Mục Lục

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]


Ma-thi-ơ 1    chọn đoạn khc

1. Gia phổ ức Cha Jsus Christ, con chu a-vt v con chu p-ra-ham.
2. p-ra-ham sanh Y-sc; Y-sc sanh Gia-cốp; Gia-cốp sanh Giu-đa v anh em người.
3. Giu-đa bởi Tha-ma sanh Pha-r v Xa-ra. Pha-r sanh Ếch-rm; Ếch-rm sanh A-ram;
4. A-ram sanh A-mi-na-đp; A-mi-na-đp sanh Na-ch-son; Na-ch-son sanh Sanh-mn.
5. Sanh-mn bởi Ra-hp sanh B-. B- bởi Ru-tơ sanh -bết. -bết sanh Gie-s;
6. Gie-s sanh vua a-vt. a-vt bởi vợ của U-ri sanh Sa-l-mn.
7. Sa-l-mn sanh R-b-am; R-b-am sanh A-bi-gia; A-bi-gia sanh A-sa;
8. A-sa sanh Gi-sa-pht; Gi-sa-pht sanh Gi-ram; Gi-ram sanh -xia.
9. -xia sanh Gi-tam; Gi-tam sanh A-cha; A-cha sanh -x-chia.
10. -x-chia sanh Ma-na-s; Ma-na-s sanh A-mn; A-mn sanh Gi-si-a.
11. Gi-si-a đang khi bị đy qua nước Ba-by-ln sanh Gi-ch-nia v anh em người.
12. Khi đ bị đy qua nước Ba-by-ln, th Gi-ch-nia sanh Sa-la-thi-n; Sa-la-thi-n sanh X-r-ba-bn;
13. X-r-ba-bn sanh A-bi-t; A-bi-t sanh -li-a-kim; -li-a-kim sanh A-x.
14. A-x sanh Sa-đốc; Sa-đốc sanh A-chim; A-chim sanh -li-t;
15. -li-t sanh -l-a-xa; -l-a-xa sanh Ma-than; Ma-than sanh Gia-cốp;
16. Gia-cốp sanh Gi-sp l chồng Ma-ri; Ma-ri l người sanh ức Cha Jsus, gọi l Christ.
17. Như vậy, từ p-ra-ham cho đến a-vt, hết thảy c mười bốn đời; từ a-vt cho đến khi bị đy qua nước Ba-by-ln, cũng c mười bốn đời; v từ khi bị đy qua nước Ba-by-ln cho đến ấng Christ, lại cũng c mười bốn đời.
18. Vả, sự ging sinh của ức Cha Jsus Christ đ xảy ra như vầy: Khi Ma-ri, mẹ Ngi, đ hứa gả cho Gi-sp, song chưa ăn ở cng nhau, th người đ chịu thai bởi ức Thnh Linh.
19. Gi-sp chồng người, l người c nghĩa, chẳng muốn cho người mang xấu, bn toan đem để nhẹm.
20. Song đang ngẫm nghĩ về việc ấy, th thin sứ của Cha hiện đến cng Gi-sp trong giấc chim bao, m phn rằng: Hỡi Gi-sp, con chu a-vt, ngươi chớ ngại lấy Ma-ri lm vợ, v con m người chịu thai đ l bởi ức Thnh Linh.
21. Người sẽ sanh một trai, ngươi kh đặt tn l Jsus, v chnh con trai ấy sẽ cứu dn mnh ra khỏi tội.
22. Mọi việc đ xảy ra như vậy, để cho ứng nghiệm lời Cha đ dng đấng tin tri m phn rằng:
23. Nầy, một gi đồng trinh sẽ chịu thai, v sanh một con trai, Rồi người ta sẽ đặt tn con trai đ l Em-ma-nu-n; nghĩa l: ức Cha Trời ở cng chng ta.
24. Khi Gi-sp thức dậy rồi, th lm y như lời thin sứ của Cha đ dặn, m đem vợ về với mnh;
25. song khng hề ăn ở với cho đến khi người sanh một trai, th đặt tn l Jsus.

Ma-thi-ơ 2    chọn đoạn khc

1. Khi ức Cha Jsus đ sanh tại thnh Bết-l-hem, xứ Giu-đ, đang đời vua H-rốt, c mấy thầy bc sĩ ở đng phương đến thnh Gi-ru-sa-lem,
2. m hỏi rằng: Vua dn Giu-đa mới sanh tại đu? V chng ta đ thấy ngi sao Ngi bn đng phương, nn đến đặng thờ lạy Ngi.
3. Nghe tin ấy, vua H-rốt cng cả thnh Gi-ru-sa-lem đều bối rối.
4. Vua bn nhm cc thầy tế lễ cả v cc thầy thng gio trong dn lại m tra hỏi rằng ấng Christ phải sanh tại đu.
5. Tu rằng: Tại Bết-l-hem, xứ Giu-đ; v c lời của đấng tin tri chp như vầy:
6. Hỡi Bết-l-hem, đất Giu-đa! Thật ngươi chẳng phải km g cc thnh lớn của xứ Giu-đa đu, V từ ngươi sẽ ra một tướng, L ấng chăn dn Y-sơ-ra-n, tức dn ta.
7. Vua H-rốt bn vời mấy thầy bc sĩ cch kn nhiệm, m hỏi kỹ cng về ngi sao đ hiện ra khi no.
8. Rồi vua sai mấy thầy đ đến thnh Bết-l-hem, v dặn rằng: Cc ngươi hy đi, hỏi thăm cho chắc về tch con trẻ đ; khi tm được rồi, hy cho ta biết, đặng ta cũng đến m thờ lạy Ngi.
9. Mấy thầy nghe vua phn xong, liền đi. Ka, ngi sao m họ đ thấy bn đng phương, đi trước mặt cho đến chừng ngay trn chỗ con trẻ ở mới dừng lại.
10. Mấy thầy thấy ngi sao, mừng rỡ qu bội.
11. Khi vo đến nh, thấy con trẻ cng Ma-ri, mẹ Ngi, th sấp mnh xuống m thờ lạy Ngi; rồi by của qu ra, dng cho Ngi những lễ vật, l vng, nhũ hương, v một dược.
12. Kế đ, trong giấc chim bao, mấy thầy được ức Cha Trời mch bảo đừng trở lại nơi vua H-rốt; nn họ đi đường khc m về xứ mnh.
13. Sau khi mấy thầy đ đi rồi, c một thin sứ của Cha hiện đến cng Gi-sp trong chim bao, m truyền rằng: Hy chờ dậy, đem con trẻ v mẹ Ngi trốn qua nước -dp-t, rồi cứ ở đ cho tới chừng no ta bảo ngươi; v vua H-rốt sẽ kiếm con trẻ ấy m giết.
14. Gi-sp bn chờ dậy, đem con trẻ v mẹ Ngi đang ban đm lnh qua nước -dp-t.
15. Người ở đ cho tới khi vua H-rốt băng, hầu cho ứng nghiệm lời Cha đ dng đấng tin tri m phn rằng: Ta đ gọi Con ta ra khỏi nước -dp-t.
16. Vua H-rốt thấy mnh đ bị mấy thầy bc sĩ đnh lừa, th tức giận qu, bn sai giết hết thảy con trai từ hai tuổi sấp xuống ở thnh Bết-l-hem v cả hạt, theo đng ngy thng m mấy thầy bc sĩ đ cho vua biết.
17. Vậy l ứng nghiệm lời đấng tin tri Gi-r-mi đ ni rằng:
18. Người ta c nghe tiếng ku la, Phn nn, than khc trong thnh Ra-ma: Ấy l Ra-chen khc cc con mnh, M khng chịu yn ủi, v chng n khng cn nữa.
19. Nhưng sau khi vua H-rốt băng, c một thin sứ của Cha hiện đến cng Gi-sp trong chim bao, tại nước -dp-t, m truyền rằng:
20. Hy chờ dậy, đem con trẻ v mẹ Ngi trở về xứ Y-sơ-ra-n, v những kẻ muốn giết con trẻ đ chết rồi.
21. Gi-sp bn chờ dậy, đem con trẻ v mẹ Ngi trở về xứ Y-sơ-ra-n.
22. Song khi nghe vua A-ch-la-u nối ngi vua cha l H-rốt m trị v tại xứ Giu-đ, th Gi-sp sợ, khng dm về; v bởi đ được ức Cha Trời mch bảo trong chim bao, nn người vo xứ Ga-li-l,
23. ở trong một thnh kia tn l Na-xa-rt. Vậy l ứng nghiệm lời mấy đấng tin tri đ ni rằng: Người ta sẽ gọi Ngi l người Na-xa-rt.

Ma-thi-ơ 3    chọn đoạn khc

1. Lc ấy, Giăng Bp-tt đến giảng đạo trong đồng vắng xứ Giu-đ,
2. rằng: Cc ngươi phải ăn năn, v nước thin đng đ đến gần!
3. Ấy l về Giăng Bp-tt m đấng tin tri -sai đ bo trước rằng: C tiếng ku trong đồng vắng: Hy dọn đường Cha, Ban bằng cc nẻo Ngi.
4. Vả Giăng mặc o bằng lng lạc đ, buộc dy lưng bằng da; ăn, th ăn những chu chấu v mật ong rừng.
5. Bấy giờ, dn thnh Gi-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đ, v cả miền chung quanh sng Gi-đanh đều đến cng người;
6. v khi họ đ xưng tội mnh rồi, th chịu người lm php bp tem dưới sng Gi-đanh.
7. Bởi Giăng thấy nhiều người dng Pha-ri-si v Sa-đu-s đến chịu php bp-tem mnh, th bảo họ rằng: Hỡi dng di rắn lục kia, ai đ dạy cc ngươi trnh khỏi cơn giận ngy sau?
8. Vậy, cc ngươi hy kết quả xứng đng với sự ăn năn,
9. v đừng tự khoe rằng: p-ra-ham l tổ chng ta; v ta ni cho cc ngươi rằng ức Cha Trời c thể khiến đ nầy sanh ra con ci cho p-ra-ham được.
10. By giờ ci ba đ để kề rễ cy; vậy hễ cy no khng sanh tri tốt, th sẽ phải đốn v chụm.
11. Về phần ta, ta lấy nước m lm php bp-tem cho cc ngươi ăn năn; song ấng đến sau ta c quyền php hơn ta, ta khng đng xch giy Ngi. Ấy l ấng sẽ lm php bp-tem cho cc ngươi bằng ức Thnh Linh v bằng lửa.
12. Tay Ngi cầm nia m d thật sạch sn la mnh v Ngi sẽ chứa la vo kho, cn rơm rạ th đốt trong lửa chẳng hề tắt.
13. Khi ấy, ức Cha Jsus từ xứ Ga-li-l đến cng Giăng tại sng Gi-đanh, đặng chịu người lm php bp-tem.
14. Song Giăng từ chối m rằng: Chnh ti cần phải chịu Ngi lm php bp-tem, m Ngi lại trở đến cng ti sao! ức Cha Jsus đp rằng:
15. By giờ cứ lm đi, v chng ta nn lm cho trọn mọi việc cng bnh như vậy. Giăng bn vng lời Ngi.
16. Vừa khi chịu php bp-tem rồi, ức Cha Jsus ra khỏi nước; bỗng chc cc từng trời mở ra, Ngi thấy Thnh Linh của ức Cha Trời ngự xuống như chim b cu, đậu trn Ngi.
17. Tức th c tiếng từ trn trời phn rằng: Nầy l Con yu dấu của ta, đẹp lng ta mọi đng.

Ma-thi-ơ 4    chọn đoạn khc

1. Bấy giờ, ức Thnh Linh đưa ức Cha Jsus đến nơi đồng vắng, đặng chịu ma quỉ cm dỗ.
2. Ngi đ king ăn bốn mươi ngy bốn mươi đm rồi, sau th đi.
3. Quỉ cm dỗ đến gần Ngi, m ni rằng: Nếu ngươi phải l Con ức Cha Trời, th hy khiến đ nầy trở nn bnh đi.
4. ức Cha Jsus đp: C lời chp rằng: Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bnh m thi, song nhờ mọi lời ni ra từ miệng ức Cha Trời.
5. Ma quỉ bn đem Ngi vo nơi thnh thnh, đặt Ngi trn nc đền thờ,
6. v ni rằng: Nếu ngươi phải l Con ức Cha Trời, th hy gieo mnh xuống đi; v c lời chp rằng: Cha sẽ truyền cc thin sứ gn giữ ngươi, Th cc ấng ấy sẽ nng ngươi trong tay, Kẻo chơn ngươi vấp nhằm đ chăng.
7. ức Cha Jsus phn: Cũng c lời chp rằng: Ngươi đừng thử Cha l ức Cha Trời ngươi.
8. Ma quỉ lại đem Ngi ln trn ni rất cao, chỉ cho Ngi cc nước thế gian, cng sự vinh hiển cc nước ấy;
9. m ni rằng: V bằng ngươi sấp mnh trước mặt ta m thờ lạy, th ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự nầy.
10. ức Cha Jsus bn phn cng n rằng: Hỡi quỉ Sa-tan, ngươi hy lui ra! V c lời chp rằng: Ngươi phải thờ phượng Cha l ức Cha Trời ngươi, v chỉ hầu việc một mnh Ngi m thi.
11. Ma quỉ bn bỏ đi; liền c thin sứ đến gần m hầu việc Ngi.
12. Vả, khi ức Cha Jsus nghe Giăng bị t rồi, th Ngi lnh qua xứ Ga-li-l.
13. Ngi bỏ thnh Na-xa-rt m đến ở thnh Ca-b-na-um, gần m biển, gip địa phận xứ Sa-bu-ln cng xứ Np-ta-li,
14. để cho ứng nghiệm lời đấng tin tri -sai đ ni rằng:
15. ất Sa-bu-ln v Np-ta-li, Ở về trn con đường đi đến biển, bn kia sng Gi-đanh, Tức l xứ Ga-li-l thuộc về dn ngoại,
16. Dn ấy ngồi chỗ tối tăm, đ thấy nh sng lớn; V trn những kẻ ngồi trong miền v dưới bng sự chết, Th nh sng đ mọc ln.
17. Từ lc đ, ức Cha Jsus khởi giảng dạy rằng: Cc ngươi hy ăn năn, v nước thin đng đ đến gần.
18. Khi Ngi đang đi dọc theo m biển Ga-li-l, thấy hai anh em kia, l Si-mn, cũng gọi l Phi-e-rơ, với em l Anh-r, đương thả lưới dưới biển, v hai anh em vốn l người đnh c.
19. Ngi phn cng hai người rằng: Cc ngươi hy theo ta, ta sẽ cho cc ngươi nn tay đnh lưới người.
20. Hai anh em liền bỏ lưới m theo Ngi.
21. Từ đ đi một đỗi xa xa nữa, Ngi thấy hai anh em khc, l Gia-cơ, con của X-b-đ, với em l Giăng, đang cng cha mnh l X-b-đ v lưới trong thuyền; Ngi bn gọi hai người.
22. Tức th hai người đ bỏ thuyền v cha mnh m theo Ngi.
23. ức Cha Jsus đi khắp xứ Ga-li-l, dạy dỗ trong cc nh hội, giảng Tin Lnh của nước ức Cha Trời v chữa lnh mọi thứ tật bịnh trong dn.
24. Vậy, danh tiếng Ngi đồn ra khắp cả xứ Sy-ri, người ta bn đem cho Ngi mọi người đau ốm, hay l mắc bịnh nọ tật kia, những kẻ bị quỉ m, đin cuồng, bại xuội, th Ngi chữa cho họ được lnh cả.
25. Vả lại, từ xứ Ga-li-l, xứ -ca-b-lơ, thnh Gi-ru-sa-lem, xứ Giu-đ, cho đến xứ bn kia sng Gi-đanh, thin hạ ko nhau rất đng m theo Ngi.

Ma-thi-ơ 5    chọn đoạn khc

1. ức Cha Jsus xem thấy đon dn đng, bn ln ni kia; khi Ngi đ ngồi, th cc mn đồ đến gần.
2. Ngi bn mở miệng m truyền dạy rằng:
3. Phước cho những kẻ c lng kh khăn, v nước thin đng l của những kẻ ấy!
4. Phước cho những kẻ than khc, v sẽ được yn ủi!
5. Phước cho những kẻ nhu m, v sẽ hưởng được đất!
6. Phước cho những kẻ đi kht sự cng bnh, v sẽ được no đủ!
7. Phước cho những kẻ hay thương xt, v sẽ được thương xt!
8. Phước cho những kẻ c lng trong sạch, v sẽ thấy ức Cha Trời!
9. Phước cho những kẻ lm cho người ha thuận, v sẽ được gọi l con ức Cha Trời!
10. Phước cho những kẻ chịu bắt bớ v sự cng bnh, v nước thin đng l của những kẻ ấy!
11. Khi no v cớ ta m người ta mắng nhiếc, bắt bớ, v lấy mọi điều dữ ni vu cho cc ngươi, th cc ngươi sẽ được phước.
12. Hy vui vẻ, v nức lng mừng rỡ, v phần thưởng cc ngươi ở trn trời sẽ lớn lắm; bởi v người ta cũng từng bắt bớ cc đấng tin tri trước cc ngươi như vậy.
13. Cc ngươi l muối của đất; song nếu mất mặn đi, th sẽ lấy giống chi m lm cho mặn lại? Muối ấy khng dng chi được nữa, chỉ phải quăng ra ngoi v bị người ta đạp dưới chơn.
14. Cc ngươi l sự sng của thế gian; một ci thnh ở trn ni th khng khi no bị khuất được:
15. cũng khng ai thắp đn m để dưới ci thng, song người ta để trn chơn đn, th n soi sng mọi người ở trong nh.
16. Sự sng cc ngươi hy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lnh của cc ngươi, v ngợi khen Cha cc ngươi ở trn trời.
17. Cc ngươi đừng tưởng ta đến đặng ph luật php hay l lời tin tri; ta đến, khng phải để ph, song để lm cho trọn.
18. V ta ni thật cng cc ngươi, đương khi trời đất chưa qua đi, th một chấm một nt trong luật php cũng khng qua đi được cho đến khi mọi sự được trọn.
19. Vậy, ai hủy một điều cực nhỏ no trong những điều răn nầy, v dạy người ta lm như vậy, th sẽ bị xưng l cực nhỏ trong nước thin đng; cn như ai giữ những điều răn ấy, v dạy người ta nữa, th sẽ được xưng l lớn trong nước thin đng.
20. V ta phn cho cc ngươi rằng, nếu sự cng bnh của cc ngươi chẳng trổi hơn sự cng bnh của cc thầy thng gio v người dng Pha-ri-si, th cc ngươi chắc khng vo nước thin đng.
21. Cc ngươi c nghe lời phn cho người xưa rằng: Ngươi chớ giết ai; v rằng: Hễ ai giết người th đng bị ta n xử đon.
22. Song ta phn cho cc ngươi: Hễ ai giận anh em mnh th đng bị ta n xử đon; ai mắng anh em mnh rằng Ra-ca, th đng bị ta cng luận xử đon; ai mắng anh em mnh l đồ đin, th đng bị lửa địa ngục hnh phạt.
23. Ấy vậy, nếu khi no ngươi đem dng của lễ nơi bn thờ, m nhớ lại anh em c điều g nghịch cng mnh,
24. th hy để của lễ trước bn thờ, trở về giảng ha với anh em trước đ; rồi hy đến dng của lễ.
25. Khi ngươi đi đường với kẻ nghịch mnh, phải lập tức ha với họ, kẻo họ nộp ngươi cho quan n, quan n giao ngươi cho thầy đội, m ngươi phải ở t.
26. Quả thật, ta ni cng ngươi, ngươi trả cn thiếu một đồng tiền, th khng ra khỏi t được.
27. Cc ngươi c nghe lời phn rằng: Ngươi chớ phạm tội t dm.
28. Song ta phn cho cc ngươi biết: Hễ ai ng đờn b m động tnh tham muốn, th trong lng đ phạm tội t dm cng người rồi.
29. Vậy nếu con mắt bn hữu xui cho ngươi phạm tội, th hy mc m quăng n cho xa ngươi đi; v th chịu một phần thn thể ngươi phải hư, cn hơn l cả thn thể bị nm vo địa ngục.
30. Lại nếu tay hữu xui cho ngươi phạm tội, th hy chặt m liệng n cho xa ngươi đi; v th chịu một phần thn thể ngươi phải hư, cn hơn l cả thn thể vo địa ngục.
31. Lại c ni rằng: Nếu người no để vợ mnh, th hy cho vợ ci tờ để.
32. Song ta phn cng cc ngươi: Nếu người no để vợ m khng phải v cớ ngoại tnh, th người ấy lm cho vợ mnh ra người t dm; lại nếu người no cưới đờn b bị để, th cũng phạm tội t dm.
33. Cc ngươi cn c nghe lời phn cho người xưa rằng: Ngươi chớ thề dối, nhưng đối với Cha, phải giữ vẹn lời thề mnh.
34. Song ta phn cng cc ngươi rằng đừng thề chi hết: đừng chỉ trời m thề, v l ngi của ức Cha Trời;
35. đừng chỉ đất m thề, v l bệ chơn của ức Cha Trời; đừng chỉ thnh Gi-ru-sa-lem m thề, v l thnh của Vua lớn.
36. Lại cũng đừng chỉ đầu ngươi m thề, v tự ngươi khng thể lm cho một sợi tc nn trắng hay l đen được.
37. Song ngươi phải ni rằng: phải, phải; khng, khng. Cn điều người ta ni thm đ, bởi nơi quỉ dữ m ra.
38. Cc ngươi c nghe lời phn rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng.
39. Song ta bảo cc ngươi, đừng chống cự kẻ dữ. Tri lại, nếu ai vả m bn hữu ngươi, hy đưa m bn kia cho họ lun;
40. nếu ai muốn kiện ngươi đặng lột ci o vắn, hy để họ lấy lun ci o di nữa;
41. nếu ai muốn bắt ngươi đi một dặm đường, hy đi hai dặm với họ.
42. Ai xin của ngươi hy cho, ai muốn mượn của ngươi, th đừng trớ.
43. Cc ngươi c nghe lời phn rằng: Hy yu người ln cận, v hy ght kẻ th nghịch mnh.
44. Song ta ni cng cc ngươi rằng: Hy yu kẻ th nghịch, v cầu nguyện cho kẻ bắt bớ cc ngươi,
45. hầu cho cc ngươi được lm con của Cha cc ngươi ở trn trời; bởi v Ngi khiến mặt trời mọc ln soi kẻ dữ cng kẻ lnh, lm mưa cho kẻ cng bnh cng kẻ độc c.
46. Nếu cc ngươi yu những kẻ yu mnh, th c được thưởng g đu? Những kẻ thu thuế h chẳng lm như vậy sao?
47. Lại nếu cc ngươi tiếp đi anh em mnh m thi, th c lạ g hơn ai? Người ngoại h chẳng lm như vậy sao?
48. Thế th cc ngươi hy nn trọn vẹn, như Cha cc ngươi ở trn trời l trọn vẹn.

Ma-thi-ơ 6    chọn đoạn khc

1. Hy giữ, đừng lm sự cng bnh mnh trước mặt người ta, cho họ đều thấy. Bằng khng, th cc ngươi chẳng được phần thưởng g của Cha cc ngươi ở trn trời.
2. Vậy, khi ngươi bố th, đừng thổi kn trước mặt mnh, như bọn giả hnh lm trong nh hội v ngoi đường, để được người ta tn knh. Quả thật, ta ni cng cc ngươi, bọn đ đ được phần thưởng của mnh rồi.
3. Song khi ngươi bố th, đừng cho tay tả biết tay hữu lm việc g,
4. hầu cho sự bố th được kn nhiệm; v Cha ngươi, l ấng thấy trong chỗ kn nhiệm, sẽ thưởng cho ngươi.
5. Khi cc ngươi cầu nguyện, đừng lm như bọn giả hnh; v họ ưa đứng cầu nguyện nơi nh hội v gc đường, để cho thin hạ đều thấy. Quả thật ta ni cng cc ngươi, bọn đ đ được phần thưởng của mnh rồi.
6. Song khi ngươi cầu nguyện, hy vo phng ring, đng cửa lại, rồi cầu nguyện Cha ngươi, ở nơi kn nhiệm đ; v Cha ngươi, l ấng thấy trong chỗ kn nhiệm, sẽ thưởng cho ngươi.
7. Vả, khi cc ngươi cầu nguyện, đừng dng những lời lặp v ch như người ngoại; v họ tưởng v cớ lời mnh ni nhiều th được nhậm.
8. Vậy, cc ngươi đừng như họ; v Cha cc ngươi biết cc ngươi cần sự g trước khi chưa xin Ngi.
9. Vậy cc ngươi hy cầu như vầy: Lạy Cha chng ti ở trn trời; Danh Cha được thnh;
10. Nước Cha được đến; Cha được nn, ở đất như trời!
11. Xin cho chng ti hm nay đồ ăn đủ ngy;
12. Xin tha tội lỗi cho chng ti, như chng ti cũng tha kẻ phạm tội nghịch cng chng ti;
13. Xin chớ để chng ti bị cm dỗ, m cứu chng ti khỏi điều c! V nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. A-men.
14. Vả, nếu cc ngươi tha lỗi cho người ta, th Cha cc ngươi ở trn trời cũng sẽ tha thứ cc ngươi.
15. Song nếu khng tha lỗi cho người ta, th Cha cc ngươi cũng sẽ khng tha lỗi cho cc ngươi.
16. Khi cc ngươi king ăn, chớ lm bộ buồn rầu như bọn giả hnh; v họ nhăn mặt, cho mọi người biết họ king ăn. Quả thật, ta ni cng cc ngươi, bọn đ đ được phần thưởng của mnh rồi.
17. Song khi ngươi king ăn, hy xức dầu trn đầu, v rửa mặt,
18. hầu cho người ta khng xem thấy ngươi đang king ăn, nhưng chỉ Cha ngươi l ấng ở nơi kn nhiệm xem thấy m thi; v Cha người thấy trong chỗ kn nhiệm sẽ thưởng cho ngươi.
19. Cc ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất, l nơi c su mối, ten rt lm hư, v kẻ trộm đo ngạch khot vch m lấy;
20. nhưng phải chứa của cải ở trn trời, l nơi chẳng c su mối, ten rt lm hư, cũng chẳng c kẻ trộm đo ngạch khot vch m lấy.
21. V chưng của cải ngươi ở đu, th lng ngươi cũng ở đ.
22. Con mắt l đn của thn thể. Nếu mắt ngươi sng sủa th cả thn thể ngươi sẽ được sng lng;
23. nhưng nếu mắt ngươi xấu, th cả thn thể sẽ tối tăm. Vậy, nếu sự sng lng trong ngươi chỉ l tối tăm, th sự tối tăm nầy sẽ lớn biết l dường bao!
24. Chẳng ai được lm ti hai chủ; v sẽ ght người nầy m yu người kia, hoặc trọng người nầy m khinh người kia. Cc ngươi khng c thể lm ti ức Cha Trời lại lm ti Ma-mn nữa.
25. Vậy nn ta phn cng cc ngươi rằng: đừng v sự sống mnh m lo đồ ăn uống; cũng đừng v thn thể mnh m lo đồ mặc. Sự sống h chẳng qu trọng hơn đồ ăn sao, thn thể h chẳng qu trọng hơn quần o sao?
26. Hy xem loi chim trời: chẳng c gieo, gặt cũng chẳng c thu trử vo kho tng, m Cha cc ngươi trn trời nui n. Cc ngươi h chẳng phải l qu trọng hơn loi chim sao?
27. Vả lại, c ai trong vng cc ngươi lo lắng m lm cho đời mnh được di thm một khắc khng?
28. Cn về quần o, cc ngươi lại lo lắng m lm chi? Hy ngắm xem những hoa huệ ngoi đồng mọc ln thể no: chẳng lm kh nhọc, cũng khng ko chỉ;
29. nhưng ta phn cng cc ngươi, dẫu vua Sa-l-mn sang trọng đến đu, cũng khng được mặc o tốt như một hoa no trong giống đ.
30. Hỡi kẻ t đức tin, loi cỏ ngoi đồng, l giống nay cn sống, mai bỏ vo l, m ức Cha Trời cn cho n mặc đẹp thể ấy thay, huống chi l cc ngươi!
31. ấy vậy, cc ngươi chớ lo lắng m ni rằng: Chng ta sẽ ăn g? uống g? mặc g?
32. V mọi điều đ, cc dn ngoại vẫn thường tm, v Cha cc ngươi ở trn trời vốn biết cc ngươi cần dng những điều đ rồi.
33. Nhưng trước hết, hy tm kiếm nước ức Cha Trời v sự cng bnh của Ngi, th Ngi sẽ cho thm cc ngươi mọi điều ấy nữa.
34. Vậy, chớ lo lắng chi về ngy mai; v ngy mai sẽ lo về việc ngy mai. Sự kh nhọc ngy no đủ cho ngy ấy.

Ma-thi-ơ 7    chọn đoạn khc

1. Cc ngươi đừng đon xt ai, để mnh khỏi bị đon xt.
2. V cc ngươi đon xt người ta thể no, th họ cũng đon xt lại thể ấy; cc ngươi lường cho người ta mực no, th họ cũng lường lại cho mực ấy.
3. Sao ngươi dm thấy ci rc trong mắt anh em ngươi, m chẳng thấy cy đ trong mắt mnh?
4. Sao ngươi dm ni với anh em rằng: ể ti lấy ci rc ra khỏi mắt anh, m chnh ngươi c cy đ trong mắt mnh?
5. Hỡi kẻ giả hnh! trước hết phải lấy cy đ khỏi mắt mnh đi, rồi mới thấy r m lấy ci rc ra khỏi mắt anh em mnh được.
6. ừng cho ch những đồ thnh, v đừng quăng hột trai mnh trước mặt heo, kẻo n đạp dưới chơn, v quay lại cắn x cc ngươi.
7. Hy xin, sẽ được hy tm, sẽ gặp; hy g cửa, sẽ mở cho.
8. Bởi v, hễ ai xin th được; ai tm th gặp; ai g cửa th được mở.
9. Trong cc ngươi c ai, khi con mnh xin bnh, m cho đ chăng?
10. Hay l con mnh xin c, m cho rắn chăng?
11. Vậy nếu cc ngươi vốn l xấu, cn biết cho con ci mnh cc vật tốt thay, huống chi Cha cc ngươi ở trn trời lại chẳng ban cc vật tốt cho những người xin Ngi sao?
12. Ấy vậy, hễ điều chi m cc ngươi muốn người ta lm cho mnh, th cũng hy lm điều đ cho họ, v ấy l luật php v lời tin tri.
13. Hy vo cửa hẹp, v cửa rộng v đường khoảng khot dẫn đến sự hư mất, kẻ vo đ cũng nhiều.
14. Song cửa hẹp v đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được th t.
15. Hy coi chừng tin tri giả, l những kẻ mang lốt chin đến cng cc ngươi, song bề trong thật l mung si hay cắn x.
16. Cc ngươi nhờ những tri n m nhận biết được. No c ai hi tri nho nơi bụi gai, hay l tri vả nơi bụi tật l?
17. Vậy, hễ cy no tốt th sanh tri tốt; nhưng cy no xấu th sanh tri xấu.
18. Cy tốt chẳng sanh được tri xấu, m cy xấu cũng chẳng sanh được tri tốt.
19. Hễ cy no chẳng sanh tri tốt, th phải đốn m chụm đi.
20. Ấy vậy, cc ngươi nhờ những tri n m nhận biết được.
21. Chẳng phải hễ những kẻ ni cng ta rằng: Lạy Cha, lạy Cha, th đều được vo nước thin đng đu; nhưng chỉ kẻ lm theo muốn của Cha ta ở trn trời m thi.
22. Ngy đ, sẽ c nhiều người thưa cng ta rằng: Lạy Cha, lạy Cha, chng ti chẳng từng nhơn danh Cha m ni tin tri sao? nhơn danh Cha m trừ quỉ sao? v lại nhơn danh Cha m lm nhiều php lạ sao?
23. Khi ấy, ta sẽ phn r rng cng họ rằng: Hỡi kẻ lm gian c, ta chẳng biết cc ngươi bao giờ, hy lui ra khỏi ta!
24. Vậy, kẻ no nghe v lm theo lời ta phn đy, th giống như một người khn ngoan cất nh mnh trn hn đ.
25. C mưa sa, nước chảy, gi lay, x động nh ấy; song khng sập, v đ cất trn đ.
26. Kẻ no nghe lời ta phn đy, m khng lm theo, khc no như người dại cất nh mnh trn đất ct.
27. C mưa sa, nước chảy, gi lay, x động nh ấy, th bị sập, hư hại rất nhiều.
28. Vả, khi ức Cha Jsus vừa phn những lời ấy xong, đon dn lấy đạo Ngi lm lạ;
29. v Ngi dạy như l c quyền, chớ khng giống cc thầy thng gio.

Ma-thi-ơ 8    chọn đoạn khc

1. Khi ức Cha Jsus ở trn ni xuống, c đon dn đng lắm theo Ngi.
2. Nầy, c một người phung đến gần, lạy Ngi, m thưa rằng: Lạy Cha, nếu Cha khứng, chắc c thể lm cho ti sạch được.
3. ức Cha Jsus giơ tay rờ người, m phn rằng: Ta khứng, hy sạch đi. Tức th người phung được sạch.
4. ức Cha Jsus bn phn cng người rằng: Hy giữ, chớ ni cng ai; song hy đi tỏ mnh cng thầy cả, v dng của lễ theo như Mi-se dạy, để lm chứng cho họ.
5. Khi ức Cha Jsus vo thnh Ca-b-na-um, c một thầy đội đến cng Ngi,
6. m xin rằng: Lạy Cha, đứa đầy tớ ti mắc bịnh bại, nằm liệt ở nh ti, đau đớn lắm.
7. ức Cha Jsus phn rằng: Ta sẽ đến, chữa cho n được lnh.
8. Thầy đội thưa rằng: Lạy Cha, ti chẳng đng rước Cha vo nh; xin Cha chỉ phn một lời, th đầy tớ ti sẽ được lnh.
9. V ti ở dưới quyền người khc, ti cũng c qun lnh dưới quyền ti nữa; ti biểu tn nầy rằng: hy đi! th n đi; biểu tn kia rằng: Hy đến! th n đến; v dạy đầy tớ ti rằng: Hy lm việc nầy! th n lm.
10. ức Cha Jsus nghe lời đ rồi, lấy lm lạ, m phn cng những kẻ đi theo rằng: Quả thật, ta ni cng cc ngươi, ta chưa hề thấy ai trong dn Y-sơ-ra-n c đức tin lớn dường ấy.
11. Ta cũng ni cng cc ngươi, c nhiều người từ đng phương, ty phương sẽ đến, ngồi đồng bn với p-ra-ham, Y-sc v Gia-cốp trong nước thin đng.
12. Nhưng cc con bổn quốc sẽ bị liệng ra chốn tối tăm ở ngoi, tại đ sẽ c khc lc v nghiến răng.
13. ức Cha Jsus bn phn cng thầy đội rằng: Hy về, theo như điều ngươi tin th sẽ được thnh vậy. V chnh trong giờ ấy, đứa đầy tớ được lnh.
14. oạn, ức Cha Jsus vo nh Phi-e-rơ, thấy b gia người nằm trn giường, đau rt.
15. Ngi bn rờ tay người bịnh, rt liền mất đi; rồi người đứng dậy gip việc hầu Ngi.
16. ến chiều, người ta đem cho ức Cha Jsus nhiều kẻ bị quỉ m, Ngi lấy lời ni m đuổi quỉ ra; cũng chữa được hết thảy những người bịnh,
17. vậy cho được ứng nghiệm lời của ấng tin tri -sai đ ni rằng: Chnh Ngi đ lấy tật nguyền của chng ta, v gnh bịnh hoạn của chng ta.
18. Vả, khi ức Cha Jsus thấy đon dn đng lắm ở xung quanh mnh, bn truyền qua bờ bn kia.
19. C một thầy thng gio đến, thưa cng Ngi rằng: Lạy thầy, thầy đi đu, ti sẽ theo đ.
20. ức Cha Jsus đp rằng: Con co c hang, chim trời c ổ; song Con người khng c chỗ m gối đầu.
21. Lại một mn đồ khc thưa cng Ngi rằng: Lạy Cha, xin Cha cho php ti về chn cha ti trước đ.
22. Nhưng ức Cha Jsus phn rằng: Hy theo ta, để kẻ chết chn kẻ chết.
23. Kế đ, ức Cha Jsus xuống thuyền, cc mn đồ theo Ngi.
24. Thnh lnh biển nổi bo lớn, đến nỗi sng dậy phủ thuyền; nhưng Ngi đương ngủ.
25. Cc mn đồ đến gần, đnh thức Ngi, m thưa rằng: Lạy Cha, xin cứu chng ti với, chng ti hầu chết!
26. Ngi phn rằng: hỡi kẻ t đức tin kia, cứ sao cc ngươi sợ? Ngi bn đứng dậy, quở gi v biển; th liền yn lặng như tờ.
27. Những người đ lấy lm lạ, ni rằng: Người nầy l ai, m gi v biển đều vng lịnh người?
28. ức Cha Jsus qua bờ bn kia rồi, tại xứ dn Ga-đa-ra, gặp hai người bị quỉ m ở nơi mồ đi ra, bộ dữ tợn lắm, đến nỗi khng ai dm đi ngang qua đường đ.
29. Chng n la ln rằng: Lạy Con ức Cha Trời, chng ti với Ngi c can hệ g chăng? C phải Ngi đến đy để lm khổ chng ti trước kỳ khng?
30. Vả, khi ấy, ở đng xa c một bầy heo đng đương ăn.
31. Cc quỉ xin ức Cha Jsus rằng: Nếu Cha đuổi chng ti ra, xin cho nhập vo bầy heo đ.
32. Ngi biểu cc quỉ rằng: Hy đi đi! Cc quỉ ra khỏi hai người đ, liền nhập vo bầy heo. Tức th cả bầy ở trn dốc ni nhảy xuống biển, thảy đều chết chm dưới nước.
33. Những đứa chăn heo bn chạy trốn, trở về thnh, thuật cc chuyện đ xảy ra, v chuyện hai người bị quỉ m nữa.
34. Cả thnh liền ra đn ức Cha Jsus; khi vừa thấy Ngi, th xin Ngi đi ra khỏi xứ mnh.

Ma-thi-ơ 9    chọn đoạn khc

1. ức Cha Jsus xuống thuyền lại trở qua biển v đến thnh mnh.
2. Nầy, c người đem lại cho Ngi một người đau bại nằm trn giường. ức Cha Jsus thấy đức tin của cc ngươi đ, th phn cng người bại rằng: Hỡi con, hy vững lng, tội lỗi con đ được tha.
3. Khi ấy, c một vi thầy thng gio đều nghĩ thầm rằng: Người nầy ni lộng ngn.
4. Song ức Cha Jsus biết tưởng mấy thầy đ, th phn rằng: Nhơn sao trong lng cc ngươi c c tưởng lm vậy?
5. Trong hai lời nầy: một l ni, tội lỗi ngươi đ được tha; hai l ni, ngươi hy đứng dậy m đi, th lời no dễ ni hơn
6. Vả, hầu cho cc ngươi biết Con người ở thế gian c quyền tha tội, th Ngi phn cng người bại rằng: Hy đứng dậy, vc lấy giường, m trở về nh ngươi.
7. Người bại liền dậy m trở về nh mnh.
8. on dn thấy php lạ đ, th ai nấy đều sợ hi, v ngợi khen ức Cha Trời đ cho người ta được php tắc dường ấy.
9. ức Cha Jsus đ đi khỏi nơi đ rồi, thấy một người tn l Ma-thi-ơ đương ngồi tại sở thu thuế, bn phn cng người rằng: Hy theo ta. Người liền đứng dậy, m theo Ngi.
10. Vả, đương khi ức Cha Jsus ngồi ăn tại nh Ma-thi-ơ, c nhiều người thu thuế cng kẻ xấu nết đến ngồi ăn với Ngi v mn đồ Ngi.
11. Người Pha-ri-si thấy vậy, th ni cng mn đồ Ngi rằng: Lm sao thầy cc ngươi ngồi ăn chung với người thu thuế v kẻ xấu nết vậy?
12. ức Cha Jsus nghe đều đ, bn phn rằng: Chẳng phải l người khỏe mạnh cần thầy thuốc đu, song l người c bịnh.
13. Hy đi, v học cho biết cu nầy nghĩa l g: Ta muốn sự thương xt, nhưng chẳng muốn của lễ. V ta đến đy khng phải để ku kẻ cng bnh, song ku kẻ c tội.
14. Khi ấy, cc mn đồ của Giăng đến tm ức Cha Jsus, m thưa rằng: Cớ sao chng ti v những người Pha-ri-si king ăn, cn mn đồ thầy khng king ăn?
15. ức Cha Jsus đp rằng: Trong khi chng rể cn ở với bạn hữu đến mừng cưới, th những bạn hữu đ c thể no buồn rầu được ư? Nhưng đến ngy no chng rể sẽ bị đem đi khỏi họ, th họ mới king ăn.
16. Khng c ai v miếng nỉ mới vo ci o cũ; v nếu lm vậy, miếng nỉ mới sẽ chẳng rch o cũ, v đng rch trở nn xấu hơn.
17. Cũng khng c ai đổ rượu mới vo bầu da cũ; nếu lm vậy th bầu nứt, rượu chảy ra, v bầu phải hư; song ai nấy đổ rượu mới vo bầu mới, th giữ được cả hai bề.
18. ang khi ức Cha Jsus phn cc điều đ, xảy c người cai nh hội kia bước vo, qu lạy trước mặt Ngi m thưa rằng: Con gi ti mới chết; xin Cha đến, đặt tay trn n, th n sẽ được sống.
19. ức Cha Jsus bn đứng dậy, cng mn đồ Ngi đều đi theo người.
20. Nầy, c một người đờn b mắc bịnh mất huyết đ mười hai năm, lại gần sau lưng m rờ đến trn o Ngi.
21. V người đờn b ấy tự nghĩ rằng: Nếu ta chỉ rờ o Ngi, th cũng sẽ được lnh.
22. ức Cha Jsus xy mặt lại, thấy người đờn b, th phn rằng: hỡi con, hy vững lng, đức tin con đ lm cho con được lnh. Liền trong giờ đ, người đờn b lnh bịnh.
23. Khi ức Cha Jsus đến nh người cai nh hội, thấy bọn thổi so, v chng lm om sm,
24. th phn rằng: Cc ngươi hy lui ra; con gi nhỏ nầy chẳng phải chết đu, nhưng n ngủ. Chng nghe th ch cười Ngi.
25. Bọn đ đ bị đuổi ra rồi, Ngi bn vo, cầm lấy tay đứa gi, th n liền chờ dậy.
26. Tin nầy đồn ra khắp cả xứ đ.
27. ức Cha Jsus ở đ ra đi, c hai người m theo Ngi m ku rằng: Hỡi con chu vua a-vt, xin thương chng ti cng!
28. Khi Ngi đ vo nh rồi, hai người m đến; Ngi bn phn rằng: Hai ngươi tin ta lm được đều hai ngươi ao ước sao? Họ thưa rằng: Lạy Cha được.
29. Ngi bn rờ mắt hai người m phn rằng: Theo như đức tin cc ngươi, phải được thnh vậy.
30. Mắt hai người liền mở. ức Cha Jsus lấy giọng nghim phn rằng: Hy giữ, đừng cho ai biết chuyện nầy.
31. Song lc hai người ra khỏi nh, th đồn danh tiếng Ngi khắp cả xứ.
32. Khi đi khỏi chỗ đ, th người ta đem tới cho Ngi một người cm bị quỉ m.
33. Quỉ bị đuổi ra rồi, th người cm ni được. on dn lấy lm lạ m ni rằng: Khng hề bao giờ thấy sự như vậy trong dn Y-sơ-ra-n.
34. Nhưng người Pha-ri-si lại ni rằng: Người nầy cậy php cha quỉ m trừ quỉ.
35. ức Cha Jsus đi khắp cc thnh, cc lng, dạy dỗ trong cc nh hội, giảng tin lnh nước ức Cha Trời, v chữa lnh cc thứ tật bịnh.
36. Khi Ngi thấy những đm dn đng, th động lng thương xt, v họ cng khốn, v tan lạc như chin khng c kẻ chăn.
37. Ngi bn phn cng mn đồ rằng: Ma gặt th thật trng, song con gặt th t.
38. Vậy, hy cầu xin chủ ma gặt sai con gặt đến trong ma mnh.

Ma-thi-ơ 10    chọn đoạn khc

1. ức Cha Jsus gọi mười hai mn đồ đến, ban quyền php trừ t ma, v chữa cc thứ tật bịnh.
2. Tn mười hai sứ đồ như sau nầy: Sứ đồ thứ nhứt l Si-mn, cũng gọi l Phi-e-rơ, v Anh-r l em người; Gia-cơ con của X-b-đ, v Giăng l em Gia-cơ;
3. Phi-lp cng Ba-t-l-my; Th-ma, v Ma-thi-ơ l người thu thuế; Gia-cơ con của A-ph, cng Tha-đ;
4. Si-mn l người Ca-na-an, cng Giu-đa ch-ca-ri-ốt, l kẻ phản ức Cha Jsus.
5. Ấy đ l mười hai sứ đồ ức Cha Jsus sai đi, v c truyền rằng: ừng đi đến dn ngoại, cũng đừng vo một thnh no của dn Sa-ma-ri cả;
6. song th đi đến cng những con chin lạc mất của nh Y-sơ-ra-n.
7. Khi đi đng, hy rao giảng rằng: Nước thin đng gần rồi.
8. Hy chữa lnh kẻ đau, khiến sống kẻ chết, lm sạch kẻ phung, v trừ cc quỉ. Cc ngươi đ được lnh khng th hy cho khng.
9. ừng đem vng, hoặc bạc, hoặc tiền trong lưng cc ngươi;
10. cũng đừng đem ci bao đi đường, hoặc hai o, hoặc giy, hoặc gậy; v người lm việc đng được đồ ăn.
11. Cc ngươi vo thnh no hay l lng no, hy hỏi thăm ai l người đng tiếp rước mnh, rồi ở nh họ cho đến lc đi.
12. V khi vo nh no, hy cầu bnh an cho nh ấy;
13. nếu nh đ xứng đng, th sự bnh an cc ngươi xuống cho; bằng khng, th sự bnh an cc ngươi trở về cc ngươi.
14. Nếu ai khng tiếp rước, khng nghe lời cc ngươi, khi ra khỏi nh đ, hay l thnh đ, hy phủi bụi đ dnh chơn cc ngươi.
15. Quả thật, ta ni cng cc người, đến ngy phn xt, th xứ S-đm v xứ G-m-rơ sẽ chịu đon phạt nhẹ hơn thnh ấy.
16. Ka, ta sai cc ngươi đi khc no như chin vo giữa bầy mung si. Vậy, hy khn kho như rắn, đơn sơ như chim b cu.
17. Hy coi chừng người ta; v họ sẽ nộp cc ngươi trước ta n, đnh đn cc ngươi trong nh hội;
18. lại v cứ ta m cc ngươi sẽ bị giải đến trước mặt cc quan tổng đốc v cc vua, để lm chứng trước mặt họ v cc dn ngoại.
19. Song khi họ sẽ đem nộp cc ngươi, th chớ lo về cch ni lm sao, hoặc ni lời g; v những lời đng ni sẽ chỉ cho cc ngươi chnh trong giờ đ.
20. Ấy chẳng phải tự cc ngươi ni đu, song l Thnh-Linh của Cha cc ngươi sẽ từ trong lng cc ngươi ni ra.
21. Anh sẽ nộp em cho bị giết, cha sẽ nộp con cho bị giết, con ci sẽ dấy ln nghịch cng cha mẹ m lm cho người phải chết đi.
22. Cc ngươi lại sẽ bị thin hạ ghen ght v danh ta; song ai bền lng cho đến cuối cng, th sẽ được rỗi.
23. Khi no người ta bắt bớ cc ngươi trong thnh nầy, th hy trốn qua thnh kia; v ta ni thật, cc ngươi đi chưa khắp cc thnh dn Y-sơ-ra-n th Con người đ đến rồi.
24. Mn đồ khng hơn thầy, ti tớ khng hơn chủ.
25. Mn đồ được như thầy, ti tớ được như chủ, th cũng đủ rồi. Nếu người ta đ gọi chủ nh l B-n-x-bun, phương chi l người nh!
26. Vậy, cc ngươi đừng sợ; v chẳng c việc g giấu m chẳng phải by ra, cũng chẳng c việc g kn nhiệm m sau sẽ chẳng biết.
27. Cho nn lời ta phn cng cc ngươi trong nơi tối tăm, hy ni ra nơi sng lng; v lời cc ngươi nghe kề lỗ tai, hy giảng ra trn mi nh.
28. ừng sợ kẻ giết thn thể m khng giết được linh hồn; nhưng th sợ ấng lm cho mất được linh hồn v thn thể trong địa ngục.
29. Hai con chim sẻ h chẳng từng bị bn một đồng tiền sao? V v khng theo muốn Cha cc ngươi, th chẳng hề một con no rơi xuống đất.
30. Tc trn đầu cc ngươi cũng đ đếm hết rồi.
31. Vậy, đừng sợ chi hết, v cc ngươi qu trọng hơn nhiều con chim sẻ.
32. Bởi đ, ai xưng ta ra trước mặt thin hạ, th ta cũng sẽ xưng họ trước mặt Cha ta ở trn trời;
33. cn ta chối ta trước mặt thin hạ, th ta cũng sẽ chối họ trước mặt Cha ta ở trn trời.
34. Chớ tưởng rằng ta đến để đem sự bnh an cho thế gian; ta đến, khng phải đem sự bnh an, m l đem gươm do.
35. Ta đến để phn rẽ con trai với cha, con gi với mẹ, du với b gia;
36. v người ta sẽ c kẻ th nghịch, l người nh mnh.
37. Ai yu cha mẹ hơn ta th khng đng cho ta; ai yu con trai hay l con gi hơn ta th cũng khng đng cho ta;
38. ai khng vc cy thập tự mnh m theo ta, th cũng chẳng đng cho ta.
39. Ai gn giữ sự sống mnh, th sẽ mất; cn ai v cớ ta mất sự sống mnh, th sẽ tm lại được.
40. Ai rước cc ngươi, tức l rước ta; ai rước ta, tức l rước ấng đ sai ta.
41. Ai rước một đấng tin tri v l tin tri, th sẽ lnh phần thưởng của đấng tin tri; ai rước một người cng chnh v l cng chnh, th sẽ lnh phần thưởng của người cng chnh.
42. Ai sẽ cho một người trong bọn nhỏ nầy chỉ uống một chn nước lạnh, v người nhỏ đ l mn đồ ta, quả thật, ta ni cng cc ngươi, kẻ ấy sẽ chẳng mất phần thưởng của mnh đu.

Ma-thi-ơ 11    chọn đoạn khc

1. Vả, ức Cha Jsus đ dạy cc điều đ cho mười hai mn đồ rồi, bn la khỏi chỗ nầy đặng đi giảng dạy trong cc thnh xứ đ.
2. Khi Giăng ở trong ngục nghe ni về cc cng việc của ấng Christ, th sai mn đồ mnh đến thưa cng Ngi rằng:
3. Thầy c phải l ấng phải đến, hay l chng ti cn phải đợi ấng khc chăng?
4. ức Cha Jsus đp rằng: hy về thuật lại cng Giăng những điều cc ngươi nghe v thấy:
5. kẻ m được thấy, kẻ qu được đi, kẻ phung được sạch, kẻ điếc được nghe, kẻ chết được sống lại, kẻ kh khăn được nghe giảng tin lnh.
6. Phước cho ai chẳng vấp phạm v cớ ta!
7. Khi họ ra về, ức Cha Jsus mới phn về việc Giăng cho đon dn nghe, rằng: Cc ngươi đ đi xem chi trong đồng vắng? C phải xem cy sậy bị gi rung chăng?
8. Cc ngươi đi xem ci chi nữa? C phải xem người mặc o tốt đẹp chăng? Ka, những người mặc o tốt đẹp th ở trong đền vua.
9. Nhưng cc ngươi lại đi xem ci chi nữa? C phải l xem đấng tin tri chăng? Phải, ta ni cng cc ngươi, cũng hơn đấng tin tri nữa.
10. Ấy v người đ m c chp rằng: Nầy, ta sai sứ ta đến trước mặt con, ặng dọn đường sẵn cho con đi.
11. Quả thật, ta ni cng cc ngươi, trong những người bởi đờn b sanh ra, khng c ai được tn trọng hơn Giăng Bp-tt, nhưng m kẻ rất nhỏ hn trong nước thin đng cn được tn trọng hơn người.
12. Song, từ ngy Giăng Bp-tt đến nay, nước thin đng bị hm p, v l kẻ hm p đ chon lấy.
13. V hết thảy cc đấng tin tri v sch luật đ ni trước cho đến đời Giăng.
14. Nếu cc ngươi muốn hiểu biết, th ấy l -li, l đấng phải đến.
15. Ai c tai m nghe, hy nghe.
16. Ta sẽ snh dng di nầy với ai? Dng di nầy giống như con trẻ ngồi giữa chợ, ku la cng bạn mnh,
17. m rằng: Ta đ thổi so, m bay khng nhảy ma; ta đ than vn, m bay khng khc.
18. V Giăng đ đến, khng ăn, khng uống, người ta ni rằng: Giăng bị quỉ m.
19. Con người đến, hay ăn hay uống, th họ ni rằng: Ka, l người ham ăn m uống, bạn b với người thu thuế cng kẻ xấu nết. Song le, sự khn ngoan được xưng l phải, bởi những việc lm của sự ấy.
20. V dn cc thnh m ức Cha Jsus đ lm rất nhiều php lạ rồi, khng ăn năn, nn Ngi quở trch rằng:
21. Khốn nạn cho mầy, thnh C-ra-xin! Khốn nạn cho mầy, thnh Bết-sai-đa! V nếu cc php lạ đ lm giữa bay, đem lm trong thnh Ty-rơ v Si-đn, th hai thnh đ thật đ mặc o gai, đội tro, ăn năn từ lu rồi.
22. Vậy nn ta bảo bay, đến ngy phn xt, thnh Ty-rơ v thnh Si-đn sẽ chịu đon phạt nhẹ hơn bay.
23. Cn mầy, Ca-b-na-um l thnh đ được cao tới trời, sẽ hạ xuống tới m phủ! V nếu cc php lạ đ lm giữa mầy, đem lm trong thnh S-đm, th thnh ấy cn lại đến ngy nay.
24. Vậy nn ta rao bảo rằng, đến ngy phn xt, xứ S-đm sẽ chịu đon phạt nhẹ hơn mầy.
25. Lc đ, ức Cha Jsus ni rằng: Hỡi Cha! l Cha của trời đất, ti khen ngợi Cha, v Cha đ giấu những điều ny với kẻ khn ngoan, người sng dạ, m tỏ ra cho những con trẻ hay.
26. Thưa Cha, phải, thật như vậy, v Cha đ thấy điều đ l tốt lnh.
27. Mọi việc Cha ta đ giao cho ta; ngoi Cha khng c ai biết Con; ngoi Con v người no m Con muốn tỏ ra cng, th cũng khng ai biết Cha.
28. Hỡi những kẻ mệt mỏi v gnh nặng, hy đến cng ta, ta sẽ cho cc ngươi được yn nghỉ.
29. Ta c lng nhu m, khim nhường; nn hy gnh lấy ch của ta, v học theo ta; th linh hồn cc ngươi sẽ được yn nghỉ.
30. V ch ta dễ chịu v gnh ta nhẹ nhng.

Ma-thi-ơ 12    chọn đoạn khc

1. Lc đ, nhằm ngy Sa-bt, ức Cha Jsus đi qua giữa đồng la m; cc mn đồ đi, bứt bng la m ăn.
2. Người Pha-ri-si thấy vậy, bn ni cng Ngi rằng: Ka mn đồ thầy lm điều khng nn lm trong ngy Sa-bt.
3. Song Ngi đp rằng: Chuyện vua a-vt đ lm trong khi vua với kẻ đi theo bị đi, cc ngươi h chưa đọc đến sao?
4. tức l vua vo đền ức Cha Trời, ăn bnh by ra, l bnh m vua v kẻ đi theo khng c php ăn, chỉ để ring cho cc thầy tế lễ.
5. Hay l cc ngươi khng đọc trong sch luật, đến ngy Sa-bt, cc thầy tế lễ trong đền thờ phạm luật ngy đ, m khng phải tội sao?
6. Vả lại, ta phn cng cc ngươi, tại chỗ nầy c một đấng tn trọng hơn đền thờ.
7. Phải chi cc ngươi hiểu nghĩa cu nầy: Ta muốn lng nhn từ, khng muốn của tế lễ, th cc ngươi khng trch những người v tội;
8. v Con người l Cha ngy Sa-bt.
9. ức Cha Jsus đi khỏi nơi đ, bn vo nh hội.
10. Ở đ, c một người teo một bn tay. C kẻ hỏi Ngi rằng: Trong ngy Sa-bt, c php chữa kẻ bịnh hay khng? Ấy l họ c kiếm dịp kiện Ngi.
11. Ngi bn phn cng họ rằng: Ai trong vng cc ngươi c một con chin, nếu đương ngy Sa-bt, bị t xuống hầm, th h khng ko n ln sao?
12. Huống chi người ta trọng hơn con chin l dường no! Vậy, trong ngy Sa-bt c php lm việc lnh.
13. oạn, Ngi phn cng người tay teo rằng: Hy giơ tay ra. Người liền giơ tay, th tay nầy cũng lnh như tay kia.
14. Những người Pha-ri-si đi ra ngoi rồi bn với nhau, lập mưu đặng giết Ngi.
15. Song ức Cha Jsus biết điều ấy, th bỏ đi khỏi chỗ đ; c nhiều người theo, v Ngi chữa lnh cả.
16. Ngi cấm ngặt họ đừng cho ai biết Ngi;
17. để được ứng nghiệm lời đấng tin tri -sai đ ni rằng:
18. Nầy, ti tớ ta đ chọn, L người m ta rất yu dấu, đẹp lng ta mọi đng. Ta sẽ cho Thnh Linh ta ngự trn người, Người sẽ rao giảng sự cng bnh cho dn ngoại.
19. Người sẽ chẳng ci lẫy, chẳng ku la, V chẳng ai nghe được tiếng người ngoi đường ci.
20. Người sẽ chẳng bẻ cy sậy đ gy, chẳng tắt ngọn đn gần tn, Cho đến chừng no người khiến sự cng bnh được thắng.
21. Dn ngoại sẽ trng cậy danh người.
22. Bấy giờ c kẻ đem đến cho ức Cha Jsus một người mắc quỉ m, đui v cm; Ngi chữa cho, đến nỗi người cm ni v thấy được.
23. Chng lấy lm lạ, m ni rằng: C phải người đ l con chu vua a-vt chăng?
24. Song những người Pha-ri-si nghe vậy, th ni rằng: Người nầy chỉ nhờ B-n-x-bun l cha quỉ m trừ quỉ đ thi.
25. ức Cha Jsus biết tưởng họ, th phn rằng: Một nước m chia x nhau th bị ph hoang; một thnh hay l một nh m chia x nhau th khng cn được.
26. Nếu quỉ Sa-tan trừ quỉ Sa-tan, ấy l tự n chia x nhau; th nước n lm sao cn được ư?
27. V nếu ta nhờ B-n-x-bun m trừ quỉ, th con cc ngươi nhờ ai m trừ quỉ ư? Bởi đ, chnh chng n sẽ xử đon cc ngươi vậy.
28. M nếu ta cậy Thnh Linh của ức Cha Trời để trừ quỉ, th nước ức Cha Trời đ đến tận cc ngươi.
29. Hay l, c lẽ no, ai vo nh một người mạnh sức để cướp lấy của, m trước khng tri người mạnh sức ấy được sao? Phải tri người rồi mới cướp của nh người được.
30. Ai khng ở với ta, th nghịch cng ta; ai khng thu hiệp với ta, th tan ra.
31. Ấy vậy, ta phn cng cc ngươi, cc tội lỗi v lời phạm thượng của người ta đều sẽ được tha; song lời phạm thượng đến ức Thnh Linh th sẽ chẳng được tha đu.
32. Nếu ai ni phạm đến Con người, th sẽ được tha; song nếu ai ni phạm đến ức Thnh Linh, th dầu đời nầy hay đời sau cũng sẽ chẳng được tha.
33. Hoặc cho l cy tốt th tri cũng tốt, hoặc cho l cy xấu th tri cũng xấu; v xem tri th biết cy.
34. Hỡi dng di rắn lục; bay vốn l loi xấu, lm sao ni được sự tốt? Bởi v do sự đầy dẫy trong lng m miệng mới ni ra.
35. Người lnh do nơi đ chứa điều thiện m pht ra điều thiện; nhưng kẻ dữ do nơi đ chứa điều c m pht ra điều c.
36. Vả, ta bảo cc ngươi, đến ngy phn xt, người ta sẽ khai ra mọi lời hư khng m mnh đ ni;
37. v bởi lời ni m ngươi sẽ được xưng l cng bnh, cũng bởi lời ni m ngươi sẽ bị phạt.
38. Bấy giờ c mấy thầy thng gio v người Pha-ri-si thưa cng ức Cha Jsus rằng: Bẩm thầy, chng ti muốn xem thầy lm dấu lạ.
39. Ngi đp rằng: Dng di hung c gian dm ny xin một dấu lạ, nhưng sẽ chẳng cho dấu lạ khc ngoi dấu lạ của đấng tin tri Gi-na.
40. V Gi-na đ bị ở trong bụng c lớn ba ngy ba đm, cũng một thể ấy, Con người sẽ ở trong lng đất ba ngy ba đm.
41. ến ngy phn xt, dn thnh Ni-ni-ve sẽ đứng dậy với dng di nầy m ln n n, v dn ấy đ nghe lời Gi-na giảng v ăn năn; m đy nầy, c một người tn trọng hơn Gi-na!
42. ến ngy phn xt, nữ hong nam phương sẽ đứng dậy với dng di nầy m ln n n, v người từ nơi cng tri đất đến nghe lời khn ngoan vua Sa-l-mn; m đy nầy, c một người tn trọng hơn vua Sa-l-mn!
43. Khi t ma ra khỏi một người, th n đi đến nơi kh khan kiếm chỗ nghỉ, nhưng kiếm khng được;
44. rồi ni ni rằng: Ta sẽ trở về nh ta m ta mới ra khỏi; khi trở về, thấy nh khng, qut sạch, v sửa soạn tử tế.
45. N bn lại đi, đem về bảy quỉ khc dữ hơn n nữa, cng vo nh đ m ở; vậy số phận người ấy sau lại xấu hơn trước. Dng di dữ nầy cũng như vậy.
46. Khi ức Cha Jsus cn phn cng dn chng, th mẹ v anh em Ngi đến đứng ngoi, muốn ni cng Ngi.
47. c người thưa cng Ngi rằng: y nầy, mẹ v anh em thầy ở ngoi, muốn ni cng thầy.
48. Ngi đp rằng: Ai l mẹ ta, ai l anh em ta?
49. Ngi giơ tay chỉ cc mn đồ mnh, m phn rằng: Nầy l mẹ ta cng anh em ta!
50. V hễ ai lm theo muốn Cha ta ở trn trời, th người đ l anh em, chị em ta, cng l mẹ ta vậy.

Ma-thi-ơ 13    chọn đoạn khc

1. Cũng ngy ấy, ức Cha Jsus ra khỏi nh, ngồi bn m biển.
2. on dn nhm họp xung quanh Ngi đng lắm, đến nỗi Ngi phải xuống thuyền m ngồi, cn cả đon dn đứng trn bờ.
3. Ngi dng th dụ m giảng nhiều điều cng họ. Ngi phn như vầy: C người gieo giống đi ra đặng gieo.
4. Khi đương gieo, một phần giống rơi dọc đường, chim bay xuống v ăn.
5. Một phần khc rơi nhằm chỗ đất đ sỏi, chỉ c t đất thịt, bị lấp khng su, liền mọc ln;
6. song khi mặt trời mọc ln, th bị đốt, v v khng c rễ, nn phải ho.
7. Một phần khc rơi nhằm bụi gai, gai mọc rậm ln, phải nghẹt ngi.
8. Một phần khc nữa rơi nhằm chỗ đất tốt, th sanh tri; hoặc một hột ra được một trăm, hoặc một hột su chục, hoặc một hột ba chục.
9. Ai c tai, hy nghe!
10. Mn đồ bn đến gần Ngi m hỏi rằng: sao thầy dng th dụ m phn cng chng vậy?
11. Ngi đp rằng: bởi v đ ban cho cc ngươi được biết những điều mầu nhiệm của nước thin đng, song về phần họ, th khng ban cho biết.
12. V sẽ cho thm kẻ no đ c, th họ sẽ được dư dật; nhưng kẻ no khng c, th lại cất lun điều họ đ c nữa.
13. Vậy nn ta phn th dụ cng chng; v họ xem m khng thấy, lắng tai m khng nghe, v khng hiểu chi hết.
14. Vậy, về họ, đ được ứng nghiệm lời tin tri của -sai rằng: Cc ngươi sẽ lắng tai nghe, m chẳng hiểu chi; Lấy mắt xem m chẳng thấy chi.
15. V lng dn nầy đ cứng cỏi; lm cho nặng tai V nhắm mắt mnh lại, E khi mắt mnh thấy được, Tai mnh nghe được, Lng mnh hiểu được, Họ tự hối cải lại, V ta chữa họ được lnh chăng.
16. Nhưng phước cho mắt cc ngươi, v thấy được; phước cho tai cc ngươi, v nghe được!
17. Quả thật, ta ni cng cc ngươi, c nhiều đấng tin tri, nhiều người cng chnh đ ước ao thấy điều cc ngươi thấy, m chẳng được thấy; ước ao nghe điều cc ngươi nghe, m chẳng được nghe.
18. Ấy vậy, cc ngươi hy nghe nghĩa v dụ về kẻ gieo giống l g.
19. Khi người no nghe đạo nước thin đng, m khng hiểu, th quỉ dữ đến cướp điều đ gieo trong lng mnh; ấy l kẻ chịu lấy hột giống rơi ra dọc đng.
20. Người no chịu lấy hột giống nơi đất đ sỏi, tức l kẻ nghe đạo, liền vui mừng chịu lấy;
21. song trong lng khng c rễ, chỉ tạm thời m thi, đến khi v đạo m gặp sự cực khổ, sự bắt bớ, th liền vấp phạm.
22. Kẻ no chịu lấy hột giống nơi bụi gai, tức l kẻ nghe đạo; m sự lo lắng về đời nầy, v sự m đắm v của cải, lm cho nghẹt ngi đạo v thnh ra khng kết quả.
23. Song, kẻ no chịu lấy hột giống nơi đất tốt, tức l kẻ nghe đạo v hiểu; người ấy được kết quả đến nỗi một hột ra một trăm, hột khc su chục, hột khc ba chục.
24. ức Cha Jsus phn v dụ khc cng chng rằng: Nước thin đng giống như người kia gieo giống tốt trong ruộng mnh.
25. Nhưng đương khi người ta ngủ, th kẻ th chủ ruộng liền đến, gieo cỏ lng vo trong la m, rồi đi.
26. ến khi la m lớn ln, v trổ bng, th cỏ lng cũng li ra.
27. Cc đầy tớ của chủ nh bn đến thưa rằng: Thưa chủ, chủ khng gieo giống tốt trong ruộng chủ sao: Vậy th cỏ lng bởi đu m ra?
28. Chủ đp rằng: Ấy l một kẻ th đ lm điều đ. Cc đầy tớ thưa rằng: Vậy chủ c muốn chng ti đi nhổ cỏ đ chăng?
29. Chủ rằng: Chẳng nn, e khi nhổ cỏ lng, hoặc cc ngươi nhổ lộn la m đi chăng.
30. Hy để cho cả hai thứ cng lớn ln cho đến ma gặt; đến ma gặt, ta sẽ dặn con gặt rằng: trước hết hy nhổ cỏ lng, b lại từng b m đốt đi; song hy thu trử la m vo kho ta.
31. Ngi lấy v dụ khc m phn rằng: Nước thin đng giống như một hột cải m người kia lấy gieo trong ruộng mnh;
32. hột ấy thật nhỏ hơn cả cc giống khc, song khi đ mọc ln, th lớn hơn cc thứ rau, v trở nn cy cối, cho đến nỗi chim trời tới lm ổ trn nhnh n được.
33. Ngi lấy v dụ khc nữa m phn rằng: Nước thin đng giống như men m người đờn b kia lấy trộn vo trong ba đấu bột, cho đến chừng no bột dậy cả ln.
34. ức Cha Jsus lấy lời v dụ m phn những điều đ cng đon dn, Ngi chẳng phn điều g cng họ m khng dng lời v dụ,
35. để được ứng nghiệm lời đấng tin tri rằng: Ta sẽ mở miệng ra m ni lời v dụ, Ta sẽ rao bảo những điều kn nhiệm từ khi dựng nn trời đất.
36. Bấy giờ, ức Cha Jsus cho chng về, rồi vo nh; mn đồ đến gần m hỏi Ngi rằng: Xin thầy giải lời v dụ về cỏ lng trong ruộng cho chng ti.
37. Ngi đp rằng: Kẻ gieo giống tốt, l Con người;
38. ruộng l thế gian; giống tốt, l con ci nước thin đng; cỏ lng, l con ci quỉ dữ;
39. kẻ nghịch th gieo cỏ ấy, l ma quỉ; ma gặt, l ngy tận thế; con gặt, l cc thin sứ.
40. Cn người ta nhổ cỏ lng m đốt trong lửa thể no, th ngy tận thế cũng sẽ như vậy;
41. Con người sẽ sai cc thin sứ Ngi thu mọi gương xấu v những kẻ lm c khỏi nước Ngi,
42. v quăng những người đ vo l lửa, l nơi sẽ c khc lc v nghiến răng.
43. Khi ấy, những người cng bnh sẽ chi rạng như mặt trời trong nước của Cha mnh. Ai c tai, hy nghe!
44. Nước thin đng giống như của bu chn trong một đm ruộng kia. Một người kia tm được th giấu đi, vui mừng m trở về, bn hết gia ti mnh, mua đm ruộng đ.
45. Nước thin đng lại giống như một người li bun kiếm ngọc chu tốt,
46. khi đ tm được một hột chu qu gi, th đi bn hết gia ti mnh m mua hột chu đ.
47. Nước thin đng cũng giống như một tay lưới thả xuống biển, bắt đủ mọi thứ c.
48. Khi lưới được đầy rồi, th người đnh c ko ln bờ; đoạn, ngồi m chọn giống tốt để ring ra, đem bỏ vo rổ, cn giống xấu th nm đi.
49. ến ngy tận thế cũng như vầy: cc thin sứ sẽ đến v chia kẻ c với người cng bnh ra,
50. nm những kẻ c vo l lửa; ở đ sẽ c khc lc v nghiến răng.
51. Cc ngươi c hiểu mọi điều đ chăng! Cc mn đồ thưa rằng: C hiểu.
52. Ngi bn phn rằng: V cớ ấy, mọi thầy thng gio đ học thng đạo về nước thin đng, th giống như một người chủ nh kia, đem những vật mới v cũ ở trong kho mnh ra.
53. ức Cha Trời phn cc lời v dụ ấy rồi, th đi khỏi chỗ đ.
54. Ngi về đến qu hương, rồi dạy dỗ trong nh hội, đến nỗi ai nghe cũng lấy lm lạ, m ni rằng: Bởi đu m người nầy được khn ngoan v những php lạ nầy?
55. C phải l con người thợ mộc chăng? Mẹ người c phải l Ma-ri, v anh em người l Gia-cơ, Gi-sp, Si-mn, Giu-đe chăng?
56. Chị em người đều ở giữa chng ta chăng? bởi đu m người nầy được mọi điều ấy như vậy?
57. Họ bn v cớ Ngi m vấp phạm. Song ức Cha Jsus phn cng họ rằng: ấng tin tri chỉ bị trong xứ mnh v người nh mnh khinh dể m thi.
58. Ở đ, Ngi khng lm nhiều php lạ, v chng khng c lng tin.

Ma-thi-ơ 14    chọn đoạn khc

1. Lc ấy, H-rốt l vua chư hầu, nghe tiếng đồn ức Cha Jsus,
2. th phn cng bầy ti rằng: y l Giăng Bp-tt. Người chết đi sống lại, nhơn đ mới lm được mấy php lạ như vậy.
3. Số l, bởi cớ H-r-đia, vợ Phi-lp, l em mnh, nn vua H-rốt đ truyền bắt tri Giăng v bỏ t.
4. V Giăng c can vua rằng: Vua khng c php được lấy người đ lm vợ.
5. Vua muốn giết Giăng, song sợ dn chng, v họ đều tn Giăng l đấng tin tri.
6. Vừa đến ngy ăn mừng sanh nhựt vua H-rốt, con gi của H-r-đia nhảy ma ở giữa người dự đm, vua lấy lm thch lắm,
7. đến nỗi lấy lời thề m hứa cho con gi ấy điều chi nng muốn xin.
8. Vậy, nng bị mẹ xui giục, bn tu rằng: Xin lấy ci đầu Giăng Bp-tt để trn mm m cho ti đy.
9. Vua lấy lm buồn rầu; song v đ thề lỡ rồi v c những người dự yến ở đ, nn truyền cho nng như lời.
10. Vua bn sai người chm Giăng trong ngục,
11. rồi họ để đầu người trn mm m đem cho con gi ấy, nng bn đem cho mẹ mnh.
12. oạn, cc mn đồ của Giăng đến, lấy xc m chn, rồi đi bo tin cho ức Cha Jsus.
13. ức Cha Jsus vừa nghe tin ấy liền bỏ đ xuống thuyền, đi tẻ ra nơi đồng vắng. Khi đon dn biết vậy, th từ cc thnh đi bộ m theo Ngi.
14. Ngi ở thuyền bước ln, thấy đon dn đng đc, động lng thương xt, m chữa cho kẻ bịnh được lnh.
15. ến chiều tối, mn đồ tới gần Ngi m thưa rằng: Ở đy vắng vẻ, v trời tối rồi, xin thầy cho dn chng về, để họ đi vo cc lng đặng mua đồ ăn.
16. ức Cha Jsus phn rằng: Khng cần họ phải đi; chnh cc ngươi hy cho họ ăn.
17. Mn đồ thưa rằng: Chng ti c đy năm ci bnh v hai con c m thi.
18. Ngi phn rằng: Hy đem đy cho ta.
19. Ngi bn truyền cho chng ngồi xuống trn cỏ, đoạn, lấy năm ci bnh v hai con c đ, ngửa mặt ln trời m tạ ơn; rồi bẻ bnh ra đưa cho mn đồ, mn đồ pht cho dn chng.
20. Ai nấy đều ăn no, cn bnh thừa lại thu được đầy mười hai giỏ.
21. Số người ăn ước chừng năm ngn, khng kể đờn b con nt.
22. Kế đ, Ngi liền hối mn đồ xuống thuyền, qua trước bờ bn kia, trong khi Ngi đang truyền cho dn chng tan đi.
23. Xong rồi, Ngi ln ni để cầu nguyện ring; đến chiều tối, Ngi ở đ một mnh.
24. Bấy giờ, thuyền đ ra giữa biển rồi, v gi ngược, nn bị sng vỗ.
25. Song đến canh tư đm ấy, ức Cha Jsus đi bộ trn mặt biển m đến cng mn đồ.
26. Khi thấy Ngi đi bộ trn mặt biển, th mn đồ bối rối m ni rằng: Ấy l một con ma; rồi sợ hi m la ln.
27. Nhưng ức Cha Jsus liền phn rằng: Cc ngươi hy yn lng; ấy l ta đy, đừng sợ!
28. Phi-e-rơ bn thưa rằng: Lạy Cha, nếu phải Cha, xin khiến ti đi trn mặt nước m đến cng Cha.
29. Ngi phn rằng: Hy lại đy! Phi-e-rơ ở trn thuyền bước xuống, đi bộ trn mặt nước m đến cng ức Cha Jsus.
30. Song khi thấy gi thổi, th Phi-e-rơ sợ hi, hng sụp xuống nước, bn la ln rằng: Cha ơn, xin cứu lấy ti!
31. Tức th ức Cha Jsus giơ tay ra nắm lấy người, m ni rằng: Hỡi người t đức tin, sao ngươi hồ nghi lm vậy?
32. Ngi cng Phi-e-rơ ln thuyền rồi, th gi yn lặng.
33. Cc người trong thuyền bn đến qu lạy Ngi m ni rằng: Thầy thật l Con ức Cha Trời!
34. Khi qua biển rồi, Ngi v mn đồ đến xứ Gh-n-xa-rết.
35. Người xứ đ nhận biết Ngi, th sai người bo tin cho khắp cc miền xung quanh, v họ đem cc kẻ bịnh đến cng Ngi,
36. xin chỉ cho rờ đến viền o m thi; vậy ai rờ đến cũng đều được lnh bịnh cả.

Ma-thi-ơ 15    chọn đoạn khc

1. Bấy giờ, c mấy người Pha-ri-si v mấy thầy thng gio từ thnh Gi-ru-sa-lem đến gần ức Cha Jsus, m thưa rằng:
2. Sao mn đồ thầy phạm lời truyền khẩu của người xưa? V họ khng rửa tay trước khi ăn.
3. Ngi đp rằng: Cn cc ngươi sao cũng v cớ lời truyền khẩu mnh m phạm điều răn của ức Cha Trời?
4. V ức Cha Trời đ truyền điều răn nầy: Phải hiếu knh cha mẹ ngươi; lại, điều nầy: Ai mắng nhiếc cha mẹ th phải chết.
5. Nhưng cc ngươi lại ni rằng: Ai ni cng cha mẹ rằng: Những điều m ti c thể gip cha mẹ, đ dng cho ức Cha Trời rồi, th người ấy khng cần phải hiếu knh cha mẹ.
6. Như vậy, cc ngươi đ v lời truyền khẩu mnh m bỏ lời ức Cha Trời.
7. Hỡi kẻ giả hnh! -sai đ ni tin tri về cc ngươi phải lắm, m rằng:
8. Dn nầy lấy mi miếng thờ knh ta; Nhưng lng chng n xa ta lắm.
9. Sự chng n thờ lạy ta l v ch, V chng n dạy theo những điều răn m chỉ bởi người ta đặt ra.
10. oạn, Ngi gọi đon dn đến, m phn rằng: Hy nghe, v hiểu.
11. Chẳng phải điều chi vo miệng lm dơ dy người; nhưng điều chi ở miệng ra, ấy mới l điều lm dơ dy người vậy!
12. Mn đồ bn lại gần, m thưa rằng: Thầy c hay rằng người Pha-ri-si nghe lời thầy ni m phiền giận chăng?
13. Ngi đp rằng: Cy no m Cha ta trn trời khng trồng, th phải nhổ đi.
14. Hy để vậy: đ l những kẻ m lm người dẫn đưa; nếu kẻ m dẫn đưa kẻ m, th cả hai sẽ cng t xuống hố.
15. Phi-e-rơ bn cất tiếng thưa rằng: Xin thầy cắt nghĩa lời v dụ ấy cho chng ti.
16. ức Cha Jsus hỏi rằng: Cc ngươi cũng cn chưa hiểu biết sao?
17. Cc ngươi chưa hiểu vật g vo miệng th đi thẳng xuống bụng, rồi phải bỏ ra nơi kn sao?
18. Song những điều bởi miệng m ra l từ trong lng, th những điều đ lm dơ dy người.
19. V từ nơi lng m ra những c tưởng, những tội giết người, t dm, dm dục, trộm cướp, lm chứng dối, v lộng ngn.
20. Ấy đ l những điều lm dơ dy người; song sự ăn m khng rửa tay chẳng lm dơ dy người đu.
21. ức Cha Jsus đi từ đ, vo bờ ci thnh Ty-rơ v thnh Si-đn.
22. Xảy c một người đờn b xứ Ca-na-an, từ xứ ấy đến, m ku ln rằng: Lạy Cha, l con chu vua a-vt, xin thương xt ti cng! Con gi ti mắc quỉ m, khốn cực lắm.
23. Nhưng Ngi chẳng đp một lời. Mn đồ bn đến gần, cố ni xin rằng: Xin thầy truyền cho đờn b ấy về, v người ku van ở đằng sau chng ta.
24. Ngi đp rằng: Ta chịu sai đến đy, chỉ v cc con chin lạc mất của nh Y-sơ-ra-n đ thi.
25. Song người đờn b lại gần, lạy Ngi m thưa rằng: Lạy Cha, xin Cha gip ti cng!
26. Ngi đp rằng: Khng nn lấy bnh của con ci m quăng cho ch con ăn.
27. Người đờn b lại thưa rằng: Lạy Cha, thật như vậy, song mấy con ch con ăn những miếng bnh vụn trn bn chủ n rớt xuống.
28. Ngi bn phn rằng: Hỡi đờn b kia, ngươi c đức tin lớn; việc phải xảy ra theo ngươi muốn! Cũng một giờ đ, con gi người liền được lnh.
29. ức Cha Jsus từ đ đi đến gần biển Ga-li-l; rồi ln trn ni m ngồi.
30. Bấy giờ c đon dn rất đng đến gần Ngi, đem theo những kẻ qu, đui, cm, tn tật v nhiều kẻ đau khc, để dưới chơn ức Cha Jsus, th Ngi chữa cho họ được lnh.
31. Vậy, chng thấy kẻ cm được ni, kẻ tn tật được khỏi, kẻ qu được đi, kẻ đui được sng, th lấy lm lạ lắm, đều ngợi khen ức Cha Trời của dn Y-sơ-ra-n.
32. Khi đ, ức Cha Jsus gọi mn đồ đến m phn rằng: Ta thương xt đon dn nầy; v đ ba ngy ở cng ta, by giờ khng c chi ăn hết. Ta khng muốn để họ nhịn đi m về, e phải mệt lủi dọc đường chăng.
33. Mn đồ thưa rằng: Ở nơi đồng vắng nầy, ta h dễ kiếm đu đủ bnh, đặng cho dn đng dường ấy ăn no n sao?
34. Ngi phn hỏi mn đồ rằng: Cc ngươi c mấy ci bnh? Mn đồ thưa rằng: C bảy ci bnh, cng vi con c.
35. Ngi bn biểu dn chng ngồi xuống đất.
36. oạn Ngi lấy bảy ci bnh v c; tạ ơn rồi, bẻ bnh ra đưa cho mn đồ, mn đồ phn pht cho dn chng.
37. Ai nấy ăn no cả, cn bnh thừa lượm được bảy giỏ đầy.
38. Số người ăn l bốn ngn, khng kể đờn b con trẻ.
39. Bấy giờ Ngi cho đon dn về, rồi xuống thuyền m qua bờ ci xứ Ma-ga-đan.

Ma-thi-ơ 16    chọn đoạn khc

1. Những người Pha-ri-si v Sa-đu-s đến cng ức Cha Jsus, c thử Ngi, th xin lm cho xem một dấu lạ từ trn trời xuống.
2. Nhưng Ngi đp rằng: Khi chiều tối đến, th cc ngươi ni rằng: sẽ tốt trời, v trời đỏ.
3. Cn sớm mai, th cc ngươi ni rằng: Hm nay sẽ c cơn dng, v trời đỏ v mờ mờ. Cc ngươi biết phn biệt r sắc trời, m khng phn biệt được dấu chỉ th giờ ư!
4. Dng di hung c gian dm nầy xin một dấu lạ; nhưng sẽ chẳng cho dấu lạ chi khc ngoi dấu lạ của đấng tin tri Gi-na. Rồi Ngi bỏ họ m đi.
5. Khi mn đồ đi đến bờ bn kia, qun đem bnh theo.
6. ức Cha Jsus phn cng mn đồ rằng: Hy giữ mnh cẩn thận về men của người Pha-ri-si v Sa-đu-s.
7. Mn đồ suy nghĩ v luận cng nhau rằng: y l v chng ta khng đem bnh theo.
8. ức Cha Jsus biết điều đ, th phn rằng: Hỡi kẻ t đức tin, sao cc ngươi tưởng rằng ấy l v cớ cc ngươi khng c bnh?
9. Cc ngươi h chưa hiểu, cũng khng nhớ năm ci bnh cho năm ngn người, v cc ngươi lượm được mấy giỏ đầy bnh thừa sao?
10. Lại h khng nhớ bảy ci bnh cho bốn ngn người, v cc người lượm được bao nhiu giỏ đầy bnh thừa sao?
11. Cc ngươi sao chẳng hiểu rằng khng phải về bnh m ta muốn ni đu? nhưng hy giữ mnh về men của người Pha-ri-si v Sa-đu-s.
12. Bấy giờ mn đồ mới hiểu rằng Ngi chẳng bảo giữ mnh về men lm bnh, nhưng về đạo của người Pha-ri-si v Sa-đu-s.
13. Khi ức Cha Jsus đ vo địa phận thnh S-sa-r Phi-lp, bn hỏi mn đồ, m rằng: Theo lời người ta ni th Con người l ai?
14. Mn đồ thưa rằng: Người ni l Giăng Bp-tt; kẻ ni l -li; kẻ khc lại ni l Gi-r-mi, hay l một đấng tin tri no đ.
15. Ngi phn rằng: Cn cc người th xưng ta l ai?
16. Si-mn Phi-e-rơ thưa rằng: Cha l ấng Christ, con ức Cha Trời hằng sống.
17. Bấy giờ, ức Cha Jsus phn cng người rằng: Hỡi Si-mn, con Gi-na, ngươi c phước đ; v chẳng phải thịt v huyết tỏ cho ngươi biết điều nầy đu, bn l Cha ta ở trn trời vậy.
18. Cn ta, ta bảo ngươi rằng: Ngươi l Phi-e-rơ, ta sẽ lập Hội thnh ta trn đ nầy, cc cửa m phủ chẳng thắng được hội đ.
19. Ta sẽ giao cha kha nước thin đng cho ngươi; hễ điều g m ngươi buộc dưới đất, th cũng sẽ phải buộc ở trn trời, v điều g m ngươi mở dưới đất, th cũng sẽ được mở ở trn trời.
20. oạn, Ngi cấm mn đồ đừng ni cho ai biết rằng Ngi, ức Cha Jsus, l ấng Christ.
21. Từ đ, ức Cha Jsus mới tỏ cho mn đồ biết rằng mnh phải đi đến thnh Gi-ru-sa-lem, phải chịu tại đ nhiều sự khốn khổ bởi những người trưởng lo, thầy tế lễ cả, cng thầy thng gio, v phải bị giết, đến ngy thứ ba phải sống lại.
22. Phi-e-rơ bn đem Ngi ring ra, m can rằng: Hỡi Cha, ức Cha Trời no nỡ vậy! Sự đ sẽ khng xảy đến cho Cha đu!
23. Nhưng Ngi xy mặt lại m phn cng Phi-e-rơ rằng: Ớ Sa-tan, hy lui ra đằng sau ta! Ngươi lm gương xấu cho ta; v ngươi chẳng nghĩ đến việc ức Cha Trời, song nghĩ đến việc người ta.
24. ức Cha Jsus bn phn cng mn đồ rằng: Nếu ai muốn theo ta, th phải liều mnh, vc thập tự gi mnh m theo ta.
25. V ai muốn cứu sự sống mnh th sẽ mất, cn ai v cớ ta m mất sự sống th sẽ được lại.
26. Người no nếu được cả thin hạ m mất linh hồn mnh, th c ch g? Vậy th người lấy chi m đổi linh hồn mnh lại?
27. V Con người sẽ ngự trong sự vinh hiển của Cha mnh m ging xuống cng cc thin sứ, lc đ, Ngi sẽ thưởng cho từng người, ty việc họ lm.
28. Quả thật, ta ni cng cc ngươi, trong cc ngươi đứng đy, c một vi kẻ sẽ khng chết trước khi thấy con người ngự đến trong nước Ngi.

Ma-thi-ơ 17    chọn đoạn khc

1. Khỏi su ngy, ức Cha Jsus đem Phi-e-rơ, Gia-cơ, v Giăng l em Gia-cơ, cng Ngi đi tẻ ln ni cao.
2. Ngi biến ha trước mặt cc ngươi ấy mặt Ngi sng la như mặt trời, o Ngi trắng như nh sng.
3. Nầy, c Mi-se v -li hiện đến, ni chuyện cng Ngi.
4. Phi-e-rơ bn cất tiếng thưa cng ức Cha Jsus rằng: Lạy Cha, chng ta ở lại đy th tốt lắm; v bằng đẹp Cha, th ti sẽ đng ba trại tại đy, một ci cho Cha, một ci cho Mi-se v một ci cho -li.
5. ang khi người cn ni, bỗng chc c một đm my sng rực che phủ những người ở đ; v c tiếng từ trong my phn rằng: Nầy l Con yu dấu của ta, đẹp lng ta mọi đường; hy nghe lời Con đ!
6. Khi mn đồ nghe tiếng ấy, th t sấp mặt xuống đất, v sợ hi lắm.
7. Song ức Cha Jsus lại gần, rờ mn đồ m phn rằng: Hy đứng dậy, đừng sợ!
8. Mn đồ bn ngửa mặt ln, th chỉ thấy một mnh ức Cha Jsus m thi.
9. ang khi ức Cha Jsus v mn đồ ở trn ni xuống, th Ngi ra lịnh cấm rằng: Sự cc ngươi đ thấy chớ thuật lại cng ai, cho đến khi Con người từ kẻ chết sống lại.
10. Mn đồ hỏi Ngi rằng: Vậy th sao cc thầy thng gio ni rằng -li phải đến trước?
11. ức Cha Jsus đp rằng: Thật -li phải đến m sửa lại mọi việc.
12. Nhưng ta phn cng cc ngươi rằng: -li đ đến rồi, v người ta khng nhận biết, song họ lại xử với người theo muốn mnh; Con người phải chịu khốn khổ bởi họ cũng như vậy.
13. Mn đồ bn hiểu rằng Ngi ni đ l ni về Giăng Bp-tt.
14. Khi ức Cha Jsus v mn đồ đ trở lại cng đon dn, th c một người đến gần, qu trước mặt Ngi,
15. m thưa rằng: Lạy Cha, xin Cha thương đến con trai ti! v n mắc bệnh phong đin, phải chịu đau đớn qu; thường khi t vo lửa, v t xuống nước.
16. Ti đ đem n cho mn đồ Cha, nhưng chữa khng được.
17. ức Cha Jsus đp rằng: Hỡi dng di khng tin v gian t kia, ta sẽ ở với cc ngươi cho đến chừng no? Ta sẽ nhịn nhục cc ngươi cho đến khi no? Hy đem con đến đy cho ta.
18. Rồi ức Cha Jsus quở trch quỉ, quỉ liền ra khỏi đứa trẻ, v từ giờ đ đứa trẻ được lnh.
19. Mn đồ bn đến gần ức Cha Jsus, m hỏi ring rằng: V cớ g chng ti khng đuổi quỉ ấy được?
20. Ngi đp rằng: Ấy l tại cc ngươi t đức tin: v ta ni thật cng cc ngươi, nếu cc ngươi c đức tin bằng một hột cải, sẽ khiến ni nầy rằng: Hy dời đy qua đ, th n liền dời qua, v khng c sự g m cc ngươi chẳng lm được.
21. Nhưng thứ quỉ nầy nếu khng cầu nguyện v khng king ăn th chẳng trừ n được.
22. ang khi ức Cha Jsus v mn đồ trải qua trong xứ Ga-li-l, Ngi phn cng mn đồ rằng: Con người sẽ bị nộp trong tay người ta.
23. Họ sẽ giết Ngi, nhưng đến ngy thứ ba Ngi sẽ sống lại. Cc mn đồ bn lo buồn lắm.
24. Khi đ đến thnh Ca-b-na-um, những người thu thuế của đền thờ đến hỏi Phi-e-rơ rằng: Thầy ngươi c nộp tiền thuế chăng?
25. Phi-e-rơ trả lời rằng: C. V khi Phi-e-rơ vo nh, th ức Cha Jsus hỏi đn trước rằng: Hỡi Si-mn, ngươi nghĩ sao? Cc vua thế gian thu lương lấy thuế ai? Thu của con trai mnh hay l của người ngoi?
26. Phi-e-rơ thưa rằng: Người ngoi. Ngi phn rằng: Vậy th cc con trai được miễn thuế!
27. Song le, để chng ta khỏi lm gương xấu cho họ, th ngươi hy ra biển cu c, bắt lấy con c no dnh cu trước hết, banh miệng n ra, sẽ thấy một đồng bạc ở trong. Hy lấy đồng bạc đ, v đem nộp thuế cho ta với ngươi.

Ma-thi-ơ 18    chọn đoạn khc

1. Trong lc đ, mn đồ lại gần ức Cha Jsus, m hỏi rằng: Ai l lớn hơn hết trong nước thin đng?
2. ức Cha Jsus gọi một đứa trẻ đến, để ở giữa mn đồ,
3. m phn rằng: quả thật, ta ni cng cc ngươi, nếu cc ngươi khng đổi lại v nn như đứa trẻ, th chẳng được vo nước thin đng đu.
4. Vậy, hễ ai trở nn khim nhường như đứa trẻ nầy, sẽ l lớn hơn hết trong nước thin đng.
5. Hễ ai v danh ta chịu tiếp một đứa trẻ thể nầy, tức l chịu tiếp ta.
6. Song, nếu ai lm cho một đứa trong những đứa nhỏ nầy đ tin ta sa vo tội lỗi, th th buộc cối đ vo cổ, m quăng n xuống đy biển cn hơn.
7. Khốn nạn cho thế gian v sự gy nn phạm tội! V sự gy nn phạm tội phải c: song khốn nạn thay cho ai l kẻ gy nn phạm tội!
8. Nếu tay hay l chơn ngươi lm cho ngươi sa vo tội lỗi, hy chặt v nm n cho xa ngươi đi; v th ngươi qu chơn hay l cụt tay m vo nơi hằng sống, cn hơn l đủ cả hai tay hay l hai chơn m bị quăng vo lửa đời đời.
9. Nếu con mắt ngươi lm cho ngươi sa vo tội lỗi, th hy mc m nm cho xa ngươi đi; v th ngươi một mắt m vo nơi hằng sống, cn hơn l đủ hai mắt m bị quăng vo lửa địa ngục.
10. Hy giữ mnh đừng khinh dể một đứa no trong những đứa trẻ nầy; v ta bảo cc ngươi, cc thin sứ của chng n trn trời thường thấy mặt Cha ta, l ấng ở trn trời.
11. V Con người đ đến cứu sự đ mất.
12. Cc ngươi tưởng thế no? nếu người no c một trăm con chin, một con bị lạc mất đi, th h chẳng để chn mươi chn con lại trn ni, m đi kiếm con đ lạc mất sao?
13. Quả thật, ta ni cng cc ngươi, nếu người kiếm lại được, th lấy lm vui mừng về con đ hơn chn mươi chn con khng lạc.
14. Cũng thể ấy, Cha cc ngươi ở trn trời khng muốn cho một đứa no trong những đứa trẻ nầy phải hư mất.
15. Nếu anh em ngươi phạm tội cng ngươi, th hy trch người khi chỉ c ngươi với một mnh người; như người nghe lời, th ngươi được anh em lại.
16. V bằng khng nghe, hy mời một hai người đi với ngươi, hầu cứ lời hai ba người lm chứng m mọi việc được chắc chắn.
17. Nếu người khng chịu nghe cc người đ, th hy co cng Hội thnh, lại nếu người khng chịu nghe Hội thnh, th hy coi người như kẻ ngoại v kẻ thu thuế vậy.
18. Quả thật, ta ni cng cc ngươi, hễ điều g m cc ngươi buộc ở dưới đất th cũng sẽ buộc ở trn trời, v điều g m cc ngươi mở ở dưới đất th cũng sẽ mở ở trn trời.
19. Quả thật, ta lại ni cng cc ngươi, nếu hai người trong cc ngươi thuận nhau ở dưới đất m cầu xin khng cứ việc chi, th Cha ta ở trn trời sẽ cho họ.
20. V nơi no c hai ba người nhơn danh ta nhm nhau lại, th ta ở giữa họ.
21. Phi-e-rơ bn đến gần ức Cha Jsus m hỏi rằng: Thưa Cha, nếu anh em ti phạm tội cng ti, th sẽ tha cho họ mấy lần? C phải đến bảy lần chăng?
22. Ngi đp rằng: Ta khng ni cng ngươi rằng: đến bảy lần đu, nhưng đến bảy mươi lần bảy.
23. Vậy nn, nước thin đng giống như vua kia, muốn tnh sổ với cc đầy tớ mnh.
24. Khi vua khởi sot sổ, th c người đem nộp một tn kia mắc nợ vua một vạn ta-lng.
25. Bởi v người chẳng c g m trả, th chủ dạy bn người, vợ con v gia ti người, đặng trả nợ.
26. Kẻ đầy tớ nầy bn sấp mnh xuống nơi chơn chủ m xin rằng: Thưa chủ, xin gin cho ti, th ti sẽ trả hết!
27. Chủ bn động lng thương xt, thả người về, v tha nợ cho.
28. Nhưng khi đầy tớ đ ra về, gặp một người trong bạn lm việc, c thiếu mnh một trăm đơ-ni-, th nắm bp cổ bạn m ni rằng: Hy trả nợ cho ta!
29. Người bạn sấp mnh xuống m ni xin rằng: Xin gin cho ti, th ti sẽ trả cho anh.
30. Song người chẳng khứng, cứ việc bắt bỏ t cho đến khi trả hết nợ.
31. Cc bạn thấy vậy, buồn lắm, đến thuật lại cng chủ mnh mọi điều đ xảy ra.
32. Chủ bn đi đầy tớ ấy đến m ni rằng: Hỡi đầy tớ độc c kia, ta đ tha hết nợ cho ngươi, v ngươi cầu xin ta;
33. ngươi h lại chẳng nn thương xt bạn lm việc ngươi như ta đ thương xt ngươi sao?
34. Chủ nổi giận, ph n cho kẻ giữ ngục cho đến khi no trả xong hết nợ.
35. Nếu mỗi người trong cc ngươi khng hết lng tha lỗi cho anh em mnh th Cha ta ở trn trời cũng sẽ xử với cc ngươi như vậy.

Ma-thi-ơ 19    chọn đoạn khc

1. ức Cha Jsus phn lời ấy xong rồi, th từ xứ Ga-li-l m đi đến bờ ci xứ Giu-đ, bn kia sng Gi-đanh.
2. C nhiều đon dn đng theo Ngi, v Ngi chữa lnh cc kẻ bịnh ở đ.
3. Người Pha-ri-si bn đến gần để thử Ngi, m rằng: Khng cứ v cớ g người ta c php để vợ mnh chăng?
4. Ngi trả lời rằng: Cc ngươi h chưa đọc lời chp về ấng Tạo Ha, hồi ban đầu, dựng nn một người nam, một người nữ,
5. v c phn rằng: V cớ đ người nam sẽ la cha mẹ, m dnh du với vợ mnh; hai người sẽ cng nn một thịt hay sao?
6. Thế th, vợ chồng khng phải l hai nữa, nhưng một thịt m thi. Vậy, loi người khng nn phn rẽ những kẻ m ức Cha Trời đ phối hiệp!
7. Họ lại hỏi Ngi rằng: Vậy chớ sao Mi-se đ dạy lập tờ để đặng để vợ đi?
8. Ngi phn rằng: V cớ lng cc ngươi cứng cỏi, nn Mi-se cho php để vợ; nhưng, lc ban đầu khng c như vậy đu.
9. Vả, ta phn cng cc ngươi, nếu ai để vợ mnh khng phải v cớ ngoại tnh, v cưới vợ khc, th người ấy phạm tội t dm; v hễ ai cưới người bị để, th phạm tội ngoại tnh.
10. Mn đồ thưa rằng: nếu phận người nam phải xử với vợ mnh như vậy th th khng cưới vợ l hơn.
11. Ngi đp rằng: Chẳng phải mọi người đều c thể lnh được lời nầy, chỉ người sẵn c ban cho như vậy m thi.
12. V c người hoạn từ trong lng mẹ; c người hoạn v tay người ta, v c người tự mnh lm nn hoạn v cớ nước thin đng. Người no lnh nổi lời ấy th hy lnh lấy.
13. Khi ấy, người ta đem cc con trẻ đến, đặng Ngi đặt tay trn mnh v cầu nguyện cho chng n; mn đồ quở trch những người đem đến.
14. Song ức Cha Jsus phn rằng: Hy để con trẻ đến cng ta, đừng ngăn trở; v nước thin đng thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy.
15. Ngi bn đặt tay trn chng n, rồi từ đ m đi.
16. Nầy, c một người đến hỏi Ngi rằng: Theo thầy, ti phải lm việc lnh chi cho được sự sống đời đời?
17. ức Cha Jsus đp rằng: Sao ngươi hỏi ta về việc lnh? Chỉ c một ấng lnh m thi. Nếu ngươi muốn vo sự sống, th phải giữ cc điều răn.
18. Người hỏi: Những điều răn g? ức Cha Jsus phn rằng: Những điều nầy: ừng giết người; đừng phạm tội t dm; đừng ăn trộm cắp; đừng lm chứng dối;
19. Hy thảo knh cha mẹ; v: Hy yu kẻ ln cận như mnh.
20. Người trẻ đ thưa rằng: Ti đ giữ đủ cc điều nầy; cn thiếu chi cho ti nữa?
21. ức Cha Jsus phn rằng: Nếu ngươi muốn được trọn vẹn, hy đi bn hết gia ti m bố th cho kẻ ngho nn, th ngươi sẽ c của qu ở trn trời; rồi hy đến m theo ta.
22. Nhưng khi người trẻ nghe xong lời nầy, th đi, bộ buồn bực; v chng c của cải nhiều lắm.
23. ức Cha Jsus bn phn cng mn đồ rằng: Quả thật, ta ni cng cc ngươi, người giu vo nước thin đng l kh lắm.
24. Ta lại ni cng cc ngươi, lạc đ chui qua lỗ kim cn dễ hơn một người giu vo nước ức Cha Trời.
25. Mn đồ nghe lời ấy, th lấy lm lạ lắm m ni rằng: Vậy th ai được rỗi?
26. ức Cha Jsus ng mn đồ m phn rằng: iều đ loi người khng thể lm được, song ức Cha Trời lm mọi việc đều được.
27. Phi-e-rơ bn thưa rằng: Nầy chng ti đ bỏ mọi sự m theo thầy; vậy th chng ti sẽ được chi?
28. ức Cha Jsus đp rằng: Quả thật, ta ni cng cc ngươi, đến kỳ mun vật đổi mới, l khi Con người sẽ ngự trn ngi vinh hiển của Ngi, th cc ngươi l kẻ đ theo ta, cũng sẽ ngồi trn mười hai ngi, m xt đon mười hai chi phi Y-sơ-ra-n.
29. Hễ ai v danh ta m bỏ anh em, chị em, cha mẹ, con ci, đất ruộng, nh cửa, th người ấy sẽ lnh bội phần hơn, v được hưởng sự sống đời đời.
30. Song c nhiều kẻ ở đầu sẽ nn rốt, v nhiều kẻ ở rốt sẽ nn đầu.

Ma-thi-ơ 20    chọn đoạn khc

1. Vả, nước thin đng, giống như người chủ nh kia, tảng sng đi ra, để mướn người lm cng cho vườn nho mnh.
2. Khi người chủ đ định gi với người lm cng, mỗi ngy một đơ-ni-, th sai họ vo vườn nho mnh.
3. Ước chừng giờ thứ ba, người chủ lại ra, thấy những kẻ khc rảnh việc đứng trong chợ,
4. th ni cng họ rằng: Cc ngươi hy đi vo vườn nho ta, v ta sẽ trả tiền cng phải cho.
5. Họ liền đi. Ước chừng giờ thứ su v giờ thứ chn, người chủ lại ra, cũng lm như vậy.
6. Ước chừng giờ thứ mười một, chủ ra, lại thấy những kẻ khc đứng trong chợ, th hỏi rằng: Sao cc ngươi đứng đy cả ngy khng lm g hết?
7. Họ trả lời rằng: V khng ai mướn chng ti. Người chủ ni với họ rằng: Cc ngươi cũng hy đi vo vườn nho ta.
8. ến tối, chủ vườn nho ni với người giữ việc rằng: Hy gọi những người lm cng m trả tiền cng cho họ, khởi từ người rốt cho đến người đầu.
9. Những người lm cng mướn từ giờ thứ mười một đến, lnh mỗi người được một đơ-ni-.
10. Rồi tới phin những người đầu đến, tưởng lnh được nhiều hơn; song họ cũng lnh mỗi người một đơ-ni-.
11. Khi lnh rồi, lằm bằm cng chủ nh,
12. m rằng: Những người rốt ấy chỉ lm một giờ, m chủ đi cũng như chng ti, l kẻ đ chịu mệt nhọc cả ngy v giang nắng.
13. Song chủ trả lời cho một người trong bọn rằng: Bạn ơi, ta khng xử tệ với ngươi đu; ngươi h chẳng đ định với ta một đơ-ni- sao?
14. Hy lấy của ngươi m đi đi; ta muốn trả cho kẻ rốt nầy bằng như đ trả cho ngươi vậy.
15. Ta h khng c php dng của cải ta theo muốn ta sao? Hay l ngươi thấy ta ở tử tế m lấy mắt ganh sao?
16. , những kẻ rốt sẽ nn đầu v kẻ đầu sẽ nn rốt l như vậy.
17. Trong khi ức Cha Jsus đi ln thnh Gi-ru-sa-lem, Ngi đem ring theo mười hai mn đồ, dọc đường, phn cng họ rằng:
18. Nầy, chng ta đi ln thnh Gi-ru-sa-lem, v Con người sẽ bị bắt nộp cho cc thầy tế lễ cả v cc thầy thng gio, bọn đ sẽ luận giết Ngi.
19. Họ sẽ nộp Ngi cho dn ngoại hầu để nhạo bng, đnh đập, v đng đinh trn cy thập tự; đến ngy thứ ba, Ngi sẽ sống lại.
20. Bấy giờ, c mẹ của cc con trai X-b-đ cng cc con mnh đến gần ức Cha Jsus, lạy Ngi đặng hỏi một chuyện.
21. Ngi phn rằng: Ngươi muốn chi? Thưa rằng: Xin cho hai con trai ti đy ngồi một đứa bn hữu Ngi, một đứa bn tả, ở trong nước Ngi.
22. ức Cha Jsus đp rằng: Cc ngươi khng hiểu điều của mnh xin. Cc ngươi uống được chn m ta hầu uống khng? Hai người thưa rằng: Chng ti uống được.
23. Ngi phn rằng: Thật cc ngươi sẽ uống chn ta nhưng m ngồi bn hữu hay bn tả ta, th chẳng phải tự ta cho được; ấy l cho những người no m Cha ta đ sửa soạn cho.
24. Mười mn đồ kia nghe sự xin đ, th giận hai anh em.
25. Nhưng ức Cha Jsus gọi đến m phn rằng: Cc ngươi biết rằng cc vua dn ngoại th p dn phải phục mnh, cn cc quan lớn th lấy quyền thế m trị dn.
26. Trong cc ngươi th khng như vậy; tri lại, trong cc ngươi, kẻ no muốn lm lớn, th sẽ lm đầy tớ cc ngươi;
27. cn kẻ no muốn lm đầu, th sẽ lm ti mọi cc ngươi.
28. Ấy vậy, Con người đ đến, khng phải để người ta hầu việc mnh, song để mnh hầu việc người ta, v ph sự sống mnh lm gi chuộc nhiều người.
29. ương khi ức Cha Jsus v mn đồ ra khỏi thnh Gi-ri-c, th c một đon dn đng theo Ngi.
30. Nầy, c hai người m ngồi bn đường, nghe ni ức Cha Jsus qua đ, th ku ln rằng: Lạy Cha, Con chu vua a-vt, xin thương xt chng ti!
31. Chng rầy hai người ấy, biểu nn đi; nhưng họ ku lớn hơn nữa, rằng: Lạy Cha, con chu vua a-vt, xin thương xt chng ti!
32. ức Cha Jsus dừng lại, gọi hai người m đến, m phn rằng: Cc ngươi muốn ta lm chi cho?
33. Họ thưa rằng: Lạy Cha, xin cho mắt chng ti được mở ra.
34. ức Cha Jsus động lng thương xt, bn rờ đến mắt họ; tức th hai người thấy được v đi theo Ngi.

Ma-thi-ơ 21    chọn đoạn khc

1. Vừa khi ức Cha Jsus cng mn đồ gần đến thnh Gi-ru-sa-lem, v đ tới thnh B-pha-gi, bn ni -li-ve rồi, th Ngi sai hai mn đồ,
2. m phn rằng: Hy đi đến lng ở trước mặt cc ngươi, tức th sẽ gặp một con lừa ci bị cột, với một con lừa con; hy mở ra v dắt đến cho ta.
3. Nếu c ai ni chi với cc ngươi, hy trả lời rằng Cha cần dng hai con lừa đ; tức th họ sẽ gởi lừa đi.
4. Vả, điều ấy xảy ra để cho ứng nghiệm lời của đấng tin tri rằng:
5. Hy ni với con gi thnh Si-n rằng: Nầy, vua ngươi đến cng ngươi, Nhu m, cỡi lừa V lừa con, l con của lừa ci mang ch.
6. Hai mn đồ bn đi, v lm y theo lời ức Cha Jsus đ dạy.
7. Hai người dắt lừa ci v lừa con, trải o mnh trn lưng lừa, v nng Ngi cỡi ln.
8. Bấy giờ phần nhiều trong đm dn đng trải o mnh trn đường kẻ khc chặt nhnh cy m rải ra giữa đường.
9. on dn đi trước v theo sau đều ku ln rằng: H-sa-na con vua a-vt! ng khen ngợi cho ấng nhơn danh Cha m đến! H-sa-na ở trn nơi rất cao!
10. Khi Ngi đ vo thnh Gi-ru-sa-lem, th cả thnh đều xn xao, ni rằng: Người nầy l ai?
11. Chng trả lời rằng: Ấy l ấng tin tri Jsus ở thnh Na-xa-rt, xứ Ga-li-l.
12. ức Cha Jsus vo đền thờ, đuổi hết kẻ bn người mua ở đ; đổ bn của người đổi bạc, v ghế của người bn b cu.
13. Ngi phn cng họ rằng: C lời chp: Nh ta sẽ gọi l nh cầu nguyện; nhưng cc ngươi th lm cho nh ấy thnh ra ổ trộm cướp.
14. Bấy giờ, những kẻ m v qu đến cng Ngi trong đền thờ, th Ngi chữa cho họ được lnh.
15. Nhưng cc thầy tế lễ cả v cc thầy thng gio thấy sự lạ Ngi đ lm, v nghe con trẻ reo ln trong đền thờ rằng: H-sa-na con vua a-vt! th họ tức giận,
16. v ni với Ngi rằng: Thầy c nghe điều những đứa trẻ nầy ni khng? ức Cha Jsus đp rằng: C. Vậy chớ cc ngươi chưa hề đọc lời nầy: Cha đ được ngợi khen bởi miệng con trẻ v con đương b, hay sao?
17. oạn, Ngi bỏ họ, đi ra khỏi thnh m đến lng B-tha-ni v nghỉ đm ở đ.
18. Sng mai, khi trở lại thnh th Ngi đi.
19. Thấy một cy vả ở bn đường, Ngi bn lại gần, song chỉ thấy những l m thi, th Ngi phn cng cy vả rằng: Mầy chẳng khi no sanh ra tri nữa! Cy vả tức th kh đi.
20. Mn đồ thấy điều đ, lấy lm kỳ, ni rằng: Cớ sao trong giy pht m cy vả liền kh đi vậy?
21. ức Cha Jsus đp rằng: Quả thật, ta ni cng cc ngươi, nếu cc ngươi c đức tin, v khng nghi ngờ chi hết, th chẳng những cc ngươi lm được điều đ lm cho cy vả m thi, song dầu cc ngươi biểu hn ni nầy rằng: Hy cất mnh ln v quăng xuống biển, điều đ cũng sẽ lm được.
22. Trong khi cầu nguyện, cc ngươi lấy đức tin xin việc g bất kỳ, thảy đều được cả.
23. ức Cha Jsus vo đền thờ rồi, đương giảng đạo, c cc thầy tế lễ cả v cc trưởng lo trong dn đến m hỏi rằng: Bởi quyền php no m thầy lm những sự nầy, v ai đ cho thầy quyền php ấy?
24. ức Cha Jsus đp rằng: Ta cũng sẽ hỏi cc ngươi một điều; nếu trả lời được, th ta cũng sẽ ni cho cc ngươi bởi quyền php no m ta đ lm những việc đ.
25. Php bp-tem của Giăng bởi đu? Bởi trn trời hay l bởi người ta? Vả, họ bn ring với nhau như vầy: Nếu chng ta đp rằng: Bởi trn trời, th người sẽ ni với ta rằng: Vậy sao khng tin lời người ấy?
26. Cn nếu đp rằng: Bởi người ta, th chng ta sợ thin hạ, v thin hạ đều cho Giăng l đấng tin tri.
27. Vậy, họ trả lời ức Cha Jsus rằng: Chng ti khng biết. Ngi bn phn cng họ rằng: Ta cũng khng bảo cho cc ngươi bởi quyền php no m ta lm những điều nầy.
28. Cc ngươi nghĩ lm sao? Một người kia c hai đứa con trai; ni cng đứa thứ nhứt, m rằng: Con ơi, bữa nay con hy ra lm vườn nho.
29. ứa ấy thưa rằng: Vng; rồi khng đi.
30. oạn, người cha đi đến đứa thứ hai, cũng bảo như vậy. ứa nầy thưa rằng: Ti khng muốn đi. Nhưng sau ăn năn, rồi đi.
31. Trong hai con trai đ, đứa no lm theo muốn của cha? Họ đp rằng: ứa thứ hai. ức Cha Jsus phn cng họ rằng: Quả thật, ta ni cng cc ngươi, những kẻ thu thuế v phường dĩ điếm sẽ được vo nước ức Cha Trời trước cc ngươi.
32. V Giăng đ theo đường cng bnh đến cng cc ngươi, nhưng cc ngươi khng tin, cn những kẻ thu thuế v phường đĩ điếm đ tin người; v cc ngươi, khi đ thấy điều ấy, sau cũng khng ăn năn đặng tin người.
33. Hy nghe lời v dụ khc. C người chủ nh kia, trồng một vườn nho, ro chung quanh, ở trong đo một ci hầm p rượu, v cất một ci thp; rồi cho những kẻ trồng nho mướn, v đi qua xứ khc.
34. ến ma hi tri, người chủ sai đầy tớ đến cng bọn trồng nho, đặng thu hoa lợi.
35. Bọn trồng nho bắt cc đầy tớ, đnh người nầy, giết người kia, v nm đ người nọ.
36. Người chủ lại sai đầy tớ khc đng hơn khi trước; th họ cũng đối đi một cch.
37. Sau hết, người chủ sai chnh con trai mnh đến cng họ, v ni rằng: Chng n sẽ knh trọng con ta.
38. Nhưng khi bọn trồng nho thấy con đ, th ni với nhau rằng: Người nầy l kẻ kế tự đy; h! hy giết n đi, v chiếm lấy phần gia ti n.
39. Họ bn bắt con ấy, quăng ra ngoi vườn nho, v giết đi.
40. Vậy, khi người chủ vườn nho đến, th sẽ xử với bọn lm vườn ấy thể no?
41. Chng trả lời rằng: Người chủ sẽ diệt đồ hung c ấy cch khổ sở, v cho bọn trồng nho khc mướn vườn ấy, l kẻ sẽ nộp hoa lợi lc đến ma.
42. ức Cha Jsus phn cng họ rằng: Cc ngươi h chưa hề đọc lời trong Kinh Thnh: Hn đ đ bị người xy nh bỏ ra, Trở nn đ đầu gc nh; Ấy l việc Cha lm v l một sự lạ trước mắt chng ta, hay sao?
43. Bởi vậy, ta phn cng cc ngươi, nước ức Cha Trời sẽ cất khỏi cc ngươi, v cho một dn khc l dn sẽ c kết quả của nước đ.
44. Kẻ no rơi trn hn đ ấy sẽ bị giập nt, cn kẻ no bị đ ấy rớt nhằm th sẽ tan tnh như bụi.
45. Cc thầy tế lễ cả v người Pha-ri-si nghe những lời v dụ đ, th biết Ngi ni về mnh.
46. Họ bn tm cch để bắt Ngi; song sợ thin hạ v thin hạ tn Ngi l đấng tin tri.

Ma-thi-ơ 22    chọn đoạn khc

1. ức Cha Jsus lại phn v dụ cng chng nữa, rằng:
2. Nước thin đng giống như một vua kia lm tiệc cưới cho con mnh.
3. vua sai đầy tớ đi nhắc những người đ được mời đến dự tiệc; nhưng họ khng chịu đến.
4. Vua lại sai đầy tớ khc m dặn rằng: Hy ni với người được mời như vầy: Nầy, ta đ sửa soạn tiệc rồi; b v th bo đ giết xong, mọi việc đ sẵn cả, hy đến m dự tiệc cưới.
5. Nhưng họ khng đếm xỉa đến, cứ việc đi đường mnh; kẻ nầy đi ra ruộng, kẻ kia đi bun bn;
6. cn nhưng kẻ khc bắt đầy tớ của vua, mắng chưởi v giết đi.
7. Vua nổi giận, bn sai qun lnh diệt những kẻ giết người đ, v đốt ph thnh của họ?
8. oạn, vua phn cng đầy tớ mnh rằng: Tiệc cưới đ dọn xong rồi; song những người được mời khng xứng dự tiệc đ.
9. Vậy, cc ngươi hy đi khắp cc ng tư, hễ gặp người no th mời cả đến dự tiệc.
10. ầy tớ đi khắp cc đường ci, nhm lại hết thảy những người họ gặp, bất luận dữ lnh, đến nỗi trong phng đầy những người dự tiệc.
11. Vua vo xem khch dự tiệc, chợt thấy một người khng mặc o lễ,
12. th phn cng người rằng: Hỡi bạn, sao ngươi vo đy m khng mặc o lễ? Người đ lm thinh.
13. Vua bn truyền cho đầy tớ rằng: Hy tri tay chơn n lại, v quăng ra ngoi nơi tối tăm, l nơi sẽ c khc lc v nghiến răng.
14. Bởi v c nhiều kẻ được gọi, m t người được chọn.
15. Bấy giờ người Pha-ri-si đi ra bn luận với nhau, để kiếm cch bắt lỗi ức Cha Jsus về lời ni.
16. Họ sai mn đồ mnh với đảng vua H-rốt đến thưa cng Ngi rằng: Lạy thầy, chng ti biết thầy l thật, v theo cch thật m dạy đạo của ức Cha Trời, khng tư vị ai; v thầy khng xem bề ngoi của người ta.
17. Vậy, xin thầy ni cho chng ti, thầy nghĩ thế no: c nn nộp thuế cho S-sa hay khng?
18. ức Cha Jsus biết xấu của họ, bn đp rằng: Hỡi kẻ giả hnh, sao cc ngươi thử ta?
19. Hy đưa cho ta xem đồng tiền nộp thuế. Họ đưa cho Ngi một đơ-ni-.
20. Ngi bn phn rằng: Hnh v hiệu nầy của ai?
21. Họ trả lời rằng: Của S-sa. Ngi bn phn rằng: Vậy, hy trả cho S-sa vật g của S-sa; v trả cho ức Cha Trời vật g của ức Cha Trời.
22. Họ nghe lời ấy, đều bợ ngợ, liền bỏ Ngi m đi.
23. Trong ngy đ, c người Sa-đu-s, l kẻ ni rằng khng c sự sống lại, đến gần Ngi m hỏi rằng:
24. Thưa thầy, Mi-se c ni: Nếu người no chết m khng c con, th em sẽ lấy vợ ga anh để nối dng cho anh.
25. Vả, trong chng ti c bảy anh em. Người anh lấy vợ v chết đi, nhưng v chưa c con nn để vợ lại cho em.
26. Người thứ hai, thứ ba, cho đến thứ bảy cũng vậy.
27. Rốt lại, người đờn b cũng chết.
28. Vậy, lc sống lại, đờn b đ sẽ lm vợ ai trong bảy người? v cả thảy đều đ lấy người lm vợ.
29. ức Cha Jsus đp rằng: Cc ngươi lầm, v khng hiểu Kinh Thnh, v cũng khng hiểu quyền php ức Cha Trời thể no.
30. V đến khi sống lại, người ta khng cưới vợ, cũng khng lấy chồng, song những kẻ sống lại l như thin sứ trn trời vậy.
31. Cc ngươi h khng đọc lời ức Cha Trời phn về sự sống lại của kẻ chết rằng:
32. Ta l ức Cha Trời của p-ra-ham, ức Cha Trời của Y-sc, ức Cha Trời của Gia-cốp, hay sao? ức Cha Trời khng phải l Cha của kẻ chết, nhưng của kẻ sống.
33. Chng nghe lời ấy, th lấy lm lạ về sự dạy dỗ của Ngi.
34. Ngi Pha-ri-si nghe ni ức Cha Jsus đ lm cho bọn Sa-đu-s cứng miệng, th nhm hiệp nhau lại.
35. C một thầy dạy luật trong bọn họ hỏi cu nầy để thử Ngi:
36. Thưa thầy, trong luật php, điều răn no l lớn hơn hết?
37. ức Cha Jsus đp rằng: Ngươi hy hết lng, hết linh hồn, hết m yu mến Cha, l ức Cha Trời ngươi.
38. Ấy l điều răn thứ nhứt v lớn hơn hết.
39. Cn điều răn thứ hai đy, cũng như vậy: Ngươi hy yu kẻ ln cận như mnh.
40. Hết thảy luật php v lời tin tri đều bởi hai điều răn đ m ra.
41. Khi người Pha-ri-si nhm nhau lại, th ức Cha Jsus hỏi họ rằng:
42. Về ấng Christ, cc ngươi nghĩ thể no? Ngi l con ai? Họ đp rằng: Con vua a-vt.
43. Ngi đp rằng: Vậy, v cớ no vua a-vt được ức Thnh Linh cảm động, gọi ấng Christ l Cha, m rằng:
44. Cha phn cng Cha ti: Hy ngồi bn hữu ta, Cho đến khi no ta để kẻ th nghịch ngươi dưới chơn ngươi?
45. Vậy, nếu vua a-vt xưng Ngi l Cha, th Ngi lm con vua ấy l thể no?
46. Khng ai thưa lại được một lời, v từ ngy đ, chẳng ai dm hỏi Ngi nữa.

Ma-thi-ơ 23    chọn đoạn khc

1. Bấy giờ ức Cha Jsus phn cng dn chng v mn đồ Ngi rằng:
2. Cc thầy thng gio v người Pha-ri-si đều ngồi trn ngi của Mi-se.
3. Vậy, hy lm v giữ theo mọi điều họ đ bảo cc ngươi; nhưng đừng bắt chước việc lm của họ, v họ ni m khng lm.
4. Bọn ấy buộc những gnh nặng kh chịu, để trn vai người ta, cn mnh th khng muốn động ngn tay vo.
5. Họ lm việc g cũng cố để cho người ta thấy, mang ci thẻ bi da cho rộng, xủ ci tua o cho di;
6. ưa ngồi đầu trong đm tiệc, thch ngi cao nhất trong nh hội;
7. muốn người ta cho mnh giữa chợ, v ưng người ta gọi mnh bằng thầy!
8. Nhưng cc ngươi đừng chịu người ta gọi mnh bằng thầy; v cc ngươi chỉ c một Thầy, v cc ngươi hết thảy đều l anh em.
9. Cũng đừng gọi người no ở thế gian l cha mnh; v cc ngươi chỉ c một Cha, l ấng ở trn trời.
10. Cũng đừng chịu ai gọi mnh l chủ; v cc ngươi chỉ c một Chủ, l ấng Christ.
11. Song ai lớn hơn hết trong cc ngươi, th sẽ lm đầy tớ cc ngươi.
12. Kẻ no tn mnh ln th sẽ bị hạ xuống, cn kẻ no hạ mnh xuống th sẽ được tn ln.
13. Khốn cho cc ngươi, thầy thng gio v người Pha-ri-si, l kẻ giả hnh! v cc ngươi đng nước thin đng trước mặt người ta; cc ngươi khng vo đ bao giờ, m c ai muốn vo, th lại ngăn trở.
14. Khốn cho cc ngươi, thầy thng gio v người Pha-ri-si, l kẻ giả hnh! v cc ngươi lm bộ đọc lời cầu nguyện cho di m nuốt nh đờn b ga; v cớ đ, cc ngươi sẽ bị đon phạt nặng hơn.
15. Khốn cho cc ngươi, thầy thng gio v người Pha-ri-si, l kẻ giả hnh! v cc ngươi đi khắp dưới nước trn bộ để khuyn một người vo đạo mnh; v khi đ khuyn được rồi, th cc ngươi lm cho họ trở nn người địa ngục gấp hai cc ngươi.
16. Khốn cho cc ngươi, l kẻ m dẫn đường, cc ngươi ni rằng: Nếu người no chỉ đền thờ m thề, th khng can chi; song chỉ vng của đền thờ m thề, th phải mắc lời thề ấy.
17. Hỡi kẻ dại v m, vng, v đền thờ lm cho vng nn thnh, ci no trọng hơn?
18. Lại cc ngươi ni rằng: Nếu người no chỉ bn thờ m thề, th khng can chi; song chỉ của lễ trn bn thờ m thề, th phải mắc lời thề ấy.
19. Hỡi kẻ m kia, của lễ, v bn thờ lm cho của lễ nn thnh, ci no trọng hơn?
20. Vậy th người no chỉ bn thờ m thề, l chỉ bn thờ v cả của lễ trn bn thờ m thề;
21. người no chỉ đền thờ m thề, l chỉ đền thờ v ấng ngự nơi đền thờ m thề
22. cn ai chỉ trời m thề, l chỉ ngi của ức Cha Trời v ấng ngự trn ngi m thề vậy.
23. Khốn cho cc ngươi, thầy thng gio v người Pha-ri-si, l kẻ giả hnh! v cc ngươi nộp một phần mười bạc h, hồi hương, v rau cần, m bỏ điều hệ trọng hơn hết trong luật php, l sự cng bnh, thương xt v trung tn; đ l những điều cc ngươi phải lm, m cũng khng nn bỏ st những điều kia.
24. Hỡi kẻ m dẫn đường, cc ngươi lọc con ruồi nhỏ m nuốt con lạc đ!
25. Khốn cho cc ngươi, thầy thng gio v người Pha-ri-si, l kẻ giả hnh! v cc ngươi rửa bề ngoi chn v mm, nhưng ở trong th đầy dẫy sự ăn cướp cng sự qu độ.
26. Hỡi người Pha-ri-si m kia, trước hết phải lau bề trong chn v mm, hầu cho bề ngoi cũng được sạch sẽ.
27. Khốn cho cc ngươi, thầy thng gio v người Pha-ri-si, l kẻ giả hnh! v cc ngươi giống như mồ mả t trắng bề ngoi cho đẹp, m bề trong th đầy xương người chết v mọi thứ dơ dy.
28. Cc ngươi cũng vậy, bề ngoi ra dng cng bnh, nhưng ở trong th chan chứa sự giả hnh v tội lỗi.
29. Khốn cho cc ngươi, thầy thng gio v người Pha-ri-si, l kẻ giả hnh! v cc ngươi xy đắp mồ mả của đấng tin tri, trau giồi mồ mả của người cng bnh,
30. v ni rằng: Nếu chng ta ở cng một thời với tổ phụ, th khng ha theo người m lm đổ mu cc đấng tin tri vậy.
31. Ấy đ, cc ngươi tự lm chứng cho mnh rằng thật l con chu những người giết cc đấng tin tri.
32. Vậy th hy lm cho đầy dẫy ci lường của tổ phụ cc ngươi!
33. Hỡi loi rắn, dng di rắn lục kia, thế no m trnh khỏi sự đon phạt nơi địa ngục được?
34. Vậy nn, nầy, ta sai những đấng tin tri, kẻ khn ngoan, v thầy thng gio đến cng cc ngươi; trong những người ấy, kẻ th cc ngươi sẽ giết v đng đinh trn cy thập tự, kẻ th cc ngươi sẽ đnh đập trong nh hội mnh, v cc ngươi sẽ đuổi bắt họ từ thnh nầy qua thnh kia,
35. hầu cho hết thảy mu v tội bị trn ra trn mặt đất, đổ về cc ngươi, từ mu A-bn l người cng bnh cho đến mu Xa-cha-ri l con của Ba-ra-chi, m cc ngươi đ giết ở giữa khoảng đền thờ v bn thờ.
36. Quả thật, ta ni cng cc ngươi, mọi điều đ sẽ xảy đến cho dng di nầy.
37. Hỡi Gi-ru-sa-lem, Gi-ru-sa-lem, ngươi giết cc đấng tin tri v nm đ những kẻ chịu sai đến cng ngươi, bao nhiu lần ta muốn nhm họp cc con ngươi như g mi tc con mnh lại ấp trong cnh, m cc ngươi chẳng khứng!
38. Nầy, nh cc ngươi sẽ bỏ hoang!
39. V, ta bảo, cc ngươi sẽ khng thấy ta nữa, cho đến lc cc ngươi sẽ ni rằng: Phước cho ấng nhơn danh Cha m đến!

Ma-thi-ơ 24    chọn đoạn khc

1. Khi ức Cha Jsus ra khỏi đền thờ, đương đi, th mn đồ đến gần để chỉ cho Ngi xem cc nh thuộc về đền thờ.
2. Ngi phn rằng: Cc ngươi c thấy mọi điều đ chăng? Quả thật, ta ni cng cc ngươi, đy sẽ khng cn một hn đ no chồng trn một hn khc m khng bị đổ xuống.
3. Ngi đương ngồi trn ni -li-ve, mn đồ tới ring cng Ngi, v ni rằng: Xin Cha phn cho chng ti biết lc no những sự đ sẽ xảy ra? v c điềm g chỉ về sự Cha đến v tận thế.
4. ức Cha Jsus đp rằng: Hy giữ, kẻo c kẻ dỗ dnh cc ngươi.
5. V nhiều người sẽ mạo danh ta đến m ni rằng: Ta l ấng Christ; v sẽ dỗ dnh nhiều người.
6. Cc ngươi sẽ nghe ni về giặc v tiếng đồn về giặc: hy giữ mnh, đừng bối rối, v những sự ấy phải đến; song chưa l cuối cng đu.
7. Dn nầy sẽ dấy ln nghịch cng dn khc, nước nọ nghịch cng nước kia; nhiều chỗ sẽ c đi km v động đất.
8. Song mọi điều đ chỉ l đầu sự tai hại.
9. Bấy giờ, người ta sẽ nộp cc ngươi trong sự hoạn nạn v giết đi; cc ngươi sẽ bị mọi dn ghen ght v danh ta.
10. Khi ấy cũng c nhiều kẻ sẽ sa vo chước cm dỗ, phản nghịch nhau, v ghen ght nhau.
11. Nhiều tin tri giả sẽ nổi ln v dỗ dnh lắm kẻ.
12. Lại v cớ tội c sẽ thm nhiều th lng yu mến của phần nhiều người sẽ nguội lần.
13. Nhưng kẻ no bền ch cho đến cuối cng, th sẽ được cứu.
14. Tin Lnh nầy về nước ức Cha Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để lm chứng cho mun dn. Bấy giờ sự cuối cng sẽ đến.
15. Khi cc ngươi sẽ thấy sự gớm ghiếc tn nt lập ra trong nơi thnh, m đấng tin tri a-ni-n đ ni (ai đọc phải để ),
16. th ai ở trong xứ Giu-đ hy trốn ln ni;
17. ai ở trn mi nh, đừng xuống chuyn của cải trong nh;
18. v ai ở ngoi ruộng, đừng trở về lấy o mnh.
19. ang lc đ, khốn kh thay cho đờn b c mang, v đờn b cho con b!
20. Hy cầu nguyện cho cc ngươi khỏi trốn trnh nhằm lc ma đng hay l ngy Sa-bt;
21. v lc ấy sẽ c hoạn nạn lớn, đến nỗi từ khi mới c trời đất cho đến by giờ chưa từng c như vậy, m sau nầy cũng khng hề c nữa.
22. Nếu những ngy ấy khng giảm bớt, th chẳng c một người no được cứu; song v cớ cc người được chọn, th những ngy ấy sẽ giảm bớt.
23. Khi ấy, nếu c ai ni với cc ngươi rằng: Ka ấng Christ ở đy hay l: Ở đ, th đừng tin.
24. V nhiều christ giả v tin tri giả sẽ dấy ln, lm những dấu lớn, php lạ, nếu c thể được th họ cũng đến dỗ dnh chnh những người được chọn.
25. Nầy, ta đ bảo trước cho cc ngươi.
26. Vậy nếu người ta ni với cc ngươi rằng: Nầy, Ngi ở trong đồng vắng, th đừng đi đến; nầy, Ngi ở trong nh th đừng tin.
27. V như chớp pht ra từ phương đng, nhng đến phương ty, th sự Con người đến sẽ cũng thể ấy.
28. Nơi no c xc chết, th những chim sẽ nhm tại đ.
29. Sự tai nạn của những ngy đ vừa mới qua, th mặt trời liền tối tăm, mặt trăng khng sng, cc ngi sao từ trn trời sa xuống, v thế lực của cc từng trời rng động.
30. Khi ấy, điềm Con người sẽ hiện ra ở trn trời, mọi dn tộc dưới đất sẽ đấm ngực, v thấy Con người lấy đại quyền đại vinh ngự trn my trời m xuống.
31. Ngi sẽ sai thin sứ mnh dng tiếng kn rất lớn m nhm lại những kẻ đ được lựa chọn của Ngi ở khắp bốn phương, từ cuối phương trời nầy cho đến tận phương kia.
32. Hy nghe lời v dụ về cy vả, vừa lc nhnh non, l mới đm, th cc ngươi biết ma hạ gần tới.
33. Cũng vậy, khi cc ngươi thấy mọi điều ấy, kh biết rằng Con người gần đến, Ngi đương ở trước cửa.
34. Quả thật, ta ni cng cc ngươi, dng di nầy chẳng qua trước khi mọi điều kia chưa xảy đến.
35. Trời đất sẽ qua, nhưng lời ta ni chẳng bao giờ qua đi.
36. Về ngy v giờ đ, chẳng c ai biết chi cả, thin sứ trn trời hay l Con cũng vậy, song chỉ một mnh Cha biết m thi.
37. Trong đời N- thể no, khi Con người đến cũng thể ấy.
38. V trong những ngy trước nước lụt, người ta ăn, uống, cưới, gả như thường cho đến ngy N- vo tu,
39. v người ta khng ngờ chi hết cho đến khi nước lụt tới m đa đem đi hết thảy, khi Con người đến cũng như vậy.
40. Lc ấy, sẽ c hai người nam ở trong một đồng ruộng, một người được đem đi, cn một người bị để lại;
41. v c hai người nữ đương xay cối, một người được đem đi, cn một người bi để lại.
42. Vậy hy tỉnh thức, v cc ngươi khng biết ngy no Cha mnh sẽ đến.
43. Hy biết r, nếu người chủ nh đ hay canh no kẻ trộm sẽ đến, th tỉnh thức, khng để cho đo ngạch nh mnh.
44. Vậy th cc ngươi cũng hy chực cho sẵn, v Con người sẽ đến trong giờ cc ngươi khng ngờ.
45. Ai l đầy tớ trung tn v khn ngoan, m người chủ đặt cai trị đầy tớ mnh, đặng cho đồ ăn đng giờ?
46. Phước cho đầy tớ đ, khi chủ đến thấy lm như vậy!
47. Quả thật, ta ni cng cc ngươi, chủ sẽ đặt kẻ ấy coi sc cả gia ti mnh.
48. Nếu, tri lại, l một đầy tớ xấu, n nghĩ thầm rằng: Chủ ta đến chậm,
49. bn đnh kẻ cng lm việc với mnh, v ăn uống với phường say rượu,
50. th chủ n sẽ đến trong ngy n khng ngờ v giờ n khng biết.
51. Chủ sẽ đnh x xương v định phần n đồng với kẻ giả hnh. l nơi sẽ c khc lc v nghiến răng.

Ma-thi-ơ 25    chọn đoạn khc

1. Khi ấy, nước thin đng sẽ giống như mười người nữ đồng trinh kia cầm đn đi rước chng rể.
2. Trong cc nng đ, c năm người dại v năm người khn.
3. Người dại khi cầm đn đi th khng đem dầu theo cng mnh.
4. Song người khn khi cầm đn đi th đem dầu theo trong bnh mnh.
5. V chng rể đến trễ, nn cc nng thảy đều buồn ngủ v ngủ gục.
6. ến khuya, c tiếng ku rằng: Ka, chng rể đến, hy đi ra rước người!
7. Cc nữ đồng trinh bn thức dậy cả, sửa soạn đn mnh.
8. Cc người dại ni với cc người khn rằng: Xin bớt dầu của cc chị cho chng ti, v đn chng ti gần tắt.
9. Nhưng cc người khn trả lời rằng: Khng, e chẳng đủ cho chng ti v cc chị; th cc chị hy đi đến người bn dầu m mua.
10. Song trong khi họ đang đi mua, th chng rể đến; kẻ no chực sẵn, th đi với người cng vo tiệc cưới, v cửa đng lại.
11. Chặp lu, những người nữ đồng trinh khc cũng đến v xin rằng: Hỡi Cha, hỡi Cha, xin mở cho chng ti!
12. Nhưng người đp rằng: Quả thật, ta ni cng cc ngươi, ta khng biết cc ngươi đu.
13. Vậy, hy tỉnh thức, v cc ngươi khng biết ngy, cũng khng biết giờ.
14. Vả, nước thin đng sẽ giống như một người kia, khi đi đường xa, gọi cc đầy tớ m giao của cải mnh.
15. Chủ đ cho người nầy năm ta-lng, người kia hai, người khc một, ty theo ti mỗi người; đoạn, chủ ln đường.
16. Tức th, người đ nhận năm ta-lng đi lm lợi ra, v được năm ta-lng khc.
17. Người đ nhận hai ta-lng cũng vậy, lm lợi ra được hai ta-lng nữa.
18. Song người chỉ nhận một th đi đo lỗ dưới đất m giấu tiền của chủ.
19. Cch lu ngy, chủ của những đầy tớ ấy trở về khiến họ tnh sổ.
20. Người đ nhận năm ta-lng bn đến, đem năm ta-lng khc nữa, v thưa rằng: Lạy cha, cha đ cho ti năm ta-lng; đy nầy, ti lm lợi ra được năm ta-lng nữa.
21. Chủ ni với người rằng: Hỡi đầy tớ ngay lnh trung tn kia, được lắm; ngươi đ trung tn trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sc nhiều; hy đến hưởng sự vui mừng của cha ngươi.
22. Người đ nhận hai ta-lng cũng đến m thưa rằng: Lạy cha, cha đ cho ti hai ta-lng; đy nầy, ti đ lm lợi ra được hai ta-lng nữa.
23. Chủ đp rằng: Hỡi đầy tớ ngay lnh trung tn kia, được lắm; ngươi đ trung tn trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sc nhiều; hy đến hưởng sự vui mừng của cha ngươi.
24. Người chỉ nhận một ta-lng cũng đến m thưa rằng: Lạy cha, ti biết cha l người nghim nhặt, gặt trong chỗ mnh khng gieo, lượm lặt trong chỗ mnh khng rải ra,
25. nn ti sợ m đi giấu ta-lng của cha ở dưới đất; đy nầy, vật của cha xin trả cho cha.
26. Song chủ đp rằng: Hỡi đầy tớ dữ v biếng nhc kia, ngươi biết ta gặt trong chỗ ta khng gieo, v lượm lặt trong chỗ ta khng rải ra;
27. vậy th ngươi phải đưa bạc của ta lại cho người bun bạc, rồi khi ta trở về, sẽ lấy vốn v lời.
28. Vậy, cc ngươi hy lấy ta-lng của người nầy m cho kẻ c mười ta-lng.
29. V sẽ cho thm kẻ no đ c, th họ sẽ dư dật; nhưng kẻ no khng c, th cũng cất lun điều họ đ c nữa.
30. Cn tn đầy tớ v ch đ, hy quăng n ra ngoi l chỗ tối tăm, ở đ sẽ c khc lc v nghiến răng.
31. Khi Con người ngự trong sự vinh hiển mnh m đến với cc thin sứ thnh, th Ngi sẽ ngồi trn ngi vinh hiển của Ngi.
32. Mun dn nhm lại trước mặt Ngi, rồi Ngi sẽ chia người nầy với người khc ra, như kẻ chăn chin chia chin với d ra;
33. để chin ở bn hữu v d ở bn tả.
34. Bấy giờ, vua sẽ phn cng những kẻ ở bn hữu rằng: Hỡi cc ngươi được Cha ta ban phước, hy đến m nhận lấy nước thin đng đ sắm sẵn cho cc ngươi từ khi dựng nn trời đất.
35. V ta đi, cc ngươi đ cho ta ăn; ta kht, cc ngươi đ cho ta uống; ta l khch lạ, cc ngươi tiếp rước ta;
36. ta trần truồng, cc ngươi mặc cho ta; ta đau, cc ngươi thăm ta; ta bị t, cc ngươi viếng ta.
37. Lc ấy, người cng bnh sẽ thưa rằng: Lạy Cha, khi no chng ti đ thấy Cha đi, m cho ăn; hoặc kht, m cho uống?
38. Lại khi no chng ti đ thấy Cha l khch lạ m tiếp rước; hoặc trần truồng m mặc cho?
39. Hay l khi no chng ti đ thấy Cha đau, hoặc bị t, m đi thăm viếng Cha?
40. Vua sẽ trả lời rằng: Quả thật, ta ni cng cc ngươi, hễ cc ngươi đ lm việc đ cho một người trong những người rất hn mọn nầy của anh em ta, ấy l đ lm cho chnh mnh ta vậy.
41. Kế đ, Ngi sẽ phn cng những người ở bn tả rằng: Hỡi kẻ bị rủa, hy lui ra khỏi ta; đi vo lửa đời đời đ sắm sẵn cho ma quỉ v những quỉ sứ n.
42. V ta đ đi, cc ngươi khng cho ăn; ta kht, cc ngươi khng cho uống;
43. ta l khch lạ, cc ngươi khng tiếp rước; ta trần truồng, cc ngươi khng mặc cho ta; ta đau v bị t, cc ngươi khng thăm viếng.
44. ến phin cc ngươi nầy bn thưa lại rằng: Lạy Cha, khi no chng ti đ thấy Cha, hoặc đi, hoặc kht, hoặc lm khch lạ, hoặc trần truồng, hoặc đau ốm, hoặc bị t m khng hầu việc Ngi ư?
45. Ngi sẽ đp lại rằng: Quả thật, ta ni cng cc ngươi, hễ cc ngươi khng lm việc đ cho một người trong những người rất hn mọn nầy, ấy l cc ngươi cũng khng lm cho ta nữa.
46. Rồi những kẻ nầy sẽ vo hnh phạt đời đời, cn những người cng bnh sẽ vo sự sống đời đời.

Ma-thi-ơ 26    chọn đoạn khc

1. Vả, ức Cha Jsus đ phn những lời ấy xong rồi, th phn cng mn đồ rằng:
2. Cc ngươi biết rằng cn hai ngy nữa th đến lễ Vượt qua, v Con người sẽ bị nộp để chịu đng đinh trn cy thập tự.
3. Bấy giờ cc thầy tế lễ cả v cc trưởng lo trong dn nhm lại trong ta thầy cả thượng phẩm tn l Cai-phe;
4. v bn với nhau dng mưu chước g đặng bắt ức Cha Jsus m giết.
5. Song họ ni rằng: Khng nn lm trong ngy lễ, e trong dn chng sanh ra điều xo xạc chăng.
6. Khi ức Cha Jsus ở lng B-tha-ni, tại nh Si-mn l người phung,
7. c một người đờn b cầm ci chai bằng ngọc trắng đựng dầu thơm qu gi lắm, đến gần m đổ trn đầu Ngi đương khi ngồi ăn.
8. Mn đồ thấy vậy, giận m trch rằng: Sao ph của như vậy?
9. Dầu nầy c thể bn được nhiều tiền v lấy m th cho kẻ ngho nn.
10. ức Cha Jsus biết điều đ, bn phn cng mn đồ rằng: Sao cc ngươi lm kh cho người đờn b đ? Người đ lm việc tốt cho ta;
11. v cc ngươi thường c kẻ ngho ở cng mnh, song sẽ khng c ta ở cng lun lun.
12. Người đổ dầu thơm trn mnh ta l để sửa soạn chn xc ta đ.
13. Quả thật, ta ni cng cc ngươi, khắp cả thế gian, hễ nơi no Tin Lnh nầy được giảng ra, th cũng thuật lại việc người ấy đ lm để nhớ đến người.
14. Bấy giờ c một người trong mười hai sứ đồ, tn l Giu-đa ch-ca-ri-ốt, đến tm cc thầy tế lễ cả,
15. m ni rằng: Cc thầy bằng lng trả cho ti bao nhiu đặng ti sẽ nộp người cho? Họ bn trả cho n ba chục bạc.
16. Từ lc đ, n tm dịp tiện để nộp ức Cha Jsus.
17. Trong ngy thứ nhứt ăn bnh khng men, mn đồ đến gần ức Cha Jsus m thưa rằng: Thầy muốn chng ti dọn cho thầy ăn lễ Vượt qua tại đu?
18. Ngi đp rằng: Hy vo thnh, đến nh một người kia, m ni rằng: Thầy ni: Giờ ta gần đến; ta v mn đồ ta sẽ giữ lễ Vượt qua trong nh ngươi.
19. Mn đồ lm y như lời ức Cha Jsus đ dạy m dọn lễ Vượt qua.
20. ến tối, Ngi ngồi ăn với mười hai sứ đồ.
21. Khi đương ăn, Ngi phn rằng: Quả thật, ta ni cng cc ngươi rằng c một người trong cc ngươi sẽ phản ta.
22. Cc mn đồ lấy lm buồn bực lắm, v lần lượt hỏi Ngi rằng: Lạy Cha, c phải ti khng? Ngi đp rằng:
23. Kẻ no để tay vo mm với ta, ấy l kẻ sẽ phản ta.
24. Con người đi, y theo lời đ chp về Ngi; song khốn nạn thay cho kẻ phản Con người! Th n chẳng sanh ra th hơn!
25. Giu-đa l kẻ phản Ngi cất tiếng hỏi rằng: Thưa thầy, c phải ti chăng? Ngi phn rằng: Thật như ngươi đ ni.
26. Khi đương ăn, ức Cha Jsus lấy bnh, tạ ơn rồi, bẻ ra đưa cho mn đồ m rằng: Hy lấy ăn đi, nầy l thn thể ta.
27. Ngi lại lấy chn, tạ ơn rồi, đưa cho mn đồ m rằng: Hết thảy hy uống đi;
28. v nầy l huyết ta, huyết của sự giao ước đ đổ ra cho nhiều người được tha tội.
29. Ta phn cng cc ngươi, từ ry về sau, ta khng uống tri nho nầy nữa, cho đến ngy m ta sẽ uống tri nho mới cng cc ngươi ở trong nước của Cha ta.
30. Khi đ ht thơ thnh rồi, ức Cha Jsus v mn đồ đi ra m ln ni, -li-ve.
31. Ngi bn phn rằng: m nay cc ngươi sẽ đều vấp phạm v cớ ta, như c chp rằng: Ta sẽ đnh kẻ chăn chin, th chin trong bầy sẽ bị tan lạc.
32. Song sau khi ta sống lại rồi, ta sẽ đi đến xứ Ga-li-l trước cc ngươi.
33. Phi-e-rơ cất tiếng thưa rằng: Dầu mọi người vấp phạm v cớ thầy, song ti chắc khng bao giờ vấp phạm vậy.
34. ức Cha Jsus phn rằng: Quả thật, ta ni cng ngươi, chnh đm nay, trước khi g gy, ngươi sẽ chối ta ba lần.
35. Phi-e-rơ thưa rằng: Dầu ti phải chết với thầy đi nữa, ti chẳng chối thầy đu. Hết thảy mn đồ đều ni y như vậy.
36. Rồi ức Cha Jsus cng mn đồ đi đến một chỗ ku l Ghết-s-ma-n. Ngi phn rằng: Hy ngồi đy đợi ta đi cầu nguyện đằng kia.
37. oạn, Ngi bn đem Phi-e-rơ v hai người con của X-b-đ đi với mnh, tức th Ngi buồn bực v sầu no lắm.
38. Ngi bn phn: Linh hồn ta buồn bực cho đến chết; cc ngươi hy ở đy v tỉnh thức với ta.
39. Rồi Ngi bước tới một t, sấp mặt xuống đất m cầu nguyện rằng: Cha ơi! nếu c thể được, xin cho chn nầy la khỏi Con! Song khng theo muốn Con, m theo muốn Cha.
40. Kế đ, Ngi trở lại với mn đồ, thấy đang ngủ, th Ngi phn cng Phi-e-rơ rằng: Thế th cc ngươi khng tỉnh thức với ta trong một giờ được!
41. Hy thức canh v cầu nguyện, kẻo cc ngươi sa vo chước cm dỗ; tm thần th muốn lắm, m xc thịt th yếu đuối.
42. Ngi lại đi lần thứ hai, m cầu nguyện rằng: Cha ơi! nếu chn nầy khng thể la khỏi Con được m Con phải uống th xin Cha được nn.
43. Ngi trở lại nữa, th thấy mn đồ cn ngủ; v mắt họ đ đừ qu rồi.
44. oạn, Ngi bỏ m lại đi cầu nguyện lần thứ ba, v lặp xin như lời trước.
45. Rồi Ngi đi đến với mn đồ, m phn rằng: By giờ cc ngươi ngủ v nghỉ ngơi ư! Nầy, giờ đ gần tới, Con người sẽ bị nộp trong tay kẻ c tội.
46. Hy chờ dậy, đi h, ka kẻ phản ta đến kia.
47. Khi Ngi cn đương phn, xảy thấy Giu-đa l một người trong mười hai sứ đồ đến với một bọn đng người cầm gươm v gậy, m cc thầy tế lễ v cc trưởng lo trong dn đ sai đến.
48. ứa phản Ngi đ trao cho bọn đ dấu nầy: Người no m ti sẽ hn, ấy l người đ, hy bắt lấy.
49. Tức th Giu-đa đến gần ức Cha Jsus m rằng: Cho thầy! Rồi hn Ngi.
50. Nhưng ức Cha Jsus phn cng n rằng: Bạn ơi! vậy th v việc nầy m ngươi đến đy sao? Rồi chng n đến gần tra tay bắt ức Cha Jsus.
51. V nầy, c một người trong những người ở với ức Cha Jsus giơ tay rt gươm ra, đnh đầy tớ của thầy cả thượng phẩm, chm đứt một ci tai của người.
52. ức Cha Jsus bn phn rằng: Hy nạp gươm vo vỏ; v hễ ai cầm gươm th sẽ bị chết về gươm.
53. Ngươi tưởng ta khng c thể xin Cha ta lập tức cho ta hơn mười hai đạo thin sứ sao?
54. Nếu vậy, thế no cho ứng nghiệm lời Kinh Thnh đ chp rằng việc nầy tất phải xảy đến?
55. Lc bấy giờ, ức Cha Jsus phn cng chng rằng: Cc ngươi đem gươm v gậy đến m bắt ta, khc no như ta l kẻ cướp. Ta thường ngy ngồi trong đền thờ v giảng dạy tại đ, m cc ngươi khng bắt ta.
56. Nhưng mọi điều ấy phải xảy đến, hầu cho những lời cc đấng tin tri đ chp được ứng nghiệm. Khi ấy, hết thảy mn đồ bỏ Ngi m trốn đi.
57. Những kẻ đ bắt ức Cha Jsus đem Ngi đến nh thầy cả thượng phẩm Cai-phe, tại đ cc thầy thng gio v cc trưởng lo đ nhm lại.
58. Phi-e-rơ theo Ngi xa xa cho đến sn của thầy cả thượng phẩm, vo ngồi với cc kẻ canh giữ đặng coi việc ấy ra lm sao.
59. Bấy giờ cc thầy tế lễ cả v cả ta cng luận kiếm chứng dối về Ngi, cho được giết Ngi.
60. Dầu c nhiều người lm chứng dối c mặt tại đ, song tm khng được chứng no cả. Sau hết, c hai người đến,
61. ni như vầy: Người nầy đ ni Ta c thể ph đền thờ của ức Cha Trời, rồi dựng lại trong ba ngy.
62. Thầy cả thượng phẩm bn đứng dậy m ni với Ngi rằng: Những người nầy lm chứng m kiện ngươi, ngươi khng thưa lại g sao?
63. Nhưng ức Cha Jsus cứ lm thinh. Thầy cả thượng phẩm lại ni với Ngi rằng: Ta khiến ngươi chỉ ức Cha Trời hằng sống m thề, hy ni cho chng ta, ngươi c phải l ấng Christ, Con ức Cha Trời chăng?
64. ức Cha Jsus đp rằng: Thật như lời; vả lại, ta ni cng cc ngươi, về sau cc ngươi sẽ thấy Con người ngồi bn hữu quyền php ức Cha Trời, v ngự trn my từ trời m xuống.
65. Thầy cả thượng phẩm bn x o mnh m ni rằng: N đ ni phạm thượng; chng ta cn cần g người lm chứng nữa sao Cc ngươi vừa nghe lời phạm thượng đ, th nghĩ lm sao?
66. Chng trả lời rằng: N đng chết!
67. Họ bn nhổ trn mặt Ngi, đấm Ngi, lại c kẻ vả Ngi,
68. m ni rằng: Hỡi ấng Christ, hy ni tin tri đi; cho chng ta biết ai đnh ngươi.
69. Bấy giờ Phi-e-rơ vẫn ngồi ngoi sn. C một người đầy tớ gi đến gần, m ni cng người rằng: Ngươi cũng l kẻ ở với Jsus, người Ga-li-l.
70. Song Phi-e-rơ chối trước mặt chng m rằng: Ta khng hiểu ngươi ni chi.
71. Khi đi ra ngoi cửa, lại c một đầy tớ gi khc thấy người, bn ni cng kẻ ở đ rằng: Người nầy cũng ở với Jsus, người Na-xa-rt.
72. Song Phi-e-rơ lại chối v thề rằng: Ta chẳng hề biết người ấy.
73. Một chặp nữa, những kẻ ở gần đ đến gần ni với Phi-e-rơ rằng: Chắc thật, ngươi cũng thuộc về đảng ấy, v tiếng ni của ngươi khai ngươi ra.
74. Người bn rủa m thề rằng: Ta khng biết người đ đu! Tức th g gy.
75. Phi-e-rơ nhớ lại lời ức Cha Jsus đ phn rằng: Trước khi g gy, ngươi sẽ chối ta ba lần. oạn, người đi ra v khc lc cch đắng cay.

Ma-thi-ơ 27    chọn đoạn khc

1. ến sng mai, cc thầy tế lễ cả v cc trưởng lo trong dn hội nghị nghịch cng ức Cha Jsus để giết Ngi.
2. Khi đ tri Ngi rồi, họ đem nộp cho Phi-lt, l quan tổng đốc.
3. Khi ấy, Giu-đa, l kẻ đ phản Ngi, thấy Ngi bị n, th ăn năn, bn đem ba chục miếng bạc trả cho cc thầy tế lễ cả v cc trưởng lo,
4. m ni rằng: Ti đ phạm tội v nộp huyết v tội! Song họ đp rằng: Sự đ can g đến chng ta? Mặc kệ ngươi.
5. Giu-đa bn nm bạc vo đền thờ, liền trở ra, đi thắt cổ.
6. Nhưng cc thầy tế lễ cả lượm bạc v ni rằng: Khng c php để bạc nầy trong kho thnh, v l gi của huyết.
7. Rồi họ bn với nhau dng bạc đ mua ruộng của kẻ lm đồ gốm để chn những khch lạ.
8. Nhơn đ, ruộng ấy đến nay cn gọi l "ruộng huyết."
9. Bấy giờ được ứng nghiệm lời đấng tin tri Gi-r-mi đ ni rằng: Họ lấy ba chục bạc, l gi của ấng đ bị định bởi con ci Y-sơ-ra-n,
10. v đưa bạc ấy m mua ruộng của kẻ lm đồ gốm y như lời Cha đ truyền cho ta.
11. ức Cha Jsus đứng trước quan tổng đốc, quan hỏi rằng: C phải ngươi l Vua của dn Giu-đa khng? ức Cha Jsus đp rằng: Thật như lời.
12. Trong lc cc thầy tế lễ cả v cc trưởng lo kiện Ngi, Ngi khng đối đp g hết.
13. Phi-lt bn ni cng Ngi rằng: Họ c nhiều điều lm chứng kiện ngươi, ngươi h khng nghe đến sao?
14. Song ức Cha Jsus khng đp lại một lời g, đến nỗi lm cho quan tổng đốc lấy lm lạ lắm.
15. Phm đến ngy lễ Vượt qua, quan tổng đốc thường c lệ tha một tn t ty dn muốn.
16. ang lc ấy, c một tn phạm nổi tiếng, tn l Ba-ra-ba.
17. Khi chng đ nhm lại, th Phi-lt hỏi rằng: Cc ngươi muốn ta tha người no, Ba-ra-ba hay l Jsus gọi l Christ?
18. V quan ấy biết bởi lng ghen ght nn chng đ nộp Ngi.
19. Quan tổng đốc đương ngồi trn ta n, vợ người sai thưa cng người rằng: ừng lm g đến người cng bnh đ; v hm nay ti đ bởi cớ người m đau đớn nhiều trong chim bao.
20. Song cc thầy tế lễ cả v cc trưởng lo dỗ chng hy xin tha Ba-ra-ba v giết ức Cha Jsus
21. Quan tổng đốc cất tiếng hỏi rằng: Trong hai người nầy, cc ngươi muốn ta tha ai? Chng thưa rằng: Ba-ra-ba.
22. Phi-lt ni rằng: Vậy, cn Jsus gọi l Christ, th ta sẽ xử thế no? Chng đều trả lời rằng: ng đinh n trn cy thập tự!
23. Quan hỏi: Song người nầy đ lm việc dữ g? chng lại ku la lớn hơn rằng: ng đinh n trn cy thập tự!
24. Phi-lt thấy mnh khng thắng nổi chi hết, m sự ồn o cng thm, th lấy nước rửa tay trước mặt thin hạ, m ni rằng: Ta khng c tội về huyết của người nầy; điều đ mặc kệ cc ngươi.
25. Hết thảy dn chng đều đp rằng: Xin huyết người lại đổ trn chng ti v con ci chng ti!
26. Phi-lt bn tha tn Ba-ra-ba cho chng; v khiến đnh đn ức Cha Jsus, đoạn giao Ngi ra để đng đinh trn cy thập tự.
27. Lnh của quan tổng đốc bn đem ức Cha Jsus vo cng đường, v nhm cả cơ binh vy lấy Ngi.
28. Họ cổi o Ngi ra, lấy o điều m khoc cho Ngi.
29. oạn, họ đương một ci mo gai m đội trn đầu, v để một cy sậy trong tay hữu Ngi; rồi qu xuống trước mặt Ngi m nhạo bng rằng: Lạy Vua của dn Giu-đa.
30. Họ nhổ trn Ngi, v lấy cy sậy đnh đầu Ngi.
31. Khi đ nhạo bng Ngi rồi, th họ cổi o điều ra m mặc o của Ngi lại, rồi đem Ngi đi đng đinh trn cy thập tự.
32. Khi họ đi ra, gặp một người ở trnh Sy-ren tn l Si-mn; th bắt người vc cy thập tự của ức Cha Gi-xu.
33. đi tới một chỗ gọi l G-g-tha, nghĩa l chỗ ci Sọ,
34. họ cho Ngi uống rượu trộn với mật đắng; song Ngi nếm, th khng chịu uống.
35. Họ đ đng đinh Ngi trn cy thập tự rồi, th bắt thăm m chia nhau o xống của Ngi.
36. Rồi họ ngồi đ m canh giữ Ngi.
37. Pha trn đầu Ngi họ để ci bảng đề chữ chỉ về n Ngi, rằng: Người Nầy L Jsus, Vua Dn Giu-đa.
38. Cũng lc đ, họ đng đinh hai tn trộm cướp với Ngi, một tn ở cy thập tự bn hữu, một tn ở cy thập tự bn tả.
39. Những kẻ đi ngang qua đ ch cười Ngi, lắc đầu,
40. m ni rằng: Ngươi l kẻ ph đền thờ v dựng lại trong ba ngy, hy cứu lấy mnh đi! Nếu ngươi l Con ức Cha Trời, hy xuống khỏi cy thập tự!
41. Cc thầy tế lễ cả, cc thầy thng gio v cc trưởng lo cũng nhạo Ngi rằng:
42. N đ cứu kẻ khc m cứu mnh khng được. Nếu phải Vua dn Y-sơ-ra-n, by giờ hy xuống khỏi cy thập tự đi, th chng ta mới tin.
43. N nhờ cậy ức Cha Trời; nếu ức Cha Trời yu n th by giờ Ngi phải giải cứu cho, v n đ ni rằng: Ta l Con ức Cha Trời.
44. Hai tn trộm cướp bị đng đinh trn cy thập tự với Ngi cũng nhiếc mc Ngi như vậy.
45. Từ giờ thứ su đến giờ thứ chn, khắp cả xứ đều tối tăm m mịt.
46. Ước chừng giờ thứ chn, ức Cha Jsus ku tiếng lớn ln rằng: -li, -li lam-ma sa-bch-ta-ni? nghĩa l: ức Cha Trời ti ơi! ức Cha Trời ti ơi! sao Ngi la bỏ ti?
47. C mấy người đứng đ, nghe ku, th ni rằng: N ku -li.
48. Liền c một người trong bọn họ chạy lấy một miếng bng đ, v thấm đầy dấm, để trn đầu cy sậy m đưa cho Ngi uống.
49. Nhưng kẻ khc th lại ni rằng: Hy để vậy, coi thử c -li đến giải cứu n chăng.
50. ức Cha Jsus lại ku ln một tiếng lớn nữa, rồi trt linh hồn.
51. V nầy, ci mn trong đền thờ, bị x ra lm hai từ trn ch dưới, đất th rng động, đ lớn bể ra,
52. mồ mả mở ra, v nhiều thy của cc thnh qua đời được sống lại.
53. Sau khi ức Cha Jsus đ sống lại, cc thnh đ ra khỏi mồ mả, đi vo thnh thnh, v hiện ra cho nhiều người thấy.
54. Thầy đội v những lnh cng với người canh giữ ức Cha Jsus, thấy đất rng động v những điều xảy đến, th sợ hi lắm, m ni rằng: Thật người nầy l Con ức Cha Trời.
55. Vả, c nhiều người đờn b đứng coi ở đng xa, l người đ đi theo ức Cha Jsus từ xứ Ga-li-l để hầu việc Ngi.
56. Trong những đờn b đ c Ma-ri Ma-đơ-len, Ma-ri, mẹ của Gia-cơ v Gi-sp, v mẹ hai con trai của X-b-đ.
57. ến chiều tối, c một người giu, ở thnh A-ri-ma-th, tn l Gi-sp, chnh l một mn đồ của ức Cha Jsus,
58. đến nơi Phi-lt m xin xc ức Cha Jsus. Phi-lt bn truyền cho.
59. Gi-sp lấy xc Ngi m bọc trong tấm vải liệm trắng,
60. v đưa để trong một ci huyệt mới m người đ khiến đục cho mnh trong hn đ; đoạn, lăn một hn đ lớn đến trước cửa mồ, rồi đi.
61. C Ma-ri Ma-đơ-len v Ma-ri khc ở đ, ngồi đối ngang huyệt.
62. ến ngy mai (l ngy sau ngy sắm sửa), cc thầy tế lễ cả v người Pha-ra-si cng nhau đến Phi-lt
63. m ni rằng: Thưa Cha, chng ti nhớ người gian dối nầy, khi cn sống, c ni rằng: Khỏi ba ngy th ta sẽ sống lại.
64. Vậy, xin hy cắt người canh mả cẩn thận cho đến ngy thứ ba, kẻo mn đồ n đến lấy trộm xc đi, rồi ni với chng rằng: Ngi đ từ kẻ chết sống lại. Sự gian dối sau đ sẽ tệ hơn sự gian dối trước.
65. Phi-lt ni với họ rằng: Cc ngươi c lnh canh; hy đi canh giữ theo cc ngươi.
66. Vậy, họ đi, nim phong mả Ngi lại, cắt lnh canh giữ, lấy lm chắc chắn lắm.

Ma-thi-ơ 28    chọn đoạn khc

1. sau ngy Sa-bt, ngy thứ nhứt trong tuần lễ, lc tưng tưng sng, c Ma-ri Ma-đơ-len v Ma-ri khc đến thăm mộ.
2. V nầy, đất rng động dữ dội, v c thin sứ của Cha ở trn trời xuống, đến lăn hn đ ra m ngồi ở trn.
3. Hnh dong của thin sứ giống như chớp nhng, v o trắng như tuyết.
4. V đ, những lnh canh sợ hi run rẩy, trở nn như người chết.
5. Song thin sứ ni cng cc ngươi đờn b đ rằng: Cc ngươi đừng sợ chi cả; v ta biết cc ngươi tm ức Cha Jsus, l ấng bị đng đinh trn thập tự gi.
6. Ngi khng ở đy đu; Ngi sống lại rồi, như lời Ngi đ phn. Hy đến xem chỗ Ngi đ nằm;
7. v hy đi mau ni cho mn đồ Ngi hay rằng Ngi đ từ kẻ chết sống lại. y nầy, Ngi đi trước cc ngươi qua xứ Ga-li-l; ở đ, cc ngươi sẽ thấy Ngi. Ấy, ta đ bảo cc ngươi.
8. Hai người đờn b đ bn vội vng ra khỏi mộ, vừa sợ vừa cả mừng, chạy bo tin cho cc mn đồ.
9. Nầy, ức Cha Jsus gặp hai người đờn b đ, th phn rằng: Mừng cc ngươi! Hai người cng đến gần m chơn Ngi, v thờ lạy Ngi.
10. ức Cha Jsus bn phn rằng: ừng sợ chi cả; hy đi bảo cho anh em ta đi qua xứ Ga-li-l, ở đ sẽ thấy ta.
11. Trong khi hai người đờn b đ đi đường, th c mấy tn lnh canh vo thnh thuật lại cho cc thầy tế lễ cả biết mọi việc đ xảy đến.
12. Cc thầy bn nhm lại cng cc trưởng lo đặng bn luận, xong rồi, th họ cho những lnh đ nhiều tiền bạc,
13. m dặn rằng: Cc ngươi hy ni rằng: Mn đồ n đ đến lc ban đm, khi chng ti đương ngủ, m lấy trộm n đi.
14. Nếu điều ấy thấu tai quan tổng đốc, th chng ta sẽ khuyn giải người, v lm cho cc ngươi khỏi lo sợ.
15. Mấy tn lnh đ lấy bạc, v lm theo như lời. Tiếng ấy đ đồn ra trong dn Giu-đa cho đến ngy nay.
16. Mười một mn đồ, đi qua xứ Ga-li-l, ln hn ni m ức Cha Jsus đ chỉ cho.
17. Khi mn đồ thấy Ngi, th thờ lạy Ngi; nhưng c một vi người nghi ngờ.
18. ức Cha Jsus đến gần, phn cng mn đồ như vầy: Hết cả quyền php ở trn trời v dưới đất đ giao cho ta.
19. Vậy, hy đi dạy dỗ mun dn, hy nhơn danh ức Cha, ức Con, v ức Thnh Linh m lm php bp tem cho họ,
20. v dạy họ giữ hết cả mọi điều m ta đ truyền cho cc ngươi. V nầy, ta thường ở cng cc ngươi lun cho đến tận thế.