua biết ai l người kế vua, phải ngồi trn ngai của vua cha ti.
28. Vua a-vt đp rằng: Hy gọi Bt-S-ba cho ta. B vo v đứng trước mặt vua.
29. a-vt bn thề m rằng: Nguyện ức Gi-h-va hằng sống, l ấng đ giải cứu mạng sống ta khỏi cc hoạn nạn!
30. Ta nhơn danh Gi-h-va ức Cha Trời của Y-sơ-ra-n m thề cng ngươi rằng: Quả hẳn Sa-l-mn, con trai ngươi, sẽ trị v kế ta, n sẽ ngồi trn ngai thế cho ta; th ngy nay ta sẽ lm hon thnh điều đ.
31. Bt-S-ba ci mặt xuống đất v lạy trước mặt vua, m tu rằng: Nguyện vua a-vt, cha ti, vạn tuế!
32. oạn, vua a-vt ni: Hy gọi cho ta thầy tế lễ Xa-đốc, tin tri Na-than, v B-na-gia, con trai của Gi-h-gia-đa. Mấy người ấy bn ra mắt vua.
33. Rồi vua ni với họ rằng: Hy đem cc đầy tớ của chủ cc ngươi theo, đỡ Sa-l-mn, con trai ta, ln cỡi con la của ta, rồi đưa n đến Ghi-hn.
34. Ở đ, thầy tế lễ Xa-đốc v tin tri Na-than phải xức dầu cho người lm vua Y-sơ-ra-n. oạn, cc ngươi hy thổi kn ln m họ rằng:
35. Vua Sa-l-mn vạn tuế! Cc ngươi sẽ theo sau người m ta đ lập lm vua của Y-sơ-ra-n v Giu-đa.
36. B-na-gia, con trai Gi-h-gia-đa tu cng vua rằng: A-men! Gi-h-va ức Cha Trời của vua cha ti, cũng phn định như vậy.
37. ức Gi-h-va đ ở cng vua cha ti thể no, nguyện Ngi cũng ở cng Sa-l-mn thể ấy, v khiến ngi người cn cao trọng hơn ngi của vua a-vt, l cha ti!
38. oạn, thầy tế lễ Xa-đốc, tin tri Na-than, B-na-gia, con trai Gi-h-gia-đa, những người K-r-tht v Ph-l-tht, đều đi xuống, đỡ Sa-l-mn ln cỡi con la của vua a-vt rồi đưa người đến Ghi-hn.
39. Thầy tế lễ Xa-đốc lấy ci sừng dầu trong ền tạm, v xức cho Sa-l-mn. Người ta thổi kn, cả dn sự đều h ln rằng: Vua Sa-l-mn vạn tuế!
40. Chng đều theo người đi ln, thổi so, v vui mừng khn xiết, đến nỗi đất rng động bởi tiếng la của họ.
41. A-đ-ni-gia v hết thảy kẻ dự tiệc với mnh đều nghe tiếng ny khi vừa ăn xong. Lc Gi-p nghe tiếng kn, th ni: Sao trong thnh c tiếng xn xao ấy?
42. Người hy cn ni, ka Gi-na-than, con trai thầy tế lễ A-bia-tha, chợt đến. A-đ-ni-gia ni với người rằng: Hy vo, v ngươi l một tay dng sĩ, chắc ngươi đem những tin lnh.
43. Nhưng Gi-na-than đp với A-đ-ni-gia rằng: Thật tri hẳn. Vua a-vt, cha chng ta, đ lập Sa-l-mn lm vua.
44. Vua c sai thầy tế lễ Xa-đốc, tin tri Na-than, B-na-gia, con trai Gi-h-gia-đa, người K-r-tht cng người Ph-l-nt đi theo người, v họ đ đỡ người ln cỡi con la của vua.
45. oạn, tại Ghi-hn, thầy tế lễ Xa-đốc v tin tri Na-than đ xức dầu cho người lm vua; họ đ từ đ trở ln cch reo mừng, v cả thnh đều vang động. l tiếng xn xao m cc ng đ nghe.
46. Lại, Sa-l-mn đ ngồi trn ngi nước;
47. cc ti tớ của vua đến chc phước cho vua a-vt, cha chng ta, m tu rằng: Nguyện ức Cha Trời của vua lm cho danh Sa-l-mn tn vinh hơn danh của vua, v khiến cho ngi người cao trọng hơn ngi của vua! Rồi ci lạy nơi giường mnh;
48. v c ni như vầy: ng khen ngợi thay Gi-h-va ức Cha Trời của Y-sơ-ra-n, v ngy nay Ngi c ban một người để ngồi trn ngi của ti m mắt ti xem thấy.
49. Bấy giờ, hết thảy cc người dự tiệc với A-đ-ni-gia đều bắt sợ hi, đứng dậy, ai đi đường nấy.
50. A-đ-ni-gia cũng sợ Sa-l-mn hay điều đ, rằng: Nầy, A-đ-ni-gia sợ vua Sa-l-mn; ka người đ nắm cc sừng bn thờ.
51. C người đến thuật cho Sa-l-mn hay điều đ, rằng: Nầy, A-đ-ni-gia sợ vua Sa-l-mn; ka người đ nắm cc sừng bn thờ, m ni rằng: Hm nay, vua Sa-l-mn hy thề với ti rằng vua sẽ khng giết đầy tớ người bằng gươm.
52. Sa-l-mn đp rằng: Nếu người ăn ở ra người tử tế, th chẳng một sợi tc no của người sẽ rụng xuống đất; bằng c thấy sự c nơi người, ắt người sẽ chết.
53. Vua Sa-l-mn sai kẻ đem người xuống khỏi bn thờ. A-đ-ni-gia đến sấp mnh xuống trước mặt Sa-l-mn; Sa-l-mn bn ni với người rằng: Hy trở về nh ngươi.

1 Cc Vua 2    chọn đoạn khc

1. Khi ngy của a-vt hầu trọn, người truyền lịnh cho Sa-l-mn, con trai mnh, m rằng:
2. Ta hầu đi con đường chung của thế gian, kh mạnh dạn v nn người trượng phu!
3. Hy giữ điều Gi-h-va ức Cha Trời muốn con giữ, để đi trong đường lối Ngi, gn giữ những luật php, điều răn, mạng lịnh, v sự dạy dỗ của Ngi, y như đ chp trong luật php của Mi-se, hầu cho con lm điều chi hay l đi nơi no cũng đều được thnh cng,
4. v ức Gi-h-va sẽ lm ứng nghiệm lời Ngi đ phn về ta, rằng: Nhược bằng cc con trai ngươi cẩn thận về đường lối mnh, hết lng, hết theo lẽ thật m đi ở trước mặt ta, th ngươi sẽ chẳng hề thiếu người ngồi trn ngi Y-sơ-ra-n.
5. Con biết sự Gi-p, con trai X-ru-gia, đ lm cho cha, sự n đ lm cho hai quan tướng của Y-sơ-ra-n, l p-ne, con trai của N-rơ, v A-ma-sa, con trai của Gi-the, l hai người n đ giết, lm đổ huyết ra trong lc ha bnh như trong cơn chiến trận, v khiến cho huyết đổ ra trong chiến trận dnh vo đai n thắt lưng, cng vo giy n mang nơi chơn.
6. Con hy cứ sự khn ngoan con m cư xử, chớ để đầu bạc n xuống m phủ cch bnh yn.
7. Con hy ở với cc con trai Bt-xi-lai, người Ga-la-t, cch nhơn từ cho họ ăn đồng bn cng con; v chnh chng n đ đi cha như vậy, m đến đn rước cha, lc cha chạy trốn trước mặt p-sa-lm, anh con.
8. Nầy cn kẻ ở với con, l Si-m-i, con trai Gh-ra, người Bn-gia-min, ở A-hu-rim, l kẻ lấy những lời độc c m nguyền rủa cha trong ngy cha đi đến Ma-ha-na-im; nhưng n xuống đn cha tại Gi-đanh, th cha đ nhơn danh ức Gi-h-va m thề với n rằng: Ta sẽ chẳng giết ngươi bằng gươm.
9. By giờ, con chớ để n khỏi phạt, v con l khn ngoan, biết thế no phải xử n: con kh lm cho đầu bạc n dnh mu m xuống m phủ.
10. a-vt an giấc với cc tổ phụ mnh, v được chn trong thnh a-vt.
11. Những ngy a-vt trị v trn Y-sơ-ra-n l bốn mươi năm: người trị v bảy năm tại Hếp-rn, v ba mươi ba năm tại Gi-ru-sa-lem.
12. oạn, Sa-l-mn ngồi trn ngai a-vt, cha mnh, v nước người được lập rất vững bền.
13. A-đ-ni-gia, con trai Ha-ght, đến cng Bt-s-ba, mẹ của Sa-l-mn. B ni: Ngươi đến c bnh an chớ? Người thưa rằng: Phải, c bnh an.
14. Người lại rằng: Ti c một lời ni cng b. B đp: Hy ni.
15. Người tiếp: B biết rằng nước vốn thuộc về ti, v cả Y-sơ-ra-n đều mong thấy ti trị v; nhưng ngi nước đ trở nn của em ti, v do nơi ức Gi-h-va m thuộc về người.
16. Vậy by giờ, ti c một sự xin với b, chớ từ chối. B đp: Hy ni.
17. Người ni: Xin b hy ni với vua Sa-l-mn (v người chẳng chối g với b), v cầu người cho ti lấy A-bi-sc, người Su-nem, lm vợ.
18. Bt-S-ba đp: ược, ta sẽ ni với vua gim cho ngươi.
19. Bt-S-ba đi đến vua Sa-l-mn, để ni với người gim cho A-đ-ni-gia. Vua đứng dậy đi đn b, ci xuống lạy b; đoạn, người ngồi trn ngai mnh, v sai đặt một ngai khc cho mẹ mnh; b bn ngồi bn tay hữu vua.
20. B ni với vua rằng: Mẹ c một việc nhỏ xin con, con chớ từ chối. Vua đp: Mẹ i! xin hy ni; v ti sẽ chẳng từ chối với mẹ đu.
21. B tiếp: Hy ban A-bi-sc, người Su-nem, lm vợ A-đ-ni-gia, l anh con.
22. Nhưng vua Sa-l-mn thưa cng mẹ mnh rằng: Cớ sao mẹ xin A-bi-sc, người Su-nem, cho A-đ-ni-gia? Cũng hy xin nước cho người lun, v người l anh cả ti; hy xin cho người, cho thầy tế lễ A-bia-tha, v cho Gi-p, con trai X-ru-gia.
23. Vua Sa-l-mn bn chỉ ức Gi-h-va m thề rằng: A-đ-ni-gia c ni lời đ nghịch với mạng sống mnh; bằng chẳng, nguyện ức Cha Trời xử ti cch nặng nề!
24. By giờ, ti chỉ ức Gi-h-va hằng sống, l ấng đ lm cho ti vững vng, v khiến ti ngồi trn ngai của a-vt, cha ti, cng lập một nh cho ti y như lời Ngi đ hứa, m thề rằng: A-đ-ni-gia sẽ bị xử tử chnh ngy hm nay.
25. Vua Sa-l-mn bn truyền lịnh cho B-na-gia, con trai Gi-h-gia-đa, xng đnh A-đ-ni-gia, th người chết.
26. oạn, vua ni với thầy tế lễ A-bia-tha rằng: Hy lui về A-na-tốt, trong đất ngươi, v ngươi đng chết. Song ngy nay ta khng giết ngươi, v ngươi c khing hm giao ước của Cha Gi-h-va, trước mặt a-vt, l cha ta, v bởi v ngươi đ bị hoạn nạn trong cc sự hoạn nạn của cha ta.
27. Như vậy, Sa-l-mn đuổi A-bia-tha ra đi khng cho lm thầy tế lễ của ức Gi-h-va nữa, hầu cho lời của ức Gi-h-va đ phn về nh H-li, tại Si-l, được ứng nghiệm.
28. Tin ny thấu đến Gi-p. (Vả Gi-p đ theo phe A-đ-ni-gia, dầu khng c theo phe của p-sa-lm). Người liền trốn đến ền tạm của ức Gi-h-va, v nắm sừng của bn thờ.
29. Người ta đến tu với vua Sa-l-mn rằng: Gi-p đ trốn đến ền tạm của ức Gi-h-va, v ka người đứng bn cạnh bn thờ. Sa-l-mn bn sai B-na-gia, con trai Gi-h-gia-đa, m dặn rằng: Hy đi đnh giết hắn đi.
30. B-na-gia đi đến ền tạm của ức Gi-h-va, ni cng Gi-p rằng: Vua c ni như vầy: Hy ra khỏi đ. Gi-p đp: Khng; ta muốn chết tại đy. B-na-gia đi thuật lại cho vua, v tu rằng: Gi-p đ ni v đp lại như vậy.
31. Vua ni rằng: Hy lm y như hắn n. Hy giết hắn v chn đi. Như vậy, ngươi sẽ cất khỏi ta v khỏi nh cha ta huyết m Gi-p đ đổ ra v cớ.
32. ức Gi-h-va sẽ khiến huyết hắn đổ lại trn đầu hắn, v hắn đ xng vo hai người cng bnh hơn, tốt hơn hắn, v giết họ bằng gươm, m a-vt, cha ta, khng hay đến chi cả: ấy l p-ne, con trai của N-rơ, quan tướng của đạo binh Y-sơ-ra-n, v A-ma-sa, con trai Gi-the.
33. Huyết hai người ấy sẽ đổ lại trn đầu Gi-p v trn đầu của dng di n cho đến đời đời; cn phần a-vt v dng di người, nh v ngi nước người sẽ nhờ ức Gi-h-va m được bnh yn mi mi.
34. Vậy, B-na-gia, con trai Gi-h-gia-đa, trở ln xng vo Gi-p v giết người. Người được chn ở nh người, tại nơi đồng vắng.
35. Vua đặt B-na-gia, con trai Gi-h-gia-đa, lm quan tổng binh thay cho Gi-p, v lập Xa-đốc lm thầy tế lễ thay cho A-bia-tha.
36. oạn, vua sai đi Si-m-i, v ni với người rằng: Hy cất cho ngươi một ci nh tại Gi-ru-sa-lem, v ở đ; chớ ra đặng đi đầu ny đầu kia.
37. V kh biết rằng ngy no ngươi ra khỏi đ, v đi qua khe Xết-rn, th chắc ngươi sẽ chết: huyết ngươi sẽ đổ lại trn đầu ngươi.
38. Si-m-i thưa với vua rằng: Lời ấy phải lắm, vua cha ti phn dặn điều g, kẻ ti tớ vua sẽ lm điều đ. Vậy, Si-m-i ở lu ngy tại Gi-ru-sa-lem.
39. Cuối ba năm, xảy c hai kẻ ti tớ của Si-m-i trốn đến nh A-kch, con trai Ma-a-ca, vua của Gt. Người ta đến thuật điều đ cho Si-m-i m rằng: Ka, hai kẻ ti tớ ng ở tại Gt.
40. Si-m-i chổi dậy, thắng lừa mnh, đi đến Gt, nơi nh A-kch, đặng tm hai kẻ ti tớ mnh. Gặp đoạn, bn dẫn chng n về.
41. Người ta thuật cho Sa-l-mn rằng Si-m-i ở Gi-ru-sa-lem đ đi đến Gt, rồi trở về.
42. Vua sai đi Si-m-i m phn rằng: Ta h chẳng c bắt ngươi chỉ ức Gi-h-va m thề, v bảo ngươi trước rằng: Kh biết rằng ngy no ngươi ra, v đi đầu ny đầu kia, th ngươi chắc sẽ chết sao? V ngươi c thưa cng ta rằng: Lời ti đ nghe, thậm phải?
43. Vậy, cớ sao ngươi khng giữ lời chỉ ức Gi-h-va m thề, v mạng lịnh ức Gi-h-va truyền cho ngươi?
44. Vua lại ni với Si-m-i rằng: Ngươi biết mọi sự c ngươi đ lm cho a-vt, l cha ta, m lng ngươi vẫn cn nhớ lắm. Vậy nn ức Gi-h-va sẽ khiến sự c của ngươi đổ lại tn đầu ngươi.
45. Nhưng vua Sa-l-mn sẽ được phước, v ngi của a-vt sẽ được lập vững bền đến đời đời.
46. oạn, vua truyền lịnh cho B-na-gia, con trai Gi-h-gia-đa; người bn đi ra đnh giết Si-m-i. Như vậy, ngi nước được vững bền trong tay Sa-l-mn.

1 Cc Vua 3    chọn đoạn khc

1. Sa-l-mn kết thn với Pha-ra-n, vua -dp-t, cưới con gi người, rước nng về thnh a-vt, đợi xy cất xong cung điện ring mnh, đền của ức Gi-h-va, v tường thnh chung quanh Gi-ru-sa-lem.
2. Dn sự hy cn dng của lễ trn cc nơi cao, v cho đến bấy giờ chưa c xy cất đền no cho danh ức Gi-h-va.
3. Sa-l-mn knh mến ức Gi-h-va, v đi theo cc luật lệ của a-vt, cha mnh; song người dng của lễ v xng hương tại trn nơi cao.
4. Vua đi đến Ga-ba-n đặng dng của lễ tại đ, v nơi cao ấy l trọng nhất; trn bn thờ đ Sa-l-mn dng một ngn con sinh lm của lễ thiu.
5. Tại Ga-ba-n, lc ban đm, ức Gi-h-va hiện đến cng Sa-l-mn trong cơn chim bao, v phn với người rằng: Hy xin điều g ngươi muốn ta ban cho ngươi.
6. Sa-l-mn thưa rằng: Cha đ lấy ơn lớn đi kẻ ti tớ Cha, l a-vt, cha ti, theo như người lấy sự trung tn, sự cng bnh v lng ngay trọn vẹn m đi trước mặt ức Gi-h-va; lại Cha c giữ ơn lớn ấy cho người, m ban cho người một con trai ngồi trn ngai của người, y như đ c ngy nay.
7. Gi-h-va ức Cha Trời i! by giờ Cha đ khiến kẻ ti tớ Cha trị v kế a-vt, l cha ti; nhưng ti chỉ l một đứa trẻ nhỏ chẳng biết phải ra vo lm sao.
8. Kẻ ti tớ Cha ở giữa dn của Cha chọn, l một dn đng v số, khng thể đếm được.
9. Vậy, xin ban cho kẻ ti tớ Cha tấm lng khn sng, để đon xt dn sự Ngi v phn biệt điều lnh điều dữ; v ai c thể đon xt dn rất lớn ny của Cha?
10. Lời của Sa-l-mn đẹp lng Cha, v người đ cầu xin sự đ.
11. ức Cha Trời phn với người rằng: Bởi v ngươi đ cầu xin điều ny, m khng xin sự sống lu, khng xin sự giu c, cũng khng xin mạng của những kẻ th nghịch ngươi, nhưng xin sự thng minh để biết xt đon,
12. nầy, ta đ lm theo lời cầu xin của ngươi, ban cho ngươi tấm lng khn ngoan thng sng đến đỗi trước ngươi chẳng c ai bằng, v sau ngươi cũng sẽ chẳng c ai ngang.
13. Vả lại, ta cũng đ ban cho ngươi những điều ngươi khng xin, tức l sự giu c v sự vinh hiển, đến đỗi trọn đời ngươi, trong vng cc vua, sẽ chẳng c ai giống như ngươi.
14. Lại nếu ngươi đi trong đường lối ta, như a-vt, cha ngươi, đ đi, th ta sẽ khiến cho ngươi được sống lu ngy thm.
15. Bấy giờ, Sa-l-mn thức dậy, thấy l một điềm chim bao. Người trở về Gi-ru-sa-lem, đứng trước mặt hm giao ước của ức Gi-h-va, dng của lễ thiu cng của lễ th n, v đi tiệc cho hết thảy ti tớ mnh.
16. Bấy giờ, c hai con bợm đến cng vua, đứng trước mặt vua.
17. Một đứa ni: Cha ti i! người đờn b ny v ti ở chung nhau một nh, v ti đẻ bn người trong nh đ.
18. Sau b ngy, người ny cũng đẻ; chng ti ở chung nhau, chẳng một người lạ no ở với chng ti trong nh; chỉ c hai chng ti ở đ m thi.
19. Lc ban đm, con trai của người nầy chết, bởi v người đ nằm đ trn n.
20. m khuya người chổi dậy, v trong khi con đi vua ngủ, th người lấy con trai ti khỏi bn ti, m để n nằm trong lng mnh; rồi đặt con trai chết của n nằm trong lng ti.
21. Sng sớm, ti thức dậy đặng cho con trai ti b, th thấy n đ chết; nhưng sng r, ti nhn n kỹ cng, thấy chẳng phải l con trai ti đ đẻ.
22. Người đờn b kia trả lời rằng: Khng phải vậy; v đứa sống l con trai tao, đứa chết l con trai mầy. Song đờn b ny ni: Khng phải vậy đu; đứa chết l con trai mầy, cn đứa sống l con trai tao. Hai người ci nhau như vậy trước mặt vua.
23. Vua bn phn rằng: Người ny ni: ứa cn sống l con trai tao, v đứa chết l con trai mầy. Người kia ni: Khng phải vậy đu; song con trai mầy ấy l đứa chết, v con trai tao ấy l đứa sống.
24. Vua bn tiếp rằng: Vậy, hy đem cho ta một cy gươm. Người ta đem cho vua một cy gươm.
25. Vua lại phn: Hy chia đứa trẻ sống lm hai; phn nửa cho người nầy v phn nửa cho người kia.
26. Nhưng mẹ của đứa trẻ sống, v gan ruột cảm động thương yu con mnh, bn tu với vua rằng: i cha ti! Xin hy cho người kia con trẻ sống, chớ giết n. Nhưng người kia ni rằng: N sẽ chẳng thuộc về tao, cũng chẳng thuộc về mầy; hy chia n đi.
27. Bấy giờ, vua cất tiếng phn rằng: Hy cho người nầy đứa trẻ sống, chớ giết n ấy l mẹ n.
28. Cả Y-sơ-ra-n đều nghe sự đon xt m vua đ lm, th bắt knh sợ vua, v thấy trong lng người c sự khn ngoan của ức Cha Trời đặng xử đon cng bnh.

1 Cc Vua 4    chọn đoạn khc

1. Vua Sa-l-mn trị v trn cả Y-sơ-ra-n.
2. Nầy l cc triều thần của người: A-xa-ria, con trai thầy tế lễ Xa-đốc;
3. -li--rếp v A-hi-gia, con trai của Si-na, lm k lục; Gi-h-sa-pht, con trai A-hi-lt, lm thủ bộ;
4. B-na-gia, con trai Gi-h-gia-đa, lm tổng binh, Xa-đốc v A-bia-tha lm thầy tế lễ.
5. A-xa-ria, con trai na-than, lm đầu cc quan lại; Xa-bt, con trai Na-than, lm tể tướng v l bạn của vua;
6. A-hi-sa, lm quan cai cung điện; v A-đ-ni-ram, con trai p-đa, coi việc cống thuế.
7. Sa-l-mn c mười hai người lm đầu quan lại cai trị cả Y-sơ-ra-n, để cung cấp lương thực cho vua v cho nh vua: mỗi người trong một năm phải cung cấp một thng.
8. Nầy l cc tn họ: Con trai Hu-rơ, coi về trong ni p-ra-im;
9. con trai -kem coi về Ma-kt, Sa-an-bim, Bết-S-mết, v -ln của Bết-Ha-na;
10. con trai H-sết, coi về A-ru-bốt người coi lun S-c v cả xứ H-phe.
11. Con trai A-bi-na-đp coi cả đồng cao -rơ; Ta-pht, con gi của Sa-l-mn, l vợ người.
12. Ba-a-na, con trai A-hi-lt, coi Tha-a-nc, M-ghi-đ, v cả xứ Bết-S-an, ở gần Xạt-han dưới Gt--n, từ Bết-S-an cho đến A-bn-M-h-la v cho đến khỏi bn kia Giốc-m-am.
13. Con trai Gh-be ở tại Ra-mốt của Ga-la-t; người coi thn Giai-rơ, Giai-rơ l con trai của Ma-na-se; người cũng cai trị miền Ạt-gốp, trong Ba-san, su mươi thnh lớn c tường thnh v then cửa đồng.
14. A-hi-na-đp, con trai Y-đ, ở tại Ma-ha-na-im;
15. A-hi-mt, trong địa phận Np-ta-li; người cũng cưới một con gi của Sa-l-mn lm vợ, tn l Bch-mt.
16. Ba-a-na, con trai Hu-sai, ở trong xứ A-se v A-lốt;
17. Gi-h-sa-pht, con trai Pha-ru-c coi về Y-sa-ca;
18. Si-m-i, con trai -la, coi về Bn-gia-min;
19. Gh-be, con trai U-ri, coi về xứ Ga-la-t, thuở xưa vốn l xứ của Si-hn, vua dn A-m-rt v của c, vua Ba-san. Chỉ c một mnh người lm đầu quan lại coi về cả miền ny.
20. Dn Giu-đa v Y-sơ-ra-n đng như ct trn bờ biển, ăn uống v vui chơi.
21. Sa-l-mn cai trị trn cc nước, từ sng ci cho đến xứ Phi-li-tin, cho đến ranh -dp-t. Cc nước ấy đều tiến cống v phục Sa-l-mn trọn đời người.
22. Lương thực của nh Sa-l-mn cần dng trong mỗi ngy l: ba mươi c-rơ bột miến lọc, v su mươi c-rơ bột miến thường,
23. mười con b mập, hai mươi con b nơi đồng cỏ, v một trăm con chin, khng kể nai đực, hong dương, c tong, v vịt g nui mập.
24. Vả lại, Sa-l-mn cai trị trn cc xứ ở bn ny sng, trn cc vua của mấy xứ đ, từ Tp-sắc cho đến Ga-xa v người ha hảo với cc dn ở bốn pha.
25. Trọn đời vua Sa-l-mn trị v, dn Giu-đa v Y-sơ-ra-n ăn ở yn ổn v sự từ an cho đến B-e-S-ba, ai nấy đều ở dưới cy nho v cy vả mnh.
26. Sa-l-mn c bốn vạn tu để ngựa gc xe, v một vạn hai ngn lnh kỵ.
27. Cc người lm đầu quan lại, mỗi người một thng, lo sắm sửa đồ cần dng cho vua Sa-l-mn v cho hết thảy những người được nhận tiếp nơi bn vua, chẳng thiếu chi hết.
28. Họ theo phin mnh, mỗi người sắm sửa đem đến nơi vua ở, la mạch v rơm cho ngựa dng để ko v để cỡi.
29. ức Cha Trời ban cho Sa-l-mn sự khn ngoan, sự thng sng rất cao, cng lng rộng ri như ct trn bờ biển.
30. Sự khn ngoan của Sa-l-mn trổi hơn sự khn ngoan của mọi người phương đng, v sự khn ngoan của người -dp-t.
31. Người khn ngoan hơn mọi người, khn ngoan hơn -than, người Ếch-ra-ht, hơn H-man, Canh-cn, v ạt-đa, l cc con trai Ma-hn; danh tiếng người đồn ra trong cc dn tộc chung quanh.
32. Người ni ba ngn cu chm ngn, v lm một ngn năm, bi thơ.
33. Người luận về cy cối, từ cy b hương của Li-ban cho đến chm kinh giới mọc ra nơi vch; người cũng c luận về loi vật, chim, loi cng trng, v c.
34. C lẽ từ cc dn tộc đến nghe sự khn ngoan của Sa-l-mn, v cc vua ở thế gian m đ nghe ni về sự khn ngoan của người, đều sai sứ đến.

1 Cc Vua 5    chọn đoạn khc

1. Hi-ram, vua Ty-rơ, hay Sa-l-mn đ được xức dầu lm vua đặng kế vị cha người, bn sai ti tớ mnh đến cng người; v Hi-ram vẫn yu mến a-vt lun.
2. Sa-l-mn sai sứ ni với Hi-ram rằng:
3. Vua biết rằng a-vt, thn phụ ti, khng cất được một ci đền cho danh Gi-h-va ức Cha Trời người, v cớ chinh chiến th nghịch vy tứ pha người, cho đến ngy ức Gi-h-va đ khiến chng n phục dưới chơn người.
4. Nhưng by giờ, Gi-h-va ức Cha Trời ti đ ban cho ti bằng yn tứ pha, chẳng cn cừu địch, chẳng cn tai họa.
5. Vậy, ti tnh cất một ci đền cho danh Gi-h-va ức Cha Trời ti, theo như ức Gi-h-va đ phn cng a-vt, cha ti, m rằng: Con trai ngươi, m ta sẽ khiến ngồi trn ngai ngươi kế vị ngươi, sẽ cất một ci đền cho danh ta.
6. Vậy by giờ, xin vua hy truyền cho đầy tớ của vua đốn cho ti cy b hương trn ni Li-ban; ti cũng sẽ truyền cho cc đầy tớ ti gip đỡ cc đầy tớ vua, v ti sẽ pht cho vua cng gi của họ, ty theo vua sẽ định v vua biết rằng chẳng ai trong chng ta thạo đốn gỗ như dn Si-đn.
7. Khi Hi-ram nghe lời của Sa-l-mn, th mừng lắm, m rằng: Ngy nay đng khen ngợi thay ức Gi-h-va, v đ ban cho a-vt một con trai khn ngoan, để trị v dn sự lớn ny!
8. Hi-ram bn sai sứ đp lời cho Sa-l-mn rằng: Ti đ nghe được lời vua sai ni với ti; mọi điều vua ước ao về gỗ b hương v gỗ tng, th ti sẽ lm hết.
9. Cc đầy tớ ti sẽ ko gỗ ấy từ Li-ban đến biển, đng b thả biển cho đến nơi vua sẽ chỉ cho. Ở đ ti sẽ sả n ra, v vua sẽ nhận lấy đem đi. Cn vua, sẽ lm cho thỏa ti m cấp lương thực cho nh ti.
10. Vậy, Hi-ram cấp cho Sa-l-mn gỗ b hương v gỗ tng, bao nhiu ty người muốn.
11. Cn Sa-l-mn cấp cho Hi-ram hai vạn c-rơ la mạch, dng lm lương thực cho nh người, v hai mươi c-rơ dầu rất trong. l số Sa-l-mn cấp cho Hi-ram mỗi năm.
12. Như vậy, ức Gi-h-va ban sự khn ngoan cho Sa-l-mn y như Ngi đ hứa với người. Hi-ram v Sa-l-mn ha nhau v lập giao ước với nhau.
13. Vua Sa-l-mn chiu mộ trong cả Y-sơ-ra-n những người lm xu, số l ba vạn người,
14. sai họ đi đến Li-ban, thay phin mỗi thng mười ngn người họ ở một thng tại Li-ban, thay phin mỗi thng mười ngn người họ ở một thng tại Li-ban v hai thng nơi nh mnh; A-đ-ni-gia quản xuất người lm xu.
15. Sa-l-mn cn c bảy vạn người khing gnh, v tm vạn người đẽo đ trong
16. khng kể những đốc cng, số l ba ngn ba trăm người, m Sa-l-mn đ đặt coi sc cng việc v sai khiến dn lm việc.
17. Vua truyền họ lấy đ lớn, đ qu gi m đẽo đi, đặng dng lm nền của đền thờ.
18. Cc thợ của Sa-l-mn v của Hi-ram với người Ghi-b-lt, đẽo đ v dọn cy cng đ đặng cất đền.

1 Cc Vua 6    chọn đoạn khc

1. Xảy ra năm bốn trăm tm mươi, sau khi dn Y-sơ-ra-n ra khỏi xứ -dp-t, l năm thứ tư của Sa-l-mn trị v trn Y-sơ-ra-n, nhằm thng Xp, nghĩa l thng thứ hai, th người cất đền của ức Gi-h-va.
2. Ci đền m vua Sa-l-mn cất cho ức Gi-h-va, bề di c su mươi thước, bề ngang hai mươi thước.
3. Ci hin cửa ở trước đền bề di hai mươi thước, bằng bề ngang của đền, v rộng mười thước ở trước đền.
4. Vua cũng lm cho đến những cửa sổ c song, khun cy.
5. Người cất những từng lầu, dựa vo vch từ pha đền, tức l dựa vo vch chung quanh đền thờ v nơi thnh; cũng lm những phng chung quanh đền.
6. Từng dưới rộng năm thước, từng giữa rộng su thước; v từng trn rộng bảy thước, v vua cất sụt lui cc vch vng ngoi nh, đặng trnh sườn x honh đm vo vch đền.
7. Khi cất đền, người ta dng đ đ đẽo sẵn nơi hầm, nn khng nghe tiếng ba, ru hay l kh dụng khc bằng sắt tại nơi đền đương khi cất.
8. Cửa vo cc phng từng thứ nh, ở bn pha hữu của đền; người ta đi ln từng giữa bởi một ci thang khu ốc; rồi từ từng giữa ln từng thứ ba.
9. Khi cất đền xong; th Sa-l-mn lợp n bằng đn tay v vn gỗ b hương,
10. cũng cất những từng lầu năm thước dựa vo tứ pha đền, dnh với nh bởi cy đ b hương.
11. Bấy giờ c lời ức Gi-h-va phn với Sa-l-mn rằng:
12. về nh ny m ngươi đương xy cất, nếu ngươi vng theo cc luật lệ ta, noi theo cc mạng lịnh ta, giữ v đi trong hết thảy cc điều răn của ta, th ta sẽ v ngươi lm hon thnh lời ta đ hứa cng a-vt, cha ngươi.
13. Ta sẽ ngự giữa dn Y-sơ-ra-n, chẳng hề bỏ Y-sơ-ra-n, l dn ta.
14. Ấy vậy, Sa-l-mn xy đền v lm cho hon thnh.
15. Người lấy vn b hương đng vch pha trong đền, từ đất cho đến trần, v lt nền đất bằng vn cy tng.
16. Từ cuối pha trong đền hai mươi thước, người đng ngăn bằng vn b hương, từ nền cho đến trần, đặng lm nơi ch thnh.
17. Cn bốn mươi thước kia, lm tiền đường của đền thờ.
18. Ở pha trong đền, c gỗ b hương chạm hnh dưa c v hoa mới nở; ton l gỗ b hương, khng thấy đ.
19. Cn nơi ch thnh, Sa-l-mn đặt ở pha trong đền, tận cuối trong, đặng để hm giao ước của ức Gi-h-va tại đ.
20. Pha trong nơi ch thnh c hai mươi thước bề di, hai mươi thước bề ngang, bọc n bằng vng rng, v cũng bọc vng bn thờ bằng cy b hương nữa.
21. Sa-l-mn bọc vng rng tuồng trong của nh, v lấy xiềng vng giăng trước nơi ch thnh v bọc bằng vng.
22. Người cũng bọc vng ton cả nh; người cũng lt vng khắp mặt bn thờ ở đằng trước nơi ch thnh.
23. Người lm cho nơi ch thnh hai ch-ru-bin bằng gỗ -li-ve, bề cao mười thước.
24. Cnh ny v cnh kia của mỗi ch-ru-bin c năm thước, thế l mười thước từ cht cnh ny tới cht cnh kia.
25. Ch-ru-bin thứ nh cũng c mười thước. Hai ch-ru-bin đều đồng một cỡ v một dng với nhau.
26. Ch-ru-bin ny c mười thước bề cao, v ch-ru-bin kia cũng vậy.
27. Sa-l-mn để hai ch-ru-bin tại nơi ch thnh, ở trong cng của đền cnh của ch-ru-bin thứ nhất đụng nhau tại giữa nơi ch thnh.
28. Người cũng bọc vng cho hai ch-ru-bin.
29. Bốn pha vch đền, pha trong v pha ngoi, Sa-l-mn khiến chạm nổi ln hnh ch-ru-bin, cy ch l v hoa nở;
30. cũng phủ đất nh bằng vng, bề trong v bề ngoi.
31. Tại chỗ vo nơi ch thnh, người lm một ci cửa hai cnh bằng gỗ -li-ve; thanh v cột chon một phần năm của mặt tiền.
32. Người khiến chạm nổi ln trn hai cnh cửa bằng gỗ -li-ve ấy những hnh ch-ru-bin, cy ch l v hoa nở; rồi bọc bằng vng, trng vng ra trn hnh ch-ru-bin v hnh cy ch l.
33. Về cửa đền thờ, người cũng lm cột bằng gỗ -li-ve, chon hết một phần tư của vch,
34. lại lm hai cnh cửa bằng gỗ tng; mỗi cnh c hai miếng tr khp lại được.
35. Sa-l-mn khiến chạm nổi ln những hnh ch-ru-bin, cy ch l v hoa nở; rồi bọc bằng vng, trng vng ra trn cc vật chạm trổ.
36. Người xy tường hnh lang pha trong bằng ba hng đ chạm, v một hng cy x gỗ b hương.
37. Năm thứ tư, năm thng Xp, ci nền của đền thờ ức Gi-h-va đ đặt;
38. năm thứ mười một, nhằm thng Bu-lơ, nghĩa l thng tm, đền thờ hon thnh trong mọi phần n, theo kiểu đ ra. Sa-l-mn cất đền hết bảy năm.

1 Cc Vua 7    chọn đoạn khc

1. Sa-l-mn cũng cất cung điện mnh, xong mọi việc trong mười ba năm.
2. Người lại cất ci cung rừng Li-ban, bề di một trăm thước, bề ngang năm mươi thước v bề cao ba mươi thước, đặt trn bốn hng cột bằng gỗ b hương c những x ngang bằng gỗ b hương để trn những cột.
3. Trần của cc phng bởi cột chống đỡ, số l bốn mươi lăm cy, mười lăm cy mỗi dy, đều đng bằng vn gỗ b hương.
4. C ba dy phng, cửa sổ đối ngang nhau.
5. Hết thảy cửa v cột đều vung, v cc cửa sổ của ba dy phng đều đối mặt nhau.
6. Người cất hin cửa c trụ, bề di năm mươi thước: trước hin ny c một hin khc cũng c trụ v bực.
7. Sa-l-mn cũng xy hin để ngai, l nơi người xt đon, v gọi l hin xt đon; rồi dng vn gỗ b hương lt từ nền đến trần.
8. Cung của Sa-l-mn ở trong sn thứ nh pha sau cửa hin, cũng xy một cch giống như vậy. Cũng xy cho con gi Pha-ra-n m Sa-l-mn đ cưới, một ci cung như kiểu của hin ny.
9. Cc cung điện ny đều xy bằng đ qu, đục theo thước tấc, cưa xẻ, hoặc bề trong hay bề ngoi, từ nền đến cổ bồng cy cột, v cho đến vch cửa sn lớn đều cũng vậy.
10. Ci nền th bằng đ qu v lớn, c hn th mười thước, hn th tm thước.
11. Trn cc nền ny, lại cn những đ qu đục theo thước tấc v gỗ b hương.
12. Vch hnh lang lớn, tứ vi c ba hng đ chạm v một hng cy đ bằng gỗ b hương, y như hng lang pha trong của đền ức Gi-h-va, v y như cửa hin đền.
13. Vua Sa-l-mn sai người đi Hi-ram ở Ty-rơ đến.
14. Người l con trai của một đờn b ga về chi phi Np-ta-li, cn cha l người Ty-rơ, lm thợ đồng. Hi-ram đầy sự khn ngoan, thng hiểu, c ti lm cc thứ cng việc bằng đồng. Người đến vua Sa-l-mn, v lm mọi cng việc người.
15. Người lm hai cy trụ bằng đồng, cy thứ nhất cao mười tm thước, v một sợi dy mười hai thước đo bề trn của cy thứ nh.
16. Người đc hai đầu trụ bằng đồng, đặt n trn cht trụ, bề cao đầu trụ ny l năm thước.
17. Những mặt vng xe lại v những dy hoa tro như chuyền nhỏ trang điểm đầu trụ đặt ở trn cht trụ; c bảy dy hoa cho đầu trụ ny, v bảy dy hoa cho đầu trụ kia.
18. Hi-ram vấn chung quanh mặt vng ny hai hng tri lựu đặng trang sức cho đầu trụ ny, v cũng lm như vậy cho đầu kia.
19. Những đầu trụ ở trn cc cy trụ trong hin cửa, đều c hoa huệ ở cht, cao bốn thước.
20. Những đầu trụ ở trn trụ nẩy ra liền thn trn nơi hầu bn pha kia mặt vng: c hai trăm tri lựu sắp hai hng vng chung quanh hai đầu trụ.
21. Hi-ram dựng những cy trụ trong hin cửa đền thờ. Người dựng cy trụ bn hữu, v đặt tn l Gia-kin; đoạn dựng cy trụ bn tả, đặt tn l B-ch.
22. Trn cht trụ, th chế hnh hoa huệ. Cng việc lm những cy trụ đều hon thnh l như vậy.
23. Người cũng lm biển đc, hnh trn, cao năm thước; từ mp ny đến mp kia c mười thước, một sợi dy ba mươi thước đo vng trn của n.
24. Dưới mp biển c hai hng dưa c vy chung quanh, cứ mỗi thước mười tri, đc liền một với biển.
25. Biển để k trn mười hai con b, ba con hướng về bắc, ba con hướng về ty, ba con hướng về nam, v ba con hướng về đng. Biển th đặt trn lưng cc con b ấy, v pha sau thn con b đều xy vo trong.
26. Biển đầy một gang tay v mp lm giống mp chn v cch như bng huệ; n đựng hai ngn bt.
27. Người cũng lm mười vin tng đồng, mỗi vin bốn thước bề di, bốn thước bề ngang, v ba thước bề cao.
28. Cc vin tng lm cch ny: C những miếng trm đng vo khung.
29. Trn cc trm đng vo khung ny c hnh sư tử, b, v ch-ru-bin; nơi tring trn, cũng c như vậy. Cn nơi tring dưới sư tử v b, c những dy hoa thng.
30. Mỗi vin tng c bốn bnh xe đồng với cốt đồng, v nơi bốn gc c những ci đế đc để chịu ci chậu v những dy hoa ở bn mỗi ci đế.
31. Giữa vin tng trn đầu trụ c một miệng trn su một thước, v rộng một thước rưỡi. Ci miệng ny cũng c hnh chạm trổ. Cn cc miếng trm th vung, chớ khng phải trn.
32. Bốn bnh xe đều ở dưới những miếng trm; v xc cốt bnh xe th đng vo vin tng. Mỗi bnh xe cao một thước rưỡi.
33. Bnh lm như bnh của ci cộ: Trục, vnh, căm, v tum n, đều đc cả.
34. C bốn con bọ ở nơi bốn gc của mỗi vin tng v liền với tng.
35. ầu vin tng hnh trn nhọn, v cao nửa thước; n cũng c bin v trm.
36. Trn mặt bin v trm của đế, tại nơi trống của mỗi bin v trm chừa ra, Hi-ram chạm những ch-ru-bin, sư tử, cy ch l, v dy hoa chung quanh.
37. Người theo kiểu ny m lm mười vin tng, đc một thứ, một cỡ, v một dng với nhau.
38. Người cũng lm mười ci thng bằng đồng, mỗi ci chứa bốn mươi bt. Mỗi thng c bốn thước v để trn một tng của mười ci thng bằng đồng, mỗi ci chứa bốn mươi bt. Mỗi thng c bốn thước v để trn một tng của mười ci tng.
39. Người sắp đặt tng như vầy: băm ci về bn hữu đền, v năm ci về bn tả. Cn biển, người để nơi bn hữu đền, về hướng nam đng.
40. Người cũng lm chảo, v, v ảng. Vậy, Hi-ram lm xong mọi cng việc cho Sa-l-mn trong đền của ức Gi-h-va:
41. tức l hai cy trụ, hai đầu trụ trn trn đỉnh trụ, hai tấm mặt vng bao hai đầu trụ trn, lun với đỉnh trụ;
42. bốn trăm tri lựu sắp hai hng vng chung quanh mặt vng bao hai đầu trụ trn nơi đỉnh trụ;
43. mười vin tng v mười ci bồn trn tng;
44. biển đc nguyn miếng một v mười hai con b để dưới biển;
45. chảo, v, v ảng. Cc kh dụng ny m Hi-ram lm cho Sa-l-mn trong đền ức Gi-h-va, đều bằng đồng đnh bng.
46. Vua biểu đc cc vật đ tại đống bằng Gi-đanh, trong một nơi đất st, giữa Su-cốt, v St-than.
47. Sa-l-mn khng cn một mn no trong cc kh dụng ấy, bởi v nhiều qu; người khng xt sự nặng của đồng.
48. Sa-l-mn lại lm những kh dụng cho đền ức Gi-h-va: l bn thờ vng, những bn bằng vng, để bnh trần thiết;
49. chơn đn bằng vng rng đặt trước nơi ch thnh, năm ci ở bn hữu v năm ci ở bn tả cng hoa, thếp đn, v ci nỉa bằng vng;
50. những chn, dao, muỗng, v đồ đựng tro bằng vng rng; những chốt cửa hoặc dng cho cửa của nh pha trong, hoặc nơi ch thnh, hay l dng cho cửa của đền thờ, th đều bằng vng.
51. Cc cng việc m Sa-l-mn lm cho nh ức Gi-h-va, đều được hon thnh l như vậy. oạn, Sa-l-mn sai đem cc vật m a-vt, ca người, đ biệt ra thnh, tức l bạc, vng, cc thứ kh dụng, v để trong kho tng của đền ức Gi-h-va.

1 Cc Vua 8    chọn đoạn khc

1. Bấy giờ, Sa-l-mn vời đến mnh, ở tại Gi-ru-sa-lem, cc trưởng lo Y-sơ-ra-n, hết thảy cc quan trưởng của chi phi, v những trưởng tộc của Y-sơ-ra-n, đặng rước hm giao ước của ức Gi-h-va từ thnh của a-vt, tức l Si-n.
2. Trong lc lễ, nhằm thng -tha-ninh, l thng bảy, hết thảy người nam của Y-sơ-ra-n đều nhm lại cng vua Sa-l-mn.
3. Khi cc trưởng lo Y-sơ-ra-n đ đến, th những thầy tế lễ lấy hm của ức Gi-h-va,
4. dời đi lun với ền tạm. Những thầy tế lễ v người L-vi khing cc đồ đ ln.
5. Vua Sa-l-mn v cả hội chng Y-sơ-ra-n đ hiệp với người, v đứng trước hm, giết b v chin lm của lễ rất nhiều, khng thế đếm được.
6. Những thầy tế lễ đem hm giao ước của ức Gi-h-va đến nơi n, trong nơi ch thnh, dưới cnh ch-ru-bin.
7. V cc ch-ru-bin giương cnh ra trn nơi để hm, che thn trn hm v cc đn khing.
8. Cc đn khing di, đến nỗi người ta, từ nơi thnh ở trước nơi ch thnh, c thể thấy được, nhưng ở ngoi th chẳng thấy. Cc đn ấy ở đ cho đến ngy nay.
9. Trong hm chỉ c hai bảng đ m Mi-se đ để, tại ni H-rếp, khi ức Gi-h-va lập giao ước với dn Y-sơ-ra-n, lc họ ra khỏi xứ -dp-t.
10. Xảy ra khi những thầy tế lễ đ ra khỏi nơi thnh, bn c my đầy dẫy nh của ức Gi-h-va,
11. đến nỗi những thầy tế lễ v c my ấy khng thể đứng đ m hầu việc được, v sự vinh quang của ức Gi-h-va đầy dẫy đền của ức Gi-h-va.
12. Bấy giờ, Sa-l-mn nguyện rằng: ức Gi-h-va c phn rằng Ngi ngự trong nơi tối tăm mờ mịt.
13. Hỡi ức Cha Trời! ti đ cất xong một ci đền dng lm nơi ngự của Ngi, tức một nơi Ngi ở đời đời.
14. oạn, vua xy lại, v chc phước cho hội chng Y-sơ-ra-n. Cả hội chng Y-sơ-ra-n đều đứng.
15. Người ni rằng: ng ngợi khen Gi-h-va ức Cha Trời của Y-sơ-ra-n, v từ miệng Ngi c phn hứa với a-vt, cha ta, v bởi tay Ngi đ lm ứng nghiệm lời ấy; Ngi phn rằng:
16. Từ ngy ta đ đem Y-sơ-ra-n ta ra khỏi -dp-t, ta khng chọn thnh no trong cc chi phi Y-sơ-ra-n đặng cất tại đ một ci nh cho danh ta ngự; nhưng ta đ chọn a-vt để người trị v dn Y-sơ-ra-n ta.
17. Vả, a-vt, cha ta, c cất một ci đền cho danh Gi-h-va, l ức Cha Trời của Y-sơ-ra-n.
18. Nhưng ức Gi-h-va c phn với a-vt, cha ta, rằng: Khi ngươi c xy đền cho danh ta, th lấy lm thậm phải;
19. song ngươi sẽ chẳng cất đền ấy đu, bn l con trai ngươi, do lng ngươi sanh ra, sẽ cất đền cho danh ta.
20. Vậy, ức Gi-h-va đ lm ứng nghiệm lời Ngi phn; v ta kế vị a-vt, cha ta, ngồi trn ngi Y-sơ-ra-n, y như ức Gi-h-va đ hứa, v ta đ cất đền ny cho danh Gi-h-va, l ức Cha Trời của Y-sơ-ra-n.
21. Tại đ, ta đ dọn một chỗ để hm; trong hm c sự giao ước m Ngi đ lập với tổ phụ chng ta, khi Ngi đem họ ra khỏi xứ -dp-t.
22. Kế đ, Sa-l-mn đứng trước bn thờ của ức Gi-h-va, đối mặt cả hội chng Y-sơ-ra-n, bn giơ tay ln trời, m rằng:
23. Lạy Gi-h-va ức Cha Trời của Y-sơ-ra-n! hoặc trn trời cao kia, hoặc dưới đất thấp ny, chẳng c một thần no giống như Cha. Cha giữ sự giao ước v lng nhơn từ với kẻ ti tớ Cha, l kẻ no hết lng đi ở trước mặt Cha.
24. ối cng ti tớ Cha, l a-vt, cha ti, Cha c giữ lời Ngi đ hứa với người. Thật, hễ điều chi miệng Cha phn, th tay Cha đ lm hon thnh, y như chng ti thấy ngy nay.
25. Vậy, hỡi Gi-h-va ức Cha Trời của Y-sơ-ra-n! ngy nay xin lm trọn lời Cha đ hứa cng ti tớ Cha, l a-vt, cha ti, rằng: Nếu con chu ngươi cẩn thận cc đường lối mnh, đi ở trước mặt ta, y như ngươi đ đi, th trước mặt ta sẽ chẳng hề thiếu một kẻ hậu tự ngươi đặng ngồi trn ngi nước Y-sơ-ra-n đu.
26. Hỡi ức Cha Trời của Y-sơ-ra-n! xin hy lm cho ứng nghiệm lời Cha đ hứa cng kẻ ti tớ Cha, l a-vt, cha ti.
27. Nhưng quả thật rằng ức Cha Trời ngự trn đất ny chăng? Ka, trời, dầu đến đỗi trời của cc từng trời chẳng c thể chứa Ngi được thay, phương chi ci đền ny ti đ cất!
28. Dầu vậy, hỡi Gi-h-va ức Cha Trời ti! xin hy đoi đến lời cầu nguyện v sự ni xin của kẻ ti tớ Cha. đặng nghe tiếng ku cầu v khẩn nguyện m kẻ ti tớ Cha cầu trước mặt Cha ngy nay.
29. Nguyện mắt của Cha ngy v đm đoi xem nh nầy, l chỗ m Cha đ phn rằng: Danh ta sẽ ngự tại đ, đặng nghe lời cầu nguyện của ti tớ Cha hướng nơi ny m cầu.
30. Phm điều g ti tớ Cha v dn Y-sơ-ra-n của Cha sẽ hướng về nơi ny m khẩn cầu, xin Cha hy dủ nghe; phải, ở nơi ngự của Cha, tại trn cc từng trời, xin Cha dủ nghe, nhậm lời, v tha thứ cho.
31. Khi ai phạm tội cng kẻ ln cận mnh, v người ta bắt đi đ phải thề, nếu người đến thề trước bn thờ của Cha, tại trong đền ny,
32. th xin Cha ở trn trời hy nghe, đối đi v xt đon ti tớ Cha, m ln n cho kẻ dữ, khiến đường lối n đổ lại trn đầu n, v xưng cng bnh cho người cng bnh, v thưởng ngươi ty theo sự cng bnh của người.
33. Khi dn Y-sơ-ra-n của Cha, v cớ phạm tội với Cha, bị kẻ t nghịch đnh được; nếu chng n trở lại với Cha, nhận biết danh Ngi v cầu nguyện ni xin với Cha trong đền ny,
34. th xin Cha ở trn trời hy dủ nghe, tha tội cho dn Y-sơ-ra-n của Cha, v khiến họ trở về đất m Cha đ ban cho tổ phụ họ.
35. Nếu cc từng trời bị đng chặt, khng c mưa, bởi v chng n đ phạm tội với Cha, nếu chng n hướng về nơi ny m cầu nguyện, nhận biết danh Cha, xy bỏ tội lỗi mnh, sau khi Cha đ đon phạt họ,
36. th xin Cha ở trn trời hy dủ nghe, tha tội cho cc ti tớ Cha, v cho dn Y-sơ-ra-n của Ngi. Xin hy chỉ cho họ con đường thiện m họ phải đi, v ging mưa trn đất của Cha đ ban cho dn Ngi lm sản nghiệp.
37. Khi trong xứ xảy c đi km, n dịch, hạn hn, ten st, co co, chu chấu, hoặc c qun th nghịch vy cc thnh của địa phận họ, hay l c tai vạ chi, tật bịnh g;
38. nếu c một người hoặc cả dn Y-sơ-ra-n của Cha, ai nấy đ nhận biết tai họa của lng mnh, m giơ tay ra hướng về đền ny, v cầu nguyện, khẩn xin v luận điều g,
39. th xin Cha ở trn trời, l nơi Cha ngự, dủ nghe, v tha thứ cho, đối đi, bo ứng mỗi người ty theo cng việc họ, v Cha thng biết lng của họ (thật chỉ một mnh Cha biết lng của con ci loi người),
40. để khiến họ knh sợ Cha trọn đời họ sống ở trn đất m Cha đ ban cho tổ phụ chng ti.
41. Vả lại, về khch lạ, l người chẳng thuộc về dn Y-sơ-ra-n của Cha, nhưng v danh Ngi từ xứ xa đến
42. (v người ngoại bang sẽ nghe ni về danh lớn của Cha, về cnh tay quyền năng giơ thẳng ra của Cha), khi người đến cầu nguyện trong nh ny,
43. xin Cha ở trn trời, l nơi Cha ngự, dủ nghe v lm theo mọi điều người khch lạ sẽ cầu xin Cha để cho mun dn của thế gian nhận biết danh Cha, knh sợ Cha, y như dn Y-sơ-ra-n của Ngi, v cho biết rằng danh Cha xưng ra trn đền ny m ti đ xy cất.
44. Khi dn của Cha đi chiến trận cng qun th nghịch mnh, theo con đường Cha đ sai đi, nếu họ cầu khẩn ức Gi-h-va xy mặt hướng về thnh Cha đ chọn, v về đền ti đ cất cho danh Ngi,
45. th xin Cha ở trn trời, hy dủ nghe cc lời cầu nguyện ni xin của chng, v binh vực quyền lợi cho họ.
46. Khi chng n phạm tội cng Cha (v khng c người no chẳng phạm tội) v Cha nổi giận, ph chng n cho kẻ th nghịch; khi họ bị bắt lm phu t đến xứ của kẻ th nghịch, hoặc xa hoặc gần,
47. v bằng trong xứ m họ bị t, họ nghĩ lại, ăn năn, v ni xin Cha m rằng: "Chng ti c phạm tội, lm điều gian c, v cư xử cch dữ tợn;"
48. nhược bằng tại trong xứ m th nghịch đ dẫn họ đến lm phu t, họ hết lng hết trở lại cng Cha, cầu nguyện cng Ngi, mặt hướng về xứ m Cha đ ban cho tổ phụ họ, về thnh m Cha đ chọn, v về đền m ti đ xy cất cho danh Cha,
49. th xin Cha ở trn trời, tức nơi Cha ngự, hy dủ nghe lời cầu nguyện ni xin của họ, v binh vực quyền ni xin của họ, v binh vực quyền lợi cho họ;
50. tha cho dn Cha tội lỗi v cc sự tri mạng m họ đ phạm cng Ngi; xin Cha khiến những kẻ bắt họ lm phu t c lng thương xt họ,
51. v dn Y-sơ-ra-n vốn l dn sự Cha, cơ nghiệp của Cha, m Cha đ đem ra khỏi -dp-t, tức khỏi giữa l sắt.
52. Nguyện Cha đoi xem kẻ ti tớ Cha v dn Y-sơ-ra-n của Ngi, dủ nghe lời cầu nguyện ni xin của họ, mỗi lần họ ku cầu cng Cha.
53. Hỡi Cha Gi-h-va i! Cha đ phn cch họ khỏi cc dn tộc trn đất, để họ lm cơ nghiệp Cha, y như Cha đ phn bởi miệng Mi-se, l ti tớ Cha, khi Cha đem tổ phụ chng ti ra khỏi -dp-t.
54. Khi Sa-l-mn đ cầu với ức Gi-h-va những lời khẩn nguyện ni xin ny xong, bn đứng dậy trước bn thờ ức Gi-h-va, khỏi nơi người đ qu, tay giơ ln trời.
55. Người đứng chc phước lớn tiếng cho cả hội chng Y-sơ-ra-n, m rằng:
56. ng khen ngợi ức Gi-h-va, l ấng đ ban sự bnh yn cho dn Y-sơ-ra-n của Ngi, ty theo cc lời Ngi đ hứa! Về cc lời tốt lnh m Ngi đ cậy miệng Mi-se, kẻ ti tớ Ngi, phn ra, chẳng c một lời no khng ứng nghiệm.
57. Nguyện Gi-h-va ức Cha Trời chng ti ở với chng ti, như Ngi đ ở cng tổ phụ chng ti, chớ la, chớ bỏ chng ti;
58. nguyện Ngi giục lng chng ti hướng về Ngi, hầu chng ti đi trong mọi đường lối Ngi, giữ những điều răn, luật php, v mạng lịnh của Ngi đ truyền cho tổ phụ chng ti.
59. Ước g Gi-h-va ức Cha Trời chng ta ngy đm dủ lng nhớ đến cc lời ta đ ni xin trước mặt Ngi, hầu cho ty việc cần ngy no theo ngy nấy, ức Gi-h-va binh vực quyền lợi của ti tớ Ngi v của dn Y-sơ-ra-n;
60. hầu cho mun dn của thế gian biết rằng Gi-h-va l ức Cha Trời, chớ chẳng c ai khc.
61. Vậy, cc ngươi kh lấy lng trọn lnh đối với Gi-h-va ức Cha Trời chng ta, để đi theo luật lệ Ngi v giữ gn điều răn của Ngi, y như cc ngươi đ lm ngy nay.
62. Vua v cả Y-sơ-ra-n đều dng cc của lễ tại trước mặt ức Gi-h-va.
63. Sa-l-mn dng của lễ th n cho ức Gi-h-va, hai mun hai ngn con b đực v mười hai mun con chin. Vua v cả dn Y-sơ-ra-n đều dự lễ khnh thnh đền của ức Gi-h-va l như vậy.
64. Trong ngy đ, vua biệt ring ra nơi chnh giữa của hnh lang ở trước đền thờ của ức Gi-h-va, v tại đ người dng cc của lễ thiu, của lễ chay, v mỡ về của lễ th n; bởi v bn thờ bằng đồng để trước đền của ức Gi-h-va l nhỏ qu, đựng cc của lễ th n khng đặng.
65. Trong lc đ, Sa-l-mn v cả dn Y-sơ-ra-n, một hội chng rất lớn, ở từ miền Ha-mt cho đến khe -dp-t, hiệp tại trước mặt Gi-h-va ức Cha Trời chng ta, m giữ lễ trong bảy ngy, lại bảy ngy khc nữa, cộng mười bốn ngy.
66. Ngy thứ tm, vua cho dn sự về; dn chc phước cho vua, đi trở về trại mnh, lấy lm mừng rỡ vui lng về mọi sự tốt lnh m ức Gi-h-va đ lm cho a-vt, kẻ ti tớ Ngi, v cho Y-sơ-ra-n, dn sự của Ngi.

1 Cc Vua 9    chọn đoạn khc

1. Khi Sa-l-mn đ cất xong nh của ức Gi-h-va, cung điện v mọi sự người muốn cất,
2. th ức Gi-h-va hiện đến cng người lần thứ nh, y như Ngi đ hiện ra cng người tại Ga-ba-n.
3. ức Gi-h-va phn với người rằng: Ta đ nhậm lời cầu nguyện ni xin của ngươi thưa trước mặt ta; ta đ biệt ring ra thnh ci đền ny m ngươi đ cất, để cho danh ta ngự tại đ đời đời; mắt v lng ta sẽ thường ở đ mi mi.
4. Cn ngươi, nếu ngươi đi trước mặt ta, như a-vt, cha ngươi, đ đi, lấy lng trọn lnh v ngay thẳng m lm theo cc điều ta đ phn dặn ngươi, giữ những luật lệ v mạng lịnh của ta,
5. bấy giờ ta sẽ lm cho ngi nước ngươi kin cố đến đời đời trn Y-sơ-ra-n, y như ta đ hứa cng a-vt, cha ngươi, m rằng: Ngươi sẽ chẳng hề thiếu kẻ hậu tự ngươi ngồi trn ngi Y-sơ-ra-n.
6. Nhưng nếu ngươi v con chu cc ngươi xy bỏ ta, khng giữ cc điều răn v luật lệ ta đ truyền cho cc ngươi, đi hầu việc những thần khc v thờ lạy chng n,
7. th ta sẽ truất Y-sơ-ra-n khỏi đất ta đ ban cho chng n, trừ bỏ khỏi trước mắt ta ci đền ny m ta đ v danh ta biệt ring ra thnh, v Y-sơ-ra-n sẽ trở nn lời tục ngữ v tr cười giữa mun dn.
8. Cn đền ny, dầu cao dường no, ai đi ngang qua gần n cũng lấy lm lạ lng, ch bai, m rằng: Cớ sao ức Gi-h-va c lm cho xứ ny v đền ny như vậy?
9. Người ta sẽ đp rằng: Ấy v chng n đ la bỏ Gi-h-va ức Cha Trời chng n, l ấng đem tổ phụ họ ra khỏi xứ -dp-t; họ theo cc thần khc, thờ lạy cc thần ấy, v hầu việc chng n; v cớ đ, ức Gi-h-va đ ging trn họ cc tai họa ny.
10. Xảy ra vừa chẵn hai mươi năm khi Sa-l-mn đ xy xong hai ci nh, tức l đền của ức Gi-h-va v cung điện vua,
11. th bấy giờ, vua Sa-l-mn ban cho Hi-ram, vua Ty-rơ, hai mươi thnh ở xứ Ga-li-l; v Hi-ram c cấp cho Sa-l-mn gỗ b hương, gỗ tng, v vng, ty người muốn bao nhiu.
12. Hi-ram từ Ty-rơ đến đặng xem cc thnh m Sa-l-mn đ ban cho mnh, nhưng cc thnh đ chẳng đẹp lng người,
13. v người ni rằng: Hỡi anh, những thnh m anh cho em đ l ci g? Rồi người gọi cc thnh ấy l xứ Ca-bun, hy cn gọi như vậy đến ngy nay.
14. Vả, Hi-ram đ gởi cho vua Sa-l-mn một trăm hai mươi ta lng vng.
15. Nầy, l cớ sao Sa-l-mn đ bắt xu đặng xy cất đền ức Gi-h-va v cung điện mnh, lun với Mi-l, vch thnh Gi-ru-sa-lem, Ht-so, M-ghi-đ, v Gh-xe.
16. Pha-ra-n, vua của -dp-t, đ đi ln chiếm lấy Gh-xe, thiu đốt n, v giết những dn Ca-na-an ở trong thnh, rồi ban thnh ấy lm của vu qui cho con gi mnh, l vợ Sa-l-mn.
17. Vậy, Sa-l-mn xy thnh Gh-xe, Bết-H-rn dưới,
18. Ba-lt, v Tt-mốt, tại trong đất rừng của xứ;
19. lại xy cc thnh c những kho trữ lương phạn của Sa-l-mn, những thnh để xe cộ, những thnh cho qun kị, v mọi điều g đẹp lng Sa-l-mn xy cất tại Gi-ru-sa-lem, trong Li-ban v trong cả xứ phục dưới quyền người.
20. Hết thảy những người cn sống lại trong dn A-m-rt, dn H-tt, dn Ph-r-st, dn H-vt, dn Gi-bu-st, khng thuộc về dn Y-sơ-ra-n,
21. tức l cc con chu của chng n cn lại ở trong xứ m dn Y-sơ-ra-n khng đủ sức diệt hết được, th Sa-l-mn bắt phụ lm xu dịch cho đến ngy nay.
22. Nhưng Sa-l-mn khng bắt dn Y-sơ-ra-n lm ti mọi; song họ lm binh chiến, ti tớ, quan trưởng, quan tướng, quan cai xe, v lnh kỵ của người.
23. Cn về cc quan trưởng đặt ln coi sc cc cng việc của Sa-l-mn, số l năm trăm năm mươi người; họ cai trị dn lm cng việc.
24. Con gi Pha-ra-n ở thnh a-vt đi ln cung m Sa-l-mn đ xy cất cho nng; bấy giờ, người xy cất Mi-l.
25. Mỗi năm ba lần, Sa-l-mn dng của lễ thiu v của lễ th n trn bn thờ m người đ đng cho ức Gi-h-va, v xng hương trn bn thờ đ đặt ở trước mặt ức Gi-h-va. Người xy xong đền thờ l như vậy.
26. Vua Sa-l-mn cũng sắm sửa một đon tu tại -xi-n-Gh-be, gần -lốt, trn m Biển đỏ, trong xứ -đm.
27. Hi-ram sai những ti tớ mnh, tức những thủy thủ, thng thạo về nghề đi biển, đến trong đon tu đ, đặng gip ti tớ của Sa-l-mn.
28. Họ đi -phia đem về cho Sa-l-mn bốn trăm hai mươi ta lng vng.

1 Cc Vua 10    chọn đoạn khc

1. Khi nữ vương S-ba nghe ni về danh tiếng của Sa-l-mn v về danh của ức Gi-h-va, bn đến thử Sa-l-mn nhiều cu đố.
2. B đến Gi-ru-sa-lem c hầu hạ theo rất đng, lạc đ chở thuốc thơm, nhiều vng v ngọc. B đến cng Sa-l-mn, ni với người mọi điều c trong lng mnh.
3. Sa-l-mn đp cc cu hỏi của b, chẳng cu no ẩn b qu cho vua, m vua khng giải nghĩa nổi cho b.
4. Khi nữ vương S-ba thấy mọi sự khn ngoan của Sa-l-mn, cung điện người cất,
5. những mn ăn trn bn người, nh cửa của ti tớ người, thứ tự cng việc của cc quan, v đồ ăn mặc của họ, cc quan chước tửu, v cc của lễ thiu người dng trong đền ức Gi-h-va, th mất va.
6. Rồi b ni rằng: iều ti nghe ni trong xứ ti về lời ni v sự khn ngoan của vua, th thật lắm.
7. Song trước khi ti chưa đến đy, v chưa thấy tận mắt những điều ny, th ti chẳng tin; v ka, người ta chẳng ni đến được phn nửa! Sự khn ngoan v oai nghi của vua trổi hơn tiếng đồn ti đ nghe.
8. Cc ti tớ vua thật c phước thay! Cc ti tớ vua hằng đứng chầu trước mặt vua, nghe sự khn ngoan của vua, lấy lm c phước thay!
9. ng khen ngợi thay Gi-h-va ức Cha Trời của vua, v Ngi đẹp lng vua, đặt vua trn ngi của Y-sơ-ra-n! Bởi v ức Gi-h-va yu dấu Y-sơ-ra-n mi mi, nn Ngi đ lập vua lm vua đặng cai trị theo sự ngay thẳng v cng bnh.
10. oạn nữ vương dng cho vua một trăm hai mươi ta lng vng v rất nhiều thuốc thơm cng ngọc qu. Từ đ nhẫn nay, chẳng hề c ai đem thuốc thơm đến số nhiều bằng của nữ vương nước S-ba dng cho vua Sa-l-mn.
11. on tu Hi-ram chở vng -phia, cũng chở cy bạch đn rất nhiều, v ngọc qu.
12. Vua dng cy bạch đn ny m lm bao lơn cho đền thờ ức Gi-h-va v cho nh vua, cng những đờn cầm v đơn sắt cho con ht. Từ đ, chẳng hề c ai đem đến Gi-ru-sa-lem cy bạch đn dường ấy nữa, khng ai thấy lại cho đến ngy nay.
13. Vua Sa-l-mn ban cho nữ vương S-ba mọi đều người ước v xin, chẳng kể những vật m Sa-l-mn đ ban cho b, ty lệ thường của vua. oạn, b v cc ti tớ b ln đường trở về xứ mnh.
14. Vng m vua Sa-l-mn thu nhận mỗi năm cn đến su trăm bảy mươi su ta lng,
15. khng kể vng người thu lấy nơi người bun bn dng, v nơi sự đổi chc của kẻ thương mại, cng vng m cc vua A-ra-bi, v cc quan tổng đốc của xứ đem nộp.
16. Vua Sa-l-mn lm hai trăm ci khin lớn bằng vng đnh gic, cứ mỗi ci dng su trăm siếc lơ vng;
17. lại lm ba trăm ci khin nhỏ, bằng vng đnh gic, cứ mỗi ci dng ba min vng. Vua để cc khin ấy trong đền rừng Li-ban.
18. Vua cũng lm một ci ngai lớn bằng ng, bọc vng rng.
19. Ngai ny c su nấc; thn cao ngai pha sau th trn; mỗi pha ngai c thanh nng tay, v hai con sư tử đứng kề.
20. Lại c mười hai con khc đứng trn su nấc, nơi hữu v tả: chẳng c nước no lm ngai giống như vậy.
21. Hết thảy cc chn uống của vua Sa-l-mn đều bằng vng, v những kh dụng trong cung rừng Li-ban đều cũng bằng vng rng. Chẳng c chi l bằng bạc: trong đời vua Sa-l-mn, người ta chẳng kể bạc l chi.
22. V đon tu Ta-r-si của vua mỗi ba năm một lần vượt biển với đon tu của Hi-ram, đem về vng, bạc, ng voi, con khỉ, v con cng.
23. Ấy vậy, vua Sa-l-mn trổi hơn cc vua thế gian về sự giu c v sự khn ngoan.
24. Cả thin hạ đều tm kiếm mặt Sa-l-mn đặng nghe sự khn ngoan m ức Cha Trời đ để trong lng người.
25. Cứ hằng năm, theo lệ định, mọi người đều đem đến dng vật mnh tiến cống cho vua, no chậu bằng bạc v bằng vng, o xống, binh kh, thuốc thơm, ngựa, v la.
26. Sa-l-mn cũng nhm xe v lnh kị; c một ngn bốn trăm xe v mười hai ngn lnh kị, để trong cc thnh chứa xe, v tại Gi-ru-sa-lem, gần bn vua.
27. Tại Gi-ru-sa-lem vua lm cho bạc ra thường như đ, v cy b hương nhiều như cy sung mọc nơi đồng bằng.
28. Vua Sa-l-mn do nơi -dp-t m được ngựa; một đon con bun của vua đi kiếm mua từng bầy, gi phải chăng.
29. Mỗi cỗ xe mua ở xứ -dp-t v dẫn về Gi-ru-sa-lem, gi đng su trăm siếc lơ bạc, cn mỗi con ngựa gi đng một trăm năm mươi siếc lơ. Cc vua dn H-tt v vua Sy-ri cũng theo gi ấy, nhờ những con bun của vua mua về.

1 Cc Vua 11    chọn đoạn khc

1. Ngoi con gi của Pha-ra-n, vua Sa-l-mn lại cn thương mến nhiều người nữ của dn ngoại; tức l người nữ M-p, Am-mn, -đm, Si-đn, v H-tt.
2. Chng n thuộc về cc dn tộc m ức Gi-h-va c phn với dn Y-sơ-ra-n rằng: Cc ngươi v chng n chớ đi lại giao thng với nhau; v chng n hẳn sẽ quyến dụ lng cc ngươi hướng theo cc thần chng n. Sa-l-mn tru mến những người nữ ấy.
3. Người c bảy trăm hong hậu, v ba trăm cung nữ; chng n bn lm cho người trở lng.
4. Trong buổi gi yếu, cc hong hậu của Sa-l-mn dụ lng người đi theo cc thần khc: ối cng Gi-h-va ức Cha Trời mnh, lng người chẳng trọn lnh như thể lng của a-vt, l cha người.
5. V Sa-l-mn cng thờ t-tạt-t, nữ thần của dn Si-đn, v thần Minh-cm, l thần đng gớm ghiếc của dn Am-mn.
6. Như vậy, Sa-l-mn lm điều c trước mặt ức Gi-h-va, chẳng vng theo ức Gi-h-va cch trọn lnh như a-vt, cha người, đ lm.
7. Bấy giờ, Sa-l-mn lại xy cất tại trn ni đối ngang Gi-ru-sa-lem, một nơi cao cho K-mc, vật đng gớm ghiếc của dn M-p, v cho Mo-lc, vật đng gớm ghiếc của dn Am-mn.
8. Vua cũng lm như vậy cho hết thảy cc hong hậu ngoại của mnh, xng hương v tế lễ cho thần của chng n.
9. ức Gi-h-va nổi giận cng Sa-l-mn, bởi v lng người trở bỏ Gi-h-va ức Cha Trời của Y-sơ-ra-n, l ấng đ hai lần hiện đến cng người,
10. phn bảo người rằng chớ theo cc thần khc; nhưng người khng vng theo lịnh của ức Gi-h-va.
11. ức Gi-h-va phn với Sa-l-mn rằng: Bởi v ngươi đ lm điều ny, khng giữ giao ước v luật php ta truyền cho ngươi, nn ta chắc sẽ đoạt lấy nước khỏi ngươi, cho kẻ ti tớ ngươi.
12. Song v cớ a-vt, cha ngươi, ta sẽ chẳng lm điều đ trong đời ngươi. Ta sẽ đoạt lấy nước khỏi tay con trai ngươi.
13. Lại ta chẳng đoạt lấy cả nước khỏi n; song v cớ a-vt, đầy tớ ta v v cớ Gi-ru-sa-lem m ta đ chọn, ta sẽ để lại một chi phi cho con trai ngươi.
14. Vậy, ức Gi-h-va khiến dấy ln một kẻ th nghịch cng Sa-l-mn, l Ha-đt, người -đm vốn dng di vua -đm.
15. Vả, trong lc a-vt đnh dẹp -đm, th Gi-p l tổng binh, đi ln chn cc kẻ thc, v giết hết thảy người nam trong -đm.
16. Gi-p v cả Y-sơ-ra-n ở lại đ su thng, cho đến khi người đ giết hết thảy người trong -đm.
17. Lc bấy giờ, Ha-đt chạy trốn cng mấy người -đm, l ti tớ của cha người, đặng đến ở -dp-t; Ha-đt hy cn thơ ấu.
18. Chng đi từ Ma-đi-an đến Pha-ran; đoạn bắt mấy người Pha-ran theo mnh m đi đến -dp-t, ra mắt Pha-ra-n, vua xứ -dp-t. Vua cấp cho Ha-đt nh ở, lương thực v đất ruộng.
19. Ha-đt được ơn nhiều trước mặt Pha-ra-n; vua bn gả em vợ mnh cho người, tức l em của hong hậu Tc-b-ne.
20. Em của Tc-b-ne sanh cho Ha-đt một con trai tn l Gh-nu-bt; Tc-b-ne dứt sữa n tại trong đền Pha-ra-n. Như vậy, Gh-nu-bt ở tại trong đền Pha-ra-n, giữa cc con trai của vua.
21. Khi Ha-đt ở -dp-t hay rằng a-vt đ an giấc cng cc tổ tin người, v Gi-p, quan tổng binh, đ thc, th người tu cng Pha-ra-n rằng: Xin hy để cho ti đi trở về trong xứ ti.
22. Pha-ra-n đp với người rằng: Ngươi ở nơi ta c thiếu g sao, nn ao ước trở về trong xứ mnh như vậy? Người thưa rằng: Chẳng thiếu chi. Dầu vậy, xin cho ti đi.
23. ức Cha Trời lại khiến dấy ln một kẻ th nghịch khc, l R-xn, con trai -li-gia-đa, đ chạy trốn khỏi cha mnh l Ha-đa-đ-xe, vua X-ba.
24. Khi a-vt giết qun vua X-ba, th người ấy nhm người ta chung quanh mnh, v lm đầu bọn đ, đi đến thnh a-mch, bn ở tại đ, v quản trị thnh ấy.
25. R-xn lm kẻ cừu địch cng Y-sơ-ra-n trọn đời Sa-l-mn, ngoi ra sự bại m Ha-đt đ lm; người cai trị nước Sy-ri, v ghen ght Y-sơ-ra-n.
26. Gi-r-b-am, con trai của N-bt, người p-ra-im, ở đất X-r-đa, l ti tớ của Sa-l-mn, cũng dấy nghịch với người. Mẹ người ga bụa, tn l X-ru-ha.
27. Ny l duyn cớ m người phản nghịch với vua: Sa-l-mn xy cất Mi-l, lấp v lại nơi hư lủng của thnh a-vt, l cha người.
28. Vả, Gi-r-b-am l một người mạnh dạn v ti năng; Sa-l-mn thấy người tuổi trẻ c ti nghề, bn đặt người lm đầu xu cho cả nh Gi-sp.
29. Xảy trong lc đ, Gi-r-b-am ở Gi-ru-sa-lem đi ra, gặp tin tri A-hi-gia ở Si-l tại giữa đường, mặc ci o tơi mới. Chỉ c hai người ở ngoi đồng m thi.
30. A-hi-gia bn nắm o mới người mặc trong mnh m x ra lm mười miếng.
31. oạn, người ni với Gi-r-b-am rằng: Hy lấy mười miếng về phần ngươi, v Gi-h-va ức Cha Trời của Y-sơ-ra-n c phn như vậy: Ka, ta sẽ đoạt lấy nước khỏi tay Sa-l-mn v trao cho ngươi mười chi phi của nước ấy.
32. Nhưng v cớ a-vt, kẻ ti tớ ta, v v cớ Gi-ru-sa-lem, thnh ta đ chọn giữa cc chi phi Y-sơ-ra-n, nn sẽ c một chi phi cứ ở trung tn cng người.
33. Ấy, bởi v chng n đ từ bỏ ta, đi thờ lạy t-tạ-t, nữ thần của dn Si-đn, thần xứ M-p, v Minh-cm, thần của dn Am-mn. Chng n khng đi theo cc đường lối ta, đặng lm điều ngay thẳng tại trước mặt ta, v cũng chẳng giữ luật lệ v điều răn ta, y như a-vt, cha của Sa-l-mn, đ lm.
34. Nhưng ta sẽ chẳng cất lấy cả nước khỏi tay Sa-l-mn; song v a-vt, kẻ ti tớ ta, ta đ chọn, ta sẽ lập người lm vua trọn đời người sống, bởi v a-vt đ giữ cc điều răn v luật lệ ta.
35. Nhưng ta sẽ đoạt lấy nước khỏi tay con trai người, m trao cho ngươi mười chi phi.
36. Ta sẽ để lại một chi phi cho con trai người, để cho tại Gi-ru-sa-lem, thnh ta đ chọn đặng đặt danh ta ở đ, a-vt, kẻ ti tớ ta, hằng c một ngọn đn trước mặt ta lun lun.
37. Vậy, ta sẽ chọn ngươi v lập lm vua Y-sơ-ra-n; ngươi sẽ cai trị theo muốn lng ngươi.
38. V, nếu ngươi vng theo lịnh ta, đi trong cc đường lối ta, lm điều thiện trước mặt ta, giữ gn luật lệ v điều răn ta, y như a-vt, ti tớ ta, đ lm, th ta sẽ ở cng ngươi,
39. lập cho ngươi một nh vững chắc, y như ta đ lập cho a-vt, v ta sẽ ban Y-sơ-ra-n cho ngươi. Như vậy, ta sẽ lm sỉ nhục dng di a-vt, nhưng chẳng phải đời đời.
40. Sa-l-mn tm thế giết Gi-r-b-am; nhưng Gi-r-b-am chạy trốn qua -dp-t, đến cng Si-sắc, vua -dp-t; rồi người ở tại -dp-t cho đến chừng Sa-l-mn băng h.
41. Cn cc điều khc về chuyện Sa-l-mn, mọi việc người, sự khn ngoan của người, thảy đều đ chp trong sch hnh trạng của Sa-l-mn.
42. Sa-l-mn ở Gi-ru-sa-lem cai trị trn cả Y-sơ-ra-n trong bốn mươi năm.
43. oạn, Sa-l-mn an giấc cng cc tổ phụ người, v được chn trong thnh a-vt, cha người. R-b-am, con trai người, cai trị thế cho người.

1 Cc Vua 12    chọn đoạn khc

1. R-b-am đến Si-chem v cả Y-sơ-ra-n đ hiệp lại tại Si-chem đặng tn người lm vua.
2. Khi Gi-r-b-am, con trai của N-bt, hay điều đ, th cn ở -dp-t, l nơi người trốn để thot khỏi vua Sa-l-mn.
3. Người ta sai tm người tại đ. Gi-r-b-am cng cả hội chng Y-sơ-ra-n đều đến tu với R-b-am rằng:
4. Thn phụ vua đ lm cho ch chng ti nặng qu nhưng by giờ vua hy giảm nhẹ sự phục dịch kh nhọc v ci ch nặng m thn phụ vua đ gn cho chng ti, th chng ti sẽ phục dịch vua.
5. Người đp với chng rằng: Hy lui về, trong ba ngy sẽ trở lại cng ta. Dn sự bn lui về.
6. Vua R-b-am bn với cc trưởng lo đ hầu hạ Sa-l-mn, cha mnh, trong lc người cn sống, m rằng: Cc ngươi bn luận cho ta phải đp với dn sự ny lm sao?
7. Chng thưa lại rằng: Nếu ngy nay vua lm như người đầy tớ của dn sự ny, phục sự họ, đp lời, tr chuyện tử tế cng họ, th họ sẽ lm ti tớ vua mi mi.
8. Nhưng R-b-am khng theo mưu của cc trưởng lo đ bn cho mnh; bn nghị cng cc kẻ trai trẻ đồng lớn ln với mnh, v hầu hạ mnh,
9. m rằng: Dn sự ny đ tu với ta rằng: Hy giảm nhẹ ci ch m thn phụ vua đ gn cho chng ti; vậy, cc ngươi bn luận cho ta phải đp với chng n lm sao?
10. Cc g trai trẻ đồng lớn ln với người đp rằng: dn sự ny đ tu với vua rằng: Thn phụ vua khiến ch chng ti nặng vua hy lm cho n ra nhẹ; vua phải đp lại cng chng như vầy: Ngn tay t ta cn lớn hơn lưng của cha ta.
11. Vậy, cha ta đ gc một ci ch nặng cho cc ngươi, ta sẽ lm ci ch cc ngươi thm nặng hơn nữa; cha ta sửa phạt cc ngươi bằng roi da, ta sẽ sửa phạt cc ngươi bằng roi bọ cạp.
12. Ngy thứ ba, Gi-r-b-am v cả dn sự đều đi đến R-b-am, y như vua đ biểu rằng: Hy trở lại cng ta trong ba ngy.
13. Vua đp lời với dn sự cch xẳng xớm, khng kể cc lời bn luận của cc trưởng lo,
14. v theo mưu cc kẻ trai trẻ m đp lại cng chng rằng: Cha ta đ khiến cho ch cc ngươi nặng nề; ta sẽ lm ch cc ngươi cng nặng nề hơn nữa. Cha ta c sửa phạt cc ngươi bằng roi da, ta sẽ sửa phạt cc ngươi bằng roi bọ cạp.
15. Như vậy, vua khng khứng nghe lời dn sự, v điều đ bởi ức Gi-h-va dẫn đến, đặng lm cho ứng nghiệm lời Ngi cậy A-hi-gia ở Si-l m phn cho Gi-r-b-am, con trai của N-bt.
16. Khi cả Y-sơ-ra-n thấy vua khng khứng nghe lời họ, bn đp cng người rằng: Chng ta c phần g cng a-vt? Chng ta chẳng c cơ nghiệp chi với con trai Y-sai. Hỡi Y-sơ-ra-n! hy trở về trại mnh đi. Ớ a-vt! từ ry ngươi kh coi chừng nh của ngươi. Như vậy Y-sơ-ra-n đều rt về cc trại của họ.
17. Nhưng về dn Y-sơ-ra-n ở tại cc thnh Giu-đa, th R-b-am cai trị họ.
18. Bấy giờ, R-b-am sai A-đ-ram l người coi sc việc cống thuế đến cng chng; nhưng cả Y-sơ-r-n nm đ người chết. Vua R-b-am lật đật ln xe, trốn về Gi-ru-sa-lem.
19. Ấy vậy, Y-sơ-ra-n phản nghịch nh a-vt cho đến ngy nay.
20. Khi dn Y-sơ-ra-n hay rằng Gi-r-b-am đ trở về, bn sai sứ mời người đến hội mnh, v lập người lm vua trn Y-sơ-ra-n. Chỉ c chi phi Giu-đa cứ theo nh a-vt m thi.
21. R-b-am đến Gi-ru-sa-lem nhm hết thảy nh Giu-đa v chi phi Bn-gia-minh, số l một tăm tm mươi ngn người lnh chiến kn chọn, toan tranh chiến cng nh Y-sơ-ra-n đặng bắt nước phục lại R-b-am, con trai Sa-l-mn.
22. Nhưng ức Cha Trời phn cng S-ma-gia, người của ức Cha Trời, rằng:
23. Hy ni cng R-b-am, con trai Sa-l-mn, vua Giu-đa, cng hết thảy nh Giu-đa, Bn-gia-min, v phần dn sự cn lại, m rằng:
24. ức Gi-h-va phn như vầy: Cc ngươi chớ đi ln đnh anh em mnh, l dn Y-sơ-ra-n. Mỗi người hy trở về nh mnh, v sự ny bởi ta m xảy đến. Chng vng theo lời ức Gi-h-va m trở về theo mạng lịnh của Ngi.
25. Gi-r-b-am bn xy cất Si-chem trn ni p-ra-im, v ở tại đ. oạn từ đ người đi ra xy cất Ph-nu-n.
26. Bấy giờ, Gi-r-b-am ni thầm rằng: Hoặc nước sẽ trở về nh a-vt chăng.
27. Nếu dn sự ny đi ln Gi-ru-sa-lem đặng tế lễ tại trong đền của ức gi-h-va, th lng họ chắc sẽ trở về cha của họ, l R-b-am, vua Giu-đa; người ta sẽ giết ta đi v trở về với R-b-am, vua Giu-đa.
28. Vậy, vua bn định, rồi truyền lm hai con b con bằng vng, v ni với dn sự rằng: Cc ngươi đi ln Gi-ru-sa-lem thật kh thay! Hỡi Y-sơ-ra-n! nầy l cc thần ngươi, đ đem ngươi ra khỏi xứ -dp-t.
29. Người đặt con ny tại B-tn, v con kia tại an.
30. Việc đ thnh nn tội lỗi, v dn chng đi đến an đặng thờ lạy b con ấy.
31. Gi-r-b-am cũng cất cha miễu trn cc nơi cao, chọn lấy người trong vng dn chng lập lm thầy tế lễ, khng thuộc về chi phi L-vi.
32. Người lại định lập trong tuần thng tm ngy rằm, một lễ giống như lễ người ta thường dự trong xứ Giu-đa, v người dng cc của lễ trn bn thờ. Người cũng lm như vậy tại B-tn, tế lễ cho hai b con m người đ lm nn; lại để tại B-tn những thầy tế lễ của cc nơi cao m người đ cất.
33. Ngy rằm thng tm, tức l thng người tự chọn lấy, Gi-r-b-am đi ln bn thờ mnh đ cất tại B-tn. Người lập một lễ cho dn Y-sơ-ra-n, rồi đi ln bn thờ đặng xng hương.

1 Cc Vua 13    chọn đoạn khc

1. ương khi Gi-r-b-am đứng gần bn thờ, đặng xng hương, ka, c một người của ức Cha Trời ở Giu-đa, vng mạng ức Gi-h-va m đến B-tn.
2. Người vng theo lời phn của ức Gi-h-va, quở trch bn thờ m ni rằng: Hỡi bn thờ, bn thờ! ức Gi-h-va phn như vầy: Một đứa con trai sẽ sanh ra cho nh a-vt, tn n l Gi-si-a. N sẽ dng trn mầy những thầy tế lễ của cc nơi cao, l người xng hương trn mầy, v người ta sẽ thiu trn mầy hi cốt của người chết.
3. Trong ngy đ, thầy tin tri tỏ một dấu lạ, rằng: Nầy l dấu lạ m ức Gi-h-va đ phn: Bn thờ sẽ nứt, tro trn bn thờ sẽ đổ xuống đất.
4. Khi vua Gi-r-b-am nghe lời hăm dọa m người của ức cha Trời ni nghịch cng bn thờ tại B-tn, th người giơ tay ra trn bn thờ m bảo rằng: Hy bắt n đi. Nhưng cnh tay vua giơ ra đối cng tin tri bn trở nn kh, khng thế co lại vo mnh được.
5. Bn thờ cũng nứt ra, v tro ở trn đổ xuống, y như dấu lạ m người của ức Cha Trời đ vng mạng ức Gi-h-va tỏ ra.
6. Bấy giờ, vua cất tiếng ni với người của ức Cha Trời rằng: Xin hy ni xin Gi-h-va ức Cha Trời ngươi v cầu nguyện cho ta, hầu cho tay ta được lại như cũ. Người của ức Cha Trời cầu khẩn ức Gi-h-va, th tay vua bn co vo được, trở lại y như trước.
7. Vua bn ni cng người của ức Cha Trời rằng: Ngươi hy về cung với ta đặng bổ sức lại, v ta sẽ dng cho ngươi một lễ vật.
8. Người của ức Cha Trời đp lại cng vua rằng: Dẫu vua ban cho ti phn nửa gia sản vua, ti cũng chẳng vo cung với vua, hoặc ăn bnh hay l uống nước tại nơi ny;
9. v ức Gi-h-va đ phn dặn ta như vầy, rằng: Ngươi chớ ăn bnh, chớ uống nước, chớ noi con đường ngươi đ đi m trở về.
10. Ấy vậy, người đi đường khc, chẳng trở lại đường người đ bắt đi đến B-tn.
11. Vả, c một tin tri gi ở tại B-tn. Một con trai người đến học lại cho người mọi điều người của ức Cha Trời đ lm tại B-tn trong ngy đ, v cc lời người đ ni với vua. Người cha nghe lời thuật ny, th hỏi con mnh rằng:
12. Người ấy đi đường no? Cc con trai người chỉ con đường m người của ức Cha Trời ở Giu-đa đ noi đi về.
13. Người bn ni cng cc con trai mnh rằng: Hy thắng lừa ta; chng bn thắng lừa, rồi người ln cỡi,
14. đi theo người của ức Cha Trời, gặp người ngồi dưới gốc cy thng, th ni rằng: C phải ngươi l người của ức Cha Trời ở Giu-đa đến chăng? Người đp: Ấy l ti.
15. Tin tri gi tiếp rằng: Hy đến nh với ta đặng dng bữa.
16. Nhưng người đp lại rằng: Ti chẳng thể trở về với ng, cũng chẳng thể vo nh ng, hoặc ăn bnh hay l uống nước với ng tại nơi ny cũng khng đặng;
17. v ức Gi-h-va đ phn dặn ti rằng: Ngươi chớ ăn bnh, chớ uống nước tại nơi đ, v cũng đừng trở lại theo con đường ngươi đ bắt đặng đi đến.
18. Người kia lại tiếp rằng: Ta cũng l tin tri như ngươi. Vả, một thin sứ vng lịnh ức Gi-h-va c phn với ta rằng: hy dẫn n vo nh với ngươi, hầu cho ăn bnh v uống nước. Nhưng người tin tri ny ni dối người.
19. Người của ức Cha Trời bn trở lại với người, ăn v uống tại nh người.
20. Khi hai người đương ngồi bn, c lời của ức Gi-h-va phn với tin tri đ đem người về;
21. người liền ku la cng người của ức Cha Trời ở Giu-đa đến m rằng: ức Gi-h-va phn như vầy: Bởi v ngươi phản nghịch lời của của ức Gi-h-va ức Cha Trời ngươi đ truyền cho ngươi,
22. nhưng đ trở lại ăn bnh uống nước tại đ, th xc chết ngươi sẽ chẳng được chn trong mồ mả của tổ phụ ngươi.
23. Khi đ ăn uống xong, tin tri gi bn thắng lừa cho tin tri mnh đ dẫn về.
24. Người liền đi: dọc đường người gặp một con sư tử v bị n giết đi. Thy người nằm sải trn đường, c con lừa đứng một bn, cn sư tử cũng đứng gần bn thy.
25. C người đi ngang qua thấy thy nằm sải trn đường, v con sư tử đứng kế bn, th đi đến trong thnh của tin tri gi ở, thuật lại đều mnh đ thấy.
26. Khi tin tri gi, l người đ khiến người của ức Cha Trời trở bước lại, nghe điều ấy, bn ni rằng: Ấy l người của ức Cha Trời đ phản nghịch lời của ức Gi-h-va. Bởi vậy cho nn ức Gi-h-va đ ph người cho sư tử phn x v giết đi, y như lời ức Gi-h-va đ phn.
27. oạn, người biểu cc con trai mnh rằng: Hy thắng lừa ta. Chng bn thắng lừa.
28. Người đi, gặp xc chết nằm trn đường, con lừa v con sư tử ở hai bn. Con sư tử khng ăn xc chết v khng phn x con lừa.
29. Tin tri gi cất xc của người ức Cha Trời ln, chở trn con lừa, đem về vo trong thnh mnh, đặng than khc v chn người.
30. Người chn xc ấy trong mộ mnh, rồi khc người m rằng: Thương i! anh i!
31. Sau khi chn xc rồi, người ni với cc con trai mnh rằng: Khi no ta chết, cc con hy chn ta vo mả đ chn người của ức Cha Trời, để hi cốt ta ở bn hi cốt người.
32. V cc lời hăm dọa người vng mạng ức Gi-h-va m ni nghịch cng bn thờ tại B-tn v nghịch cng cc cha miễu tại trn những nơi cao ở trong cc thnh Sa-ma-ri, hẳn sẽ được ứng nghiệm.
33. Sau việc ấy, Gi-r-b-am khng trở lại con đường c mnh, nhưng người lại lập cho cc nơi cao những thầy tế lễ chọn trong đm dn sự; phm ai tnh nguyện, th được người biệt ring ra lm thầy tế lễ tại cc nơi cao.
34. Nhn v cớ ấy nh Gi-r-b-am phạm tội, đến đỗi bị diệt khỏi mặt đất.

1 Cc Vua 14    chọn đoạn khc

1. Trong lc đ, A-bi-gia, con trai của Gi-r-b-am, đau.
2. Gi-r-b-am ni với vợ mnh rằng: Ta xin ngươi hy chổi dậy, giả dạng khc đi, cho người ta khng biết người l vợ ta. Ngươi hy đi đến Si-l, tại đ c tin tri A-hi-gia, l đấng đ ni trước về ta rằng ta sẽ lm vua của dn sự ny.
3. Ngươi phải lấy đem theo mười ổ bnh, những bnh ngọt, v một bnh mật ong, rồi hy đi đến người; người sẽ ni cho ngươi đều phải xảy đến cho con trẻ.
4. Vợ Gi-r-b-am lm theo vậy, đứng dậy đi đến Si-l, v tới nh A-hi-gia. Vả, A-hi-gia khng thấy được, bởi v tuổi gi lm cho mắt người m la.
5. Nhưng ức Gi-h-va phn với người rằng: Ka, vợ của Gi-r-b-am đến cầu hỏi ngươi về con trai n đương đau. Ngươi sẽ đp lời cng n thể ny, thể ny. Khi đến, nng sẽ giả dạng lm một người khc.
6. Khi nng bước qua ngạch cửa ci, A-hi-gia nghe tiếng bước người, th ni rằng: Hỡi vợ vua Gi-r-b-am, hy vo; cớ sao ngươi giả lm người khc? Ta chịu sai bo cho ngươi một tin dữ: Hy đi tu với Gi-r-b-am:
7. Gi-h-va ức Cha Trời của Y-sơ-ra-n phn như vầy: Ta đ cất ngươi ln từ giữa dn sự, lập ngươi lm vua trn dn Y-sơ-ra-n ta.
8. Ta đ đoạt lấy nước khỏi nh a-vt, kẻ ti tớ ta, l người gn giữ cc điều răn ta, hết lng theo ta, chỉ lm điều thiện tại trước mặt ta.
9. Ngươi đ lm điều c hơn cc kẻ tin bối ngươi, đi lập cho mnh những thần khc v hnh tượng đc đặng chọc giận ta, v đ chối bỏ ta.
10. Bởi cớ đ, ta sẽ ging tai họa trn nh Gi-r-b-am, cc nam đinh của n, bất luận kẻ n lệ hay l người tự do, ta sẽ diệt hết khỏi trong Y-sơ-ra-n, v qut sạch nh n, như người ta qut phn, cho đến chẳng cn st chi hết.
11. Phm người của nh Gi-r-b-am chết tại trong thnh, đều sẽ bị ch ăn nuốt, cn người no chết ngoi đồng, th sẽ bị chim trời cắn rỉa ăn đi; v ức Gi-h-va đ phn vậy.
12. Thế th, hy đứng dậy trở về nh ngươi; vừa khi ngươi đặt chơn vo thnh, th con ngươi sẽ chết.
13. Cả Y-sơ-ra-n sẽ than khc v chn n; trong nh Gi-r-b-am chỉ một mnh n sẽ được chn nơi mồ mả, v trong gia quyến Gi-r-b-am chỉ thấy nơi n c cht lng tốt đối cng Gi-h-va ức Cha Trời của Y-sơ-ra-n.
14. Trong ngy đ, ức Gi-h-va sẽ dấy ln một vua trn Y-sơ-ra-n, người diệt hết nh Gi-r-b-am. M sao? Việc đ xảy đến rồi.
15. ức Gi-h-va sẽ hnh hại Y-sơ-ra-n, như một cy sậy bị nước đưa đi, truất Y-sơ-ra-n khỏi xứ tốt đẹp ny m Ngi đ ban cho tổ phụ họ, v lm tản lạc họ pha bn kia sng ci, bởi v họ đ lấy hnh tượng chọc giận ức Gi-h-va.
16. V cớ tội Gi-r-b-am đ phạm, tức tội khiến cho dn Y-sơ-ra-n can phạm nn ức Gi-h-va sẽ ph Y-sơ-ra-n vo tay th nghịch.
17. Vợ của Gi-r-b-am đứng dậy đi v đến Tiệt-sa. Nng vừa đặt chơn trn ngạch cửa nh, th đứa trẻ đ chết.
18. Người ta chn n, v cả Y-sơ-ra-n đều than khc n, theo như lời của ức Gi-h-va đ cậy miệng ti tớ Ngi, l A-hi-gia, đấng tin tri, m phn.
19. Mọi cng việc khc của Gi-r-b-am lm, tức l sự tranh chiến v cuộc trị v của người, đều đ chp trong sch sử k của cc vua Y-sơ-ra-n.
20. Gi-r-b-am trị v hai mươi hai năm; đoạn, người an giấc cng cc tổ phụ mnh, v Na-đp, con trai người, kế vị người. ời R-b-am trị v
21. R-b-am, con trai của Sa-l-mn, cai trị Giu-đa. Khi ln ngi, người đ được bốn mươi mốt tuổi; người trị v mười bảy năm tại Gi-ru-sa-lem, l thnh ức Gi-h-va đ chọn trong cc chi phi Y-sơ-ra-n, đặng đặt danh Ngi ngự tại đ. Mẹ người tn l Na-a-ma, người Am-mn.
22. Dn Giu-đa lm điều c tại trước mặt ức Gi-h-va; v cớ tội phạm, chng n chọc cho ức Gi-h-va phn b hơn l cc tổ phụ mnh đ lm.
23. V những người Giu-đa cũng xy cất cho mnh những nơi cao, trụ thờ v tượng t-tạt-t tại trn cc g nổng cao v dưới những cy rậm.
24. Cũng c những bợm vĩ gian ở trong xứ. Chng bắt chước lm theo những sự gớm ghiếc của cc dn tộc m ức Gi-h-va đ đuổi khỏi trước mặt dn Y-sơ-ra-n.
25. Năm thứ năm đời R-b-am trị v, Si-sắc, vua -dp-t, đi ln đnh Gi-ru-sa-lem,
26. lấy cc chu bu của đền ức Gi-h-va v của cung vua; người cũng đoạt lấy hết thảy những khin bằng vng m Sa-l-mn đ lm.
27. Vua R-b-am bn truyền lm những khin bằng đồng đặng thế cho cc khin ấy, giao cho cc quan lm đầu thị vệ canh cửa cung vua.
28. Hễ vua đi vo đền ức Gi-h-va, c những thị vệ cầm cc khin ấy; đoạn, họ đem cất n lại trong phng thị vệ.
29. Cc cng việc khc của R-b-am, v mọi việc người đ lm, đều chp trong sch sử k của cc vua Giu-đa.
30. Vả, R-b-am v Gi-r-b-am đnh giặc nhau lun lun.
31. R-b-am an giấc với tổ phụ người, v được chn với họ tại trong thnh a-vt. Mẹ người tn l Na-a-ma, người Am-mn, A-bi-giam, con trai người, kế vị người.

1 Cc Vua 15    chọn đoạn khc

1. Năm thứ mười tm đời vua Gi-r-b-am, con trai N-bt, th A-bi-giam ln ngi lm vua Giu-đa.
2. Người trị v ba năm ở Gi-ru-sa-lem. Mẹ người tn l Ma-a-ca, con gi của A-bi-sa-lm.
3. Người đi trong cc tội lỗi của cha người đ phạm trước người; v lng người khng trọn lnh với Gi-ho-va ức Cha Trời người như thể lng a-vt, tổ phụ người.
4. Nhưng v cớ a-vt, Gi-h-va ức Cha Trời của người dnh cho người một ngọn đn trong Gi-ru-sa-lem, lập con trai người lm kẻ kế vị người, v khiến cho Gi-ru-sa-lem cn hoi;
5. v a-vt lm điều thiện trước mặt ức Gi-h-va, v ngoi việc U-ri, người H-tt, trọn đời người khng xy bỏ điều g của ức Gi-h-va đ truyền cho.
6. Vả, R-b-am v Gi-r-b-am đnh giặc nhau trọn đời mnh.
7. Cc cng việc khc của A-bi-giam, mọi việc người lm, đều chp trong sch sử k của cc vua Giu-đa. A-bi-giam v Gi-r-b-am cũng đnh giặc nhau.
8. A-bi-giam an giấc với tổ phụ mnh, v người ta chn người tại trong thnh a-vt. A-sa, con trai người, kế vị người.
9. Năm thứ hai mươi, đời vua Gi-r-b-am l vua Y-sơ-ra-n, th A-sa ln ngi lm vua Giu-đa.
10. Người cai trị bốn mươi mốt năm tại Gi-ru-sa-lem. B nội người tn l Ma-a-ca, con gi của A-bi-sa-lm.
11. A-sa lm điều thiện trước mặt ức Gi-h-va, y như a-vt, tổ phụ người, đ lm.
12. Người đuổi bợm vĩ gian khỏi xứ, v dạy hết thảy hnh tượng m tổ phụ người đ lm.
13. Lại, người cũng cất chức thi hậu khỏi Ma-a-ca, b nội mnh, bởi v b c dựng tượng t-tạt-t. A-sa đnh hạ hnh tượng của b, đốt tại trong trũng Xết-rn.
14. Song người khng trừ bỏ cc nơi cao; dầu vậy, đối với ức Gi-h-va, lng A-sa l trọn lnh cả đời mnh.
15. Người đem để lại trong đền ức Gi-h-va những vật thnh của cha người, v những vật m chnh mnh người đ biệt ring ra thnh, hoặc vng, bạc, hay l cc kh dụng.
16. A-sa, vua Giu-đa, v Ba--sa, vua Y-sơ-ra-n, đnh giặc nhau trọn đời mnh.
17. Ba--sa, vua Y-sơ-ra-n, đi ln đnh Giu-đa, xy đồn lũy Ra-ma, để lm cho dn sự của A-sa, vua Giu-đa, khng ra vo nơi A-sa, vua Giu-đa được.
18. Khi ấy, A-sa bn lấy hết những bạc v vng cn lại trong kho của đền ức Gi-h-va v trong kho nơi cung của vua, giao cho đều tớ mnh; đoạn sai họ đến Bn-Ha-đt, con trai Tp-ri-mn, chu H-xi-n, vua Sy-ri, ở a-mch, v ni rằng:
19. Chng ta hy lập giao ước với nhau, y như cha của ng v cha ta đ lm. Ka, ta sai đem lễ vật bằng bạc v vng; hy đi ph lời giao ước của ng với Ba--sa, vua Y-sơ-ra-n, để hắn dan xa ta.
20. Bn-Ha-đt nghe lời vua A-sa; bn sai cc quan tướng mnh hm đnh những thnh của Y-sơ-ra-n, chiếm lấy Y-gin, an, A-bn-Bết-Ma-ca, v cả xứ Ki-n-rốt với xứ Np-ta-li.
21. Ba--sa hay được điều đ, liền thi xy đắp đồn Ra-ma, m rt về ở tại Tiệt-sa.
22. Vua A-sa bn nhm hết thảy người Giu-đa, khng trừ một ai; chng đem đi những đ v gỗ m Ba--sa đ dng xy đắp đồn Ra-ma. Vua A-sa dng đồ ấy đặng xy cất Gh-ba trong xứ Bn-gia-min, v Mch-ba.
23. Cc cng việc khc của A-sa, quyền thế của người, mọi việc người lm, v cc thnh người xy cất, đều đ chp trong sử k của cc vua Giu-đa. Khi người đ gi rồi, th đau chơn.
24. A-sa an giấc cng tổ phụ người, v được chn với họ trong thnh a-vt, tổ tin người. Gi-sa-pht, con trai người, kế vị người.
25. Năm thứ hai đời A-sa, vua Giu-đa, Na-đp, con trai Gi-r-b-am, ln ngi lm vua Y-sơ-ra-n, v trị v trn Y-sơ-ra-n hai năm.
26. Người lm điều c trước mặt ức Gi-h-va, đi theo đường của tổ phụ mnh, phạm tội m Gi-r-b-am đ phạm v khiến cho Y-sơ-ra-n can phạm nữa.
27. Ba--se, con trai A-hi-gia, về nh Y-sa-ca, lm phản người; trong lc Na-đp v cả Y-sơ-ra-n vy Ghi-b-thn, vốn thuộc về dn Phi-li-tin, th Ba--se giết người tại đ.
28. Ấy l nhằm năm thứ ba đời A-sa, vua Giu-đa, m Ba--sa giết Na-đp v trị v thế cho người.
29. Vừa khi người ln ngi lm vua, th giết hết thảy người thuộc về nh Gi-r-b-am, khng để st một ai, đến đỗi đ diệt hết trong nh Gi-r-b-am, theo như lời ức Gi-h-va đ cậy miệng A-hi-gia, kẻ ti tớ Ngi ở Si-l, m phn ra;
30. ấy v cớ tội lỗi của Gi-r-b-am đ phạm lm cho Y-sơ-ra-n cũng phạm tội, v chọc giận Gi-h-va ức Cha Trời của Y-sơ-ra-n.
31. Cc cng sự khc của Na-đp, mọi việc người lm, đều đ chp trong sử k của cc vua Y-sơ-a-n.
32. Vả, A-sa, vua Giu-đa, v Ba--sa, vua Y-sơ-ra-n, đnh giặc nhau trọn đời mnh.
33. Năm thứ ba đời A-sa, vua Giu-đa, th Ba--sa, con trai A-hi-gia, ln lm vua của Y-sơ-ra-n; người ở tại Tiệt-sa, v cai trị hai mươi bốn năm.
34. Người lm điều c trước mặt ức Gi-h-va, đi theo đường của Gi-r-b-am, v tội lỗi m Gi-r-b-am đ phạm lm cho Y-sơ-ra-n cũng phạm tội.

1 Cc Vua 16    chọn đoạn khc

1. Bấy giờ, lời của ức Gi-h-va phn cho Gi-hu, con trai của Hu-na-ni, nghịch cng Ba--sa, m rằng:
2. Ta đ cất ngươi ln khỏi bụi đất v lập ngươi lm vua cha dn Y-sơ-ra-n ta; song ngươi đ đi theo đường của Gi-r-b-am, xui cho dn Y-sơ-ra-n ta phạm tội, v v tội chng n, chọc giận ta.
3. Nhn v cớ ấy, ta sẽ qut sạch Ba--sa v nh n, lm cho nh n giống như nh Gi-r-b-am, con trai của N-bt vậy.
4. Phm kẻ no thuộc về Ba--sa chết tại trong thnh sẽ bị ch ăn, phm kẻ no chết ngoi đồng sẽ bị chim trời rỉa ăn.
5. Cc cng việc khc của Ba--sa, những việc người lm, v quyền thế người, đều đ chp trong sch sử k của cc vua Y-sơ-ra-n.
6. Ba--sa an giấc cng cc tổ phụ người, v được chn tại Tiệt-sa, -la, con trai người, kế vị người.
7. Lời của ức Gi-h-va lại cậy tin tri Gi-hu, con trai Ha-na-ni, m phn nghịch cng Ba--sa v nh người, chẳng những v cớ cc tội c của người đ lm trước mặt ức Gi-h-va, lấy cng việc của tay mnh m chọc cho Ngi giận, v v lm giống như nh của Gi-r-b-am, m lại bởi v người đ hủy diệt nh ấy.
8. Năm thứ hai mươi su đời A-sa, vua Giu-đa, th -la, con trai Ba--sa, ln lm vua Y-sơ-ra-n. Người ở tại Tiệt-sa, v cai trị hai năm.
9. Xim-ri, kẻ ti tớ -la, lm tướng coi phn nửa xe binh, lm phản người. -la, ở Tiệt-sa, lm quan cai đền người tại thnh ấy.
10. Xim-ri bn vo giết người, nhằm năm hai mươi bảy đời A-sa, vua Giu-đa, v cai trị thay cho người.
11. Xảy khi Xim-ri vừa ln ngi lm vua, th người giết hết thảy nh Ba--sa, chẳng để lại một nam đinh no hết, hoặc b con hay l bằng hữu người cũng vậy.
12. V cc tội lỗi m Ba--sa v -la con trai người đ phạm, tức l tội đ gy cho Y-sơ-ra-n can phạm, v v cc sự hư khng của chng n chọc giận Gi-h-va ức Cha Trời của Y-sơ-ra-n,
13. nn Xim-ri diệt hết cả nh Ba--sa, y như lời ức Gi-h-va đ cậy miệng Gi-hu l đấng tin tri, m phn ra cho Ba--sa.
14. Cc cng việc khc của -la, v mọi việc người lm, đều đ chp trong sử k của cc vua Y-sơ-ra-n.
15. Năm thứ hai mươi bảy đời A-sa, vua Giu-đa, th Xim-ri ln ngi lm vua bảy ngy tại Tiệt-sa. Bấy giờ, qun lnh Y-sơ-ra-n đương vy Ghi-b-thn, l thnh vốn thuộc về dn Phi-li-tin.
16. Khi đạo binh hay tin ny rằng: Xim-ri đ phản nghịch v giết vua, th cũng một ngy đ, trong dinh, cả Y-sơ-ra-n đều lập m-ri, l quan tổng binh, lm vua trn Y-sơ-ra-n.
17. m-ri v cả Y-sơ-ra-n từ Ghi-b-thn đi ln vy Tiệt-sa.
18. Xảy khi Xim-ri thấy thnh đ bị hm, th đi vo đồn lũy của cung vua m đốt chnh mnh lun với cung vua, rồi chết
19. v những tội lỗi người đ phạm, lm điều c trước mặt ức Gi-h-va, bắt chước theo đường của Gi-r-b-am đ phạm, tức tội đ gy cho Y-sơ-ra-n can phạm.
20. Cc chuyện khc của Xim-ri, sự người lm phản, đều đ chp trong sử k của cc vua Y-sơ-ra-n.
21. Bấy giờ, dn Y-sơ-ra-n chia lm hai phe: phe ny theo Tp-ni, con trai Ghi-nt, v muốn lập người lm vua; phe kia theo m-ri.
22. Nhưng phe theo m-ri thắng hơn phe theo Tp-ni, con trai Ghi-nt. Vậy, Tp-ni chết v m-ri cai trị.
23. Năm thứ ba mươi mốt đời A-sa, vua Giu-đa, th m-ri ln ngi lm vua Y-sơ-ra-n, v cai trị mười hai năm. Người trị v su năm tại Tiệt-sa.
24. oạn, người mua hn ni Sa-ma-ri của S-me, gi l hai ta lng bạc. Trn ni ấy, người cất một ci thnh lấy tn S-me, l tn chủ ni Sa-ma-ri m đặt tn cho thnh.
25. m-ri lm điều c trước mặt ức Gi-h-va, ăn ở tệ hơn cc người tin bối người.
26. Trong mọi sự, người bắt chước theo đường Gi-r-b-am, con trai N-bt, phạm tội m Gi-r-b-am đ phạm, tức tội đ gy cho dn Y-sơ-ra-n con phạm, v lấy những sự hư khng mnh m chọc giận Gi-h-va ức Cha Trời của Y-sơ-ra-n.
27. Cc chuyện khc của m-ri, những cng việc người lm, v quyền thế người, đều đ ghi trong sử k của cc vua Y-sơ-ra-n.
28. m-ri an giấc với tổ phụ mnh, v được chn tại Sa-ma-ri. A-hp, con trai người, kế vị người.
29. Năm thứ ba mươi tm đời A-sa, vua Giu-đa, th A-hp, con trai m-ri, ln ngi lm vua Y-sơ-ra-n; người ở Sa-ma-ri, cai trị trn Y-sơ-ra-n hai mươi hai năm.
30. A-hp, con trai m-ri, lm điều c trước mặt ức Gi-h-va hơn hết thảy cc người tin bối mnh.
31. Vả, người lấy sự bắt chước theo tội lỗi của Gi-r-b-am, con trai N-bt, lm nhỏ mọn, nn người đi lấy Gi-sa-bn, con gi Ết-ba-anh, vua dn Si-đn, m lm vợ; người cũng đi hầu việc Ba-anh v thờ lạy n.
32. Người lập một bn thờ cho Ba-anh tại trong miễu của Ba-anh m người đ cất tại Sa-ma-ri.
33. A-hp cũng dựng ln một hnh tượng t-tạt-t. Vậy, A-hp lm nhiều điều c, chọc giận Gi-h-va ức Cha Trời của Y-sơ-ra-n hơn cc vua Y-sơ-ra-n trước mnh.
34. Trong đời A-hp, Hi-n ở B-tn, xy lại thnh Gi-ri-c. Khi người đặt ci nền th mất A-bi-ram, con trưởng nam mnh, lc dựng cc cửa th mất S-gp, con t mnh, theo như lời của ức Gi-h-va đ cậy Gi-su, con trai của Nun, m phn ra.

1 Cc Vua 17    chọn đoạn khc

1. -li ở Thi-s-be, l một người trong bọn đ sang ngụ Ga-la-t, ni với A-hp rằng: Ta đứng trước mặt Gi-h-va ức Cha Trời của Y-sơ-ra-n hằng sống m thề rằng: Mấy năm về sau đy, nếu ta chẳng ni, chắc sẽ khng c sương, cũng khng c mưa.
2. oạn c lời của ức Gi-h-va phn dạy người rằng:
3. Hy đi khỏi đy, qua pha đng, v ẩn ngươi bn khe K-rt, đối ngang Gi-đanh.
4. Ngươi sẽ uống nước của khe, v ta đ truyền cho chim quạ nui ngươi tại đ.
5. Vậy, -li đi, vng theo lời của ức Gi-h-va, v đến ở nơi m khe K-rt đối ngang Gi-đanh.
6. Buổi mai v buổi chiều chim quạ đem bnh v thịt cho người; v người uống nước khe.
7. Nhưng trong t lu, th khe bị kh, v trong xứ khng c mưa.
8. Bấy giờ, c lời của ức Gi-h-va phn dạy -li rằng:
9. Hy chổi dậy, đi đến Sa-rp-ta, thnh thuộc về Si-đn, v ở tại đ; ka, ta đ truyền cho một người ga bụa ở thnh ấy lo nui ngươi.
10. Vậy, người đứng dậy đi đến Sa-rp-ta. Khi đến cửa thnh, người thấy một người đờn b ga lượm củi, bn ku m ni rằng: Ta xin ngươi hy đi mc một cht nước trong bnh để cho ta uống.
11. Nng bn đi mc nước. Nhưng người ku lại v ni với nng rằng: Cũng hy đem trong tay ngươi cho ta một miếng bnh nữa.
12. Nng đp: Ti chỉ mạng sống của Gi-h-va ức Cha Trời của ng m thề, ti khng c bnh, chỉ c một nắm bột trong v v một cht dầu trong bnh; ny ti lượm hai khc củi, đoạn về nấu dọn cho ti v con trai ti; khi ăn rồi, chng ti sẽ chết.
13. Nhưng -li tiếp rằng: Chớ sợ chi, hy trở về, lm y như ngươi đ ni; song trước hy dng bột ấy lm cho ta một ci bnh nhỏ, rồi đem ra cho ta; kế sau ngươi sẽ lm cho ngươi v cho con trai ngươi.
14. V Gi-h-va ức Cha Trời của Y-sơ-ra-n phn như vậy: Bột sẽ khng hết trong v, v dầu sẽ khng thiếu trong bnh, cho đến ngy ức Gi-h-va ging mưa xuống đất.
15. Vậy, nng đi v lm theo điều -li ni. Nng v nh nng, lun với -li ăn trong lu ngy.
16. Bột chẳng hết trong v, dầu khng thiếu trong bnh, y như lời ức Gi-h-va đ cậy miệng -li m phn ra.
17. Sau một t lu, con trai của người đờn b, tức l chủ nh, bị đau; bịnh rất nặng đến đỗi trong mnh n chẳng cn hơi thở.
18. Người đờn b bn ni với -li rằng: Hỡi người của ức Cha Trời, ti với ng c việc chi chăng? C phải ng đến nh ti đặng nhắc lại những tội lỗi ti v giết con ti chăng?
19. Người đp với nng rằng: hy giao con nng cho ta. Người bồng n khỏi tay mẹ n, đem ln phng cao, chỗ người ở, v để n nằm trn giường mnh.
20. oạn, người ku cầu cng ức Gi-h-va m rằng: Gi-h-va ức Cha Trời ti i! cớ sao Ngi ging tai họa trn người đờn b ga ny, nh nng l nơi ti tr ngụ, m giết con trai người đi?
21. Người nằm ấp trn mnh con trẻ ba lần, lại ku cầu cng ức Gi-h-va nữa m rằng: i Gi-h-va ức Cha Trời ti! xin Cha khiến linh hồn của đứa trẻ ny trở lại trong mnh n.
22. ức Gi-h-va nhậm lời của -li; linh hồn của đứa trẻ trở lại trong mnh n, v n sống lại.
23. -li bồng đứa trẻ, đi xuống lầu, vo trong nh dưới, giao cho mẹ n m ni rằng: Hy xem, con nng sống.
24. Nng bn ni cng -li rằng: By giờ ti nhn biết ng l một người của ức Cha Trời, v lời phn của ức Gi-h-va ở trong miệng ng l thật.

1 Cc Vua 18    chọn đoạn khc

1. Cch lu ngy, trong năm thứ ba c lời của ức Gi-h-va phn dạy -li rằng: Hy đi, ra mắt A-hp: ta sẽ khiến mưa sa xuống đất.
2. Vậy, -li đi ra mắt A-hp. Vả, tại Sa-ma-ri c cơn đi km qu đỗi.
3. A-hp sai gọi p-đia, l quan gia tể mnh. (p-đia rất knh sợ ức Gi-h-va.
4. Xảy ra khi Gi-sa-bn diệt hết cc đấng tin tri đi giấu trong hai hang đ, mỗi hang năm mươi người, dng bnh v nước m nui họ.)
5. A-hp ni với p-đia rằng: Hy đi khắp xứ, xem hết thảy cc suối v khe, c lẽ chng ta sẽ tm được cỏ, v cứu cho ngựa v la cn sống, khng phải diệt hết cc sc vật ta chăng?
6. Vậy, hai người chia xứ đặng đi tuần. A-hp đi một mnh con đường ny, v p-đia đi một mnh con đường kia.
7. p-đia đương đi đường, th gặp -li ra đn mnh. p-đia nhn biết người, sấp mnh xuống đất, m thưa rằng: Hỡi -li cha ti! c phải ng chăng?
8. Người đp: Ừ phải ta. Ngươi hy đi ni với chủ ngươi rằng: -li ở đy.
9. p-đia tiếp rằng: Ti c phạm tội g, m ng muốn ph kẻ ti tớ ng vo tay A-hp, hầu cho người giết ti đi?
10. Ti chỉ Gi-h-va ức Cha Trời hằng sống của ng m thề, chẳng dn no nước no m chủ ti khng sai đến tm ng v khi người ta đp rằng: -li khng c đy, th người bắt nước bắt dn ấy thề rằng khng ai gặp ng.
11. M by giờ, ng lại ni với ti tớ rằng: Hy đi ni với chủ ngươi: -li ở đy.
12. Rồi khi ti la khỏi ng, sẽ c thần của ức Gi-h-va đem ng đi nơi no ti chẳng biết; vậy, khi ti đi thuật lại cng A-hp, m người khng thấy ng, ắt sẽ giết ti đi. Vả, kẻ ti tớ ng knh sợ ức Gi-h-va từ khi thơ ấu.
13. Khi Gi-sa-bn giết cc tin tri của ức Gi-h-va, th ti c giấu một trăm tin tri của ức Gi-h-va trong hai hang đ, mỗi hang năm mươi người, dng bnh v nước m nui họ; người ta h khng c thuật điều đ cho cha ti hay sao?
14. V by giờ, ng biểu ti: Hy đi ni với chủ ngươi rằng: -li ở đy. Người ắt sẽ giết ti đi.
15. -li đp rằng: Ta chỉ sanh mạng ức Gi-h-va vạn qun, l ấng ta phục sự, m thề rằng: Chnh ngy nay ta sẽ ra mắt A-hp.
16. Vậy, p-đia đi đn A-hp, v thuật lại cho người. A-hp bn đi đn -li.
17. Vừa khi A-hp thấy -li, th ni rằng: C phải ngươi, l kẻ lm rối loạn Y-sơ-ra-n chăng?
18. -li đp rằng: Chẳng phải ti lm rối loạn Y-sơ-ra-n đu; bn l vua v nh cha vua, bởi v vua đ bỏ điều răn của ức Gi-h-va, v đ tin theo thần Ba-anh.
19. Vậy by giờ vua hy sai người đi nhm cả Y-sơ-ra-n, với bốn trăm năm mươi tin tri của Ba-anh, v bốn trăm tin tri của t-tạt-t, ăn tại bn Gi-sa-bn, khiến họ đến cng ti trn ni Cạt-mn.
20. Vậy, A-hp sai người đi nhm cả dn Y-sơ-ra-n v những tin tri đến ni Cạt-mn.
21. oạn -li đến trước mặt dn sự m ni rằng: Cc ngươi đi giẹo hai bn cho đến chừng no? Nếu Gi-h-va l ức Cha Trời, kh theo Ngi; nếu Ba-anh l ức Cha Trời, hy theo hắn. Song dn sự khng đp một lời.
22. Bấy giờ, -li ni với dn sự rằng: Trong vng những tin tri của ức Gi-h-va, chỉ một mnh ta cn lại; cn cc tin tri Ba-anh số l bốn trăm năm mươi người.
23. Vậy, hy cho chng ta hai con b đực; họ phải chọn một con cho mnh, sả ra từ miếng, sắp để trn củi, nhưng chớ chm lửa. Cn ta, ta sẽ lm con b kia, để n trn củi, nhưng khng chm lửa.
24. oạn, hy ku cầu danh của thần cc ngươi, cn ta, ta sẽ ku cầu danh của ức Gi-h-va. Thần đp lời bằng lửa, ấy quả l ức Cha Trời. Cả dn sự đều đp rằng: Lời ni rất phải.
25. -li bn ni với những tin tri Ba-anh rằng: hy chọn một con b đực, lm n trước đi, v cc ngươi đng; rồi hy cầu khẩn danh của thần cc ngươi; nhưng chớ chm lửa.
26. Vậy, chng bắt con b m người ta đ ban cho m lm n; rồi từ sớm mai đến trưa, chng cầu khẩn danh của Ba-anh, v rằng: Hỡi Ba-anh! xin đp lời chng ti. Nhưng chẳng c tiếng g, cũng chẳng ai đp lời; chng đều nhảy chung quanh bn thờ mnh đ dựng ln.
27. Khi đ đến trưa, -li nhạo chng m rằng: Kh la lớn ln đi, v người l thần; hoặc người đương suy gẫm, hoặc ở đu xa, hoặc đương đi đường; hay l c lẽ người ngủ, v sẽ thức dậy.
28. Vậy, chng ku lớn tiếng; v theo thi lệ họ, lấy gươm gio gạch vo mnh cho đến chừng mu chảy ra.
29. Khi qu trưa rồi, họ cứ ni tin tri như vậy cho đến giờ dng của lễ chay ban chiều; nhưng vẫn khng c tiếng g, chẳng ai đp lời, cũng khng cố đến.
30. Bấy giờ, -li ni với cả dn sự rằng: Hy đến gần ta. Dn sự bn đến gần người. oạn, -li sửa lại ci bn thờ của ức Gi-h-va bị ph hủy.
31. Người lấy mười hai chi phi của cc con trai Gia-cốp, l người m lời của ức Gi-h-va đ phn cho rằng: Y-sơ-ra-n sẽ l tn ngươi.
32. Người dng mười hai hn đ ấy m dựng ln một ci bn thờ nhơn danh ức Gi-h-va; chung quanh bn thờ, người đo một ci mương đựng được hai đấu hột giống;
33. rồi chất củi, sả b tơ ra từ miếng, v sắp n ln trn củi. Kế người ni:
34. Hy mc đầy bốn bnh nước, v đem đổ trn của lễ thiu v củi. Người lại ni: Hy lm lần thứ nh; th người ta lm lần thứ nh. Người tiếp: Hy lm lần thứ ba, v họ lm lần thứ ba,
35. cho đến đỗi nước chảy chung quanh bn thờ, v đầy ci mương nữa.
36. ến giờ dng của lễ chay ban chiều, tin tri đến gần v nguyện rằng: Lạy Gi-h-va ức Cha Trời của p-ra-ham, của Y-sc, v của Y-sơ-ra-n, ngy nay xin hy tỏ cho người ta biết rằng Ngi l ức Cha Trời trong Y-sơ-ra-n, rằng ti l kẻ ti tớ Ngi, v ti vng lời Ngi m lm mọi sự ny.
37. ức Gi-h-va i! Xin nhậm lời ti, xin đp lời ti, hầu cho dn sự ny nhn biết rằng Gi-h-va l ức Cha Trời, v Ngi khiến cho lng họ trở lại.
38. Lửa của ức Gi-h-va bn ging xuống, thiu đốt của lễ thiu, củi, đ, bụi, v rt nước trong mương.
39. Thấy vậy, cả dn sự sấp mnh xuống đất, v la rằng: Gi-h-va l ức Cha Trời! Gi-h-va l ức Cha Trời!
40. -li ni với chng rằng: Hy bắt cc tin tri của Ba-anh, chớ cho thot một người no. Chng bn bắt họ, -li đem họ xuống dưới khe Ki-sn, v giết họ tại đ.
41. oạn, -li ni cng A-hp rằng: Hy đi ln, ăn v uống, v ti đ nghe tiếng mưa lớn.
42. Vậy, A-hp trở ln đặng ăn uống. Nhưng -li leo ln cht ni Cạt-mn, ci xuống đất v p mặt mnh giữa hai đầu gối.
43. oạn, người ni với kẻ ti tớ mnh rằng: Xin hy đi ln, ng về pha biển. Kẻ ti tớ đi ln xem, nhưng ni rằng: Khng c chi hết. -li lại ni: Hy trở ln bảy lần.
44. Lần thứ bảy, kẻ ti tớ đp rằng: Ti thấy ở pha biển ln một cụm my nhỏ như lng bn tay, -li bn tiếp: Hy đi ni với A-hp rằng: Hy thắng xe v đi xuống, kẻo mưa cầm vua lại chăng.
45. Trong một lc, trời bị my che đen, gi nổi dậy, v c cơn mưa rất lớn. A-hp bn ln xe mnh, đi đến Gt-r-n.
46. Tay ức Gi-h-va ging trn -li; người thắt lưng, chạy trước A-hp cho đến khi tới Gt-r-n.

1 Cc Vua 19    chọn đoạn khc

1. A-hp thuật lại cho Gi-sa-bn mọi điều -li đ lm, v người đ dng gươm giết hết thảy tin tri Ba-anh lm sao.
2. Gi-sa-bn sai một sứ giả đến -li m ni rằng: Nếu ngy mai trong giờ ny, ta khng xử mạng sống ngươi như mạng sống của một người trong chng n, nguyện cc thần đi ta cch nặng nề.
3. V vậy, -li sợ hi, đứng dậy chạy đi đặng cứu mạng sống mnh. ến tại B-e-S-ba, thuộc về Giu-đa, người để ti tớ mnh lại đ.
4. Cn người vo đồng vắng, đường đi ước một ngy, đến ngồi dưới cy giếng ging, xin chết m rằng: i ức Gi-h-va! đ đủ rồi. Hy cất lấy mạng sống ti, v ti khng hơn g cc tổ phụ ti.
5. oạn, người nằm ngủ dưới cy giếng ging. C một thin sứ đụng đến người v ni rằng: Hy chổi dậy v ăn.
6. Người nhn thấy nơi đầu mnh một ci bnh nhỏ nướng trn than, v một bnh nước. Người ăn uống, rồi lại nằm.
7. Thin sứ của ức Gi-h-va đến lần thứ nh, đụng người v ni rằng: Hy chổi dậy v ăn, v đường xa qu cho ngươi. Vậy người chổi dậy, ăn v uống,
8. rồi nhờ sức của lương thực ấy, người đi bốn mươi ngy v bốn mươi đm cho đến H-rếp, l ni của ức Cha Trời.
9. ến nơi, người đi vo trong hang đ, ngủ đm ở đ. V ka, c lời của ức Gi-h-va phn với người rằng: Hỡi -li, ngươi ở đy lm chi?
10. Người thưa rằng: Ti đ rất nng nảy sốt sắng v Gi-h-va ức Cha Trời vạn qun; v dn Y-sơ-ra-n đ bội giao ước Ngi, ph hủy cc bn thờ Ngi, dng gươm giết những tin tri Ngi; chỉ một mnh ti cn lại, v họ cũng kiếm thế cất mạng sống ti.
11. ức Cha Trời phn với người rằng: Hy đi ra, đứng tại trn ni trước mặt ức Gi-h-va. Nầy ức Gi-h-va đi ngang qua, c một ngọn gi mạnh thổi dữ tợn trước mặt Ngi, x ni ra, v lm tan nt cc hn đ; nhưng khng c ức Gi-h-va trong trận gi. Sau trận gi c cơn động đất; nhưng khng c ức Gi-h-va trong cơn động đất.
12. Sau cơn động đất c đm lửa; nhưng khng c ức Gi-h-va trong đm lửa. Sau đm lửa, c một tiếng m dịu nhỏ nhẹ.
13. Khi -li vừa nghe tiếng đ, th lấy o tơi bao phủ mặt mnh, đi ra đứng tại nơi miệng hang; ny c một tiếng phn với người rằng: Hỡi -li, ngươi lm chi đy?
14. Người thưa rằng: Ti rất nng nảy sốt sắng v Gi-h-va ức Cha Trời vạn qun, v dn Y-sơ-ra-n đ bội giao ước của Ngi, ph hủy cc bn thờ Ngi, dng gươm giết những tin tri; chỉ một mnh ti cn lại, v họ cũng tm cch cất mạng sống ti.
15. Nhưng ức Gi-h đp với người rằng: Hy bắt con đường đồng vắng đi đến a-mch. Khi đến rồi, ngươi sẽ xức dầu cho Ha-xa-n lm vua Sy-ri;
16. ngươi cũng sẽ xức dầu cho Gi-hu, con trai của Nim-si, lm vua Y-sơ-ra-n; v ngươi sẽ xức dầu cho -li-s, con trai Sa-pht, ở A-bn-M-h-la, lm tin tri thế cho ngươi.
17. Ai thot khỏi gươm của Ha-xa-n sẽ bị Gi-hu giết; ai thot khỏi gươm của Gi-hu sẽ bị -li-s giết.
18. Nhưng ta đ để dnh lại cho ta trong Y-sơ-ra-n bảy ngn người khng c qu gối xuống trước mặt Ba-anh, v mi họ chưa hn n.
19. Từ đ, -li đi, gặp -li-s, con trai của Sa-pht đương cy c mười hai đi b trước mặt mnh, chnh người cầm đi thứ mười hai. -li đi ngang qua người, nm o chong mnh trn người.
20. -li-s bn bỏ b mnh, chạy theo -li m ni rằng: Xin cho php ti hn cha v mẹ ti đ, đoạn ti sẽ theo ng. -li đp: Hy đi v trở lại; v ta no c lm g cho ngươi đu.
21. -li-s bn la khỏi -li trở về, bắt một đi b giết đi, v lấy cy lm củi m nấu thịt n, rồi cho cc ti tớ mnh ăn. oạn, người đứng dậy, đi theo -li, v hầu việc người.

1 Cc Vua 20    chọn đoạn khc

1. Bn-Ha-đt, vua Sy-ri, hiệp hết thảy qun lnh mnh; c ba mươi hai vua theo người, cng ngựa v xe. Người đi ln vy Sa-ma-ri v hm đnh n.
2. Người sai sứ giả đến A-hp, vua Y-sơ-ra-n, ở trong thnh, v ni với người rằng: Bn-Ha-đt ni như vầy:
3. Bạc v vng của ngươi thuộc về ta. Cc cung phi v những con ci tốt nhất của ngươi cũng thuộc về ta.
4. Vua Y-sơ-ra-n đp: Hỡi vua cha ti, cứ như lời vua ni; ti v mọi vật của ti đều thuộc về vua.
5. Nhưng cc sứ giả trở lại cng vua Y-sơ-ra-n m ni rằng: Bn-Ha-đt ni như vầy: Hy đưa bạc, vng, cung phi, v cc con trai ngươi cho ta.
6. Thế th, ngy mai, giờ ny, ta sẽ sai cc đầy tớ ta đến nh ngươi, chng n sẽ lục sot nh ngươi v nh của ti tớ ngươi; phm mn g của ngươi lấy lm qu trọng, chng n sẽ lấy đem đi.
7. Vua Y-sơ-ra-n bn đi hết thảy trưởng lo trong xứ, m ni rằng: hy xem xt v biết rằng người ny toan mưu lm hại chng ta; v người đ sai sứ đi cc cung phi, con ci, bạc, v vng của ta; v ta khng c từ chối g hết.
8. Cc trưởng lo v cả dn sự đều tu với vua rằng: ừng nghe, v chớ chịu chi hết.
9. Vậy A-hp đp cng sứ giả của Bn-Ha-đt rằng: Hy ni với vua cha ta Mọi điều vua đi ti tớ vua lm lần thứ nhất, ti sẽ lm; nhưng điều ny ti khng thế lm được. Cc sứ giả đi thuật lại lời đ cho Bn-Ha-đt.
10. Bn-Ha-đt lại sai sứ ni rằng: Nếu bụi ct ở Sa-ma-ri đủ lấp đầy lng bn tay của cc chiến sĩ theo ta, nguyện cc thần ging tai họa cho ta nặng nề!
11. Nhưng vua Y-sơ-ra-n đp: Hy ni với vua rằng: Người mặc o gip chớ khoe mnh như người cổi n ra.
12. Bn-Ha-đp đương uống rượu với cc vua trong trại, vừa nghe được cc lời ny, th ni cng cc đầy tớ mnh rằng: Hy dn trận đi. Chng bn dn trận đặng hm đnh thnh.
13. Vả, c một tin tri đến gần A-hp, vua Y-sơ-ra-n, m ni rằng: ức Gi-h-va phn như vầy: Ngươi thấy đon binh rất đng ny chăng? Ka, ngy nay, ta sẽ ph n vo tay ngươi, v ngươi sẽ biết ta l Gi-h-va.
14. A-hp thưa rằng: Dng ai? Người đp: ức Gi-h-va phn như vầy: Dng những kẻ ti tớ của cc quan cai hng tỉnh. Người tiếp: Ai sẽ giao chiến? Tin tri đp: Chnh vua.
15. A-hp sot điểm những ti tớ của cc quan cai hng tỉnh; c được hai trăm ba mươi hai người. Kế sau, người sot điểm cả dn Y-sơ-ra-n, được bảy ngn người.
16. Ban trưa, họ ko đi ra; song Bn-Ha-đt uống rượu say tại trại mnh với ba mươi hai vua gip đỡ người.
17. Những ti tớ của cc quan cai hng tỉnh đi ra trước; Bn-Ha-đt sai kẻ hỏi dọ người ta bo lại cho người rằng: C người từ Sa-ma-ri ko ra.
18. Người đp: Chng n đến hoặc c cầu ha, hy bắt sống lấy; hoặc c chiến tranh, cũng hy bắt sống lấy.
19. Vậy, những ti tớ của cc quan cai hng tỉnh ko ra thnh, v đạo qun đi theo,
20. ai nấy đnh kẻ nghịch mnh. Qun Sy-ri chạy trốn, v Y-sơ-ra-n rượt đuổi theo, Bn-Ha-đt, vua Sy-ri, ln ngựa thot chạy với một vi lnh kỵ.
21. Vua Y-sơ-ra-n bn ko ra đnh giết ngựa xe, lm cho dn Sỵ-ri thua trận cả thể.
22. Bấy giờ, đấng tin tri đến gần vua Y-sơ-ra-n, ni rằng: Vua hy đi, lm cho mnh mạnh mẽ, v hy xem xt coi chừng điều mnh phải lm, v năm tới vua Sy-ri sẽ đến đnh vua nữa.
23. Cc đầy tớ của vua Sy-ri ni với người rằng: Thần của chng n l thần ni, cho nn chng n mạnh hơn chng ta; nhưng chng ta hy giao chiến với chng n dưới đồng bằng; quả chng ta sẽ thắng hơn chng n.
24. Lại, kh lm điều ny: Hy cất cc vua khỏi chỗ lm đầu binh, lập những quan cai thế vo cho;
25. đoạn, hy điểm lấy một đạo qun giống như đạo qun của vua đ mất, bằng số ngựa v xe ấy; chng ta sẽ giao chiến với dn Y-sơ-ra-n tại trong đồng bằng, quả chng ta sẽ thắng hơn chng n. Vua bn nghe lời đầy tớ mnh v lm theo.
26. Năm tới, Bn-Ha-đt điểm sot dn Sy-ri, v đi đến A-phc đặng giao chiến cng Y-sơ-ra-n.
27. Dn Y-sơ-ra-n cũng bị điểm sot v sắm lương thực, đi đn chng n. Dn Y-sơ-ra-n đng trại đối mặt dn Sy-ri giống như hai bầy d nhỏ; cn dn Sy-ri đầy khắp cả xứ.
28. Bấy giờ, người của ức Cha Trời đến gần vua Y-sơ-ra-n m ni rằng: ức Gi-h-va phn như vầy: Bởi v dn Sy-ri c ni rằng: ức Gi-h-va l thần ni, chớ chẳng phải thần trũng, nn ta sẽ ph đon binh rất đng đảo ny vo tay ngươi, v cc ngươi sẽ biết ta l Gi-h-va.
29. Hai bn đng trại đối ngang nhau trong bảy ngy; ngy thứ bảy, họ giao chiến nhau. Dn Y-sơ-ra-n đnh dn Sy-ri, trong một ngy giết họ mười vạn lnh bộ.
30. Cn st lại chạy trốn ẩn trong thnh A-phc; song những vch thnh sập ng, đ hai mươi bảy ngn người đ thot khỏi trận. Bn-Ha-đt cũng chạy trốn vo thnh, ẩn trong một phng kn.
31. Cc đầy tứ Bn-Ha-đt tu cng người rằng: Chng ti c nghe rằng cc vua nh Y-sơ-ra-n vốn nhn từ. V vậy, xin cho chng ti thắt bao nơi lưng, vấn dy trn đầu, rồi chng ti ra hng vua Y-sơ-ra-n: hoặc người để cho vua sống chăng.
32. Họ bn thắt bao nơi lưng, vấn dy trn đầu, rồi ra hng vua Y-sơ-ra-n, v tu rằng: Bn-Ha-đt, kẻ ti tớ vua, cầu rằng: Xin vua để cho ti sống. A-hp đp rằng: Người cn sống chăng? Người vốn l anh ta.
33. Chng lấy sự ấy lm một điềm lnh, lật đật nhận lời v la ln rằng: Bn-Ha-đt thật anh vua. A-hp tiếp rằng: Hy đi vời người đến cho ta. Bn-Ha-đt bn đến ra mắt A-hp; người mời Bn-Ha-đt ln xe mnh.
34. Bn-Ha-đt ni với người rằng: Ti sẽ trao lại cho vua cc thnh m cha ti đ chiếm lấy của cha vua, v vua sẽ lập chợ phố cho vua tại a-mch, y như cha ti đ lm tại Sa-ma-ri. A-hp đp: Cn ta sẽ thuận giao ước ny m để cho ngươi đi về. Vậy, A-hp lập giao ước với Bn-Ha-đt, đoạn để cho người đi.
35. Bấy giờ, c một người trong vng cc con trai tin tri, vng lịnh ức Gi-h-va, ni với bạn mnh rằng: Ti xin anh hy đnh ti. Nhưng bạn khng chịu đnh người.
36. Người tiếp rằng: Bởi v anh khng vng theo lời phn dặn của ức Gi-h-va, nn liền khi anh la khỏi ti, sẽ c một con sư tử giết anh. Bạn la khỏi người, th gặp một con sư tử giết người đi.
37. Tin tri gặp một người khc, v ni rằng: Ta xin ngươi hy đnh ta. Người ấy đnh tin tri, v lm cho người bị thương.
38. oạn, tin tri đi, đứng đợi trn đường vua, xủ khăn bịt xuống mắt mnh m giả dạng.
39. Khi vua đi ngang qua, người cất tiếng la ln, v ni với vua rằng: Ti tớ vua ở giữa chiến trận; th c người dẫn đến cng ti một kẻ phu t, v biểu rằng: Hy giữ người ny; xảy n thot khỏi, th mạng sống ngươi sẽ thường cho mạng sống n, hay l ngươi phải thường một ta lng bạc.
40. Song, trong khi kẻ ti tớ vua mắc chuyện đy đ, th tn phu t trốn đi. Vua Y-sơ-ra-n đp rằng: Ấy l sự đon xt của ngươi; chnh ngươi đ định lấy.
41. Lập tức người vn khăn che mắt mnh ln, vua Y-sơ-ra-n nhn biết l một người trong vng cc tin tri.
42. Tin tri bn ni rằng: ức Gi-h-va phn như vầy: Bởi v ngươi để thot khỏi tay ngươi kẻ ta đ định đng tận diệt, vậy nn, mạng sống ngươi sẽ thế cho mạng sống n, v dn sự ngươi thế cho dn sự n.
43. Vua Y-sơ-ra-n bn trở về cung điện mnh tại Sa-ma-ri, lấy lm buồn rầu v giận dữ.

1 Cc Vua 21    chọn đoạn khc

1. Sau cc việc ấy, xảy c chuyện ny: Na-bốt, người Gt-r-n, c một vườn nho tại trong đồng bằng Gt-r-n, gip đền của A-hp, vua Sa-ma-ri.
2. A-hp ni cng Na-bốt rằng: Hy nhường vườn nho của ngươi cho ta, để ta dng lm vườn rau; v n ở gần bn đền ta. Ta sẽ đổi cho ngươi một vườn nho tốt hơn; hay l, nếu ngươi thch, ta sẽ cho ngươi bằng bạc.
3. Nhưng Na-bốt thưa lại với A-hp rằng: Nguyện ức Gi-h-va giữ lấy ti, chớ để ti nhường cho vua cơ nghiệp của tổ phụ ti!
4. A-hp vo đền mnh, buồn v giận, bởi c lời Na-bốt, người Gt-r-n đ ni; v người đ ni rằng: Ti khng nhường cho vua cơ nghiệp của tổ tin ti. A-hp nằm trn giường, xy mặt đi, khng chịu ăn.
5. Hong hậu Gi-sa-bn đến gần người m ni rằng: Bởi sao vua c lng buồn rầu v khng chịu ăn?
6. Người đp: V ta c ni chuyện với Na-bốt, người Gt-r-n rằng: Hy nhường vườn nho ngươi cho ta m lấy tiền, hay l nếu ngươi thch, ta sẽ đổi cho ngươi một vườn nho khc; song người đp lại rằng: Ti khng nhường cho vua vườn nho của ti.
7. Hong hậu Gi-sa-bn bn ni rằng: C phải ng hnh quyền vua trn Y-sơ-ra-n chăng? Hy chổi dậy, ăn đi v vui lng. Ti sẽ ban cho ng vườn nho của Na-bốt, người Gt-r-n.
8. Gi-s-bn viết thơ nhơn danh A-hp, đng ấn vua, gởi cho cc trưởng lo v kẻ cả ở trong thnh Na-bốt v ở cng người.
9. Trong thơ ni như vầy: Hy truyền rao lễ king ăn, rồi đặt Na-bốt ở đầu dn sự;
10. đoạn, hy để trước mặt người hai kẻ gian phạm lm chứng cho người, m rằng: Ngươi c rủa sả ức Cha Trời v vua. Kế, hy dẫn người ra khỏi thnh, nm đ cho chết đi.
11. Những người của thnh Na-bốt, tức những trưởng lo, v kẻ cả ở đ, đều lm theo lời Gi-sa-bn truyền dặn trong thơ m người đ gởi cho.
12. Họ rao truyền lễ king ăn v đặt Na-bốt ở đầu dn sự.
13. Bấy giờ, hai tn gian phạm đến ngồi trước mặt Na-bốt, v co gian người tại trước mặt dn sự, m rằng: Na-bốt c rủa sả ức Cha Trời v vua. oạn, họ dẫn người ra khỏi thnh, nm đ người chết.
14. Họ bn sai đến ni với Gi-sa-bn rằng: Na-bốt đ bị nm đ v chết rồi.
15. Khi Gi-sa-bn hay rằng Na-bốt đ bị nm đ v chết rồi, bn ni cng A-hp rằng: Hy chổi dậy, nhận lấy vườn nho m Na-bốt, người Gt-r-n, đ từ chối khng chịu nhường cho ng để lấy bạc; v Na-bốt khng cn sống nữa: đ chết rồi.
16. Nghe tin Na-bốt đ chết, A-hp liền đứng dậy đi xuống vườn nho của Na-bốt, người Gt-r-n, đặng lấy lm của mnh.
17. Bấy giờ, c lời của ức Gi-h-va phn dạy -li, người Thi--se, rằng:
18. Hy đứng dậy đi xuống đn A-hp, vua Y-sơ-ra-n, ở tại Sa-ma-ri. Ka, người ở trong vườn nho của Na-bốt, đặng lấy lm của mnh.
19. Ngươi sẽ ni với người rằng: ức Gi-h-va phn như vầy: Ngươi h đ giết người, v by giờ lại chiếm lấy cơ nghiệp n sao? Ngươi phải tiếp rằng: ức Gi-h-va phn như vầy: Ở tại chỗ m ch đ liếm huyết của Na-bốt, th ch cũng sẽ liếm chnh huyết của ngươi.
20. A-hp bn ni cng -li rằng: Ớ kẻ th nghịch, ngươi c gặp ta ? -li đp: Phải, ti c gặp vua, bởi v vua đ bn mnh đặng lm điều c trước mặt ức Gi-h-va.
21. Vậy th ta sẽ ging họa trn ngươi. Ta sẽ qut sạch ngươi, trừ diệt cc nam đinh của nh A-hp, bất kỳ kẻ n lệ hay l người tự do trong Y-sơ-ra-n;
22. v ngươi chọc giận ta, xui cho Y-sơ-ra-n phạm tội, nn ta sẽ lm cho nh ngươi giống như nh của Gi-r-b-am, con trai N-bt, v giống như nh Ba--sa, con trai A-hi-gia.
23. ức Gi-h-va cũng phn về Gi-sa-bn, m rằng: Ch sẽ ăn thịt Gi-sa-bn tại thnh lũy Gt-r-n.
24. Phm người thuộc về nh A-hp, kẻ no chết tại trong thnh sẽ bị ch ăn; cn kẻ no chết trong đồng sẽ bị chim trời rỉa ăn.
25. Quả thật, chẳng c ai giống như A-hp, bung mnh lm điều c trước mặt ức Gi-h-va, v bị hong hậu Gi-sa-bn xui giục người.
26. Người lm điều gớm ghiếc qu độ, m theo hnh tượng, y như dn A-m-rt lm, l dn ức Gi-h-va đ đuổi khỏi trước mặt dn Y-sơ-ra-n.
27. A-hp nghe lời của -li ni, bn x quần o mnh; lấy bao mặc cho mnh v nhịn đi; nằm vấn bao v ở khim nhượng.
28. Bấy giờ, c lời của ức Gi-h-va phn dạy -li, người Thi-s-be, m rằng:
29. Ngươi c thấy thế no A-hp hạ mnh xuống trước mặt ta chăng? Bởi v người hạ mnh xuống trước mặt ta, ta khng ging họa trong đời n; nhưng trong đời con trai n ta sẽ ging họa trn nh n.

1 Cc Vua 22    chọn đoạn khc

1. Trong ba năm Sy-ri v Y-sơ-ra-n khng c giặc.
2. Năm thứ ba, Gi-sa-pht, vua Giu-đa, đi đến cng vua Y-sơ-ra-n.
3. Vua Y-sơ-ra-n ni với ti tớ mnh rằng: Cc ngươi h chẳng biết rằng Ra-mốt trong Ga-la-t thuộc về chng ta sao? Chng ta lại lm thinh chẳng rứt n khỏi tay vua Sy-ri sao!
4. oạn, người ni với Gi-sa-pht rằng: Vua muốn đến cng ta đặng đnh lấy Ra-mốt trong Ga-la-t chăng? Gi-sa-pht đp với vua Y-sơ-ra-n rằng: Ti như ng; dn sự ti như dn sự ng; v ngựa ti như ngựa của ng.
5. Song Gi-sa-pht ni với vua Y-sơ-ra-n rằng: Ti xin ng phải cầu vấn ức Gi-h-va trước đ.
6. Vậy, vua Y-sơ-ra-n nhm cc tin tri lại, số bốn trăm người, m hỏi rằng: Ta c nn đi đnh Ra-mốt tại Ga-la-t, hay l chẳng nn đi? Chng đp rằng: Hy đi ln; Cha sẽ ph n vo tay vua.
7. Nhưng Gi-sa-pht tiếp rằng: Ở đy cn c đấng tin tri no khc của ức Gi-h-va để chng ta cầu vấn người ấy chăng?
8. Vua Y-sơ-ra-n đp với Gi-sa-pht rằng: Cn c một người, tn l Mi-ch, con trai của Gim-la; nhờ người ấy ta c thể cầu vấn ức Gi-h-va; nhưng ti ght người, v người chẳng ni tin tri lnh về ti, bn l dữ đ thi. Gi-sa-pht ni rằng: Xin vua chớ ni như vậy.
9. Vua Y-sơ-ra-n bn đi một hoạn quan m bảo rằng: Hy lập tức mời Mi-ch, con trai của Gim-la, đến.
10. Vả, vua Y-sơ-ra-n v Gi-sa-pht, vua Giu-đa, mỗi người đều mặc đồ triều phục, đương ngồi trn một ci ngai tại trong sn đạp la, nơi cửa thnh Sa-ma-ri; v hết thảy tin tri ni tin tri trước mặt hai vua.
11. S-đ-kia, con trai K-na-na, lm lấy những sừng bằng sắt, v ni rằng: ức gi-h-va phn như vầy: Với cc sừng ny, ngươi sẽ bng dn Sy-ri cho đến khi diệt hết chng n.
12. V hết thảy tin tri đều ni một cch, m rằng: Hy đi ln Ra-mốt trong Ga-la-t; vua sẽ được thắng, v ức Gi-h-va sẽ ph thnh ấy vo tay vua.
13. Vả, sứ giả đi mời Mi-ch, ni cng người rằng: Những tin tri đều đồng lng bo co sự lnh cho vua; ti xin ng cũng hy lấy lời như lời của họ m bo co điều lnh.
14. Nhưng Mi-ch đp rằng: Ta chỉ ức Gi-h-va hằng sống m thề, ta sẽ bo co điều g ức Gi-h-va dặn ta.
15. Khi người đ đến cng vua, vua bn hỏi rằng: Hỡi Mi-ch, chng ta c nn đi hm đnh Ra-mốt trong Ga-la-t, hay l chẳng nn đi? Mi-ch đp: Hy đi, vua sẽ được thắng: ức Gi-h-va sẽ ph thnh ấy vo tay vua.
16. Nhưng vua ni với người rằng: Biết bao lần ta đ lấy lời thề buộc ngươi chỉ kh ni chơn thật với ta nhơn danh ức Gi-h-va.
17. Bấy giờ Mi-ch đp rằng: Ti thấy cả Y-sơ-ra-n bị tản lạc trn cc ni, như bầy chin khng c người chăn; v ức Gi-h-va phn rằng: Những kẻ ấy khng c chủ; ai nấy kh trở về nh mnh bnh yn.
18. Vua Y-sơ-ra-n ni cng Gi-sa-pht rằng: Ti h chẳng c ni với vua người chẳng ni tin tri lnh về việc ti, bn l ni tin tri dữ sao?
19. Mi-ch lại tiếp: Vậy, hy nghe lời của ức Gi-h-va: Ti thấy ức Gi-h-va ngự trn ngi Ngi v cả cơ binh trn trời đứng chầu Ngi bn hữu v bn tả.
20. ức Gi-h-va phn hỏi: Ai sẽ đi dụ A-hp, để người đi ln Ra-mốt trong Ga-la-t, v ng chết tại đ? Người trả lời cch ny, kẻ trả lời cch khc.
21. Bấy giờ, c một thần ra đứng trước mặt ức Gi-h-va m thưa rằng: Ti sẽ đi dụ người. ức Gi-h-va phn hỏi thần rằng: Dụ cch no?
22. Thần thưa lại rằng: Ti sẽ đi v lm một thần ni dối trong miệng những tin tri của người. ức Gi-h-va phn rằng: Phải, ngươi sẽ dụ người được. Hy đi v lm như ngươi đ ni.
23. Vậy by giờ, ka, ức Gi-h-va đ đặt một thần ni dối trong miệng cc tin tri vua, v ức Gi-h-va đ phn sự dữ cho vua.
24. Bấy giờ, S-đ-kia, con trai của K-na-na, đến gần Mi-ch, vả vo m người, m rằng: Thần của ức Gi-h-va c do đường no la khỏi ta đặng đến ni với ngươi?
25. Mi-ch đp: Trong ngy ngươi chạy từ phng ny đến phng kia đặng ẩn lnh, th sẽ biết điều đ.
26. Vua Y-sơ-ra-n truyền lịnh rằng: Hy bắt Mi-ch dẫn đến cho A-mn, quan cai thnh, v cho Gi-ch, con trai của vua,
27. rồi hy ni rằng: Vua bảo như vầy: Hy bỏ t người ny, lấy bnh v nước khổ nạn m nui n cho đến khi ta trở về bnh an.
28. Mi-ch tiếp rằng: Nếu vua trở về bnh an, th ức Gi-h-va khng cậy ti phn. Người lại ni: Hỡi chng dn! cc ngươi kh nghe ta.
29. Vậy, vua Y-sơ-ra-n đi ln Ra-mốt trong Ga-la-t với Gi-sa-pht, vua Giu-đa.
30. Vua Y-sơ-ra-n ni cng Gi-sa-pht rằng: Ti sẽ giả dạng ăn mặc, rồi ra trận; cn vua hy mặc o của vua. Như vậy, vua Y-sơ-ra-n ăn mặc giả dạng m ra trận.
31. Vả, vua Sỵ-ri đ truyền lịnh cho ba mươi hai quan coi xe mnh rằng: Cc ngươi chớ p đnh ai bất kỳ lớn hay nhỏ, nhưng chỉ một mnh vua Y-sơ-ra-n m thi.
32. Vậy, khi cc quan coi xe thấy Gi-sa-pht th ni rằng: Ấy quả thật l vua Y-sơ-ra-n. Chng bn đến gần người đặng p đnh; nhưng Gi-sa-pht ku la ln.
33. Khi cc quan coi xe thấy chẳng phải vua Y-sơ-ra-n, th thối lại, khng đuổi theo nữa.
34. Bấy giờ, c một người tnh cờ giương cung bắn vua Y-sơ-ra-n, trng nhằm người nơi gip đu lại. Vua ni cng kẻ đnh xe mnh rằng: Hy quay cương lại, dẫn ta ra ngoi hng qun, v ta bị thương nặng.
35. Nhưng trong ngy đ thế trận thm dữ dội; c người nng đỡ vua đứng trong xe mnh đối địch dn Sy-ri. ến chiều tối vua chết; huyết của vt thương người chảy xuống trong lng xe.
36. Lối chiều, trong hng qun c rao truyền rằng: Ai nấy hy trở về thnh mnh, xứ mnh.
37. Vua băng h l như vậy; người ta đem thy vua về Sa-ma-ri, v chn tại đ.
38. Người ta rửa xe người tại trong ao Sa-ma-ri, l nơi những bợm bun hương tắm, v c những ch liếm mu người, y như lời ức Gi-h-va phn.
39. Cc chuyện khc của A-hp, những cng việc người lm, ci đền bằng ng người cất, v cc thnh người xy, đều chp trong sử k về cc vua Y-sơ-ra-n.
40. Vậy A-hp an giấc cng tổ phụ mnh, v A-cha-xia, con trai người, kế vị người.
41. Năm thứ tư đời A-hp, vua Y-sơ-ra-n, th Gi-sa-pht con trai A-sa, ln ngi lm vua Giu-đa.
42. Gi-sa-pht ln ngi, tuổi được ba mươi lăm; người cai trị hai mươi lăm năm tại Gi-ru-sa-lem. Tn của mẹ người l A-xu-ba, con gi của Si-chi.
43. Người đi theo đường của A-sa, cha người chẳng xy bỏ đi, song lm điều thiện trước mặt ức Gi-h-va. (22:44) Nhưng người khng trừ bỏ cc nơi cao; dn sự cn tế lễ v đốt hương tại trn cc nơi cao.
44. (22:45) Gi-sa-pht v vua Y-sơ-ra-n ở ha hảo với nhau.
45. (22:46) Cc chuyện khc của Gi-sa-pht, dng lực người, những giặc gi người, đều đ chp trong sử k về cc vua Giu-đa.
46. (22:47) Người trừ diệt những bợm vĩ-gian cn lại trong xứ từ đời A-sa, cha mnh.
47. (22:48) Bấy giờ, dn -đm khng c vua, c một quan trấn thủ cai trị.
48. (22:49) Gi-sa-pht đng một đon tu Ta-r-si đặng đi -phia chở vng, nhưng khng đi đến đ được, bởi v tu vỡ ra tại -xi-n-Gh-be.
49. (22:50) A-cha-xia, con trai của A-hp, ni với Gi-sa-pht rằng: Hy cho php cc đầy tớ ta đi tu với cc đầy tớ ng. Nhưng Gi-sa-pht khng chịu.
50. (22:51) Gi-sa-pht an giấc với tổ phụ mnh, được chn với họ trong thnh a-vt, cha người, v Gi-ram, con trai người, kế vị người.
51. (22:52) Năm thứ bảy đời Gi-sa-pht, vua Giu-đa, th A-cha-xia, con trai A-hp, ln ngi lm vua Y-sơ-ra-n tại Sa-ma-ri, v cai trị hai năm.
52. (22:53) Người lm điều c trước mặt ức Gi-h-va, đi theo con đường của cha v mẹ mnh, cng theo đường của Gi-r-b-am, con trai của N-bt, l người xui cho Y-sơ-ra-n phạm tội.
53. (22:54) Người hầu việc Ba-anh v thờ lạy n, chọc giận Gi-h-va ức Cha Trời của Y-sơ-ra-n, cứ theo mọi sự cha người đ lm.