Mục Lục

[1] [2] [3]

Sô-phô-ni 1    chọn đoạn khác

1. Nầy là lời Đức Giê-hô-va phán cùng Sô-phô-ni, con trai Cu-si cháu Ghê-đa-lia, chắt A-ma-ria, chít Ê-xê-chia, về đời Giô-si-a, con trai A-môn, vua Giu-đa.
2. Ta sẽ diệt sạch mọi sự khỏi mặt đất, Đức Giê-hô-va phán vậy.
3. Ta sẽ diệt loài người và loài thú, chim trời và cá biển, cùng mọi sự ngăn trở với kẻ dữ; và ta sẽ trừ tiệt loài người khỏi mặt đất, Đức Giê-hô-va phán vậy.
4. Ta sẽ giang tay ta trên Giu-đa và trên hết thảy dân cư Giê-ru-sa-lem; sẽ trừ tiệt phần sót lại của Ba-anh, các tên của thầy cả và thầy tế lễ nó khỏi nơi nầy.
5. Ta sẽ diệt những kẻ lạy cơ binh trên trời nơi nóc nhà; và những kẻ thờ lạy, những kẻ thề với Đức Giê-hô-va và cũng thề bởi vua ḿnh;
6. cùng với những kẻ xây bỏ không theo Đức Giê-hô-va, và những kẻ không t́m kiếm Đức Giê-hô-va, không cầu hỏi Ngài.
7. Hăy nín lặng, trước mặt Chúa Giê-hô-va! V́ ngày của Đức Giê-hô-va đă gần, Đức Giê-hô-va đă sửa soạn của lễ, đă biệt riêng ra tân khách Ngài.
8. Trong ngày tế lễ của Đức Giê-hô-va, ta sẽ phạt các quan trưởng và các con trai của vua, và hết thảy những kẻ mặc áo lạ.
9. Trong ngày đó, ta sẽ phạt hết thảy những kẻ nhảy qua ngạch cửa, và những kẻ làm đầy dẫy sự bạo ngược và sự quỷ quyệt trong nhà chủ ḿnh.
10. Đức Giê-hô-va phán: Trong ngày đó sẽ có tiếng kêu lớn nơi cửa cá, tiếng la lối nơi phố thứ hai, tiếng vỡ lở lớn nơi các đồi.
11. Hỡi dân cư trong thành thấp, hăy than khóc; v́ mọi kẻ buôn bán đă ṃn mỏi, và mọi kẻ chở bạc đi đă bị diệt mất.
12. Trong lúc đó, ta sẽ dùng đèn đuốc lục soát trong Giê-ru-sa-lem, sẽ phạt những kẻ đọng trong cặn rượu và tự nói trong ḷng ḿnh rằng: Đức Giê-hô-va sẽ chẳng xuống phước cũng chẳng xuống họa.
13. Của cải chúng nó sẽ bị cướp, nhà cửa chúng nó sẽ hoang vu; chúng nó sẽ xây nhà mà không được ở, trồng nho mà không được uống rượu.
14. Ngày lớn của Đức Giê-hô-va đă gần, đă gần rồi; nó đến rất kíp. Ngày của Đức Giê-hô-va có tiếng động; bấy giờ người mạnh dạn sẽ kêu khóc đắng cay.
15. Ngày ấy là ngày thạnh nộ, ngày hoạn nạn và buồn rầu, ngày hủy phá và hoang vu, ngày tối tăm và mờ mịt, ngày mây và sương mù,
16. ngày mà tiếng kèn và tiếng báo giặc nghịch cùng các thành bền vững và các tháp cao góc thành.
17. Ta sẽ đem sự hoạn nạn trên loài người, chúng nó sẽ đi như kẻ mù, v́ đă phạm tội nghịch cùng Đức Giê-hô-va; máu chúng nó sẽ đổ ra như bụi, và thịt như phân.
18. Hoặc bạc hoặc vàng của chúng nó, đều không có thể giải cứu chúng nó trong ngày thạnh nộ của Đức Giê-hô-va; nhưng cả đất nầy sẽ bị lửa ghen Ngài thiêu nuốt; v́ Ngài sẽ diệt hết dân cư đất nầy cách th́nh ĺnh.

Sô-phô-ni 2    chọn đoạn khác

1. Hỡi dân chẳng biết xấu hổ! hăy nhóm hiệp lại, phải, hăy nhóm hiệp lại,
2. trước khi mạng lịnh chưa ra, ngày giờ chưa qua như trấu, trước khi sự nóng giận của Đức Giê-hô-va chưa đến trên các ngươi, trước khi ngày thạnh nộ của Đức Giê-hô-va chưa đến trên các ngươi.
3. Hỡi các ngươi là mọi kẻ nhu ḿ của đất, làm theo mạng lịnh của Chúa, hăy t́m kiếm Đức Giê-hô-va, t́m kiếm sự công b́nh, t́m kiếm sự nhu ḿ, hoặc giả các ngươi sẽ được giấu kín trong ngày thạnh nộ của Đức Giê-hô-va.
4. Thật vậy, Ga-xa sẽ bỏ hoang, Ách-ca-lôn sẽ hoang vu; người ta sẽ đuổi dân cư Ách-đốt đương lúc giữa trưa, và Éc-rôn sẽ bị nhổ đi.
5. Khốn thay cho dân cư ở miền biển, tức là dân tộc Cơ-rết! Hỡi Ca-na-an là đất của người Phi-li-tin, lời của Đức Giê-hô-va cũng nghịch cùng các ngươi; ta sẽ hủy diệt ngươi cho đến không c̣n dân cư nữa.
6. Miền biển sẽ trở nên đồng cỏ, với những lều của kẻ chăn và chuồng của bầy chiên.
7. Miền ấy sẽ thuộc về phần sót lại của nhà Giu-đa; chúng nó sẽ chăn trong các nơi đó, ban tối sẽ nghỉ trong các nhà của Ách-ca-lôn; v́ Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng nó sẽ thăm viếng chúng nó, và đem phu tù chúng nó trở về.
8. Ta đă nghe lời Mô-áp chế báng, lời con cái Am-môn sỉ nhục, chúng nó xỉ vả dân ta, khoe ḿnh nghịch cùng bờ cơi nó.
9. Vậy nên, Đức Giê-hô-va vạn quân, tức là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán rằng: Thật như ta hằng sống, Mô-áp chắc sẽ giống như Sô-đôm và con cái Am-môn sẽ giống như Gô-mô-rơ, thành ra một nơi đầy gai gốc, một hầm muối, một chỗ hoang vu đời đời; những kẻ sống sót của dân ta sẽ cướp bóc chúng nó, phần sót lại của dân ta sẽ được chúng nó làm sản nghiệp.
10. Điều đó xảy đến cho chúng nó v́ chúng nó kiêu ngạo, xỉ vả và khoe ḿnh nghịch cùng dân của Đức Giê-hô-va vạn quân.
11. Đức Giê-hô-va sẽ tỏ ra là đáng sợ cho chúng nó; v́ Ngài sẽ làm cho các thần trên đất chịu đói; và người ta ai nầy sẽ từ nơi ḿnh thờ lạy Ngài, dầu hết thảy các cù lao các nước cũng vậy.
12. Hỡi dân cư Ê-thi-ô-bi, các ngươi cũng sẽ bị đâm bởi gươm ta.
13. Đoạn, Đức Giê-hô-va sẽ giang tay về phía bắc, sẽ hủy diệt A-si-ri, làm cho Ni-ni-ve hoang vu, thành ra một chỗ khô khan như đồng vắng.
14. Những bầy thú vật sẽ nằm ở giữa nó; hết thảy các loài thú khác, cả đến chim ḅ nông và con nhím cũng ở trên những đầu trụ nó. Tiếng chim kêu nghe nơi cửa sổ, sự hoang vu ở nơi ngạch cửa, và những mái gỗ bá hương đă bị dỡ đi.
15. Ḱa, thành vui vẻ nầy đă ở yên không lo lắng và nói trong ḷng ḿnh rằng: Ta đây, ngoài ta không c̣n ai hết! Nó đă trở nên hoang vu, làm chỗ nằm cho loài thú vật là dường nào! Phàm kẻ đi qua sẽ khoa tay mà nhạo cười!

Sô-phô-ni 3    chọn đoạn khác

1. Khốn thay cho thành bạn nghịch và ô uế, làm sự bạo ngược!
2. Nó không nghe lời; không chịu sửa dạy; không nhờ cậy Đức Giê-hô-va; không đến gần Đức Chúa Trời ḿnh.
3. Các quan trưởng ở giữa nó như sư tử gầm thét, các quan xét nó như muông sói ban đêm, không để dành chi lại đến sáng mai.
4. Các kẻ tiên tri nó đều là càn dỡ dối trá; các thầy tế lễ nó làm ô uế nơi thánh, và làm quanh quẹo luật pháp.
5. Đức Giê-hô-va ở giữa nó là công b́nh, chẳng hề làm sự gian ác; mỗi buổi mai Ngài tỏ sự công b́nh ḿnh ra giữa sự sáng, chẳng hề cách dứt; song kẻ bất nghĩa chẳng biết xấu hổ.
6. Ta đă diệt các dân tộc, tháp góc thành chúng nó đều hoang vu. Ta làm cho phố chợ nó ra vắng vẻ, đến nỗi không ai đi qua. Thành nó đă bị phá diệt, không c̣n một người nào, và chẳng có ai ở đó.
7. Ta đă bảo rằng: Ngươi chỉ nên kính sợ ta, chịu sửa dạy, th́ chỗ ở nó sẽ không bị dứt đi, theo mọi sự ta đă định về nó. Nhưng chúng nó chổi dậy sớm, làm bại hoại mọi công việc ḿnh.
8. Vậy nên, Đức Giê-hô-va phán: Các ngươi khá đợi ta cho đến ngày ta sẽ dấy lên đặng cướp bắt; v́ ta đă định thâu góp các dân tộc và nhóm hiệp các nước, hầu cho ta đổ sự thạnh nộ và cả sự nóng giận ta trên chúng nó, và cả đất sẽ bị nuốt bởi lửa ghen ta.
9. V́ bấy giờ ta sẽ ban môi miếng thanh sạch cho các dân, hầu cho chúng nó thảy đều kêu cầu danh Đức Giê-hô-va, đặng một ḷng hầu việc Ngài.
10. Những kẻ cầu khẩn ta, tức là con gái của kẻ tan lạc ta ở bên kia các sông Ê-thi-ô-bi, sẽ đem dâng lễ vật cho ta.
11. Trong ngày đó, ngươi sẽ không c̣n xấu hổ v́ cớ mọi việc ḿnh làm, là những việc đă phạm tội nghịch cùng ta; v́ bấy giờ ta sẽ cất bỏ kẻ vui sướng kiêu ngạo khỏi giữa ngươi; rày về sau ngươi sẽ không c̣n kiêu ngạo trên núi thánh ta nữa.
12. Ta sẽ để sót lại ở giữa ngươi một dân khốn cùng nghèo thiếu, nó sẽ ẩn náu trong danh Đức Giê-hô-va.
13. Những kẻ sót lại của Y-sơ-ra-ên sẽ không làm sự gian ác, không nói dối, không có lưỡi phỉnh gạt trong miệng chúng nó; v́ chúng nó sẽ ăn và nằm ngủ, không ai làm cho kinh hăi.
14. Hỡi con gái Si-ôn, hăy hát! Hỡi Y-sơ-ra-ên, hăy kêu la! Hỡi con gái Giê-ru-sa-lem, hăy hết ḷng mừng rỡ và vui thích!
15. Đức Giê-hô-va đă trừ bỏ sự phán xét ngươi, khiến kẻ thù nghịch cách xa ngươi; Vua của Y-sơ-ra-ên, tức là Đức Giê-hô-va, ở giữa ngươi, ngươi sẽ không gặp tai vạ nữa.
16. Trong ngày đó, người ta sẽ nói cùng Giê-ru-sa-lem rằng: Hỡi Si-ôn! chớ sợ, tay ngươi chớ yếu đuối!
17. Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ở giữa ngươi; Ngài là Đấng quyền năng sẽ giải cứu ngươi: Ngài sẽ vui mừng cả thể v́ cớ ngươi; v́ ḷng yêu thương ḿnh, Ngài sẽ nín lặng; và v́ cớ ngươi Ngài sẽ ca hát mừng rỡ.
18. Ta sẽ nhóm lại những kẻ đương buồn rầu, v́ cớ hội lớn; chúng nó đă ra từ ngươi, lấy sự xấu hổ làm gánh nặng.
19. Nầy, trong lúc đó, ta sẽ diệt mọi kẻ làm cho ngươi buồn rầu; ta sẽ cứu kẻ què, thâu kẻ đă bị đuổi, làm cho chúng nó được khen ngợi và nổi danh tiếng, tức là những kẻ đă bị sỉ nhục trong cả đất.
20. Trong lúc đó, ta sẽ đem các ngươi trở về, trong lúc đó ta sẽ nhóm các ngươi lại; v́ ta sẽ làm cho các ngươi nổi danh tiếng và được khen lao giữa mọi dân trên đất, khi ta đem phu tù các ngươi về trước mặt các ngươi, Đức Giê-hô-va có phán vậy.