Mục Lục


p-đia 1    

1. Sự hiện thấy của p-đia. Cha Gi-h-va phn về -đm như vầy: chng ta c nghe lời rao từ ức Gi-h-va, v một sứ giả được sai đi giữa cc nước rằng: Cc ngươi hy dấy ln! Chng ta hy dấy ln nghịch cng dn nầy đặng đnh trận với n!
2. Nầy, ta đ khiến ngươi lm nhỏ giữa cc nước. Ngươi bị khinh dể lắm.
3. Hỡi ngươi l kẻ ở trong khe vầng đ, trong nơi cao, ngươi ni trong lng mnh rằng: Ai sẽ c thể x ta xuống đất? sự kiu ngạo của lng ngươi đ lừa dối ngươi.
4. Dầu ngươi ln cao như chim ưng, dầu ngươi lt ổ giữa cc ngi sao, ta cũng sẽ x ngươi xuống khỏi đ, ức Gi-h-va phn vậy!
5. Ngươi bị hủy diệt l thể no! Nếu kẻ trộm hay l kẻ cướp ban đm đến ngươi, th h chẳng chỉ cướp lấy vừa đủ m thi sao? Nếu những người hi nho đến cng ngươi, h chẳng để st lại một vi buồng nho sao?
6. -sau đ bị lục sot l thể no! Những đồ chu bu giấu kn của người đ bị khm xt l thể no!
7. Mọi kẻ đồng minh cng ngươi đ đuổi ngươi cho đến nơi bờ ci. Những kẻ ha thuận cng ngươi, th phỉnh ngươi, thắng hơn ngươi; cn những kẻ ăn bnh ngươi, th đnh bẫy dưới ngươi; v người khng c sự hiểu biết!
8. ức Gi-h-va phn: Trong ngy đ, ta h chẳng diệt những kẻ khn khỏi xứ -đm, v những người thng sng khỏi ni -sau sao?
9. Hỡi Th-man, những lnh-chiến của ngươi sẽ thất kinh, hầu cho ai nấy bị trừ khỏi ni -sau trong lc giết lt.
10. Ấy l v cớ sự hung bạo ngươi đối với anh em ngươi l Gia-cốp, m ngươi sẽ mang hổ, v bị diệt đời đời!
11. Trong ngy người lạ cướp của cải n, dn ngoại quốc vo cc cửa thnh n, v bắt thăm trn thnh Gi-ru-sa-lem, th trong ngy ấy ngươi đứng bn kia, ngươi cũng chỉ như một người trong chng n.
12. i! chớ nhn xem ngy của anh em ngươi, l ngy tai nạn của n; chớ vui mừng trong ngy hủy diệt của con ci Giu-đa; cũng đừng ni cch khoe khoang trong ngy n bị khốn khổ.
13. Chớ vo cửa thnh dn ta, đang ny n bị họa; chớ nhn xem tai nạn n, đang ngy n bị khốn kh! Chớ vồ lấy của cải n, đang ngy n bị họa hoạn.
14. Chớ đứng nơi ng ba đường đặng diệt những kẻ trốn trnh của n, v chớ nộp những kẻ sống st sau cng của n trong ngy nguy nan.
15. V ngy của ức Gi-h-va đ gần trn hết thảy cc nước: bấy giờ người ta sẽ lm cho ngươi như chnh mnh ngươi đ lm; những việc lm của ngươi sẽ đổ lại trn đầu ngươi.
16. Phải, như cc ngươi đ uống trn ni thnh ta thể no, th hết thảy cc nước cũng sẽ cứ uống thể ấy; phải, chng n sẽ uống v nuốt đi, rồi chng n sẽ như vốn khng hề c!
17. Nhưng sẽ cn lại những người trốn khỏi trn ni Si-n, ni ấy sẽ l thnh, v nh Gia-cốp sẽ được sản nghiệp mnh.
18. Nh Gia-cốp sẽ l lửa, v nh Gi-sp sẽ l ngọn lửa; nh -sau sẽ l đống rơm, m chng n sẽ đốt v thiu đi. Nh -sau sẽ khng cn st chi hết; v ức Gi-h-va đ phn vậy.
19. Những người ở phương nam sẽ được ni của -sau, những kẻ ở đồng bằng sẽ được người Phi-li-tin lm kỷ vật, chng n sẽ được ruộng của p-ra-im v ruộng của Sa-ma-ri; những người Bn-gia-min sẽ được Ga-la-t.
20. Những kẻ phu t của cơ binh con ci Y-sơ-ra-n ở giữa những người Ca-na-an, sẽ được đất n cho đến Sa-rp-ta. Những phu t của Gi-ru-sa-lem ở tại S-pha-rt sẽ được cc thnh phương nam.
21. Sẽ c cc kẻ giải cứu ln trn ni Si-n đặng phn xt ni -sau; cn nước th sẽ thuộc về ức Gi-h-va.