Mục Lục

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]


Ê-xơ-tê 1    chọn đoạn khác

1. Xảy trong đời vua A-suê-ru, tức A-suê-ru kia mà cai trị trên một trăm hai mươi bảy tỉnh, từ Ấn-độ cho đến Ê-thi-ô-bi,
2. khi vua ngự ngôi vương quốc tại Su-sơ, kinh đô người,
3. nhằm năm thứ ba đời trị v́ ḿnh, người bày ra một bữa tiệc yến cho hết thảy quan trưởng và thần bộc ḿnh. Đạo binh nước Phe-rơ-sơ và Mê-đi, các bực sang trọng cùng các quan cai của hàng tỉnh đều ở trước mặt người.
4. Trong nhiều ngày, tức trong một trăm tám mươi ngày, người bày tỏ sự giàu có sang trọng của nước và sự oai nghi rực rỡ của người.
5. Khi các ngày đó đă qua rồi, vua bày đăi hết dân sự đương có ở tại kinh đô Su-sơ, hoặc lớn hay nhỏ, một cuộc yến tiệc bảy ngày, tại nơi hành lang của thượng uyển.
6. Tư bề có treo màn trướng sắc trắng, xanh lá cây, và xanh da trời, dùng dây gai màu trắng và màu tím cột vào ṿng bạc và trụ cẩm thạch; các giường sập bằng vàng và bạc, đặt trên nền lót cẩm thạch đỏ và trắng, ngọc phụng và cẩm thạch đen.
7. Người ta đăi uống bằng chén vàng, những chén nhiều thứ khác nhau, và có ngự tửu rất nhiều, cho xứng đáng theo bực giàu sang của vua.
8. Người ta uống rượu tùy theo lịnh truyền chẳng ai ép phải uống; v́ vua đă truyền các thần tể cung điện hăy làm tùy ư của mỗi người muốn.
9. Hoàng hậu Vả-thi cũng đăi một bữa tiệc cho các người nữ tại cung vua A-suê-ru.
10. Qua ngày thứ bảy, vua uống rượu, hứng ḷng rồi, bèn truyền cho Mê-hu-man, Bít-tha, Hạt-bô-na, Biếc-tha, A-bác-tha, Xê-thạt và Cạt-cách, tức bảy hoạn quan hầu-chực vua A-suê-ru,
11. dẫn hoàng hậu Vả-thi đến trước mặt vua, đội măo triều hoàng hậu, đặng tỏ ra phết lịch sự của bà cho dân sự và cho các quan trưởng xem thấy; v́ tướng mạo bà rất tốt đẹp.
12. Nhưng hoàng hậu Vả-thi không khứng đến theo mạng của vua truyền bởi các hoạn quan. Vua bèn nổi giận dữ, phát nóng nả trong ḷng.
13. Vả, thường khi vua có sự ǵ, bèn hỏi bàn các người rơ luật thông pháp.
14. Những quan kế cận vua hơn hết là Cạt-sê-na, Sê-thạt, Át-ma-tha, Ta-rê-si, Mê-re, Mạt-sê-na, Mê-mu-can, tức bảy quan trưởng của nước Phe-rơ-sơ và Mê-đi, thường thấy mặt vua và ngồi bực cao nhứt trong nước.
15. Bấy giờ vua hỏi chúng rằng: Hoàng hậu Vả-thi chẳng có vâng theo mạng lịnh của vua A-suê-ru cậy các hoạn quan truyền cho; vậy th́ theo luật pháp chúng ta phải xử bà thể nào?
16. Mê-mu-can thưa trước mặt vua và các quan trưởng rằng: Vả-thi chẳng những làm mất ḷng vua mà thôi, nhưng lại hết thảy những quan trưởng, và dân sự ở trong các tỉnh của vua A-suê-ru;
17. v́ việc nầy đồn ra trong các người nữ, khiến họ khinh bỉ chồng ḿnh, nói rằng vua A-suê-ru có biểu dẫn hoàng hậu Vả-thi đến trước mặt vua, mà nàng không có đến.
18. Ngày nay, các vợ quan trưởng Phe-rơ-sơ và Mê-đi mà đă hay việc hoàng hậu đă làm, cũng sẽ nói một cách với chồng ḿnh, rồi sẽ có lắm điều khinh bỉ và cơn giận.
19. Nếu đẹp ư vua, khá giáng chiếu chỉ, chép vào trong sách luật pháp của nước Phe-rơ-sơ và Mê-đi, chẳng hề hay đổi đặng, rằng Vả-thi sẽ chẳng c̣n vào đến trước mặt vua A-suê-ru nữa; vua khá ban vị hoàng hậu của Vả-thi cho một người khác tốt hơn nàng.
20. Khi chiếu chỉ của vua đă làm được truyền khắp trong nước, v́ nước thật rộng lớn, th́ các người vợ tất phải tôn kính chồng ḿnh, từ người sang trọng cho đến kẻ nhỏ hèn.
21. Lời nầy đẹp ư vua và các quan trưởng; vua bèn làm theo lời của Mê-mu-can đă luận,
22. hạ chiếu cho các tỉnh của vua, theo chữ và tiếng của mỗi tỉnh mỗi dân, mà bảo rằng mỗi người đờn ông phải làm chủ nhà ḿnh, và lấy tiếng bổn xứ ḿnh mà dạy biểu.

Ê-xơ-tê 2    chọn đoạn khác

1. Sau các việc ấy, khi cơn thạnh nộ vua A-suê-ru đă nguôi lại, th́ người bèn nhớ lại Vả-thi, và việc nàng đă làm, cùng sự đă chỉ định cho nàng.
2. Các cận thần vua thưa rằng: Khá t́m cho vua những người nữ đồng trinh tốt đẹp;
3. và xin vua hăy sai khiến những quan đi khắp các tỉnh của nước vua, nhóm hiệp hết thảy những người nữ đồng trinh tốt đẹp, đến Su-sơ, là kinh đô, dẫn vào hậu cung, và giao phó cho Hê-gai, hoạn quan của vua, thái giám những cung phi; rồi phát cho chúng những hương phẩm cần dùng cho sự tẩy uế;
4. hễ con gái trẻ nào được đẹp ḷng vua khá lập làm hoàng hậu thế cho Vả-thi. Lời ấy đẹp ḷng vua; vua bèn làm như vậy.
5. Ở tại kinh đô Su-sơ, có một người Giu-đa, tên là Mạc-đô-chê, con trai của Giai-rơ, cháu của Si-mê-i, chắt của Kích, người Bên-gia-min,
6. người bị bắt dẫn khỏi Giê-ru-sa-lem với những kẻ bị bắt làm phu tù đồng một lượt với Giê-cô-nia, vua Giu-đa, mà Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lô, đă bắt làm phu tù.
7. Người bảo dưỡng Ha-đa-xa (tức Ê-xơ-tê) con gái của cậu ḿnh, v́ nàng không có cha mẹ. Người thiếu nữ ấy là tốt tươi h́nh dạng, đẹp đẽ dung nhan. Vậy, khi cha mẹ nàng đă qua đời rồi, Mạc-đô-chê nhận nàng làm con gái ḿnh.
8. Xảy ra khi mạng lịnh của vua và chiếu chỉ người đă được rơ biết, khi có nhiều con gái trẻ đă nhóm hiệp tại kinh đô Su-sơ, giao phó cho Hê-gai chưởng quản, th́ Ê-xơ-tê cũng được đem đến cung vua, giao phó cho Hê-gai, quan thái giám các cung phi.
9. Con gái trẻ đó đẹp ḷng Hê-gai và được ơn trước mặt người; người lật đật ban ho nàng những hương phẩm cần dùng sự tẩy uế, và những vật nhựt dụng của nàng, cung cấp cho nàng bảy con gái tơ chọn lấy trong cung vua; đoạn Hê-gai dời nàng với các con gái tơ vào trong một cái pḥng tốt nhứt của cung phi tần.
10. Ê-xơ-tê chẳng tỏ ra dân ḿnh và quê hương ḿnh; v́ Mạc-đô-chê có dặn nàng đừng tỏ cho ai biết.
11. Mỗi ngày, Mạc-đô-chê đi dạo chơi trước sân của các cung phi tần, để cho biết Ê-xơ-tê có bằng-yên chăng, và nàng sẽ ra thể nào.
12. Mỗi con gái trẻ chiếu theo lệ định mà dọn ḿnh cho tinh sạch trong mười hai tháng: sáu tháng dùng dầu một dược, sáu tháng dùng thuốc thơm, cùng những hương phẩm cần dùng về sự tẩy uế. Sau kỳ ấy đă măn rồi, mỗi con gái trẻ theo phiên thứ mà đến cùng vua A-suê-ru.
13. Họ vào chầu vua như vầy: Phàm vật ǵ nàng muốn đem theo từ cung phi tần đến cung điện vua, th́ họ liền ban cho.
14. Buổi tối th́ nàng đến, c̣n sớm mai trở về hầu cung thứ nh́, có Sa-ách-ga là hoạn quan của vua, thái giám các phi tần, coi sóc. Nàng không hề vào cung vua nữa, miễn là nàng đẹp ư vua, và được vua đ̣i tên ḿnh.
15. Khi phiên Ê-xơ-tê, con gái của A-bi-hai, cậu của Mạc-đô-chê, là người đă nhận nàng làm con, đă đến để đi vào cùng vua, th́ nàng chẳng cầu xin ǵ hết, ngoại trừ điều Hê-gai, hoạn quan vua, thái-giam các phi tần, đă định cho. Ê-xơ-tê được ơn trước mặt mọi người thấy nàng.
16. Ấy vậy, E-xơ-tê được đưa đến cùng vua A-suê-ru trong cung vua, nhằm tháng mười (là tháng Tê-bết) năm thứ bảy đời người trị v́.
17. Vua thương mến Ê-xơ-tê nhiều hơn các cung nữ khác, và nàng được ơn trước mặt vua hơn những người nữ đồng trinh; vua đội măo triều thiên trên đầu nàng, và lập nàng làm hoàng hậu thế cho Vả-thi.
18. Đoạn, vua bày một tiệc lớn đăi các quan trưởng và thần bộc ḿnh, tức tiệc yến của bà Ê-xơ-tê; vua rộng tha thuế cho các tỉnh, và ban thưởng xứng đáng theo bực giàu sang của vua.
19. Khi các người nữ đồng trinh hiệp lại lần thứ nh́, th́ Mạc-đô-chê ngồi ở nơi cửa vua.
20. Ê-xơ-tê, y như lời Mạc-đô-chê đă dặn ḿnh, không tỏ cho ai biết quê hương và tông tộc ḿnh; v́ Ê-xơ-tê làm theo điều Mạc-đô-chê dặn nàng, như khi nàng c̣n được bảo dưỡng nơi nhà người.
21. Trong các ngày đó, Mạc-đô-chê đương ngồi nơi cửa vua, có hai hoạn quan của vua, trong bọn kẻ giữ cửa, là Bích-than và Thê-rết, nổi giận toan mưu tra tay vào vua A-suê-ru.
22. Việc ấy thấu đến Mạc-đô-chê biết, người học lại cho hoàng hậu Ê-xơ-tê, bà Ê-xơ-tê nhơn tên Mạc-đô-chê tâu lại cho vua.
23. Người ta bèn tra hạch việc đó, thấy quả thật như vậy, rồi cả hai đều bị treo nơi cây h́nh; đoạn họ chép điều đó trong sách sử kư tại trước mặt vua.

Ê-xơ-tê 3    chọn đoạn khác

1. Sau các việc ấy, vua A-suê-ru thăng chức cho Ha-man, con trai của Ham-mê-đa-tha, người A-gát, và làm nổi danh người, đặt ngôi người trên các quan trưởng ở cung vua.
2. Hết thảy thần bộc ở tại nơi cửa vua đều cúi xuống lạy Ha-man; v́ về phần người, vua đă truyền bảo như vậy. Nhưng Mạc-đô-chê không cúi xuống, cũng không lạy người.
3. Các thần bộc ở nơi cửa vua bèn nói với Mạc-đô-chê rằng: Cớ sao ông phạm mạng vua?
4. Xảy v́ chúng nói với người ngày nầy qua ngày kia, mà người chẳng khứng nghe đến, th́ chúng cáo cho Ha-man hay, đặng thử xem sự t́nh của Mạc-đô-chê có thắng chăng, v́ người tỏ cho chúng rằng ḿnh là người Giu-đa.
5. Khi Ha-man thấy Mạc-đô-chê không cúi xuống và không lạy ḿnh bèn nổi giận dữ.
6. Người ta đă học cho Ha-man biết Mạc-đô-chê là người Giu-đa, nên người cho sự tra tay trên một ḿnh Mạc-đô-chê là một sự nhỏ mọn, người bèn t́m mưu giết hết thảy dân Giu-đa, là tông tộc của Mạc-đô-chê, ở trong toàn nước A-suê-ru.
7. Tháng Giêng là tháng Ni-san, năm thứ mười hai đời vua A-suê-ru, người ta bỏ Phu-rơ, tức là bỏ thăm, mỗi ngày mỗi tháng, tại trước mặt Ha-man, cho đến tháng mười hai, là tháng A-đa.
8. Ha-man tâu với vua A-suê-ru rằng: Có một dân tộc tản mản, tải rác ra giữa các dân tộc trong những tỉnh của nước vua: luật pháp của chúng nó khác hơn luật pháp của các dân khác; lại chúng nó cũng không tuân theo luật pháp của vua; dung chúng nó chẳng tiện cho vua.
9. Nếu điều đó vừa ư vua, khá giáng chiếu chỉ truyền tuyệt diệt chúng nó đi; rồi tôi sẽ cân mười ta lâng bạc phó vào tay những quan đốc tư để đem vào kho vua.
10. Vua bèn cỗi chiếc nhẫn khỏi tay ḿnh, trao cho Ha-man, con trai Ham-mê-đa-tha, người A-gát, kẻ cừu địch dân Giu-đa.
11. Vua nói với Ha-man rằng: Bạc đă ban cho ngươi, dân sự cũng phó cho ngươi, để làm điều chi mặc ư ngươi.
12. Tháng giêng, ngày mười ba, th́ đ̣i những thầy thơ kư của vua đến; rồi tùy theo mọi điều Ha-man truyền dặn, người ta nhơn danh A-suê-ru viết chiếu cho các quan trấn thủ của vua, cho các quan cai quản mỗi tỉnh, và cho các trưởng tộc của mỗi dân tộc, tỉnh nào dùng chữ nấy, dân tộc nào theo thổ âm nấy; đoạn họ lấy chiếc nhẫn của vua mà đóng ấn.
13. Rồi cho gởi các thơ bởi lính trạm cho các tỉnh của vua, đặng dạy biểu rằng nhằm ngày mười ba tháng mười hai, tức là tháng A-đa, phải trừ diệt, giết chết và làm cho hư mất hết thảy dân Giu-đa trong một ngày đó, vô luận người già kẻ trẻ, con nhỏ hay là đờn bà, và cướp giựt tài sản của chúng nó.
14. Để cho chiếu chỉ được tuyên bố trong mỗi tỉnh, có bổn sao lục đem rao cho các dân tộc biết, hầu cho chúng đều sẵn sàng về ngày đó.
15. Các lính trạm vâng lịnh vua vội vă đi ra. Chiếu chỉ nầy cũng truyền tại kinh đô Su-sơ. Đoạn, vua và Ha-man ngồi lại uống rượu, c̣n thành Su-sơ đều hoảng kinh.

Ê-xơ-tê 4    chọn đoạn khác

1. Vả, khi Mạc-đô-chê biết hết mọi điều ấy, bèn xé áo ḿnh, mặc một cái bao và phủ tro, rồi đi ra giữa thành, lấy tiếng lớn kêu khóc cách cay đắng.
2. Người cũng đi đến tận trước cửa vua; v́ ai mặc cái bao, bị cấm không cho vào cửa của vua.
3. Phàm trong mỗi tỉnh, nơi nào mạng lịnh vua và chiếu chỉ người đă đến, th́ trong dân Giu-đa bèn có sự sầu thảm, kiêng cữ ăn, khóc lóc và kêu van; lại có nhiều người lấy bao và tro làm giường ḿnh.
4. Các nàng hầu và Ê-xơ-tê và những hoạn quan bà đều đến thuật lại sự ấy cho bà; hoàng hậu bèn buồn rầu lắm, gởi quần áo cho Mạc-đô-chê mặc, để lột bao gai khỏi ḿnh người; nhưng người không khứng nhận.
5. Bấy giờ bà Ê-xơ-tê gọi Ha-thác, một hoạn quan của vua, mà vua đă đặt hầu chực bà, rồi biểu người đi đến Mạc-đô-chê hỏi cho biết có việc ǵ, và nhân sao có vậy.
6. Ha-thác bèn đi ra đến Mạc-đô-chê tại nơi phố thành ở trước cửa vua.
7. Mạc-đô-chê thuật lại mọi điều đă xảy đến ḿnh, và số bạc Ha-man đă hứa đóng vào kho vua đặng có phép tuyệt diệt dân Giu-đa.
8. Người cũng đưa cho hoạn quan một bổn sao lục chiếu chỉ đă truyền ra tại Su-sơ đặng tuyệt diệt dân Giu-đa, để hoạn quan chỉ cho bà Ê-xơ-tê xem và biết, cùng biểu người khuyên bà vào cùng vua, trước mặt vua nài xin ơn vua và cầu khẩn giùm cho dân tộc ḿnh.
9. Ha-thác bèn trở về thuật lại cho bà Ê-xơ-tê mọi lời của Mạc-đô-chê.
10. Bấy giờ bà Ê-xơ-tê nói với Ha-thác, và sai người nói lại với Mạc-đô-chê rằng:
11. Các thần bộc và dân chúng các tỉnh của vua đều biết rằng hễ ai, bất luận nam hay nữ, vào cùng vua tại nội viện, mà không được lịnh vời, th́ ai đó theo luật đă định tất phải bị xử tử đi, miễn là được vua giơ cây phủ việt vàng ra, th́ mới sống; nhưng đă ba mươi ngày rày tôi không được vời vào cung vua.
12. Người ta thuật lại cho Mạc-đô-chê các lời của bà Ê-xơ-tê.
13. Mạc-đô-che biểu đáp lại cùng bà Ê-xơ-tê rằng: Chớ thầm tưởng rằng ở trong cung vua, người sẽ được thoát khỏi phải hơn mọi người Giu-đa khác;
14. v́ nếu ngươi làm thinh trong lúc nầy, dân Giu-đa hẳn sẽ được tiếp trợ và giải cứu bởi cách khác, c̣n ngươi và nhà cha ngươi đều sẽ bị hư mất; song nào ai biết rằng chẳng phải v́ cớ cơ hội hiện lúc nầy mà ngươi được vị hoàng hậu sao?
15. Bà Ê-xơ-tê bèn biểu đáp lại cùng Mạc-đô-chê rằng:
16. Hăy đi nhóm hiệp các người Giu-đa ở tại Su-sơ, rồi hăy v́ tôi mà kiêng cữ ăn trong ba ngày và đêm, chớ ăn hay uống ǵ hết; tôi và các nàng hầu của tôi cũng sẽ kiêng cữ ăn nữa; như vậy, tôi sẽ vào cùng vua, là việc trái luật pháp; nếu tôi phải chết th́ tôi chết.
17. Mạc-đô-chê bèn đi, và làm theo mọi điều bà Ê-xơ-tê đă dặn biểu ḿnh.

Ê-xơ-tê 5    chọn đoạn khác

1. Ngày thứ ba, bà Ê-xơ-tê mặc đồ triều-phục, và ra chầu đứng tại nội viện, đối trước cung điện vua. Vua đương ngự trên ngôi tại trong cung điện trước cửa đền.
2. Vừa khi vua thấy hoàng hậu Ê-xơ-tê đứng chầu nơi nội viện, th́ bà được ơn trước mặt vua; vua giơ ra cho bà Ê-xơ-tê cây phủ việt vàng ở nơi tay ḿnh. Bà Ê-xơ-tê lại gần và rờ cây phủ việt.
3. Vua nói với bà rằng: Hỡi hoàng hậu Ê-xơ-tê, ngươi muốn chi? Cầu xin điều ǵ? Dầu xin đến phân nửa nước, cũng sẽ ban cho ngươi.
4. Ê-xơ-tê nói: Nếu nhiệm ư vua, xin vua và Ha-man ngày nay hăy đến dự tiệc yến mà tôi đă dọn cho vua.
5. Vua bèn bảo rằng: Hăy kíp vời Ha-man đến, đặng làm y như hoàng hậu đă nói. Đoạn, vua và Ha-man đi đến dự tiệc yến của bà Ê-xơ-tê đă dọn.
6. Trong lúc dự tiệc rượu, vua hỏi bà Ê-xơ-tê rằng: Nàng xin điều ǵ? tất ta sẽ nhậm cho. Nàng cầu khẩn việc ǵ? Dầu đến phân nửa nước, cũng sẽ ban cho.
7. Bà Ê-xơ-tê đáp rằng: Nầy điều tôi cầu xin và sự tôi ước ao:
8. Nếu tôi được ơn trước mặt vua, nếu vua lấy làm thiện mà nhậm lời tôi cầu xin và làm điều tôi ao ước, xin vua và Ha-man hăy đến dự tiệc yến mà tôi sẽ dọn, rồi ngày mai tôi sẽ làm theo lời vua dạy biểu.
9. Trong ngày đó, Ha-man đi ra vui vẻ và ḷng hớn hở. Nhưng khi Ha-man thấy Mạc-đô-chê ở nơi cửa vua không đứng dậy, cũng không chuyển động v́ ḿnh, bèn đầy dẫy ḷng giận dữ Mạc-đô-chê.
10. Dẫu vậy, Ha-man nín giận lại, trở về nhà ḿnh, sai người gọi đến các bạn hữu và Xê-rết là vợ ḿnh.
11. Ha-man thuật lại cho chúng sự giàu có sang trọng ḿnh. số đông con cái ḿnh, và mọi sự vua làm cho ḿnh được sang cả, thể nào vua cất ḿnh cao hơn các quan trưởng và thần bộc của vua.
12. Ha-man cũng nói: Trừ ra một ḿnh ta, hoàng hậu Ê-xơ-tê chẳng vời ai cùng vua đến dự tiệc yến của bà đă dọn; và ngày mai ta lại được mời dự nơi nhà người với vua.
13. Song mọi điều đó chẳng ích ǵ cho ta cả hễ lâu chừng nào ta thấy Mạc-đô-chê, người Giu-đa, ngồi tại cửa vua.
14. Xê-rết, vợ người, và các bạn hữu người đều nói rằng: Hăy biểu dựng một mộc h́nh, cao năm mươi thước; rồi sớm mai, hăy cầu vua khiến cho người ta treo Mạc-đô-chê tại đó; đoạn ông hăy khoái lạc đi dự yến tiệc cùng vua. Điều đó lấy làm đẹp ḷng Ha-man; người bèn truyền dựng cây mộc h́nh.

Ê-xơ-tê 6    chọn đoạn khác

1. Đêm đó, vua không ngủ được; nên truyền đem sách sử kư, đọc tại trước mặt vua.
2. Người ta thấy có chép rằng Mạc-đô-chê đă tỏ ra mưu của Bích-than và Thê-rết, hai hoạn quan của vua, trong bọn kẻ giữ cửa, toan tra tay vào vua A-suê-ru.
3. Vua nói: V́ công sự ấy, Mạc-đô-chê có được sự vinh hiển và tước vị ǵ chăng? Các người cận thần của vua đáp rằng: Người chẳng được ǵ hết.
4. Vua hỏi: Ai ở nơi viện trung? Vả, Ha-man đến ngoài viện của cung vua, đặng cầu vua truyền treo cổ Mạc-đô-chê nơi mộc h́nh, mà người đă dựng cho Mạc-đô-chê.
5. Các thần bộc của vua thưa rằng: Ḱa, Ha-man đứng nơi viện trung. Vua bèn nói: Người hăy vào.
6. Ha-man bèn vào. Vua nói với người rằng: Phải làm chi cho người nào vua muốn tôn trọng? Ha-man nghĩ thầm rằng: Vua há muốn tôn trọng người nào khác hơn ta sao?
7. Vậy, Ha-man bèn tâu rằng: Hễ người nào vua muốn tôn trọng,
8. khá đem cho áo triều của vua mặc, ngựa của vua cỡi, và đội măo triều thiên vua trên đầu người đó;
9. áo triều và ngựa th́ hăy giao vào tay của một triều thần tối tôn của vua, để mặc cho người mà vua muốn tôn trọng, dẫn người cỡi ngựa dạo chơi các đường phố của thành nội, và la lên rằng: Người mà vua muốn tôn trọng được đăi như vậy.
10. Vua nói với Ha-man rằng: Hăy mau mau đem áo triều và ngựa, y như lời ngươi nói, mà mặc cho Mạc-đô-chê, người Giu-đa, đương ngồi tại nơi cửa vua; chớ bỏ qua ǵ hết về mọi điều người đă nói.
11. Ha-man bèn lấy áo triều và ngựa, mặc cho Mạc-đô-chê, rồi dẫn người cỡi ngựa dạo qua các đường phố của thành nội, mà hô lên trước mặt người rằng: Người mà vua muốn tôn trọng được đăi như vậy!
12. Đoạn, Mạc-đô-chê trở về cửa vua. C̣n Ha-man lật đật trở về nhà ḿnh, thảm buồn và trùm đầu lại.
13. Ha-man thuật lại cho Xê-rết, vợ ḿnh, và các bạn hữu ḿnh hay mọi điều đă xảy đến cho ḿnh. Khi ấy các người khôn ngoan và Xê-rết, vợ người, nói rằng: Ông đă khởi ṃi sa bại trước mặt Mạc-đô-chê rồi; nếu hắn quả thuộc về ḍng dơi Giu-đa, th́ ông sẽ chẳng thắng hẳn được đâu, nhưng sẽ sa bại quả hẳn trước mặt người.
14. Khi chúng c̣n đương nói chuyện với người, các hoạn quan của vua đến, lật đật đưa Ha-man đến dự tiệc yến mà bà Ê-xơ-tê đă dọn.

Ê-xơ-tê 7    chọn đoạn khác

1. Vậy, vua và Ha-man đến dự tiệc rượu với hoàng hậu Ê-xơ-tê.
2. Ngày thứ hai, trong khi dự tiệc rượu, vua cũng nói với bà Ê-xơ-tê rằng: Hỡi hoàng hậu Ê-xơ-tê, người muốn xin sự ǵ? tất sẽ ban cho ngươi; muốn cầu ǵ? dầu cho đến phân nửa nước, tất cũng ban cho.
3. Hoàng hậu Ê-xơ-tê thưa lại rằng: Ôi vua! nếu tôi được ơn trước mặt vua, và nếu vua vừa ư, xin vua hăy nhậm lời cầu khẩn tôi mà ban mạng sống cho tôi, và theo sự nài xin tôi mà ban cho tôi dân tộc tôi.
4. V́ tôi và dân tộc tôi đă bị bán để hủy diệt, giết chết, và làm cho hư mất đi. Vả, nếu chúng tôi bị bán để làm nô lệ, tất tôi đă nín lặng, mặc dầu kẻ thù nghịch chẳng bồi thường sự thiệt hại cho vua lại được.
5. Vua A-suê-ru nói với hoàng hậu Ê-xơ-tê rằng: Kẻ dám toan ḷng làm như vậy là ai, và nó ở đâu?
6. Bà Ê-xơ-tê thưa: Kẻ cừu thù, ấy là Ha-man độc ác kia. Ha-man bèn lấy làm khiếp vía trước mặt vua và hoàng hậu.
7. Vua nổi thạnh nộ, đứng dậy khỏi bữa tiệc, đi ra nơi ngự viện. C̣n Ha-man v́ thấy rơ vua nhất định giáng họa cho ḿnh, bèn ở lại nài khẩn hoàng hậu Ê-xơ-tê cứu sanh mạng ḿnh.
8. Khi vua ở ngoài ngự viện trở vào nhà tiệc, th́ Ha-man đă phục dưới ghế dài nơi bà Ê-xơ-tê đương ngồi. Vua bèn nói: Trong cung tại trước mặt ta, nó c̣n dám lăng nhục hoàng hậu sao? Lời vừa ra khỏi miệng vua, người ta liền che mặt Ha-man lại.
9. Hạt-bô-na, một hoạn quan chầu chực vua, rằng: Ḱa, cây mộc h́nh, cao năm mươi thước, mà Ha-man đă sắm dựng tại trong nhà ḿnh cho Mạc-đô-chê, là người đă nói trung tín để cứu vua. Vua rằng: Hăy treo nó lên đó!
10. Người ta bèn treo Ha-man nơi mộc h́nh mà hắn đă dựng lên cho Mạc-đô-chê. Rồi cơn giận của vua bèn nguôi đi.

Ê-xơ-tê 8    chọn đoạn khác

1. Ngày đó, vua A-suê-ru ban cho hoàng hậu Ê-xơ-tê cái nhà của Ha-man, kẻ ức hiếp dân Giu-đa. C̣n Mạc-đô-chê đi vào trước mặt vua; v́ bà Ê-xơ-tê đă bày tỏ người là thân thuộc ḿnh.
2. Vua cổi chiếc nhẫn mà người đă lấy nơi Ha-man và ban cho Mạc-đô-chê. Bà Ê-xơ-tê đặt Mạc-đô-chê trên nhà Ha-man.
3. Bà Ê-xơ-tê lại nói trước mặt vua, và phục xuống dưới chơn người mà khóc lóc, cầu xin vua diệt mưu ác mà Ha-man, người A-gát, đă toan ư hại dân Giu-đa.
4. Vua đưa cây phủ việt vàng ra cho bà Ê-xơ-tê. Đoạn, bà chổi dậy và đứng trước mặt vua,
5. mà rằng: Nếu vừa ư vua, nếu tôi được ơn trước mặt vua, nếu vua lấy việc ấy làm tiện ích, và tôi được đẹp ư vua, th́ xin vua hăy hạ chiếu đặng băi các thơ mưu mẹo của Ha-man, con trai Ham-mê-đa-tha, người A-gát, viết thư đặng truyền giết những dân Giu-đa ở trong các tỉnh của vua.
6. V́ nỡ nào tôi thấy được tai nạn xảy đến cho dân tộc tôi, và ḷng nào nỡ xem được sự hủy diệt ḍng dơi tôi?
7. Vua A-suê nói với hoàng hậu Ê-xơ-tê và Mạc-đô-chê, người Giu-đa, rằng: Nầy ta đă ban cho bà Ê-xơ-tê nhà của Ha-man, c̣n hắn, người ta đă xử treo mộc h́nh, bởi v́ hắn đă tra tay ra làm hại người Giu-đa.
8. Vậy, hai ngươi cũng hăy nhơn danh vua mà viết về dân Giu-đa điều ǵ vừa ư hai ngươi, rồi lấy chiếc nhẫn của vua mà ấn dấu. V́ một tờ chiếu chỉ nào viết nhơn danh vua và ấn dấu với chiếc nhẫn của vua không thể băi được.
9. Bấy giờ, nhằm tháng ba, là tháng Si-van, ngày hai mươi ba; những thầy thơ kư được gọi vào, họ y theo mọi điều Mạc-đô-chê dạy biểu mà viết cho dân Giu-đa, các quan trấn thủ, các quan cai quản và những đầu trưởng của các tỉnh, từ Ấn-độ cho đến Ê-thi-ô-bi, tức một trăm hai mươi bảy tỉnh, viết cho tỉnh nào dùng chữ nấy, cho dân tộc nào theo thổ âm nấy, và cho dân Giu-đa, th́ theo chữ và tiếng của họ.
10. Mạc-đô-chê viết nhơn danh vua A-suê-ru và ấn dấu bằng chiếc nhẫn của vua; rồi sai lính trạm đem thơ đi cỡi ngựa hăng và ngựa ṇi, bởi ngựa để giống sanh ra.
11. Chiếu chỉ ấy tỏ rằng vua ban phép cho dân Giu-đa ở trong các tỉnh các thành của nước A-suê-ru hiệp lại
12. nội trong một ngày, là ngày mười ba tháng mười hai, tức là tháng A-đa, đặng binh vực sanh mạng ḿnh, tuyệt diệt, đánh giết, và làm cho hư mất quyền năng của dân cừu địch toan hăm hiếp ḿnh, vợ và con cái ḿnh, cùng cho phép đoạt lấy tài sản của chúng nó.
13. Để cho chiếu chỉ được công bố trong mỗi tỉnh, một tờ sao lục chiếu đem rao cho các dân tộc biết, hầu cho người Giu-đa sẵn sàng về ngày đó, mà trả thù các cừu địch ḿnh.
14. Vậy những lính trạm cỡi ngựa hăng và ngựa ṇi, vâng mạng vua thúc giục lật đật đi. Đoạn chiếu chỉ ấy được truyền ra trong kinh đô Su-sơ.
15. Mạc-đô-chê từ trước mặt vua trở ra, mặc đồ triều phục xanh và trắng, đội một các măo triều thiên lớn bằng vàng, và mặc một cái áo dài bằng bố gai mịn màu tím; thành Su-sơ cất tiếng reo mừng và hớn hở.
16. Về phần dân Giu-đa, th́ có sự sáng sủa, vui vẻ, khoái lạc và vinh hiển.
17. Trong mỗi tỉnh mỗi thành, phàm nơi nào có mạng lịnh và chiếu chỉ của vua thấu đến, th́ có sự vui mừng và sự khoái lạc cho dân Giu-đa, bữa tiệc yến và một ngày ăn lễ. Có nhiều kẻ trong các dân tộc của xứ nhập bọn lại với dân Giu-đa; bởi v́ chúng nó bắt sợ hăi dân Giu-đa lắm.

Ê-xơ-tê 9    chọn đoạn khác

1. Tháng mười hai là tháng A-đa, ngày mười ba, khi hầu gần ngày giờ phải thi hành mạng lịnh và chiếu chỉ của vua, tức nhằm ngày ấy mà kẻ cừu địch dân Giu-đa ham hố lấn lướt họ (nhưng việc đă đổi trái đi, chánh các người Giu-đa đó lại lấn lướt những kẻ ghét ḿnh),
2. th́ dân Giu-đa hiệp lại tại các thành, trong khắp các tỉnh của vua A-suê-ru, đặng tra tay vào những kẻ t́m làm hại ḿnh; chẳng có ai chống trả nổi chúng, bởi v́ các dân tộc bắt sợ hăi dân Giu-đa lắm.
3. Các đầu trưởng của những tỉnh, các quan trấn thủ, các quan cai quản, cùng những người coi việc vua, đều giúp đỡ dân Giu-đa, v́ họ kính sợ Mạc-đô-che.
4. V́ Mạc-đô-chê vốn cao trọng trong cung vua, danh tiếng người đồn ra khắp các tỉnh, bởi người Mạc-đô-chê càng ngày càng cao trọng.
5. Dân Giu-đa hăm đánh các thù nghịch ḿnh bằng mũi gươm, giết chết và tuyệt diệt chúng nó; phàm kẻ nào ghét họ, th́ họ đăi theo mặc ư ḿnh muốn.
6. Tại kinh đô Sự-rơ, dân Giu-đa đánh giết năm trăm người,
7. và họ cũng giết Phạt-san-đa-tha, Đanh-phông, A-ba-tha,
8. Phô-ra-tha, A-đa-lia, A-ri-đa-tha,
9. Phạt-ma-sa-ta, A-ri-sai, A-ri-đai, và Va-giê-xa-tha,
10. tức là mười người con trai của Ha-man, cháu Ham-mê-đa-tha, là kẻ hăm hiếp dân Giu-đa; nhưng chúng không tra tay vào hóa tài.
11. Trong ngày đó, người ta đem cho vua hay số những kẻ bị giết trong kinh đô Su-sơ.
12. Vua nói với hoàng hậu Ê-xơ-tê rằng: Dân Giu-đa đă giết chết tại trong kinh đô Su-sơ năm trăm người, và mười người con trai của Ha-man thay; lại trong các tỉnh của vua chúng c̣ng đă làm chi nữa! Bây giờ nàng xin ǵ? Tất ta sẽ ban cho. Nàng c̣n cầu chi nữa, tất sẽ làm cho.
13. Bà Ê-xơ-tê thưa rằng: Nếu đẹp ư vua; xin hăy nhậm cho ngày mai dân Giu-đa ở tại Su-sơ cũng làm như chiếu chỉ về ngày may; và cho phép treo nơi mộc h́nh mười con trai của Ha-man.
14. Vua bèn truyền lịnh làm như vậy; có hạ chiếu chỉ truyền ra trong Su-sơ, và người ta treo mười con trai của Ha-man.
15. Dân Giu-đa ở tại Su-sơ cũng hiệp lại trong ngày mười bốn thánh của A-đa, và giết ba trăm người tại Su-sơ; nhưng chúng không tra tay vào hóa tài.
16. Những dân Giu-đa khác ở trong các tỉnh vua, bèn hiệp lại binh vực cho sanh mạng ḿnh, hăm đánh kẻ thù nghịch ḿnh, giết bảy mươi lăm ngàn người ghen ghét ḿnh; nhưng họ không tra tay vào hóa tài.
17. Việc ấy xảy ra nhằm ngày mười ba tháng A-đa; c̣n ngày mười bốn tháng ấy, chúng an nghỉ, lập thành một ngày tiệc yến vui vẻ.
18. Nhưng dân Giu-đa ở tại Su-rơ nhóm hiệp trong ngày mười ba và mười bốn của tháng ấy; c̣n ngày mười lăm tháng ấy, chúng an nghỉ và lập thành một ngày tiệc yến vui vẻ.
19. Bởi cớ ấy, những người Giu-đa ở nơi các hương thôn, lấy ngày mười bốn thánh A-đa làm một ngày vui mừng, tiệc yến, một ngày lễ để gởi cho lẫn nhau những lễ vật.
20. Mạc-đô-chê ghi chép các điều nầy, và gởi thơ cho hết thảy dân Giu-đa ở trong các tỉnh của vua A-suê-ru, hoặc gần hay xa,
21. để khiến cho họ hằng năm giữ ngày mười bốn và mười lăm của tháng A-đa,
22. v́ trong ngày và tháng ấy dân Giu-đa đă thoát khỏi kẻ thù nghịch ḿnh và được b́nh an, sự đau đớn đổi ra mừng rỡ, và ngày buồn thảm hóa ra ngày lễ; lại bảo họ lập thành ngày tiệc yến và vui mừng, gởi cho lẫn nhau những lễ vật, và bố thí cho người nghèo khổ.
23. Dân Giu-đa nhận làm theo việc ḿnh đă khởi làm, và theo điều Mạc-đô-chê đă viết gởi cho ḿnh;
24. v́ Ha-man, con trai Ha-mê-đa-tha, dân A-gát, kẻ hăm hiếp hết thảy dân Giu-đa, có lập mưu hại dân Giu-đa đặng tuyệt diệt đi, và có bỏ Phu-rơ, nghĩa là bỏ thăm, để trừ diệt và phá hủy chúng đi.
25. Song khi bà Ê-xơ-tê đến trước mặt vua để tỏ việc ấy, th́ vua ra chiếu chỉ truyền bảo rằng các mưu ác mà Ha-man đă toan hại dân Giu-đa hăy đổ lại trên đầu của hắn, và người ta treo hắn với các con trai hắn nơi mộc h́nh.
26. Bởi cớ đó, người ta cứ theo chữ Phu-rơ, mà gọi các ngày đó là Phu-rim. Lại v́ có lời của thơ nầy, và v́ cớ các điều chúng đă thấy, cùng bị xảy đến cho ḿnh,
27. nên dân Giu-đa nhận và định thường lệ cho ḿnh, cho ḍng giống ḿnh, và cho những người sẽ nhập bọn với ḿnh, mỗi năm phải giữ hai ngày nầy tùy cái thơ nầy và theo th́ nhứt định, chẳng ai nên bỏ bê;
28. lại người ta phải nhớ lại hai ngày ấy, và mỗi gia tộc trong mỗi tỉnh mỗi thành phải giữ nó trải qua các đời; chẳng được bỏ bê ngày Phu-rim nầy khỏi giữa dân Giu-đa, và kỷ niệm nó chớ hề mất khỏi ḍng dơi họ.
29. Hoàng hậu Ê-xơ-tê, con gái của A-bi-hai, và Mạc-đô-chê, người Giu-đa, lại viết thơ thứ nh́ đặng khuyên dân Giu-đa ǵn giữ lễ Phu-rim;
30. người lấy lời ḥa b́nh và chơn thật mà gởi thơ cho hết thảy dân Giu-đa ở trong một trăm hai mươi bảy tỉnh của nước A-suê-ru,
31. đặng làm chứng quyết định các ngày Phu-rim ấy theo th́ tiết nhứt định, y như Mạc-đô-chê, người Giu-đa, và hoàng hậu Ê-xơ-tê đă dạy biểu chúng, và y như chúng đă lập lấy cho ḿnh và cho ḍng dơi ḿnh, về kỳ kiêng ăn và ai khóc.
32. Lịnh mạng của bà Ê-xơ-tê định việc giữ các ngày Phu-rim; đoạn điều đó được chép vào sách.

Ê-xơ-tê 10    chọn đoạn khác

1. Vua A-suê-ru bắt xứ và các cù lao của biển nộp thuế.
2. Các công sự về quyền thế và năng lực người, cả sự cao trọng của Mạc-đô-chê, vua thăng chức người lên làm sao, thảy đều có chép vào sách sử kư các vua nước Mê-đi và Phe-rơ-sơ.
3. V́ Mạc-đô-chê, người Giu-đa, làm tể tướng của vua A-suê-ru; trong ṿng dân Giu-đa người được tôn trọng, đẹp ḷng các anh em ḿnh, t́m việc tốt lành cho dân tộc ḿnh, và nói sự ḥa b́nh cho cả ḍng dơi ḿnh.