Mục Lục

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]


2 Cc Vua 1    chọn đoạn khc

1. Sau khi A-hp băng h, dn M-p phản nghịch cng Y-sơ-ra-n.
2. A-cha-xia t ngang qua song lầu mnh tại Sa-ma-ri v v cớ ấy mang bịnh. Người bn sai sứ giả đi, m dặn rằng: hy đi cầu vấn Ba-anh-X-bụt, thần của c-rn, đặng cho biết ta sẽ lnh bịnh ny chăng?
3. Nhưng thin sứ của ức Gi-h-va phn với -li, người Thi-s-be, rằng: Hy chổi dậy, đi ln đn cc sứ giả của vua Sa-ma-ri, v ni với họ rằng: Trong Y-sơ-ra-n h khng c ức Cha Trời sao, nn ngươi đi cầu vấn Ba-anh-X-bụt, thần của c-rn?
4. Bởi cớ đ, ức Gi-h-va phn như vầy: Ngươi sẽ khng xuống khỏi giường m ngươi đ ln, nhưng hẳn sẽ chết. oạn, -li đi.
5. Cc sứ giả trở về cng A-cha-xia, người hỏi rằng: V sao cc ngươi trở về?
6. Chng thưa rằng: C một người đi ln đn chng ti, v ni với chng ti rằng: Hy trở về cng vua đ sai cc ngươi, v ni với người rằng: ức Gi-h-va đ phn như vầy: Trong Y-sơ-ra-n h khng c ức Cha Trời sao, nn ngươi sai đi cầu vấn Ba-anh-X-bụt, thần của c-rn? Bởi cớ đ, ngươi sẽ khng xuống khỏi giường m ngươi đ ln, nhưng hẳn sẽ chết.
7. Vua bn hỏi họ rằng: Người đi ln đn cc ngươi v ni những lời ấy ra sao?
8. Chng thưa: Người đ mặc o lng, v thắt lưng bằng dy da. Vua ni rằng: Ấy l -li, người Thi-s-be.
9. Vua bn sai một quan cai năm mươi lnh đi với năm mươi lnh mnh ln cng -li Vả, -li đương ngồi trn cht g. Quan cai ni với người rằng: Hỡi người của ức Cha Trời, vua đi ng xuống.
10. Nhưng -li đp cng quan cai năm mươi lnh rằng: Nếu ta l người của ức Cha Trời, nguyện lửa từ trn trời ging xuống thiu đốt ngươi, lun với năm mươi lnh của ngươi đi! Lửa từ trn trời liền ging xuống thiu đốt quan cai v năm mươi lnh của người.
11. A-cha-xia lại sai đến -li một quan cai năm mươi lnh khc đi với năm mươi lnh người. Qua ny ni với -li rằng:" Hỡi người của ức Cha Trời, vua phn như vầy: Hy mau mau xuống.
12. Nhưng -li đp với người rằng: Nếu ta l người của ức Cha Trời, nguyện lửa từ trn trời ging xuống thiu đốt ngươi với năm mươi lnh của ngươi. Lửa của ức Cha Trời liền từ trời ging xuống thiu đốt quan cai với năm mươi lnh của người.
13. A-cha-xia lại sai một quan cai năm mươi lnh đi với năm mươi lnh mnh. Quan cai ny ln đến, qu gối xuống trước mặt -li, cầu xin người rằng: Hỡi người của ức Cha Trời, xin ng xem qu trọng mạng sống của ti v mạng sống của năm mươi người ny, l kẻ ti tớ ng.
14. Ka, lửa đ ging từ trời, thiu nuốt hai quan cai năm mươi lnh trước, v năm mươi lnh của họ; nhưng by giờ, xin xem mạng sống ti l qu trọng trước mặt ng.
15. Thin sứ của ức Gi-h-va ni cng -li rằng: Hy đi xuống với người, chớ sợ chi. Vậy, -li chổi dậy đi xuống với quan cai đến cng vua.
16. Người ni với vua rằng: ức Gi-h-va phn như vầy: Bởi v ngươi c sai sứ giả đến cầu vấn Ba-anh-X-bụt, thần của c-rn, (h trong Y-sơ-ra-n chẳng c ức Cha Trời để cầu vấn sao?) nn ngươi sẽ khng xuống khỏi giường ngươi đ tro ln, v ngươi chắc sẽ quả chết.
17. Vậy, A-cha-xia thc, theo như lời ức Gi-h-va đ cậy -li m phn ra. Gi-ram kế vị người, nhằm năm thứ nh của Gi-ram, con trai Gi-sa-pht, vua Giu-đa; bởi v A-cha-xia khng c con trai.
18. Cc cng việc khc của A-cha-xia đ lm đều chp trong sch sử k về cc vua Y-sơ-ra-n. -li được cất ln trời

2 Cc Vua 2    chọn đoạn khc

1. Khi ức Gi-h-va muốn đem -li ln trời trong một cơn gi lốc, -li v -li-s ở Ghinh ganh đi ra.
2. -li ni với -li-sệ rằng: Ta xin ngươi hy ở đy; v ức Gi-h-va sai ta đi đến B-tn. -li-s thưa với người rằng: Ti chỉ ức Gi-h-va hằng sống v chỉ mạng sống thầy m thề rằng, ti chẳng hề la khỏi thầy. Như vậy, hai người đi xuống B-tn.
3. Cc mn đồ của những tin tri ở tại B-tn đến ni với -li-s rằng: Anh c biết rằng ngy nay ức Gi-h-va sẽ cất thầy của anh ln khỏi anh chăng? Người đp: Phải, ta biết; cc ngươi hy lm thinh đi!
4. -li ni với -li-s rằng: Ta xin ngươi hy ở đy, v ức Gi-h-va sai ta đi đến Gi-ri-c. -li-s lại thưa rằng: Ti chỉ ức Gi-h-va m thề rằng, ti chẳng hề la khỏi thầy. Như vậy, hai người đi đến Gi-ri-c.
5. Cc mn đồ của những tin tri ở tại Gi-ri-c đến gần -li-s, ni với người rằng: Anh c biết rằng ngy nay ức Gi-h-va sẽ cất thầy của anh ln khỏi anh chăng? Người đp: Phải, ta biết; cc ngươi hy lm thinh đi!
6. -li ni với người rằng Ta xin ngươi hy ở đy, v ức Gi-h-va sai ta đi đến Gi-đanh. -li-s thưa rằng: Ti chỉ ức Gi-h-va hằng sống v chỉ mạng sống thầy m thề rằng, ti chẳng hề la khỏi thầy. Như vậy, hai người cứ đi với nhau.
7. C năm mươi người trong cc mn đồ của những tin tri đi theo, đứng cch xa đối ngang Gi-đanh; cn -li v -li-s đứng lại tại m sng.
8. -li bn lấy o tơi mnh, cuốn lại, đập trn nước; nước bn rẽ ra hai bn, v hai người đều đi ngang qua trn đất kh.
9. Khi đi qua rồi, -li ni với -li-s rằng: Hy xin điều ngươi muốn ta lm cho ngươi, trước khi ta được cất ln khỏi ngươi. -li-s thưa rằng: Nguyền xin thần của thầy cảm động ti được bội phần.
10. -li ni với người rằng: Ngươi cầu xin một sự kh. Song nếu ngươi thấy ta lc ta được cất ln khỏi ngươi, ắt sẽ được như lời bằng chẳng, th khng được.
11. Hai người cứ vừa đi vừa ni với nhau, ka, c một ci xe lửa v ngựa lửa phn rẽ hai người; -li ln trời trong một cơn gi lốc.
12. -li-s nhn thấy, bn la ln rằng: Cha ti i! cha ti i! l xe v lnh kỵ của Y-sơ-ra-n! oạn, -li-s khng cn thấy người nữa; rồi người nắm o mnh x ra lm hai mảnh.
13. -li-s bn lấy ci o tơi đ ở nơi mnh -li rơi xuống, trở về, đứng tại trn m Gi-đanh.
14. Người lấy ci o tơi đ ở nơi mnh -li rơi xuống, đập nước, v ni rằng: Gi-h-va ức Cha Trời của -li ở đu? Khi người đ đập nước rồi, nước bn rẽ ra hai bn, v -li-s đi ngang qua.
15. Khi cc mn đồ của những tin tri ở Gi-ri-c đối ngang Gi-đanh, thấy -li-s, th ni rằng: Thần -li đổ trn -li-s. Họ đến đn người, sấp mnh xuống đất trước mặt người,
16. v ni với người rằng: Tại đy, giữa cc ti tớ thầy, c năm mươi người mạnh dạn; hy cho php họ đi tm chủ thầy; c lẽ Thần của ức Gi-h-va đem người đi, nm trn ni no hay l trong trũng no chăng? -li-s đp: Chớ sai họ đi.
17. Nhưng chng ni p người, đến đỗi người xấu hổ, bn ni rằng: Hy sai họ đi đi. Chng liền sai năm mươi người đi tm -li trong ba ngy, m tm chẳng đặng.
18. Chng trở về, -li-s vẫn ở tại Gi-ri-c; người bn ni với họ rằng: Ta h chẳng bảo cc ngươi chớ c đi sao?
19. Dn cư của Gi-ri-c ni cng -li-s rằng: Chỗ xy cất thnh ny tốt lắm y như cha ti thấy; nhưng nước th độc v đất th chai.
20. Người đp: Hy đem cho ta một ci bnh mới, v đựng muối ở trong. Chng đem bnh đến cho người.
21. Người bn đi đến nguồn nước, đổ muối xuống nước, m ni rằng: ức Gi-h-va phn như vầy: Ta đ chữa lnh cho nước ny, tự n sẽ chẳng cn gy ra sự chết, hoặc sự nn nữa.
22. Vậy, theo lời của -li-s phn ra, nước được chữa lnh cn đến ngy nay.
23. Từ đ, -li-s đi ln B-tn. ang đi dọc đường, c những trẻ con trai ở thnh ra nhạo bng người, m rằng: Ớ lo trọc, hy ln! Ớ lo trọc, hy ln!
24. Người xy lại ng chng n, v nhơn danh ức Gi-h-va m rủa sả chng n. Liền c hai con gấu ra ci ra khỏi rừng, cấu x bốn mươi hai đứa trong bọn chng n.
25. Từ đ -li-s đi đến ni Cạt-mn; đoạn từ nơi ấy người trở về Sa-ma-ri.

2 Cc Vua 3    chọn đoạn khc

1. Gi-ram, con trai A-hp, ln ngi lm vua Y-sơ-ra-n tại Sa-ma-ri, năm thứ mười tm đời vua Gi-sa-pht vua Giu-đa, v cai trị mười hai năm.
2. Người lm điều c trước mặt ức Gi-h-va, song khng giống như cha v mẹ người; bởi v người c trừ bỏ tượng thần Ba-anh m cha người đ dựng ln.
3. Dầu vậy, người cũng ham theo tội lỗi của Gi-r-b-am, con trai N-bt, tức l tội đ gy cho Y-sơ-ra-n can phạm. Người chẳng hề chịu bỏ đi.
4. Vả, M-sa, vua dn M-p, nui nhiều bầy chin, hằng năm người tiến cống cho vua Y-sơ-ra-n một trăm ngn chin con, v trăm ngn chin đực chưa hớt lng.
5. Nhưng xảy ra khi A-hp băng h, vua M-p dấy nghịch cng vua Y-sơ-ra-n.
6. Bấy giờ, vua Gi-ram đi ra khỏi Sa-ma-ri kiểm điểm cả Y-sơ-ra-n.
7. Người sai bo với Gi-sa-pht, vua Giu-đa, rằng: Dn M-p đ phản nghịch cng ti. Vua c muốn đến cng ti giao chiến với M-p chăng? Gi-sa-pht đp rằng: Ti sẽ đi; ti như ng, dn sự ti như dn sự ng, ngựa ti như ngựa của ng.
8. Người lại tiếp: Chng ta sẽ đi ln đường no? Gi-ram đp: Bởi con đường của đồng vắng -đm.
9. Ấy vậy, vua Y-sơ-ra-n, vua Giu-đa v vua -đm đồng ko ra, đi vng bảy ngy đường, đoạn họ khng c nước cho đạo binh v sc vật theo.
10. Vua Y-sơ-ra-n bn ni rằng: Than i! ức Gi-h-va đ gọi ba vua ny đến đặng nộp vo tay M-p.
11. Nhưng Gi-sa-pht hỏi: Ở đy h chẳng c tin tri no của ức Gi-h-va để chng ta nhờ người m cầu vấn ức Gi-h-va chăng? Một đầy tớ của vua Y-sơ-ra-n thưa rằng: Ở đy c -li-s, con trai của Sa-pht, l kẻ đ hầu việc -li.
12. Gi-sa-pht tiếp: Lời phn của ức Gi-h-va vốn ở nơi người. Vậy, vua Y-sơ-ra-n, Gi-sa-pht, v vua -đm, bn đi đến người.
13. -li-s ni với vua Y-sơ-ra-n rằng: Vua v ti c can hệ g chăng? Kh đi cầu vấn cc tin tri của cha v mẹ vua. Vua Y-sơ-ra-n đp rằng: Chẳng vậy đu; v ức Gi-h-va đ gọi ba vua ny đến, đặng nộp vo tay M-p.
14. -li-s bn ni: ức Gi-h-va vạn qun hằng sống, ti đứng trước mặt Ngi, m thề rằng, nếu ti khng knh nể Gi-sa-pht, vua Giu-đa, th ti chẳng xem vua ra sao, v cũng khng thấy đến nữa.
15. Nhưng by giờ, hy đem đến cho ti một người khảy đờn. Trong lc người ấy khảy đờn, th tay của ức Gi-h-va ở trn -li-s.
16. Người ni: ức Gi-h-va phn như vầy: Hy đo cho nhiều hầm hố khắp trong trũng ny.
17. V ức Gi-h-va phn rằng: Cc ngươi sẽ khng thấy gi, cũng chẳng thấy mưa, thế m trũng ny sẽ đầy dẫy nước, v cc ngươi, đều sẽ uống nước được.
18. Nhưng ức Gi-h-va coi sự ny l nhỏ mọn qu: Ngi lại sẽ ph lun dn M-p vo tay cc ngươi.
19. Cc ngươi sẽ ph hủy hết thảy những thnh kin cố, những thnh thị tứ, đốn những cy tốt, bt mọi suối nước, v lấy đ lm hư hại đồng ruộng mu mỡ.
20. Vậy, buổi sng, nhằm giờ người ta dng của lễ chay, thấy nước bởi đường -đm đến, v xứ bn đầy những nước.
21. Khi dn M-p hay rằng cc vua ấy đi ln đnh mnh, th nhm hết thảy những người c thể nai nịch binh kh được trở ln, v đứng tại bờ ci xứ.
22. Ngy sau dn M-p chổi dậy thật sớm; khi mặt trời mọc soi trn nước, dn M-p thấy trước mặt mnh nước đỏ như mu,
23. th la ln rằng: Ấy l mu! Chắc ba vua ấy đ tranh chiến nhau, đnh giết lẫn nhau. By giờ, hỡi dn M-p! hy đi cướp của.
24. Vậy, chng đi đến trại qun Y-sơ-ra-n; nhưng dn Y-sơ-ra-n chổi dậy, hm đnh dn M-p.
25. Họ ph hủy cc thnh, ai nấy lấy đ liệng vo lấp cc đồng ruộng mu mỡ, bt cc nguồn nước, v đốn những cy tốt. tại Kiệt-Ha-r-sết chỉ cn lại những vch thnh: Những qun nm đ cũng vy xng ph cc vch đ nữa.
26. Vua M-p thấy mnh khng thế chống nổi, bn đem theo mnh bảy trăm người cầm gươm, toan xng đến nơi vua -đm; nhưng khng thế no được.
27. Người bn bắt thi tử, l kẻ phải kế vị mnh, dng lm của lễ thiu tại trn vch thnh. Bn c cơn thạnh nộ nổi phừng cng Y-sơ-ra-n; th họ la khỏi vua M-p, v trở về xứ mnh.

2 Cc Vua 4    chọn đoạn khc

1. Vả, c vợ của một người mn đồ của cc đấng tin tri đến phn nn cng -li-s, m rằng: Kẻ ti tớ ng, l chồng ti, đ qua đời; v ng biết rằng kẻ ti tớ ng knh sợ ức Gi-h-va. Vả, chủ nợ người đến toan bắt hai đứa con ti lm ti mọi.
2. -li-s ni với nng rằng: Ta phải lm g cho ngươi? Hy ni cho ta biết ngươi c vật g ở nh? Nng thưa rằng: Con đi ng chẳng c g trong nh hơn l một hũ dầu.
3. Người bn tiếp rằng: Hy đi ra ngoi mượn những bnh khng của cc kẻ lng giềng ngươi, chớ mượn t.
4. Khi ngươi trở về, hy vo nh với cc con ngươi, đng cửa lại, rối hy đổ dầu vo cc bnh đ; hễ bnh no đầy th để n ring ra.
5. Nng liền đi khỏi người, vo nh với cc con trai mnh, đng cửa lại; cc con trai nng đem bnh lại, v nng đổ dầu vo.
6. Khi cc bnh đ đầy, nng ni với con trai mnh rằng: Hy đem cho ta một bnh nữa. Nhưng n thưa rằng: Hết trơn bnh rồi. Dầu bn ngừng lại.
7. Bấy giờ, nng đem việc ấy thuật cho người của ức Cha Trời, th người ni rằng: Hy đem bn dầu m trả nợ của ngươi; đoạn, ngươi v cc con trai ngươi sẽ lấy dầu cn lại m nui mnh.
8. Một ngy kia, -li-s đi ngang qua đất Su-nem. Ở đ, c một người đờn b giu, cầm người ở lại ăn bữa. Từ ấy, mỗi khi người đi ngang qua đ, th vo nh người đờn b ny m dng bữa.
9. Người ni với chồng mnh rằng: Ti biết rằng người năng đến nh chng ta đy, l một người thnh của ức Cha Trời.
10. Xin chng ta hy xy cất cho người một ci phng cao, rồi để tại đ một ci giường, một ci bn, một ci ghế, v một cy đn. Vậy, khi người đến nh ta, th sẽ ở lại đ.
11. Một ngy kia, -li-s đi đến Su-nem, trọ nơi phng cao, v ngủ tại đ.
12. Người ni với Gh-ha-xi, ti tớ mnh, rằng: Hy gọi người đờn b Su-nem đ đến. Gh-ha-xi gọi nng; nng ra đứng trước mặt người.
13. Người ni với ti tớ mnh rằng: Hy ni cng nng rằng: Ka, ngươi đ lo liệu cho chng ta mọi điều ny; vậy chng ta phải lm g cho ngươi? C phải ngươi muốn ta ni gim cho ngươi với vua hay l với quan tổng binh chăng? Nng thưa rằng: Ti vẫn ở giữa dn sự ti.
14. -li-s lại tiếp: Vậy, chng ta phải lm g cho người? Gh-ha-xi đp rằng: ny, người khng c con trai, v chồng người đ gi rồi.
15. -li-s ni rằng: Hy gọi nng. Gh-ha-xi gọi nng, nng đến đứng nơi cửa.
16. -li-s ni với người đờn b rằng: Năm tới, trong lc ny, ngươi sẽ ẵm một đứa con trai. Nng thưa: Hỡi cha ti, l người của ức Cha Trời! xin chớ ni dối cng con đi của cha.
17. Người đờn b ấy thọ thai, v một năm sau, cũng trong lc đ, sanh một đứa con trai, y như lời -li-s đ ni trước cho nng.
18. Xảy ra khi đứa trẻ lớn ln, một ngy kia n đi đến cha n nơi những người gặt la,
19. m ni rằng: ầu ti đau! đầu ti đau! Người cha biểu kẻ ti tớ đem n về cho mẹ n.
20. Người ti tớ đem n về, giao cho mẹ n; đứa trẻ ngồi trn đầu gối của mẹ cho đến trưa, rồi chết.
21. Nng bn đi ln để n nằm trn giường người của ức Cha Trời, rồi đi ra, đng cửa lại.
22. Kế đ, nng ku chồng mnh m ni rằng: Ti xin ng cắt cho ti một đứa đầy tớ, v một con lừa, để ti chạy đến người của ức Cha Trời; đoạn, ti sẽ trở về.
23. Chồng hỏi nng rằng: Ngy nay chẳng phải mồng một, cũng chẳng phải ngy Sa-bt. vậy, nhn sao muốn đi đến cng người? Nng đp: Mọi điều bnh an.
24. Nng biểu thắng lừa, v ni với kẻ ti tớ rằng: Hy đem ta đi mau mau, nếu ta biểu ngươi mới ngừng lại.
25. Vậy, nng đi đến cng người của ức Cha Trời tại trn ni Cạt-mn. Người của ức Cha Trời thấy nng đằng xa, bn ni với Gh-ha-xi, kẻ ti tớ mnh, rằng: Ka, người đờn b Su-nem!
26. Vậy, hy chạy đi đn nng, v hỏi nng rằng: Mọi việc đều bnh an chăng? Chồng v con ngươi bnh an chăng? Nng đp: Bnh an.
27. Khi nng đến gần người của ức Cha Trời, tại trn ni, th m lấy chơn người. Gh-ha-xi đến gần đặng x nng ra, nhưng người của ức Cha Trời ni cng người rằng: Hy để mặc nng; linh hồn nng đắng cay; ức Gi-h-va c giấu ta điều đ, khng tỏ cho ta hay.
28. Người đờn b ấy bn ni rằng: Ti h c cầu cha một đứa con trai sao? Ti h chẳng c ni với cha rằng: Xin chớ dối ti?
29. -li-s ni cng Gh-ha-xi rằng: Hy thắt lưng ngươi, cầm gậy ta nơi tay v đi. Nếu ngươi gặp ai, chớ cho họ; nếu ai cho ngươi, chớ đp lại. Người sẽ đặt cy gậy ta trn mặt đứa trẻ.
30. Người mẹ của đứa trẻ ni rằng: Ti chỉ ức Gi-h-va hằng sống, v chỉ mạng sống của ng m thề, ti chẳng hề la khỏi ng! -li-s bn chổi dậy, v đi theo người.
31. Gh-ha-xi đi trước hai người, v đặt cy gậy trn mặt đứa trẻ. Nhưng người chẳng nghe một tiếng no, cũng chẳng thấy mi g sống. Người trở lại đn -li-s, v thưa cng người rằng: ứa trẻ khng tỉnh lại.
32. Khi -li-s vo nh, thấy đứa trẻ đ chết, nằm sải trn giường.
33. -li-s vo trong phng, đng cửa lại, c đứa trẻ v mnh ở trong, rồi cầu nguyện cng ức Gi-h-va.
34. oạn, người leo trn giường, nằm trn đứa trẻ; đặt miệng mnh trn miệng n, mắt mnh trn mắt n, v tay mnh trn tay n. Người nằm ấp trn mnh n, xc đứa trẻ bn ấm lại.
35. -li-s trở xuống, đi qua đi lại trong phng; đoạn, leo ln giường, nằm ấp trn mnh đứa trẻ nữa. Rốt lại, n nhảy mũi bảy lần, v mở mắt ra.
36. -li-s liền gọi Gh-ha-xi gọi người. Khi nng chạy đến, -li-s ni với nng rằng: Hy ẵm lấy con ngươi.
37. Nng bn lại gần, sấp mnh xuống dưới chơn người v lạy; đoạn ẵm lấy con mnh v đi ra.
38. -li-s trở về Ghinh-ganh. Vả, trong xứ c đi km. Cc mn đồ của những tin tri đều ngồi trước mặt người. Người biểu kẻ ti tớ mnh rằng: Hy bắc ci nồi lớn, nấu canh cho cc mn đồ của những tin tri.
39. Một người trong bọn họ đi ra ngoi đồng đặng hi rau, thấy một dy rừng leo, bn hi những dy dưa dại, bọc đầy vạt o tơi mnh. Khi người trở về, xắt ra từng miếng, bỏ trong nồi nấu canh, chẳng biết n l thứ g.
40. Người ta mc cho cc người ăn; nhưng vừa khi họ nếm canh, th la ln rằng: Hỡi người của ức Cha Trời, sự chết ở trong nồi nầy! Họ ăn canh ấy khng đặng.
41. -li-s ni: Thế th, hy đem bột lại. Người bỏ bột trong nồi, v biểu rằng: Hy mc cho cc người ăn. Vậy, trong canh chẳng cn độc g nữa.
42. C một người ở Ba-anh-Sa-li-sa đến, đem cho người của ức Cha Trời hai mươi ổ bnh la mạch, v la cn gi để trong bị mnh, lm của lễ đầu ma gặt. -li-s biểu kẻ ti tớ mnh rằng: Hy đem pht cho cc người ăn.
43. Kẻ ti tớ người thưa rằng: Chi! Ti phải pht đồ ny cho một trăm người sao? Nhưng -li-s đp: Hy pht cho họ cc bnh đ, hầu cho họ ăn đi; v ức Gi-h-va c phn như vầy: Người ta sẽ ăn v cn dư lại.
44. Ấy vậy, người đặt cc bnh đ trước mặt họ; họ ăn, v cn thừa lại, y như lời của ức Gi-h-va đ phn.

2 Cc Vua 5    chọn đoạn khc

1. Na-a-man, quan tổng binh của vua Sy-ri, l một người c quyền trước mặt chủ mnh, được tn trọng lắm, bởi v ức Gi-h-va dng người giải cứu dn Sy-ri; người ny vốn mạnh mẽ v bạo dạn, song bị bịnh phung.
2. Vả, c một vi ton dn Sy-ri đi ra bắt một đứa gi nhỏ của xứ Y-sơ-ra-n lm phu t, để hầu hạ vợ Na-a-man.
3. Một ngy kia, n ni với b chủ mnh rằng: i! Chớ chi cha ti đi đến cng ng tin tri ở Sa-ma-ri! Người sẽ giải cứu cha ti khỏi bịnh phung.
4. Na-a-man đem cc lời ny thưa lại cho cha mnh, m rằng: ứa gi nhỏ ở xứ Y-sơ-ra-n c ni thể nầy thể ny.
5. Vua Sy-ri đp: Hy đi, ta sẽ gởi thơ cho vua Y-sơ-ra-n. Vậy, Na-a-man đi, đem theo mnh mười ta lng bạc, su ngn đồng vng, v mười bộ o.
6. Người đem bức thơ dng cho vua Y-sơ-ra-n; thơ rằng: Khi thơ nầy đạt đến cng vua, ka ta đ sai Na-a-man, đầy tớ ta đến cng vua; vua tiếp được bức thơ nầy ấy để vua giải cứu bịnh phung cho người.
7. Khi vua Y-sơ-ra-n đọc thơ rồi, liền x quần o mnh, v ni rằng: ng ấy sai người đến cng ta để ta chữa khỏi bịnh phung cho họ, ta h phải l ức Cha Trời, c quyền lm sống lm chết sao? Kh nn biết v xem thấy rằng người tm dịp để nghịch cng ta.
8. Khi -li-s, người của ức Cha Trời, hay rằng vua Y-sơ-ra-n c x quần o mnh, th sai ni với người rằng: Cớ sao vua x quần o mnh? Na-a-man hy đến ti, ắt người sẽ biết rằng trong Y-sơ-ra-n c tin tri.
9. Vậy, Na-a-man đến với ngựa v xe dừng tại cửa nh -li-s.
10. -li-s sai một sứ giả ni với người rằng: Hy đi tắm mnh bảy lần dưới sng Gi-đanh, thịt ngươi tất sẽ trở nn lnh, v ngươi sẽ được sạch.
11. Nhưng Na-a-man nổi giận, vừa đi vừa ni rằng: Ta nghĩ rằng chnh mnh người sẽ đi ra đn ta, đứng gần đ m cầu khẩn danh Gi-h-va ức Cha Trời của người, lấy tay đưa qua đưa lại trn chỗ bịnh v chữa lnh kẻ phung.
12. A-ba-na v Bạt-ba, hai sng ở a-mch, h chẳng tốt hơn cc nước trong Y-sơ-ra-n sao? Ta h chẳng tắm đ cho được sạch hay sao? Vậy, người trở đi v giận dữ.
13. Những ti tớ đến gần người, m thưa rằng: Cha ơi, nếu tin tri c truyền cho cha một việc kh, cha h chẳng lm sao? Phương chi ry người bảo cha rằng: "Hy tắm, th được sạch."
14. Người bn xuống sng Gi-đanh, v tắm mnh bảy lần, theo như lời truyền của người ức Cha Trời. Người liền được sạch, v thịt người trở nn như trước, giống như thịt của một đứa con nt nhỏ.
15. Na-a-man với hết thảy người đi theo, bn trở lại cng người của ức Cha Trời; người đến đứng trước mặt -li-s, m ni rằng: By giờ, ti nhn biết rằng trn khắp thế gian chẳng c cha no khc hơn ức Cha Trời trong Y-sơ-ra-n. Ấy vậy, ti xin ng nhậm lễ vật của kẻ ti tớ ng.
16. Nhưng -li-s đp rằng: Ta chỉ ức Gi-h-va hằng sống, l ấng ta phục sự m thề rằng ta chẳng nhậm g hết. Na-a-man p ni -li-s nhậm lấy, nhưng người từ chối.
17. Na-a-man bn tiếp rằng: Tuy chẳng nhậm lấy, ti xin ng cho php người ta ban cho kẻ ti tớ ng đủ đất bằng hai con la chở nổi v từ ry về sau, kẻ ti tớ ng chẳng muốn dng của lễ thiu hay l tế lễ cho cho thần no khc hơn l ức Gi-h-va.
18. Song, nguyện ức Gi-h-va tha thứ cho kẻ ti tớ ng điều ny: Mỗi khi chủ ti vo trong đền thờ Rim-mn đặng thờ lạy, th chống trn cnh tay ti, nn ti cũng phải qu lạy trong đền thờ Rim-mn, nguyện ức Gi-h-va tha thứ điều đ cho kẻ ti tớ ng.
19. -li-s đp với người rằng: Hy đi bnh yn. Khi Na-a-man đ la khỏi -li-s, đi cch xa xa,
20. th Gh-ha-xi, ti tớ của -li-s, người của ức Cha Trời, ni thầm rằng: Ka, chủ ta c dong thứ cho Na-a-man, người Sy-ri, khng nhậm lễ vật m người đ đem đến. Ta chỉ ức Gi-h-va hằng sống m thề, ta sẽ chạy theo người v lnh lấy vật chi nơi người.
21. Vậy, Gh-ha-xi chạy theo sau Na-a-man. Na-a-man thấy Gh-ha-xi chạy theo sau mnh, bn nhảy xuống xe, đi đến đn người, v hỏi rằng: Mọi việc đều bnh an chớ?
22. Gh-ha-xi đp: Mọi việc đều bnh an. Chủ ti sai ti ni với ng rằng: Hồi ny, c hai người trai trẻ, l mn đồ của những tin tri, ở ni p-ra-im đến; ta xin ng hy cho hai người ấy một ta lng bạc, v hai bộ o.
23. Na-a-man ni: Xin hy nhận lấy hai ta lng. Người cố ni; đoạn để hai ta lng bạc v hai bộ o trong bao, rồi trao cho hai ti tớ mnh đem đi trước mặt Gh-ha-xi.
24. Lc đ đến trn g, Gh-ha-xi lấy cc bao khỏi tay hai đầy tớ, v để trong nh mnh, đoạn cho họ đi trở về.
25. Người bn ra mắt -li-s, chủ mnh; người hỏi rằng: Ớ Gh-ha-xi, ngươi ở đu đến? Người thưa rằng: Ti tớ thầy khng c đi đu.
26. Nhưng -li-s tiếp rằng: Khi người kia xuống khỏi xe đặng đi đn ngươi, lng ta h chẳng ở cng ngươi sao? Ry h c phải lc nn nhậm lấy bạc, quần o, vườn -li-ve, vườn nho, chin v b, ti trai tớ gi, sao?
27. V vậy, bịnh phung của Na-a-man sẽ dnh vo ngươi v dng di ngươi đời đời. Gh-ha-xi đi ra khỏi -li-s, bị tật phung trắng như tuyết.

2 Cc Vua 6    chọn đoạn khc

1. Cc mn đồ của những tin tri ni với -li-s rằng: Nơi chng ti ở trước mặt thầy l hẹp qu cho chng ti.
2. Xin để chng ti đi đến Gi-đanh, ai nấy sẽ đốn một cy đn tay, rồi tại đ cất một nơi ở cho chng ti. -li-s đp: Hy đi.
3. Một người tiếp rằng; Ti xin thầy hy đi cng cc ti tớ thầy. Người đp:
4. Ta sẽ đi. Vậy, người đi với họ. ến Gi-đanh, họ khởi đốn cy.
5. Nhưng c một người đương đốn cy, ci lưỡi ru văng xuống nước. người la ln rằng: Ớ cha ti! than i! ti c mượn n!
6. Người của ức Cha Trời hỏi rằng: N rớt ở đu? Người chỉ chỗ cho. -li-s bn chặt một khc cy quăng xuống tại chỗ đ, lm cho lưỡi ru nổi ln,
7. v biểu người ấy rằng: Hy lấy n đi. Người ấy bn giơ tay ra v lấy n.
8. Vả, vua Sy-ri giao chiến với Y-sơ-ra-n; người thương nghị với cc ti tớ mnh, m rằng: Ta sẽ đng trại ta tại nơi nọ nơi kia.
9. Người của ức Cha Trời bn sai ni với Y-sơ-ra-n rằng; Kh giữ lấy, chớ đi ngang qua chỗ kia, v dn Sy-ri phục tại đ.
10. Vậy, vua Y-sơ-ra-n sai người đến nơi m người ức Cha Trời đ chỉ cho mnh v bảo trước; người giữ lấy mnh tại đ, chẳng những một hai lần.
11. Lng vua Sy-ri bối rối về sự ấy, bn gọi cc ti tớ mnh, m ni rằng; Cc ngươi h khng tỏ cho ta, ai trong chng ta l người gip đỡ vua Y-sơ-ra-n?
12. Một người trong những ti tớ thưa rằng: i vua cha ti! chẳng ai trong chng ti hết; nhưng -li-s, tin tri trong Y-sơ-ra-n, tỏ cho vua Y-sơ-ra-n biết cc lời vua ni trong phng ngủ mnh.
13. Vua bn bảo rằng: Hy đi xem người ở đu, để ta sai bắt người. C người đến thuật cho vua rằng: Ka, người ở tại -than.
14. V vậy, vua sai ngựa, xe, v một đạo binh rất đng đến -than; họ tới nơi lc ban đm, v vy thnh.
15. Ti tớ của người ức Cha Trời chổi dậy sng sớm đi ra, thấy một đạo binh cng ngựa v xe đương vy thnh. Người ni với -li-s rằng: Hỡi i! cha, chng ta sẽ lm sao?
16. -li-s đp rằng: Chớ sợ, những người ở với chng ta đng hơn những người ở với chng n.
17. oạn, -li-s cầu nguyện m rằng: ức Gi-h-va i, xin mở mắt kẻ ti tớ ti, để n thầy được. ức Gi-h-va mở mắt người ra, th người thấy ni đầy những ngựa v xe bằng lửa ở chung quanh -li-s.
18. Qun Sy-ri ko xuống nơi -li-s; người cầu nguyện ức Gi-h-va rằng: Xin Cha khiến mắt qun ấy bị đui m. ức Cha Trời bn khiến chng đui m, theo như lời cầu nguyện của -li-s.
19. oạn, -li-s ni với chng n rằng; y khng phải l đường, đy chẳng phải l thnh. Hy theo ta, ta sẽ dẫn cc ngươi đến người m cc ngươi tm kiếm. Rồi người dẫn chng n đến Sa-ma-ri.
20. Khi chng n đ vo trong Sa-ma-ri rồi, -li-s cầu rằng: Lạy ức Gi-h-va, xin mở mắt cho chng n thấy. ức Gi-h-va bn mở mắt họ, họ thấy mnh ở giữa Sa-ma-ri.
21. Vua Y-sơ-ra-n thấy chng n, th ni với -li-s rằng: Hỡi cha! phải đnh chng n chăng? phải đnh chng n chăng.
22. -li-s đp rằng: Chớ đnh. Những người vua dng gươm v cung m bắt lm phu t, vua h đnh sao? Hy dọn trước mặt chng bnh v rượu, để cho chng ăn v uống, rồi trở về cng chủ mnh.
23. Người bn by tiệc lớn cho chng n; khi chng n đ ăn uống rồi, người tha cho chng n đi; chng n bn trở về cng chủ mnh. Từ đ về sau, những ton qun Sỵ-ri khng cn lon đến địa phận Y-sơ-ra-n nữa.
24. Sau cc điều đ, Bn-Ha-đt, vua Sy-ri, nhm cả đạo binh mnh, đi ln vy thnh Sa-ma-ri.
25. Trongsa-ma-ri đương c sự đi km lớn lắm, thnh bị vy hm lu ngy, đến đỗi một ci đầu lừa bn tm mươi siếc lơ bạc, v một gc tư phn b cu bn năm siếc lơ bạc.
26. Khi vua Y-sơ-ra-n đi ngang qua trn tường thnh, c một người đn b ku người rằng: i vua cha ti, xin cứu ti!
27. Vua ni: Nếu ức Gi-h-va khng cứu ngươi, th ta lấy đu đặng cứu ngươi? Bởi sn đạp la hay l bởi nơi p rượu sao?
28. Vua lại rằng: Ngươi c chi? Nng thưa rằng: ờn b ny ni với ti rằng: Hy cho con trai chị, hầu ngy nay chng ta ăn thịt n; ngy mai chng ta sẽ ăn thịt con trai ta.
29. Vậy, chng ti c nấu thịt con trai ti v ăn. Ngy mai ti c ni với người rằng: Hy cho con trai chị, hầu chng ta ăn n. Nhưng người c giấu con trai mnh.
30. Khi vua nghe lời của người đờn b ny, th x quần o mnh. Bấy giờ, người đang đi ngang qua trn tường thnh, dn sự xem thấy người pha trong mặc ci bao st vo thịt mnh.
31. Vua la ln rằng: Nếu ngy nay đầu của -li-s, con trai của Sa-pht, hy cn ở trn vai n, nguyện ức Cha Trời xử ta cch nặng nề!
32. -li-s đương ngồi trong nh mnh, v cc trưởng lo ngồi chung quanh người, th vua sai một sứ giả đi trước mnh đến cng tin tri. Nhưng khi sứ giả chưa đến, -li-s ni với cc trưởng lo rằng: Ka, hy xem, con kẻ st nhơn kia sai người đến đặng cắt đầu ta. Kh coi chừng: vừa khi sứ giả đến, hy đng cửa lại, dng cửa x đuổi n đi. Cc ngươi h chẳng nghe tiếng bước của chủ n sau lưng n sao?
33. Người cn đương ni, chng thấy sứ giả đến. Vua cũng đến, ni với -li-s rằng: Tai nạn ny đến bởi ức Gi-h-va. Vậy, ta cn trng cậy nơi ức Gi-h-va lm chi?

2 Cc Vua 7    chọn đoạn khc

1. -li-s bn ni rằng: Hy nghe lời của ức Gi-h-va: ức Gi-h-va phn như vầy: Ngy mai, tại giờ ny, nơi cửa thnh Sa-ma-ri, một đấu bột lọc sẽ bn một siếc lơ, v hai đấu la mạch sẽ bn một siếc lơ.
2. Quan cai nng đỡ vua, đp với người ức Cha Trời rằng: Dầu cho ức Gi-h-va mở cc cửa sổ trn trời, điều đ h c được sao? -li-s đp: Chnh mắt ngươi sẽ thấy, nhưng ngươi khng đặng ăn đến.
3. Tại cửa thnh c bốn người phung ni với nhau rằng: Chng ta ngồi đy đến chừng chết m lm chi?
4. Nếu chng ta nhất định vo thnh, th ở đ c đi km, v chng ta sẽ chết đi: bằng chng ta cứ ngồi đy, th chng ta cũng sẽ chết. Vậy, chng ta hy qua trại qun Sy-ri: Nếu họ dung thứ ta, th ta sẽ sống; bằng họ giết đi, dẫu thế no, chng ta cũng sẽ chết đ thi.
5. Vậy, lc chạng vạng, cc người phung chổi dậy đặng đi đến trại qun của sn Sy-ri; khi tới đầu trại qun, họ chẳng thấy ai ở đ hết.
6. V Cha đ khiến trại qun Sy-ri nghe tiếng xe, ngựa v tiếng đạo binh lớn; nn nỗi dn Sy-ri ni với nhau rằng: Ka, vua Y-sơ-ra-n đ mướn vua dn H-tt v vua -dp-t đặng hm đnh chng ta.
7. Chng liền chổi dậy, chạy trốn lc chạng vạng, bỏ cc trại, ngựa, v lừa mnh, để trại qun mnh như cũ; chng trốn đặng cứu mạng sống mnh.
8. Khi cc người phung kia đến đầu trại qun, bn vo trong một trại, ăn v uống; đoạn họ lấy bạc, vng, v quần o đem đi giấu. Chng trở lại, vo trong một trại khc, ở đ, cũng lấy những của cải m đem đi giấu lun.
9. Bấy giờ, họ bn ni với nhau rằng: Chng ta lm chẳng phải; ngy nay l ngy c tin lnh, v chng ta nn lặng sao! Nếu chng ta đợi đến rạng đng, th sự hnh phạt chắc sẽ lm vo chng ta. Vậy, ta hy đi bo tin ny cho nh vua.
10. Chng liền đi, gọi qun canh cửa thnh, thuật cho họ rằng: Chng ti c đi đến trại qun Sy-ri, thấy chẳng c ai hết, cũng khng nghe tiếng người no; chỉ thấy những ngựa v lừa đương cột v những trại bỏ lại như cũ.
11. Qun canh cửa bn gọi người đi bo tin ấy vo trong đền vua.
12. Vua chổi dậy ban đm, ni với cc ti tớ mnh rằng: Ta sẽ by tỏ cho cc ngươi điều dn Sy-ri toan lm cho chng ta. Chng n biết chng ta đi nn chi họ đ ra khỏi trại qun mnh đặng phục trong đồng. Chng n đ ni nhau rằng: Khi dn Y-sơ-ra-n ra khỏi thnh, chng ta sẽ bắt sống chng n, rồi chng ta sẽ vo trong thnh.
13. Một người ti tớ của vua thưa rằng: Ka, ngựa cn st lại cũng hao mn như đon dn Y-sơ-ra-n cn lại ở trong thnh; về sau n quả sẽ đồng số phận cng đon dn đng đ chết mất. V vậy, ta hy truyền lịnh cho người no bắt năm con ngựa trong số cn lại đặng đi d thm.
14. Vậy, chng lấy hai ci xe thắng ngựa vo, rồi vua sai người đi theo đạo qun Sy-ri, m rằng: Hy đi xem.
15. Chng đi theo họ cho đến Gi-đanh, thấy khắp dọc đường đầy những quần o v đồ đạc m qun Sy-ri đ quăng trong lc chạy trốn hối hả. Cc sứ giả trở về thuật lại cho vua hay.
16. Dn sự bn ko ra, cướp lấy trại qun Sy-ri, đến đỗi một đấu bột lọc bn một siếc lơ, v hai đấu lc mạch cũng bn một siếc lơ, y như lời ức Gi-h-va đ phn.
17. Vua cắt quan cai nng đỡ mnh canh giữ cửa thnh; nhưng dn chng đạp dẹp người tại nơi cửa thnh, v người chết, y như người của ức Cha Trời đ ni trước khi vua đến kiếm người.
18. Vả lại, việc xảy ra như lời người của ức Cha Trời đ ni với vua rằng: Ngy mai, tại giờ ny, nơi cửa thnh Sa-ma-ri, hai đấu la mạch sẽ bn một siếc lơ, v một đấu bột lọc cũng bn một siếc lơ;
19. rồi quan cai c đp với người của ức Cha Trời rằng: Dẫu cho ức Gi-h-va mở cc cửa sổ trn trời, điều đ h c được sao? -li-s bn tiếp rằng: Mắt ngươi sẽ thấy điều đ, song ngươi khng ăn đến.
20. Ấy l điều xảy đến; v dn chng đạp dẹp người dưới chơn tại cửa thnh, v người chết.

2 Cc Vua 8    chọn đoạn khc

1. -li-s ni với người đờn b, l mẹ của đứa trai m người đ khiến sống lại, rằng: Hy chổi dậy, đi với người nh ngươi, ở ngụ nơi no ngươi ở được v ức Gi-h-va đ định dẫn cơn đi đến; ka n sẽ đến trong xứ bảy năm.
2. Vậy, người đờn b ấy đứng dậy, vng theo lời của người ức Cha Trời, cng người nh mnh đi kiều ngụ bảy năm trong xứ Phi-li-tin.
3. Cuối bảy năm, người đờn b ấy ở xứ Phi-li-tin trở về, đi đến ku ni vua về việc nh v đồng ruộng mnh.
4. Vả, vua đương ni chuyện với Gh-ha-xi, ti tớ của người ức Cha Trời, m rằng: Ngươi hy thuật cho ta hết cc cng việc lớn m -li-s đ lm xong.
5. Gh-ha-xi đang thuật cho vua hay thế no -li-s đ khiến một kẻ chết sống lại, ka c người đn b l mẹ của đứa con trai m -li-s đ khiến cho sống lại, đến ku ni vua về việc nh v đồng ruộng mnh. Gh-ha-xi tu rằng: i vua cha ti! ka l người đờn b ấy, v ny l con trai nng m -li-s đ lm cho sống lại.
6. Vua bn hỏi nng, th nng thuật cng việc cho người. oạn, vua cắt một quan hoạn theo nng, m rằng: Hy bắt trả lại cho nng mọi mn no thuộc về nng, v hết thảy hu lợi của đồng ruộng nng từ ngy nng la khỏi xứ cho đến ngy nay.
7. -li-s đi đến a-mch. Bấy giờ, Bn-Ha-đt, vua Sy-ri, đau. C người ni với vua rằng: Người của ức Cha Trời mới đến đy.
8. Vua bảo Ha-xa-n rằng: Hy lấy đem theo một lễ vật, đi đn người của ức Cha Trời, cậy người cầu vấn ức Gi-h-va rằng: Ta sẽ được lnh bịnh ny chăng?
9. Vậy, Ha-xa-n đi đn người của ức Cha Trời, dẫn theo mnh bốn mươi lạc đ, chở mọi mn tốt nhất c tại a-mch, đặng lm của lễ cho người của ức Cha Trời. Người đến ra mắt -li-s, m thưa rằng: Con trai ng l Bn-Ha-đt, vua Sy-ri, đ sai ti đến ng đặng hỏi rằng: Ti sẽ được lnh bịnh ny chăng?
10. -li-s đp rằng: Hy đi ni với người rằng: Vua sẽ được lnh bịnh. Dầu vậy, ức Gi-h-va đ tỏ cho ta biết người hẳn sẽ chết.
11. Người của ức Cha Trời ng chăm Ha-xa-n lu đến đỗi người phải hổ thẹn, rồi cất tiếng ln khc.
12. Ha-xa-n hỏi rằng: Cớ sao cha ti khc? -li-s đp rằng: Bởi ta biết ngươi sẽ lm thiệt hại cho dn Y-sơ-ra-n. Ngươi sẽ chm lửa cc thnh kin cố của chng n, giết cc kẻ trai trẻ bằng gươm, ch nt con nhỏ, v mổ bụng đờn b c nghn của chng n.
13. Ha-xa-n tiếp: Nhưng kẻ ti tớ ng l ai, chẳng qua l một con ch đ thi; sao lm nổi cng sự lớn dường ấy? -li-s đp rằng: ức Gi-h-va đ tỏ cho ta biết rằng ngươi sẽ lm vua Sy-ri.
14. Ha-xa-n bn la khỏi -li-s, v trở về cng chủ mnh; chủ hỏi rằng: -li-s ni với ngươi sao? Ngươi thưa: -li-s ni với ti rằng cha chắc sẽ lnh mạnh.
15. Ngy mai, Ha-xa-n lấy ci mền nhng nước, đắp trện mặt Bn-Ha-đt, th người chết. Rồi Ha-xa-n lm vua thế cho người.
16. Năm thứ năm về đời Gi-ram, con trai A-hp, vua Y-sơ-ra-n, th Gi-ram, con trai Gi-sa-pht, vua Giu-đa, ln ngi lm vua Giu-đa đương khi Gi-sa-pht cn trị v.
17. Lc ln ngi, người đ được ba mươi hai tuổi; người cai trị tm năm tại Gi-ru-sa-lem.
18. Người đi theo con đường của cc vua Y-sơ-ra-n, y như nh A-hp đ lm; v con gi của A-hp l vợ người. Vậy, người lm điều c trước mặt ức Gi-h-va.
19. Song ức Gi-h-va nhn v a-vt, ti tớ của Ngi, khng muốn tuyệt diệt Giu-đa, bởi Ngi đ hứa để dnh một ngọn đn cho a-vt v cho dng di người mi mi.
20. Trong đời Gi-ram, dn -đm phản nghịch cng Giu-đa, v lập vua ln cho mnh.
21. Bấy giờ, Gi-ram qua Xai-rơ, đem theo hết thảy xe binh mnh. Người chổi dậy ban đm, hm đnh qun -đm, v cc quan cai xe lnh họ vẫn vy chung quanh người. Qun lnh người thot khỏi về trại mnh.
22. Ấy vậy, dn -đm phản nghịch, chẳng suy phục dn Giu-đa cho đến ngy nay. ồng một lc ấy, Lp-na cũng phản nghịch.
23. Cc truyện khc của Gi-ram, mọi việc người lm, điều đ chp trong sch sử k về cc vua Giu-đa.
24. Gi-ram an giấc cng tổ phụ mnh, được chn với họ tại trong thnh a-vt. A-cha-xia, con trai người, kế vị người.
25. Năm thứ mười hai, đời Gi-ram, con trai A-hp, vua Y-sơ-ra-n, th A-cha-xia, con trai Gi-ram, vua Giu-đa, ln ngi trị v.
26. A-cha-xia được hai mươi hai tuổi khi người ln lm vua, v cai trị một năm tại Gi-ru-sa-lem. Mẹ người tn l A-tha-li, chu gi của m-ri, vua Y-sơ-ra-n.
27. Người đi theo con đường của nh A-hp, lm điều c trước mặt ức Gi-h-va, y như nh ấy đ lm. V người l rể của nh A-hp.
28. Người đi với Gi-ram, con trai A-hp, đến Ra-mốt tại Ga-la-t đặng giao chiến cng Ha-xa-n, vua Sy-ri. Nhưng qun Sy-ri lm cho vua Gi-ram bị thương.
29. Người bn trở về Gt-r-n đặng chữa lnh những vt thương người bị bởi qun Sy-ri tại Ra-mốt, khi đnh giặc cng Ha-xa-n, vua Sy-ri. A-cha-xia, con trai Gi-ram, vua Giu-đa, đi xuống Gt-r-n, đặng thăm Gi-ram, con trai A-hp, vẫn đau liệt nằm tại đ.

2 Cc Vua 9    chọn đoạn khc

1. ấng tin tri -li-s gọi một người trong bọn mn đồ của những tin tri, m ni rằng: Hy thắt lưng, đem ve dầu ny theo ngươi, v hy đi đến Ra-mốt tại Ga-la-t.
2. Khi ngươi đ đến đ, hy kiếm Gi-hu l con trai của Gi-sa-pht, chu Nim-si, ở đu; đoạn ngươi sẽ vo, khiến người chổi dậy khỏi anh em mnh, v dẫn người vo trong một phng kn.
3. Bấy giờ, ngươi sẽ lấy ve dầu, đổ trn đầu người, v ni rằng: ức Gi-h-va phn như vầy: Ta xức dầu cho ngươi lm vua trn Y-sơ-ra-n. oạn, hy mở cửa ra v trốn đi, chớ hưởn đi.
4. Như vậy, người ti tớ trai trẻ của đấng tin tri đi đến Ra-mốt tại Ga-la-t.
5. Khi người đến, cc quan tướng đạo qun đương ngồi. Người ni với Gi-hu rằng: Hỡi quan tướng, ti c chuyện ni với ng. Gi-hu đp rằng: C chuyện ni với ai trong chng ta? Người trai trẻ đp: Hỡi quan tướng, với ng.
6. vậy, Gi-hu đứng dậy, v đi vo trong nh. người trai trẻ bn đổ dầu trn đầu người, v ni rằng: Gi-h-va ức Cha Trời của Y-sơ-ra-n phn như vầy: Ta xức dầu cho ngươi lm vua trn Y-sơ-ra-n, l dn sự của ức Gi-h-va.
7. Ngươi sẽ đnh giết nh A-hp, chủ ngươi; v ta sẽ bo Gi-sa-bn về huyết của cc tin tri, ti tớ ta, cng huyết của hết thảy ti tớ của ức Gi-h-va.
8. Cả nh A-hp sẽ bị diệt hết; cc người nam của nh A-hp, v luận kẻ n lệ hay l người được tự do ta sẽ giết khỏi trong Y-sơ-ra-n;
9. v ta sẽ lm cho nh A-hp giống như nh Gi-r-b-am, con trai của N-bt, v giống như nh Ba--sa, con trai của A-hi-gia.
10. Ch sẽ ăn thịt Gi-sa-bn trong đồng Gt-r-n, chẳng c ai chn người. oạn, người trai trẻ mở cửa ra v chạy trốn.
11. Gi-hu bn đi ra, đến cng cc ti tớ của chủ mnh. Chng n hỏi rằng: Mọi sự bnh an chớ? Kẻ đin ny đến kiếm anh m chi? Người đp với chng n rằng: Cc ngươi biết người v lời của người ni.
12. Nhưng chng n đp rằng: Ni dối! Hy ni cho chng ta. Vậy, người ni với chng rằng: Người c ni với ta cch ny cch kia, rằng: ức Gi-h-va phn như vầy: Ta xức dầu cho ngươi lm vua trn Y-sơ-ra-n.
13. Ai nấy liền lật đật lấy quần o mnh, trải xuống dưới chơn người trn cc nấc thang. oạn, chng n thổi kn, v tung h rằng: Gi-hu lm vua!
14. Ấy vậy, Gi-hu, con trai Gi-sa-pht, chu Nim-si, lm phản Gi-ram. Vả, v cớ Ha-xa-n, vua Sy-ri, Gi-ram v cả qun Y-sơ-ra-n đều binh vực Ra-mốt tại Ga-la-t,
15. nhưng vua Gi-ram đ trở về Gt-r-n đặng chữa lnh những vt thương m người đ bị bởi qun Sy-ri, khi người đnh giặc với Ha-xa-n vua Sy-ri. Gi-hu bn ni rằng: Nếu cc ngươi vừa , chớ để một ai thot khỏi thnh đi thng tin cho Gt-r-n.
16. Vậy, Gi-hu ln xe, qua Gt-r-n, v Gi-ram đau liệt nằm tại đ. A-cha-xia, vua Giu-đa, cũng đi xuống đ đặng thăm Gi-ram.
17. Lnh canh đứng trn thp Gt-r-n, thấy đạo qun của Gi-hu đến, bn la ln rằng: Ti thấy những đạo qun đến. Gi-ram liền bảo rằng: Hy sai một người lnh kỵ đi đn họ, v hỏi rằng: Bnh yn chăng?
18. Vậy, c người lnh kỵ đi đn Gi-hu đp: Sự bnh yn c can hệ chi ngươi? Hy lui sau ta. Tn lnh canh bo tin rằng: Sứ giả đ đi đến nơi qun ấy rồi, nhưng khng trở về.
19. Người lại sai một người lnh kỵ thứ nh, cũng đến cng chng n, v ni: Vua hỏi: Bnh yn chăng? Gi-hu đp: Sự bnh yn c can hệ chi ngươi? Hy lui sau ta.
20. Lnh canh lại bo tin rằng: Sứ giả đ đến nơi chng n rồi, nhưng người khng trở về. Vả, cch dẫn xe giống như cch của Gi-hu, con trai Nim-si, v người dẫn cch hung hăng.
21. Gi-ram bn ni rằng: Hy thắng xe. Người ta thắng xe người. oạn Gi-ram, vua Y-sơ-ra-n, v A-cha-xia, vua Giu-đa, mỗi người đều ln xe mnh, ko ra đn Gi-hu, gặp người trong đồng ruộng của Na-bốt, người Gt-r-n.
22. Vừa khi Gi-ram thấy Gi-hu th ni rằng: Hỡi Gi-hu, bnh yn chăng? Nhưng Gi-hu đp rằng: Chi! Hễ sự gian dm sự t thuật của Gi-sa-bn mẹ vua, cn nhiều dừng ấy, th bnh yn sao đặng?
23. Gi-ram bn trở tay mnh, chạy trốn, ni với A-cha-xia rằng: Ớ A-cha-xia, c mưu phản!
24. Gi-hu nắm lấy cung mnh bắn, tn trng nhằm Gi-ram giữa hai vai, thấu ngang tri tim, v người ng xuống trong xe mnh.
25. oạn, Gi-hu ni với Bch-ca, quan tướng mnh rằng: Hy đem liệng hắn trong đồng ruộng của Na-bốt, người Gt-r-n; v kh nhớ lại một lần kia ta v ngươi đồng cỡi ngựa theo sau A-hp, cha hắn, th ức Gi-h-va c phn về người lời l đon ny:
26. Quả thật, hm qua ta đ thấy huyết của Na-bốt v của cc con trai người; ta cũng sẽ bo ngươi lại tại chnh nơi đồng ruộng ny. Bởi c đ, hy đem liệng hắn trong đồng ruộng ny, y như lời của ức Gi-h-va đ phn.
27. Khi A-cha-xia, vua Giu-đa, thấy việc ny, bn chạy trốn về lối lầu vườn. Nhưng Gi-hu đuổi theo người, v biểu rằng: Cũng hy đnh chết hắn trn xe hắn nữa. Họ bn hm đnh người, tại nơi dốc Gu-rơ, gần Gp-l-am. oạn, A-cha-xia trốn đến M-ghi-đ, v chết tại đ.
28. Cc ti tớ người để thy người trn một ci xe chở về Gi-ru-sa-lem, v chn trong mồ người, chung cng cc tổ phụ người, tại thnh a-vt.
29. A-cha-xia ln ngi lm vua Giu-đa nhằm năm thứ mười một đời Gi-ram, con trai A-hp.
30. Gi-hu liền đến tại Gt-r-n. Gi-sa-bn hay, bn giồi phấn mặt mnh, trang điểm đầu, v đứng trng nơi cửa sổ.
31. Gi-hu đi qua cửa thnh, nng ni rằng: Hỡi Xim-ri, kẻ giết cha mnh! Bnh yn chăng?
32. Gi-hu ngước mắt ln về hướng cửa sổ, ni rằng: Trn cao kia, ai thuộc về ta? Ai? Hai ba quan hoạn bn ng ra về hướng người.
33. Người ku chng rằng: Vậy, hy nm n xuống đất! Chng nm nng xuống đất, v huyết vọt lại trn tường v trn ngựa, rồi ngựa giy đạp nng dưới chơn.
34. Gi-hu vo, ăn v uống xong, đoạn ni rằng: Vậy, hy đi xem đờn b khốn nạn v lo chn n, v n l con gi của vua.
35. Vậy, cc ti tớ đi đặng chn nng; nhưng chng chỉ cn thấy ci sọ, hai chơn, v lng bn tay nng m thi.
36. Chng trở về cho chủ mnh hay điều đ. Gi-hu bn ni: Ấy l lời của ức Gi-h-va đ cậy miệng -li, người Thi-s-be, ti tớ Ngi, m phn rằng: Ch sẽ ăn thịt Gi-sa-bn;
37. v thấy nng sẽ như phn trn mặt đất, trong ruộng Gt-r-n, đến đỗi người ta khng thể ni rằng: Ny l Gi-sa-bn.

2 Cc Vua 10    chọn đoạn khc

1. Vả, tại Sa-ma-ri, c bảy mươi con trai của A-hp, Gi-hu viết thơ gởi đến cc đầu mục của Gt-r-n tại Sa-ma-ri, tức l cc trưởng lo, v cc gio sư của những con trai A-hp, m rằng:
2. Tại nơi cc ngươi cc ngươi c những con trai của chủ cc ngươi, lại c xe, ngựa binh kh, v thnh kin cố. Ấy vậy, hễ cc ngươi tiếp được thơ nầy,
3. hy chọn trong cc con trai chủ mnh, ai l người tử tế nhất, c ti năng hơn hết, lập người ấy trn ngi của cha người, rồi tranh chiến v nh chủ của cc ngươi.
4. Chng bn sợ hi lắm, v ni rằng: Hai vua khng thế đứng nổi trước mặt người, cn chng ta, chống cự với người sao nổi?
5. Quan cai đền v quan cai thnh, cng cc trưởng lo v cc gio sư của cc con trai A-hp, sai ni với Gi-hu rằng: Chng ti l ti tớ ng; chng ti sẽ lm mọi điều ng biểu chng ti. Chng ti chẳng muốn chọn ai lm vua, ng kh lm điều g theo ng cho l phải.
6. Người viết thơ cho chng lần thứ nh, m rằng: Nếu cc ngươi thuộc về ta, v khứng nghe theo mạng lịnh ta, th kh cắt đầu những con trai chủ cc ngươi; rồi ngy mai, tại giờ ny, hy đến cng ta ở nơi Gt-r-n. Vả, cc con trai của vua, số l bảy mươi người, đều ở tại nh những người sang trọng của thnh, lo gio dục chng n.
7. Chng vừa tiếp được bức thơ ấy, bn bắt đi, đoạn để thủ cấp họ trong những thng, gởi đến cho Gi-hu, tại Gt-r-n.
8. C sứ giả đến bo tin cho người, rằng: Người ta c đem đến thủ cấp cc con trai của vua. Gi-hu đp: Hy chất lm hai đống tại nơi cửa thnh cho đến sng mai.
9. Sng mai, người đi ra, đứng trước mặt cả dn sự, m ni rằng: Cc ngươi vẫn cng bnh. Ka, ta đ phản nghịch chủ ta, v c giết người; nhưng cn cc kẻ ny, ai đ giết họ?
10. Vậy, by giờ, hy nhn biết rằng: trong cc lời ức Gi-h-va đ phn về nh A-hp sẽ chẳng c lời no sa xuống đất; v ức Gi-h-va đ lm điều Ngi cậy miệng -li, ti tớ Ngi, m phn ra.
11. Gi-hu cũng giết hết thảy những người cn st lại trong nh A-hp ở Gt-r-n, lun cc đại thần, cc bạn hữu thiết, v những thầy cả của người, chẳng để cn lại một ai hết.
12. oạn, Gi-hu đứng dậy, đi đến Sa-ma-ri. Khi người đến gần chi kẻ chăn chin ở dọc đường,
13. gặp cc anh em A-cha-xia vua Giu-đa, th ni rằng: Cc ngươi l ai? Chng n đp: Chng ti l anh em của A-cha-xia, đi xuống cho cc con trai của vua v của hong hậu.
14. Gi-hu bn truyền lịnh rằng: Hy bắt sống chng n. Người ta bắt sống chng n, số l bốn mươi hai người; rồi giết họ gần giếng của chi kẻ chăn chin. Người ta chẳng để sống một ai.
15. i khỏi đ, Gi-hu gặp Gi-na-đp, con trai R-cp, đương đi đến đn người. Người cho Gi-na-đp, v ni rằng: Lng ngươi c chơn thnh cng ti, như lng ti đ chơn thnh với ngươi chăng? Gi-na-đp đp rằng: Phải, chơn thnh. Gi-hu tiếp: Thế th, nếu chơn thnh, hy giơ tay cho ti. Gi-na-đp bn giơ tay cho người. Gi-hu biểu người ln xe với mnh,
16. v ni rằng: Hy đến cng ti, xem lng sốt sắng ti đối với ức Gi-h-va. Vậy, Gi-hu dẫn người ln xe mnh.
17. Khi đ vo Sa-ma-ri rồi, người giết hết thảy những người cn st lại của nh A-hp tại Sa-ma-ri, đến đỗi đ diệt sạch nh ấy, y như lời của ức Gi-h-va đ phn cng -li vậy.
18. Gi-hu nhm hết thảy dn sự, v ni cng chng rằng: A-hp t hầu việc Ba-anh; Gi-hu sẽ hầu việc nhiều.
19. Vậy by giờ, hy nhm lại cho ta cc tin tri của Ba-anh, cc đầy tớ người, v hết thảy thầy cả người. Chớ thiếu một ai, v ta c dng một của tế lễ lớn cho Ba-anh. Hễ ai khng đến, ắt sẽ khng sống. Vả, Gi-hu dng mưu tr, toan diệt cc kẻ hầu việc thần Ba-anh.
20. Gi-hu lại ra lịnh rằng: Hy rao một lễ trọng thể để cng thờ thần Ba-anh. Người bn rao lễ ấy,
21. v Gi-hu sai những sứ giả đi khắp xứ Y-sơ-ra-n đi hết thảy ti tớ của Ba-anh đến; chng đều đến chẳng c thiếu một ai hết. Chng vo miễu thần Ba-anh; v miễu đầy chật từ đầu ny đến đầu kia.
22. Gi-hu bn ni cng người giữ o lễ rằng: Hy pht cc o lễ cho cc ti tớ của Ba-anh. Kẻ ấy bn pht o cho chng n.
23. Gi-hu v Gi-na-đp, con trai của R-cp, vo trong miễu thần Ba-anh, ni với cc ti tớ của Ba-anh rằng: Hy tm xem cho kỹ, hoặc ở đy c ti tớ no của ức Gi-h-va chăng, chỉ phải c những ti tớ của Ba-anh đ thi.
24. Chng vo đặng dng cc lễ vật v của lễ thiu. Vả, Gi-hu đ phục tm mươi người rnh ngoi miễu, v dặn biểu họ rằng: V c ai trong những người m ta ph vo tay cc ngươi thot khỏi đặng, ắt mạng sống của kẻ để cho n thot khỏi sẽ thế cho mạng sống n.
25. Khi đ dng của lễ thiu xong, Gi-hu ni với qun hộ vệ v cc quan tướng rằng: Hy vo giết chng n, chớ để một ai được ra. vậy, chng giết họ bằng lưỡi gươm. oạn, qun hộ vệ v cc quan tướng nm thy họ ra ngoi, lật đật vo thnh của miễu Ba-anh.
26. Chng cất những trụ thờ khỏi miễu v đốt đi,
27. đập bể hnh tượng Ba-anh, cng ph dỡ đền n, lm thnh một lỗ x hy cn đến ngy nay.
28. Như vậy, Gi-hu trừ diệt thần Ba-anh khỏi Y-sơ-ra-n.
29. Song người chẳng từ bỏ tội của Gi-r-b-am, con trai của N-bt, tức tội đ gy cho Y-sơ-ra-n phạm tội; nghĩa l người cn để lại cc b vng tại B-tn v tại an.
30. ức Gi-h-va phn với Gi-hu rằng: Bởi v ngươi đ lm rất phải, xử cng bnh trước mặt ta, v đi nh A-hp thuận ta, nn con trai ngươi sẽ ngồi trn ngi Y-sơ-ra-n cho đến đời thứ tư.
31. Nhưng Gi-hu khng hết lng cẩn thận theo luật php của Gi-h-va ức Cha Trời của Y-sơ-ra-n; người chẳng từ bỏ tội của Gi-r-b-am, tức tội đ gy cho Y-sơ-ra-n phạm tội.
32. Trong lc ấy, ức Gi-h-va khởi giảm bớt địa phận Y-sơ-ra-n, khiến cho Ha-xa-n hm đnh chng trn cc giới hạn Y-sơ-ra-n,
33. chiếm lấy cả miền từ Gi-đanh chạy đến pha đng, tức l cả xứ Ga-la-t, đất của chi phi Gt, Ru-bn, v Ma-na-se, từ thnh A-r-e, ở trn khe Ạt-nn, v cho đến cả xứ Ga-la-t v xứ Ba-san.
34. Cc chuyện khc của Gi-hu, cc cng việc người, v sự mạnh dạn người, đều đ chp trong sử k về cc vua Y-sơ-ra-n.
35. Người an giấc cng cc tổ phụ mnh, được chn tại Sa-ma-ri; Gi-a-cha, con trai người, kế vị người.
36. Gi-hu cai trị tn Y-sơ-ra-n hai mươi tm năm tại Sa-ma-ri.

2 Cc Vua 11    chọn đoạn khc

1. Khi A-tha-li, mẹ của A-cha-xia, thấy con trai mnh đ chết rồi, bn chổi dậy giết hết thảy dng vua.
2. Nhưng Gi-s-ba, con gi của vua Gi-ram, v l chị A-cha-xia, bắt trộm Gi-ch, con trai của A-cha-xia, khỏi vng cc vương tử m A-tha-li toan giết, rồi để người trong phng ngủ với v nui người, v giấu người khỏi mắt A-tha-li; v vậy người khng bị giết.
3. Người ở với Gi-s-ba, ẩn tại nơi đền thờ của ức Gi-h-va trong su năm, cn A-tha-li cai trị trn xứ.
4. Năm thứ bảy, Gi-h-gia-đa vời cc quan cai hng trăm qun canh v những qun hộ vệ đến cng người trong đền thờ của ức Gi-h-va. Người lập ước cng chng, v bắt chng thề tại trong đền thờ của ức Gi-h-va; người chỉ con trai của vua cho chng.
5. oạn, người truyền lịnh cho chng rằng: Ny l điều cc ngươi sẽ lm: Một phần ba trong cc ngươi đến phin ngy Sa-bt, sẽ giữ cung vua;
6. một phần ba sẽ canh cửa Su-rơ, cn một phần ba sẽ ở nơi cửa sau cc qun hộ vệ. Cc ngươi sẽ giữ cung điện, cản khng cho ai vo hết.
7. Lại hai phần ba trong cc ngươi mn phin ngy Sa-bt, sẽ ở gần vua, canh giữ đền thờ của ức Gi-h-va.
8. Cc ngươi sẽ vy chung quanh vua, mỗi người cầm binh kh mnh nơi tay. Ai muốn vo trong hng cc ngươi, th hy giết n đi. Hễ vua đi ra đi v, cc ngươi phải ở với người.
9. Cc quan cai lm theo lịnh của thầy tế lễ Gi-h-gia-đa. Mỗi người lnh những kẻ thủ hạ mnh, hoặc người đến phin ngy Sa-bt, hay l người mn phin trong ngy Sa-bt, m đi đến thầy tế lễ Gi-h-gia-đa.
10. Thầy tế lễ pht cho cc quan cai những gio v khin thuộc về vua a-vt, ở tại trong đền thờ của ức Gi-h-va.
11. Cc qun hộ vệ mỗi người cầm binh kh nơi tay, sắp theo đền thờ v bn thờ, từ gc nam cho đến gc bắc của đền thờ.
12. Gi-h-gia-đa bn đem vương tử ra, đội mo triều thin trn đầu người, v trao luật php cho người Vậy, họ tn người ln lm vua, xức dầu cho, v hết thảy đều vỗ tay la ln rằng: Vua vạn tuế!
13. Khi A-tha-li nghe tiếng qun h vệ v tiếng dn sự, bn đến cng dn sự tại trong đền thờ của ức Gi-h-va.
14. B xem thấy vua đứng trn ta như lệ thường, c cc quan cai v cc kẻ thổi kn đứng gần người, v cả dn sự của xứ đều vui mừng v thổi kn. A-tha-li bn x o mnh v la ln rằng: Phản ngụy! phản ngụy!
15. Nhưng thầy tế lễ Gi-h-gia-đa truyền lịnh cho những quan cai đạo qun, m rằng: Hy giết n bằng gươm, V thầy tế lễ đ dạy rằng: Chớ giết nng trong đền thờ của ức Gi-h-va.
16. Người ta vẹt bn đường cho b đi; b trở vo cung vua bởi nơi vo cửa ngựa, v tại đ b bị giết.
17. Gi-h-gia-đa lập giao ước tại giữa ức Gi-h-va, vua v dn sự, hầu cho dn Y-sơ-ra-n lm dn sự của ức Gi-h-va. Người cũng lập một giao ước giữa vua v dn sự.
18. Cả dn sự của xứ đều đi đến miễu Ba-anh m ph dỡ n đi, đập bể bn thờ v hnh tượng của Ba-anh, v giết Ma-than, thầy tế lễ Ba-anh, tại trước bn thờ. oạn, thầy tế lễ cất người canh giữ đền thờ của ức Gi-h-va.
19. Lại, người đem theo mnh những quan cai, cơ binh Ca-rt, qun hộ vệ, v cả dn sự của xứ; chng thỉnh vua từ đền thờ của ức Gi-h-va xuống, đi vo đền vua bởi nơi cửa của qun hộ vệ. Gi-ch bn ngồi trn ngi vua.
20. Cả dn sự trong xứ đều vui mừng, v thnh được bnh tịnh. vả, người ta đ giết A-tha-li bằng gươm tại trong cung vua.
21. Gi-ch được bảy tuổi khi người ln ngi.

2 Cc Vua 12    chọn đoạn khc

1. Năm thứ bảy đời Gi-hu, Gi-ch ln ngi lm vua, v cai trị bốn mươi năm tại Gi-ru-sa-lem. Mẹ người tn l Xi-bia, qu ở B-e-S-ba.
2. Gi-ch lm điều thiện trước mặt ức Gi-h-va, trọn lc Gi-h-gia-đa, thầy tế lễ, dạy dỗ người.
3. Song, người chẳng cất bỏ cc nơi cao đi, dn sự vẫn tế lễ v xng hương trn cc nơi cao.
4. Gi-ch ni cng những thầy tế lễ rằng: Phm bạc do vật biệt ring ra thnh thường đem vo đền thờ của ức Gi-h-va tức bạc mỗi người được tu bộ đem nộp, bạc chuộc mạng lại, ty gi đ định cho mỗi người, v bạc mỗi người lạc đem đến dng trong đền thờ của ức Gi-h-va,
5. những thầy tế lễ phải thu cc bạc ấy nơi những người mnh quen biết, rồi chỗ no trong đền c hư nứt th phải dng bạc ấy m sửa sang lại.
6. Vả, đến năm thứ hai mươi ba đời vua Gi-ch, những thầy tế lễ chưa c sửa sang đền thờ.
7. Vua Gi-ch bn đi thầy tế lễ Gi-h-gia-đa v những thầy tế lễ khc, m ni rằng: Sao cc ngươi khng sửa sang nơi hư nứt đền thờ? Từ ry về sau, chớ nhận lấy bạc của những người mnh quen biết nữa; kh pht bạc ấy ra đặng dng sửa sang cc nơi hư nứt của đền thờ.
8. Những thầy tế lễ ưng khng thu bạc nơi dn sự nữa, v khng lnh sửa sang cc nơi hư nứt của đền.
9. Thầy tế lễ Gi-h-gia-đa bn lấy một ci rương, xoi lỗ trn nắp, rồi để gần bn thờ, về pha bn hữu cửa vo đền thờ ức Gi-h-va. Những thầy tế lễ canh giữ cửa đền thờ đều đem để trong rương ấy hết thảy bạc m người ta đem dng trong đền thờ ức Gi-h-va.
10. Khi thấy c nhiều tiền trong rương, thơ k của vua, v thầy tế lễ thượng phẩm bn đi ln lấy bạc c trong đền thờ của ức Gi-h-va ra, m đếm, v đem cất.
11. oạn, hai người giao bạc đ đếm đ vo tay những đốc cng lo coi sc cuộc sửa sang đền thờ của ức Gi-h-va. Những người ấy trả tiền cho thợ mộc v thợ xy,
12. cho thợ hồ v thợ đẽo đ, đều lm cng việc sửa sang đền thờ của ức Gi-h-va; họ lại dng bạc ấy mua gỗ v đ dng sửa sang cc nơi hư nứt đền thờ của ức Gi-h-va, v trả tiền sở ph về cuộc sửa sang ấy.
13. Song người ta khng dng bạc đ đem dng trong đền thờ của ức Gi-h-va, m lm cho đền thờ của ức Gi-h-va, chn bạc, hoặc dao, chậu, kn hay kh dụng g bằng vng hoặc bằng bạc;
14. v người ta pht bạc ấy cho những thợ lo lm cng việc, v dng sửa sang đền thờ của ức Gi-h-va.
15. Người ta chẳng bắt những người lnh bạc đặng pht cho cc thợ phải tnh sổ, bởi v họ lm cch thnh thực.
16. Tiền bạc về của lễ chuộc sự mắc lỗi, v tiền bạc về của lễ chuộc tội, th chẳng c đem vo đền thờ ức Gi-h-va; bạc ấy để dnh cho thầy tế lễ.
17. Trong lc đ, Ha-xa-n, vua Sy-ri, đến xm phạm đất Gt, v chon lấy. Người cũng tnh xm phạm Gi-ru-sa-lem.
18. Gi-ch, vua Giu-đa, đ biệt ring ra thnh, lun với cc vật thnh của mnh, v hết thảy vng ở trong kho tng của đền thờ ức Gi-h-va v cung vua, m gởi dng cho Ha-xa-n, vua Sy-ri; v cớ ấy, Ha-xa-n đi khỏi Gi-ru-sa-lem.
19. Cc truyện khc của Gi-ch, mọi cng việc người lm, đều đ chp trong sử k về cc vua Giu-đa.
20. Cc ti tớ Gi-ch dấy loạn nghịch cng người, giết người tại Mi-l, trn con đường đi xuống Si-la.
21. Gi-xa-ca, con trai S-m, hai ti tớ người đều đnh giết người. Người ta chn người cng cc tổ phụ người tại trong thnh a-vt; rồi A-ma-xia, con trai người, kế vị người.

2 Cc Vua 13    chọn đoạn khc

1. Năm thứ hai mươi ba đời Gi-ch, th Gi-a-cha, con trai Gi-hu, ln ngi lm vua Y-sơ-ra-n, tại Sa-ma-ri. Người cai trị mười bảy năm.
2. Người lm điều c trước mặt ức Gi-h-va; bắt chước lm theo cc tội lỗi của Gi-r-b-am, con trai N-bt, tức tội đ gy cho Y-sơ-ra-n phạm tội; người chẳng bỏ tội ấy.
3. Cơn thạnh nộ của ức Gi-h-va nổi ln cng dn Y-sơ-ra-n, Ngi ph chng vo tay Ha-xa-n, vua Sy-ri, v Bn-Ha-đt, con trai Ha-xa-n, trọn trong lc đ.
4. Gi-a-cha cầu xin ức Gi-h-va, v ức Gi-h-va nhậm lời người, bởi v Ngi thấy vua Sy-ri h hiếp dn Y-sơ-ra-n l cch no.
5. ức Gi-h-va ban cho Y-sơ-ra-n một người giải cứu, dn Y-sơ-ra-n được thot khỏi dưới tay dn Sy-ri, v được ở lại trong trại mnh như trước.
6. Dầu vậy, chng khng từ bỏ tội của nh Gi-r-b-am, l tội người đ gy cho Y-sơ-ra-n phạm tội; chng cứ phạm tội đ, đến đỗi hnh tượng t-tạt-t cn đứng tại Sa-ma-ri.
7. Trong cả cơ binh của Gi-a-cha, ức Cha Trời chỉ chừa lại cho người năm mươi lnh kỵ, mười cỗ xe, v mười ngn lnh bộ; v vua Sy-ri c diệt qun Y-sơ-ra-n, v nghiền nt chng như bụi trong sn đạp la.
8. Cc chuyện khc của Gi-a-cha, những cng việc người lm, v sự mạnh dạn người, thảy đều chp trong sử k về cc vua Y-sơ-ra-n.
9. Gi-a-cha an giấc cng cc tổ phụ mnh, v người ta chn người tại Sa-ma-ri. Gi-ch, con trai người, kế vị người.
10. Năm thứ ba mươi bảy đời Gi-ch, vua Giu-đa, th Gi-ch, con trai Gi-a-cha, ln ngi lm vua Y-sơ-ra-n tại Sa-ma-ri, v người cai trị mười su năm.
11. Người lm điều c trước mặt ức Gi-h-va, khng từ bỏ tội li của Gi-r-b-am, con trai N-bt, đ gy cho Y-sơ-ra-n phạm tội, m cứ lm theo.
12. Cc chuyện khc của Gi-ch, mọi cng việc người lm, thể no ngừi đnh giặc cng A-ma-xia, vua Giu-đa, v sự mạnh dạn người lm sao, thảy đều chp trong sử k về cc vua Y-sơ-ra-n.
13. Gi-ch an giấc cng cc tổ phụ người, rồi Gi-r-b-am kế vị người. Gi-ch được chn tại Sa-ma-ri chung với cc vua Y-sơ-ra-n.
14. -li-s đau bịnh, tại bịnh ấy người phải chết. Gi-ch, vua Y-sơ-ra-n, đến thăm người, khc trước mặt người, m ni rằng: Hỡi cha ti! cha ti! Xe v lnh kỵ của Y-sơ-ra-n!
15. -li-s bn ni với người rằng: Hy lấy cung v tn. Gi-ch lấy cung v tn.
16. -li-s lại ni với vua Y-sơ-ra-n rằng: Hy lấy tay ngươi giương cung. Vua bn giương cung. Rồi -li-s đặt tay mnh trn tay vua,
17. m ni rằng: Hy mở cửa sổ ra. -li-s lại ni: Hy bắn. Người bn bắn. Bấy giờ -li-s tiếp rằng: Ấy l cy tn thắng hơn của ức Gi-h-va, tức l cy tn thắng hơn dn Sy-ri v ngươi sẽ hm đnh dn Sy-ri tại A-phc, đến đỗi tuyệt diệt chng n.
18. -li-s tiếp rằng: Hy lấy tn. Gi-ch bn lấy tn. -li-s lại ni rằng: hy đập xuống đất. Gi-ch đập ba lần, rồi ngừng.
19. Người của ức Cha Trời nổi giận, ni với vua rằng: Nếu vua đ đập năm su lần, th mới đnh dn Sy-ri cho đến tận tuyệt; nhưng ry vua sẽ đnh dn Sy-ri ba lần m thi.
20. -li-s qua đời, v người ta chn người. ầu năm sau c đon qun M-p toan vo xứ.
21. Vả, xảy ra c kẻ chn một người, thấy đon qun ấy đến, liền liệng thy vo mồ -li-s. Kẻ chết vừa đụng hi cốt -li-s, th sống lại v đứng dậy.
22. Trọn đời Gi-a-cha, Ha-xa-n, vua Sy-ri, c h hiếp dn Y-sơ-ra-n.
23. Nhưng ức Gi-h-va lm ơn cho chng, lấy lng thương xt v đoi xem họ v cớ lời giao ước của Ngi đ lập với p-ra-ham, Y-sc, v Gia-cốp. Ngi khng muốn tận diệt chng, khng từ bỏ chng khỏi trước mặt Ngi cho đến ngy nay.
24. Ha-xa-n, vua Sy-ri, băng h; Bn-Ha-đt, con trai người, kế vị người.
25. Gi-ch, con trai Gi-a-cha, lấy lại khỏi tay Bn-Ha-đt, con trai Ha-xa-n, cc thnh m Bn-Ha-đt đ đnh lấy được của Gi-a-cha, cha người. Gi-ch đnh Bn-Ha-đt ba lần, v khi phục cc thnh của Y-sơ-ra-n.

2 Cc Vua 14    chọn đoạn khc

1. Năm thứ hai đời Gi-ch, con trai Gi-a-cha, vua Y-sơ-ra-n, th A-ma-xia, con trai Gi-ch, vua Giu-đa, ln ngi.
2. Người được hai mươi lăm tuổi, khi tức vị vua, v cai trị hai mươi chn năm tại Gi-ru-sa-lem. Mẹ người tn l Gi-hoa-đan, qu ở Gi-ru-sa-lem.
3. Người lm điều thiện trước mặt ức Gi-h-va, song chẳng như a-vt, tổ tin người người lm theo mọi điều của Gi-ch, cha mnh đ lm.
4. Dầu vậy, người khng dỡ cc nơi cao đi; dn sự cứ tế lễ v xng hương trn cc nơi cao ấy.
5. Vừa khi nước người được vững chắc, người bn xử tử những ti tớ đ giết vua cha mnh.
6. Nhưng người khng xử tử con ci của kẻ st nhơn ấy, y theo lời đ chp trong sch luật php của Mi-se; trong đ ức Gi-h-va c phn rằng: Người ta sẽ khng giết cha thế cho con, cũng sẽ chẳng giết con thế cho cha; mỗi người sẽ chết v tội lỗi ring mnh.
7. A-ma-xia giết một mun qun -đm tại trong trũng Muối, hm lấy thnh S-la, v đặt tn l Giốc-then, hy cn đến ngy nay.
8. oạn, A-ma-xia sai sứ giả đến cng Gi-ch, con trai Gi-a-cha, chu Gi-hu, vua Y-sơ-ra-n, m ni rằng: Hy đến, để chng ta tranh chiến nhau.
9. Gi-ch, vua Y-sơ-ra-n, sai sứ trả lời lại với A-ma-xia, vua Giu-đa, m rằng: Cy gai tại Li-ban sai ni với cy hương nam cũng ở Li-ban, m rằng: Hy gả con gi ngươi lm vợ con trai ta. Nhưng c th rừng của Li-ban đi ngang qua, giy đạp cy gai ấy dưới chơn.
10. Ngươi đ đnh dn -đm v lng ngươi đầy kiu ngạo. Kh hưởng vinh hiển, v ở lại trong nh ngươi; cớ sao ngươi muốn gy cho mnh mắc tai vạ, khiến cho ngươi v Giu-đa bị hư hại?
11. A-ma-xia khng muốn nghe Gi-ch. Vậy, Gi-ch, vua Y-sơ-ra-n, bn đi ln, rồi người v A-ma-xia, vua Gi-đa, giao chiến nhau tại Bết-S-mết, trong xứ Giu-đa.
12. Qun Giu-đa bn chạy trốn, mỗi người về trại mnh.
13. Tại Bết-S-mết, Gi-ch, vua Y-sơ-ra-n, bắt A-ma-xia vua Giu-đa, con trai Gi-ch chu A-cha-xia; đoạn đi đến Gi-ru-sa-lem, ph vch thnh từ cửa p-ra-im cho đến cửa Gc, một khc di bốn trăm thước.
14. Người đoạt lấy những vng, bạc, v mọi kh dụng ở trong đền thờ của ức Gie-h-va, v những bửu vật của đền vua; người cũng lấy kẻ cầm lm tin, rồi trở về Sa-ma-ri.
15. Cc chuyện khc của Gi-ch những cng việc người lm, sự mạnh dạn người, cuộc chiến trận của người với A-ma-xia, vua Giu-đa, đều đ chp trong sử k về cc vua Y-sơ-ra-n.
16. Gi-ch an giấc cng cc tổ phụ người, v được chn tại Sa-ma-ri; rồi Gi-r-b-am, con trai người, kế vị người.
17. A-ma-xia, con trai Gi-ch, vua Giu-đa, cn sống mười lăm năm, sau khi Gi-ch, con trai Gi-a-cha, vua Y-sơ-ra-n, đ băng h.
18. Cc chuyện khc của A-ma-xia, đều chp trong sử k về cc vua Giu-đa.
19. Tại Gi-ru-sa-lem c kẻ phản nghịch với người; người bn trốn đến La-ki. Nhưng người ta sai rượt theo người tại đ.
20. oạn, c người chở thy người trn ngựa đến Gi-ru-sa-lem, v chn người chung cng cc tổ phụ người, tại thnh a-vt.
21. Cả dn Giu-đa bn lập A-xa-ria lm vua thế cho A-ma-xia, cha người; tuổi người đ mười su.
22. Sau khi vua cha an giấc cng cc tổ phụ mnh, người lại xy -lt, v khi phục thnh ấy về dưới quyền Giu-đa.
23. Năm thứ mười lăm đời A-ma-xia, con trai Gi-ch, vua Giu-đa, th Gi-r-b-am, con trai Gi-ch, ln ngi lm vua Y-sơ-ra-n tại Sa-ma-ri. Người cai trị bốn mươi bốn năm.
24. Người lm điều c trước mặt ức Gi-h-va, chẳng từ bỏ tội lỗi của Gi-r-b-am, con trai N-bt, đ gy cho Y-sơ-ra-n phạm tội.
25. Người khi phục bờ ci Y-sơ-ra-n từ nơi gip Ha-mt cho đến biển đồng bằng, theo như lời Gi-h-va ức Cha Trời của Y-sơ-ra-n đ phn bởi miệng tin tri Gi-na, ti tớ Ngi, l con trai A-mi-tai, ở tại Gt-H-phe.
26. Vả, ức Gi-h-va đ thấy Y-sơ-ra-n bị gian nan rất cay đắng; v trong Y-sơ-ra-n chẳng cn ai tự do, hoặc n lệ nữa, cũng chẳng c ai tiếp cứu Y-sơ-ra-n.
27. ức Gi-h-va khng c phn rằng Ngi sẽ xa danh Y-sơ-ra-n khỏi dưới trời, bn cậy Gi-r-b-am, con trai Gi-ch, m giải cứu họ.
28. Cc chuyện khc của Gi-r-b-am, những cng việc người, sự mạnh dạn người, thể no người chiến trận v khi phục lại cho Y-sơ-ra-n a-mch v Ha-mt trước đ phục Giu-đa, mọi việc ấy đều đ chp trong sử k về cc vua Y-sơ-ra-n.
29. Gi-r-b-am an giấc cng cc tổ phụ người, l cc vua Y-sơ-ra-n; rồi Xa-cha-ri, con trai người, kế vị người.

2 Cc Vua 15    chọn đoạn khc

1. Năm thứ hai mươi bảy đời Gi-r-b-am, vua Y-sơ-ra-n, th A-xa-ria, con trai A-ma-xia, vua Giu-đa, ln lm vua.
2. Người được mười su tuổi khi ln ngi, v cai trị năm mươi hai năm tại Gi-ru-sa-lem. Mẹ người tn l Gi-c-lia, qu ở Gi-ru-sa-lem.
3. Người lm điều thiện trước mặt ức Gi-h-va, cứ theo mọi điều của A-ma-xia, cha người đ lm.
4. Thế m người khng dỡ cc nơi cao đi; dn sự cứ cng tế v xng hương trn cc nơi cao.
5. ức Gi-h-va ging họa cho vua, khiến bị bịnh phung cho đến ngy người chết; người phải rt ở trong nh ring. Gi-tham, con trai vua, cai quản đền vua v xt đon dn sự của xứ.
6. Cc chuyện khc của A-xa-ria, những cng việc người, đều đ chp trong sử k về cc vua Giu-đa.
7. A-xa-ria an giấc cng cc tổ phụ người, v được chn cng họ tại trong thnh a-vt. Gi-tham, con trai người, kế vị người.
8. Năm thứ ba mươi tm đời A-xa-ria, vua Giu-đa, Xa-cha-ri, con trai Gi-r-b-am, ln lm vua Y-sơ-ra-n tại Sa-ma-ri; người cai trị su thng.
9. Người lm điều c trước mặt ức Gi-h-va, y như cc tổ phụ mnh đ lm; người khng từ bỏ tội lỗi của Gi-r-b-am, con trai N-bt, l tội đ gy cho Y-sơ-ra-n phạm tội.
10. Vả, Sa-lum, con trai Gia-be, dấy nghịch cng người, đnh giết người tại trước mặt dn sự; đoạn lm vua thế cho người.
11. Cc chuyện khc của Xa-cha-ri đều chp trong sử k về cc vua Y-sơ-ra-n.
12. Như vậy l ứng nghiệm lời của ức Gi-h-va phn cho Gi-hu rằng: Dng di ngươi sẽ ngồi trn ngi Y-sơ-ra-n cho đến đời thứ tư. Thật vậy, ấy l điều đ xảy đến.
13. Năm thứ ba mươi chn đời -xia, vua Giu-đa, Sa-lum, con trai Gia-be, ln lm vua, cai trị một thng tại Sa-ma-ri.
14. M-na-hem, con trai Ga-đi, ở Tiệt sa đi ln Sa-ma-ri, v giết người đi. oạn, M-ha-hem ln lm vua thế cho.
15. Cc chuyện khc của Sa-lum, v người phản ngụy lm sao, đều chp trong sử k về cc vua Y-sơ-ra-n.
16. Bấy giờ, M-na-hem đi khỏi Tiệt-sa, hm đnh Tp-sắc, cả dn sự ở trong, v khắp địa hạt chung quanh, bởi v thnh ấy khng khứng mở cửa cho; nn người đnh n, v mổ bụng hết thảy người đn b c nghn ở tại đ.
17. Năm thứ ba mươi chn đời A-xa-ria, vua Giu-đa, th M-na-hem, con trai Ga-đi, ln lm vua Y-sơ-ra-n, v cai trị mười năm tại Sa-ma-ri.
18. Người lm điều c trước mặt ức Gi-h-va; trọn đời chẳng hề la khỏi cc tội lỗi của Gi-r-b-am, con trai N-bt, l tội đ gy cho Y-sơ-ra-n phạm tội.
19. Phun, vua A-si-ri, lon đến trong xứ; M-na-hem bn nộp cho người một ngn ta lng bạc, để người gip đỡ lm cho nước mnh đặng vững vng trong tay người.
20. M-na-hem thu lấy tiền bạc ấy nơi dn Y-sơ-ra-n, tức nơi nhữn người c ti sản nhiều, cứ mỗi người năm mươi siếc lơ bạc, đặng nộp cho vua A-si-ri. oạn, vua A-si-ri trở về, chẳng ở lu tại xứ.
21. Cc chuyện khc của M-na-hem, v những cng việc người, đều đ chp trong sử k về cc vua Y-sơ-ra-n.
22. M-na-hem an giấc với cc tổ phụ người, v Ph-ca-hia, con trai người, kế vị người.
23. Năm thứ năm mươi đời A-xa-ria, vua Giu-đa, th Ph-ca-hia, con trai M-na-hem, ln lm vua Y-sơ-ra-n tại Sa-ma-ri, v cai trị hai năm.
24. Người lm điều c trước mặt ức Gi-h-va, khng từ bỏ tội lỗi của Gi-r-b-am, con trai N-bt, l tội đ gy cho Y-sơ-ra-n phạm tội.
25. Ph-ca, con trai R-ma-lia, quan tổng binh người, phản nghịch người, v đnh người tại Sa-ma-ri, trong thnh lũy của đền vua, lun với Ạt-gốp v A-ri-. Người c năm mươi người Ga-la-t theo mnh. Vậy người giết Ph-ca-hia v cai trị thế cho.
26. Cc chuyện khc của Ph-ca-hia, v những cng việc của người, đều chp trong sử k về cc vua Y-sơ-ra-n.
27. Năm thứ năm mươi hai đời A-xa-ria, vua Giu-đa, th Ph-ca, con trai R-ma-lia, ln lm vua Y-sơ-ra-n, tại Sa-ma-ri, v cai trị hai mươi năm.
28. Người lm điều c trước mặt ức Gi-h-va, khng từ bỏ tội lỗi của Gi-r-b-am, con trai N-bt, l tội đ gy cho Y-sơ-ra-n phạm tội.
29. Trong đời Ph-ca, vua Y-sơ-ra-n, Tiếc-la-Phi-l-se, vua A-si-ri, lon đến chiếm lấy Y-gin, A-bn-Bết-Ma-ca, Gia-n-c, K-đe, Ht-so, miền Ga-la-t, miền Ga-li-l, v cả địa phận Np-ta-li; đoạn đem dn sự cc sứ ấy sang A-si-ri.
30. -s, con trai -la, mưu phản Ph-ca, con trai R-ma-lia, v đnh giết người, rồi ln lm vua thế cho, nhằm năm thứ hai mươi đời Gi-tham, con trai -xia.
31. Cc chuyện khc của Ph-ca, v những cng việc người, đều chp trong sử k về cc vua Y-sơ-ra-n.
32. Năm thứ hai đời Ph-ca, con trai R-ma-lia, vua Y-sơ-ra-n, th Gi-tham, con trai -xia, vua Giu-đa, ln ngi lm vua
33. Người được hai mươi lăm tuổi khi tức vị, cai trị mười su năm tại Gi-ru-sa-lem. mẹ người tn l Gi-ru-sa, con gi Xa-đốc.
34. Người lm điều thiện trước mặt ức Gi-h-va, cứ theo trọn mọi điều -xia, cha người đ lm.
35. Dầu vậy, người khng dỡ cc nơi cao; dn sự cứ cng tế v xng hương trn cc nơi cao đ. Ấy l Gi-tham xy cất cửa thượng của đền thờ ức Gi-h-va.
36. Cc chuyện khc của Gi-tham, v những cng việc người, đều chp trong sử k về cc vua Giu-đa.
37. Trong lc đ, ức Gi-h-va khởi khiến R-xin, vua Sy-ri, v Ph-ca, con trai R-ma-lia, đến hm đnh Giu-đa.
38. Gi-tham an giấc cng cc tổ phụ người, được chn bn họ, tại thnh a-vt, tổ tin người. A-cha, con trai người, ln lm vua thế cho người.

2 Cc Vua 16    chọn đoạn khc

1. Năm thứ mười bảy đời Ph-ca, con tra R-ma-lia, th A-cha, con trai Gi-tham, vua Giu-đa, ln lm vua.
2. A-cha được hai mươi tuổi khi người ln lm vua; người cai trị mười su năm tại Gi-ru-sa-lem. Người chẳng lm điều thiện trước mặt Gi-h-va ức Cha Trời người, như a-vt tổ phụ người, đ lm;
3. nhưng người đi theo con đường của cc vua Y-sơ-ra-n, thậm ch bắt chước theo gương gớm ghiếc của cc dn tộc ức Gi-h-va đ đuổi khỏi trước mặt dn Y-sơ-ra-n, m đưa con trai mnh qua lửa.
4. Người cũng cng tế v xng hương trn cc nơi cao, trn g v dưới cy rậm.
5. Bấy giờ, R-xin, vua Sy-ri v Ph-ca, con trai R-ma-lia, vua Y-sơ-ra-n, đều đi ln đặng hm đnh Gi-ru-sa-lem; họ vy A-cha; nhưng khng thắng người được.
6. Ấy nhằm lc đ R-xin, vua Sy-ri; người đuổi dn Giu-đa khỏi -lt, v dn Sy-ri bn đến -lt, ở đ cho đến ngy nay.
7. A-cha sai sứ giả đến Tiếc-la-Phi-l-se, vua A-si-ri, ni với người rằng: Ti l kẻ ti tớ vua, l con trai vua; hy đi đến giải cứu ti khỏi tay vua Sy-ri v vua Y-sơ-ra-n đ dấy ln cng ti.
8. A-cha lấy bạc v vng c ở trong đền thờ ức Gi-h-va v ở trong kho đền vua, gởi đem lm của lễ cho vua A-si-ri.
9. Vua A-si-ri nhậm lm điều A-cha xin, đi ln hm đnh a-mch v chiếm lấy, bắt đem dn cư n sang Ki-rơ, v giết R-xin.
10. A-cha bn đi đến a-mch đặng đn Tiếc-la-Phi-l-se, vua A-si-ri. A-cha thấy một ci bn thờ ở tại a-mch, bn gởi kiểu mẫu v hnh bn thờ ấy ty theo cch chế tạo n, cho thầy tế lễ U-ri.
11. Thầy tế lễ U-ri chế một ci bn thờ y theo kiểu m vua A-cha từ a-mch đ gởi đến; thầy tế lễ U-ri chế xong bn thờ ấy trước khi vua trở về.
12. Khi vua từ a-mch trở về, thấy bn thờ bn lại gần v dng của lễ trn n.
13. Người xng trn bn thờ của lễ thiu v của lễ chay mnh, đổ ra lễ qun v huyết về của lễ th n tại trn đ.
14. Cn bn thờ bằng đồng ở trước mặt ức Gi-h-va, th người cất khỏi chỗ n tại trước đền thờ, giữa bn thờ mới v đền của ức Gi-h-va, rồi để n bn bn thờ của người, về pha bắc.
15. oạn, vua A-cha truyền lịnh cho thầy tế lễ U-ri rằng: Người sẽ xng trn bn thờ lớn của lễ thiu buổi sng v của lễ chay buổi chiều, của lễ thiu v của lễ chay của vua; lại xng của lễ thiu v của lễ chay của cả dn sự trong xứ, cũng đổ ra tại trn n lễ qun của họ, v tưới cả huyết con sinh dng lm của lễ thiu, lun cả huyết về cc con sinh khc. Cn bn thờ bằng đồng, ta sẽ dng cầu vấn Cha.
16. Thầy tế lễ U-ri lm theo mọi điều vua A-cha truyền dạy cho người.
17. Vả lại, vua A-cha dỡ cc miếng trm của những tng, v cất hết những chậu đặt ở trn; lại hạ ci biển bằng đồng xuống khỏi b nng n, rồi đem để n trn một nền lt đ.
18. V cớ vua A-si-ri, người cũng đổi trong đền thờ của ức Gi-h-va ci hin cửa dng về ngy Sa-bt m người ta đ xy trong đền, v cửa ngoi để dnh cho vua.
19. Cc chuyện khc của A-cha, v những cng việc người lm, đều chp trong sử k về cc vua Giu-đa.
20. oạn, A-cha an giấc cng cc tổ phụ người, được chn bn họ, trong thnh a-vt. -x-chia, con trai người, kế vị người.

2 Cc Vua 17    chọn đoạn khc

1. Năm thứ mười hai đời A-cha, vua Giu-đa, th -s, con trai -la, ln lm vua Y-sơ-ra-n, tại Sa-ma-ri; người cai trị chn năm.
2. Người lm điều c trước mặt ức Gi-h-va, song chẳng bằng cc vua Y-sơ-ra-n trước người.
3. Sanh-ma-na-sa, vua A-si-ri, đi ln hm đnh -s; người bị thần phục Sanh-ma-na-sa v đng thuế cho người.
4. Nhưng vua A-si-ri thấy -s toan mưu phản; v -s c sai sứ giả đến S, vua -dp-t, v khng nộp thuế cho vua A-si-ri như người hằng năm đ lm; vua A-si-ri bn bắt người xiềng lại, v hạ ngục.
5. oạn, vua A-si-ri đi ln xm chiếm cả xứ, đến vy Sa-ma-ri trong ba năm.
6. Năm thứ chn đời -s, vua A-si-ri hm lấy Sa-ma-ri, đem dn Y-sơ-ra-n sang qua A-si-ri, lập họ ở tại Cha-la v trn bờ Cha-bo, sng của G-xan, cng trong cc thnh nước M-đi.
7. Vả, dn Y-sơ-ra-n đ phạm tội cng Gi-h-va ức Cha Trời của họ, l ấng đ rt họ ra khỏi xứ -dp-t, v khỏi tay h hiếp của Pha-ra-n, vua -dp-t; chng đ knh thờ cc thần khc
8. theo thi tục của cc dn tộc m ức Gi-h-va đ đuổi khỏi trước mặt dn Y-sơ-ra-n, v theo lệ m ức Gi-h-va đ đuổi khỏi trước mặt dn Y-sơ-ra-n đ định.
9. Dn Y-sơ-ra-n lm ln những việc bất chnh nghịch cng Gi-h-va ức Cha Trời của chng, xy dựng những nơi cao trong khắp cc thnh họ, từ thp vọng canh cho đến thnh kin cố,
10. dựng ln những trụ thờ trn cc nỗng cao v dưới những cy rậm.
11. Tại trn cc nơi cao, chng xng hương y như cc dn tộc m ức Gi-h-va đ đuổi khỏi trước mặt họ, phạm những việc gian c, v chọc giận ức Gi-h-va.
12. Chng hầu việc những hnh tượng m ức Gi-h-va đ cấm chng rằng: Cc ngươi chớ thờ chng n.
13. Song ức Gi-h-va cậy miệng cc đấng tin tri v những kẻ tin kiến m khuyn Y-sơ-ra-n v Giu-đa rằng: Kh từ bỏ đường c của cc ngươi, hy gn giữ điều răn v luật lệ ta, ty theo cc mạng lịnh ta cậy những tin tri, l ti tớ ta, m truyền cho tổ phụ cc ngươi.
14. Nhưng chng khng muốn nghe, cứng cổ mnh, y như cc tổ phụ của chng khng c lng tin Gi-h-va ức Cha Trời của họ.
15. Chng khinh bỏ cc luật lệ v giao ước Ngi đ lập cng tổ phụ họ, v những lời chứng m Ngi đ phn với họ. Chng đi theo cc thần hư khng, v trở thnh hư khng, bắt chước cc dn tộc ở chung quanh mnh, m ức Gi-h-va đ cấm lm theo gương của chng n.
16. Chng khinh bỏ hết thảy giới mạnh của Gi-h-va ức Cha Trời mnh, tự đc lấy hai tượng b con, cng lm thần tượng A-s-ra, thờ lạy hết thảy cơ binh trn trời, v thờ phượng Ba-anh.
17. Chng cũng đưa con trai con gi mnh qua lửa, dng t thuật, tin bi khoa, chuyn lm điều dữ trước mặt ức Gi-h-va, để chọc giận Ngi.
18. Bởi cớ ấy, ức Gi-h-va rất nổi giận dữ cng dn Y-sơ-ra-n, xua đa chng khỏi trước mặt Ngi; chỉ cn lại chi phi Giu-đa m thi.
19. Chnh Giu-đa cũng khng vng giữ cc điều răn của Gi-h-va ức Cha trời của họ; bn đi theo những lệ luật m Y-sơ-ra-n đ lập.
20. Thế th, ức Gi-h-va từ bỏ cả dng di Y-sơ-ra-n, lm khốn khổ họ, v ph họ vo tay cc kẻ cướp giựt, cho đến phải lưu đy cch xa mặt Ngi.
21. Y-sơ-ra-n đ phn rẽ nh a-vt, tn Gi-r-b-am, con trai N-bt, lm vua; người quyến dụ Y-sơ-ra-n bội nghịch ức Gi-h-va, v khiến cho họ phạm tội lớn.
22. Dn Y-sơ-ra-n đều đi trong hết thảy tội lỗi của Gi-r-b-am đ phạm, chẳng từ bỏ cht no,
23. cho đến ngy ức Gi-h-va đy đuổi họ khỏi trước mặt Ngi, y như Ngi đ phn bởi miệng của cc tin tri, ti tớ Ngi. Vậy, Y-sơ-ra-n bị cất khỏi xứ mnh, lưu đy qua A-si-ri cho đến ngy nay.
24. Vua A-si-ri đem người ở Ba-by-ln, Cu-tha, A-va, Ha-mt v S-phạt-va-im, đặt ở trong cc thnh của Sa-ma-ri, thế cho dn Y-sơ-ra-n. Chng chiếm lấy nước Sa-ma-ri, v ở trong cc thnh n.
25. Khi chng bắt đầu tr ngụ tại đ, th khng knh sợ ức Gi-h-va, nn ức Gi-h-va sai sư tử đến giết mấy người trong bọn chng.
26. Người ta bn ni với vua A-si-ri rằng: Cc dn m vua đ đem qua đặt trong cc thnh của Sa-ma-ri khng biết lệ thờ phượng thần của xứ, v vậy thần đ c sai sư tử đến giết họ, tại họ khng biết lệ thờ lạy thần của xứ vậy.
27. Vua A-si-ri liền truyền lịnh rằng: Trong những thầy tế lễ m cc ngươi đ bắt ở đ đem qua đy, cc ngươi hy lấy một người, dẫn về ở tại trong xứ đ đặng dạy lệ thờ lạy thần của xứ.
28. Ấy vậy một kẻ trong những thầy tế lễ m chng đ bắt ở Sa-ma-ri đem đi trở về, ở tại B-tn, v dạy dỗ dn sự phải thờ lạy ức Gi-h-va lm sao.
29. Song mỗi dn tộc đều tạo thần ring cho mnh, đặt n trong những cha miễu tại trn cc nơi cao m dn Sa-ma-ri đ dựng ln, tức dn tộc no đặt thần mnh trong thnh nấy.
30. Dn Ba-by-ln tạo hnh tượng Su-cốt-B-nốt; dn Ct, tạo hnh tượng Nẹt-ganh; dn Ha-mt tạo hnh tượng A-si-ma;
31. dn A-vim tạo hnh tượng Np-ca v Tạt-tc; dn S-phạt-va-im thiu con ci mnh trong lửa cho A-tra-m-lc v A-na-m-lc, hai thần của dn S-phạt-va-im.
32. Chng knh sợ ức Gi-h-va, nhưng chọn những người trong bọn mnh lập lm thầy tế lễ về cc nơi cao; những thầy tế lễ ấy v chng dng những của tế lễ tại trong cha miễu của cc nơi cao đ.
33. Cc dn tộc ấy knh sợ ức Gi-h-va, song cũng hầu việc cc thần mnh, theo thi tục của những dn tộc m họ bị dời ra khỏi đ.
34. Ngy nay, chng hy cn lm theo thi tục cũ mnh. Chng khng knh sợ ức Gi-h-va, chẳng vng giữ hoặc thi tục, hoặc luật php, hay l điều răn truyền cho con chu Gia-cốp, m Ngi đặt tn l Y-sơ-ra-n.
35. ức Gi-h-va đ lập giao ước với chng, truyền dạy chng rằng: Cc ngươi chớ knh sợ cc thần khc, chớ thờ lạy, hầu việc chng n, v đừng tế lễ chng n.
36. Nhưng cc ngươi kh knh sợ ức Gi-h-va, l ấng dng đại năng, v cnh tay giơ thẳng ra, đem cc ngươi ra khỏi -dp-t; ấng đ cc ngươi phải knh sợ thờ lạy, v dng của lễ cho.
37. Cc luật lệ, điều răn, qui tắc, v mạng lịnh m Ngi chp cho cc ngươi, cc ngươi kh gn giữ lm theo đời đời, chớ nn knh sợ cc thần khc.
38. Cc ngươi chẳng nn qun giao ước m ta lập với cc ngươi; chớ knh sợ cc thần khc;
39. nhưng kh knh sợ, Gi-h-va ức Cha Trời của cc ngươi, Ngi sẽ giải cứu cc ngươi khỏi tay cc kẻ th nghịch.
40. Dầu vậy, cc dn tộc ấy khng nghe theo, nhưng cn lm theo thi tục cũ của mnh.
41. Như vậy, cc dn tộc ấy knh sợ ức Gi-h-va v cũng hầu việc những hnh tượng chạm của mnh; tổ phụ chng n lm thế no, th con ci chu chắt chng n cũng hy cn lm thế ấy cho đến ngy nay.

2 Cc Vua 18    chọn đoạn khc

1. Năm thứ ba đời -s, con trai -la, vua Y-sơ-ra-n, th -x-chia, con trai A-cha, vua Giu-đa, ln lm vua.
2. Người được hai mươi lăm tuổi khi ln lm vua, v cai trị hai mươi chn năm tại Gi-ru-sa-lem. Mẹ người tn l A-bi, con gi của Xa-cha-ri.
3. Người lm điều thiện trước mặt ức Gi-h-va y như a-vt, tổ phụ người, đ lm.
4. Người ph hủy cc nơi cao, đập bể những trụ thờ, đnh hạ cc-s-ra, v bẻ gy con rắn đồng m Mi-se đ lm; bởi v cho đến khi ấy dn Y-sơ-ra-n xng hương cho n người ta gọi hnh rắn ấy l N-hu-tan.
5. -x-chia nhờ cậy nơi Gi-h-va ức Cha Trời của Y-sơ-ra-n; nn trong cc vua sau người, hoặc trong những vua trước người, chẳng c một ai giống như người.
6. Người tru mến ức Gi-h-va, khng xy bỏ Ngi, song gn giữ cc điều răn m ức Gi-h-va đ truyền cho Mi-se.
7. ức Gi-h-va ở cng người; hễ người đi lm sự g, đều được thnh tựu. Người dấy nghịch với vua A-si-ri, khng phục vua ấy nữa.
8. Người hm đnh xứ dn Phi-li-tin cho đến Ga-xa v địa hạt chung quanh thnh, từ thp vọng canh đến thnh kin cố.
9. Xảy ra năm thứ tư đời -x-chia, nhằm năm thứ bảy đời -s, con trai -la, vua Y-sơ-ra-n, th Sanh-ma-na, vua A-si-ri, đi ln đnh Sa-ma-ri v vy n.
10. Cuối ba năm, người hm lấy: ấy vậy nhằm năm thứ su đời -x-chia, năm thứ chn đời -s, vua Y-sơ-ra-n, th Sa-ma-ri bị chiếm lấy.
11. Vua A-si-ri đem dn Y-sơ-ra-n qua A-si-ri, đặt tại Cha-la v trn bờ Cha-bo, sng xứ G-xan, cng trong cc thnh của M-đi;
12. ấy v chng khng c vng theo lời phn của Gi-h-va ức Cha Trời mnh, nhưng bội giao ước Ngi, khng khứng nghe, v chẳng lm theo cc điều m Mi-se, ti tớ của ức Gi-h-va, đ truyền cho.
13. Năm thứ mười bốn đời -x-chia, San-ch-rp, vua A-si-ri, đến đnh cc thnh kin cố của Giu-đa v hm lấy n.
14. -x-chia, vua Giu-đa, sai sứ đến La-ki ni với vua A-si-ri rằng: Ti phạm lỗi. Cầu vua la khỏi nước ti; hễ vua đi ti điều g, ti sẽ chịu. Vua A-si-ri bắt -x-chia, vua Giu-đa, phải trả ba trăm ta lng bạc, v ba mươi ta lng vng.
15. -x-chia nộp cho người cc bạc ở trong đền ức Gi-h-va v trong kho tng của cung vua.
16. Bấy giờ, -x-chia gỡ vng của cc cửa v cột đền thờ ức Gi-h-va m chnh mnh người đ cẩn vo, rồi nộp hết cho vua A-si-ri.
17. Song, vua A-si-ri ở La-ki sai Tạt-tan, Rp-sa-ri, v Rp-sa-k, đem theo một đạo binh mạnh, đến Gi-ru-sa-lem đnh vua -x-chia. Chng đi ln Gi-ru-sa-lem v dừng lại tại cống ao trn, ở bn đường ruộng thợ nện.
18. oạn, chng xin ni chuyện với vua. -li-a-kim, con trai Hinh-kia, quan cai đền, Sp-na, thơ k, v Gi-a, con của A-sp, quan thi sử, đều đi ra đến chng.
19. Rp-sa-k ni cng họ rằng: Ta xin cc ngươi hy ni với -x-chia rằng: Vua A-si-ri, l vua lớn, ni như vầy: Ngươi nhờ cậy ai dường ấy?
20. Ngươi c ni (chỉ những lời hư khng đ thi), m rằng: Ta c mưu kế, sức mạnh đặng tranh chiến. Vậy, ngươi để lng tin cậy nơi ai m dấy loạn cng ta?
21. Ta thấy r điều đ: Ngươi nhờ cậy nơi -dp-t, thật như nương vo cy sậy gy; v ai nương dựa n, ắt n sẽ đm vo tay, xoi lủng ngang qua. Phm ai nhờ cậy Pha-ra-n, vua -dp-t, th đều bị như thế.
22. C lẽ cc ngươi sẽ ni với ta rằng: Chng ti nhờ cậy nơi Gi-h-va ức Cha Trời của chng ti. Nhưng h chẳng phải cc nơi cao v bn thờ của Ngi m -x-chia c ph hủy, truyền cho Giu-đa v Gi-ru-sa-lem rằng: Cc ngươi kh thờ phượng Cha tại Gi-ru-sa-lem ở trước bn thờ ny, chăng?
23. Thế th, ngươi hy đnh cuộc với chủ ta, l vua A-si-ri. ta sẽ giao cho ngươi hai ngn con ngựa, nếu ngươi tm được qun kỵ để cỡi chng n.
24. Ấy chẳng đặng, th ngươi lm sao đnh đuổi một quan tướng nhỏ hơn hết của chủ ta đặng? Ngươi cậy nơi -dp-t đặng kiếm xe v qun kỵ sao!
25. H chẳng phải theo lịnh của ức Gi-h-va m lon qua miền đy, đặng ph hủy n sao? ức Gi-h-va thật c phn với ta rằng: Hy đi ln đnh xứ ny, v ph hủy n.
26. -li-a-kim, con trai Hinh-kia, Sp-na, v Gi-a, bn ni với Rp-sa-k rằng: Hy ni với cc ti tớ ng bằng tiếng Sy-ri; v chng ti hiểu thứ tiếng ấy. Chớ ni cng chng ti bằng tiếng Giu-đa vo tai dn sự ở trn vch thnh.
27. Rp-sa-k đp lại với chng rằng: H c phải cng chủ ngươi v ngươi m chủ ta sai ta ni cc lời ny sao? Người h chẳng sai ta đến cng những người đứng trn vch thnh để họ với ngươi ăn phẩn mnh v uống nước tiểu mnh, sao?
28. oạn, Rp-sa-k đứng tại đ, cất tiếng la lớn ln bằng tiếng Giu-đa m rằng: Hy nghe lời vua A-si-ri, l vua lớn, ni.
29. Vua ni như vầy: Chớ để cho -x-chia lường gạt cc ngươi, v hắn khng ti no giải cc ngươi khỏi tay ta.
30. Cũng chớ để người dỗ cc ngươi tin cậy nơi ức Gi-h-va, m rằng: ức Gi-h-va sẽ giải cứu chng ta, v thnh ny sẽ chẳng sa vo tay của vua A-si-ri đu.
31. Chớ nghe -x-chia, v vua A-si-ri ni như vầy: Kh ha với ta v hng đầu ta; mỗi người trong cc ngươi sẽ được ăn hoa quả của vườn nho v của cy vả mnh, cng uống nước giếng mnh,
32. cho đến chừng ta tới dẫn cc ngươi vo trong một xứ giống như xứ của cc ngươi, tức l xứ c la v rượu, bnh v vườn nho, một xứ sanh dầu -li-ve v mật ong. Như thế cc ngươi sẽ sống, v khng chết đu. Vậy, chớ nghe -x-chia, v hắn gạt cc ngươi khi ni rằng: ức Gi-h-va sẽ giải cứu chng ta.
33. Những thần của cc dn tộc khc h c giải cứu xứ mnh khỏi tay vua A-si-ri chăng?
34. Thần của Ha-mt, v thần của Ạt-bt ở đu? Thần của S-phạt-va-im, thần của H-na, v thần của Y-va ở đu? Cc thần đ c giải cứu Sa-ma-ri khỏi tay ta chăng?
35. Trong những thần của mun nước, c thần no đ giải cứu xứ họ khỏi tay ta chăng? ức Gi-h-va c thế giải cứu Gi-ru-sa-lem sao?
36. Nhưng dn sự lm thinh, khng đp lại một lời; v vua c truyền lịnh rằng: Cc ngươi chớ trả lời.
37. -li-a-kim, con trai Hinh-kia, quan cai đền, thơ k Sp-na, v quan thi sử Gi-a, con trai A-sp, trở về -x-chia, quần o x rch, thuật cho người mọi lời của Rp-sa-k.

2 Cc Vua 19    chọn đoạn khc

1. Hay được tin ấy, vua -x-chia x rch quần o mnh, mặc o bao, v đi vo đền thờ của ức Gi-h-va.
2. oạn, người sai -li-a-ki, quan cai đền, Sp-na, thơ k, v hững thầy tế lễ gi hơn hết, mặc bao, đến -sai, thầy tin tri, con trai A-mốt.
3. Chng ni với người rằng: -x-chia ni như vầy: Ngy nay l một ngy tai nạn, sửa phạt, v danh; v đờn b đ đến kỳ mn nguyệt, nhưng thiếu sức đẻ con.
4. C lẽ Gi-h-va ức Cha Trời ng đ nghe cc lời của Rp-sa-k, m vua A-si-ri, chủ hắn, đ sai đến đặng phỉ bng ức Cha Trời hằng sống, v Gi-h-va ức Cha Trời ng sẽ quở phạt cc lời Ngi đ nghe. Vậy, xin hy cầu nguyện gim cho những kẻ cn sống.
5. Cc ti tớ vua -x-chia đi đến -sai.
6. Người ni với chng rằng: Cc ngươi kh đp với chủ mnh thế ny: ức Gi-h-va phn như vầy: Chớ sợ hi những lời cc ngươi đ nghe cc ti tớ của vua A-si-ri dng m phạm đến ta.
7. Ta sẽ khiến một thần đến cng n, lm cho n nghe tiếng đồn, v n sẽ trở về xứ mnh; tại đ ta sẽ dng gươm giết n.
8. Khi Rp-sa-k trở về vua A-si-ri, thấy vua đương vy Lp-na, v c hay rằng chủ mnh đ la khỏi La-ki.
9. Vua bn nghe ni về Tiệt-ha-ca, vua -thi--bi rằng: Ka, người đ ko ra đặng giao chiến với ng. Bởi cớ đ, San-ch-rp lại sai sứ giả đến -x-chia, v dặn rằng:
10. Cc ngươi hy ni như vầy với -x-chia, vua Giu-đa, m rằng: Chớ để cho ức Cha Trời, l ấng ngươi nhờ cậy, phỉnh gạt ngươi, m ni rằng: Gi-ru-sa-lem sẽ chẳng bị sa vo tay vua A-si-ri.
11. Ka, người đ hay những việc cc vua A-si-ri đ lm cho cc xứ m diệt đi hết thảy: cn ngươi, sẽ thot khỏi no!
12. Cc thần của những dn tộc m tổ phụ ta đ tuyệt diệt, h c giải cứu chng chăng, l cc thần của G-xa, Ha-ran, Rết-sp, v dn -đen, ở tại T-la-sa?
13. Vua Ha-mt, vua Ạt-bt, vua thnh S-phạt-va-im, vua H-na, v vua Y-va, đều ở đu?
14. -x-chia tiếp đặng thơ ở nơi tay cc sứ giả, bn đọc. oạn, người đi ln đền thờ của ức Gi-h-va, v mở thơ ra trước mặt ức Gi-h-va.
15. -x-chia cầu nguyện ức Gi-h-va rằng: i, Gi-h-va ức Cha Trời của Y-sơ-ra-n! Ngi vẫn ngự ở giữa cc ch-ru-bin, chỉ một mnh Ngi l ức Cha Trời của cc nước thế gian. Chnh Ngi đ lm nn trời v đất.
16. Hỡi ức Gi-h-va! hy nghing tai Ngi v nghe. Hỡi ức Gi-h-va! hy mở mắt Ngi ra v xem. Cầu Cha hy nghe cc lời m San-ch-rp sai ni, đặng phỉ bng ức Cha Trời hằng sống.
17. ức Gi-h-va i! quả thật cc vua A-si-ri đ diệt cc dn tộc, v ph hoang địa phận chng n,
18. nm cc thần chng n vo lửa; nhưng chẳng phải l thần, chẳng qua l cng việc của tay người ta lm ra bằng gỗ v bằng đ; nn chng hủy diệt cc thần ấy.
19. Vậy by giờ, hỡi Gi-h-va ức Cha Trời của chng ti i! hy giải cứu chng ti khỏi tay San-ch-rp, hầu cho mun nước trn đất biết rằng chỉ một mnh Gi-h-va l ức Cha Trời.
20. -sai, con trai A-mốt, sai ni với -x-chia rằng: Gi-h-va ức Cha Trời của Y-sơ-ra-n phn như vầy: Ta c nghe lời ngươi cầu nguyện cng ta về việc San-ch-rp, vua A-si-ri.
21. Ny l lời ức Gi-h-va đ phn về hắn. Gi đồng trinh Si-n khinh dể, ch cười ngươi; con gi Gi-ru-sa-lem đ lắc đầu theo ngươi.
22. Ngươi phỉ bng v sỉ nhục ai? Cất tiếng ln cng ai? Thật ngươi đ trừng con mắt nghịch với ấng Thnh của Y-sơ-ra-n!
23. Ngươi đ nhờ cc sứ giả mnh nhạo bng Cha, m rằng: Ta đem nhiều xe, ln cht ni, đến đỉnh rất xa của Li-ban; ta sẽ đốn những cay b hương cao hơn hết, v cy tng tốt nhất của n; ta sẽ đến ci xa hơn hết, tức rừng rậm của n.
24. Ta đ đo giếng, uống nước của đất lạ; dưới bn chơn ta sẽ lm cạn sng -dp-t.
25. Sự ny ta đ lm từ lu, việc ny ta đ định từ thời cổ, ngươi h chẳng nghe đến sao? By giờ, ta khiến cho sự đ xảy đến, để cho ngươi ph hoang cc thnh kin cố ra đống hư nt.
26. V vậy, dn sự của cc thnh ấy đều yếu đuối, bị sợ hi v hổ thẹn; chng giống như cy cỏ xanh ngoi đồng, tỉ như cy cỏ trn nc nh, khc no la m đ ho trước khi cọng chưa thnh.
27. Nơi ngươi ngồi, lc ngươi đi ra, đi vo, v sự giận dại ngươi đối cng ta, ta đ biết hết.
28. Bởi ngươi giận dại cng ta, v v lời kiu ngạo ngươi đ thấu đến tai ta, ắt ta sẽ xỏ ci vng nơi mũi ngươi, để khớp nơi mi miếng ngươi. oạn, ta sẽ khiến ngươi trở về theo con đường m ngươi đ đi đến.
29. Hỡi -x-chia, nhờ dấu hiệu ny ngươi nhn biết rằng lời ny sẽ ứng nghiệm: Năm nay, cc ngươi sẽ ăn vật hột giống rớt xuống, sanh ra; năm thứ nh, ăn vật tự mọc ln; nhưng năm thứ ba, cc ngươi sẽ gieo v gặt, trồng nho v ăn tri n.
30. Hễ giống g thot khỏi, cn lại của dn tộc Giu-đa, dưới sẽ chm rễ xuống, trn sẽ kết bng tri ln.
31. V sẽ c phần st lại từ Gi-ru-sa-lem m ra, kẻ thot khỏi từ ni Si-n m đến; lng sốt sắng của ức Gi-h-va sẽ lm nn việc ấy.
32. Bởi cớ đ, ức Gi-h-va phn về vua A-si-ri như vầy: N sẽ khng vo thnh ny, chẳng xạ tn trong n, cũng chẳng ko đến giơ khin ln trước mặt n, v chẳng đắp lũy nghịch n.
33. ức Gi-h-va phn: N sẽ trở về theo con đường n đ đi đến, khng vo trong thnh ny.
34. V tại cớ ta v a-vt, kẻ ti tớ ta, ta sẽ binh vực thnh ny đặng cứu n.
35. Trong đm đ, c một thin sứ của ức Gi-h-va đi đến trong dinh A-si-ri, v giết một trăm tm mươi lăm ngn người tại đ. Sng ngy mai, người ta thức dậy, bn thấy qun ấy, ka, chỉ l thy đ thi.
36. San-ch-rp, vua A-si-ri, bn trở về, ở tại Ni-ni-ve.
37. Một ngy kia, người thờ lạy tại trong cha Nt-rc, thần của mnh, th A-tra-m-lc v Sa-rết-se giết người bằng gươm, đoạn chng n trốn trong xứ A-ra-rt. -sạt-ha-đn, con trai người, kế vị người.

2 Cc Vua 20    chọn đoạn khc

1. Trong lc đ, -x-chia bị bịnh nặng gần chết. Tin tri -sai, con trai A-mốt, đến cng người, v ni rằng: ức Gi-h-va phn như vầy: Hy trối lại cho nh ngươi, v ngươi sẽ thc chẳng sống được đu.
2. -x-chia bn xy mặt mnh vo pha vch, v cầu nguyện ức Gi-h-va m rằng:
3. i ức Gi-h-va! xin hy nhớ lại rằng ti đ lấy sự thnh thật v lng trọn lnh, đi trước mặt Cha, v lm theo điều tốt lnh tại trước mặt Ngi. oạn, -x-chia khc rất thảm thiết.
4. -sai chưa đi khỏi thnh trong, c lời của ức Gi-h-va phn với người rằng:
5. Hy trở lại, ni với -x-chia, vua của dn sự ta rằng: Gi-h-va ức Cha Trời của a-vt, tổ phụ ngươi, phn như vầy: Ta c nghe lời cầu nguyện ngươi, thấy nước mắt của ngươi, ny ta sẽ chữa lnh cho ngươi; đến ngy thứ ba ngươi sẽ đi ln đền của ức Gi-h-va.
6. Ta sẽ thm tuổi ngươi mười lăm năm, ta sẽ giải cứu ngươi v thnh ny khỏi tay vua A-si-ri. V cớ ta v a-vt, kẻ ti tớ ta, ta sẽ binh vực thnh ny.
7. -sai bn biểu: Hy lấy một ci bnh tri vả. Người ta lấy n đắp trn mụt ung, th vua được lnh.
8. Vả, -x-chia đ hỏi -sai rằng: Bởi dấu no ti phải nhn rằng ức Gi-h-va sẽ chữa lnh cho ti v đến ngy thứ ba ti sẽ được đi ln đền của Ngi?
9. -sai đp: Ny l dấu ức Gi-h-va ban cho ngươi, đặng lm chứng cho ngươi biết Ngi sẽ lm thnh điều Ngi đ phn ra: Ngươi muốn bng tới trước mười độ hay l lui lại mười độ chăng?
10. -x-chia đp: Bng tới trước mười độ th chẳng kh g; khng! th n lui lại sau mười độ th hơn.
11. Thầy tin tri -sai cầu khẩn ức Gi-h-va, Ngi bn đem bng đ giọi trn trắc ảnh A-cha lui lại mười độ, l mười độ đ xuống rồi.
12. Trong lc đ, B-r-đc-Ba-la-đan, con trai Ba-la-đan, vua Ba-by-ln, gởi thơ v lễ vật cho -x-chia; v người đ hay rằng -x-chia đau.
13. -x-chia nghe lời cc sứ giả tu, th vui mừng, bn dẫn chng viếng đền, l nơi chứa cc vật qu, bạc, vng, thuốc thơm, dầu qu, lại cho xem trại cơ kh, v mọi vật trong kho tng mnh. Chẳng c chi trong đền hoặc trong nước m -x-chia khng cho chng xem thấy.
14. Tin tri -xai bn đi đến vua -x-chia, v hỏi người rằng: Cc người đ ni chi v ở xứ no đến? -x-chia đp: Chng đến từ xứ xa, từ Ba-by-ln.
15. -sai tiếp: Vua cho chng xem chi trong đền của vua? -x-chia đp: Chng c thấy mọi vật ở trong đền ta. Chẳng g trong cc kho tng ta m ta chẳng chỉ cho chng xem.
16. -sai bn ni với -x-chia rằng: Hy nghe lời của ức Gi-h-va:
17. Th giờ sẽ đến khi mọi vật ở trong đền vua, mọi vật m cc tổ phụ vua đ chất chứa trong kho tng cho đến ngy nay, đều sẽ bị đem qua Ba-by-ln. ức Gi-h-va phn: Sẽ chẳng cn chi lại hết.
18. Lại những đứa con trai của vua, do nơi vua sanh ra, sẽ bị bắt dẫn đi lm hoạn quan trong đền vua Ba-by-ln.
19. -x-chia đp với -sai rằng: Lời của ức Gi-h-va m người đ ni l thiện. Người tiếp: t nữa trong đời ti sẽ c điều bnh yn v sự vững vng chăng?
20. Cc chuyện khc của -x-chia, sự mạnh dạn người, cuộc xy hồ chứa nước, v kinh dẫn nước vo trong thnh, đều chp trong sử k về cc vua Giu-đa.
21. -x-chia an giấc cng cc tổ phụ mnh; Ma-na-se con trai người, kế vị người.

2 Cc Vua 21    chọn đoạn khc

1. Ma-na-se được mười hai tuổi khi người ln lm vua; người cai trị năm mươi lăm năm tại Gi-ru-sa-lem. Mẹ người tn l Hp-si-ba.
2. Người lm điều c trước mặt ức Gi-h-va v theo sự thờ phượng gớm ghiếc của cc dn tộc m ức Gi-h-va đ đuổi khỏi trước mặt dn Y-sơ-ra-n.
3. Người sửa xy lại cc nơi cao m -x-chia, cha người ph hủy, lập bn thờ cho Ba-anh, dựng hnh tượng A-s-ra giống như của A-hp, vua Y-sơ-ra-n, đ lm, cng thờ ton cơ binh trn trời v hầu việc n.
4. Người cũng lập bn thờ trong đền của ức Gi-h-va, m ức Gi-h-va c phn về đền thờ rằng: Ấy tại nơi Gi-ru-sa-lem ta để danh ta ngự.
5. Người xy những bn thờ cho ton cơ binh trn trời, tại nơi hai hnh lang về đền thờ của ức Gi-h-va.
6. Người đưa con trai mnh qua lửa, tập tnh php thin văn v việc bi điềm; lập ln những đồng cốt v thầy bi. Người lm điều c trước mặt ức Gi-h-va qu chừng, chọc giận Ngi hoi.
7. Cn hnh tượng A-s-ra m người đ lm, th người dựng trong đền thờ m ức Gi-h-va c phn với a-vt v Sa-l-mn, con trai người, rằng: Ấy trong đền ny v trong Gi-ru-sa-lem, thnh ta đ chọn trong cc chi phi Y-sơ-ra-n, m ta sẽ đặt danh ta ngự đời đời.
8. Nếu Y-sơ-ra-n lo gn giữ mọi điều ta đ phn dạy, mọi luật php m Mi-se, ti tớ ta, đ truyền cho chng n, th ta sẽ chẳng để dn Y-sơ-ra-n đi xiu lạc ngoi xứ m ta đ ban cho tổ phụ chng n.
9. Nhưng chng n khng nghe; chng n bị Ma-na-se quyến dụ lm gian c hơn cc dn tộc m ức Gi-h-va đ tuyệt diệt khỏi trước mặt dn Y-sơ-ra-n.
10. ức Gi-h-va bn cậy cc tin tri, l ti tớ Ngi, m phn rằng:
11. V Ma-na-se, vua Giu-đa, đ phạm những sự gớm ghiếc ấy, v c lm c hơn mọi điều dn A-m-rt đ lm trước người, cng quyến dụ Giu-đa phạm tội với hnh tượng n,
12. v cớ đ, Gi-h-va ức Cha Trời của Y-sơ-ra-n phn như vầy: Ka, ta sẽ ging trn Gi-ru-sa-lem v trn Giu-đa những tai họa cả thể, đến đỗi phm ai nghe ni đến phải lng bng lỗ tai.
13. Ta sẽ ging trn Gi-ru-sa-lem dy đo Sa-ma-ri v căn nh của A-hp. Ta sẽ xa sạch Gi-ru-sa-lem như người ta chi rửa ci dĩa, rồi p n xuống sau khi rửa xong.
14. Ta sẽ từ bỏ phần cn st lại về sản nghiệp ta, ph chng n vo tay th nghịch chng n; chng n sẽ trở thnh ha ti v miếng mồi của họ;
15. v chng n lm những điều c trước mặt ta, chọc giận ta, từ ngy tổ phụ chng n ra khỏi -dp-t cho đến ngy nay.
16. Ma-na-se cũng đổ nhiều huyết v tội ra, đến đỗi Gi-ru-sa-lem bị ngập từ đầu ny đến đầu kia. Lại phụ thm những tội lỗi người phạm gy cho Giu-đa phạm tội nữa, v lm điều c trước mặt ức Gi-h-va.
17. Cc chuyện khc của Ma-na-se, những cng việc người, v tội người đ phạm, đều chp trong sử k về cc vua Giu-đa.
18. Ma-na-se an giấc với tổ phụ người, được chn trong vườn của đền người, tức trong vườn U-xa, A-mn, con trai người, cai trị thế cho người.
19. Khi A-mn ln lm vua, tuổi được hai mươi hai; người cai trị hai năm tại Gi-ru-sa-lem. Mẹ người tn l M-su-l-mết, con gi của Ha-rt, chu của Gi-ba.
20. Người lm điều c trước mặt ức Gi-h-va, y như Ma-na-se, cha người, đ lm.
21. Người đi theo y một đường của cha người, hầu việc hnh tượng m cha người đ hầu việc, v qu lạy trước mặt chng n.
22. Người la bỏ Gi-h-va ức Cha Trời của tổ phụ mnh, khng đi theo con đường của ức Gi-h-va.
23. Vả, những ti tớ của A-mn mưu phản người, v giết người tại trong đền vua.
24. Nhưng dn của xứ giết hết thảy những kẻ phản nghịch vua A-mn, v tn Gi-si-a, con trai người, ln lm vua thế cho người.
25. Cc chuyện khc của A-mn, v cng việc người lm, đều chp trong sử k về cc vua Giu-đa.
26. Người được chn trong mồ mả người nơi vườn U-xa; rồi Gi-si-a, con trai người, kế vị người.

2 Cc Vua 22    chọn đoạn khc

1. Khi Gi-si-a ln lm vua, được tm tuổi; người cai trị ba mươi mốt năm tại Gi-ru-sa-lem. Mẹ người tn l Gi-đi-đa, con gi của A-đa-gia, chu B-ct.
2. Người lm điều thiện trước mặt ức Gi-h-va, đi theo trọn con đường của a-vt, tổ phụ mnh, khng tẻ tch hoặc về bn hữu, hoặc về bn tả.
3. Năm thứ mười tm đời Gi-si-a, vua sai thơ k Sa-phan, con trai A-xa-lia, chu M-su-lam, đến đền ức Gi-h-va, m dặn rằng:
4. Hy đi ln thầy tế lễ thượng phẩm Hinh-kia, đếm bạc đ đem đến trong đền thờ của ức Gi-h-va, tức l bạc m cc người giữ cửa đền thờ đ thu lấy nơi dn sự;
5. đoạn hy giao bạc ấy cho những kẻ coi sc việc đền thờ của ức Gi-h-va, để họ giao lại cho thợ sửa sang cc nơi hư nứt của đền thờ,
6. tức thợ mộc, thợ xy cất, thợ hồ, v dng mua gỗ v đ đẽo đặng tu bổ đền lại.
7. Song chớ tnh sổ bạc giao nơi tay chng, v chng vốn lm thnh thực.
8. Thầy tế lễ thượng phẩm Hinh-kia ni với thơ k Sa-phan rằng: Ti đ tm được quyển luật php trong đền thờ ức Gi-h-va. Hinh-kia trao quyển sch đ cho Sa-phan, v người đọc n.
9. oạn, thơ k Sa-phan đến tm vua, thuật lại điều ny m rằng: Cc ti tớ vua đ đng bạc tm đặng trong đền thờ, v đ giao nơi tay cc người lo coi sc cng việc đền thờ của ức Gi-h-va.
10. Thơ k Sa-phan lại ni rằng: Thầy tế lễ thượng phẩm Hinh-kia c trao cho ti một quyển sch; đoạn, Sa-phan đọc sch đ trước mặt vua.
11. Vua vừa nghe cc lời của sch luật php, liền x quần o mnh.
12. oạn, vua truyền lịnh cho thầy tế lễ Hinh-kia, cho A-hi-ca, con trai Sa-phan, cho Ạc-bồ, con trai Mi-ca-gia, đầy tớ của vua, m rằng:
13. Hy đi cầu vấn ức Gi-h-va cho ta, cho dn sự, v cho cả Giu-đa, về cc lời của sch mới tm được. V cơn giận của ức Gi-h-va nổi ln cng chng ta thật l lớn lao, tại tổ phụ chng ta khng c nghe theo cc lời của sch ny, v khng lm theo điều đ đ truyền phn cho chng ta.
14. Vậy, thầy tế lễ Hinh-kia, A-hi-cam, Ạc-bồ, Sa-phan, v A-sa-gia đi tm nữ tin tri Hun-đa, vợ của Sa-lum, người giữ o lễ, con trai của Tiếc-va, chu của Hạt-ha; người ở tại Gi-ru-sa-lem, trong quận thứ nh. Chng ni chuyện với nng,
15. nng bn ni rằng: Gi-h-va ức Cha Trời của Y-sơ-ra-n ni như vầy: Hy ni với người sai cc ngươi đến ta rằng:
16. ức Gi-h-va phn như vầy: Ta sẽ dẫn tai họa trn chỗ ny v trn dn cư n, lm hon thnh mọi lời của sch m vua Giu-đa đ đọc.
17. Bởi v dn Giu-đa đ la bỏ ta, đốt hương cho cc thần khc, chọc giận v cc cng việc của tay chng n, nn cơn giận ta sẽ nổi ln cng chỗ ny, khng hề ngui.
18. Cn về vua Giu-đa đ sai cc người cầu vấn ức Gi-h-va, th hy ni với người rằng: Về cc lời người đ nghe Gi-h-va ức Cha Trời của Y-sơ-ra-n phn như vầy:
19. Khi ngươi nghe lời ta phn nghịch cng chỗ ny, v nghịch cng dn cư n rằng, chỗ ny sẽ bị ph hoang, dn cư trở thnh rủa sả, th ngươi c lng mềm mại, hạ mnh xuống trước mặt ức Gi-h-va, x quần o mnh, v khc lc trước mặt ta; bởi vậy cho nn ta cũng c nghe ngươi.
20. Ka, ta sẽ thu ngươi về cng cc tổ phụ ngươi; v ngươi sẽ được thu vo nơi mồ mả ngươi cch bnh an, v mắt ngươi sẽ chẳng thấy những điều tai họa m ta ton ging xuống trn chỗ ny. Chng bn tu lại cho vua những lời ấy.

2 Cc Vua 23    chọn đoạn khc

1. Vua bn sai người nhm hiệp hết thảy những trưởng lo Giu-đa v Gi-ru-sa-lem.
2. oạn, vua đi ln đền thờ ức Gi-h-va, c hết thảy người Giu-đa, cả dn cư Gi-ru-sa-lem, những thầy tế lễ, đấng tin tri, cng cả dn sự, v luận nhỏ lớn, đều đi theo người. Người đọc cho chng nghe cc lời của sch giao ước, m người ta đ tm được trong đền thờ của ức Gi-h-va.
3. Vua đứng trn ta, lập giao ước trước mặt ức Gi-h-va, hứa đi theo ức Gi-h-va, hết lng hết gn giữ những điều răn, chứng cớ, v luật lệ của Ngi, v lm hon thnh lời giao ước đ chp trong sch ny. Cả dn sự đều ưng lời giao ước ấy.
4. Vua bn truyền lịnh cho thầy tế lễ thượng phẩm Hinh-kia, cho mấy thầy ph tế, v cc người giữ cửa đền thờ, cất khỏi đền thờ của ức Gi-h-va hết thảy những kh giới người ta lm đặng cng thờ Ba-anh, t-tạt-t, v cả cơ binh trn trời. Người bảo thiu cc vật đ ngoi Gi-ru-sa-lem, trong đồng ruộng Xết-rn, rồi đem tro n đến B-tn.
5. Người cũng đuổi những thầy cả của cc t thần m những vua Giu-đa đ lập, đặng xng hương trn cc nơi cao trong những thnh Giu-đa v tại cc nơi chung quanh Gi-ru-sa-lem; cũng đuổi đi những thầy cả dng hương cho Ba-anh, cho mặt trời, mặt trăng, huỳnh đạo, v cả cơ binh trn trời.
6. Người cất hnh tượng t-tạt-t khỏi đền thờ của ức Gi-h-va, đem n ra ngoi Gi-ru-sa-lem, đến khe Xết-rn, thiu đốt n tại đ v nghiền ra tro, rồi rải tro ấy trn mồ của thường dn.
7. Người lại ph những phng của bợm vĩ gian ở trong đền thờ của ức Gi-h-va, l nơi đ người nữ dệt những trại cho t-tạt-t.
8. Người cũng đi đến hết thảy những thầy tế lễ ở cc thnh Giu-đa, lm uế những nơi cao m chng n c xng hương, từ Gh-ba cho đến B-e-S-ba; lại ph những bn thờ lập tại cửa thnh, tức tại cửa Gi-su, quan cai thnh, ở về pha bn tả, khi vo cửa thnh.
9. Song, những người đ lm thầy tế lễ cc nơi cao, th chẳng được ln đến bn thờ của ức Gi-h-va tại Gi-ru-sa-lem; song họ ăn bnh khng men với anh em mnh.
10. Người cũng lm uế T-phết tại trong trũng con ci Hi-nm, hầu cho từ ry về sau, khng ai được đưa con trai hay l con gi mnh qua lửa cho Mo-lc.
11. Người trừ bỏ những con ngựa cc vua Giu-đa dng cho mặt trời, ở nơi cửa vo đền ức Gi-h-va, tại nơi cng đường của quan hoạn N-than-M-lc, trong hnh lang của đền thờ; cn những xe của mặt trời, th người thiu đốt.
12. Vua Gi-si-a cũng ph những bn thờ m cc vua Giu-đa đ cất trn nc nh lầu của vua A-cha; lại những bn thờ m Ma-na-se c dựng ln trong hai hnh lang của đền thờ ức Gi-h-va, th người đập bể, cất khỏi chỗ, v rải bụi nt n trong khe Xết-rn.
13. Vua cũng lm uế những nơi cao ở tại trước Gi-ru-sa-lem, bn pha hữu ni T-tịch, l những nơi cao m Sa-l-mn, vua Y-sơ-ra-n, đ cất ln để cng thờ t-tạt-t, thần tượng qui gở của dn Si-đn, K-mốt, thần tượng qui gở của dn M-p, v Minh-c, thần tượng gớm ghiếc của dn Am-mn.
14. Người bẻ gy cc trụ thờ, đnh đổ cc hnh tượng t-tạt-t, v chất đầy hi cốt tại chỗ n đ đứng.
15. Lại, người ph bn thờ tại B-tn, v nơi cao m Gi-r-b-am, con trai N-bt, đ lập, tức l người đ gy cho Y-sơ-ra-n phạm tội; người ph bn thờ ấy, thiu đốt nơi cao, v cn nghiền thnh ra tro bụi; cũng thiu đốt tượng t-tạt-t.
16. Gi-si-a xy lại chợt thấy những mồ mả ở trn ni; người bn sai lấy hi cốt ở trong những mồ mả ấy, rồi thiu n trn bn thờ, lm cho bn thờ bị uế, y như lời của ức Gi-h-va, m người của ức Cha Trời đ bo co trước.
17. oạn, vua hỏi rằng: Bia ta thấy đ l chi? Cc người thnh ấy đp rằng: Ấy l mồ mả của người ức Cha Trời ở Giu-đa, đến bo co trước về những việc m vua đ lm cho bn thờ tại B-tn.
18. Người tiếp: Hy để hi cốt ấy bnh yn, chớ ai dời đi. Vậy, chng chẳng dời hi cốt của người, cng hi cốt của đấng tin tri ở Sa-ma-ri m ra.
19. Gi-si-a cũng dỡ hết thảy cha miễu của cc nơi cao ở tại trong thnh Sa-ma-ri, m cc vua Y-sơ-ra-n đ lập đặng chọc giận ức Gi-h-va, ph hủy cc nh đ như đ lm trong B-tn.
20. Người giết tại trn bn thờ những thầy cả của cc nơi cao, v thiu hi cốt ở trn. oạn, người trở về Gi-ru-sa-lem.
21. Vua bn truyền lịnh cho cả dn sự rằng: Hy giữ lễ Vượt qua cho Gi-h-va ức Cha Trời của cc ngươi, ty theo cc lời đ chp trong sch giao ước.
22. Trong lc cc quan xt đ xt đon Y-sơ-ra-n, hoặc trong đời cc vua Y-sơ-ra-n v vua Giu-đa, thật chẳng hề c giữ một lễ Vượt qua no
23. giống như lễ Vượt qua giữ cho ức Gi-h-va tại Gi-ru-sa-lem, nhằm năm thứ mười tm đời vua Gi-si-a.
24. Gi-si-a cũng trừ diệt những đồng cốt v thầy bi, những th-ra-phim, v hnh tượng, cng hết thảy sự gớm ghiếc thấy trong xứ Giu-đa v tại Gi-ru-sa-lem, đặng lm theo cc lời luật php đ chp trong sch m thầy tế lễ Hinh-kia đ tm đặng trong đền thờ của ức Gi-h-va.
25. Trước Gi-si-a, chẳng c một vua no hết lng, hết , hết sức mnh, m tru mến ức Gi-h-va, lm theo trọn vẹn luật php của Mi-se; v sau người cũng chẳng c thấy ai giống như người nữa.
26. Dầu vậy ức Gi-h-va khng ngui cơn giận nng v mạnh m Ngi nổi ln cng Giu-đa, v cớ cc tội trọng của Ma-na-se tru chọc Ngi.
27. Vả, ức Gi-h-va c phn rằng: Ta sẽ cất Giu-đa khỏi mặt ta như ta đ cất Y-sơ-ra-n đi, v ta sẽ trừ bỏ thnh Gi-ru-sa-lem m ta đ chọn, v đền thờ m ta phn về n rằng: Danh ta sẽ ngự tại đ.
28. Cc chuyện khc của Gi-si-a, những cng việc người lm, điều chp trong sử k về cc vua Giu-đa.
29. Trong đời Gi-si-a, Pha-ra-n N-c, vua -dp-t, đi ln sng Ơ-phơ-rt, hm đnh vua A-si-ri. Gi-si-a bn đi ngữ người. Nhưng Pha-ra-n vừa khi gặp người, bn giết đi tại M-ghi-đ.
30. Từ M-ghi-đ, cc ti tớ chở thy người trn xe về Gi-ru-sa-lem, rồi chn người tại trong mồ mả người. Dn của xứ chọn Gi-a-cha, con trai Gi-si-a xức dầu cho người, v tn người ln lm vua thế cho cha người.
31. Gi-a-cha được hai mươi ba tuổi khi ln lm vua; người cai trị ba thng tại Gi-ru-sa-lem. Mẹ người tn l Ha-mu-ta, con gi của Gi-r-mi ở Lp-na.
32. Người lm điều c trước mặt ức Gi-h-va, theo trọn gương của cc tổ phụ mnh đ lm.
33. Pha-ra-n N-c bắt giam người tại Rp-la, trong xứ Ha-mt, hầu cho người khng cai trị tại Gi-ru-sa-lem nữa. Lại, người bắt xứ tiến cống một trăm ta lạng bạc v một ta lng vng.
34. oạn, Pha-ra-n N-c lập -li-a-kim, con trai Gi-si-a, lm vua thế cho Gi-si-a, cha người, v cải tn người l Gi-h-gia-kim. Cn Gi-a-cha bị bắt lm phu t tại -dp-t, v người qua đời tại đ.
35. Gi-h-gia-kim nộp cho Pha-ra-n những bạc v vng ấy. Nhưng để lo cho c số tiền Pha-ra-n đi, th người phải đnh thuế dn của xứ; người định thuế vng bạc mỗi người phải giữ đng; đoạn người giao hết cho Pha-ra-n N-c.
36. Gi-h-gia-kim được hai mươi lăm tuổi khi ln lm vua, v người cai trị mười một năm tại Gi-ru-sa-lem. Mẹ người tn l X-bụt-đa, con gi Ph-đa-gia ở Ru-ma.
37. Người lm điều c tại trước mặt ức Gi-h-va, theo trọn gương cc tổ phụ mnh đ lm.

2 Cc Vua 24    chọn đoạn khc

1. Trong đời Gi-h-gia-kim trị v, N-bu-ct-nết-sa, vua Ba-by-ln, xm lấy xứ. Gi-h-gia-kim thần phục người trong ba năm, rồi người đổi v phản nghịch với người.
2. ức Gi-h-va khiến những qun Canh-đ, qun Sy-ri, qun M-p, v qun của dn Am-mn đến đấu địch cng Giu-đa, để hủy hại Giu-đa, ty theo lời ức Gi-h-va đ cậy miệng cc tin tri, l ti tớ Ngi, m phn ra.
3. Tai họa ny hẳn xảy đến cho Giu-đa bởi mạng lịnh của ức Gi-h-va, đặng cất nước Giu-đa khỏi trước mặt mnh, v cớ cc tội lỗi Ma-na-se, theo cc điều người đ lm,
4. lại cũng tại cớ huyết v tội m người đổ ra; v người đ lm cho Gi-ru-sa-lem đầy huyết v tội, th ức Gi-h-va khng khứng tha thứ người.
5. Cc chuyện khc của Gi-h-gia-kim, những cng việc người, đều chp trong sử k về cc vua Giu-đa.
6. Gi-h-gia-kim an giấc cng cc tổ phụ mnh, v Gi-h-gia-kin, con trai người, lm vua thế cho người.
7. Vả, vua -dp-t khng dm ra khỏi xứ mnh nữa, bởi v vua Ba-by-ln đ chiếm lấy xứ thuộc về vua -dp-t, từ khe -dp-t cho đến sng Ơ-phơ-rt.
8. Gi-h-gia-kin được mười tm tuổi khi ln lm vua; người cai trị ba thng tại Gi-ru-sa-lem. Mẹ người tn l N-hu-ta, con gi của n-na-than ở Gi-ru-sa-lem.
9. Gi-h-gia-kin lm điều c trước mặt ức Gi-h-va v theo trọn cc gương của cha mnh.
10. Trong lc đ, cc qun lnh N-bu-ct-nết-sa, vua Ba-by-ln, đi ln vy thnh Gi-ru-sa-lem.
11. N-bu-ct-nết-sa, l vua Ba-by-ln, cũng đến trước thnh, trong lc cc qun lnh người vy thnh.
12. Gi-h-gia-kin, vua Giu-đa, bn cng mẹ mnh, cc ti tớ mnh, cc quan tướng, v cc hoạn quan mnh, đi ra đầu hng vua Ba-by-ln. Vua Ba-by-ln bắt người nhằm năm thứ tm triều mnh.
13. Y như lời ức Gi-h-va đ phn, người lấy hết thảy những bửu vật của đền ức Gi-h-va v những bửu vật của vua, đập bể cc kh dụng bằng vng m Sa-l-mn, vua Y-sơ-ra-n, đ lm cho đền thờ của ức Gi-h-va.
14. Người dẫn đi cả dn Gi-ru-sa-lem, hết thảy những quan tướng, v những lnh chiến mạnh mẽ, số l một mun người; lại cũng bắt hết thảy cc thợ mộc v thợ rn; chỉ cn lại những thường dn của xứ.
15. Vậy, người đem Gi-h-gia-kin đến Ba-by-ln; lại bắt đem đến Ba-by-ln, thi hậu, hong hậu, cc hoạn quan, những người sang trọng của xứ,
16. lun với những người chiến sĩ, số l bảy ngn người, cả thảy đều l người mạnh dạn c ti chiến trận. l những người m vua Ba-by-ln bắt qua Ba-by-ln lm phu t.
17. Vua Ba-by-ln lập Ma-tha-nia, cậu của Gi-h-gia-kin, lm vua thế cho người, đổi tn cho l S-đ-kia.
18. S-đ-kia được hai mươi mốt tuổi khi ln lm vua, v người cai trị mười một năm tại Gi-ru-sa-lem. Mệ người tn l Ha-mu-ta, con gi của Gi-r-mi ở Lp-na.
19. Người lm điều c trước mặt ức Gi-h-va, v theo trọn cc gương của Gi-h-gia-kin.
20. Bởi cơn giận của ức Gi-h-va nổi ln, nn Ngi ging trn Gi-ru-sa-lem v Giu-đa những tai họa ny, cho đến đỗi Ngi trừ bỏ chng n khỏi trước mặt Ngi. S-đ-kia bn phản nghịch vua Ba-by-ln.

2 Cc Vua 25    chọn đoạn khc

1. Năm thứ chn đời S-đ-kia, ngy mồng một thng mười, N-bu-ct-nết-sa, vua ba-by-ln, cng cả đạo qun người, đến hm đnh Gi-ru-sa-lem. Người hạ trại trước thnh, v đắp lũy vy chung quanh thnh.
2. Sự vy thnh lu di cho đến năm thứ mười một đời S-đ-kia.
3. Ngy mồng chn thng tư, c sự đi km lớn trong thnh, dn sự khng c bnh.
4. Bấy giờ, qun Canh-đ lm lủng một lỗ nơi vch tường thnh; đoạn hết thảy qun lnh đương ban đm đều chạy trốn bởi cửa sổ giữa hai vch thnh gần vườn vua. ường khi qun Canh-đ vy thnh, th vua chạy trốn theo đường đồng bằng.
5. ạo qun Canh-đ bn đuổi theo vua, v theo kịp người tại trong đồng bằng Gi-ri-c; cả cơ binh người đều tản lạc v bỏ người.
6. Qun Canh-đ bắt vua, dẫn đến vua Ba-by-ln ở Rp-la; tại đ chng n xt đon người.
7. Chng n giết cc con trai S-đ-kia trước mặt người; đoạn, chng n mc mắt S-đ-kia xiềng người bằng xch đồng, rồi dẫn người đến Ba-by-ln.
8. Ngy mồng bảy thng năm, năm thứ mười chn đời N-bu-ct-nết-sa, vua Ba-by-ln, quan thị vệ N-bu-xa-ra-đan, ti tớ của vua Ba-by-ln, đến Gi-ru-sa-lem.
9. Người thiu đốt đền thờ ức Gi-h-va, cung của vua, v mọi nh trong thnh Gi-ru-sa-lem; thiu đốt lun cc nh của người sang trọng.
10. oạn, đạo qun Canh-đ, vng lịnh quan thị vệ, ph đổ vch thnh chung quanh Gi-ru-sa-lem.
11. Quan thị vệ N-bu-xa-ra-đan bắt dn cư cn st lại trong thnh, lun với những kẻ hng đầu vua Ba-by-ln v đm dn cn lại khc, m dẫn đi lm phu t.
12. Quan thị vệ chỉ chừa lại trong xứ những người ngho khổ hơn hết, đặng trồng nho v lm ruộng.
13. Qun Canh-đ đập bể những trụ đồng, tng đồng, v ci biển bằng đồng ở trong đền thờ của ức Gi-h-va, rồi đem đồng ấy về Ba-by-ln.
14. Chng n cũng đem đi những nồi đồng, v, dao, chn, v hết thảy những kh dụng bằng đồng dng vo việc thờ phượng.
15. Lại quan thị vệ ấy đem đi những lư hương, chậu, v cc vật bằng vng, bạc.
16. Cn hai cy trụ, ci biển đồng, v cc miếng tng m Sa-l-mn đ lm cho đền thờ của ức Gi-h-va, th khng thể cn được đồng của cc vật ấy.
17. Mỗi cy trụ c mười tm thước bề cao, c bao quanh lưới v tri lựu cũng bằng đồng. Cy thứ nh trang sức lưới giống như cy trước.
18. Quan thị vệ bắt thầy tế lễ thượng phẩm S-ra-gia, thầy ph tế lễ S-ph-ni, v ba người canh giữ cửa đền thờ,
19. lại bắt trong thnh một hoạn quan coi cc chiến sĩ, năm người trong cc cận thần vua, thơ k của quan tổng binh lo chiu mộ binh lnh của xứ, lun với su mươi người của xứ cũng ở trong thnh;
20. quan thị vệ N-bu-xa-ra-đan bắt dẫn hết thảy những người ấy đến vua Ba-by-ln, tại Rp-la.
21. Vua Ba-by-ln khiến giết chng n tại Rp-la, trong xứ Ha-mt. Như vậy, dn Giu-đa bị bắt đem đi khỏi xứ mnh.
22. Cn về dn sự m N-bu-ct-nết-sa đ chừa lại trong xứ Giu-đa, th vua Ba-by-ln đặt Gh-đa-lia, con trai A-hi-cam, chu Sa-phan, lm quan tổng đốc.
23. Khi cc quan tướng tức l ch-ma-n, con trai N-tha-nia, Gi-ha-nan, con trai Ca-r-t, S-ra-gia, con trai Tan-hu-mết ở N-t-pht v Gia-a-xa-nia, con trai của Ma-ca-tht, v những qun lnh họ, đều hay rằng vua Ba-by-ln đ đặt Gh-đa-lia lm quan tổng đốc, th họ bn đi đến người tại Mch-ba.
24. Gh-đia-lia thề với chng v với qun lnh của chng rằng: Chớ sợ những ti tớ của Canh-đ. Hy ở trong xứ, thần phục vua Ba-by-ln, th cc ngươi sẽ được bnh an.
25. Nhưng thng bảy, ch-ma-n, con trai N-tha-nia, chu -li-sa-ma, về dng di vua, đến tại Mch-ba, c mười người đi theo, đnh Gh-đa-lia, v giết người lun với người Giu-đa v người Canh-đ ở với người.
26. Cả dn sự, từ nhỏ đến lờn, v những quan tướng, bn chổi dậy, đi đến xứ -dp-t, bởi v sợ người Canh-đ bo th.
27. Năm thứ ba mươi bảy từ khi Gi-h-gia-kin, vua Giu-đa, phải giam, ngy hai mươi bảy thng mười hai, -vinh-m-r-đc, vua Ba-by-ln, năm đầu tức vị, tha cho Gi-h-gia-kin, vua Giu-đa, ra khỏi ngục.
28. Người ni với Gi-h-gia-kin lời ha nh, v đặt ngi người cao hơn ngi cc vua đồng với người tại Ba-by-ln.
29. Người biểu lột o t của Gi-h-gia-kin, v cho người ăn đồng bn với mnh trọn đời người.
30. Lại trọn đời người, vua hằng ngy lo ph cấp lương thực cho người.