Mục Lục

[1] [2] [3] [4]


Ma-la-chi 1    chọn đoạn khác

1. Gánh nặng lời Đức Giê-hô-va cho Y-sơ-ra-ên bởi Ma-la-chi.
2. Đức Giê-hô-va có phán: Ta yêu các ngươi; và các ngươi nói rằng: Chúa yêu chúng tôi ở đâu? Đức Giê-hô-va phán: Ê-sau há chẳng phải là anh Gia-cốp sao?
3. Nhưng ta yêu Gia-cốp, mà ghét Ê-sau, ta làm cho những núi nó nên hoang vu, và phó sản nghiệp nó cho những chó nơi đồng vắng.
4. Nếu Ê-đôm nói rằng: Chúng ta đă bị hủy diệt, song chúng ta sẽ trở về dựng lại những nơi đổ nát, th́ Đức Giê-hô-va vạn quân cũng phán rằng: Chúng nó sẽ dựng lại, nhưng ta sẽ đổ xuống, người ta sẽ gọi chúng nó là Cơi độc ác, và là dân mà Đức Giê-hô-va nổi giận nghịch cùng đời đời.
5. Mắt các ngươi sẽ thấy, và các ngươi sẽ nói rằng: Nguyền Đức Giê-hô-va là lớn ngoài cơi Y-sơ-ra-ên!
6. Con trai tôn kính cha ḿnh, đầy tớ tôn kính chủ ḿnh. Vậy nếu ta là cha, nào sự tôn kính thuộc về ta ở đâu? và nếu ta là chủ, nào sự kính sợ ta ở đâu? Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy cùng các ngươi, hỡi các thầy tế lễ khinh dể danh ta! Các ngươi lại nói rằng: Chúng tôi có khinh dể danh Ngài ở đâu?
7. Các ngươi dâng bánh ô uế trên bàn thờ ta, rồi các ngươi nói rằng: Chúng tôi có làm ô uế Ngài ở đâu? Ấy là ở điều các ngươi nói rằng: Bàn của Đức Giê-hô-va đáng khinh dể.
8. Khi các ngươi dâng một con vật mù làm của lễ, điều đó há chẳng phải là dữ sao? Khi các ngươi dâng một con vật què hoặc đau, điều đó há chẳng phải là dữ sao? Thử dân nó cho quan trấn thủ ngươi, th́ người há đẹp ḷng và vui nhận cho ngươi sao? Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy.
9. Các ngươi đă làm điều đó, nay ta xin các ngươi hăy nài xin ơn Đức Chúa Trời, hầu cho Ngài làm ơn cho chúng ta, th́ Ngài há sẽ nhận một người nào trong các ngươi sao? Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.
10. Ước ǵ trong các ngươi có một người đóng các cửa, hầu cho các ngươi không nhen lửa vô ích nơi bàn thờ ta. Đức Giê-hô-va vạn quân phán: Ta chẳng lấy làm vui ḷng nơi các ngươi, và ta chẳng nhận nơi tay các ngươi một của dâng nào hết.
11. V́ từ nơi mặt trời mọc cho đến nơi mặt trời lặn, danh ta sẽ là lớn giữa các dân ngoại. Trong khắp mọi nơi, người ta sẽ dâng hương và của lễ thanh sạch cho danh ta; v́ danh ta sẽ là lớn giữa các dân ngoại, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.
12. Song các ngươi đă làm uế tục danh ta mà rằng: Bàn của Đức Giê-hô-va là ô uế, đồ ăn đến từ trên nó là đáng khinh dể.
13. Các ngươi lại nói rằng: Ôi! việc khó nhọc là dường nào! rồi các ngươi khinh dể nó, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy! Các ngươi đem đến vật bị cướp, vật què và đang, đó là của các ngươi đem dâng cho ta. Ta há có thể nhận vật nầy nơi tay các ngươi sao? Đức Giê-hô-va phán vậy.
14. Đáng rủa thay là kẻ hay lừa dối, trong bầy nó có con đực, mà nó hứa nguyện và dâng con tàn tật làm của lễ cho Chúa! Đức Giê-hô-va vạn quân phán: V́ ta là Vua lớn, danh ta là đáng sợ giữa các dân ngoại.

Ma-la-chi 2    chọn đoạn khác

1. Hỡi các thầy tế lễ, bây giờ ta truyền lịnh nầy về các ngươi.
2. Nếu các ngươi chẳng nghe, và không để ḷng dâng sự vinh hiển cho danh ta, th́, Đức Giê-hô-va vạn quân phán, ta sẽ giáng sự rủa sả trên các ngươi, và sẽ rủa sả những phước lành của các ngươi; và ta đă rủa sả rồi, v́ các ngươi không để điều đó vào ḷng.
3. Nầy, ta sẽ quở trách giống gieo của các ngươi, rải phân của những lễ các ngươi; các ngươi sẽ bị đem đi với phân ấy.
4. Các ngươi sẽ biết rằng ta đă truyền lịnh nầy cho các ngươi, để đă làm giao ước của ta với Lê-vi, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.
5. Giao ước của ta với Lê-vi vốn là sự sống và sự b́nh an mà ta đă ban cho nó, hầu cho nó kính sợ ta; th́ nó đă kính sợ ta, và run rẩy trước danh ta.
6. Luật pháp của sự chơn thật đă ở trong miệng nó, trong môi miếng nó chẳng có một sự không công b́nh nào; nó đă bước đi với ta trong sự b́nh an và ngay thẳng, làm cho nhiều người xây bỏ khỏi sự gian ác.
7. V́ môi miếng của thầy tế lễ nên giữ sự thông biết, người ta t́m luật pháp trong miệng nó, v́ nó là sứ giả của Đức Giê-hô-va vạn quân.
8. Nhưng, trái lại, các ngươi đă xây khỏi đường lối, làm cho nhiều người vấp ngă trong luật pháp, và đă làm sai giao ước của Lê-vi, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.
9. Vậy nên ta cũng đă làm cho các ngươi ra khinh bỉ hèn hạ trước mặt cả dân, v́ các ngươi chẳng giữ đường lối ta, hay vị nể người ta trong luật pháp.
10. Hết thảy chúng ta chẳng phải là có chung một cha sao? Chẳng phải chỉ có một Đức Chúa Trời đă dựng nên chúng ta sao? Vậy sao ai nấy đăi anh em ḿnh cách gian dối, phạm giao ước của tổ phụ chúng ta?
11. Giu-đa đă ăn ở cách lừa phỉnh, và đă phạm một sự gớm ghiếc trong Y-sơ-ra-ên và trong Giê-ru-sa-lem; v́ Giu-đa đă làm uế sự thánh khiết của Đức Giê-hô-va, là sự Ngài ưa, mà cưới con gái của thần ngoại.
12. Phàm ai làm sự đó, hoặc kẻ thức, hoặc kẻ trả lời, hoặc kẻ dân của lễ cho Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Giê-hô-va sẽ trừ họ khỏi các trại của Gia-cốp.
13. Các ngươi lại c̣n làm sự nầy: các ngươi lấy nước mắt, khóc lóc, than thở mà che lấp bàn thờ Đức Giê-hô-va, nên nỗi Ngài không nh́n đến của lễ nữa, và không vui ḷng nhận lấy vật dân bởi tay các ngươi.
14. Các ngươi lại nói rằng: V́ sao? Ấy là v́ Đức Giê-hô-va làm chứng giữa ngươi và vợ ngươi lấy lúc tuổi trẻ, mà ngươi đăi nó cách phỉnh dối, dầu rằng nó là bạn ngươi và là vợ giao ước của ngươi.
15. Vả, hơi sống của Đức Chúa Trời dầu có dư dật, chỉ làm nên một người mà thôi. Nhưng v́ sao chỉ làm một người? Ấy là v́ t́m một ḍng dơi thánh. Vậy các ngươi khá cẩn thận trong tâm thần ḿnh; chớ đăi cách phỉnh dối với vợ ḿnh lấy lúc tuổi trẻ.
16. V́ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán rằng ta ghét người nào bỏ vợ, và người nào lấy sự hung dữ che áo ḿnh, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vậy hăy giữ trong tâm thần các ngươi, chớ đăi cách phỉnh dối.
17. Các ngươi đă làm phiền Đức Giê-hô-va bởi những lời nói ḿnh; các ngươi lại nói rằng: Chúng tôi có làm phiền Ngài ở đâu? Ấy là khi các ngươi nói: Ai làm điều dữ th́ đẹp mắt Đức Giê-hô-va, và Ngài ưa thích những người như vậy; bằng chẳng vậy, th́ nào Đức Chúa Trời của sự chánh trực ở đâu?

Ma-la-chi 3    chọn đoạn khác

1. Nầy, ta sai sứ giả ta, người sẽ dọn đường trước mặt ta; và Chúa mà các ngươi t́m kiếm sẽ th́nh ĺnh vào trong đền thờ Ngài, tức là thiên sứ của sự giao ước mà các ngươi trông mong. Nầy, Ngài đến, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.
2. Nhưng ai sẽ đương nổi ngày Ngài đến, và ai đứng được khi Ngài hiện ra? V́ Ngài giống như lửa của thợ luyện, như tro thợ giặt.
3. Ngài sẽ ngồi như kẻ luyện bạc và làm cho sạch; Ngài sẽ chùi các con trai Lê-vi, làm cho chúng nó sạch như vàng và bạc; chúng nó sẽ dân của lễ cho Đức Giê-hô-va trong sự công b́nh.
4. Bấy giờ của lễ của Giu-đa và của Giê-ru-sa-lem sẽ được đẹp ḷng Đức Giê-hô-va, như những ngày xưa, và như những năm thượng cổ.
5. Ta sẽ đến gần các ngươi đặng làm sự đoán xét, và ta sẽ vội vàng làm chứng nghịch cùng những kẻ đồng bóng, tà dâm, những kẻ thề dối, những kẻ gạt tiền công của người làm thuê, hiếp đáp kẻ góa bụa và kẻ mồ côi, những kẻ làm hại người khách lạ, và những kẻ không kính sợ ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.
6. V́ ta là Đức Giê-hô-va, ta không hề thay đổi; bởi cớ đó, các ngươi là con trai Gia-cốp, chẳng bị diệt vong.
7. Từ những ngày tổ phụ các ngươi, các ngươi đă xây bỏ luật lệ ta và không vâng giữ. Hăy trở lại cùng ta, th́ ta sẽ trở lại cùng các ngươi, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Nhưng các ngươi nói rằng: Bởi đâu chúng tôi sẽ trở lại?
8. Người ta có thể ăn trộm Đức Chúa Trời sao? mà các ngươi ăn trộm ta. Các ngươi nói rằng: Chúng tôi ăn trộm Chúa ở đâu? Các ngươi đă ăn trộm trong các phần mười và trong các của dâng.
9. Các ngươi bị rủa sả, v́ các ngươi, thảy các nước, đều ăn trộm ta.
10. Các ngươi hăy đem hết thảy phần mười vào kho, hầu cho có lương thực trong nhà ta; và từ nay các ngươi khá lấy điều nầy mà thử ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán, xem ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chăng!
11. Ta sẽ v́ các ngươi ngăn cấm kẻ cắn nuốt, nó sẽ không phá hại bông trái của đất các ngươi; và những cây nho các ngươi trong đồng ruộng cũng sẽ không rụng trái trước khi đến mùa, Đức Giê-hô-va phán vậy.
12. Mọi nước sẽ xưng các ngươi là là có phước, v́ các ngươi sẽ là đất vui thích, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.
13. Đức Giê-hô-va phán: Các ngươi đă lấy lời ngang trái nghịch cùng ta. Nhưng các ngươi nói rằng: Chúng tôi có nói ǵ nghịch cùng Ngài?
14. Các ngươi có nói: Người ta hầu việc Đức Chúa Trời là vô ích; chúng ta giữ điều Ngài dạy phải giữ, và bước đi cách buồn rầu trước mặt Đức Giê-hô-va vạn quân, th́ có lợi ǵ?
15. Rày chúng ta kể kẻ kiêu ngạo là có phước, kẻ phạm sự hung ác là tấn tới: họ đă thử Đức Chúa Trời, và đă được giải thoát!
16. Bấy giờ những kẻ kính sợ Đức Giê-hô-va nói cùng nhau, th́ Đức Giê-hô-va để ư mà nghe; và một sách để ghi nhớ được chép trước mặt Ngài cho những kẻ kính sợ Đức Giê-hô-va và tưởng đến danh Ngài.
17. Đức Giê-hô-va vạn quân phán: Những kẻ ấy sẽ thuộc về ta, làm cơ nghiệp riêng của ta trong ngày ta làm; và ta sẽ tiếc chúng nó như một người tiếc con trai ḿnh hầu việc ḿnh.
18. Bấy giờ các ngươi sẽ trở lại và sẽ phân biệt giữa kẻ công b́nh và kẻ gian ác, giữa kẻ hầu việc Đức Chúa Trời và kẻ không hầu việc Ngài.

Ma-la-chi 4    chọn đoạn khác

1. V́ nầy, ngày đến, cháy như ḷ lửa. Mọi kẻ kiêu ngạo, mọi kẻ làm sự gian ác sẽ như rơm cỏ; Đức Giê-hô-va vạn quân phán: Ngày ấy đến, thiêu đốt chúng nó, chẳng để lại cho chúng nó hoặc rễ hoặc nhành.
2. Nhưng về phần các ngươi là kẻ kính sợ danh ta, th́ mặt trời công b́nh sẽ mọc lên cho, trong cánh nó có sự chữa bịnh; các ngươi sẽ đi ra và nhảy nhót như ḅ tơ của chuồng.
3. Các ngươi sẽ giày đạp những kẻ ác, v́ trong ngày ta làm, chúng nó sẽ như là tro dưới bàn chơn các ngươi, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.
4. Các ngươi khá nhớ lại luật pháp của đầy tớ ta là Môi-se, mà ta đă truyền cho nó tại Hô-rép, tức là những lề luật và mạng lịnh cho cả Y-sơ-ra-ên.
5. Nầy, ta sẽ sai đấng tiên tri Ê-li đến cùng các ngươi trước ngày lớn và đáng sợ của Đức Giê-hô-va chưa đến.
6. Người sẽ làm cho ḷng cha trở lại cùng con cái, ḷng con cái trở lại cùng cha, kẻo ta đến lấy sự rủa sả mà đánh đất nầy.