Mục Lục

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

Mi-ch 1    chọn đoạn khc

1. Lời của ức Gi-h-va phn cho Mi-ch, người M-r-sết, trong ngy Gi-tham, A-cha, v -x-chia, cc vua của Giu-đa, l lời người thấy về Sa-ma-ri v Gi-ru-sa-lem.
2. Hỡi hết thảy cc dn, hy nghe! Hỡi đất v mọi vật chứa trn đất, hy lắng tai! Nguyền xin Cha Gi-h-va từ đền thnh Ngi, nguyền xin Cha lm chứng nghịch cng cc ngươi!
3. V nầy, ức Gi-h-va ra từ chỗ Ngi, xuống v đạp trn cc nơi cao của đất.
4. Cc ni sẽ tan chảy dưới Ngi, cc trũng sẽ chia x; như sp ở trước lửa, như nước chảy xuống dốc.
5. Cả sự đ l v cớ sự phạm php của Gia-cốp, v v cớ tội lỗi của nh Y-sơ-ra-n. Sự phạm php của Gia-cốp l g? H chẳng phải l Sa-ma-ri sao? Cc nơi cao của Giu-đa l g? H chẳng phải l Gi-ru-sa-lem sao?
6. Vậy nn ta sẽ khiến Sa-ma-ri nn như một đống đổ nt ngoi đồng, như chỗ trồng nho; v sẽ lm cho những đ của n lăn xuống trũng, v những nền ra trần trụi.
7. Hết thảy tượng chạm n sẽ bị đập bể, hết thảy của hối lộ n sẽ đốt trong lửa. Ta sẽ lm cho hết thảy thần tượng n nn hoang vu; v những đồ m n đ dồn chứa bởi tiền cng của nghề điếm đĩ, th n sẽ dng những đồ ấy lm tiền cng cho đứa điếm đĩ.
8. Vậy nn ta sẽ khc lc v thở than, cởi o v đi trần truồng. Ta sẽ ku go như ch rừng, v rn siếc như chim đ.
9. V vết thương của n khng thể chữa được; n cũng lan ra đến Giu-đa, kịp đến cửa dn ta, tức l đến Gi-ru-sa-lem.
10. Chớ rao tai nạn nầy ra trong Gt! Chớ khc lc chi hết! Tại Bết-L-p-ra, ta lăn-lc trong bụi đất.
11. Hỡi dn cư Sa-phi-rơ, hy ở trần truồng, chịu xấu hổ m qua đi! Dn cư Xa-a-nan khng bước ra. Người Bết-H-xen khc than, lm cho cc ngươi mất chỗ đứng chơn.
12. Dn cư Ma-rốt lo lắng m trng đợi phước lnh, bởi tai vạ từ ức Gi-h-va sai xuống đ tới cửa Gi-ru-sa-lem.
13. Hỡi dn cư La-ki, hy lấy ngựa chạy mau thắng vo xe! Ấy chnh ngươi đ bắt đầu cho con gi Si-n phạm tội; v tội c của Y-sơ-ra-n thấy trong ngươi.
14. Vậy nn, ngươi sẽ ban lễ vật đưa đường cho M-r-sết-Gt! Cc nh của Ạc-xp sẽ lừa dối cc vua Y-sơ-ra-n.
15. Hỡi dn cư Ma-r-sa, ta sẽ đem một kẻ hưởng nghiệp ngươi đến cho ngươi; sự vinh hiển của Y-sơ-ra-n sẽ đến A-đu-lam.
16. Ngươi kh lm si đầu, cạo tc, v cớ con ci ưa thch của ngươi; phải, hy lm cho ngươi si như chim ưng, v chng n hết thảy đều bị bắt lm phu t khỏi ngươi!

Mi-ch 2    chọn đoạn khc

1. Khốn thay cho những kẻ mưu sự gian c v toan sự tội lỗi trn giường mnh, v lm ra vừa lc sng ngy; v chng n c quyền về sự đ ở trong tay!
2. Chng n tham đất ruộng v cướp đi, tham nh cửa v lấy đi. Chng n ức hiếp người ta v nh họ, tức l người v sản nghiệp họ nữa.
3. Vậy nn, ức Gi-h-va phn như vầy: Nầy, ta toan tnh nghịch cng họ hng nầy một tai vạ m cc ngươi khng thể thot khỏi cổ, v cc ngươi sẽ khng ngước đầu ln m đi; v ấy l kỳ hoạn nạn.
4. Trong ngy đ, người ta sẽ lập lại một cu th dụ về cc ngươi; sẽ ht một bi ca thương sầu thảm m ni rằng: Chng ta bị hủy diệt cả rồi! Ngi dời sản nghiệp của dn ta, khiến cho la khỏi ta, lấy đất ruộng của ta m chia cho kẻ bạn nghịch.
5. Cho nn trong hội của ức Gi-h-va, ngươi sẽ khng c một người no đặng bắt thăm giăng dy. Chng n ni tin tri rằng: Cc ngươi đừng ni tin tri.
6. Chng n sẽ khng ni tin tri cng cc người nầy: sự sỉ nhục sẽ chẳng cất khỏi.
7. Hỡi nh Gia-cốp! h phải rằng Thần của ức Gi-h-va l km st sao? h phải l việc Ngi lm sao? Nhưng lời của ta h chẳng c ch cho kẻ bước theo sự ngay thẳng sao?
8. Song mới đy dn ta dấy ln như kẻ th. Những kẻ đi qua cch yn ổn, chẳng ưa chiến đấu, th cc ngươi bc lột o ngoi của họ, chỉ để lại o trong.
9. Cc ngươi đuổi những đờn b của dn ta khỏi nh vui vẻ chng n; v cất sự vinh hiển ta khỏi con trẻ n đời đời.
10. Cc ngươi hy đứng dậy! i đi! V đy khng phải l nơi an nghỉ của cc ngươi, v cớ sự uế lm bại hoại, tức l sự bại hoại nặng lắm.
11. Nếu c người theo sự hư khng, v ni dối, m rằng: Ta sẽ ni tin tri cho ngươi về rượu v rượu mạnh, ấy sẽ l đấng tin tri của dn nầy.
12. Hỡi Gia-cốp! ta chắc sẽ nhm cả ngươi lại, Ta chắc sẽ thu gp phần cn lại của Y-sơ-ra-n, v đặt n chung cả như những con chin của Bốt-ra, như một bầy ở giữa đồng cỏ chng n; đ sẽ c tiếng ồn lớn v đm đng người.
13. Kẻ mở đường ln trước chng n. Chng n xng đến cửa thnh m ra; vua chng n đi qua trước mặt chng n, v ức Gi-h-va đi đầu chng n.

Mi-ch 3    chọn đoạn khc

1. Vậy nn ta ni rằng: Cc trưởng của Gia-cốp v cc ngươi l kẻ cai trị nh Y-sơ-ra-n, hy nghe! H chẳng phải cc ngươi nn biết sự cng nghĩa sao?
2. Vả, cc ngươi ght điều lnh, ưa điều dữ; lột da của những kẻ nầy v rc thịt trn xương chng n.
3. Cc ngươi ăn thịt của dn ta, lột lấy da v bẻ lấy xương, x ra từng mảnh như sắm cho nồi, như l thịt ở trong chảo.
4. Bấy giờ chng n sẽ ku cng ức Gi-h-va, nhưng Ngi khng trả lời. Phải, Ngi sẽ giấu mặt khỏi chng n trong lc ấy theo như những việc dữ chng ta lm.
5. Nầy l lời ức Gi-h-va phn ra về cc kẻ tin tri lm lầm lạc dn ta, l kẻ cắn bằng răng mnh, v rao rằng: Bnh an! v nếu ai khng cho vật g vo miệng chng n th sửa soạn sự chiến tranh nghịch cng n.
6. V cớ đ, ban đm sẽ ở trn cc ngươi m khng c sự hiện thấy; cc ngươi sẽ ở trong tối tăm m khng ni tin tri; mặt trời sẽ lặn trn cc tin tri đ, v ban ngy sẽ tối đi chung quanh họ.
7. Những kẻ tin kiến sẽ phải xấu hổ, v những kẻ tin tri sẽ bị nhuốc nha. Hết thảy đều che mi lại, v chẳng được lời đp no của ức Cha Trời.
8. Nhưng ta, ta được đầy dẫy sức mạnh, sự xt đon, v lng bạo dạn, bởi Thần của ức Gi-h-va, để rao ra cho Gia-cốp về sự phạm php n, cho Y-sơ-ra-n về tội lỗi n.
9. Hỡi cc trưởng của nh Gia-cốp, v cc ngươi l kẻ cai trị nh Y-sơ-ra-n, hy nghe điều nầy, cc ngươi gớm sự chnh trực, v lm bại hoại sự bằng phẳng.
10. Cc người lấy huyết xy thnh Si-n, v lấy sự gian c xy thnh Gi-ru-sa-lem.
11. Cc quan trưởng xt đon v của hối lộ, cc thầy tế lễ dạy dỗ v tiền cng, cn cc kẻ tin tri ni tin tri v bạc; rồi chng n nương cậy ức Gi-h-va m rằng: ức Gi-h-va h chẳng ở giữa chng ta sao? Tai vạ sẽ chẳng đến trn chng ta!
12. Vậy nn, v cớ cc ngươi, Si-n sẽ bị cy như ruộng; Gi-ru-sa-lem sẽ trở nn đống đổ nt, v ni của nh sẽ trở nn như nơi cao trong rừng!

Mi-ch 4    chọn đoạn khc

1. Xảy ra trong những ngy sau rốt, ni của nh ức Gi-h-va sẽ lập ln trn cht cc ni, v sẽ được nhắc cao ln hơn cc đồi. Cc dn sẽ chảy về đ;
2. v nhiều nước sẽ đi đến đ, m rằng: Hy đến, chng ta hy ln ni của ức Gi-h-va, nơi nh của ức Cha Trời Gia-cốp! Ngi sẽ dạy chng ta về đường lối Ngi, v chng ta sẽ đi trong cc nẻo Ngi. V luật php sẽ ra từ Si-n, lời của ức Gi-h-va từ Gi-ru-sa-lem.
3. Ngi sẽ lm ra sự phn xt giữa nhiều dn, đon định cc nước mạnh nơi phương xa; v họ sẽ lấy gươm rn lưỡi cy, lấy gio rn lưỡi liềm; nước nầy chẳng gi gươm ln nghịch cng nước khc, v cng khng tập sự chiến tranh nữa.
4. Ai nấy sẽ ngồi dưới cy nho mnh v dưới cy vả mnh, khng ai lm cho lo sợ; v miệng ức Gi-h-va vạn qun đ phn.
5. Mọi dn tộc ai nấy bước theo danh của thần mnh; v chng ta sẽ bước theo danh Gi-h-va ức Cha Trời chng ta đời đời v cng!
6. ức Gi-h-va phn: Trong ngy đ, ta sẽ nhm kẻ qu lại, v thu kẻ đ bị đuổi, kẻ m ta đ lm cho buồn rầu.
7. Rồi ta sẽ đặt kẻ qu lm dn st, v kẻ bị bỏ lm nước mạnh: ức Gi-h-va sẽ trị v trn chng n trong ni Si-n, từ by giờ đến đời đời.
8. Cn ngươi, l thp của bầy, đồi của con gi Si-n, quyền thế cũ của ngươi, tức l nước của con gi Gi-ru-sa-lem, sẽ đến cng ngươi.
9. Nhưng by giờ lm sao ngươi trổi tiếng kỳ lạ như vầy? Giữa ngươi h khng c vua sao? Hay l mưu sĩ ngươi đ chết, nn ngươi bị quặn thắt như đờn b sanh đẻ?
10. Hỡi con gi Si-n, hy đau đớn kh nhọc để đẻ ra như đờn b đẻ! V ngươi sẽ đi ra khỏi thnh v ở trong đồng ruộng, v ngươi sẽ đến Ba-by-ln. Nhưng ở đ, ngươi sẽ được giải cứu; ấy l tại đ m ức Gi-h-va sẽ chuộc ngươi ra khỏi tay kẻ th nghịch ngươi.
11. By giờ c nhiều nước nhm lại nghịch cng ngươi, ni rằng: Nguyền cho n bị uế tục, v nguyền cho con mắt chng ta xem thấy sự ước ao mnh xảy đến trn Si-n!
12. Song chng n khng biết tưởng ức Gi-h-va, khng hiểu mưu của Ngi; v Ngi đ nhm chng n lại như những b la đến nơi sn đạp la.
13. Vậy, hỡi con gi Si-n, hy chổi dậy, kh giy đạp! V ta sẽ lm cho sừng ngươi nn sắt, v ngươi nn đồng; ngươi sẽ nghiền nt nhiều dn, v ta sẽ dng lợi của chng n cho ức Gi-h-va, của cải chng n cho Cha trn khắp đất.

Mi-ch 5    chọn đoạn khc

1. (4:14) Vậy, hỡi nữ đội, by giờ hy nhm đội ngũ ngươi! Người đ vy hm chng ta. Người ta lấy roi đnh trn m quan xt của Y-sơ-ra-n.
2. (5:1) Hỡi Bết-l-hem p-ra-ta, ngươi ở trong hng ngn Giu-đa l nhỏ lắm, song từ nơi ngươi sẽ ra cho ta một ấng cai trị trong Y-sơ-ra-n; gốc tch của Ngi bởi từ đời xưa, từ trước v cng.
3. (5:2) Vậy nn Ngi sẽ ph chng n cho đến lc người đờn b phải sanh đẻ đ sanh đẻ, v kẻ st lại của anh em Ngi sẽ trở về với con ci Y-sơ-ra-n.
4. (5:3) Ngi sẽ đứng vững, v sẽ cậy sức mạnh của ức Gi-h-va với oai vọng của danh ức Gi-h-va ức Cha Trời mnh m chăn bầy của mnh; v chng n sẽ ở yn, v nay Ngi sẽ lm lớn cho đến cc đầu cng đất.
5. (5:4) Ấy chnh Ngi sẽ lm sự bnh an của chng ta. Khi người A-si-ri sẽ đến trong đất chng ta v giy đạp trong cung đền chng ta, th chng ta sẽ dấy ln bảy kẻ chăn v tm quan trưởng của dn m nghịch lại n.
6. (5:5) Họ sẽ dng gươm hủy ph đất A-si-ri, v cc cửa của đất Nim-rốt; v Ngi sẽ giải cứu chng ta khỏi người A-si-ri, khi n sẽ vo đất chng ta, v giy đạp trong bờ ci chng ta.
7. (5:6) Phần st lại của Gia-cốp sẽ ở giữa nhiều dn, như giọt mc đến từ ức Gi-h-va, như mưa nhỏ sa xuống trn cỏ, chẳng đợi người ta v khng mong g ở con trai loi người.
8. (5:7) Phần st lại của Gia-cốp cũng sẽ ở giữa cc nước v ở giữa nhiều dn, như sư tử ở giữa những th rừng, v như sư tử con ở giữa cc bầy chin: khi n đi qua th ch đạp v cắn x, khng ai cứu được hết.
9. (5:8) Nguyền tay Cha dấy ln trn những kẻ cừu địch Ngi, v những kẻ th Ngi bị trừ diệt!
10. (5:9) ức Gi-h-va phn: Xảy ra trong ngy đ, ta sẽ cất hết những ngựa ngươi khỏi giữa ngươi, v diệt hết xe ngươi.
11. (5:10) Ta sẽ trừ hết cc thnh của đất ngươi, v sẽ ph đổ mọi đồn lũy ngươi.
12. (5:11) Ta sẽ cất bỏ đồng bng khỏi tay ngươi, v ngươi sẽ khng c những thầy bi nữa.
13. (5:12) Ta sẽ lm cho tiệt những tượng chạm v trụ tượng khỏi giữa ngươi, ngươi sẽ khng cn qu lạy trước cng việc của tay mnh lm ra.
14. (5:13) Ta sẽ nhổ tượng t-tạt-t khỏi giữa ngươi, v hủy diệt cc thnh ngươi.
15. (5:14) Ta sẽ lm sự bo th ra trn những nước khng nghe theo ta, trong cơn ta nổi giận v căm tức.

Mi-ch 6    chọn đoạn khc

1. By giờ hy nghe lời ức Gi-h-va phn: Ngươi hy chổi dậy; kh đối nại cng cc ni, v lm cho cc đồi nghe tiếng ngươi!
2. Hỡi cc ni, v cc nền hằng vững chắc của đất, hy nghe lời đối nại của ức Gi-h-va! V ức Gi-h-va c sự đối nại với dn Ngi, v Ngi sẽ đối nại với Y-sơ-ra-n.
3. Hỡi dn ta, ta đ lm g cho ngươi? Ta đ lm mệt nhọc ngươi nỗi g? Hy lm chứng nghịch cng ta.
4. Ta đ đem ngươi ln khỏi đất -dp-t, đ chuộc ngươi ra khỏi nh ti mọi, v đ sai Mi-se, A-rn, Mi-ri-an đến trước mặt ngươi.
5. Hỡi dn ta, kh nhớ lại mưu của Ba-lc l vua M-p đ mưu v lời của Ba-la-am con trai B- đp cng n; v nhớ lại sự ta đ lm từ Si-tim đến Ghinh-ganh, hầu cho ngươi biết việc cng bnh của ức Gi-h-va!
6. Ta sẽ đem vật g chầu trước mặt ức Gi-h-va v qu lạy trước mặt ức Cha Trời rất cao? Ta sẽ đến trước mặt Ngi với những của lễ thiu v với những b con gip nin sao?
7. ức Gi-h-va h c thch những hng ngn chin đực hay l hng vạn sng dầu sao? Ta h nn dng con đầu lng của ta v sự phạm php ta, v tri của thn thể ta v tội lỗi linh hồn ta sao?
8. Hỡi người! Ngi đ tỏ cho ngươi điều g l thiện; ci điều m ức Gi-h-va đi ngươi h chẳng phải l lm sự cng bnh, ưa sự nhơn từ v bước đi cch khim nhường với ức Cha Trời ngươi sao?
9. Tiếng của ức Gi-h-va ku ln nghịch cng thnh nầy, người khn phải knh sợ danh Ngi. Hy nghe gậy, m biết l ai đ định.
10. Trong nh kẻ c h chẳng phải cn c của bu gian c v lường non đng gớm ghiếc sao?
11. Ta c những cn gian v tri cn giả dối trong bao, th ta sao được tinh sạch?
12. V những kẻ giu của thnh nầy đầy sự cường bạo, dn cư n dng sự ni dối, v trong miệng chng n c lưỡi hay phỉnh phờ.
13. Vậy nn ta đnh ngươi, lm cho ngươi bị thương nặng, v khiến ngươi hoang vu v cớ tội lỗi ngươi.
14. Ngươi sẽ ăn, song khng được no đu; sự sỉ nhục sẽ ở giữa ngươi. Ngươi sẽ chuyn của ngươi, song khng cứu được; cn ci g ngươi cứu được, th ta sẽ ph n cho gươm.
15. Ngươi sẽ gieo, nhưng khng được gặt; sẽ p -li-ve, nhưng khng được xức dầu; sẽ đạp nho, nhưng khng được uống rượu.
16. V người ta cn giữ những lề luật của m-ri, v cả việc lm của nh A-hp; cc ngươi bước đi trong mưu chng n, hầu cho ta khiến ngươi trở nn hoang vu, dn cư n sẽ bị xuỵt, v cc ngươi sẽ mang lấy sự sỉ nhục của dn ta.

Mi-ch 7    chọn đoạn khc

1. Khốn nạn cho ta! v ta như khi đ hi tri ma hạ rồi, v như nho đ mt lại, khng c một buồng nho để ăn, tri vả đầu ma m linh hồn ta vẫn ước ao cũng khng c.
2. Người tin knh đ mất đi khỏi đất; khng cn c kẻ ngay thẳng trong loi người. Chng n thảy đều rnh rập để lm đổ mu; ai nấy đều lấy lưới săn anh em mnh.
3. Tay chng n chng n chăm lm sự dữ. Quan trưởng th đi của, quan xt th tham hối lộ, cn người lớn th ni sự ưa muốn dữ của lng mnh; vậy th cng nhau đan dệt.
4. Người lnh hơn hết trong chng n giống như ch chum, cn kẻ rất ngay thẳng lại xấu hơn hng ro gai gốc. Ngy của kẻ canh giữ ngươi, tức l ngy thăm phạt ngươi, đ đến rồi, nay chng n sẽ bối rối.
5. Chớ tin người ln cận của cc ngươi, v chớ để lng tin cậy nơi bạn hữu mnh; hy giữ đừng mở miệng ra cng người đờn b ngủ trong lng ngươi.
6. V con trai sỉ nhục cha, con gi dấy ln nghịch cng mẹ, du nghịch cng b gia, v kẻ th nghịch của người tức l người nh mnh.
7. Nhưng ta, ta sẽ nhn xem ức Gi-h-va, chờ đợi ức Cha Trời của sự cứu rỗi ta; ức Cha Trời ta sẽ nghe ta.
8. Hỡi kẻ th ta, chớ vui mừng v cớ ta. Ta dầu bị ng, sẽ lại dậy; dầu ngồi trong nơi tối tăm, ức Gi-h-va sẽ lm sự sng cho ta.
9. Ta chịu lấy sự thạnh nộ của ức Gi-h-va v ta đ phạm tội nghịch cng Ngi, cho đến chừng Ngi đ binh vực lẽ ta v phn xt cho ta, th Ngi sẽ dắt ta đến sự sng v ta sẽ thấy sự cng bnh của Ngi.
10. Kẻ th ta sẽ thấy sự ấy v sẽ bị xấu hổ. N l kẻ đ bảo ta rằng: Chớ no Gi-h-va ức Cha Trời ngươi ở đu? Mắt ta sẽ thấy sự ta ước ao xuống trn n; nay n sẽ bị giy đạp như bn ngoi đường.
11. Ngy đến, l khi cc tường thnh của ngươi sẽ được xy đắp, trong ngy đ luật lịnh sẽ bị dời xa.
12. Trong ngy đ người ta sẽ đến cng ngươi, từ A-si-ri v từ cc thnh -dp-t, từ -dp-t cho đến Sng ci, từ biển nầy cho đến biển kia, từ ni nầy cho đến ni khc.
13. Nhưng đất nầy sẽ trở nn hoang vu v cớ sự bo trả về việc lm của dn cư n.
14. Hy dng gậy chăn dn ngươi, tức l bầy của sản nghiệp ngươi, ở một mnh trong rừng giữa Cạt-mn; hy cho n ăn cỏ trong Ba-san v Ga-la-t, như trong những ngy xưa.
15. Ta sẽ tỏ ra cho chng n những sự lạ, như trong những ngy m ngươi ra khỏi đất -dp-t.
16. Cc nước thấy sự đ, sẽ bị xấu hổ về cả sức mạnh mnh; chng n sẽ đặt tay trn miệng, v tai chng n sẽ điếc.
17. Chng n sẽ liếm bụi như con rắn, v run rẩy m ra khỏi hang mnh như loi b trn đất; sẽ kinh hi m đến cng Gi-h-va ức Cha Trời chng ta, v v Ngi m khiếp sợ.
18. Ai l ức Cha Trời giống như Ngi, tha thứ sự gian c, v bỏ qua sự phạm php của dn st của sản nghiệp Ngi? Ngi khng cưu giận đời đời, v Ngi lấy sự nhơn từ lm vui thch.
19. Ngi sẽ cn thương xt chng ti, giập sự gian c chng ti dưới chơn Ngi; v nm hết thảy tội lỗi chng n xuống đy biển.
20. Ngi sẽ lm ra sự chơn thật cho Gia-cốp, v sự nhơn từ cho p-ra-ham, l điều Ngi đ thề hứa cng tổ phụ chng ti từ những ngy xưa.