Mục Lục

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]

A-mốt 1    chọn đoạn khác

1. Lời của A-mốt, người trong bọn chăn ở Thê-cô-a, là lời đă được soi dẫn cho người về Y-sơ-ra-ên, đang đời Ô-xia, vua Giu-đa, và đang đời Giê-rô-bô-am, con trai Giô-ách, vua Y-sơ-ra-ên, hai năm trước cơn động đất.
2. Người nói rằng: Đức Giê-hô-va sẽ gầm thét từ Si-ôn. Ngài làm cho vang tiếng ḿnh ra từ Giê-ru-sa-lem. Những đồng cỏ của kẻ chăn chiên sẽ thảm sầu, chót núi Cạt-mên sẽ khô héo.
3. Đức Giê-hô-va phán như vầy: Bởi cớ tội ác của Đa-mách đến gấp ba gấp bốn lần, nên ta không xây bỏ án phạt khỏi nó, v́ chúng nó đă lấy đồ đập lúa bằng sắt mà đập Ga-la-át.
4. Ta sẽ sai lửa đến trong nhà Ha-xa-ên, đặng thiêu nuốt đền đài của Bên-Ha-đát.
5. Ta sẽ bẻ găy then của Đa-mách; ta sẽ dứt dân cư khỏi trũng A-ven, và kẻ cầm cây trượng khỏi nhà Ê-đen; c̣n dân sự Sy-ri sẽ bị đày qua Ki-rơ làm phu tù, Đức Giê-hô-va phán vậy.
6. Đức Giê-hô-va phán như vầy: Bởi cớ tội ác của Ga-xa đến gấp ba gấp bốn lần, nên ta không xây bỏ án phạt khỏi nó; v́ chúng nó đă đem hết dân sự đi làm phu tù mà nộp cho Ê-đôm.
7. Ta sẽ sai lửa đến trên vách thành Ga-xa, nó sẽ thiêu nuốt những đền đài nó.
8. Ta sẽ dứt dân cư khỏi Ách-đốt và kẻ cầm cây trượng khỏi Ách-ca-lôn. Ta sẽ trở tay ta nghịch cùng Éc-rôn; và phần sót lại của người Phi-li-tin sẽ chết, Chúa Giê-hô-va phán vậy.
9. Đức Giê-hô-va phán như vầy: Bởi cớ tội ác của Ty-rơ đến gấp ba gấp bốn lần, nên ta không xây bỏ án phạt khỏi nó; v́ chúng nó đă nộp hết dân sự cho Ê-đôm, chẳng hề nhớ đến sự giao ước anh em.
10. Ta sẽ sai lửa đến trên vách thành Ty-rơ, nó sẽ thiêu nuốt những đền đài nó.
11. Đức Giê-hô-va phán như vầy: Bởi cớ tội ác của Ê-đôm đến gấp ba gấp bốn lần, nên ta không xây bỏ án phạt khỏi nó; v́ nó đă dùng gươm đuổi theo anh em ḿnh, bẻ cả ḷng thương xót, và cơn giận nó cứ cắn xé không thôi, nuôi sự thạnh nộ đời đời.
12. Ta sẽ sai lửa đến trên Thê-man, nó sẽ thiêu nuốt những đền đài của Bốt-ra.
13. Đức Giê-hô-va phán như vầy: Bởi cớ tội ác của con cái Am-môn đến gấp ba gấp bốn lần, nên ta không xây bỏ án phạt khỏi nó, v́ chúng nó đă mổ bụng đờn bà chửa của Ga-la-át đặng mở rộng bờ cơi ḿnh.
14. Ta sẽ thắp lửa trong vách thành Ráp-ba, nó sẽ thiêu nuốt những đền đài nó giữa tiếng kêu giặc giă trong ngày chiến trận, giữa cơn gió lốc trong ngày băo táp.
15. Vua chúng nó cùng các quan trưởng sẽ đi làm phu tù cùng nhau, Đức Giê-hô-va phán vậy.

A-mốt 2    chọn đoạn khác

1. Đức Giê-hô-va phán như vầy: Bởi cớ tội ác của Mô-áp đến gấp ba gấp bốn lần, nên ta không xây bỏ án phạt khỏi nó; v́ nó đă đốt hài cốt của vua Ê-đôm đặng làm ra vôi.
2. Ta sẽ sai lửa đến trên Mô-áp, nó sẽ thiêu nuốt đền đài của Kê-ri-giốt. Mô-áp sẽ chết trong sự ồn ào, giữa tiếng kêu, khi tiếng kèn thổi.
3. Ta sẽ dứt quan xét khỏi giữa nó, và giết hết thảy các quan trưởng nó với nó, Đức Giê-hô-va phán vậy.
4. Đức Giê-hô-va phán như vầy: Bởi cớ tội ác của Giu-đa đến gấp ba gấp bốn lần, nên ta không xây bỏ án phạt khỏi nó; v́ chúng nó đă bỏ luật pháp của Đức Giê-hô-va và không vâng theo lệ luật Ngài, những sự giả dối mà tổ phụ chúng nó đă theo, làm lầm lạc chúng nó.
5. Ta sẽ sai lửa đến trên Giu-đa, nó sẽ thiêu nuốt những đền đài của Giê-ru-sa-lem.
6. Đức Giê-hô-va phán như vầy: Bởi cớ tội ác của Y-sơ-ra-ên đến gấp ba gấp bốn lần, nên ta không xây bỏ án phạt khỏi nó; v́ chúng nó đă bán người công b́nh lấy bạc, bán kẻ nghèo lấy một đôi dép.
7. Chúng nó cũng tham cả đến bụi đất trên đầu người nghèo khó, và làm cong đường của kẻ nhu ḿ. Con và cha cùng đến chung một đứa gái, như vậy làm cho ô danh thánh ta.
8. Chúng nó nằm gần mỗi bàn thờ, trên những áo xống đă nhận làm của tin, và uống rượu của kẻ phải phạt trong miếu thần chúng nó.
9. Dầu vậy, chính ta đă tuyệt diệt người A-mô-rít trước mặt chúng nó, là thứ người cao bằng cây bách và mạnh như cây dẻ bộp. Ta đă diệt những trái nó ở trên và những rễ nó ở dưới.
10. Ta cũng đă đem các ngươi lên khỏi đất Ê-díp-tô, và dắt các ngươi trong đồng vắng trải bốn mươi năm, hầu cho các ngươi được đất của người A-mô-rít làm sản nghiệp.
11. Ta đă dấy mấy kẻ tiên tri lên trong ṿng con trai các ngươi, và dấy mấy người Na-xi-rê lên trong ṿng bọn trai trẻ các ngươi. Đức Giê-hô-va phán: Hỡi con cái Y-sơ-ra-ên, chẳng phải vậy sao?
12. Nhưng các ngươi đă cho các người Na-xi-rê uống rượu, và cấm các kẻ tiên tri rằng: Chớ nói tiên tri!
13. Nầy, ta sẽ chận ép các ngươi trong nơi các ngươi cũng như cái xe đầy những lúa bó chận ép.
14. Người lẹ làng sẽ không thể trốn được; người mạnh mẽ sẽ không bổ sức cho ḿnh nữa, và người bạo dạn sẽ chẳng cứu được mạng sống ḿnh.
15. Kẻ giương cung sẽ chẳng đứng vững được; kẻ có chơn lẹ làng sẽ chẳng lánh khỏi được; người cỡi ngựa sẽ khí huyết cứu ḿnh;
16. và kẻ bạo gan trong những người mạnh mẽ sẽ ở trần mà trốn trong ngày đó, Đức Giê-hô-va phán vậy.

A-mốt 3    chọn đoạn khác

1. Hỡi con cái Y-sơ-ra-ên, hăy nghe lời nầy, là lời Đức Giê-hô-va phán nghịch cùng các ngươi, tức là nghịch cùng cả họ hàng mà ta đă đem lên khỏi đất Ê-díp-tô.
2. Ta đă biết chỉ một ḿnh các ngươi trong mọi họ hàng trên đất; vậy nên ta sẽ thăm phạt các ngươi v́ mọi sự gian ác các ngươi.
3. Nếu hai người không đồng ư với nhau, th́ há cùng đi chung được sao?
4. Nếu sư tử không bắt được mồi, th́ há có gầm thét trong rừng sao? Sư tử con nếu không bắt được ǵ, th́ há có làm vang những tiếng kêu từ nơi sâu của hang nó sao?
5. Con chim, nếu chẳng có bẫy gài để bắt nó, th́ nó há sa vào trong lưới giăng ra trên đất sao? Bằng chẳng bắt được ǵ th́ lưới há có dựt lên khỏi đất?
6. Kèn thổi trong thành th́ dân sự há chẳng sợ sao? Sự tai vạ há có xảy ra cho một thành kia nếu mà Đức Giê-hô-va chẳng làm?
7. Cũng vậy, Chúa Giê-hô-va chẳng có làm một việc ǵ mà Ngài chưa tỏ sự kín nhiệm Ngài ra trước cho tôi tớ Ngài, là các Đấng tiên tri.
8. Khi sư tử gầm thét, th́ ai mà chẳng sợ? Khi Chúa Giê-hô-va đă phán dạy, th́ ai mà chẳng nói tiên tri?
9. Hăy rao truyền ra trong các đền đài Ách-đốt và trong các đền đài của đất Ê-díp-tô, và nói rằng: Các ngươi khá nhóm lại trên các núi của Sa-ma-ri; hăy xem nhiều sự rối loạn lớn lao ở đó, và những sự bạo ngược giữa nó.
10. Đức Giê-hô-va phán: Chúng nó không biết làm sự ngay thẳng; chúng nó chất chứa của hung dữ và cướp dựt ở trong các đền đài ḿnh.
11. Vậy nên Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Nầy, kẻ nghịch sẽ đến vây bọc đất nầy; nó cất mất sức mạnh ngươi, và những đền đài ngươi sẽ bị cướp phá.
12. Đức Giê-hô-va phán như vầy: Như kẻ chăn chiên chỉ gỡ được hai gị hay một tai ra khỏi họng sư tử, th́ những con cái Y-sơ-ra-ên, là những kẻ ngồi tại Sa-ma-ri nơi góc giường và trên thảm của Đa-mách, cũng sẽ được cứu cách như vậy.
13. Chúa Giê-hô-va, Đức Chúa Trời vạn quân phán rằng: Hăy nghe, và làm chứng nghịch cùng nhà Gia-cốp.
14. Đến ngày mà ta sẽ thăm phạt Y-sơ-ra-ên về tội lỗi nó, ta cũng sẽ thăm phạt các bàn thờ của Bê-tên; những sừng của bàn thờ sẽ bị chặt và rơi xuống đất.
15. Bấy giờ ta sẽ đánh nhà mùa đông và nhà mùa hạ; những nhà bằng ngà voi sẽ bị phá, và những nhà lớn sẽ bị hủy diệt, Đức Giê-hô-va phán vậy.

A-mốt 4    chọn đoạn khác

1. Hỡi những ḅ cái của Ba-san hăy nghe, bay ở trên núi của Sa-ma-ri; hiếp đáp kẻ nghèo nàn, hành hạ kẻ thiếu thốn, nói cùng chúa chúng nó rằng: Hăy đem đến, chúng ta cùng uống!
2. Chúa Giê-hô-va đă dùng sự thánh khiết Ngài mà thề rằng: Nầy, những ngày sẽ đến trên các ngươi, người ta sẽ dùng móc bắt lấy các ngươi, dân sót lại của các ngươi sẽ bị bắt lấy bởi những lưỡi câu.
3. Các ngươi sẽ đi ra bởi những nơi sứt mẻ, mỗi người đi thẳng trước mặt ḿnh, và các ngươi sẽ ném ḿnh vào Ha-môn, Đức Giê-hô-va phán vậy.
4. Hăy đi đến Bê-tên, và phạm tội; hăy đi đến Ghinh-ganh, và phạm tội thêm! Mỗi buổi sáng hăy đem của lễ ḿnh đến, và cứ ba ngày th́ dâng các phần mười của các ngươi!
5. Hăy đốt của lễ thù ân có men; hăy rao ra những của lễ lạc hiến; hăy làm cho thiên hạ biết; hỡi con cái Y-sơ-ra-ên, v́ các ngươi ưa thích điều đó, Chúa Giê-hô-va phán vậy.
6. C̣n như ta, ta đă làm cho răng các ngươi nên sạch trong mọi thành các ngươi, và làm cho thiếu bánh trong mọi nơi các ngươi ở. Đức Giê-hô-va phán: Dầu vậy các ngươi cũng không trở lại cùng ta!
7. Ta cũng đă không xuống mưa cho các ngươi trong ba tháng trước mùa gặt; ta đă mưa trên thành nầy và không mưa trên thành khác. Ruộng nầy đă được mưa, c̣n ruộng kia không được nhuận tưới th́ khô héo.
8. Dường ấy, người trong hai hoặc ba thành đi đến một thành đặng uống nước, mà không t́m đến cho đỡ khát. Nhưng các ngươi không trở về cùng ta, Đức Giê-hô-va phán vậy.
9. Ta đă dùng gió nóng và sâu lúa mà đánh các ngươi. Có nhiều vườn rau, vườn nho, cây vả, cây ô-li-ve của các ngươi đă bị sâu keo cắn phá. Nhưng các ngươi chẳng trở về cùng ta, Đức Giê-hô-va phán vậy.
10. Ta đă khiến ôn dịch đến trong các ngươi, cũng như trong Ê-díp-tô. Ta đă dùng gươm giết chết những kẻ trai trẻ của các ngươi, và những ngựa của các ngươi đă bị đem đi. Ta đă làm cho mùi hôi hám từ trong trại quân các ngươi bay lên lỗ mũi các ngươi. Nhưng các ngươi chẳng trở về cùng ta, Đức Giê-hô-va phán vậy.
11. Ta đă lật đổ giữa các ngươi, như Đức Chúa Trời đă lập đổ Sô-đôm và Gô-mô-rơ, và các ngươi đă như cái que rút ra khỏi lửa. Nhưng các ngươi chẳng trở về cùng ta, Giê-hô-va phán vậy.
12. Hỡi Y-sơ-ra-ên, vậy nên ta sẽ đăi ngươi dường ấy; hỡi Y-sơ-ra-ên, v́ ta sẽ đăi ngươi dường ấy, nên ngươi khá sửa soạn mà gặp Đức Chúa Trời ngươi.
13. Thật, ấy là Ngài đă làm nên các núi và dựng nên gió. Ấy là Ngài làm cho người ta biết ư tưởng riêng của ḿnh, đổi ban mai ra tối tăm, và bước đi trên những chỗ cao trên đất. Danh Ngài là Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân.

A-mốt 5    chọn đoạn khác

1. Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, hăy nghe lời nầy, là bài ca thương mà ta sẽ làm về các ngươi!
2. Gái đồng trinh của Y-sơ-ra-ên đă ngă xuống, sẽ không dậy nữa; nó đă bị ném bỏ trên đất nó, mà không ai đỡ dậy.
3. V́ Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Thành nào ra một ngàn quân, chỉ c̣n có một trăm; thành nào dấy lên một trăm người, chỉ c̣n có mười người trong nhà Y-sơ-ra-ên sót lại.
4. Đức Giê-hô-va phán cùng nhà Y-sơ-ra-ên như vầy: Hăy t́m kiếm ta, th́ các ngươi sẽ sống!
5. Chớ t́m kiếm Bê-tên, chớ vào trong Ghinh-ganh, đừng đi đến Bê-e-Sê-ba. V́ Ghinh-ganh sẽ bị đày, Bê-tên sẽ trở nên một nơi đổ nát.
6. Hăy t́m kiếm Đức Giê-hô-va, th́ các ngươi sẽ sống; bằng chẳng vậy, Ngài sẽ như một ngọn lửa thiêu đốt hừng lên trong nhà Giô-sép, ở Bê-tên không ai có thể tắt được.
7. Các ngươi đổi sự ngay thẳng ra ngải cứu, và ném sự công b́nh xuống đất!
8. Hăy t́m Đấng đă dựng nên những sao Rau và sao Cày; đổi bóng tối tăm ra ban mai, đổi ban ngày ra đêm thẳm, gọi nước biển mà đổ nó ra trên mặt đất: danh Ngài là Giê-hô-va.
9. Ấy chính Ngài làm cho kẻ mạnh th́nh ĺnh bị diệt vong, đến nỗi sự hủy hoại đến trên đồn lũy.
10. Chúng nó ghét người trách móc nơi cửa thành, và gớm ghiếc kể nói ngay thẳng.
11. V́ các ngươi hiếp đáp kẻ nghèo và đ̣i họ nộp thuế lúa ḿ, vậy nên những nhà bằng đá vuông nầy mà các ngươi đă xây nên, các ngươi sẽ không ở được. Các ngươi đă trồng những vườn nho ngon ngọt, nhưng sẽ không uống rượu nó.
12. V́ ta biết tội ác các ngươi nhiều là bao nhiêu, các ngươi là kẻ hiếp đáp người công b́nh, nhận lấy của hối lộ, ở nơi cửa thành làm cong lẽ thẳng của những kẻ nghèo.
13. Bởi đó cho nên, trong thời như thế, người khôn ngoan sẽ làm thinh; v́ là thời khốn nạn.
14. Hăy t́m điều lành và đừng t́m đều dữ, hầu cho các ngươi được sống, th́ Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân sẽ ở cùng ngươi, như các ngươi nói vậy.
15. Hăy ghét điều dữ mà ưa điều lành; hăy lập sự công b́nh nơi cửa thành. Của lễ Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân sẽ ra ơn cho những kẻ c̣n sót lại của Giô-sép!
16. Vậy nên, Chúa Giê-hô-va, Đức Chúa Trời vạn quân, phán như vầy: Trong mọi nơi phố trợ, người ta sẽ than khóc; trong mọi đường phố, người ta sẽ kêu la rằng: Hỡi ôi! Hỡi ôi! Người ta sẽ mời kẻ cày ruộng đến thảm sầu, và những kẻ giỏi than van đến kêu khóc.
17. Trong các vườn nho vang tiếng khóc than, v́ ta sẽ qua giữa ngươi, Đức Giê-hô-va phán vậy.
18. Khốn thay cho các ngươi là kẻ trông mong ngày của Đức Giê-hô-va! Các ngươi trông mong ngày của Đức Giê-hô-va làm ǵ? Ấy là ngày tối tăm, không phải là ngày ánh sáng.
19. Ví như một người tránh khỏi sư tử, lại gặp con gấu; hay là như kẻ vào trong nhà, dựa tay trên vách, bị rắn cắn nhằm.
20. Ngày của Đức Giê-hô-va há chẳng phải tối tăm, không sáng láng, và mù mịt, không chói lói hay sao?
21. Ta ghét; ta khinh dể những kỳ lễ của các ngươi; ta không đẹp ḷng về những hội trọng thể của các ngươi đâu.
22. Dầu các ngươi dâng những của lễ thiêu và của lễ chay cho ta, ta sẽ không nhận lấy; ta chẳng đoái xem những con thú mập về của lễ thù ân các ngươi.
23. Hăy làm cho tiếng của các bái hát các ngươi xa khỏi ta! Ta không khứng nghe tiếng đờn cầm của các ngươi.
24. Thà hăy làm cho sự chánh trực chảy xuống như nước, và sự công b́nh như sông lớn cuồn cuộn.
25. Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, các ngươi há chẳng từng dâng hi sinh và của lễ chay cho ta trong bốn mươi năm nơi đồng vắng sao?
26. Trái lại, các ngươi đă khiêng nhà tạm của vua ḿnh, khám của thần tượng ḿnh, và ngôi sao của thần các ngươi mà các ngươi đă làm cho ḿnh.
27. Vậy nên, ta sẽ làm cho các ngươi bị đày qua làm phu tù bên kia Đa-mách, Đức Giê-hô-va phán vậy, danh Ngài là Đức Chúa Trời vạn quân.

A-mốt 6    chọn đoạn khác

1. Khốn thay cho những kẻ ăn ở nể trong Si-ôn, và cho những kẻ tưởng ḿnh an ổn trên núi Sa-ma-ri! Khốn thay cho những kẻ sang trọng của các nước làm đầu, là những kẻ mà nhà Y-sơ-ra-ên về cùng!
2. Vậy hăy qua Ca-ne, và hăy xem; hăy đi từ đó đến thành Ha-mát lớn, đoạn xuống thành Gát của người Phi-li-tin. những thành ấy hát tốt hơn những nước nầy sao? Bờ cơi chúng nó há lớn hơn bờ cơi các ngươi sao?
3. Các ngươi làm cho ngày hoạn nạn xa ra, và làm cho ngôi bạo ngược gần lại!
4. Các ngươi nằm ngủ trên giường ngà và duỗi dài trên ghế dài ḿnh; ăn những chiên con chọn ra trong bầy và những ḅ con mập trong chuồng.
5. Thật, các ngươi hát bài bậy bạ họa theo đờn cầm, bày vẽ ra những đồ nhạc khí cho ḿnh như vua Đa-vít.
6. Các ngươi uống rượu trong những chén lớn, dùng dầu rất quí xức cho thơm ḿnh, mà không lo đến tai nạn của Giô-sép!
7. Vậy nên chúng nó sẽ bị bắt làm phu tù đầu nhứt trong những kẻ bị bắt, và bấy giờ sẽ dứt tiếng reo vui của những kẻ buông tuồng ấy!
8. Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời vạn quân phán rằng: Chúa Giê-hô-va đă chỉ ḿnh mà thề rằng: Ta gớm ghiếc sự kiêu ngạo của Gia-cốp, và ghét cung đền nó; vậy nên ta sẽ phó thành nầy cùng những vật chứa ở trong.
9. Nếu trong một nhà c̣n lại mười người, th́ chúng nó cũng sẽ chết hết.
10. Một người bà con gần là kẻ phải đốt xác chết, sẽ cất người lên để đem xương ra khỏi nhà; người ấy sẽ hỏi kẻ ở nhà trong rằng: C̣n có ai ở với ngươi không? Kẻ ấy đáp rằng: Không có ai hết! Bấy giờ người bà con nói rằng: Hăy im đi! chớ nói đến danh Đức Giê-hô-va!
11. V́, Đức Giê-hô-va truyền lịnh, nầy, nhà lớn sẽ bị ngă xuống mà đổ nát, nhà nhỏ sẽ bị tan ra từng mảnh.
12. Người ta há cho ngựa chạy trên vầng đá sao! Người ta há đem ḅ cày tại đó? Nhưng các ngươi đă đổi sự chánh trực làm cay đắng, và đổi trái công b́nh ra ngải cứu.
13. Các ngươi ưa thích sự hư không, và nói rằng: Há chẳng phải nhờ sức mạnh cẩu thả mà chúng ta đă được sừng sao?
14. Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân phán: Nầy, hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, ta sẽ dấy lên một nước nghịch cùng các ngươi, nó sẽ hà hiếp các ngươi, từ lối vào Ha-mát cho đến khe A-ra-ba.

A-mốt 7    chọn đoạn khác

1. Nầy là điều mà Chúa Giê-hô-va khiến ta xem thấy: Nầy, Ngài làm nên những cào cào trong lúc cỏ bắt đầu mọc lại; ấy là cỏ mọc lại sau các kỳ cắt cỏ của vua.
2. Khi cào cào đă cắn nuốt cỏ trong đất rồi, ta nói rằng: Hỡi Chúa Giê-hô-va, tôi cầu xin Ngài hăy tha thứ! Gia-cốp há có thể đứng được sao? v́ nó là nhỏ.
3. Đức Giê-hô-va bèn ăn năn về việc nầy. Đức Giê-hô-va phán rằng: Điều đó sẽ không xảy ra đâu.
4. Chúa Giê-hô-va cho ta xem thấy như sau nầy: Nầy, Chúa Giê-hô-va khiến lấy lửa mà chống trả. Lửa ấy thiêu nuốt vực lớn, đoạn hầu ăn nuốt đất.
5. Bấy giờ ta nói rằng: Hỡi Chúa Giê-hô-va, tôi cầu xin Ngài hăy thôi đi! Gia-cốp há có thể đứng được sao? v́ nó là nhỏ.
6. Đức Giê-hô-va bèn ăn năn việc nầy. Chúa Giê-hô-va phán rằng: Điều đó cũng sẽ không xảy đến.
7. Ngài bèn cho ta xem thấy như sau nầy: Nầy, Chúa đứng trên một bức tường thẳng nảy mực, và tay Ngài cầm một dây chuẩn mực.
8. Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: A-mốt, ngươi thấy ǵ? Ta thưa rằng: Một dây chuẩn mực. Chúa bèn phán: Nầy, ta sẽ đặt dây chuẩn mực giữa dân Y-sơ-ra-ên ta; ta sẽ không c̣n đi qua nó nữa.
9. Các nơi cao của Y-sác sẽ bị hoang vu, các nơi thánh của Y-sơ-ra-ên sẽ bị hủy phá, và ta sẽ dấy lên dùng gươm đánh nhà Giê-rô-bô-am.
10. Bấy giờ, A-ma-xia, thầy tế lễ của Bê-tên, khiến nói cùng Giê-rô-bô-am là vua Y-sơ-ra-ên rằng: A-mốt tập lập nghịch cùng vua, ở giữa nhà Y-sơ-ra-ên; đất chẳng chịu nổi mọi lời của nó.
11. Thật vậy, nầy, A-mốt nói rằng: Giê-rô-bô-am sẽ chết bởi gươm, và Y-sơ-ra-ên chắc sẽ bị đày đi làm phu tù khỏi đất ḿnh!
12. A-ma-xia nói cùng A-mốt rằng: Hỡi kẻ tiên kiến, khá đi khỏi đây. Hăy trốn trong đất Giu-đa, tại đó ăn bánh và nói tiên tri.
13. Nhưng chớ cứ nói tiên tri tại Bê-tên nữa; v́ ấy là một nơi thánh của vua, và ấy là nhà vua.
14. A-mốt trả lời cho A-ma-xia rằng: Ta không phải là đấng tiên tri, cũng không phải con đấng tiên tri; nhưng ta là một kẻ chăn, sửa soạn những cây vả rừng.
15. Đức Giê-hô-va đă bắt lấy ta từ sau bầy, và Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: Hăy đi nói tiên tri cho dân Y-sơ-ra-ên ta.
16. Vả, hăy nghe lời của Đức Giê-hô-va: Ngươi nói rằng: Chớ nói tiên tri nghịch cùng Y-sơ-ra-ên, và đừng nhỏ lời xuống nghịch cùng nhà Y-sác.
17. Cho nên Đức Giê-hô-va phán như vầy: Vợ ngươi sẽ buông dâm trong thành; con trai và con gái ngươi sẽ ngă bởi gươm; đất ngươi sẽ bị chia bởi dây, c̣n ngươi, ngươi sẽ chết trong một đất ô uế, và Y-sơ-ra-ên chắc sẽ bị đày đi làm phu tù khỏi đất ḿnh.

A-mốt 8    chọn đoạn khác

1. Nầy là điều mà Chúa Giê-hô-va cho ta xem thấy: Nầy, có một giỏ trái mùa hạ.
2. Bấy giờ Ngài phán rằng: A-mốt, ngươi thấy ǵ? Ta thưa rằng: Một giỏ trái mùa hạ. Đức Giê-hô-va lại phán cùng ta rằng: Sự cuối cùng đă đến trên dân Y-sơ-ra-ên ta; ta sẽ không vượt qua nó nữa.
3. Trong ngày đó, những bài hát trong cung đền sẽ là tiếng khóc than, Chúa Giê-hô-va phán vậy. Sẽ có nhiều xác chết mà người ta làm thinh quăng ra mọi nơi.
4. Các ngươi là người nuốt những kẻ nghèo nàn, làm hao ṃn những kẻ khốn cùng trong đất, hăy nghe điều nầy.
5. Các ngươi nói rằng: Khi nào trăng mới sẽ qua, cho chúng ta có thể bán lúa miến, và ngày sa-bát qua, đặng chúng ta mở kho lúa ḿ, mà bớt ê-pha, thêm nặng siếc-lơ, và dùng cân dối giả đặng phỉnh gạt;
6. đặng chúng ta lấy bạc mua kẻ khốn nạn, lấy một đôi dép mua kẻ nghèo nàn, và bán cho đến lép lừng của lúa ḿ?
7. Đức Giê-hô-va lấy sự vinh hiển của Gia-cốp mà phán lời thề nầy: Ta chắc sẽ chẳng hề quên những việc làm của chúng nó!
8. Đất há chẳng rúng động về việc đó, hết thảy dân cư nó há chẳng than khóc sao? Trọn cả đất sẽ dậy lên như Sông cái, nó sẽ lung lay và lún xuống như Sông của Ê-díp-tô vậy.
9. Chúa Giê-hô-va phán: Sẽ xảy ra trong ngày đó, ta sẽ khiến mặt trời lặn đi trong lúc giữa trưa, và khiến đất tối tăm trong giữa ban ngày.
10. Ta sẽ đổi ngày lễ các ngươi ra sầu thảm, và hết thảy bài ca tụng các ngươi ra ca thương. Ta sẽ thắt bao gai trên mọi lưng, và làm cho mọi đầu đều sói. Ta sẽ đặt đất nầy trong sự sầu thảm, như là mất con trai một, và sự cuối cùng nó sẽ như ngày đắng cay.
11. Chúa Giê-hô-va phán: Nầy, những ngày sẽ đến, là khi ta khiến sự đói kém đến trong đất, chẳng phải là đói về bánh, cũng chẳng phải khát về nước, bèn là về nghe lời của Đức Giê-hô-va.
12. Bấy giờ chúng nó sẽ đi dông dài từ biển nầy đến biển khác, từ phương bắc đến phương đông; chạy đi đây đi đó đặng t́m lời Đức Giê-hô-va mà không t́m được.
13. Trong ngày đó, những gái đồng trinh đẹp đẽ và những trai trẻ sẽ ṃn mỏi v́ khát.
14. Hết thảy những kẻ chỉ tội lỗi của Sa-ma-ri mà thề rằng: Hỡi Đan, thật như thần ngươi sống! hết thảy những kẻ ấy sẽ ngă xuống, và không dậy được nữa.

A-mốt 9    chọn đoạn khác

1. Ta thấy Chúa đứng gần bàn thờ và phán rằng: Hăy đánh các đầu cột, hầu cho những ngạch cửa bị rúng động; hăy đập bể ra trên đầu hết thảy chúng nó! Kẻ nào sót lại trong chúng nó th́ ta sẽ giết bằng gươm, không một người nào trốn được, không một người nào lánh khỏi.
2. Dầu chúng nó đào đến âm phủ, tay ta cũng sẽ móc chúng nó ra; dầu chúng nó trèo lên trên trời, ta cũng sẽ làm cho chúng nó từ đó xuống.
3. Dầu chúng nó ẩn ḿnh nơi chót núi Cạt-mên, ta cũng sẽ đi t́m đặng kéo chúng nó ra; dầu chúng nó lánh khuất mắt ta nơi đáy biển, ta cũng sẽ rắn cắn chúng nó tại đó.
4. Ví bằng chúng nó đi làm phu tù trước mặt kẻ thù nghịch ḿnh, ở đó ta cũng sẽ sai gươm giết chúng nó đi. Thật, ta để mắt trên chúng nó đặng làm họa cho, chẳng phải để làm phước cho.
5. V́ Chúa, Đức Giê-hô-va vạn quân, là Đấng rờ đến đất th́ đất liền tan chảy, hết thảy dân cư nó khóc than; trọn cả đất dậy lên như Sông cái và lún xuống như Sông của Ê-díp-tô.
6. Chúa đă xây dựng cung đền Ngài trong các từng trời, đă lập ṿng khung Ngài trên đất. Ngài kêu gọi nước biển và đổ ra trên mặt đất. Danh Ngài là Đức Giê-hô-va.
7. Đức Giê-hô-va có phán: Hỡi con cái Y-sơ-ra-ên, ta há chẳng coi các ngươi như con cái của Ê-thi-ô-bi sao? Ta há chẳng từng đem Y-sơ-ra-ên ra khỏi đất Ê-díp-tô, người Phi-li-tin khỏi Cáp-tô, và người Sy-ri khỏi Ki-rơ, hay sao?
8. Nầy, con mắt Chúa Giê-hô-va để trên nước có tội nầy, và ta sẽ hủy phá nó khỏi mặt đất; nhưng ta sẽ không diệt sạch nhà Gia-cốp, Đức Giê-hô-va phán vậy.
9. V́ nầy, ta sẽ truyền lịnh, và sẽ rải tan nhà Y-sơ-ra-ên ra giữa mọi dân, như lúa ḿ bị rải tan trong cái sàng, mà không có một hột nào rơi xuống đất.
10. Phải, phàm những kẻ có tội trong dân ta, phàm những kẻ nói rằng: Hoạn nạn sẽ không gần chúng ta, cũng không kịp đến chúng ta, th́ chúng nó sẽ chết bởi gươm.
11. Trong ngày đó, ta sẽ dựng lại nhà tạm của Đa-vít, là nhà đă đổ, và tu bổ lại những chỗ rách nát của nó. Ta sẽ dựng lại những nơi đổ nát và xây nó lại như ngày xưa;
12. đến nỗi chúng nó sẽ thâu được những dân sót của Ê-đôm và hết thảy các nước được xưng bởi danh ta, Đức Giê-hô-va là Đấng làm trọn mọi điều ấy phán vậy.
13. Đức Giê-hô-va phán: Nầy, những ngày đến, kẻ cày sẽ theo kịp kẻ gặt, kẻ đạp nho theo kịp kẻ gieo giống. Các núi sẽ nhỏ rượu ngọt ra và mọi đồi sẽ tan chảy.
14. Ta sẽ đem phu tù của dân Y-sơ-ra-ên ta trở về; chúng nó sẽ lập lại các thành bị phá, và ở đó. Chúng nó sẽ trồng vườn nho và uống rượu nó, sẽ cày cấy vườn ḿnh và ăn trái nó.
15. Ta sẽ lại trồng chúng nó trên đất chúng nó, và chúng nó sẽ không hề bị nhổ khỏi đất ḿnh mà ta đă ban cho, Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời ngươi phán vậy.