Mục Lục

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]


Châm-Ngôn 1    chọn đoạn khác

1. Châm ngôn của Sa-lô-môn, con trai Đa-vít, Vua Y-sơ-ra-ên:
2. Đặng khiến cho người ta hiểu biết sự khôn ngoan và điều khuyên dạy, Cùng phân biệt các lời thông sáng;
3. Để nhận lănh điều dạy dỗ theo sự khôn ngoan, Sự công b́nh, lư đoán, và sự chánh trực;
4. Hầu cho người ngu dốt được sự khôn khéo, Gă trai trẻ được sự tri thức và sự dẽ dặt.
5. Kẻ khôn sẽ nghe và thêm lên sự học vấn, Người thông sáng sẽ được rộng mưu trí,
6. Để hiểu biết châm ngôn, thí dụ, Và lời của người khôn ngoan, cùng câu đố nhiệm của họ.
7. Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự tri thức; C̣n kẻ ngu muội khinh bỉ sự khôn ngoan và lời khuyên dạy.
8. Hỡi con, hăy nghe lời khuyên dạy của cha, Chớ bỏ phép tắc của mẹ con;
9. V́ ấy sẽ như một dây hoa trên đầu con, Giống như những ṿng đeo quanh cổ của con.
10. Hỡi con, nếu kẻ tội nhơn kiếm thế quyến dụ con, Chớ khứng theo.
11. Nếu chúng nó nói: "Hăy đến cùng chúng ta, phục ŕnh làm đổ huyết người, Núp đợi hại vô cớ kẻ chẳng tội;
12. Chúng ta sẽ nuốt sống chúng nó như âm phủ, Và c̣n nguyên vẹn như kẻ xuống mồ mả;
13. Chúng ta sẽ được các thứ của báu, Chất đầy nhà chúng ta những của cướp;
14. Hăy lấy phần ngươi với chúng ta, Chúng ta cả thảy sẽ có một túi bạc mà thôi."
15. Hỡi con, đừng đi đường cùng chúng nó; Hăy cầm giữ chơn con, chớ vào lối của họ;
16. V́ chơn chúng nó chạy đến sự ác, Lật đật làm đổ huyết ra.
17. V́ giăng lưới ra trước mặt các loài có cánh Lấy làm luống công thay;
18. Chánh những người ấy thật phục mưu làm đổ huyết ḿnh ra, Và núp ŕnh hại mạng sống ḿnh.
19. Đó là đường của những kẻ tham lợi bất nghĩa; Lợi như thể đoạt lấy mạng sống của kẻ được nó.
20. Sự khôn ngoan hô lên ngoài đường, Cất tiếng dội ra nơi phố chợ;
21. Khôn ngoan kêu la ở đầu đường dộn dực ồn ào; Tại cửa thành, và nội trong thành người phán lời ḿnh ra,
22. Mà rằng: Hỡi kẻ ngu dốt, các ngươi sẽ mến sự ngu dại cho đến bao giờ? Kẻ nhạo báng sẽ ưa sự nhạo báng, Và kẻ dại dột sẽ ghét sự tri thức cho đến chừng nào?
23. Nhân v́ ta trách các ngươi, các ngươi khá trở lại; Ḱa, ta sẽ đổ thần linh ta trên các ngươi; Ta sẽ làm cho các ngươi biết những lời của ta.
24. Bởi v́ ta kêu gọi, mà các ngươi không khứng nghe, Ta giơ tay ta ra, lại chẳng có ai chủ ư;
25. Nhưng các ngươi đă bỏ hết lời khuyên dạy ta, Không chịu lời quở trách ta;
26. Nên trong lúc các ngươi bị tai nạn, ta cũng sẽ chê cười, Khi sự sợ hăi giáng cho các ngươi, ắt ta sẽ nhạo báng;
27. Khi sự sợ hăi các ngươi xảy đến th́nh ĺnh như gió băo, Tai nạn xông vào các ngươi như cơn trốt, Và sự ngặt nghèo, khốn cực giáng trên các ngươi.
28. Bấy giờ chúng nó sẽ kêu cầu cùng ta, nhưng ta sẽ không đáp lời; Sáng sớm chúng nó sẽ t́m ta, nhưng không gặp được.
29. Ấy bởi v́ chúng nó ghét sự hiểu biết, Không chọn lấy sự kính sợ Đức Giê-hô-va,
30. Cũng không muốn theo sự khuyên dạy ta, Và chê bai các lời quở trách ta;
31. V́ vậy chúng nó sẽ ăn bông trái của đường lối ḿnh, Và được no nê mưu chước của ḿnh riêng.
32. V́ sự bội nghịch của kẻ ngu dốt sẽ giết chúng nó, Và sự yên ổn của kẻ dại dột sẽ làm hại cho chúng nó.
33. Nhưng ai khứng nghe ta ắt sẽ ở an nhiên vô sự, Được b́nh tịnh, không sợ tai họa nào.

Châm-Ngôn 2    chọn đoạn khác

1. Hỡi con, nếu con tiếp nhận lời ta, Dành giữ mạng lịnh ta nơi ḷng con,
2. Để lắng tai nghe sự khôn ngoan, Và chuyên ḷng con về sự thông sáng;
3. Phải nếu con kêu cầu sự phân biện, Và cất tiếng lên cầu xin sự thông sáng,
4. Nếu con t́m nó như tiền bạc, Và kiếm nó như bửu vật ẩn bí,
5. Bấy giờ con sẽ hiểu biết sự kính sợ Đức Giê-hô-va, Và t́m được điều tri thức của Đức Chúa Trời.
6. V́ Đức Giê-hô-va ban cho sự khôn ngoan; từ miệng Ngài ra điều tri thức và thông sáng.
7. Ngài dành ơn cứu rỗi cho người ngay thẳng; Ngài là thuẫn đỡ của người làm theo sự đoan chính,
8. Phù hộ các lối của người công b́nh, Và giữ ǵn đường của thánh đồ Ngài.
9. Bấy giờ con sẽ hiểu biết sự công b́nh, sự lư đoán, Sự chánh trực, và các nẻo lành.
10. V́ sự khôn ngoan sẽ vào trong ḷng con, Và linh hồn con sẽ lấy sự hiểu biết làm vui thích.
11. Sự dẽ dặt sẽ coi sóc con, Sự thông sáng sẽ ǵn giữ con,
12. Để cứu con khỏi đường dữ, Khỏi kẻ nói việc gian tà,
13. Và khỏi kẻ bỏ đường ngay thẳng, Mà đi theo các lối tối tăm;
14. Là người vui dạ làm dữ, Ưa thích sự gian tà của kẻ ác;
15. Chúng nó cong vạy trong đường lối ḿnh, Và lầm lạc trong các nẻo ḿnh;
16. Lại sự khôn ngoan sẽ cứu con khỏi dâm phụ, Là người đờn bà lạ nói lời dua nịnh;
17. Nàng ĺa bỏ bạn của buổi đang th́, Và quên sự giao ước của Đức Chúa Trời ḿnh;
18. V́ nhà nó xiêu qua sự chết, Và con đường nó dẫn đến chốn kẻ thác;
19. Chẳng ai đi đến nàng mà trở về, Hoặc được tới các lối sự sống;
20. Sự khôn ngoan sẽ khiến con đi trong đường người thiện, Và ǵn giữ các lối của kẻ công b́nh.
21. V́ người ngay thẳng sẽ được ở trên đất, Và người trọn vẹn sẽ c̣n ở đó luôn luôn.
22. Nhưng kẻ gian ác sẽ bị truất khỏi đất, Và kẻ bất trung sẽ bị nhổ rứt khỏi đó.

Châm-Ngôn 3    chọn đoạn khác

1. Hỡi con, chớ quên sự khuyên dạy ta, Ḷng con khá giữ các mạng lịnh ta;
2. V́ nó sẽ thêm cho con lâu ngày, Số năm mạng sống, và sự b́nh an.
3. Sự nhơn từ và sự chơn thật, chớ để ĺa bỏ con; Hăy đeo nó vào cổ, ghi nó nơi bia ḷng con;
4. Như vậy, trước mặt Đức Chúa Trời và loài người Con sẽ được ơn và có sự khôn ngoan thật.
5. Hăy hết ḷng tin cậy Đức Giê-hô-va, Chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con;
6. Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, Th́ Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con.
7. Chớ khôn ngoan theo mắt ḿnh; Hăy kính sợ Đức Giê-hô-va, và ĺa khỏi sự ác:
8. Như vậy, cuống rốn con sẽ được mạnh khỏe, Và xương cốt con được mát mẻ.
9. Hăy lấy tài vật và huê lợi đầu mùa của con, Mà tôn vinh Đức Giê-hô-va;
10. Vậy, các vựa lẫm con sẽ đầy dư dật, Và những thùng của con sẽ tràn rượu mới.
11. Hỡi con, chớ khinh điều sửa phạt của Đức Giê-hô-va, Chớ hiềm ḷng khi Ngài quở trách;
12. V́ Đức Giê-hô-va yêu thương ai th́ trách phạt nấy. Như một người cha đối cùng con trai yêu dấu ḿnh.
13. Người nào t́m đặng sự khôn ngoan, Và được sự thông sáng, có phước thay!
14. V́ thà được nó hơn là được tiền bạc, Hoa lợi nó sanh ra tốt hơn vàng ṛng.
15. Sự khôn ngoan quí báu hơn châu ngọc, Chẳng một bửu vật nào con ưa thích mà sánh kịp nó được.
16. Tay hữu nó cầm sự trường thọ, C̣n trong tay tả, có sự giàu có và vinh hiển.
17. Các nẻo nó vốn là nẻo khoái lạc, Và các lối nó cả điều b́nh an.
18. Nó là cây sự sống cho ai nắm lấy nó; Người nào cầm giữ nó đều được phước hạnh.
19. Đức Giê-hô-va dùng sự khôn ngoan lập nên trái đất; Nhờ sự thông sáng mà sắp đặt các từng trời.
20. Do sự hiểu biết người các vực sâu mở ra, Và mây đặt ra sương móc.
21. Hỡi con, khá ǵn giữ sự khôn ngoan thật và sự dẽ dặt, Chớ để nó ĺa xa mắt con;
22. Th́ nó sẽ là sự sống của linh hồn con, Và như đồ trang sức cho cổ con.
23. Con sẽ bước đi vững vàng trong đường con, Và chơn con không vấp ngă.
24. Khi con nằm, chẳng có điều sợ hăi; Phải, con sẽ nằm được ngủ ngon giấc.
25. Chớ sợ sự kinh khiếp xảy đến th́nh ĺnh, Cũng đừng kinh hăi lúc sự tàn hại giáng trên kẻ ác;
26. V́ Đức Giê-hô-va là nơi nương cậy của con, Ngài sẽ ǵn giữ chơn con khỏi mắc bẫy.
27. Chớ từ chối làm lành cho kẻ nào xứng đáng, Miễn là tay con có quyền làm điều ấy.
28. Nhược bằng con có tại nơi con vật kẻ lân cận cầu xin, th́ chớ nói với người rằng: Hăy đi và trở lại, ngày mai ta sẽ cho ngươi.
29. Chớ lập mưu hại kẻ lân cận con, V́ người ăn ở b́nh yên bên con.
30. Nếu không có làm điều hại cho con, Chớ tranh giành vô cớ với ai.
31. Chớ phân b́ với kẻ hung dữ, Cũng đừng chọn lối nào của hắn;
32. V́ Đức Giê-hô-va gớm ghiếc kẻ gian tà; Nhưng kết t́nh bậu bạn cùng người ngay thẳng.
33. Sự rủa sả của Đức Giê-hô-va giáng trên nhà kẻ ác. Song Ngài ban phước cho chỗ ở của người công b́nh.
34. Quả thật Ngài nhạo báng kẻ hay nhạo báng; Nhưng Ngài ban ơn cho người khiêm nhường.
35. Người khôn ngoan sẽ hưởng được sự vinh hiển; C̣n sự thăng lên của kẻ ngu dại sẽ ra điều hổ thẹn.

Châm-Ngôn 4    chọn đoạn khác

1. Hỡi các con, hăy nghe lời khuyên dạy của một người cha, Khá chủ ư vào, hầu cho biết sự thông sáng;
2. V́ ta ban cho các con một đạo lư tốt lành; Chớ ĺa bỏ lời dạy dỗ của ta.
3. Khi c̣n thơ ấu, ta là con trai của cha ta, Một đứa con một của mẹ ta yêu mến.
4. Cha ta có dạy ta rằng: Ḷng con khá ghi nhớ các lời ta; Hăy ǵn giữ mạng lịnh ta, th́ con sẽ được sống.
5. Khá cầu lấy sự khôn ngoan, khá cầu lấy sự trong sạch, Chớ quên, chớ xây bỏ các lời của miệng ta;
6. Đừng ĺa bỏ sự khôn ngoan, ắt người sẽ ǵn giữ con; Hăy yêu mến người, th́ người sẽ phù hộ con.
7. Sự khôn ngoan là điều cần nhứt; vậy, khá cầu lấy sự khôn ngoan; Hăy dùng hết của con đă được mà mua sự thông sáng.
8. Hăy tôn tặng sự khôn ngoan, th́ sự khôn ngoan sẽ thăng con lên, Làm cho con được vinh hiển, khi con hoài niệm đến.
9. Sự khôn ngoan sẽ đội trên đầu con một dây hoa mĩ, Và ban cho con một măo triều thiên vinh quang.
10. Hỡi con, hăy nghe và tiếp nhận các lời ta; Th́ năm tháng của đời con sẽ được thêm nhiều lên.
11. Ta đă dạy dỗ con đường khôn ngoan, Dẫn con đi trong các lối ngay thẳng.
12. Khi con đi, bước chơn con sẽ không ngập ngừng, Và khi con chạy, con sẽ không vấp ngă.
13. Hăy nắm chắc điều khuyên dạy, chớ buông ra; Khá ǵn giữ nó, v́ là sự sống của con.
14. Chớ vào trong lối kẻ hung dữ, Và đừng đi đường kẻ gian ác.
15. Hăy tránh đường ấy, chớ đi ngang qua nó; Hăy xây khỏi nó và cứ đi thẳng.
16. V́ nếu chúng nó không làm điều ác, th́ nhủ không đặng; Bằng chưa gây cho người nào vấp phạm, th́ giấc ngủ bị cất khỏi chúng nó.
17. V́ chúng nó ăn bánh của sự gian ác, Và uống rượu của sự hung hăng.
18. Nhưng con đường người công b́nh giống như sự sáng chiếu rạng, Càng sáng thêm lên cho đến giữa trưa.
19. C̣n nơi kẻ gian ác vẫn như tăm tối; Chúng nó chẳng biết ḿnh vấp ngă v́ đâu.
20. Hỡi con, hăy chăm chỉ về các lời ta, Khá nghiêng tai nghe những bài giảng thuyết ta.
21. Các lời ấy chớ để xa khỏi mắt con, Hăy giữ lấy nơi ḷng con.
22. V́ lời ấy là sự sống cho người nào t́m được nó, Và sự khỏe mạnh cho toàn thân thể của họ.
23. Khá cẩn thận giữ tấm ḷng của con hơn hết, V́ các nguồn sự sống do nơi nó mà ra.
24. Con hăy dẹp ra sự gian tà của miệng, Và bỏ cách xa con sự giả dối của môi.
25. Mắt con hăy ngó ngay trước mặt, Và mí mắt con khá xem thẳng trước mặt con.
26. Hăy ban bằng cái nẻo của chơn con đi, Và lập cho vững vàng các đường lối con,
27. Chớ xây qua bên hữu hay bên tả; Hăy dời chơn con khỏi sự ác.

Châm-Ngôn 5    chọn đoạn khác

1. Hỡi con, hăy chăm chỉ về sự khôn ngoan ta, Khá nghiêng tai qua nghe lời thông sáng ta;
2. Để con ǵn giữ sự dẽ dặt, Và môi con bảo tồn sự tri thức.
3. V́ môi kẻ dâm phụ đặt ra mật, Và miệng nó dịu hơn dầu;
4. Nhưng rốt lại đắng như ngải cứu, Bén như gươm hai lưỡi.
5. Chơn nó xuống chốn chết; Bước nó đụng đến âm phủ.
6. Nó không t́m đặng con đường bằng thẳng của sự sống; Các lối nó lầm lạc, song nó chẳng biết đến.
7. Vậy bây giờ, hỡi các con, hăy nghe ta; Chớ ĺa bỏ các lời của miệng ta.
8. Hăy dời đường con cách xa khỏi nó, Đừng lại gần cửa nhà nó;
9. E con trao sự danh dự ḿnh cho kẻ khác, Và năm tuổi con cho kẻ hung bạo.
10. E người lạ được no nê hóa tài con, Và công lao con về nhà kẻ ngoại;
11. Kẻo đến cuối cùng con phải rên siết, V́ thịt và tiền tệ con đă bị hao ṃn,
12. Rồi con nói rằng: Cớ sao tôi ghét lời khuyên dạy, Và ḷng tôi khinh bỉ sự quở trách?
13. Nhơn sao tôi không vâng theo tiếng giáo sư tôi, Và chẳng nghiêng tai qua lời của người dạy dỗ tôi?
14. Tại giữa dân sự và hội chúng, Tôi thiếu điều bị sa vào các thứ tai họa.
15. Hăy uống nước hồ con chứa, Và nước chảy trong giếng con.
16. Các nguồn của con há nên tràn ra ngoài đường, Và các suối của con tuôn nơi phố chợ sao?
17. Nó khá về một ḿnh con, Chớ thông dụng nó với người ngoại.
18. Nguyện nguồn mạch con được phước; Con hăy lấy làm vui thích nơi vợ con cưới buổi đang th́,
19. Như nai cái đáng thương, và hoàng dương có duyên tốt, Nguyện nương long nàng làm thỏa ḷng con luôn luôn, Và ái t́nh nàng khiến cho con say mê măi măi.
20. Hỡi con, lẽ nào con mê mệt người dâm phụ, Và nâng niu ḷng của người ngoại?
21. V́ các đường của loài người ở trước mặt Đức Giê-hô-va; Ngài ban bằng các lối của họ.
22. Kẻ hung dữ sẽ bị gian ác ḿnh bắt phải, Và bị dây tội lỗi ḿnh vấn buộc lấy.
23. Nó sẽ chết v́ thiếu lời khuyên dạy, Và bị lầm lạc v́ ngu dại quá.

Châm-Ngôn 6    chọn đoạn khác

1. Hỡi con, nếu con có bảo lănh cho kẻ lân cận ḿnh, Nếu con giao tay ḿnh v́ người ngoại,
2. Th́ con đă bị lời miệng ḿnh trói buộc, Mắc phải lời của miệng con.
3. Hỡi con, bởi v́ con đă sa vào tay kẻ lân cận con, Hỡi làm điều nầy và giải cứu ḿnh con: Hăy đi hạ ḿnh xuống, nài xin người lân cận con;
4. Chớ để cho hai mắt con ngủ, Hoặc mí mắt con chợp lại;
5. Hỡi giải cứu ḿnh khỏi người như con hoàng dương thoát khỏi tay thợ săn, Như con chim thoát khỏi tay kẻ đánh rập.
6. Hỡi kẻ biếng nhác, hăy đi đến loài kiến; Khá xem xét cách ăn ở nó mà học khôn ngoan.
7. Tuy nó không có hoặc quan tướng, Hay quan cai đốc, hay là quan trấn,
8. Th́ nó cũng biết sắm sửa lương phạn ḿnh trong lúc mùa hè, Và thâu trử vật thực nó trong khi mùa gặt.
9. Hỡi kẻ biếng nhác, ngươi sẽ nằm cho đến chừng nào? Bây giờ ngươi sẽ ngủ thức dậy?
10. Ngủ một chút, chợp mắt một chút, Khoanh tay nằm một chút,
11. Th́ sự nghèo khổ của ngươi sẽ đến như kẻ đi rảo, Và sự thiếu thốn của ngươi tới như người cầm binh khí.
12. Người nào đi đừng có miệng giả dối, Là một kẻ vô loại, một người gian ác;
13. Hắn liếc con mắt, dùng chơn ḿnh bày ư, Và lấy ngón tay ḿnh ra dấu;
14. Trong ḷng hắn vẫn có sự gian tà; Nó toan mưu ác luôn luôn, Và gieo sự tranh cạnh.
15. Bới cớ ấy, tai họa sẽ xảy đến nó th́nh ĺnh; Bỗng chúc nó bị bại hoại, không phương thế chữa được.
16. Có sáu điều Đức Giê-hô-va ghét, Và bảy điều Ngài lấy làm gớm ghiếc:
17. Con mắt kiêu ngạo, lưỡi dối trá, Tay làm đổ huyết vô tội
18. Ḷng toan những mưu ác, Chơn vội vàng chạy đến sự dữ,
19. Kẻ làm chứng gian và nói điều dối, Cùng kẻ gieo sự tranh cạnh trong ṿng anh em.
20. Hỡi con, hăy giữ lời răn bảo của cha, Chớ ĺa bỏ các phép tắc của mẹ con.
21. Khá ghi tạc nó nơi ḷng con luôn luôn, Và đeo nó nơi cổ con.
22. Khi con đi, các lời đó sẽ dẫn dắt con; Lúc con ngủ, nó ǵn giữ con; Và khi con thúc đẩy, th́ nó sẽ tṛ chuyện với con.
23. V́ điều răn là một cái đèn, luật pháp là ánh sáng, Và sự quở trách khuyên dạy là con đường sự sống,
24. Đặng giữ con khỏi người đờn bà ác nghiệp, Và khỏi lưỡi dua nịnh của dâm phụ.
25. Ḷng con chớ tham muốn sắc nó, Đừng để ḿnh mắc phải mí mắt nó.
26. V́ tại kỵ nữ có người nông nổi chỉ c̣n một miếng bánh mà thôi; Người dâm phụ vẫn lừa sẵn linh hồn quí báu.
27. Há có người nào để lửa trong ḷng ḿnh, Mà áo người lại chẳng bị cháy sao?
28. Há có ai đi trên than lửa hực, Mà chơn ḿnh lại chẳng bị phồng chăng?
29. Kẻ nào đi tới cùng vợ người lân cận ḿnh cũng vậy; Phàm ai đụng đến nàng ắt chẳng được khỏi bị phạt.
30. Người ta chẳng khinh dị kẻ trộm, Nếu nó ăn cắp đặng phỉ ḷng ḿnh khi đói khát;
31. Hễ nó bị bắt, chắc phải thường bồi gấp bảy lần; Nó sẽ nộp hết tài sản của nhà nó.
32. Kẻ nào phạm tội ngoại t́nh với người đờn bà, tất vô tâm vô trí: Ai làm như vậy, khiến cho linh hồn ḿnh bị hư mất.
33. Người ấy sẽ bị thương tích và khinh bỉ, Sự sỉ nhục người sẽ chẳng bôi mất đi;
34. V́ sự ghen ghét là điều giận dữ của người nam, Trong ngày báo thù, người không dung thứ;
35. Người sẽ chẳng nhận giá đền tội nào hết, Mặc dầu con gia tăng của lễ, người cũng không đặng phỉ ư đâu.

Châm-Ngôn 7    chọn đoạn khác

1. Hỡi con, hăy giữ các lời ta, Và giấu nơi ḷng các mạng lịnh ta.
2. Khá tuân thủ các mạng lịnh ta, th́ con sẽ được sống; Và ǵn giữ lời khuyên dạy ta như ngươi của mắt con.
3. Hăy cột nó nơi ngón tay con, Ghi nó trên bia ḷng con.
4. Hăy nói với sự khôn ngoan rằng: Ngươi là chị em ta! Và xưng sự thông sáng là bằng hữu con;
5. Để nó ǵn giữ con khỏi dâm phụ Khỏi đờn bà ngoại hay nói lời dua nịnh.
6. V́ tại cửa sổ nhà ta, Ta nh́n ngang qua song mặt vơng ta,
7. Bèn thấy trong bọn kẻ ngu dốt, Giữa ṿng người thiếu niên, có một gă trai trẻ không trí hiểu,
8. Đi qua ngoài đường gần góc nhà đờn bà ấy; Người bắt đi đường dẫn đến nhà nàng,
9. Hoặc trong lúc chạng vạng khi rốt ngày, Hoặc giữa ban đêm khi tối tăm mù mịt.
10. Ḱa, người đờn bà ấy đi ra rước hắn, Trang điểm như con bợm, ḷng đầy mưu kế,
11. Nàng vốn nói om ṣm, không th́n nết, Hai chơn nàng chẳng ở trong nhà,
12. Khi ở ngoài đường, lúc nơi phố chợ, Ŕnh rập tại các hẻm góc.
13. Nàng nắm ôm hôn kẻ trai trẻ ấy, Mặt chai mày đá, nói cùng chàng rằng:
14. "Tôi có của lễ thù ân tại nhà tôi; Ngày nay tôi đă trả xong các lời khấn nguyện tôi.
15. Bởi cớ đó, tôi ra đón anh, Đặng t́m thấy mặt anh, và tôi đă t́m được.
16. Tôi có trải trên giường tôi những mền, Bằng chỉ Ê-díp-tô đủ sắc,
17. Lấy một dược, lư hội, và quế b́, Mà xông thơm chỗ nằm tôi.
18. Hăy đến, chúng ta sẽ thân ái mê mệt cho đến sáng, Vui sướng nhau về sự luyến ai.
19. V́ chồng tôi không có ở nhà, Người trẩy đi xa xuôi lắm,
20. Đem túi bạc theo tay người, Đến rằm mới trở về nhà."
21. Nàng dùng lắm lời êm dịu quyến dụ hắn, Làm hắn sa ngă v́ lời dua nịnh của môi miệng ḿnh.
22. Hắn liền đi theo nàng, Như một con ḅ đến ḷ cạo, Như kẻ ngu dại bị cùm dẫn đi chịu h́nh phạt,
23. Cho đến khi mũi tên xoi ngang qua gan nó; Như con chim bay a vào lưới, Mà không biết rằng nó rập sự sống ḿnh.
24. Vậy bây giờ, hỡi con, hăy nghe ta, Khá chăm chỉ về các lời của miệng ta.
25. Ḷng con chớ xây vào con đường đờn bà ấy. Chớ đi lạc trong các lối nàng;
26. V́ nàng làm nhiều người bị thương tích sa ngă, Và kẻ bị nàng giết thật rất nhiều thay.
27. Nhà nàng là con đường của âm phủ, Dẫn xuống các pḥng của sự chết.

Châm-Ngôn 8    chọn đoạn khác

1. Sự khôn ngoan há chẳng kêu lên sao? Sự thông sáng há không vang tiếng ḿnh ra ư?
2. Sự khôn ngoan đứng trên chót các nơi cao, Ngoài đường, tại các ngă tư.
3. Gần bên cửa thành, tại nơi vào thành, Ở chỗ đông trong cửa thành, sự khôn ngoan la lên rằng:
4. Hỡi loài người, ta kêu gọi các ngươi, Và tiếng ta hướng về con cái loài người!
5. Hỡi kẻ ngu muội, hăy hiểu sự khôn khéo; Hỡi kẻ dại dột, ḷng ngươi khá nên thông sáng.
6. Hăy nghe, v́ ta sẽ nói điều tốt lành, Ta hở môi ra mà dạy điều ngay thẳng.
7. V́ miệng ta sẽ nói chân thật; C̣n môi ta ghét sự gian ác.
8. Các lời miệng ta điều xưng hiệp sự công b́nh. Trong nó chẳng có điều chi cong vạy hoặc gian tà.
9. Thảy đều rơ ràng cho người nào hiểu biết, Và ngay thẳng cho người nào t́m được sự tri thức.
10. Khá nhận sự khuyên dạy ta, chớ lănh tiền bạc, Thà lănh sự tri thức hơn là vàng chọn lựa;
11. V́ sự khôn ngoan có giá hơn châu ngọc, Và các vật ḿnh ưa thích hơn hết chẳng sánh bằng nó đặng.
12. Ta, là sự khôn ngoan, đồng ở với sự thông minh, Và t́m được sự hiểu biết, và sự dẽ dặt.
13. Sự kính sợ Đức Giê-hô-va, ấy là ghét điều ác; Ta ghét sự kiêu ngạo, xấc xược, con đường ác, và miệng gian tà.
14. Mưu luận và sự thông thạo đều thuộc về ta; Ta là sự thông sáng; năng lực vốn thuộc về ta.
15. Nhờ ta, các vua cai trị, Và những quan trưởng định sự công b́nh.
16. Nhờ ta, các quan trưởng, người tước vị, Và các quan xét thế gian đều quản hạt.
17. Ta yêu mến những người yêu mến ta, Phàm ai t́m kiếm ta sẽ gặp ta.
18. Sự giàu có, sự tôn trọng, Của cải bền lâu, và sự công b́nh, đều ở nơi ta.
19. Bông trái ta tốt hơn vàng, đến đỗi hơn vàng ṛng; Hoa lợi của ta quí hơn bạc cao.
20. Ta đi trong con đường công b́nh, Giữa các lối ngay thẳng,
21. Đặng làm cho kẻ yêu mến ta hưởng được của cải thật, Và làm cho đầy dẫy các kho tàng của họ.
22. Trong buổi Đức Giê-hô-va khởi cuộc tạo hóa, Và thời thái cổ, trước khi chưa dựng nên muôn vật th́ Ngài đă có ta.
23. Ta đă được lập từ trước vô cùng Từ khi nguyên thỉ, trước khi dựng nên trái đất.
24. Lúc chưa có vực sâu, chưa có nguồn chảy nước nhiều. Th́ ta đă sanh ra rồi.
25. Trước khi núi non chưa lập nên, Và các g̣ nổng chưa có;
26. Trước khi Đức Giê-hô-va chưa có dựng nên đất, đồng ruộng, Và tro bụi đầu tiên của thế gian, th́ ta đă sanh ra rồi.
27. Khi Đức Chúa Trời lập các từng trời, Và đặt cái ṿng trên mặt vực sâu, th́ có ta ở đó.
28. Khi Ngài làm cho kiên cố các từng mây trên cao, Khiến các nguồn vực sâu vững chắc,
29. Định bờ cơi cho biển, Để nước không tràn phạm điều răn của Ngài, Và khi Ngài lập nên trái đất,
30. Th́ ta ở bên Ngài làm thợ cái, Hằng ngày ta là sự khoái lạc Ngài, Và thường thường vui vẻ trước mặt Ngài.
31. Ta lấy làm vui vẻ về chỗ có người ở trên trái đất của Ngài, Và sự vui thích ta ở nơi con cái loài người.
32. Vậy, bây giờ, các con ơi! hăy nghe ta; Ai giữ đạo ta lấy làm có phước thay.
33. Khá nghe lời khuyên dạy, và ở khôn ngoan, Chớ nên từ chối nó.
34. Người nào nghe lời ta, Hằng ngày tỉnh thức tại nơi cửa ta, Và chờ đợi ở bên các trụ cửa ta, lấy làm có phước thay.
35. V́ hễ ai t́m được ta, th́ gặp sự sống, Và sẽ được ơn của Đức Giê-hô-va;
36. Nhưng ai phạm đến ta, làm hại cho linh hồn ḿnh; C̣n kẻ nào ghét ta, ắt ưa thích sự chết.

Châm-Ngôn 9    chọn đoạn khác

1. Sự khôn ngoan đă xây dựng nhà ḿnh; Tạc thành bảy cây trụ của người;
2. Giết các con thú ḿnh, pha rượu nho ḿnh, Và dọn bàn tiệc ḿnh rồi.
3. Người đă sai các tớ gái ḿnh đi; Ở trên các nơi cao của thành người la rằng:
4. Ai ngu dốt, hăy rút vào đấy; Với kẻ thiếu trí hiểu, sự khôn ngoan nói rằng:
5. Hăy đến ăn bánh của ta, Và uống rượu ta đă pha lộn.
6. Khá bỏ sự ngây dại đi, th́ sẽ được sống; Hăy đi theo con đường thông sáng.
7. Ai trách dạy kẻ nhạo báng mắc phải điều sỉ nhục, Ai quở kẻ hung ác bị điếm ố.
8. Chớ trách kẻ nhạo báng, e nó ghét con; Hăy trách người khôn ngoan, th́ người sẽ yêu mến con.
9. Hỡi khuyên giáo người khôn ngoan, th́ người sẽ được nên khôn ngoan hơn; Khá dạy dỗ người công b́nh, th́ người sẽ thêm tri thức nữa.
10. Kính sợ Đức Giê-hô-va, ấy là khởi đầu sự khôn ngoan; Sự nh́n biết Đấng Thánh, đó là sự thông sáng.
11. V́ nhờ ta, các ngày con sẽ được thêm nhiều lên, Và các năm tuổi con sẽ đặng gia tăng.
12. Nếu con khôn ngoan, th́ có ích cho chính ḿnh con; Nếu con nhạo báng, tất một ḿnh con phải gánh lấy.
13. Đờn bà điên cuồng hay la lối, Nàng là ngu muội chẳng biết chi cả.
14. Nàng ngồi nơi cửa nhà ḿnh, Trên một cái ghế tại nơi cao của thành,
15. Đặng kêu gọi những kẻ đi đường, Tức những kẻ đi thẳng đường ḿnh mà rằng:
16. Ai ngu dốt hăy rút vào đây; Và nàng nói với kẻ thiếu trí hiểu rằng:
17. Nước ăn cắp lấy làm ngọt ngào, Bánh ăn vụng lấy là ngon thay.
18. Những người chẳng biết rằng kẻ chết ở đó, Và những người khách của nàng đều ở dưới chốn sâu của âm phủ.

Châm-Ngôn 10    chọn đoạn khác

1. Con trai khôn ngoan làm vui cha ḿnh; Nhưng đứa ngu muội gây buồn cho mẹ nó.
2. Của phi nghĩa chẳng được ích chi; Song sự công b́nh giải cứu khỏi chết.
3. Đức Giê-hô-va không để linh hồn người công b́nh chịu đói khát; Nhưng Ngài xô đuổi ước ao của kẻ ác đi.
4. Kẻ làm việc tay biếng nhác trở nên nghèo hèn; C̣n tay kẻ siêng năng làm cho được giàu có.
5. Ai thâu trử trong mùa hè là con trai khôn ngoan; Song kẻ ngủ lúc mùa gặt là con trai gây cho sỉ nhục.
6. Có phước lành giáng trên đầu kẻ công b́nh; Nhưng miệng kẻ ác giấu sự cường bạo.
7. Kỷ niệm người công b́nh được khen ngợi; Song tên kẻ gian ác rục đi.
8. Người có ḷng khôn ngoan, nhận tiếp những điều răn; Nhưng kẻ có miệng ngu muội phải bị sa ngă.
9. Người nào theo sự ngay thẳng đi vững chắc; C̣n kẻ làm cong vạy đường lối ḿnh bị chúng biết.
10. Kẻ nào nhỏ mắt làm cho ưu sầu; C̣n ai có miệng ngu muội bị sa ngă.
11. Miệng người công b́nh là một nguồn sự sống; Nhưng miệng kẻ hung ác giấu sự cường bạo.
12. Sự ghen ghét xui điều căi lộn; Song ḷng thương yêu lấp hết các tội phạm.
13. Trên môi miệng người thông sáng có sự khôn ngoan; Nhưng roi vọt dành cho lưng kẻ thiếu trí hiểu.
14. Người khôn ngoan dành để sự tri thức; Nhưng tại cớ miệng kẻ ngu muội sự bại hoại ḥng đến.
15. Tài sản kẻ giàu có là cái thành kiên cố của người; Song sự hư nát của người khốn khổ là sự nghèo nàn của họ.
16. Lao khổ của người công b́nh hướng về sự sống; C̣n hoa lợi kẻ hung ác chiều về tội lỗi.
17. Kẻ nghe lời khuyên dạy ở trong đường sự sống; Nhưng ai quên sự quở trách phải lầm lạc.
18. Người giấu sự ghen ghét có môi dối giả; Và ai rải điều nói hành là kẻ ngu dại.
19. Hễ lắm lời, vi phạm nào có thiếu; Nhưng ai cầm giữ miệng ḿnh là khôn ngoan.
20. Lưỡi người công b́nh giống như bạc cao; C̣n ḷng kẻ hung ác không ra ǵ.
21. Môi miệng người công b́nh nuôi dạy nhiều người; Nhưng kẻ ngu dại chết, v́ thiếu trí hiểu.
22. Phước lành của Đức Giê-hô-va làm cho giàu có; Ngài chẳng thêm sự đau ḷng ǵ lẫn vào.
23. Kẻ thiếu trí hiểu coi sự làm ác như chơi; Nhưng người thông sáng thích sự khôn ngoan.
24. Điều ǵ kẻ hung ác sợ sệt, ắt sẽ xảy đến cho nó; Nhưng kẻ công b́nh sẽ được như ư ḿnh ước ao.
25. Khi gió trốt thổi qua, kẻ hung ác không c̣n nữa; Song nền của người công b́nh c̣n đến đời đời.
26. Như giấm ghê răng, như khói cay mắt, Kẻ làm biếng nhác đối với người sai khiến nó là vậy.
27. Sự kính sợ Đức Giê-hô-va gia thêm ngày tháng; C̣n năm tuổi kẻ ác sẽ bị giảm bớt đi.
28. Sự trông mong của người công b́nh giáp sự vui vẻ; C̣n sự trông đợi của kẻ ác sẽ hư mất đi.
29. Con đường của Đức Giê-hô-va như một đồn lũy cho người ngay thẳng; Nhưng nó là sự bại hoại cho kẻ làm ác.
30. Người công b́nh chẳng hề bị rúng động; Song kẻ ác không được ở trên đất.
31. Miệng người công b́nh sanh sự khôn ngoan; Duy lưỡi của kẻ gian tà sẽ bị truất.
32. Môi người công b́nh biết điều đẹp ư; Nhưng miệng kẻ hung ác chỉ nói sự gian tà.

Châm-Ngôn 11    chọn đoạn khác

1. Cây cân giả lấy làm gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va; Nhưng trái cân đúng được đẹp ḷng Ngài.
2. Khi kiêu ngạo đến, sỉ nhục cũng đến nữa; Nhưng sự khôn ngoan vẫn ở với người khiêm nhượng.
3. Sự thanh liêm của người ngay thẳng dẫn dắt họ; C̣n sự gian tà của kẻ bất trung sẽ hủy diệt chúng nó.
4. Trong ngày thạnh nộ, tài sản chẳng ích chi cả; Duy công b́nh giải cứu khỏi sự chết.
5. Sự công b́nh của người trọn vẹn ban bằng đường lối người; Nhưng kẻ hung ác v́ gian ác ḿnh mà sa ngă.
6. Sự công b́nh của người ngay thẳng sẽ giải cứu họ; Song kẻ bất trung bị mắc trong sự gian ác của ḿnh.
7. Khi kẻ ác chết, sự trông mong nó mất; Và sự trông đợi của kẻ cường bạo bị duyệt.
8. Người công b́nh được cứu khỏi hoạn nạn; Rồi kẻ hung ác sa vào đó thế cho người.
9. Kẻ ác lấy lời nói mà làm tàn hại người lân cận ḿnh; C̣n các người công b́nh nhờ tri thức mà được cứu khỏi.
10. Cả thành đều vui vẻ về sự may mắn của người công b́nh; Nhưng khi kẻ ác bị hư mất, bèn có tiếng reo mừng.
11. Nhờ người ngay thẳng chúc phước cho, thành được cao trọng; Song tại miệng kẻ tà ác, nó bị đánh đổ.
12. Kẻ nào khinh dể người lân cận ḿnh thiếu trí hiểu; Nhưng người khôn sáng làm thinh.
13. Kẻ đi thèo lẻo tỏ ra điều kín đáo; C̣n ai có ḷng trung tín giữ kín công việc.
14. Dân sự sa ngă tại không chánh trị; Song nếu có nhiều mưu sĩ, bèn được yên ổn.
15. Người nào bảo lănh cho người ngoại, ắt bị hại; Nhưng ai ghét cuộc bảo lănh, bèn được b́nh an vô sự.
16. Người đờn bà có duyên được sự tôn trọng; C̣n người đờn ông hung bạo được tài sản.
17. Người nhơn từ làm lành cho linh hồn ḿnh; C̣n kẻ hung bạo xui khổ cực cho thịt ḿnh.
18. Kẻ dữ ăn được công giá hư giả; Song ai gieo đều công b́nh hưởng phần thưởng chắc chắn.
19. Người nào vững ḷng ở công b́nh được đến sự sống; C̣n kẻ săn theo ác gây sự chết cho ḿnh.
20. Kẻ có ḷng gian tà lấy làm gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va; Nhưng ai có tánh hạnh trọn vẹn được đẹp ḷng Ngài.
21. Quả thật kẻ gian ác chẳng hề khỏi bị h́nh phạt; Song ḍng dơi người công b́nh sẽ được cứu khỏi.
22. Một người đờn bà đẹp đẽ mà thiếu dẽ dặt, Khác nào một ṿng vàng đeo nơi mũi heo.
23. Sự ao ước của người công b́nh chỉ là điều thiện; C̣n điều kẻ ác trông đợi, ấy là cơn thạnh nộ.
24. C̣n người rải của ḿnh ra, lại càng thêm nhiều lên; Cũng có người chắt lót quá bực, nhưng chỉ được sự thiếu thốn.
25. Ḷng rộng răi sẽ được no nê; C̣n ai nhuần gội, chính người sẽ được nhuần gội.
26. Kẻ nào cầm giữ lúa thóc, bị dân sự rủa sả; Song sự chúc phước sẽ giáng trên đầu người bán nó ra.
27. Ai t́m cầu sự thiện, t́m kiếm ân điển; Nhưng ai t́m cầu điều ác, tất ác sẽ xảy đến cho nó.
28. Kẻ nào tin cậy nơi của cải ḿnh sẽ bị xiêu ngă; C̣n người công b́nh được xanh tươi như lá cây.
29. Ai khuấy rối nhà ḿnh sẽ được gió làm cơ nghiệp; C̣n kẻ điên cuồng trở nên tôi tớ cho người có ḷng khôn ngoan.
30. Kết quả của người công b́nh giống như cây sự sống; Người khôn ngoan có tài được linh hồn người ta.
31. Ḱa, người công b́nh được báo đáp nơi thế thượng; Phương chi kẻ hung ác và kẻ có tội!

Châm-Ngôn 12    chọn đoạn khác

1. Ai ưa điều sửa phạt ưa sự tri thức; Nhưng kẻ ghét sự quở trách là ngây dại.
2. Người lành được ơn của Đức Giê-hô-va; Nhưng Đức Chúa Trời định tội cho người toan mưu ác.
3. Loài người chẳng phải v́ hung ác mà được lập vững bền; Song rễ người công b́nh chẳng bị lay động.
4. Người đờn bà nhơn đức là măo triều thiên cho chồng nàng; C̣n vợ làm xấu hổ khác nào sự mục trong xương cốt người.
5. Tư tưởng người nghĩa chỉ là công b́nh; Song mưu luận kẻ ác đều là giả dối.
6. Các lời kẻ hung ác ŕnh rập làm đổ huyết ra; Song miệng người ngay thẳng giải cứu người khỏi.
7. Đánh đổ kẻ hung ác th́ họ chẳng c̣n nữa; Nhưng nhà người công b́nh c̣n đứng vững.
8. Người ta được khen ngợi tùy theo sự khôn sáng ḿnh; C̣n kẻ có ḷng tà vạy sẽ bị khinh dể.
9. Thà một người ở bực hèn hạ và có tôi tớ, C̣n hơn kẻ tự tôn mà lại thiếu ăn.
10. Người công b́nh coi sóc sự sống của súc vật ḿnh; C̣n ḷng thương xót của kẻ dữ khác nào sự hung bạo.
11. Ai cày đất ḿnh sự được vật thực dư dật; C̣n ai theo kẻ biếng nhác thiếu trí hiểu.
12. Kẻ hung ác tham lam của hoạch tài; Song rễ của người công b́nh sanh bông trái.
13. Trong sự vi phạm của môi miệng có một cái bẫy tàn hại; Nhưng người công b́nh được thoát khỏi sự hoạn nạn.
14. Nhờ bông trái của môi miệng ḿnh, người sẽ được no đầy phước; Và người ta sẽ được báo lại tùy theo việc tay ḿnh đă làm.
15. Đường lối của kẻ ngu muội vốn ngay thẳng theo mắt nó; C̣n người khôn ngoan nghe lời khuyên dạy.
16. Sự giận dữ của kẻ ngu muội liền lộ ra tức th́; C̣n người khôn khéo che lấp sỉ nhục ḿnh.
17. Kẻ nào nói thật, rao truyền sự công b́nh; Song kẻ làm chứng gian, phô sự giả dối.
18. Lời vô độ đâm xoi khác nào gươm; Nhưng lưỡi người khôn ngoan vốn là thuốc hay.
19. Môi chân thật được bền đỗ đời đời; Song lưỡi giả dối chỉ c̣n một lúc mà thôi.
20. Sự phỉnh gạt ở trong ḷng kẻ toan mưu hại; Nhưng sự vui vẻ thuộc về người khuyên lơn sự ḥa b́nh.
21. Chẳng một tai họa nào xảy đến cho người công b́nh; Song kẻ hung ác sẽ bị đầy đau đớn.
22. Môi miệng nói dối giả lấy làm gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va; Song ai ăn ở trung thành được đẹp ḷng Ngài.
23. Người khôn khéo giấu điều ḿnh biết; C̣n ḷng kẻ ngu muội xưng ra sự điên dại ḿnh.
24. Tay người siêng năng sẽ cai trị; Nhưng tay kẻ biếng nhác phải phục dịch.
25. Sự buồn rầu ở nơi ḷng người làm cho nao sờn; Nhưng một lời lành khiến ḷng vui vẻ.
26. Người công b́nh dẫn đường cho kẻ lân cận ḿnh; C̣n các nẻo kẻ dữ làm sai lạc chúng.
27. Kẻ biếng nhác không chiên nướng thịt ḿnh đă săn; Song người siêng năng được tài vật quí báu của loài người.
28. Sự sống ở nơi đường công b́nh; Trên lối nó không có sự chết.

Châm-Ngôn 13    chọn đoạn khác

1. Con khôn ngoan nghe sự khuyên dạy của cha; Song kẻ nhạo báng không khứng nghe lời quở trách.
2. Nhờ bông trái của miệng ḿnh, người hưởng lấy sự lành; C̣n linh hồn kẻ gian ác sẽ ăn điều cường bạo.
3. Kẻ canh giữ miệng ḿnh, giữ được mạng sống ḿnh; Nhưng kẻ hở môi quá, bèn bị bại hoại.
4. Ḷng kẻ biếng nhác mong ước, mà chẳng có chi hết; C̣n ḷng người siêng năng sẽ được no nê.
5. Người công b́nh ghét lời dối trá; Song kẻ hung ác đáng gớm ghê và bị hổ thẹn.
6. Sự công b́nh bảo hộ người ăn ở ngay thẳng; Nhưng sự gian ác đánh đổ kẻ phạm tội.
7. Có kẻ làm bộ giàu, mà chẳng có ǵ hết; Cũng có người làm bộ nghèo, lại có của cải nhiều.
8. Giá chuộc mạng sống loài người, ấy là của cải ḿnh; C̣n kẻ nghèo chẳng hề nghe lời hăm dọa.
9. Sự sáng của kẻ lành soi rạng ngời; Nhưng đèn kẻ ác lại bị tắt đi.
10. Sự kiêu ngạo chỉ sanh ra điều căi lộn; C̣n sự khôn ngoan ở với người chịu lời khuyên dạy.
11. Hoạch tài ắt phải hao bớt; C̣n ai lấy tay thâu góp sẽ được thêm của nhiều lên.
12. Sự trông cậy tŕ hưỡn khiến ḷng bị đau đớn; Nhưng khi sự ước ao được thành, th́ giống như một cây sự sống.
13. Kẻ nào khinh lời dạy, ắt bị hư bại; C̣n ai kính sợ giới mạng, nấy được ban thưởng.
14. Sự dạy dỗ của người khôn ngoan vốn luật nguồn sự sống, Đặng khiến người ta tránh khỏi bẫy sự chết.
15. Sự thông sáng thật được ân điển; Song con đường kẻ phạm tội lấy làm khốn cực thay.
16. Phàm người khôn khéo làm việc cứ theo sự hiểu biết; Nhưng kẻ ngu muội bày tỏ ra sự điên dại ḿnh.
17. Sứ giả gian ác sa vào tai họa; C̣n khâm sai trung tín khác nào thuốc hay.
18. Ai chối sự khuyên dạy sẽ bị nghèo khổ và sỉ nhục; Nhưng kẻ nào nhận tiếp lời quở trách sẽ được tôn trọng.
19. Sự ước ao mà được thành lấy làm êm dịu cho linh hồn; C̣n ĺa bỏ điều dữ, quả là sự gớm ghiếc cho kẻ ngu muội.
20. Ai giao tiếp với người khôn ngoan, trở nên khôn ngoan; Nhưng kẻ làm bạn với bọn điên dại sẽ bị tàn hại.
21. Tai họa đuổi theo kẻ có tội; C̣n phước lành là phần thưởng của người công b́nh.
22. Người lành lưu truyền gia sản cho con cháu ḿnh; Song của cải kẻ có tội dành cho người công b́nh.
23. Chỗ người nghèo khai phá sanh nhiều lương thực; Nhưng có kẻ bị tiêu mất tại v́ thiếu sự công b́nh;
24. Người nào kiêng roi vọt ghét con trai ḿnh; Song ai thương con ắt cần lo sửa trị nó.
25. Người công b́nh ăn cho phỉ dạ ḿnh; C̣n bụng kẻ ác bị đói.

Châm-Ngôn 14    chọn đoạn khác

1. Người nữ khôn ngoan xây cất nhà ḿnh; Song kẻ ngu dại lấy tay ḿnh mà phá hủy nó đi.
2. Ai đi theo sự ngay thẳng kính sợ Đức Giê-hô-va; C̣n ai ăn ở tà vạy khinh bỉ Ngài,
3. Trong miệng kẻ ngu dại có cây roi đánh phạt sự kiêu ngạo nó; Song môi người khôn ngoan giữ lấy người.
4. Đâu không có ḅ, đó máng cỏ trống không; Nhưng nhiều hoa lợi do nơi sức ḅ đực mà ra.
5. Người chứng trung thành không hề nói dối; C̣n kẻ làm chứng gian buông lời dối trá.
6. Kẻ nhạo báng t́m khôn ngoan, mà không gặp; Song sự tri thức lấy làm dễ cho người thông sáng.
7. Hăy dan xa khỏi mặt kẻ ngu muội, Con sẽ chẳng t́m được môi khôn ngoan nơi nó.
8. Sự trí huệ của người khôn khéo, ấy là hiểu rơ đường lối ḿnh; Nhưng sự điên cuồng của kẻ ngu muội là sự phỉnh gạt.
9. Kẻ ngu dại bỉ báng tội lỗi; Nhưng người ngay thẳng có được ơn của Đức Chúa Trời.
10. Ḷng nh́n biết sự cay đắng của ḷng; Một người ngoại không chia vui với nó được.
11. Nhà kẻ gian ác sẽ bị đánh đổ; Song trại người ngay thẳng sẽ được hưng thạnh.
12. Có một con đường coi dường chánh đáng cho loài người; Nhưng đến cuối cùng nó thành ra nẻo sự chết.
13. Dầu trong lúc cười cợt ḷng vẫn buồn thảm; Và cuối cùng sự vui, ấy là điều sầu năo.
14. Ḷng kẻ nào ĺa xa Đức Chúa Trời sẽ được no nê sự kết quả của ḿnh; C̣n người lành nhờ chính ḿnh mà được thỏa nguyện.
15. Kẻ ngu dốt tin hết mọi lời; Nhưng người khôn khéo xem xét các bước ḿnh.
16. Người khôn ngoan sợ và tránh khỏi điều ác; Song kẻ ngu muội ở xấc xược, và có ḷng cậy ḿnh.
17. Người nóng nảy làm điên làm dại; Và kẻ toan mưu ác bị ghét.
18. Kẻ ngu muội được sự điên dại làm cơ nghiệp; Song người khôn ngoan được đội măo triều thiên bằng tri thức.
19. Người ác phục trước mặt người thiện; Và kẻ dữ cúi lạy ở ngoài cửa người công b́nh.
20. Người nghèo khó dầu láng giềng cũng ghét bỏ; Nhưng bằng hữu của người giàu th́ nhiều thay.
21. Ai khinh bỉ kẻ lân cận ḿnh phạm tội; C̣n ai thương xót người khốn khó lấy làm có phước thay.
22. Kẻ toan mưu ác há chẳng lầm lạc sao? C̣n nhơn từ và chân thật thuộc về người toan mưu thiện.
23. Trong các thứ công việc đều có ích lợi; Nhưng miệng nói nhiều chỉ dẫn đến sự thiếu thốn.
24. Giàu có là măo triều thiên cho người khôn ngoan; C̣n điên cuồng của kẻ ngây dại chỉ là điên cuồng.
25. Kẻ làm chứng chơn thật giải cứu linh hồn người ta; Song kẻ nào nói dối gây sự phỉnh gạt.
26. Trong sự kính sợ Đức Giê-hô-va có nơi nương cậy vững chắc; Và con cái Ngài sẽ được một nơi ẩn núp.
27. Sự kính sợ Đức Giê-hô-va vốn một nguồn sự sống, Đặng khiến người ta tránh khỏi bẫy sự chết.
28. Dân sự đông đảo, ấy là sự vinh hiển của vua; C̣n dân sự ít, ấy khiến cho quan tướng bị bại.
29. Kẻ nó chậm nóng giận có thông sáng lớn; Nhưng ai hay nóng nảy tôn lên sự điên cuồng.
30. Ḷng b́nh tịnh là sự sống của thân thể; C̣n sự ghen ghét là đồ mục của xương cốt.
31. Kẻ ḥa hiệp người nghèo khổ làm nhục Đấng Tạo hóa ḿnh; C̣n ai thương xót người bần cùng tôn trọng Ngài.
32. Kẻ ác bị đánh đổ trong sự gian ác ḿnh; Nhưng kẻ công b́nh vẫn có nơi nương cậy, dầu trong khi chết.
33. Sự khôn ngoan ở tại ḷng người thông sáng; C̣n điều ở trong ḷng kẻ ngu muội được lộ ra.
34. Sự công b́nh làm cho nước cao trọng; Song tội lỗi là sự hổ thẹn cho các dân tộc.
35. Vua làm ơn cho tôi tớ nào ăn ở khôn sáng; Nhưng cơn thạnh nộ vua nổi nghịch cùng kẻ gây sự hổ thẹn.

Châm-Ngôn 15    chọn đoạn khác

1. Lời đáp êm nhẹ làm nguôi cơn giận; C̣n lời xẳng xớm trêu thạnh nộ thêm.
2. Lưỡi người khôn ngoan truyền ra sự tri thức cách phải; Nhưng miệng kẻ ngu muội chỉ buông điều điên cuồng.
3. Con mắt Đức Giê-hô-va ở khắp mọi nơi, Xem xét kẻ gian ác và người lương thiện.
4. Lưỡi hiền lành giống như một cây sự sống; Song lưỡi gian tà làm cho hư nát tâm thần.
5. Kẻ ngu dại khinh sự khuyên dạy của cha ḿnh; C̣n ai giữ theo lời quở trách trở nên khôn khéo.
6. Trong nhà người công b́nh có nhiều vật quí; Song trong huê lợi kẻ gian ác có điều rối loạn.
7. Môi người khôn ngoan rải sự tri thức ra; Nhưng ḷng kẻ ngu muội chẳng làm như vậy.
8. Của tế lễ kẻ gian ác lấy làm gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va; Song lời cầu nguyện của người ngay thẳng được đẹp ḷng Ngài.
9. Đường lối kẻ ác lấy làm gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va; Nhưng Ngài thương mến người nào theo sự công b́nh.
10. Sự h́nh phạt nặng nề dành cho kẻ bỏ chánh lộ; Và kẻ ghét lời quở trách sẽ chết mất.
11. Âm phủ và chốn trầm luân c̣n ở trước mặt Đức Giê-hô-va thay, Phương chi ḷng của con cái loài người!
12. Kẻ nhạo báng không ưa người ta quở trách ḿnh; Hắn không muốn đến cùng người khôn ngoan.
13. Ḷng khoái lạc làm cho mặt mày vui vẻ; Nhưng tại ḷng buồn bă trí bèn bị nao sờn.
14. Ḷng người thông sáng t́m kiếm sự tri thức; C̣n lỗ miệng kẻ ngu muội nuôi lấy ḿnh bằng sự điên cuồng.
15. Các người kẻ bị hoạn nạn đều là gian hiểm; Song ḷng vui mừng dự yến tiệc luôn luôn.
16. Thà có ít của mà kính sợ Đức Giê-hô-va, C̣n hơn là tài sản nhiều mà bối rối cặp theo.
17. Thà một món rau mà thương yêu nhau, C̣n hơn ăn ḅ mập béo với sự ganh ghét cặp theo.
18. Người hay giận gây điều đánh lộn; Nhưng người chậm nóng giận làm nguôi cơn tranh căi.
19. Đường kẻ biếng nhác như một hàng rào gai; C̣n nẻo người ngay thẳng được ban bằng.
20. Con khôn ngoan làm vui vẻ cha nó; C̣n đứa ngu muội khinh bỉ mẹ ḿnh.
21. Kẻ thiếu trí hiểu lấy sự điên dại làm vui; Song người khôn sáng sửa đường ḿnh ngay thẳng rồi đi.
22. Đâu không có nghị luận, đó mưu đành phải phế; Nhưng nhờ có nhiều mưu sĩ, mưu định bèn được thành.
23. Miệng hay đáp giỏi khiến người vui vẻ; Và lời nói phải th́ lấy làm tốt biết bao!
24. Con đường sự sống của người khôn ngoan dẫn lên trên, Để tránh khỏi âm phủ ở dưới thấp.
25. Đức Giê-hô-va sẽ đánh đổ nhà kẻ kiêu ngạo; Nhưng Ngài làm vững chắc các mộc giới của kẻ góa bụa.
26. Các mưu ác lấy làm gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va; Song lời thanh sạch đẹp ḷng Ngài.
27. Người tham lợi làm rối loạn nhà ḿnh; C̣n ai ghét của hối lộ sẽ được sống.
28. Ḷng người công b́nh suy nghĩ lời phải đáp; Nhưng miệng kẻ ác buông ra điều dữ.
29. Đức Giê-hô-va xa cách kẻ ác; Nhưng Ngài nghe lời cầu nguyện của người công b́nh.
30. Sự sáng con mắt khiến ḷng vui vẻ; Và một tin lành làm cho xương cốt được béo tốt.
31. Kẻ nào nghe lời quở trách của sự sống Sẽ được ở giữa các người khôn ngoan.
32. Ai từ chối sự khuyên dạy khinh bỉ linh hồn ḿnh. Nhưng ai nghe lời quở trách được sự thông sáng.
33. Sự kính sợ Đức Giê-hô-va dạy dỗ điều khôn ngoan; Và sự khiêm nhượng đi trước sự tôn trọng.

Châm-Ngôn 16    chọn đoạn khác

1. Việc toan liệu của ḷng thuộc về loài người; C̣n sự đáp lời của lưỡi do Đức Giê-hô-va mà đến.
2. Các đường lối của người đều là trong sạch theo mắt ḿnh; Song Đức Giê-hô-va cân nhắc cái ḷng.
3. Hăy phó các việc ḿnh cho Đức Giê-hô-va, Th́ những mưu ư ḿnh sẽ được thành công.
4. Đức Giê-hô-va đă dựng nên muôn vật để dùng cho Ngài; Đến đỗi kẻ ác cũng vậy, để dành cho ngày tai họa.
5. Phàm ai có ḷng kiêu ngạo lấy làm gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va; Quả thật nó sẽ chẳng được khỏi bị phạt.
6. Nhờ sự nhơn từ và chơn thật tội lỗi được chuộc; Và bởi sự kính sợ Đức Giê-hô-va người ta xây bỏ điều ác.
7. Khi tánh hạnh của người nào đẹp ḷng Đức Giê-hô-va, Th́ Ngài cũng khiến các thù nghịch người ở ḥa thuận với người.
8. Thà ít của mà có sự công b́nh, Hơn là nhiều hoa lợi với sự bất nghĩa cặp theo.
9. Ḷng người toan định đường lối ḿnh; Song Đức Giê-hô-va chỉ dẫn các bước của người.
10. Lời của Chúa ở môi vua; Miệng người sẽ không sai lầm khi xét đoán.
11. Trái cân và vá cân công b́nh thuộc về Đức Giê-hô-va; Các trái cân trong bao là công việc của Ngài.
12. Làm gian ác, ấy là điều gớm ghiếc cho vua chúa; V́ nhờ công b́nh ngôi nước được lập vững bền.
13. Môi miệng người công b́nh là sự vui vẻ cho các vua; Họ ưa mến kẻ nói ngay thẳng.
14. Cơn thạnh nộ của vua khác nào sứ giả sự chết; Nhưng người khôn ngoan làm cho nó nguôi đi.
15. Nhờ sắc mặt vua sáng sủa bèn được sự sống; Ân điển người khác nào áng mây dẫn mưa muộn.
16. Được sự khôn ngoan, thật quí hơn vàng ṛng biết mấy! Được thông sáng, đáng chuộng hơn bạc biết bao!
17. Đạo của người ngay thẳng, ấy là ĺa bỏ sự ác; Ai canh giữ tánh nết ḿnh giữ lấy linh hồn ḿnh.
18. Sự kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại theo sau, Và tánh tự cao đi trước sự sa ngă.
19. Thà khiêm nhượng mà ở với người nhu ḿ, C̣n hơn là chia của cướp cùng kẻ kiêu ngạo.
20. Ai giữ theo đạo lư t́m được ích; Và ai trông cậy nơi Đức Giê-hô-va lấy làm cho phước thay.
21. Ai có ḷng khôn ngoan được gọi là thông sáng; Lời dễ dàng gia thêm sự tri thức.
22. Người có được thông sáng, tức có được nguồn sự sống; Nhưng sự điên dại của kẻ ngu muội, ấy là sự sửa phạt của nó.
23. Ḷng người khôn ngoan dạy dỗ miệng ḿnh, Và thêm sự học thức nơi môi của ḿnh.
24. Lời lành giống như tàng ong, Ngon ngọt cho tâm hồn, và khỏe mạnh cho xương cốt.
25. Có một con đường coi dường chánh đáng cho loài người; Nhưng cuối cùng nó thành ra cái nẻo sự chết.
26. Sự biết đói của kẻ lao khổ giúp làm việc cho người, Bởi v́ miệng người thúc giục người.
27. Thằng điếm toan mưu hại người ta; Và trên môi nó có như ngọn lửa hừng.
28. Kẻ gian tà gieo điều tranh cạnh; Và kẻ thèo lẻo phân rẽ những bạn thiết cốt.
29. Kẻ cường bạo quyến dụ bậu bạn ḿnh, Và dẫn người vào con đường không tốt.
30. Kẻ nào nhắm mắt đặng toan liệu đều gian tà, Và kẻ nào bặm môi ḿnh, đều làm thành việc ác.
31. Tóc bạc là măo triều thiên vinh hiển, Miễn là thấy ở trong đường công b́nh.
32. Người chậm nóng giận thắng hơn người dơng sĩ; Và ai cai trị ḷng ḿnh thắng hơn kẻ chiếm lấy thành.
33. Người ta bẻ thăm trong vạt áo; Song sự nhứt định do nơi Đức Giê-hô-va mà đến.

Châm-Ngôn 17    chọn đoạn khác

1. Thà một miếng bánh khô mà ḥa thuận, C̣n hơn là nhà đầy thịt tế lễ lại căi lộn nhau.
2. Tôi tớ khôn sáng sẽ quản trị con trai làm xấu hổ, Và được hưởng phần cơ nghiệp giữa các anh em.
3. Nồi dót để luyện bạc, ḷ để luyện vàng; Nhưng Đức Giê-hô-va thử ḷng của loài người.
4. Kẻ làm ác chăm chỉ về môi gian ác; Kẻ hay nói dối lắng tai nghe lưỡi độc hiểm.
5. Ai nhạo báng người bần cùng sỉ nhục Đấng tạo hóa ḿnh; Ai vui mừng về tai họa sẽ chẳng được thoát khỏi bị phạt.
6. Măo triều thiên của ông già, ấy là con cháu; C̣n vinh hiển của con cái, ấy là ông cha.
7. Lời tốt lành không xứng với kẻ ngu; Môi miệng giả dối lại càng ít xứng cho vua chúa thay.
8. Của hối lộ giống như viên ngọc quí trước mặt ai được nó; Dầu nó xây trở phía nào, cũng được may mắn.
9. Kẻ nào lấp giấu tội lỗi t́m cầu điều t́nh ái; C̣n ai nhắc lập lại điều ǵ chia rẽ bạn bậu thiết cốt.
10. Lời quở trách thấm sâu vào người khôn ngoan, Hơn là trăm roi đánh vào kẻ ngu muội.
11. Kẻ gian ác chỉ t́m điều phản nghịch; V́ vậy sẽ sai một sứ giả dữ tợn đi hăm đánh nó.
12. Thà người ta gặp gấu cái bị cướp con, Hơn là gặp kẻ ngây dại theo điên cuồng nó.
13. Tai họa không hề ĺa khỏi nhà Của kẻ lấy ác trả thiện.
14. Khởi đầu tranh cạnh, ấy như người ta mở đường nước chảy; Vậy, khá thôi căi lẫy trước khi đánh lộn.
15. Ai xưng kẻ ác là công b́nh, và kẻ nào lên án cho người công b́nh, Cả hai điều lấy làm gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va.
16. Kẻ ngu muội thiếu trí hiểu, Thế th́ bạc trong tay hắn mua khôn ngoan mà chi?
17. Bằng hữu thương mến nhau luôn luôn; Và anh em sanh ra để giúp đỡ trong lúc hoạn nạn.
18. Kẻ ngu muội giao tay, Chịu làm bảo lănh trước mặt kẻ lân cận ḿnh.
19. Ai ưa tranh cạnh ưa tội lỗi; Ai xây cất cửa ḿnh cao kiếm điều hư sập.
20. Kẻ nào có ḷng vày ṿ không t́m được phước hạnh; Và ai có lưỡi gian tà sẽ sa vào tai hại.
21. Ai sanh con ngu muội ắt sẽ có buồn rầu; C̣n cha của kẻ ngây dại chẳng được vui vẻ.
22. Ḷng vui mừng vốn một phương thuốc hay; C̣n trí nao sờn làm xương cốt khô héo.
23. Người gian ác lănh nhẹm của hối lộ, Đặng làm sai lệch các lối xét đoán.
24. Có sự khôn ngoan trước mặt người thông sáng; Song con mắt kẻ ngu muội ở nơi địa cực.
25. Con ngu muội là một điều buồn rầu cho cha, Và một sự cay đắng cho mẹ đă sanh đẻ nó.
26. Lấy làm chẳng tốt mà phạt vạ người công b́nh, Hay là đánh người tước vị v́ cớ ḷng ngay thẳng của họ.
27. Người nào kiêng lời nói ḿnh có tri thức; C̣n người có tánh ôn hàn là một người thông sáng.
28. Khi nín lặng, dầu người ngu dại, cũng được cầm bằng khôn ngoan; C̣n kẻ nào ngậm môi miệng ḿnh lại được kẻ là thông sáng.

Châm-Ngôn 18    chọn đoạn khác

1. Kẻ nào ở riêng cách t́m điều chính ḿnh ưa thích; Nó căi cọ với những sự khôn ngoan thật.
2. Kẻ ngu muội không ưa thích sự thông sáng; Nhưng chỉ muốn ḷng nó được bày tỏ ra.
3. Khi kẻ gian ác đến sự khinh bỉ cũng đến nữa; Và sự sỉ nhục đến với điều nhuốc nha.
4. Lời nói của miệng loài người là giống như nước sâu; Nguồn sự khôn ngoan khác nào cái khe nước chảy.
5. Lấy làm chẳng tốt mà nể v́ kẻ ác, Đặng lường gạt người công b́nh trong việc xét đoán.
6. Môi kẻ ngu muội vào cuộc tranh cạnh, Và miệng nó chiều sự đánh đập.
7. Miệng kẻ ngu muội là sự bại hoại của nó; Môi nó vốn một cai bẫy gài linh hồn của nó.
8. Lời kẻ thèo lẻo như vật thực ngon, Và nó thấu đến ruột gan.
9. Kẻ thả trôi trong công việc ḿnh, Cũng là anh em của kẻ phá hại.
10. Danh Đức Giê-hô-va vốn một ngọn tháp kiên cố; Kẻ công b́nh chạy đến đó, gặp được nơi ẩn trú cao.
11. Tài vật người giàu, ấy là cái thành kiên cố của người, Trong ư tưởng người cho nó như một bức tường cao.
12. Trước khi sự bại hoại, ḷng người vẫn tự cao; Song sự khiêm nhường di trước sự tôn trọng.
13. Trả lời trước khi nghe, Ấy là sự điên dại và hổ thẹn cho ai làm vậy.
14. Tâm thần người nâng đỡ sự bịnh hoạn ḿnh; Nhưng trí bị nao sờn ai chịu sao nổi?
15. Ḷng người khôn khéo được sự tri thức; Và tai người khôn ngoan t́m kiếm sự hiểu biết.
16. Của lễ của người nào dẹp đường cho người, Và dẫn người đến trước mặt kẻ sang trọng.
17. Người tiên cáo nghe như phải lẽ; Song bên đàng kia đến, bèn tra xét người.
18. Sự bắt thăm dẹp điều tranh tụng, Và phân rẽ những kẻ có quyền thế.
19. Một anh em bị mếch ḷng lấy làm khó được ḷng lại hơn là chiếm thủ cái thành kiên cố; Sự tranh giành dường ấy khác nào những chốt cửa đền.
20. Bụng người sẽ được no nê bông trái của miệng ḿnh; Huê lợi môi miệng ḿnh sẽ làm cho người no đủ.
21. Sống chết ở nơi quyền của lưỡi; Kẻ ái mộ nó sẽ ăn bông trái của nó.
22. Ai t́m được một người vợ, tức t́m được một điều phước. Và hưởng được ân điển của Đức Giê-hô-va.
23. Người nghèo dùng lời cầu xin; C̣n kẻ giàu đáp lại cách xẳng xớm.
24. Người nào được nhiều bằng hữu sẽ làm hại cho ḿnh; Nhưng có một bạn tríu mến hơn anh em ruột.

Châm-Ngôn 19    chọn đoạn khác

1. Thà người nghèo khổ ăn ở thanh liêm, C̣n hơn là kẻ môi miệng gian tà và là một kẻ ngây dại.
2. Ḷng thiếu tri thức ấy chẳng phải một điều hay; Vả kẻ nào vội bước bị vấp phạm.
3. Sự ngu dại của người nào làm cho hư hỏng đường lối ḿnh, Và ḷng người oán Đức Giê-hô-va.
4. Sự giàu có kết nhiều bậu bạn; C̣n kẻ khó khăn dầu bạn cũng ĺa bỏ.
5. Chứng gian nào chẳng bị phạt; Và kẻ buông điều giả dối không sao thoát khỏi.
6. Có nhiều kẻ t́m ơn người rộng răi; Và mỗi người đều là bằng hữu của kẻ hay ban lễ vật.
7. Hết thảy anh em ruột của kẻ nghèo đều ghét người; Phương chi bậu bạn sẽ ĺa xa khỏi người! Người lấy lời đuổi theo chúng, chúng chẳng c̣n đó nữa!
8. Ai có được sự khôn ngoan thương mến linh hồn ḿnh; C̣n ai giữ lấy sự thông sáng t́m được phước lành.
9. Chứng gian sẽ chẳng thoát khỏi bị phạt; Và kẻ buông lời giả dối sẽ bị hư mất.
10. Ăn ở sung sướng chẳng xứng hiệp cho kẻ ngu muội; Phương chi kẻ tôi mọi cai trị các hoàng tử!
11. Sự khôn ngoan của người khiến cho người chậm nóng giận; Và người lấy làm danh dự mà bỏ qua tội phạm.
12. Vua thạnh nộ khác nào sư tử gầm thét; C̣n ân dịch người như sương móc xuống trên đồng cỏ.
13. Con trai ngu muội là tai họa cho cha nó; Và sự tranh căi của người vợ vốn một máng xối hằng chảy luôn.
14. Nhà cửa và tài sản là cơ nghiệp của tổ phụ để lại; C̣n một người vợ khôn ngoan do nơi Đức Giê-hô-va mà đến.
15. Sự biếng nhác làm cho ngủ mê; Và linh hồn trễ nải sẽ bị đói khát.
16. Ai ǵn giữ điều răn, ǵn giữ lấy linh hồn ḿnh; Nhưng kẻ nào không coi chừng đường lối ḿnh sẽ thác.
17. Ai thương xót kẻ nghèo, tức cho Đức Giê-hô-va vay mượn; Ngài sẽ báo lại việc ơn lành ấy cho người.
18. Hăy sửa phạt con ngươi trong lúc c̣n sự trông cậy; Nhưng chớ toan ḷng giết nó.
19. Người hay nóng giận dữ tợn, sẽ phải mang h́nh; V́ nếu con giải cứu hắn, ắt phải giải cứu lại nữa.
20. Hay nghe lời khuyên dạy, và tiếp nhận sự giáo hối, Để con được khôn ngoan trong lúc cuối cùng.
21. Trong ḷng loài người có nhiều mưu kế; Song ư chỉ của Đức Giê-hô-va sẽ thành được.
22. Ḷng nhơn từ của người làm cho người ta yêu chuộng ḿnh; Và người nghèo khổ là hơn kẻ nói dối.
23. Sự kính sợ Đức Giê-hô-va dẫn đến sự sống, Làm cho người ta được ở thỏa nguyện, không bị tai họa lâm đến.
24. Kẻ biếng nhác tḥ tay ḿnh trong dĩa, Rồi không thèm đem nó lên miệng ḿnh nữa.
25. Hăy đánh kẻ nhạo báng, th́ người ngu dại sẽ trở nên khôn khéo; Khá sửa dạy người thông sáng, ắt người sẽ hiểu điều tri thức.
26. Kẻ hăm hại cha ḿnh, và xô đuổi mẹ ḿnh, Là một con trai gây hổ ngươi và chiêu sỉ nhục.
27. Hỡi con, hăy thôi nghe sự khuyên dạy Khiến cho con lầm lạc cách xa các lời tri thức.
28. Chứng gian tà nhạo báng sự công b́nh; Và miệng kẻ dữ nuốt tội ác.
29. Sự xét đoán dự bị cho kẻ nhạo báng; Và roi vọt sắm sửa cho lưng kẻ ngu muội.

Châm-Ngôn 20    chọn đoạn khác

1. Rượu khiến người ta nhạo báng, đồ uống say làm cho hỗn láo; Phàm ai dùng nó quá độ, chẳng phải là khôn ngoan.
2. Sự oai khiếp của vua giống như sư tử gầm hét; Ai chọc giận người ắt phạm đến mạng sống ḿnh.
3. Người nào giữ ḿnh khỏi tranh cạnh, ấy là sự tôn vinh của người; Chỉ kẻ điên cuồng sa vào đó mà thôi.
4. V́ có mùa đông kẻ biếng nhác chẳng cày ruộng; Qua mùa gặt nó sẽ xin ăn, nhưng chẳng được ǵ hết.
5. Mưu kế trong ḷng người ta như nước sâu; Người thông sáng sẽ múc lấy tại đó.
6. Phần nhiều người khoe khoang sự nhơn từ ḿnh; Nhưng ai sẽ t́m được một người trung thành?
7. Người công b́nh ăn ở cách thanh liêm; Những con cháu người lấy làm có phước thay!
8. Vua ngồi trên ngôi xét đoán, Lấy mặt ḿnh đánh tan các điều ác.
9. Ai có thể nói: Ta đă luyện sạch ḷng ḿnh, Ta đă trong sạch tội ta rồi?
10. Hai thứ trái cân, và hai thứ lường, Cả hai đều gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va.
11. Công việc con trẻ làm, hoặc trong sạch hoặc chánh đáng, Cũng đều tỏ bổn tánh nó ra.
12. Tai để nghe, mắt để thấy, Đức Giê-hô-va đă làm ra cả hai.
13. Chớ ưa ngủ, e cho người trở nên nghèo khổ chăng; Hăy mở mắt ra, th́ sẽ được no nê bánh.
14. Kẻ mua nói rằng: Không tốt, không tốt! Đoạn đi, và tự khoe khoang ḿnh.
15. Có vàng và nhiều châu ngọc; Song miệng có tri thức là bửu vật quí giá.
16. Hăy cầm lấy áo hắn, v́ hắn có bảo lănh cho người khác; Hăy buộc họ một của cầm, bởi họ đáp thế cho người đờn bà lạ.
17. Bánh nhờ dối gạt mà được lấy làm ngon ngọt cho người; Nhưng kế sau miệng người đầy sạn.
18. Nhờ bàn luận, các mưu kế được định vững vàng; Hăy đánh giặc cách khôn khéo.
19. Kẻ nào đi thèo lẻo bầy tỏ điều kín đáo; Vậy, chớ giao thông với kẻ hay hở môi quá.
20. Ngọn đèn của kẻ rủa cha mẹ ḿnh Sẽ tắt giữa vùng tăm tối mờ mịt.
21. Sản nghiệp ḿnh được vội vă lúc ban đầu, Và cuối cùng sẽ chẳng đặng phước.
22. Chớ nói: Ta sẽ trả ác. Hăy chờ đợi Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ cứu rỗi con.
23. Trái cân hai thứ lấy làm gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va; Và cây cân giả nào phải vật tốt lành.
24. Các bước của loài người do nơi Đức Giê-hô-va nhứt định; Vậy, loài người hiểu đường lối ḿnh sao được?
25. Nói cách hớp tớp rằng: Vậy nầy là vật thánh! Và sau khi đă khấn nguyện rồi mới suy xét đến, ấy quả một cái bẫy cho người ta.
26. Vua khôn ngoan làm tan kẻ ác, Và khiến bánh xe lăn cán chúng nó.
27. Linh tánh loài người vốn một ngọn đèn của Đức Giê-hô-va, Ḍ thấu các nơi ẩn bí của ḷng.
28. Sự nhân từ và chơn thật bảo hộ vua; Người lấy ḷng nhơn từ mà nâng đỡ ngôi nước ḿnh.
29. Sức lực của gă trai trẻ là vinh hiển của người; C̣n tóc bạc là sự tôn trọng của ông già.
30. Những thương tích và dấu vít làm cho sạch điều ác, Và roi vọt thấm vào nơi kín đáo của ḷng.

Châm-Ngôn 21    chọn đoạn khác

1. Ḷng của vua ở trong tay Đức Giê-hô-va khác nào ḍng nước chảy; Ngài làm nghiêng lệch nó bề nào tùy ư Ngài muốn.
2. Các đường lối của loài người đều chánh đáng theo mắt họ; Song Đức Giê-hô-va cân nhắc cái ḷng.
3. Làm theo sự công b́nh và ngay thẳng Được đẹp ḷng Đức Giê-hô-va hơn của tế lễ.
4. Mặt tự cao, ḷng kiêu ngạo, Và ngọn đèn của kẻ ác, đều là tội lỗi.
5. Các ư tưởng của người cần mẫn dẫn đến sự dư dật; C̣n những kẻ khờ dại chỉ chạy đến điều thiếu thốn.
6. Tài vật nhờ dùng lưỡi dối gạt mà được, Ấy là một điều hư không mau hết của kẻ t́m sự chết.
7. Sự cường bạo của kẻ ác sẽ đùa chúng nó đi; V́ chúng nó không khứng làm điều ngay thẳng.
8. Con đường của kẻ gánh tội là quanh quẹo; C̣n công việc kẻ trong sạch vốn ngay thẳng.
9. Thà ở nơi xó nóc nhà, Hơn là ở chung nhà với một người đờn bà hay tranh cạnh.
10. Ḷng kẻ dữ ao ước điều ác; Kẻ lân cận nó không được ơn trước mặt nó.
11. Khi kẻ nhạo báng bị phạt, người ngu dại bèn trở nên khôn ngoan; Khi khuyên dạy người khôn ngoan, người nhận lănh sự tri thức.
12. Có một Đấng công b́nh xem xét kỹ càng nhà kẻ ác; Đấng ấy xô những kẻ ác vào tai họa.
13. Ai bưng tai không khứng nghe tiếng kêu la của người nghèo khổ, Người đó cũng sẽ kêu la mà sẽ chẳng có ai đáp lại.
14. Của lễ dâng kín nhiệm nguôi cơn thạnh nộ; Của hối lộ đút vào ḷng làm ngất cơn giận dữ tợn.
15. Làm điều ngay thẳng, ấy là một việc vui vẻ cho người công b́nh; Nhưng gây bại hoại cho kẻ làm gian ác.
16. Người lầm lạc xa đường khôn sáng Sẽ ở với hội kẻ chết.
17. Ai ham sự vui chơi ắt sẽ nghèo khó; C̣n ai ưa rượu với dầu sẽ chẳng hề làm giàu.
18. Kẻ ác là một giá chuộc người công b́nh; Và kẻ dối gạt thế chỗ cho người ngay thẳng.
19. Thà ở nơi vắng vẻ, Hơn là ở với một người đờn bà hay tranh cạnh và nóng giận.
20. Có bửu vật và dầu trong nhà người khôn ngoan; Nhưng kẻ ngu muội nuốt nó đi.
21. Người nào t́m cầu sự công b́nh và sự nhơn từ Sự t́m được sự sống, sự công b́nh, và tôn trọng.
22. Người khôn ngoan leo lên thành dơng sĩ, Đánh hạ sức lực mà nó nương cậy.
23. Ai giữ lấy miệng và lưỡi ḿnh Giữ linh hồn ḿnh khỏi hoạn nạn.
24. Nhạo báng, ấy là tên của người kiêu căng cao cách; Nó cư xử cách xấc xược theo tánh kiêu ngạo của nó.
25. Sự ước ao của kẻ biếng nhác giết chết nó; Bởi v́ hai tay nó không khứng làm việc.
26. Có người trót ngày ham hố quá; Nhưng người công b́nh ban cho không chắt lót.
27. Của tế lễ của kẻ ác là một vật gớm ghiếc; Phương chi họ đem đến mà có ác tưởng.
28. Chứng dối giả sẽ hư mất đi; Nhưng người hay nghe theo sẽ nói được măi măi.
29. Kẻ ác tự làm mặt chai mày đá; C̣n người ngay thẳng làm vững đường lối ḿnh.
30. Chẳng có sự khôn ngoan nào, sự thông minh nào, hay là mưu kế nào, Mà chống địch Đức Giê-hô-va được.
31. Ngựa sắm sửa về ngày tranh chiến; Nhưng sự thắng trận thuộc về Đức Giê-hô-va.

Châm-Ngôn 22    chọn đoạn khác

1. Danh tiếng tốt c̣n hơn tiền của nhiều; Và ơn nghĩa quí hơn bạc và vàng.
2. Kẻ giàu và người nghèo đều gặp nhau; Đức Giê-hô-va đă dựng nên cả hai.
3. Người khôn ngoan thấy đều tai vạ, và ẩn ḿnh; Nhưng kẻ ngu muội cứ đi luôn, và mắc phải vạ.
4. Phần thưởng của sự khiêm nhượng và sự kính sợ Đức Giê-hô-va, Ấy là giàu có, sự tôn trọng, và mạng sống.
5. Trong đường kẻ gian tà có gai chông và cái bẫy; Ai ǵn giữ linh hồn ḿnh sẽ cách xa nó.
6. Hăy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo; Dầu khi nó trở về già, cũng không hề ĺa khỏi đó.
7. Người giàu quản hạt kẻ nghèo; Kẻ nào mượn là tôi tớ của kẻ cho mượn.
8. Kẻ nào giao sự bất công sẽ gặt điều tai họa; Và cây roi thạnh nộ nó sẽ bị găy đi.
9. Người nào có mắt từ thiện sẽ được phước; V́ người ban bánh ḿnh cho kẻ nghèo khó.
10. Hăy đuổi kẻ nhạo báng ra, th́ sự căi lẫy cũng sẽ đi; Điều tranh cạnh và sự sỉ nhục sẽ hết.
11. Ai ái mộ ḷng thánh sạch, Và có duyên nơi môi miệng ḿnh, sẽ được vua làm bạn nghĩa.
12. Mắt của Đức Giê-hô-va coi giữ người có tri thức; Nhưng Ngài đánh đổ lời kẻ gian tà.
13. Kẻ biếng nhác nói: Có con sư tử ở ngoài đó; Tôi sẽ bị giết tại giữa đường.
14. Miệng của dâm phụ vốn là một cái hố sâu; Ai bị Đức Giê-hô-va giận sẽ sa ngă vào đó.
15. Sự ngược đăi vốn buộc vào ḷng con trẻ; Song roi răn phạt sẽ làm cho sự ấy ĺa xa nó.
16. Người nào hà hiếp kẻ nghèo ắt sẽ làm cho nó giàu có; Và ai co kẻ giàu có chỉ làm cho người sa vào sự thiếu thốn.
17. Hăy lắng tai nghe lời kẻ khôn ngoan, Khá chuyên ḷng con về sự tri thức ta.
18. V́ nếu con ǵn giữ nó trong ḷng con, Lập nó ở chung nhau trên môi miệng con, th́ ấy thật một sự tốt đẹp.
19. Ngày nay ta đă dạy cho con hiểu biết các điều đó, Để con có ḷng tin cậy Đức Giê-hô-va.
20. Ta há chẳng có chép cho con Những điều tốt về mưu luận và về tri thức sao,
21. Để làm cho con biết sự quả quyết của lời chân lư, Hầu cho con lấy lời thật mà đáp lại với những người sai con?
22. Chớ bóc lột kẻ nghèo, bởi v́ họ nghèo, Cũng đừng hà hiếp người khốn khổ nơi cửa thành;
23. V́ Đức Giê-hô-va sẽ binh vực duyên cớ của họ, Và đoạt lấy sự sống của kẻ có cướp lột họ.
24. Chớ làm bạn với người hay giận; Chớ giao tế cùng kẻ cường bạo,
25. E con tập theo đường lối nó, Và linh hồn con bị bẫy hăm hại chăng.
26. Chớ đồng bọn cùng những kẻ giao tay nhau, Hoặc cùng kẻ bảo lănh nợ:
27. Nếu con không có ǵ trả, Cớ sao con muốn chúng đoạt lấy cái giường con đi?
28. Chớ dời đi các mộc giới cũ, Mà tổ phụ con đă dựng.
29. Con có thấy người nào siêng năng trong công việc ḿnh chăng? Người ấy hẳn sẽ đứng ở trước mặt các vua, chớ chẳng phải ở trước mặt người hèn hạ đâu.

Châm-Ngôn 23    chọn đoạn khác

1. Khi con ngồi ăn bữa với một quan trưởng, Hăy xét kỹ người ở trước mặt con;
2. Nếu con có láu ăn, Khá để con dao nơi họng con.
3. Chớ thèm món ngon của người, V́ là vật thực phỉnh gạt.
4. Con chớ chịu vật vă đặng làm giàu; Khá thôi nhờ cậy khôn ngoan riêng của con.
5. Con há liếc mắt vào sự giàu có sao? Nó đă chẳng c̣n nữa rồi; V́ nó quả hẳn có mọc cánh, Và bay lên trên trời như chim ưng vậy.
6. Chớ ăn bánh của kẻ có mắt gian ác, Và đừng tham muốn những món ngon của hắn.
7. V́ hắn tưởng trong ḷng thể nào, th́ hắn quả thể ấy. Hắn nói với con rằng: Hăy ăn uống đi; Nhưng trong ḷng hắn chẳng hiệp cùng con.
8. Miếng con đă ăn, con sẽ mửa ra, Và mất những lời ḥa mĩ của con.
9. Chớ nói vào lỗ tai kẻ ngu muội; V́ nó sẽ khinh dể sự khôn ngoan của các lời con.
10. Chớ dời đi mộc giới cũ, Đừng vào trong đồng ruộng của kẻ mồ côi;
11. V́ Đấng cứu chuộc của họ vốn quyền năng, Sẽ binh vực sự cáo tụng của chúng nó nghịch với con.
12. Hăy chuyên ḷng về sự khuyên dạy, Và lắng tai nghe các lời tri thức.
13. Chớ tha sửa phạt trẻ thơ; Dầu đánh nó bằng roi vọt, nó chẳng chết đâu. Khi con đánh nó bằng roi vọt,
14. Ắt giải cứu linh hồn nó khỏi âm phủ.
15. Hỡi con, nếu ḷng con khôn ngoan, Th́ ḷng ta cũng sẽ được vui mừng;
16. Phải, chánh ruột gan ta sẽ hớn hở Khi miệng con nói điều ngay thẳng.
17. Ḷng con chớ phân b́ với kẻ hung ác; Nhưng hằng ngày hăy kính sợ Đức Giê-hô-va.
18. V́ quả hẳn có sự thưởng thiện, Và sự trông đợi của con sẽ chẳng thành ra luống công.
19. Hỡi con, hăy nghe và trở nên khôn ngoan, Khá dẫn ḷng con vào đường chánh.
20. Chớ đồng bọn cùng những bợm rượu, Hoặc với những kẻ láu ăn;
21. V́ bợm rượu và kẻ láu ăn sẽ trở nên nghèo; C̣n kẻ ham ngủ sẽ mặc rách rưới.
22. Hăy nghe lời cha đă sanh ra con, Chớ khinh bỉ mẹ con khi người trở nên già yếu.
23. Hăy mua chân lư, Sự khôn ngoan, sự khuyên dạy, và sự thông sáng; chớ hề bán đi.
24. Cha người công b́nh sẽ có sự vui vẻ lớn, Và người nào sanh con khôn ngoan sẽ khoái lạc nơi nó.
25. Ước ǵ cha và mẹ con được hớn hở, Và người đă sanh con lấy làm vui mừng.
26. Hỡi con, hăy dâng ḷng con cho cha, Và mắt con khá ưng đẹp đường lối của cha.
27. V́ kị nữ vốn là một cái hố sâu, Và dâm phụ là một cái hầm hẹp.
28. Nàng đứng ŕnh như một kẻ trộm, Làm cho thêm nhiều kẻ gian tà trong bọn loài người.
29. Ai bị sự hoạn nạn? Ai phải buồn thảm? Ai có sự tranh cạnh? Ai than xiết? Ai bị thương tích vô cớ? Ai có con mắt đỏ?
30. Tất những kẻ nán trễ bên rượu, Đi nếu thứ rượu pha.
31. Chớ xem ngó rượu khi nó đỏ hồng, Lúc nó chiếu sao trong ly, Và tuôn chảy dễ dàng;
32. Rốt lại, nó cắn như rắn, Chít như rắn lục;
33. Hai mắt con sẽ nh́n người dâm phụ, Và ḷng con sẽ nói điều gian tà;
34. Thật, con sẽ như người nằm giữa đáy biển, Khác nào kẻ nằm trên chót cột buồm vậy.
35. Con sẽ nói rằng: Người ta đập tôi, nhưng tôi không đau; Người ta đánh tôi, song tôi không nghe biết: Khi tôi tỉnh dậy, tôi sẽ trở lại t́m uống nó nữa.

Châm-Ngôn 24    chọn đoạn khác

1. Chớ ganh ghét kẻ làm ác. Đừng ước ao ở cùng chúng nó.
2. V́ ḷng chúng nó toan điều hủy phá, Và môi họ nói ra sự tổn hại.
3. Nhờ sự khôn ngoan, cửa nhà được xây cất nên, Và được vững vàng bởi sự thông sáng;
4. Nhờ sự tri thức, các pḥng vi đều được đầy đủ Các thứ tài vật quí báu đẹp đẽ.
5. Người khôn ngoan có sức mạnh, Và người tri thức gia thêm năng lực.
6. V́ con phải nhờ mưu khôn mà đánh giặc; Đâu có nhiều mưu sĩ th́ đặng toàn thắng.
7. Sự khôn ngoan lấy làm cao xa quá cho kẻ ngu dại; Nó không mở miệng ra nơi cửa thành.
8. Kẻ nào toan làm điều ác, Người ta sẽ gọi hắn là kẻ gian giảo.
9. Tư tưởng ngu dại là tội lỗi; Kẻ nhạo báng lấy làm gớm ghiếc cho loài người.
10. Nếu con ngă ḷng trong ngày hoạn nạn, Th́ sức lực con nhỏ mọn thay.
11. Hăy giải cứu kẻ bị đùa đến sự chết, Và chớ chối rỗi cho người đi xiêu tó tới chốn h́nh khổ.
12. Nếu con nói: Chúng tôi chẳng biết ǵ đến; Th́ Đấng mà cân nhắc ḷng người ta, há chẳng xem xét điều ấy sao? Và Đấng ǵn giữ linh hồn con, há không biết đến ư? Chớ th́ Ngài chẳng báo cho mỗi người tùy theo công việc họ làm sao?
13. Hỡi con, hăy ăn mật, v́ nó ngon lành; Tàng ong lấy làm ngọt ngào cho ổ gà con.
14. Con sẽ biết sự khôn ngoan nơi linh hồn con cũng như vậy; Nếu con đă t́m được sự khôn ngoan, ắt sẽ có phần thưởng, Và sự trông đợi của con sẽ chẳng phải thành luống công.
15. Hỡi kẻ ác, chớ ŕnh rập nhà người công b́nh; Đừng phá tan chỗ nghĩ ngơi của người.
16. V́ người công b́nh dầu sa ngă bảy lần, cũng chổi dậy; C̣n kẻ hung ác bị tai vạ đánh đổ.
17. Khi kẻ thù nghịch con sa ngă, chớ vui mừng; Lúc nó bị đánh đổ, ḷng con đừng hớn hở;
18. Kẻo e Đức Giê-hô-va thấy điều đó, mà chẳng đẹp ḷng, Bèn cất cơn thạnh nộ Ngài khỏi nó chăng.
19. Chớ nổi giận v́ cớ kẻ làm ác, Cũng đừng ganh ghét những người hung dữ;
20. V́ kẻ làm gian ác sẽ không được thiện báo, Và đèn kẻ hung dữ sẽ tắt đi.
21. Hỡi con, hăy kính sợ Đức Giê-hô-va và tôn kính vua; Chớ hội hiệp cùng kẻ phản nghịch;
22. V́ sự tai họa của chúng xảy đến th́nh ĺnh; Và ai biết sự phá hại của người nầy người kia?
23. Những ngôn ngữ nầy cũng do kẻ khôn ngoan mà đến: Trong việc xét đoán tư vị người, ấy chẳng phải tốt lành.
24. Kẻ nào nói với kẻ ác rằng: Ngươi là công b́nh, Sẽ bị dân tộc rủa sả, và các nước lấy làm gớm ghiếc ḿnh;
25. C̣n người nào quở trách kẻ ác ắt sẽ được đẹp ḷng, Và sự phước lành sẽ giáng trên họ.
26. Ai đáp lời chánh đáng, Tất như hôn nơi môi miệng vậy.
27. Hăy sửa sang công việc ở ngoài của con, Và sắm sẵn tại trong ruộng con; Rồi sau hăy cất nhà của con.
28. Chớ làm chứng vô cớ nghịch kẻ lân cận ḿnh; Con há muốn lấy môi miệng ḿnh mà phỉnh gạt sao?
29. Chớ nên nói: Tôi sẽ làm cho hắn như hắn đă làm cho tôi; Tôi sẽ báo người tùy công việc của người.
30. Ta có đi ngang qua gần ruộng kẻ biếng nhác, Và gần vườn nho của kẻ ngu muội,
31. Thấy cây tật lê mọc khắp cùng, Gai góc che khuất mặt đất, Và tường đá của nó đă phá hư rồi
32. Ta nh́n xem, bèn để ư vào đó; Ta thấy và nhận được sự dạy dỗ.
33. Ngủ một chút, chợp mắt một chút, Khoanh tay ngủ một chút,
34. Th́ sự nghèo của con sẽ đến như một kẻ đi rạo, Và sự thiếu thốn của con áp tới như một kẻ cầm binh khí.

Châm-Ngôn 25    chọn đoạn khác

1. Đây cũng là những châm ngôn của Sa-lô-môn, mà các người của Ê-xê-chia, vua Giu-đa sao tả.
2. Giấu kín việc nào, ấy là vinh hiển của Đức Chúa Trời; Nhưng ḍ xét điều nào, ấy là vinh hiển của các vua.
3. Người ta không thể ḍ biết bề cao của từng trời, Bề sâu của đất, hay là ḷng của các vua.
4. Hăy lấy cức khỏi bạc, Th́ thợ bạc liền được một khí dụng;
5. Hăy trừ kẻ ác khỏi trước mặt vua, Th́ ngôi người sẽ nhờ công b́nh được lập bền vững.
6. Chớ phô ḿnh trước mặt vua, Và đừng ngồi tại chỗ của người cao trọng.
7. V́ thà người ta nói cùng con rằng: Hăy lên đây, Hơn là người ta hạ con xuống trước mặt vua chúa, mà mắt con đă thấy.
8. Chớ vội gây ra điều tranh tụng, E rốt cuộc khi kẻ lân cận con đă làm con hổ thẹn, Con sẽ chẳng biết làm chi.
9. Hăy đối nại duyên cớ con với chánh kẻ lân cận con, Song chớ tỏ sự kín đáo của kẻ khác;
10. E khi người nghe điều ấy sẽ trách con, Và sự sỉ nhục con không hề bôi hết chăng.
11. Lời nói phải th́, Khác nào trái b́nh bát bằng vàng có cẩn bạc.
12. Người khôn ngoan quở trách lỗ tai hay nghe, Khác nào một cái ṿng vàng, một đồ trang sức bằng vàng ṛng vậy.
13. Sứ giả trung tín với người sai đi, Giống như tuyết mát mẻ trong ngày mùa gặt; V́ người bổ sức linh hồn của chủ ḿnh.
14. Kẻ nào tự khoe khoang giả dối về lễ vật ḿnh, Tợ như có mây có gió, mà không mưa.
15. Hằng chậm nóng giận mới khuyên được ḷng của quan trưởng; C̣n lưỡi mềm dịu bẻ găy các xương.
16. Nếu con t́m được mật, hăy ăn vừa phải, Kẻo khi ăn no chán, con mửa ra chăng.
17. Chớ năng bước chơn đến nhà kẻ lân cận con, E người chán con, và trở ḷng ghét con chăng.
18. Kẻ nào đối chứng giả dối cho người lân cận ḿnh, Khác nào một cái búa, một cây gươm, một mũi tên nhọn.
19. Tin cậy kẻ bất trung trong ngày hoạn nạn, Giống như răng bị găy bể, tỉ như chơn trẹo đi.
20. Ai hát cho ḷng buồn thảm nghe, Khác nào kẻ lột áo ḿnh khi ngày lạnh, Và như giấm đổ trên diêm tiêu vậy.
21. Nếu kẻ thù nghịch con có đói, hăy cho nó ăn; Nếu có khát, hăy cho nó uống;
22. V́ như vậy con chất than cháy đỏ trên đầu nó, Và Đức Giê-hô-va sẽ báo lại cho con.
23. Gió bắc sanh ra mưa; C̣n lưỡi nói hành cách kín đáo gây cho mặt mày giận dữ.
24. Thà ở một góc trên mái nhà, Hơn là ở chung nhà với người đờn bà hay tranh cạnh.
25. Tin Lành ở xứ xa đến, Giống như nước mát mẻ cho người khát khao.
26. Người công b́nh xiêu tó trước mặt kẻ gian ác, Khác nào một suối nước bị dấy đục, một nguồn nước bị hư.
27. Ăn mật nhiều quá lấy làm chẳng tốt; Và cầu kiếm vinh hiển cho ḿnh ấy gây sự tổn hại.
28. Người nào chẳng chế trị ḷng ḿnh, Khác nào một cái thành hư nát, không có vách ngăn.

Châm-Ngôn 26    chọn đoạn khác

1. Sự vinh hiển không xứng cho kẻ ngu muội, Như tuyết trong mùa hạ, như mưa trong mùa gặt.
2. Như chim sẻ bay đi đây đó, như con én liệng đi, Lời rủa sả vô cớ cũng vậy, nó chẳng hề xảy đến.
3. Roi nẹt dùng cho ngựa, hàm thiết để cho lừa, C̣n roi vọt dành cho lưng kẻ ngu muội.
4. Chớ đáp với kẻ ngu si tùy sự ngu dại nó, E con giống như nó chăng.
5. Hăy đáp với kẻ ngu si tùy sự ngu dại nó, Kẻo nó khôn ngoan theo mắt nó chăng.
6. Kẻ nào cậy kẻ ngu muội đem báo tin, Chặt chơn ḿnh, và uống lấy sự tổn hại.
7. Ống chơn người què đ̣ng đưa vô đụng; Câu châm ngôn trong miệng kẻ ngu dại cũng vậy.
8. Tôn trọng kẻ ngu muội, Giống như bỏ cục ngọc vào trong đống đá.
9. Câu châm ngôn ở nơi miệng kẻ ngu muội, Khác nào một cái gai đâm vào tay người say rượu.
10. Ai mướn người ngu muội và kẻ khách đi qua đường, Giống như một lính xạ tên làm thương mọi người.
11. Kẻ ngu muội làm lại việc ngu dại ḿnh, Khác nào con chó đă mửa ra, rồi liếm lại.
12. Con có thấy người nào khôn ngoan theo mắt nó chăng? C̣n có sự trông cậy cho kẻ ngu muội hơn là cho nó.
13. Kẻ biếng nhác nói: Có con sư tử ngoài đường; Một con sư tử ở trong đường phố.
14. Kẻ biếng nhác lăn trở trên giường ḿnh, Khác nào cửa xây trên bản lề nó.
15. Kẻ biếng nhác tḥ tay ḿnh vào trong dĩa, Lấy làm mệt nhọc mà đem nó lên miệng.
16. Kẻ biếng nhác tự nghĩ ḿnh khôn ngoan Hơn bảy người đáp lại cách có lư.
17. Kẻ nào đi qua đường mà nổi giận về cuộc căi lẫy không can đến ḿnh, Khác nào kẻ nắm con chó nơi vành tai.
18. Người nào phỉnh gạt kẻ lân cận ḿnh, Rồi nói rằng: Tôi chơi mà!
19. Khác nào kẻ điên cuồng ném than lửa, Cây tên, và sự chết.
20. Lửa tắt tại thiếu củi; Khi chẳng có ai thèo lẻo cuộc tranh cạnh bèn nguôi.
21. Than chụm cho than đỏ, và củi để chụm lửa; Người hay tranh cạnh xui nóng căi cọ cũng vậy.
22. Lời kẻ thèo lẻo giống như vật thực ngon, Vào thấu đến tận gan ruột.
23. Môi miệng sốt sắng và ḷng độc ác, Khác nào b́nh gốm bọc vàng bạc pha.
24. Kẻ nào ghen ghét, dùng môi miệng nói giả đ̣, Nhưng trong ḷng nó nuôi sự gian lận;
25. Khi nó nói ngọt nhạt, th́ chớ tin; V́ trong ḷng nó có bảy sự gớm ghiếc.
26. Dầu sự ghen ghét ẩn giấu trong tuồng giả bộ, Sự gian ác nó sẽ bị lệ ra nơi hội chúng.
27. Ai đào hầm sẽ té xuống đó; Kẻ nào lăn đá, đá sẽ trở đè lại nó.
28. Lưỡi giả dối ghét những kẻ nó đă chà nát; Và miệng dua nịnh gây điều bại hoại.

Châm-Ngôn 27    chọn đoạn khác

1. Chớ khoe khoang về ngày mai; V́ con chẳng biết ngày mai sẽ sanh ra điều ǵ.
2. Hăy để cho kẻ khác khen ngợi con, miệng con chẳng nên làm; Để cho một người ngoài tán mỹ con, môi con đừng làm.
3. Đá th́ nặng, cát cũng nặng; Nhưng cơn tức giận của kẻ ngu dại c̣n nặng hơn cả hai.
4. Sự căm gan vốn hung dữ, và cơn giận như nước tràn ra; Nhưng ai đứng nổi trước sự ghen ghét?
5. Một lời quở trách tỏ tường Hơn là thương yêu giấu kín.
6. Bạn hữu làm cho thương tích, ấy bởi ḷng thành tín; C̣n sự hôn hít của kẻ ghen ghét lấy làm giả ngụy.
7. Kẻ no nê giày đạp tàng mật dưới chơn ḿnh; Song điều ǵ đắng cũng lấy làm ngọt cho kẻ đói khát.
8. Kẻ lưu lạc xa cách nơi ở của ḿnh, Giống như chim bay đây đó khỏi ổ nó vậy.
9. Dầu và thuốc thơm làm khoan khoái linh hồn; Lời khuyên do ḷng bạn hữu ra cũng êm dịu dường ấy.
10. Chớ ĺa bạn ḿnh, hay là bạn của cha ḿnh; Trong ngày hoạn nạn chớ đi đến nhà anh em ḿnh: Một người xóm giềng gần c̣n hơn anh em xa.
11. Hỡi con, khá khôn ngoan, và làm vui ḷng cha, Để cha có thế đáp lại cùng kẻ nào sỉ nhục cha.
12. Người khôn khéo thấy trước sự tai hại, bèn lo ẩn núp ḿnh; C̣n kẻ ngu muội cứ đi qua, và phải mang lấy tai vạ.
13. Hăy lấy áo của người, v́ người đă bảo lănh cho kẻ lạ; Khá buộc người một của cầm, v́ người đă đáp thế cho người dâm phụ.
14. Kẻ nào chổi dậy sớm chúc phước lớn tiếng cho bạn hữu ḿnh, Người ta sẽ kể điều đó là sự rủa sả.
15. Một máng xối giột luôn luôn trong ngày mưa lớn, Và một người đờn bà hay tranh cạnh, cả hai đều y như nhau.
16. Ai muốn ngăn giữ nàng, khác nào ngăn giữ gió, Và như tay hữu cầm lấy dầu vậy.
17. Sắt mài nhọn sắt. Cũng vậy người bổ dưỡng diện mạo bạn hữu ḿnh.
18. Ai săn sóc cây vả, sẽ ăn trái nó; Và kẻ nào hầu chủ ḿnh ắt được tôn trọng.
19. Mặt dọi mặt trong nước thế nào, Ḷng người đối với người cũng thế ấy.
20. Con mắt loài người chẳng hề chán, Cũng như âm phủ và vực sâu không hề đầy vậy.
21. Ḷ thử bạc, dót thử vàng; C̣n sự khen ngợi thử loài người.
22. Dầu con dùng chầy giă mà giă kẻ ngu dại trong cối Chung lộn với gạo, Th́ sự điên dại nó cũng không ĺa khỏi nó.
23. Hăy rán biết cảnh trạng bầy chiên con, Và lo săn sóc các đoàn ḅ của con;
24. V́ sự giàu có không lưu tồn măi măi, Và mũ triều thiên há c̣n đến đời đời sao?
25. Cỏ khô đă mất đi, cỏ non bèn mọc ra, Và người ta thâu nhập rau cỏ núi.
26. Lông chiên con dùng làm áo xống cho con, Giá dê đực dùng mua đồng ruộng.
27. Sữa dê có đủ làm đồ ăn cho con, Cho người nhà con, và đặng nuôi lấy các con đ̣i của con.

Châm-Ngôn 28    chọn đoạn khác

1. Kẻ ác chạy trốn dầu không ai đuổi theo; Nhưng người công b́nh mănh dơng như một sư tử.
2. Tại v́ xứ phạm tội ác nên có vua chúa nhiều; Nhưng nhờ người thông sáng có trí hiểu biết, Sự vững vàng của nước sẽ con lâu dài.
3. Người nghèo hiếp kẻ khó khăn, Khác nào trận mưa quét sạch thực vật.
4. Kẻ bỏ luật pháp ngợi khen kẻ ác; C̣n người giữ luật pháp chiến đấu cùng chúng nó.
5. Kẻ buông ḿnh vào sự ác chẳng hiểu sự công b́nh; Nhưng ai t́m cầu Đức Giê-hô-va hiểu biết mọi sự.
6. Thà người nghèo khổ ăn ở cách thanh liêm, C̣n hơn là kẻ giàu có theo được tà vạy.
7. Ai giữ luật pháp là con trai khôn ngoan; C̣n ai kết bạn với kẻ hoang đàng làm hổ ngươi cho cha ḿnh.
8. Kẻ nào nhờ lời và sự ăn lời quá phép mà làm cho của cải ḿnh thêm lên, Tất chứa để dành của ấy cho người có ḷng thương xót kẻ nghèo khổ.
9. Người nào xây tai không khứng nghe luật pháp, Lời cầu nguyện người ấy cũng là một sự gớm ghiếc.
10. Kẻ nào làm cho người ngay thẳng lầm lạc trong đường xấu xa, Chánh kẻ đó sẽ sa vào hố của ḿnh đă đào; Nhưng người trọn vẹn được hưởng phần phước lành.
11. Người giàu tự nghĩ ḿnh là khôn ngoan; Nhưng kẻ nghèo có sự thông sáng ḍ xét người.
12. Khi người công b́nh thắng hơn, th́ có sự vinh hiển lớn; C̣n lúc kẻ gian ác dấy lên, th́ người ta đều đi ẩn trốn.
13. Người nào giấu tội lỗi ḿnh sẽ không được may mắn; Nhưng ai xưng nó ra và ĺa bỏ nó sẽ được thương xót.
14. Người nào hằng kính sợ luôn luôn lấy làm có phước thay; C̣n ai cứng ḷng ḿnh sẽ sa vào tai nạn.
15. Một vua gian ác cai trị dân nghèo khổ, Khác nào sư tử gầm hét, và gấu đuổi theo mồi.
16. Quan trưởng thiếu trí hiểu cũng hà hiếp người ta nhiều; Nhưng người ghét sự hà tiện sẽ được trường thọ.
17. Kẻ mắc tội đổ huyết của người nào Sẽ trốn đến mồ mả; chớ có ai ngăn cản nó!
18. Ai ăn ở cách ngay thẳng sẽ được cứu rỗi; C̣n ai đi theo hai lối cách cong vạy sẽ sa vào một trong hai lối ấy.
19. Kẻ nào cày ruộng ḿnh sẽ ăn bánh no nê; C̣n ai theo kẻ biếng nhác sẽ được đầy sự nghèo khổ.
20. Người thành thực sẽ được phước lành nhiều; C̣n kẻ nào vội làm cho giàu ắt sẽ chẳng khỏi bị phạt.
21. Tây vị người lấy làm chẳng tốt; Dầu v́ một miếng bánh, người cũng phạm tội.
22. Người nào có mắt tham, vội ham kiếm của cải, Chẳng biết rằng sự thiếu thốn sẽ lâm vào ḿnh nó.
23. Ai quở trách người nào, về sau sẽ được ơn Hơn là kẻ lấy lưỡi mà dua nịnh.
24. Kẻ nào ăn cắp của cha hay mẹ ḿnh, Và nói rằng: Chẳng phải là phạm tội đâu, Kẻ ấy đồng bạn với kẻ phá phách.
25. Người nào có ḷng kiêu ngạo giục sự tranh cạnh; Nhưng kẻ nào tin cậy Đức Giê-hô-va sẽ được no nê.
26. Kẻ nào tin cậy nơi ḷng ḿnh là kẻ ngu muội; C̣n ai ăn ở cách khôn ngoan sẽ được cứu rỗi.
27. Ai cho người nghèo sẽ không thiếu thốn; C̣n ai xây mắt khỏi đi ắt sẽ bị nhiều sự rủa sả.
28. Khi kẻ ác dấy lên, người ta đều ẩn trốn; Nhưng khi chúng nó hư mất đi, người công b́nh bèn thêm nhiều lên.

Châm-Ngôn 29    chọn đoạn khác

1. Người nào bị quở trách thường, lại cứng cổ ḿnh, Sẽ bị bại hoại th́nh ĺnh, không phương cứu chữa.
2. Khi người công b́nh thêm nhiều lên, th́ dân sự vui mừng; Nhưng khi kẻ ác cai trị, dân sự lại rên siết.
3. Người ưa mến sự khôn ngoan làm cho cha ḿnh được vui vẻ; C̣n kẻ kết bạn với người kỵ nữ phá tan của cải ḿnh.
4. Vua nhờ sự công b́nh mà làm nước ḿnh vững bền; Nhưng ai lănh của hối lộ hủy hoại nó.
5. Người nào dua nịnh kẻ lân cận ḿnh, Giăng lưới trước bước người.
6. Trong tội lỗi của kẻ ác có một cái bẫy, Nhưng người công b́nh ca hát mừng rỡ.
7. Người công b́nh xét cho biết duyên cớ của kẻ nghèo khổ; C̣n kẻ ác không có trí hiểu để biết đến.
8. Kẻ nhạo báng châm lửa cho thành thiêu cháy; Nhưng người khôn ngoan làm nguôi cơn giận.
9. Nếu người khôn ngoan tranh luận với kẻ ngu muội, Dầu người giận hay cười, cũng chẳng an ḥa được.
10. Kẻ làm đổ huyết ghét người trọn vẹn; Nhưng người ngay thẳng bảo tồn mạng sống người.
11. Kẻ ngu muội tỏ ra sự nóng giận ḿnh; Nhưng người khôn ngoan nguôi lấp nó và cầm giữ nó lại.
12. Nếu vua lắng tai nghe lời giả dối, Th́ các tôi tớ người trở nên gian ác.
13. Kẻ nghèo khổ và người hà hiếp đều gặp nhau; Đức Giê-hô-va làm sáng mắt cho cả hai.
14. Vua nào theo sự chơn thật mà xét đoán kẻ nghèo khổ, Ngôi người sẽ được vững bền đời đời.
15. Roi vọt và sự quở trách ban cho sự khôn ngoan; C̣n con trẻ phóng túng làm mất cỡ cho mị ḿnh.
16. Khi kẻ ác thêm, th́ tội lỗi cũng thêm; Nhưng người công b́nh sẽ thấy sự sa ngă chúng nó,
17. Hăy sửa phạt con người, th́ nó sẽ ban sự an tịnh cho người, Và làm cho linh hồn người được khoái lạc.
18. Đâu thiếu sự mặc thị, dân sự bèn phóng tứ; Nhưng ai giữ ǵn luật pháp lấy làm có phước thay!
19. Chẳng phải bởi lời nói mà sửa trị kẻ làm tội; V́ dầu nó hiểu biết, nó cũng không vâng theo.
20. Con có thấy kẻ hốp tốp trong lời nói ḿnh chăng? Một kẻ ngu muội c̣n có sự trông cậy hơn hắn.
21. Người nào dung dưỡng kẻ tôi tớ ḿnh từ thuở nhỏ, Ngày sau sẽ thấy nó thành con trai của nhà.
22. Người hay giận gây ra điều tranh cạnh; Và kẻ căm gan phạm tội nhiều thay.
23. Sự kiêu ngạo của người sẽ làm hạ người xuống; Nhưng ai có ḷng khiêm nhượng sẽ được tôn vinh.
24. Kẻ nào chia phần với tay ăn trộm ghét linh hồn ḿnh; Nó nghe lời thế, mà không tỏ điều ǵ ra.
25. Sự sợ loài người gài bẫy; Nhưng ai nhờ cậy Đức Giê-hô-va được yên ổn vô sự.
26. Nhiều kẻ cầu ơn vua; Song sự lư đoán của người nào do nơi Đức Giê-hô-va mà đến.
27. Kẻ gian tà lấy làm gớm ghiếc cho người công b́nh; Và người ăn ở ngay thẳng lấy làm gớm ghiếc cho kẻ gian ác.

Châm-Ngôn 30    chọn đoạn khác

1. Lời của A-gu-rơ, con trai Gia-kê, Châm ngôn mà người ấy nói ra cho Y-thi-ên và U-canh.
2. Quả thật ta là ngu muội hơn ai hết, Ta không có thông sáng bằng một người.
3. Ta không học được sự khôn ngoan, Và chẳng có được sự tri thức của Đấng Thánh.
4. Ai đă lên trời, rồi lại xuống? Ai đă góp gió trong ḷng tay ḿnh? Ai đă bọc nước trong áo ḿnh? Ai lập các giới hạn của đất? Danh người là chi, và tên con trai người là ǵ? Nếu người biết, hăy nói đi.
5. Các lời của Đức Chúa Trời đều đă thét luyện: Ngài là cái thuẫn đỡ cho người nương cậy nơi Ngài.
6. Chớ thêm chi vào các lời Ngài. E Ngài quở trách ngươi, và ngươi bị cầm nói dối chăng.
7. Tôi có cầu Chúa hai điều; Xin chớ từ chối trước khi tôi thác:
8. Xin dan xa khỏi tôi sự lường gạt và lời dối trá; Chớ cho tôi nghèo khổ, hoặc sự giàu sang; Hăy nuôi tôi đủ vật thực cần dùng,
9. E khi nó đủ, tôi từ chối Chúa, Mà rằng: Đức Giê-hô-va là ai? Và lại kẻo e tôi bị nghèo khổ, ăn trộm cắp, Và làm ô danh của Đức Chúa Trời tôi chăng.
10. Chớ phao vu kẻ tôi tớ cho chủ nó, E nó rủa sả ngươi, và ngươi mắc tội chăng.
11. Có một ḍng dơi rủa sả cha ḿnh, Cũng không chúc phước cho mẹ ḿnh.
12. Có một ḍng dơi tư tưởng ḿnh thánh sạch, Song chưa được rửa sạch nhơ bởn ḿnh.
13. Có một ḍng dơi bộ mặt kiêu hănh thay, Mí mắt giương cao dường nào!
14. Có một ḍng dơi nanh tợ gươm, Hàm răng như dao, Đặng cắn xé những người khó khăn khỏi đất, Và những kẻ nghèo khổ khỏi loài người.
15. Con đỉa có hai con gái, nói rằng: Hăy cho! hăy cho! Có ba sự chẳng hề no đủ, Và bốn điều chẳng nói rằng: Thôi, đủ!
16. Tức là âm phủ, người đờn bà son sẻ, Đất không no đủ nước, Và lửa mà chẳng hề nói: Đủ rồi!
17. Con mắt nhạo báng cha ḿnh, Khinh sự vâng lời đối với mẹ ḿnh, Các con quạ của trũng sẽ móc mắt ấy, Và các chim ưng con sẽ ăn nó đi.
18. Có ba việc lấy làm diệu kỳ cho ta, Và bốn điều mà ta chẳng biết được:
19. Là đường chim ưng bay trên trời; Lối con rắn ḅ trên ḥn đá; Lằn tàu chạy giữa biển, Và đường người nam giao hợp với người nữ.
20. Tánh nết người kỵ nữ cũng vậy: Nàng ăn, rồi nàng lau miệng, Và nói rằng: Tôi có phạm tội ác đâu.
21. Có ba vật làm cho trái đất rúng động, Và bốn điều, nó chẳng chịu nổi được:
22. Là tôi tớ khi được tức vị vua; Kẻ ngu muội khi được no nê đồ ăn;
23. Người đờn bà đáng ghét khi lấy chồng, Và con đ̣i khi kế nghiệp bà chủ ḿnh.
24. Có bốn vật nhỏ mọn trên trái đất, Song vốn rất khôn ngoan:
25. Con kiến dầu là loại yếu hèn, Lo sắm sẵn vật thực ḿnh trong mùa hạ;
26. Con thỏ rừng dầu là loại không sức lực, Đóng cư sở ḿnh trong ḥn đá;
27. Loài cào cào dầu không có vua chúa, Bay ra có từng đám;
28. Con thằn lằn mà người ta lấy tay bắt được, Vẫn ở trong đền vua.
29. Có ba vật điệu đi tốt đẹp, Và bốn vật nước bước xem sang trọng:
30. Sư tử, mạnh hơn hết trong các loài vật, Chẳng lui lại trước mặt loài nào cả;
31. Con ngựa hăng thắng tử tế, con dê đực, Và vua không ai đối địch được.
32. Nếu người có làm ngu dại mà tự cao kiêu ngạo, Và nếu người có ác tưởng, hăy đặt tay che miệng ḿnh.
33. V́ ép sữa làm ra mỡ sữa, Và đánh đập lỗ mũi bèn làm cho phun máu; Cũng vậy trêu chọn giận sanh ra điều tranh cạnh.

Châm-Ngôn 31    chọn đoạn khác

1. Lời của vua Lê-mu-ê, Các châm ngôn mà mẹ người dạy cho người.
2. Hỡi con ta sẽ nói ǵ? Hỡi con của thai ta, ta phải nói chi? Hỡi con của sự khấn nguyện ta, ta nên nói điều ǵ với con?
3. Chớ phó sức lực con cho người đờn bà, Đừng ở theo con đường gây cho vua chúa bị bại hoại.
4. Hỡi Lê-mu-ên, chẳng xứng hiệp cho các vua, Chẳng xứng hiệp cho các vua uống rượu, Hay là cho các quan trưởng nói rằng: Vật uống say ở đâu?
5. E chúng uống, quên luật pháp, Và làm hư sự xét đoán của người khốn khổ chăng.
6. Hăy ban vật uống say cho người gần chết, Và rượu cho người có ḷng bị cay đắng:
7. Họ hăy uống, và quên nỗi nghèo khổ ḿnh, Chẳng nhớ đến điều cực nhọc của ḿnh nữa.
8. Hăy mở miệng ḿnh binh kẻ câm, Và duyên cớ của các người bị để bỏ.
9. Khá mở miệng con, xét đoán cách công b́nh, Và phân xử phải nghĩa cho người buồn thảm và nghèo nàn.
10. Một người nữ tài đức ai sẽ t́m được? Giá trị nàng trổi hơn châu ngọc.
11. Ḷng người chồng tin cậy nơi nàng, Người sẽ chẳng thiếu huê lợi.
12. Trọn đời nàng làm cho chồng được ích lợi, Chớ chẳng hề sự tổn hại.
13. Nàng lo t́m lông chiên và gai sợi, Lạc ư lấy tay ḿnh mà làm công việc.
14. Nàng giống như các chiếc tàu buôn bán, Ở từ chỗ xa chở bành ḿnh về.
15. Nàng thúc đẩy khi trời c̣n tối, Phát vật thực cho người nhà ḿnh, Và cắt công việc cho các tớ gái ḿnh.
16. Nàng tưởng đến một đồng ruộng, bèn mua nó được; Nhờ hoa lợi của hai tay ḿnh, nàng trồng một vườn nho.
17. Nàng thắt lưng bằng sức lực, Và làm hai cánh tay ḿnh ra mạnh mẽ.
18. Nàng cảm thấy công việc ḿnh được ích lợi; Ban đêm đèn nàng chẳng tắt.
19. Nàng đặt tay vào con quay, Và các ngón tay nàng cầm con cúi.
20. Nàng mở đưa tay ra giúp kẻ khó khăn, Giơ tay ḿnh lên tiếp người nghèo khổ.
21. Nàng không sợ người nhà ḿnh bị giá tuyết, V́ cả nhà đều mặc áo bằng lông chiên đỏ sặm.
22. Nàng làm lấy những chăn mền; Áo xống nàng đều bằng vải gai mịn màu đỏ điều.
23. Tại nơi cửa thành chồng nàng được chúng biết, Khi ngồi chung với các trưởng lăo của xứ.
24. Nàng chế áo lót và bán nó; Cũng giao đai lưng cho con buôn.
25. Nàng mặc lấy sức lực và oai phong, Và khi tưởng đến buổi sau, bèn vui cười.
26. Nàng mở miệng ra cách khôn ngoan, Phép tắc nhơn từ ở nơi lưỡi nàng.
27. Nàng coi sóc đường lối của nhà ḿnh, Không hề ăn bánh của sự biếng nhác.
28. Con cái nàng chổi dậy, chúc nàng được phước; Chồng nàng cũng chổi dậy, và khen ngợi nàng rằng:
29. Có nhiều người con gái làm lụng cách tài đức, Nhưng nàng trổi hơn hết thảy.
30. Duyên là giả dối, sắc lại hư không; Nhưng người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi.
31. Hăy ban cho nàng bông trái của tay nàng; Khá để các công việc nàng ngợi khen nàng tại trong cửa thành.