Mục Lục

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]


Giăng 1    chọn đoạn khc

1. Ban đầu c Ngi Lời, Ngi Lời ở cng ức Cha Trời, v Ngi Lời l ức Cha Trời.
2. Ban đầu Ngi ở cng ức Cha Trời.
3. Mun vật bởi Ngi lm nn, chẳng vật chi đ lm nn m khng bởi Ngi.
4. Trong Ngi c sự sống, sự sống l sự sng của loi người.
5. Sự sng soi trong tối tăm, tối tăm chẳng hề nhận lấy sự sng.
6. C một người ức Cha Trời sai đến, tn l Giăng.
7. Người đến để lm chứng về sự sng, hầu cho bởi người ai nấy đều tin.
8. Chnh người chẳng phải l sự sng, song người phải lm chứng về sự sng.
9. Sự sng nầy l sự sng thật, khi đến thế gian soi sng mọi người.
10. Ngi Lời ở thế gian, v thế gian đ lm nn bởi Ngi; nhưng thế gian chẳng từng nhn biết Ngi.
11. Ngi đ đến trong xứ mnh, song dn mnh chẳng hề nhận lấy.
12. Nhưng hễ ai đ nhận Ngi, th Ngi ban cho quyền php trở nn con ci ức Cha Trời, l ban cho những kẻ tin danh Ngi,
13. l kẻ chẳng phải sanh bởi kh huyết, hoặc bởi tnh dục, hoặc bởi người, nhưng sanh bởi ức Cha Trời vậy.
14. Ngi Lời đ trở nn xc thịt, ở giữa chng ta, đầy ơn v lẽ thật; chng ta đ ngắm xem sự vinh hiển của Ngi, thật như vinh hiển của Con một đến từ nơi Cha.
15. Giăng lm chứng về Ngi khi ku ln rằng: Ấy l về Ngi m ta đ ni: ấng đến sau ta trổi hơn ta, v Ngi vốn trước ta.
16. Vả, bởi sự đầy dẫy của Ngi m chng ta đều c nhận được, v ơn cng thm ơn.
17. V luật php đ ban cho Mi-se, cn ơn v lẽ thật bởi ức Cha Jsus Christ m đến.
18. Chẳng hề ai thấy ức Cha Trời; chỉ Con một ở trong lng Cha, l ấng đ giải by Cha cho chng ta biết.
19. Nầy l lời chứng của Giăng, khi dn Giu-đa sai mấy thầy tế lễ, mấy người L-vi từ thnh Gi-ru-sa-lem đến hỏi người rằng: ng l ai?
20. Người xưng ra, chẳng chối chi hết, xưng rằng mnh khng phải l ấng Christ.
21. Họ lại hỏi: Vậy th ng l ai? phải l -li chăng? Người trả lời: Khng phải. ng phải l đấng tin tri chăng: Người trả lời: Khng phải.
22. Họ bn ni: Vậy th ng l ai? hầu cho chng ti trả lời cng những người đ sai chng ti đến. ng tự xưng mnh l ai:
23. Người trả lời: Ta l tiếng của người ku trong đồng vắng rằng: Hy ban đường của Cha cho bằng, như đấng tin tri -sai đ ni.
24. Những kẻ chịu sai đến cng Giăng đều l người Pha-ra-si.
25. Họ lại hỏi rằng: Nếu ng chẳng phải ấng Christ, chẳng phải -li, chẳng phải đấng tin tri, th cớ sao ng lm php bp tem?
26. Giăng trả lời: Về phần ta, ta lm php bp tem bằng nước; nhưng c một ấng ở giữa cc ngươi m cc ngươi khng biết.
27. Ấy l ấng đến sau ta, ta chẳng đng mở dy giy Ngi.
28. Những việc đ đ xảy ra tại thnh B-tha-ni, bn kia sng Gi-đanh, l nơi Giăng lm php bp tem.
29. Qua ngy sau, Giăng thấy ức Cha Jsus đến cng mnh, th ni rằng: Ka, Chin con của ức Cha Trời, l ấng cất tội lỗi thế gian đi.
30. Ấy về ấng đ m ta đ ni: C một người đến sau ta, trổi hơn ta, v người vốn trước ta.
31. Về phần ta, ta vốn chẳng biết Ngi; nhưng ta đ đến lm php bp-tem bằng nước, để Ngi được tỏ ra cho dn Y-sơ-ra-n.
32. Giăng lại cn lm chứng nầy nữa: Ta đ thấy Thnh Linh từ trời ging xuống như chim b cu, đậu trn mnh Ngi.
33. Về phần ta, ta vốn khng biết Ngi; nhưng ấng sai ta lm php bp-tem bằng nước c phn cng ta rằng: ấng m ngươi sẽ thấy Thnh Linh ngự xuống đậu ln trn, ấy l ấng lm php bp-tem bằng ức Thnh Linh.
34. Ta đ thấy nn ta lm chứng rằng: Ấy chnh Ngi l Con ức Cha Trời.
35. Ngy mai, Giăng lại ở đ với hai mn đồ mnh;
36. nhn ức Cha Jsus đi ngang qua, bn ni rằng: Ka, Chin con của ức Cha Trời!
37. Hai mn đồ nghe lời đ, bn đi theo ức Cha Jsus.
38. ức Cha Jsus vừa xy lại, thấy hai người đi theo mnh, th phn rằng: Cc ngươi tm chi? Thưa rằng: Ra-bi (nghĩa l Thầy), Thầy ở đu?
39. Ngi phn rằng: Hy đến xem. Vậy, hai người đi, thấy nơi Ngi ở, v ở lại cng Ngi trong ngy đ; lc bấy giờ độ chừng giờ thứ mười.
40. Trong hai người đ nghe điều Giăng ni v đi theo ức Cha Jsus đ, một l Anh-r, em của Si-mn Phi-e-rơ.
41. Trước hết người gặp anh mnh l Si-mn, th ni rằng: Chng ta đ gặp ấng M-si (nghĩa l ấng Christ).
42. Người bn dẫn Si-mn đến cng ức Cha Jsus. Ngi vừa ng thấy Si-mn, liền phn rằng: Ngươi l Si-mn, con của Gi-na; ngươi sẽ được gọi l S-pha (nghĩa l Phi-e-rơ).
43. Qua ngy sau, ức Cha Jsus muốn qua xứ Ga-li-l, tm Phi-lp, m phn rằng: Hy theo ta.
44. Vả, Phi-lp l người Bết-sai-đa, đồng thnh với Anh-r v Phi-e-rơ.
45. Phi-lp gặp Na-tha-na-n, ni với người rằng: Chng ta đ gặp ấng m Mi-se c chp trong luật php, v cc đấng tin tri cũng c ni đến; ấy l ức Cha Jsus ở Na-xa-rt, con của Gi-sp.
46. Na-tha-na-n ni rằng: H c vật g tốt ra từ Na-xa-rt được sao? Phi-lp ni: Hy đến xem.
47. ức Cha Jsus thấy Na-tha-na-n đến cng mnh, bn phn về người rằng: Nầy, một người Y-sơ-ra-n thật, trong người khng c điều dối tr chi hết.
48. Na-tha-na-n thưa rằng: Bởi đu thầy biết ti? ức Cha Jsus đp rằng: Trước khi Phi-lp gọi ngươi, ta đ thấy ngươi lc ở dưới cy vả.
49. Na-tha-na-n lại ni: Lạy thầy, thầy l Con ức Cha Trời, thầy l Vua dn Y-sơ-ra-n!
50. ức Cha Jsus đp rằng: V ta đ phn cng ngươi rằng ta thấy ngươi dưới cy vả, th ngươi tin; ngươi sẽ thấy việc lớn hơn điều đ!
51. Ngi lại phn: Quả thật, quả thật, ta ni cng cc ngươi, cc ngươi sẽ thấy trời mở ra, v thin sứ của ức Cha Trời ln xuống trn Con người.

Giăng 2    chọn đoạn khc

1. Cch ba ngy sau, c đm cưới tại thnh Ca-na, trong xứ Ga-li-l, v mẹ ức Cha Jsus c tại đ.
2. ức Cha Jsus cũng được mời đến dự đm với mn đồ Ngi.
3. Vừa khi thiếu rượu, mẹ ức Cha Jsus ni với Ngi rằng: Người ta khng c rượu nữa.
4. ức Cha Jsus đp rằng: Hỡi đờn b kia, ta với ngươi c sự g chăng? Giờ ta chưa đến.
5. Mẹ Ngi ni với những kẻ hầu bn rằng: Người biểu chi, hy vng theo cả.
6. Vả, tại đ c su ci ch đ, định dng về sự rửa sạch cho người Giu-đa, mỗi ci chứa hai ba lường nước.
7. ức Cha Jsus biểu họ rằng: Hy đổ nước đầy những ch nầy; th họ đổ đầy tới miệng.
8. Ngi bn phn rằng: By giờ nước mc đi, đem cho kẻ coi tiệc. Họ bn đem cho.
9. Lc kẻ coi tiệc nếm nước đ biến thnh rượu (vả, người khng biết rượu nầy đến bởi đu, cn những kẻ hầu bn c mc nước th biết r), bn gọi chng rể,
10. m ni rằng: Mọi người đều đi rượu ngon trước, sau khi người ta uống nhiều rồi, th kế đến rượu vừa vừa. Cn ngươi, ngươi lại giữ rượu ngon đến by giờ.
11. Ấy l tại Ca-na, trong xứ Ga-li-l, m ức Cha Jsus lm php lạ thứ nhất, v tỏ by sự vinh hiển của mnh như vậy; mn đồ bn tin Ngi.
12. Sau việc đ, Ngi với mẹ, anh em, v mn đồ Ngi đều xuống thnh Ca-b-na-um; v chỉ ở đ t ngy thi.
13. Lễ Vượt Qua của dn Giu-đa hầu đến; ức Cha Jsus ln thnh Gi-ru-sa-lem.
14. Trong đền thờ, Ngi thấy c người bun bn b, chin, b cu, v c người đổi bạc dọn hng ở đ.
15. Ngi bện một ci roi bằng dy, bn đuổi hết thảy khỏi đền thờ, chin v b nữa; vải tiền người đổi bạc v đổ bn của họ.
16. Ngi phn cng kẻ bn b cu rằng: Hy cất bỏ đồ đ khỏi đy, đừng lm cho nh Cha ta thnh ra nh bun bn.
17. Mn đồ Ngi bn nhớ lại lời đ chp rằng: Sự sốt sắng về nh Cha tiu nuốt ti.
18. Cc người Giu-đa cất tiếng thưa cng Ngi rằng: Thầy lm như vậy th cho chng ti xem thấy php lạ chi?
19. ức Cha Jsus đp rằng: Hy ph đền thờ nầy đi, trong ba ngy ta sẽ dựng lại!
20. Người Giu-đa lại ni: Người ta xy đền thờ nầy mất bốn mươi su năm, m thầy th sẽ dựng lại trong ba ngy!
21. Nhưng Ngi ni về đền thờ của thn thể mnh.
22. Vậy, sau khi Ngi được từ kẻ chết sống lại rồi, mn đồ gẫm Ngi c ni lời đ, th tin Kinh Thnh v lời ức Cha Jsus đ phn.
23. ương lc Ngi ở thnh Gi-ru-sa-lem để giữ lễ Vượt Qua, c nhiều người thấy php lạ Ngi lm, th tin danh Ngi.
24. Nhưng ức Cha Jsus chẳng ph thc mnh cho họ, v Ngi nhận biết mọi người,
25. v khng cần ai lm chứng về người no, bởi Ngi tự thấu mọi điều trong lng người ta.

Giăng 3    chọn đoạn khc

1. Trong vng người Pha-ra-si, c người tn l Ni-c-đem, l một người trong những kẻ cai trị dn Giu-đa.
2. Ban đm, người nầy đến cng ức Cha Jsus m ni rằng: Thưa thầy, chng ti biết thầy l gio sư từ ức Cha Trời đến; v những php lạ thầy đ lm đ, nếu ức Cha Trời chẳng ở cng, th khng ai lm được.
3. ức Cha Jsus cất tiếng đp rằng: Quả thật, quả thật, ta ni cng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại, th khng thể thấy được nước ức Cha Trời.
4. Ni-c-đem thưa rằng: Người đ gi th sanh lại lm sao được? C thể no trở vo lng mẹ v sanh lần thứ hai sao?
5. ức Cha Jsus đp rằng: Quả thật, quả thật, ta ni cng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước v Thnh Linh m sanh, th khng được vo nước ức Cha Trời.
6. Hễ chi sanh bởi xc thịt l xc thịt; hễ chi sanh bởi Thnh Linh l thần.
7. Chớ lấy lm lạ về điều ta đ ni với ngươi: Cc ngươi phải sanh lại.
8. Gi muốn thổi đu th thổi, ngươi nghe tiếng động; nhưng chẳng biết gi đến từ đu v cũng khng biết đi đu. Hễ người no sanh bởi Thnh Linh th cũng như vậy.
9. Ni-c-đem lại ni: iều đ lm thể no được?
10. ức Cha Jsus đp rằng: Ngươi l gio sư của dn Y-sơ-ra-n, m khng hiểu biết những điều đ sao!
11. Quả thật, quả thật, ta ni cng ngươi, chng ta ni điều mnh biết, lm chứng điều mnh đ thấy; cn cc ngươi chẳng hề nhận lấy lời chứng của chng ta.
12. V bằng ta ni với cc ngươi những việc thuộc về đất, cc ngươi cn chẳng tin thay; huống chi ta ni những việc thuộc về trời, th cc ngươi tin sao được?
13. Chưa hề c ai ln trời, trừ ra ấng từ trời xuống, ấy l Con người vốn ở trn trời.
14. Xưa Mi-se treo con rắn ln nơi đồng vắng thể no, th Con người cũng phải bị treo ln dường ấy,
15. hầu cho hễ ai tin đến Ngi đều được sự sống đời đời.
16. V ức Cha Trời yu thương thế gian, đến nỗi đ ban Con một của Ngi, hầu cho hễ ai tin Con ấy khng bị hư mất m được sự sống đời đời.
17. Vả, ức Cha Trời đ sai Con Ngi xuống thế gian, chẳng phải để đon xt thế gian đu, nhưng hầu cho thế gian nhờ Con ấy m được cứu.
18. Ai tin Ngi th chẳng bị đon xt đu; ai khng tin th đ bị đon xt rồi, v khng tin đến danh Con một ức Cha Trời.
19. Vả, sự đon xt đ l như vầy: sự sng đ đến thế gian, m người ta ưa sự tối tăm hơn sự sng, v việc lm của họ l xấu xa.
20. Bởi v phm ai lm c th ght sự sng v khng đến cng sự sng, e rằng cng việc của mnh phải trch mc chăng.
21. Nhưng kẻ no lm theo lẽ thật th đến cng sự sng, hầu cho cc việc của mnh được by tỏ ra, v đ lm trong ức Cha Trời.
22. Kế đ, ức Cha Jsus đi với mn đồ đến đất Giu-đ; Ngi ở với mn đồ tại đ, v lm php bp tem.
23. Giăng cũng lm php bp tem tại -nn, gần Sa-lim, v ở đ c nhiều nước, v người ta đến đặng chịu php bp tem.
24. Bấy giờ Giăng chưa bị bỏ vo ngục.
25. Vả, mn đồ của Giăng c ci lẫy với một người Giu-đa về lễ tinh sạch.
26. Họ đến cng Giăng v ni rằng: Thưa thầy, ka, người ở cng thầy bn kia sng Gi-đanh, m thầy đ lm chứng cho, by giờ đương lm php bp tem, v ai nấy đều đến cng người.
27. Giăng trả lời rằng: V chẳng từ trn trời ban cho, th khng một người no c thể lnh chi được.
28. Chnh cc ngươi lm chứng cho ta rằng ta đ ni: Ấy khng phải ta l ấng Christ, nhưng ta đ được sai đến trước Ngi.
29. Ai mới cưới vợ, nấy l chng rể, nhưng bạn của chng rể đứng gần v nghe người, khi nghe tiếng của chng rể th rất đỗi vui mừng; ấy l sự vui mừng trọn vẹn của ta đ.
30. Ngi phải dấy ln, ta phải hạ xuống.
31. ấng từ trn cao đến l trn hết mọi loi. Kẻ từ đất đến l thuộc về đất, v ni ra cũng như l thuộc về đất; cn ấng từ trời đến th trn hết mọi loi.
32. Ngi lm chứng về điều Ngi đ thấy v nghe; song khng c ai nhận lấy lời chứng của Ngi.
33. Ai đ nhận lấy lời chứng của Ngi th lm chứng chắc rằng ức Cha Trời l thật.
34. V ấng m ức Cha Trời đ sai đến th rao truyền lời ức Cha Trời, bởi ức Cha Trời ban Thnh Linh cho Ngi khng chừng mực.
35. Cha yu Con, v đ giao hết mọi vật trong tay Con.
36. Ai tin Con, th được sự sống đời đời; ai khng chịu tin Con, th chẳng thấy sự sống đu, nhưng cơn thạnh nộ của ức Cha Trời vẫn ở trn người đ.

Giăng 4    chọn đoạn khc

1. Khi Cha đ hay rằng người Pha-ra-si c nghe đồn Ngi gọi v lm php bp tem được nhiều mn đồ hơn Giăng,
2. (kỳ thiệt khng phải chnh ức Cha Jsus lm php bp tem, nhưng l mn đồ Ngi),
3. th Ngi la xứ Giu-đ trở về xứ Ga-li-l.
4. Vả, Ngi phải đi ngang qua xứ Sa-ma-ri.
5. Vậy Ngi đến một thnh thuộc về xứ Sa-ma-ri, gọi l Si-kha, gần đồng ruộng m Gia-cốp cho Gi-sp l con mnh.
6. Tại đ c ci giếng Gia-cốp. Nhơn đi đng mỏi mệt, ức Cha Jsus ngồi gần bn giếng; bấy giờ độ chừng giờ thứ su.
7. Một người đờn b Sa-ma-ri đến mc nước. ức Cha Jsus phn rằng: Hy cho ta uống.
8. V mn đồ Ngi đ đi ra phố đặng mua đồ ăn.
9. Người đờn b Sa-ma-ri thưa rằng: Ủi ka! ng l người Giu-đa, m lại xin uống nước cng ti, l một người đờn b Sa-ma-ri sao? (Số l, dn Giu-đa chẳng hề giao thiệp với dn Sa-ma-ri.)
10. ức Cha Jsus đp rằng: V bằng ngươi biết sự ban cho của ức Cha Trời, v biết người ni: "Hy cho ta uống" l ai, th chắc ngươi sẽ xin người cho uống, v người sẽ cho ngươi nước sống.
11. Người đờn b thưa: Hỡi Cha, Cha khng c g m mc, v giếng th su, vậy bởi đu c nước sống ấy?
12. Tổ phụ chng ti l Gia-cốp để giếng nầy lại cho chng ti, chnh người uống giếng nầy, cả đến con chu cng cc bầy vật người nữa, vậy Cha h lớn hơn Gia-cốp sao?
13. ức Cha Jsus đp rằng: Phm ai uống nước nầy vẫn cn kht mi;
14. nhưng uống nước ta sẽ cho, th chẳng hề kht nữa. Nước ta cho sẽ thnh một mạch nước trong người đ văng ra cho đến sự sống đời đời.
15. Người đờn b thưa: Lạy Cha, xin cho ti nước ấy, để cho ti khng kht v khng đến đy mc nước nữa.
16. ức Cha Jsus phn rằng: Hy đi, gọi chồng ngươi, rồi trở lại đy.
17. Người đờn b thưa rằng: Ti khng c chồng. ức Cha Jsus lại phn: Ngươi ni rằng: Ti khng c chồng, l phải lắm;
18. v ngươi đ c năm đời chồng, cn người m ngươi hiện c, chẳng phải l chồng ngươi; điều đ ngươi đ ni thật vậy.
19. Người đờn b thưa rằng: Lạy Cha, ti nhn thấy Cha l một đấng tin tri.
20. Tổ phụ chng ti đ thờ lạy trn hn ni nầy; cn dn Giu-đa lại ni rằng nơi đng thờ lạy l tại thnh Gi-ru-sa-lem.
21. ức Cha Jsus phn rằng: Hỡi người đờn b, hy tin ta, giờ đến, khi cc ngươi thờ lạy Cha, chẳng tại trn hn ni nầy, cũng chẳng tại thnh Gi-ru-sa-lem.
22. Cc ngươi thờ lạy sự cc ngươi khng biết, v sự cứu rỗi bởi người Giu-đa m đến.
23. Nhưng giờ hầu đến, v đ đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật lấy tm thần v lẽ thật m thờ phượng Cha: ấy đ l những kẻ thờ phượng m Cha ưa thch vậy.
24. ức Cha Trời l thần, nn ai thờ lạy Ngi th phải lấy tm thần v lẽ thật m thờ lạy.
25. Người đờn b thưa: Ti biết rằng ấng M-si (nghĩa l ấng Christ) phải đến; khi Ngi đ đến, sẽ rao truyền mọi việc cho chng ta.
26. ức Cha Jsus phn rằng: Ta, người đang ni với ngươi đy, chnh l ấng đ.
27. Khi đ, mn đồ tới, đều sững sờ về Ngi ni với một người đờn b; nhưng chẳng ai hỏi rằng: Thầy hỏi người ấy điều chi? hay l: Sao thầy ni với người?
28. Người đờn b bn bỏ ci v nước của mnh lại v vo thnh, ni với người tại đ rằng:
29. Hy đến xem một người đ bảo ti mọi điều ti đ lm; ấy chẳng phải l ấng Christ sao?
30. Chng bn từ trong thnh ra v đến cng ức Cha Jsus.
31. Song le, mn đồ ni nỉ một bn Ngi m rằng: Thưa thầy, xin hy ăn.
32. Ngi đp rằng: Ta c một thứ lương thực để nui mnh m cc ngươi khng biết.
33. Vậy mn đồ ni với nhau rằng: C ai đ đem chi cho thầy ăn chăng?
34. ức Cha Jsus phn rằng: ồ ăn của ta tức l lm theo muốn của ấng sai ta đến, v lm trọn cng việc Ngi.
35. Cc ngươi h chẳng ni rằng cn bốn thng nữa th tới ma gặt sao? Song ta ni với cc ngươi: Hy nhướng mắt ln v xem đồng ruộng, đ vng sẵn cho ma gặt.
36. Con gặt đ lnh tiền cng mnh v thu chứa hoa lợi cho sự sống đời đời, hầu cho người gieo giống v con gặt được cng nhau vui vẻ.
37. V đy người ta c thể ni rằng: Người nầy th gieo, người kia th gặt, l rất phải.
38. Ta đ sai cc ngươi gặt nơi mnh khng lm; kẻ khc đ lm, cn cc ngươi th đ vo tiếp lấy cng lao của họ.
39. C nhiều người Sa-ma-ri ở thnh đ tin Ngi, v cứ lời đờn b đ lm chứng về Ngi m rằng: Ngi đ bảo ti mọi điều ti đ lm.
40. Vậy, cc người Sa-ma-ri đ đến cng Ngi, xin Ngi vo trọ nơi mnh; Ngi bn ở lại đ hai ngy.
41. Khi đ nghe lời Ngi rồi, người tin Ngi cng đng hơn nữa.
42. Họ ni với người đờn b rằng: Ấy khng cn phải v điều ngươi đ ni với chng ta m chng ta tin đu; v chnh chng ta đ nghe Ngi, v biết rằng chnh Ngi thật l Cứu Cha của thế gian.
43. Khỏi hai ngy ấy, ức Cha Jsus từ đ đi qua xứ Ga-li-l
44. (v chnh Ngi đ phn rằng một người tin tri chẳng bao giờ được tn knh trong qu hương mnh).
45. Khi đ đến xứ Ga-li-l, Ngi được dn xứ ấy tiếp rước tử tế, bởi dn đ đ thấy mọi điều Ngi lm tại thnh Gi-ru-sa-lem trong ngy lễ; v họ cũng c đi dự lễ.
46. Vậy, Ngi lại đến thnh Ca-na, trong xứ Ga-li-l, l nơi Ngi đ ha nước thnh rượu. Nguyn ở tại thnh Ca-b-na-um, c một quan thị vệ kia, con trai người mắc bịnh.
47. Quan đ nghe ức Cha Jsus đ từ xứ Giu-đ đến xứ Ga-li-l, bn tm đến v xin Ngi xuống đặng chữa cho con mnh gần chết.
48. ức Cha Jsus phn rằng: Nếu cc ngươi khng thấy php lạ v điềm lạ, th cc ngươi chẳng tin!
49. Quan thị vệ trả lời rằng: Lạy Cha, xin Cha xuống trước khi con ti chưa chết!
50. ức Cha Jsus phn rằng: Hy đi, con của ngươi sống. Người đ tin lời ức Cha Jsus đ phn cho mnh, bn đi.
51. Người đang đi dọc đng, cc đầy tớ người đến đn m rằng: Con trai chủ sống.
52. Người bn hỏi họ con trai mnh đ thấy kh nhằm giờ no. Họ trả lời rằng: bữa qua, hồi giờ thứ bảy, cơn rt lui khỏi.
53. Người cha nhận biết rằng ấy l chnh giờ đ ức Cha Jsus đ phn cng mnh rằng: Con của ngươi sống; th người với cả nh đều tin.
54. Ấy l php lạ thứ hai m ức Cha Jsus đ lm, khi Ngi từ xứ Giu-đ trở về xứ Ga-li-l.

Giăng 5    chọn đoạn khc

1. Kế đ, c một ngy lễ của dn Giu-đa, ức Cha Jsus ln thnh Gi-ru-sa-lem.
2. Số l, tại thnh Gi-ru-sa-lem, gần cửa Chin, c một ci ao, tiếng H-bơ-rơ gọi l B-tết-đa, xung quanh ao c năm ci vm cửa.
3. Những kẻ đau ốm, m qung, tn tật, bại xuội nằm tại đ rất đng, chờ khi nước động;
4. v một thin sứ thỉnh thoảng ging xuống trong ao, lm cho nước động; lc nước đ động rồi, ai xuống ao trước hết, bất kỳ mắc bịnh g, cũng được lnh.
5. Nơi đ, c một người bị bịnh đ được ba mươi tm năm.
6. ức Cha Jsus thấy người nằm, biết rằng đau đ lu ngy th phn: Ngươi c muốn lnh chăng?
7. Người bịnh thưa rằng: Lạy Cha, ti chẳng c ai để quăng ti xuống ao trong khi nước động; lc ti đi đến, th kẻ khc đ xuống ao trước ti rồi.
8. ức Cha Jsus phn rằng: Hy đứng dậy, vc giường ngươi v đi.
9. Tức th người ấy được lnh, vc giường mnh v đi. Vả, bấy giờ l ngy Sa-bt.
10. Cc người Giu-đa bn ni với kẻ được chữa lnh rằng: Nay l ngy Sa-bt, ngươi khng php mang giường mnh đi.
11. Người trả lời rằng: Chnh người đ chữa ti được lnh biểu ti rằng: Hy vc giường ngươi v đi.
12. Họ hỏi rằng: Người đ biểu ngươi: Hy vc giường v đi, l ai?
13. Nhưng người đ được chữa lnh khng biết l ai: v ức Cha Jsus đ lẫn trong đm đng tại chỗ đ.
14. Sau lại, ức Cha Jsus gặp người đ trong đền thờ, bn phn rằng: Ka, ngươi đ lnh rồi, đừng phạm tội nữa, e c sự g cng xấu xa xảy đến cho ngươi chăng.
15. Người đ đi ni với cc người Giu-đa rằng ấy l ức Cha Jsus đ chữa lnh cho mnh.
16. Nhơn đ dn Giu-đa bắt bớ ức Cha Jsus, v cớ Ngi lm những sự ấy trong ngy Sa-bt.
17. Nhưng Ngi phn cng họ rằng: Cha ta lm việc cho đến by giờ, ta đy cũng lm việc như vậy.
18. Bởi cớ đ, dn Giu-đa cng kiếm cch nữa để giết Ngi, chẳng những v Ngi phạm ngy Sa-bt thi, m lại v Ngi gọi ức Cha Trời l Thn phụ mnh, lm ra mnh bằng ức Cha Trời.
19. Vậy, ức Cha Jsus cất tiếng phn cng họ rằng: Quả thật, quả thật, ta ni cng cc ngươi, Con chẳng tự mnh lm việc g được; chỉ lm điều chi m Con thấy Cha lm; v mọi điều Cha lm, Con cũng lm y như vậy.
20. Cha yu Con v tỏ cho Con cng việc lớn lao hơn những việc nầy nữa, để cc ngươi lấy lm lạ lng.
21. Vả, Cha khiến những kẻ chết sống lại v ban sự sống cho họ thể no, th Con cũng ban sự sống cho kẻ Con muốn thể ấy.
22. Cha cũng chẳng xt đon ai hết, nhưng đ giao trọn quyền phn xt cho Con,
23. đặng ai nấy đều tn knh Con, cũng như tn knh Cha vậy. Ai khng tn knh Con, ấy l khng tn knh Cha, l ấng đ sai Con đến.
24. Quả thật, quả thật, ta ni cng cc ngươi, ai nghe lời ta m tin ấng đ sai ta, th được sự sống đời đời, v khng đến sự phn xt, song vượt khỏi sự chết m đến sự sống.
25. Quả thật, quả thật, ta ni cng cc ngươi, giờ đến, v đ đến rồi, khi những kẻ chết sẽ nghe tiếng của Con ức Cha Trời, v những kẻ nghe sẽ được sống.
26. V như Cha c sự sống trong mnh, th Cha cũng đ ban cho Con c sự sống trong mnh vậy.
27. Cha đ ban quyền thi hnh sự phn xt cho Con, v l Con người.
28. Chớ lấy điều đ lm lạ; v giờ đến, khi mọi người ở trong mồ mả nghe tiếng Ngi v ra khỏi:
29. ai đ lm lnh th sống lại để được sống, ai đ lm dữ th sống lại để bị xt đon.
30. Ta khng thể tự mnh lm nổi việc g; ta xt đon theo điều ta nghe, v sự xt đon ta l cng bnh, v ta chẳng tm muốn của ta, nhưng tm muốn của ấng đ sai ta.
31. Nếu ta tự mnh lm chứng lấy, th sự lm chứng ấy khng đng tin.
32. C người khc lm chứng cho ta, v ta biết rằng chứng người đ lm cho ta l đng tin.
33. Cc ngươi c sai sứ đến cng Giăng, th người đ lm chứng cho lẽ thật.
34. Cn ta, lời chứng m ta nhận lấy chẳng phải bởi người ta; nhưng ta ni vậy, đặng cc ngươi được cứu.
35. Giăng l đuốc đ thắp v sng, cc ngươi bằng lng vui tạm nơi nh sng của người.
36. Nhưng ta c một chứng lớn hơn chứng của Giăng; v cc việc Cha đ giao cho ta lm trọn, tức l cc việc ta lm đ, lm chứng cho ta rằng Cha đ sai ta.
37. Chnh Cha, l ấng đ sai ta, cũng lm chứng về ta. Cc ngươi chưa hề nghe tiếng Ngi, chưa hề thấy mặt Ngi,
38. v đạo Ngi khng ở trong cc ngươi, v cc ngươi khng tin ấng m Ngi đ sai đến.
39. Cc ngươi d xem Kinh Thnh, v tưởng bởi đ được sự sống đời đời: ấy l Kinh Thnh lm chứng về ta vậy.
40. Cc ngươi khng muốn đến cng ta để được sự sống!
41. Ta chẳng cầu vinh hiển bởi người ta m đến đu;
42. nhưng ta biết rằng cc ngươi chẳng c sự yu mến ức Cha Trời ở trong cc ngươi.
43. Ta nhơn danh Cha ta m đến, cc ngươi khng nhận lấy ta. Nếu c kẻ khc lấy danh ring mnh m đến, th cc ngươi sẽ nhận lấy.
44. Cc ngươi vẫn chịu vinh hiển lẫn của nhau, khng tm kiếm vinh hiển bởi một mnh ức Cha Trời đến, th thể no cc ngươi tin được?
45. Chớ ngờ rằng ấy l ta sẽ tố co cc ngươi trước mặt Cha, người sẽ tố co cc ngươi l Mi-se, l người m cc ngươi trng cậy.
46. V nếu cc ngươi tin Mi-se, cũng sẽ tin ta; bởi ấy l về ta m người đ chp.
47. Nhưng nếu cc ngươi chẳng tin những lời người chp, cc ngươi h lại tin lời ta sao?

Giăng 6    chọn đoạn khc

1. Rồi đ, ức Cha Jsus qua bờ bn kia biển Ga-li-l, l biển Ti-b-ri-t.
2. Một đon dn đng theo Ngi, v từng thấy cc php lạ Ngi lm cho những kẻ bịnh.
3. Nhưng ức Cha Jsus ln trn ni, ngồi đ với mn đồ.
4. Vả, lễ Vượt Qua, l lễ của dn Giu-đa gần tới.
5. ức Cha Jsus ngước mắt ln, thấy một đon dn đng đến cng mnh, bn phn với Phi-lp rằng: Chng ta sẽ mua bnh ở đu, để cho dn nầy c m ăn?
6. Ngi phn điều đ đặng thử Phi-lp, chớ Ngi đ biết điều Ngi sẽ lm rồi.
7. Phi-lp thưa rằng: Hai trăm đơ-ni- bnh khng đủ pht cho mỗi người một t.
8. Một mn đồ, l Anh-r, em của Si-mn Phi-e-rơ, thưa rằng:
9. y c một đứa con trai, c năm ci bnh mạch nha v hai con c; nhưng đng người dường nầy, th ngần ấy c thấm vo đu?
10. ức Cha Jsus bn phn rằng: Hy truyền cho chng ngồi xuống. Vả, trong nơi đ c nhiều cỏ. Vậy, chng ngồi xuống, số người ước được năm ngn.
11. ức Cha Jsus lấy bnh, tạ ơn rồi, bn phn pht cho những kẻ đ ngồi; Ngi cũng lấy c pht cho chng nữa, ai muốn bao nhiu mặc .
12. Khi chng đ ăn được no n, Ngi phn với mn đồ rằng: Hy lượm những miếng cn thừa, hầu cho khng mất cht no.
13. Vậy, mn đồ lượm những miếng thừa của năm ci bnh mạch nha, sau khi người ta đ ăn rồi, chứa đầy mười hai giỏ.
14. Những người đ thấy php lạ ức Cha Jsus đ lm, th ni rằng: Người nầy thật l ấng tin tri phải đến thế gian.
15. Bấy giờ ức Cha Jsus biết chng c đến p Ngi để tn lm vua, bn lui ở một mnh trn ni.
16. ến chiều, mn đồ xuống nơi bờ biển,
17. v vo trong một chiếc thuyền, sang thẳng bờ bn kia, hướng về thnh Ca-b-na-um. Trời chợt tối, m ức Cha Jsus cn chưa đến cng cc mn đồ.
18. Gi thổi o o, đến nỗi biển động dữ dội.
19. Khi cc mn đồ đ cho ra độ chừng hai mươi lăm hay l ba mươi ếch-ta-đơ, thấy ức Cha Jsus đi trn mặt biển, gần tới chiếc thuyền, th sợ hi.
20. Nhưng Ngi phn rằng: Ấy l ta đy, đừng sợ chi!
21. Bấy giờ, mn đồ muốn rước Ngi vo thuyền; tức th chiếc thuyền đậu vo bờ, l nơi định đi.
22. on dn ở bờ biển bn kia, đ nhận rằng ở đ chỉ c một chiếc thuyền với mn đồ Ngi, chỉ một mnh mn đồ đi m thi.
23. Qua ngy sau, c mấy chiếc thuyền khc từ thnh Ti-b-ri-t lại gần nơi chng đ ăn bnh khi Cha tạ ơn rồi,
24. đon dn thấy ức Cha Jsus khng ở đ mn đồ cũng khng, bn vo mấy thuyền kia m đi qua thnh Ca-b-na-um để tm ức Cha Jsus.
25. Chng vừa tm được Ngi tại bờ bn kia biển, bn thưa rằng: Lạy thầy, thầy đến đy bao giờ?
26. ức Cha Jsus đp rằng: Quả thật, quả thật, ta ni cng cc ngươi, cc ngươi tm ta chẳng phải v đ thấy mấy php lạ, nhưng v cc ngươi đ ăn bnh v được no.
27. Hy lm việc, chớ v đồ ăn hay hư nt, nhưng v đồ ăn cn lại đến sự sống đời đời, l thứ Con người sẽ ban cho cc ngươi; v ấy l Con, m Cha, tức l chnh ức Cha Trời, đ ghi ấn tn của mnh.
28. Chng thưa rằng: Chng ti phải lm chi cho được lm cng việc ức Cha Trời?
29. ức Cha Jsus đp rằng: Cc ngươi tin ấng m ức Cha Trời đ sai đến, ấy đ l cng việc Ngi.
30. Chng bn ni rằng: Thế th thầy lm php lạ g, để cho chng ti thấy v tin? Thầy lm cng việc g?
31. Tổ phụ chng ta đ ăn ma-na trong đồng vắng, theo như lời chp rằng: Ngi đ ban cho họ ăn bnh từ trn trời xuống.
32. ức Cha Jsus đp rằng: Quả thật, quả thật, ta ni cng cc ngươi, Mi-se chưa hề cho cc ngươi bnh từ trn trời đu; nhưng Cha ta ban cho cc ngươi bnh thật, l bnh từ trn trời xuống.
33. Bởi chưng bnh ức Cha Trời l bnh từ trn trời ging xuống, ban sự sống cho thế gian.
34. Chng thưa rằng: Lạy Cha, xin ban bnh đ cho chng ti lun lun!
35. ức Cha Jsus phn rằng: Ta l bnh của sự sống; ai đến cng ta chẳng hề đi, v ai tin ta chẳng hề kht.
36. Nhưng ta đ ni: Cc ngươi đ thấy ta, m chẳng tin.
37. Phm những kẻ Cha cho ta sẽ đến cng ta, kẻ đến cng ta th ta khng bỏ ra ngoi đu.
38. V ta từ trn trời xuống, chẳng phải để lm theo ta, nhưng lm theo ấng đ sai ta đến.
39. Vả, muốn của ấng đ sai ta đến l hễ sự g Ngi đ ban cho ta, th ta chớ lm mất, nhưng ta phải lm cho sống lại nơi ngy sau rốt.
40. y l muốn của Cha ta, phm ai nhn Con v tin Con, th được sự sống đời đời; cn ta, ta sẽ lm cho kẻ ấy sống lại nơi ngy sau rốt.
41. Nhưng v Ngi đ phn: Ta l bnh từ trn trời xuống, nn cc người Giu-đa lằm bằm về Ngi,
42. m rằng: Ấy chẳng phải l Jsus, con của Gi-sp, m chng ta đều biết cha mẹ người chăng? Vậy, thể no người ni được rằng: Ta đ từ trn trời m xuống?
43. ức Cha Jsus đp rằng: Cc ngươi chớ lằm bằm với nhau.
44. V bằng Cha, l ấng sai ta, khng ko đến, th chẳng c ai được đến cng ta, v ta sẽ lm cho người đ sống lại nơi ngy sau rốt.
45. Cc sch tin tri c chp rằng: Ai nấy đều sẽ được ức Cha Trời dạy dỗ. Hễ ai đ nghe Cha v học theo Ngi th đến cng ta.
46. Ấy chẳng phải kẻ no đ từng thấy Cha, trừ ra ấng từ ức Cha Trời m đến; ấng ấy đ thấy Cha.
47. Quả thật, quả thật, ta ni cng cc ngươi, hễ ai tin th được sự sống đời đời.
48. Ta l bnh của sự sống.
49. Tổ phụ cc ngươi đ ăn ma-na trong đồng vắng, rồi cũng chết.
50. y l bnh từ trời xuống, hầu cho ai ăn chẳng hề chết.
51. Ta l bnh từ trn trời xuống; nếu ai ăn bnh ấy, th sẽ sống v cng; v bnh m ta sẽ ban cho v sự sống của thế gian tức l thịt ta.
52. Bởi đ, cc người Giu-đa ci lẽ với nhau, m rằng: Lẽ no người nầy lấy thịt mnh cho chng ta ăn sao?
53. ức Cha Jsus bn phn cng họ rằng: Quả thật, quả thật, ta ni cng cc ngươi, nếu cc ngươi khng ăn thịt của Con người, cng khng uống huyết Ngi, th chẳng c sự sống trong cc ngươi đu.
54. Ai ăn thịt v uống huyết ta th được sự sống đời đời; nơi ngy sau rốt, ta sẽ khiến người đ sống lại.
55. V thịt ta thật l đồ ăn, huyết ta thật l đồ uống.
56. Người no ăn thịt ta v uống huyết ta, th ở trong ta, v ta ở trong người.
57. Như Cha, l ấng hằng sống, đ sai ta đến, v ta sống bởi Cha; cũng một thể ấy, người no ăn ta, sẽ sống bởi ta vậy.
58. y l bnh từ trn trời xuống. Bnh đ chẳng phải như ma-na m tổ phụ cc ngươi đ ăn, rồi cũng sẽ chết; kẻ no ăn bnh nầy sẽ sống đời đời.
59. ức Cha Jsus phn những điều đ lc dạy dỗ trong nh hội tại thnh Ca-b-na-um.
60. C nhiều mn đồ nghe Ngi, th ni rằng: Lời nầy thật kh; ai nghe được?
61. Nhưng ức Cha Jsus tự mnh biết mn đồ lằm bằm về việc đ, bn phn rằng: iều đ xui cho cc ngươi vấp phạm sao?
62. Vậy, nếu cc ngươi thấy Con người ln nơi Ngi vốn ở khi trước th thể no?
63. Ấy l thần linh lm cho sống, xc thịt chẳng ch chi. Những lời ta phn cng cc ngươi đều l thần linh v sự sống.
64. Song trong vng cc ngươi c kẻ khng tin. V ức Cha Jsus biết từ ban đầu, ai l kẻ khng tin, ai l kẻ sẽ phản Ngi.
65. Ngi lại phn rằng: Chnh v cớ đ, m ta đ ni cng cc ngươi rằng nếu Cha chẳng ban cho, th chẳng ai tới cng ta được.
66. Từ lc ấy, c nhiều mn đồ Ngi trở lui, khng đi với Ngi nữa.
67. ức Cha Jsus phn cng mười hai sứ đồ rằng: Cn cc ngươi, cũng muốn lui chăng?
68. Si-mn Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Cha, chng ti đi theo ai? Cha c những lời của sự sống đời đời;
69. chng ti đ tin v nhận biết rằng Cha l ấng thnh của ức Cha Trời.
70. ức Cha Jsus đp rằng: Ta h chẳng đ chọn cc ngươi l mười hai sứ đồ sao? M một người trong cc ngươi l quỉ!
71. Vả, Ngi ni về Giu-đa con Si-mn ch-ca-ri-ốt; v chnh hắn l một trong mười hai sứ đồ, sau sẽ phản Ngi.

Giăng 7    chọn đoạn khc

1. Kế đ, ức Cha Jsus đi khắp xứ Ga-li-l. Ngi khng ưng đi trong xứ Giu-đ, bởi dn Giu-đa vẫn tm phương giết Ngi.
2. V, ngy lễ của dn Giu-đa, gọi l lễ Lều Tạm gần đến.
3. Anh em Ngi ni rằng: Hy đi khỏi đy, v qua xứ Giu-đ, để cho cc mn đồ cũng được xem cng việc thầy lm.
4. Khi no người ta muốn tỏ mnh ra, th khng lm kn giấu việc g. V thầy lm những sự đ, hy tỏ mnh cho thin hạ.
5. Bởi chưng chnh cc anh em Ngi khng tin Ngi.
6. ức Cha Jsus phn cng anh em rằng: Th giờ ta chưa đến; cn về cc ngươi, th giờ được tiện lun lun.
7. Thế gian chẳng ght cc ngươi được; nhưng ght ta, v ta lm chứng nầy về họ rằng cng việc họ l c.
8. Cc ngươi hy ln dự lễ nầy, cn ta chưa ln dự lễ đ, v th giờ ta chưa trọn.
9. Ngi ni xong, cứ ở lại xứ Ga-li-l.
10. Lc anh em Ngi đ ln dự lễ rồi, th Ngi cũng ln, nhưng đi cch kn giấu, khng thố lộ.
11. Vậy, cc người Giu-đa tm Ngi trong ngy lễ, v ni rằng: No người ở đu?
12. Trong đm đng c tiếng xn xao bn về Ngi. Người th ni: Ấy l một người lnh; kẻ th ni: Khng phải; người phỉnh dỗ dn chng!
13. Song chẳng ai dm ni về Ngi tỏ tường, v sợ dn Giu-đa.
14. Giữa kỳ lễ, ức Cha Jsus ln đền thờ dạy dỗ.
15. Cc người Giu-đa sững sờ m ni rằng: Người nầy chưa từng học, lm sao biết được Kinh Thnh?
16. ức Cha Jsus đp rằng: ạo l của ta chẳng phải bởi ta, nhưng bởi ấng đ sai ta đến.
17. Nếu ai khứng lm theo muốn của ức Cha Trời, th sẽ biết đạo l ta c phải l bởi ức Cha Trời, hay l ta ni theo ta.
18. Kẻ ni theo mnh, th tm vinh hiển ring mnh; nhưng kẻ tm vinh hiển của ấng đ sai mnh đến, mới l chn thật, v chắc trong mnh khng c điều g khng cng bnh đu.
19. Mi-se h chẳng ban luật php cho cc ngươi sao? M trong cc ngươi khng c một ai tun theo luật php! Cớ sao cc ngươi kiếm thế giết ta?
20. Dn chng trả lời rằng: Ngươi bị quỉ m, no ai l người tm thế giết ngươi?
21. ức Cha Jsus đp lại rằng: Ta đ lm một việc, cc ngươi thảy đều lấy lm lạ.
22. Mi-se đ truyền php cắt b cho cc ngươi (php đ khng phải bởi Mi-se, nhưng bởi tổ tng), v cc ngươi lm php cắt b cho người đờn ng trong ngy Sa-bt!
23. Nếu người đờn ng chịu php cắt b ngy Sa-bt, cho khỏi phạm luật php Mi-se, th sao ta chữa cho cả mnh người bnh được lnh trong ngy Sa-bt, m cc ngươi lại nổi giận?
24. ừng cứ bề ngoi m xt đon, nhưng phải xt đon theo lẽ cng bnh.
25. C mấy kẻ trong dn thnh Gi-ru-sa-lem ni rằng: c phải l người m người ta tm giết chăng?
26. Ka, người ni tự do, m khng ai ni chi người hết. Dễ thường cc quan đ nhận thật người l ấng Christ?
27. Thế m, chng ta biết người nầy từ đu lại; song khi ấng Christ sẽ đến, th khng ai biết Ngi từ đu đến.
28. Bấy giờ, ức Cha Jsus đang dạy trong đền thờ, th ku ln rằng: Cc ngươi quen ta, cc ngươi biết ta từ đu lại! Ta đ đến chẳng phải tự ta, nhưng ấng đ sai ta đến l thật, m cc ngươi khng biết Ngi.
29. Ta th biết Ngi; v ta từ Ngi đến, v Ngi l ấng đ sai ta đến.
30. Vậy, họ kiếm thế bắt Ngi; nhưng khng ai tra tay trn Ngi, v giờ Ngi chưa đến.
31. Song trong vng dn chng nhiều kẻ tin Ngi, ni rằng: Khi ấng Christ đến, sẽ c lm nhiều php lạ hơn người nầy đ lm chăng?
32. Người Pha-ra-si nghe lời đon dn nghị luận về Ngi, th mấy thầy tế lễ cả đồng tnh với họ, cắt lnh đi bắt Ngi.
33. ức Cha Jsus bn phn rằng: Ta cn ở với cc ngươi t lu nữa; rồi ta đi về cng ấng sai ta đến.
34. Cc ngươi sẽ kiếm ta m chẳng thấy, v nơi ta ở, cc ngươi khng thể đến được.
35. Cc người Giu-đa ni với nhau rằng: Thế th người sẽ đi đu m ta khng tm được? C phải người sẽ đi đến cng những kẻ lưu lạc trong dn Gờ-rc v dạy dn Gờ-rc chăng?
36. Người đ ni rằng: Cc ngươi sẽ tm ta, m chẳng thấy, v nơi ta ở, cc ngươi khng thể đến được, ấy l nghĩa lm sao?
37. Ngy sau cng, l ngy trọng thể trong kỳ lễ, ức Cha Jsus ở đ, đứng ku ln rằng: Nếu người no kht, hy đến cng ta m uống.
38. Kẻ no tin ta th sng nước hằng sống sẽ chảy từ trong lng mnh, y như Kinh Thnh đ chp vậy.
39. Ngi phn điều đ chỉ về ức Thnh Linh m người no tin Ngi sẽ nhận lấy; bởi bấy giờ ức Thnh Linh chưa ban xuống, v ức Cha Jsus chưa được vinh hiển.
40. Trong đon dn c nhiều người nghe những lời đ, th ni: Người nầy thật l đấng tin tri. Người khc th ni: Ấy l ấng Christ.
41. Người khc nữa lại ni: ấng Christ h từ Ga-li-l m đến sao?
42. Kinh Thnh h chẳng ni rằng ấng Christ phải ra từ dng di vua a-vt sao?
43. Vậy, dn chng ci lẽ nhau về Ngi.
44. C mấy kẻ trong đm dn muốn bắt Ngi, nhưng khng ai đặt tay trn mnh Ngi.
45. Vậy bọn lnh trở về cng cc thầy tế lễ cả v cc người Pha-ra-si. Những người nầy hỏi họ rằng: Sao cc ngươi khng điệu người đến?
46. Bọn lnh thưa rằng: Chẳng hề c người no đ ni như người nầy!
47. Những người Pha-ra-si ni rằng: Cc ngươi cũng đ bị phỉnh dỗ sao?
48. C một người no trong cc quan hay l trong những người Pha-ra-si tin đến người đ chăng?
49. Song lũ dn nầy khng biết luật chi cả, thật l dn đng rủa!
50. Ni-c-đem (l người trước c đến cng ức Cha Jsus v l một người trong đm họ) ni rằng:
51. Luật chng ta h bắt tội một người no chưa tra hỏi đến, v chưa biết điều người ấy đ lm, hay sao?
52. Họ trả lời rằng: Ngươi cũng l người Ga-li-l sao? Ngươi hy tra xt, sẽ thấy rằng chẳng c tin tri no từ xứ Ga-li-l m ra hết.
53. Ai nấy đều trở về nh mnh.

Giăng 8    chọn đoạn khc

1. ức Cha Jsus ln trn ni -li-ve.
2. Nhưng đến tảng sng, Ngi trở lại đền thờ; cả dn sự đều đến cng Ngi, Ngi bn ngồi dạy dỗ họ.
3. Bấy giờ, cc thầy thng gio v cc người Pha-ra-si dẫn lại cho Ngi một người đờn b đ bị bắt đang khi phạm tội t dm; họ để người giữa đm đng,
4. m ni cng ức Cha Jsus rằng: Thưa thầy, người đờn b nầy bị bắt quả tang về tội t dm.
5. Vả, trong luật php Mi-se c truyền cho chng ta rằng nn nm đ những hạng người như vậy; cn thầy, th nghĩ sao?
6. Họ ni vậy để thử Ngi, hầu cho c thể kiện Ngi. Nhưng ức Cha Jsus ci xuống, lấy ngn tay viết trn đất.
7. V họ cứ hỏi nữa, th Ngi ngước ln v phn rằng: Ai trong cc ngươi l người v tội, hy trước nhứt nm đ vo người.
8. Rồi Ngi lại ci xuống cứ viết trn mặt đất.
9. Khi chng nghe lời đ, th kế nhau m đi ra, những người c tuổi đi trước; ức Cha Jsus ở lại một mnh với người đờn b, người vẫn đương đứng chnh giữa đ.
10. ức Cha Jsus bấy giờ lại ngước ln, khng thấy ai hết, chỉ c người đờn b, bn phn rằng: Hỡi mụ kia, những kẻ co ngươi ở đu? Khng ai định tội ngươi sao?
11. Người thưa rằng: Lạy Cha, khng ai hết. ức Cha Jsus phn rằng: Ta cũng khng định tội ngươi; hy đi, đừng phạm tội nữa.
12. ức Cha Jsus lại cất tiếng phn cng chng rằng: Ta l sự sng của thế gian; người no theo ta, chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng c nh sng của sự sống.
13. Người Pha-ra-si bn ni rằng: Thầy tự lm chứng về mnh, th lời chứng thầy khng đng tin.
14. ức Cha Jsus đp rằng: Dẫu ta tự lm chứng về mnh, nhưng lời chứng ta l đng tin, v ta biết mnh đ từ đu đến v đi đu; song cc ngươi khng biết ta từ đu m đến, cũng chẳng hay ta đi đu.
15. Cc ngươi xt đon theo xc thịt; ta th khng xt đon người no hết.
16. Nếu ta xt đon ai, sự xt đon của ta đng với lẽ thật; v ta khng ở một mnh, nhưng Cha l ấng đ sai ta đến vẫn ở cng ta.
17. Vả, c chp trong luật php của cc ngươi rằng lời chứng hai người l đng tin:
18. ta tự lm chứng cho ta, v Cha l ấng đ sai ta đến cũng lm chứng cho ta.
19. Chng thưa cng Ngi rằng: Cha của thầy ở đu? ức Cha Jsus đp rằng: Cc ngươi chẳng biết ta, v cũng chẳng biết Cha ta. Nếu cc ngươi biết ta, th cũng biết Cha ta nữa.
20. ức Cha Jsus phn mọi lời đ tại nơi Kho, đương khi dạy dỗ trong đền thờ; v khng ai tra tay trn Ngi, v giờ Ngi chưa đến.
21. Ngi lại phn cng chng rằng: Ta đi, cc ngươi sẽ tm ta, v cc ngươi sẽ chết trong tội lỗi mnh. Cc ngươi khng thể đến được nơi ta đi.
22. Người Giu-đa bn ni rằng: Người đ ni: Cc ngươi khng thể đến được nơi ta đi, vậy người sẽ tự tử sao?
23. Ngi phn rằng: Cc ngươi bởi dưới m c; cn ta bởi trn m c. Cc ngươi thuộc về thế gian nầy; cn ta khng thuộc về thế gian nầy.
24. Nn ta đ bảo rằng cc ngươi sẽ chết trong tội lỗi mnh; v nếu cc ngươi chẳng tin ta l ấng đ, th chắc sẽ chết trong tội lỗi cc ngươi.
25. Chng bn hỏi Ngi rằng: Vậy thầy l ai? ức Cha Jsus đp rằng: Như lời ta đ ni với cc ngươi từ ban đầu.
26. Ta c nhiều sự ni v đon xt về cc ngươi; nhưng ấng đ sai ta đến l thật, v điều chi ta nghe bởi Ngi, ta truyền lại cho thế gian.
27. Chng khng hiểu rằng Ngi phn về Cha.
28. Vậy ức Cha Jsus phn rằng: Khi cc ngươi treo Con người ln, bấy giờ sẽ biết ta l ai, v biết ta khng tự mnh lm điều g, nhưng ni điều Cha ta đ dạy ta.
29. ấng đ sai ta đến vẫn ở cng ta, chẳng để ta ở một mnh, v ta hằng lm sự đẹp lng Ngi.
30. Bởi ức Cha Jsus ni như vậy, nn c nhiều kẻ tin Ngi.
31. Bấy giờ Ngi phn cng những người Giu-đa đ tin Ngi, rằng: Nếu cc ngươi hằng ở trong đạo ta, th thật l mn đồ ta;
32. cc ngươi sẽ biết lẽ thật, v lẽ thật sẽ bung tha cc ngươi.
33. Người Giu-đa thưa rằng: Chng ti l dng di p-ra-ham, chưa hề lm ti mọi ai, vậy sao thầy ni rằng: Cc ngươi sẽ trở nn tự do?
34. ức Cha Jsus đp rằng: Quả thật, quả thật, ta ni cng cc ngươi, ai phạm tội lỗi l ti mọi của tội lỗi.
35. Vả, ti mọi khng ở lun trong nh, m con th ở đ lun.
36. Vậy nếu Con bung tha cc ngươi, cc ngươi sẽ thật được tự do.
37. Ta biết rằng cc ngươi l dng di p-ra-ham, nhưng cc ngươi tm thế để giết ta, v đạo ta khng được chỗ no ở trong lng cc ngươi.
38. Ta ni điều ta đ thấy nơi Cha ta; cn cc ngươi cứ lm điều đ học nơi cha mnh.
39. Chng trả lời rằng: Cha chng ti tức l p-ra-ham, ức Cha Jsus phn rằng: Nếu cc ngươi l con p-ra-ham, th chắc sẽ lm cng việc của p-ra-ham.
40. Nhưng hiện nay, cc ngươi tm mưu giết ta, l người lấy lẽ thật đ nghe nơi ức Cha Trời m ni với cc ngươi; p-ra-ham chưa hề lm điều đ!
41. Cc ngươi lm cng việc của cha mnh. Chng ni rằng: Chng ti chẳng phải l con ngoại tnh; chng ti chỉ c một Cha, l ức Cha Trời.
42. ức Cha Jsus phn rằng: V bằng ức Cha Trời l Cha cc ngươi, th cc ngươi sẽ yu ta, v ta bởi ức Cha Trời m ra v từ Ngi m đến; bởi chưng ta chẳng phải đ đến tự mnh đu, nhưng ấy chnh Ngi đ sai ta đến.
43. Tại sao cc ngươi khng hiểu lời ta? Ấy l bởi cc ngươi chẳng c thể nghe được đạo của ta.
44. Cc ngươi bởi cha mnh, l ma quỉ, m sanh ra; v cc ngươi muốn lm nn sự ưa muốn của cha mnh. Vừa lc ban đầu n đ l kẻ giết người, chẳng bền giữ được lẽ thật, v khng c lẽ thật trong n đu. Khi n ni dối, th ni theo tnh ring mnh, v n vốn l kẻ ni dối v l cha sự ni dối.
45. Nhưng v ta ni lẽ thật, nn cc ngươi khng tin ta.
46. Trong cc ngươi c ai bắt ta th tội được chăng? Nếu ta ni lẽ thật, sao cc ngươi khng tin ta?
47. Ai ra bởi ức Cha Trời, th nghe lời ức Cha Trời; cho nn cc ngươi chẳng nghe, tại cc ngươi khng thuộc về ức Cha Trời.
48. Người Giu-đa thưa rằng: Chng ti ni thầy l người Sa-ma-ri, v bị quỉ m, h khng phải sao?
49. ức Cha Jsus đp rằng: Ta chẳng phải bị quỉ m, nhưng ta tn knh Cha ta, cn cc ngươi lm nhục ta.
50. Ta chẳng tm sự vinh hiển ta, c một ấng tm v đon xt.
51. Quả thật, quả thật, ta ni cng cc ngươi, nếu kẻ no giữ lời ta, sẽ chẳng thấy sự chết bao giờ.
52. Người Giu-đa ni rằng: By giờ chng ti thấy r thầy bị quỉ m; p-ra-ham đ chết, cc đấng tin tri cũng vậy, m thầy ni: Nếu kẻ no giữ lời ta sẽ chẳng hề chết!
53. Thầy lại trọng hơn cha chng ti, p-ra-ham, l người đ chết sao? Cc đấng tin tri cũng đ chết; thầy mạo xưng mnh l ai?
54. ức Cha Jsus đp rằng: Nếu ta tự tn vinh, th sự vinh hiển ta chẳng ra g; ấy l Cha ta lm vinh hiển ta, l ấng cc ngươi xưng l ức Cha Trời của mnh.
55. Dầu vậy, cc ngươi chưa biết Ngi đu; cn ta th biết. V nếu ta ni rằng ta khng biết Ngi, ta sẽ cũng ni dối như cc ngươi vậy; song ta biết Ngi, v ta giữ lời Ngi.
56. Cha cc ngươi l p-ra-ham đ nức lng nhn thấy ngy của ta; người đ thấy rồi, v mừng rỡ.
57. Người Giu-đa ni rằng: Thầy chưa đầy năm mươi tuổi, m đ thấy p-ra-ham!
58. ức Cha Jsus đp rằng: Quả thật, quả thật, ta ni cng cc ngươi, trước khi chưa c p-ra-ham, đ c ta.
59. Bấy giờ chng lấy đ đặng quăng vo Ngi; nhưng ức Cha Jsus đi ln trong chng, ra khỏi đền thờ.

Giăng 9    chọn đoạn khc

1. ức Cha Jsus vừa đi qua, thấy một người m từ thuở sanh ra.
2. Mn đồ hỏi Ngi rằng: Thưa thầy ai đ phạm tội, người hay l cha mẹ người, m người sanh ra th m như vậy?
3. ức Cha Jsus đp rằng: chẳng phải tại người hay tại cha mẹ đ phạm tội; nhưng ấy để cho những việc ức Cha Trời được tỏ ra trong người.
4. Trong khi cn ban ngy, ta phải lm trọn những việc của ấng đ sai ta đến; tối lại, th khng ai lm việc được.
5. ương khi ta cn ở thế gian, ta l sự sng của thế gian.
6. Ni xong Ngi nhổ xuống đất, lấy nước miếng trộn thnh bn, v đem xức trn mắt người m.
7. oạn Ngi phn cng người rằng: Hy đi, rửa nơi ao Si-l- (nghĩa l chịu sai đi). Vậy, người đi đến ao đ, rửa, v trở lại, th được thấy r.
8. Xm giềng người m v những kẻ trước kia từng thấy người đi ăn my đều ni rằng: nầy c phải l người vẫn ngồi ăn xin đ chăng?
9. Người th ni: Ấy l hắn; kẻ lại ni: Khng phải, song một người no giống hắn. Người m ni rằng: Chnh ti đy.
10. Chng bn hỏi người rằng: Tại sao mắt ngươi đ mở được?
11. Người trả lời rằng: Người tn gọi l Jsus kia đ ha bn, xức mắt ti, v ni ti rằng: hy đi đến rửa nơi ao Si-l-. Vậy, ti đi đến, rửa tại đ, rồi thấy được.
12. Chng hỏi rằng: Người ấy ở đu. Người trả lời rằng: Ti khng biết.
13. Chng dẫn người trước đ m đ đến cng người Pha-ra-si.
14. Vả, ấy l ngy Sa-bt m ức Cha Jsus đ ha bn v mở mắt cho người đ.
15. Người Pha-ra-si lại hỏi người thế no được sng mắt lại. Người rằng: Người ấy r bn vo mắt ti, ti rửa rồi thấy được.
16. C mấy kẻ trong những người Pha-ra-si bn ni rằng: Người nầy khng phải từ ức Cha Trời đến đu v khng giữ ngy Sa-bt. Nhưng kẻ khc rằng: Một kẻ c tội lm php lạ như vậy thể no được? Rồi họ bn chia phe ra.
17. Bấy giờ chng hỏi người m nữa rằng: Cn ngươi, về người đ lm sng mắt ngươi đ th ngươi ni lm sao? Người trả lời rằng: Ấy l một đấng tin tri.
18. Song le, người Giu-đa khng tin rằng người ấy trước đ m m được sng lại, cho đến khi gọi cha mẹ người đến.
19. Họ gạn hỏi rằng: y c quả thật l con trai cc ngươi m cc ngươi ni rằng n m từ thuở sanh ra chăng? Thế th sao by giờ n sng vậy?
20. Cha mẹ người trả lời rằng: Chng ti nhn biết l con trai chng ti n đ m từ thuở sanh ra;
21. nhưng hiện nay tại lm sao thấy được, th chng ti khng r. Chng ti cũng khng biết ai mở mắt n nữa. Hy hỏi n, n đ đủ tuổi, chnh n sẽ ni cho.
22. Cha mẹ người ni vậy, v sợ dn Giu-đa; bởi dn Giu-đa đ định rằng hễ ai xưng ức Cha Jsus l ấng Christ th phải bị đuổi ra khỏi nh hội.
23. Ấy v cớ đ cho nn cha mẹ người ni rằng: N đ đủ tuổi, hy hỏi ni.
24. Vậy, người Pha-ra-si gọi người trước đ m một lần nữa, m ni rằng: Hy ngợi khen ức Cha Trời, chng ta biết người đ l kẻ c tội.
25. Người trả lời rằng: Ti chẳng biết người c phải l kẻ c tội chăng, chỉ biết một điều, l ti đ m m by giờ lại sng.
26. Họ lại hỏi rằng: Người đ lm điều g cho ngươi? Mở mắt ngươi thế no?
27. Người trả lời rằng: Ti đ ni với cc ng rồi, m cc ng chẳng nghe ti. Cớ sao cc ng muốn nghe lại lần nữa? H cũng muốn lm mn đồ người chăng?
28. Họ bn mắng nhiếc người, m rằng: Ấy, chnh ngươi l mn đồ người; cn chng ta l mn đồ của Mi-se.
29. Chng ta biết ức Cha Trời đ phn cng Mi-se, nhưng người ny th chng ta chẳng biết bởi đu đến.
30. Người trả lời rằng: Người đ mở mắt ti, m cc ng chẳng biết người ở đu đến, ấy l sự lạ lng lắm!
31. Chng ta vẫn biết ức Cha Trời chẳng nhậm lời kẻ c tội, m nếu ai knh sợ ức Cha Trời, lm theo muốn Ngi, th Ngi nhậm lời.
32. Người ta chẳng bao giờ nghe ni c ai mở mắt kẻ m từ thuở sanh ra.
33. Nếu người ny chẳng phải đến từ ức Cha Trời, th khng lm g được hết.
34. Chng trả lời rằng: Cả mnh ngươi sinh ra trong tội lỗi, lại muốn dạy dỗ chng ta sao! oạn họ đuổi người ra ngoi.
35. ức Cha Jsus nghe họ đ đuổi người ra v Ngi c gặp người, bn phn hỏi rằng: Ngươi c tin đến Con ức Cha Trời chăng?
36. Người thưa rằng: Thưa Cha người l ai hầu cho ti tin đến?
37. ức Cha Jsus phn rằng: Ngươi đ thấy người v ấy l chnh người đương ni cng ngươi.
38. Người thưa rằng: Lạy Cha, ti tin; bn sấp mnh xuống trước mặt Ngi.
39. ức Cha Jsus bn phn rằng: Ta đ đến thế gian đặng lm sự phn xt nầy: Hễ ai chẳng thấy, th thấy; cn ai thấy, lại ha m.
40. Mấy người Pha-ra-si bn cạnh Ngi nghe điều đ, th ni với Ngi rằng: Cn chng ta cũng l kẻ m chăng?
41. ức Cha Jsus đp rằng: Nếu cc ngươi l kẻ m, th khng c tội lỗi chi hết; nhưng v cc ngươi ni rằng: Chng ta thấy, nn tội lỗi cc ngươi vẫn cn lại.

Giăng 10    chọn đoạn khc

1. Quả thật, quả thật, ta ni cng cc ngươi, kẻ no chẳng bởi cửa m vo chuồng chin, nhưng tro vo trước nơi khc, th người đ l trộm cướp.
2. Nhưng kẻ bởi cửa m vo, l người chăn chin.
3. Người canh cửa mở cho chin nghe tiếng người chăn; người chăn ku tn chin mnh m dẫn ra ngoi.
4. Khi người đ đem chin ra hết, th đi trước, chin theo sau, v chin quen tiếng người.
5. Nhưng chin chẳng theo người lạ; tri lại n chạy trốn, v chẳng quen tiếng người lạ.
6. ức Cha Jsus phn lời v dụ đ, nhưng chng khng hiểu Ngi muốn ni chi.
7. ức Cha Jsus lại phn cng họ rằng: Quả thật, quả thật, ta ni cng cc ngươi, ta l cửa của chin.
8. Hết thảy những kẻ đ đến trước ta đều l qun trộm cướp; nhưng chin khng nghe chng n.
9. Ta l ci cửa: nếu ai bởi ta m vo, th sẽ được cứu rỗi; họ sẽ vo ra v gặp đồng cỏ.
10. Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết v hủy diệt; cn ta đ đến, hầu cho chin được sự sống v được sự sống dư dật.
11. Ta l người chăn hiền lnh; người chăn hiền lnh v chin mnh ph sự sống mnh.
12. Kẻ chăn thu chẳng phải l người chăn, v chin khng phải thuộc về n. Nếu thấy mun si đến th n bỏ chin chạy trốn; mun si cướp lấy chin v lm cho tản lạc.
13. Ấy v n l kẻ chăn thu, chẳng lo lắng chi đến chin.
14. Ta l người chăn chin hiền lnh, ta quen chin ta, v chin ta quen ta,
15. cũng như Cha biết ta v ta biết Cha vậy; ta v chin ta ph sự sống mnh.
16. Ta cn c chin khc chẳng thuộc về chuồng ny; ta cng phải dẫn n về nữa. Chin đ sẽ nghe tiếng ta, rồi sẽ chỉ c một bầy, v một người chăn m thi.
17. Nầy, tại sao Cha yu ta: Ấy v ta ph sự sống mnh để được lấy lại.
18. Chẳng c ai cất sự sống ta đi, nhưng tự ta ph cho; ta c quyền ph sự sống, v c quyền lấy lại; ta đ lnh mạng lịnh nầy nơi Cha ta.
19. Nhơn những lời đ người Giu-đa lại chia phe ra nữa.
20. Phần nhiều người trong đm họ ni rằng: Người bị quỉ m, người l đin sao cc ngươi nghe lm chi?
21. Kẻ khc ni rằng: Ấy đ chẳng phải l lời ni của một kẻ bị quỉ m. Quỉ h c thể mở mắt kẻ m được sao?
22. Tại thnh Gi-ru-sa-lem c giữ lễ Khnh Thnh đền thờ. Bấy giờ l ma đng;
23. ức Cha Jsus đi dạo trong đền thờ, dưới hin cửa Sa-l-mn.
24. Người Giu-đa nhm xung quanh Ngi m ni rằng: Thầy để chng ti nghĩ vơ vẫn mi cho đến khi no? Nếu thầy l ấng Christ, hy ni r cho chng ti.
25. ức Cha Jsus đp rằng: Ta đ bảo cc ngươi, m cc ngươi khng tin; những việc ta nhơn danh Cha ta m lm đều lm chứng cho ta.
26. Nhưng cc ngươi khng tin ta, v cc ngươi chẳng phải l chin của ta.
27. Chin ta nghe tiếng ta, ta quen n, v n theo ta.
28. Ta ban cho n sự sống đời đời; n chẳng chết mất bao giờ, v chẳng ai cướp n khỏi tay ta.
29. Cha ta l ấng lớn hơn hết đ cho ta chin đ, v chẳng ai cướp nổi chin đ khỏi tay Cha.
30. Ta với Cha l một.
31. Người Giu-đa lại lượm đ đặng nm Ngi
32. ức Cha Jsus phn rằng: Ta đ lm trước mắt cc ngươi lắm việc lnh bởi Cha đến; v việc chi m cc ngươi nm đ ta?
33. Người Giu-đa trả lời rằng: Ấy chẳng phải v một việc lnh m chng ta nm đ ngươi, nhưng v lời lộng ngn: ngươi l người, m tự xưng l ức Cha Trời.
34. ức Cha Jsus đp rằng: Trong luật php của cc ngươi h chẳng chp rằng: Ta đ phn: Cc ngươi l cc thần, hay sao?
35. Nếu luật php gọi những kẻ được lời ức Cha Trời phn đến l cc thần, v nếu Kinh Thnh khng thể bỏ được,
36. th ta đy, l ấng Cha đ biệt ra thnh, v sai xuống thế gian, ni: Ta l Con ức Cha Trời, cớ sao cc ngươi co ta l ni lộng ngn?
37. V bằng ta khng lm những việc của Cha ta, th cc ngươi chớ tin ta.
38. Cn nếu ta lm, th, dầu cc ngươi chẳng tin ta, hy tin những việc ta, để cc ngươi hiểu v biết rằng Cha ở trong ta v ta ở trong Cha.
39. Chng cn kiếm cch để bắt Ngi nữa; nhưng Ngi trnh khỏi tay họ.
40. oạn, Ngi lại sang bn kia sng Gi-đanh, đến nơi Giăng đ lm php bp tem trước hết, v tr tại đ.
41. C nhiều kẻ đến cng Ngi, m ni rằng: Giăng chưa lm một php lạ no, nhưng mọi điều Giăng đ ni về người nầy l thật.
42. Tại đ c nhiều người tin Ngi.

Giăng 11    chọn đoạn khc

1. C một người đau, tn l La-xa-rơ, ở B-tha-ni, l lng của Ma-ri v chị người l Ma-th.
2. Ma-ri l người đ xức dầu thơm cho Cha, v lấy tc mnh lau chơn Ngi; chnh anh người l La-xa-rơ đương đau.
3. Vậy, hai chị em sai người đến thưa cng ức Cha Jsus rằng: Lạy Cha, nầy, kẻ Cha yu mắc bịnh.
4. ức Cha Jsus vừa nghe lời đ, bn phn rằng: Bịnh nầy khng đến chết đu, nhưng v sự vinh hiển của ức Cha Trời, hầu cho Con ức Cha Trời bởi đ được sng danh.
5. Vả, ức Cha Jsus yu Ma-th, em người v La-xa-rơ.
6. Khi Ngi nghe người nầy đau, bn ở lại hai ngy nữa trong nơi Ngi đương ở.
7. Rồi đ, Ngi phn cng mn đồ rằng: Chng ta hy trở về xứ Giu-đ.
8. Mn đồ thưa rằng: Thưa thầy, hm trước dn Giu-đa tm nm đ thầy, thầy cn trở lại nơi họ sao!
9. ức Cha Jsus đp rằng: Trong ban ngy h chẳng phải c mười hai giờ sao? nếu ai đi ban ngy, th khng vấp v thấy sự sng của thế gian nầy.
10. Nhưng nếu ai đi ban đm, th vấp, v khng c sự sng.
11. Ngi phn như vậy, rồi tiếp rằng: La-xa-rơ, bạn ta, đương ngủ; nhưng ta đi đnh thức người.
12. Mn đồ thưa rằng: Thưa Cha, nếu người ngủ, chắc sẽ được lnh.
13. Vả, ức Cha Jsus phn lời đ chỉ về sự chết của La-xa-rơ; song mn đồ tưởng ni về giấc ngủ thường.
14. ức Cha Jsus bn ni tỏ tường cng mn đồ rằng: La-xa-rơ chết rồi.
15. Ta v cc ngươi mừng khng c ta tại đ, để cho cc ngươi tin; nhưng chng ta hy đi đến cng người.
16. Nhơn đ, Th-ma, gọi l i-đim, ni với mn đồ khc rằng: Chng ta cũng hy đi tới đ đặng chết với Ngi!
17. Khi ức Cha Jsus đến nơi, thấy đ chn La-xa-rơ trong mộ bốn ngy rồi.
18. Vả, thnh B-tha-ni cch thnh Gi-ru-sa-lem chỉ độ mười lăm ếch-ta-đơ.
19. C nhiều người Giu-đa đ đến đ đặng yn ủi Ma-th v Ma-ri về sự anh chết.
20. Lc Ma-th nghe ức Cha Jsus đến, th đi đn Ngi; nhưng Ma-ri th ngồi tại nh.
21. Ma-th thưa cng ức Cha Jsus rằng: Lạy Cha, nếu Cha c đy, th anh ti khng chết;
22. m by giờ ti cng biết mọi điều Ngi sẽ xin ức Cha Trời, ức Cha Trời ắt ban cho.
23. ức Cha Jsus phn rằng: Anh ngươi sẽ sống lại.
24. Ma-th thưa rằng: Ti vẫn biết rằng đến sự sống lại ngy cuối cng, anh ti sẽ sống lại.
25. ức Cha Jsus phn rằng: Ta l sự sống lại v sự sống; kẻ no tin ta th sẽ sống, mặc dầu đ chết rồi.
26. Cn ai sống m tin ta th khng hề chết. Ngươi tin điều đ chăng?
27. Người thưa rằng: Lạy Cha, phải, ti tin Cha l ấng Christ, Con ức Cha Trời, l ấng phải đến thế gian.
28. Người ni xong, liền về, ln ku em l Ma-ri, m rằng: Thầy ở đằng kia, đương gọi em lại.
29. Ma-ri vừa nghe mấy lời, vội vng đứng dậy đến cng Ngi.
30. Vả, ức Cha Jsus chưa vo trong lng, nhưng cn đứng nơi Ma-th đn Ngi.
31. Khi những người Giu-đa đương ở trong nh với Ma-ri v yn ủi người, thấy người đứng dậy đi ra vội vả như vậy, th theo sau, v nghĩ rằng người đến mộ đặng khc.
32. Nhưng Ma-ri, lc đ tới nơi ức Cha Jsus đứng, vừa thấy Ngi, th sấp mnh xuống chơn Ngi m ni rằng: Lạy Cha, nếu c Cha đy, th anh ti khng chết!
33. ức Cha Jsus thấy người khc, v những người Giu-đa đi với người cũng khc, bn đau lng cảm động m phn rằng: Cc ngươi đ chn người ở đu?
34. Chng thưa rằng: Lạy Cha, xin hy lại coi.
35. ức Cha Jsus khc.
36. Người Giu-đa bn ni rằng: Ka, người yu La-xa-rơ l dường no!
37. C một vi người trong chng ni: Người đ mở mắt kẻ m được, h chẳng c thể cũng lm cho người nầy khng chết sao?
38. Bấy giờ, ức Cha Jsus lại đau lng nữa, bn đến phần mộ; mộ bằng một ci hang, trước cửa hang c một hn đ chận lại.
39. ức Cha Jsus phn rằng: Hy lăn hn đ đi. Ma-th, l em gi kẻ chết, thưa rằng: Lạy Cha, đ c mi, v người nằm đ bốn ngy rồi.
40. ức Cha Jsus lại phn: Ta h chẳng từng ni với ngươi rằng nếu ngươi tin th sẽ thấy sự vinh hiển của ức Cha Trời sao?
41. Vậy, họ lăn hn đ đi. ức Cha Jsus bn nhướng mắt ln trời m rằng: Thưa Cha, ti tạ ơn Cha, v đ nhậm lời ti.
42. Ti biết r rằng Cha nhậm lời ti lun, nhưng ti ni vậy l v cớ đon dn nầy đứng chung quanh ti, hầu cho họ tin rằng ấy chnh Cha l ấng đ sai ti đến.
43. Khi Ngi ni xong, bn ku ln một tiếng lớn rằng: Hỡi La-xa-rơ, hy ra!
44. Người chết đi ra, chơn tay buộc bằng vải liệm v mặt th phủ khăn. ức Cha Jsus phn cng chng rằng: Hy mở cho người, v để người đi.
45. C nhiều người Giu-đa đ đến cng Ma-ri v thấy sự ức Cha Jsus lm bn tin Ngi.
46. Nhưng một vi người trong bọn đ đi tm người Pha-ra-si, mch cho họ sự ức Cha Jsus đ lm.
47. Cc thầy tế lễ cả v người Pha-ra-si nhm ta cng luận, bn rằng: Người nầy lm php lạ nhiều lắm, chng ta tnh thế no?
48. Nếu chng ta để cho người lm, th thin hạ tin người, rồi dn R-ma sẽ đến diệt nơi nầy v cả nước chng ta nữa.
49. Nhưng một người trong bọn họ, tn l Cai-phe, lm thầy cả thượng phẩm đương nin, ni rằng: Cc ngươi chẳng biết g hết!
50. Cc ngươi chẳng xt rằng th một người v dn chịu chết, cn hơn cả nước bị hư mất.
51. Vả, người ni điều đ chẳng phải tự mnh, nhưng bởi lm thầy cả thượng phẩm đương nin, người ni tin tri về ức Cha Jsus sẽ v dn m chết;
52. v khng những v dn thi, m cũng để nhm con ci ức Cha Trời đ tản lạc lại lm một đon.
53. Từ ngy đ, chng lập mưu giết Ngi.
54. Cho nn ức Cha Jsus khng tỏ mnh r rng trong vng dn Giu-đa nữa, song Ngi đi trong miền gần đồng vắng, nơi một thnh gọi l p-ra-im; v ở lại đ với mn đồ.
55. Lễ Vượt Qua của dn Giu-đa gần đến, c lắm người trong xứ ln thnh Gi-ru-sa-lem trước ngy lễ để tẩy uế.
56. Vậy, chng kiếm ức Cha Jsus, v đứng trong đền thờ, ni với nhau rằng: Cc ngươi tưởng thế no? Người khng đến giữ lễ hay sao?
57. Vả, cc thầy tế lễ cả v người Pha-ra-si đ ra lịnh, nếu ai biết ức Cha Jsus ở đu, th phải mch với họ, để họ bắt Ngi.

Giăng 12    chọn đoạn khc

1. Su ngy trước lễ Vượt Qua, ức Cha Jsus đến thnh B-tha-ni, nơi La-xa-rơ ở, l người Ngi đ khiến sống lại từ kẻ chết.
2. Người ta đi tiệc Ngi tại đ, v Ma-th hầu hạ; La-xa-rơ l một người trong đm ngồi đồng bn với Ngi.
3. Bấy giờ, Ma-ri lấy một cn dầu cam tng hương thật, rất qu gi, xức chơn ức Cha Jesus, v lấy tc mnh m lau; cả nh thơm nức mi dầu đ.
4. Nhưng Giu-đa ch-ca-ri-ốt, l một mn đồ về sau phản Ngi, ni rằng:
5. Sao khng bn dầu thơm đ lấy ba trăm đơ-ni- đặng bố th cho kẻ ngho?
6. Người ni vậy, chẳng phải l cho kẻ ngho đu, song v người vốn l tay trộm cướp, v giữ ti bạc, trộm lấy của người ta để ở trong.
7. ức Cha Jsus đp rằng: Hy để mặc người, người đ để dnh dầu thơm nầy cho ngy chn xc ta.
8. V cc ngươi thường c kẻ ngho ở với mnh, cn ta, cc ngươi khng c ta lun lun.
9. Một bọn người Giu-đa nghe ức Cha Jsus c tại đ, bn đến, chẳng những v Ngi thi, lại cũng để xem La-xa-rơ, l người Ngi đ khiến từ kẻ chết sống lại.
10. Cc thầy tế lễ cả bn định giết lun La-xa-rơ nữa,
11. v c nhiều người Giu-đa nhơn cớ người m chia rẽ họ v tin theo ức Cha Jsus.
12. Qua ngy sau, c một đm dn đng đến đặng dự lễ, biết ức Cha Jsus ln thnh Gi-ru-sa-lem,
13. bn lấy những l k ra đn Ngi, v reo ln rằng: H-sa-na! Chc phước cho ấng nhơn danh Cha m đến, l Vua của Y-sơ-ra-n!
14. ức Cha Jsus gặp một con lừa con, bn ln cỡi, y như lời chp rằng:
15. Hỡi con gi thnh Si-n, chớ sợ chi, nầy, Vua ngươi đến, cỡi trn lừa con của lừa ci.
16. Mn đồ trước vốn khng hiểu điều đ; nhưng đến khi ức Cha Jsus đ được vinh hiển, mới nhớ lại những sự đ đ chp về Ngi, v người ta đ lm thnh cho Ngi.
17. on dn ở cng Ngi, khi Ngi ku La-xa-rơ ra khỏi mộ v khiến từ kẻ chết sống lại, đều lm chứng về Ngi.
18. Ấy cũng tại điều đ m đon dn đi đn Ngi, v c nghe rằng Ngi đ lm php lạ ấy.
19. Nhơn đ, người Pha-ra-si ni với nhau rằng: Cc ngươi thấy mnh chẳng lm nổi chi hết; ka, cả thin hạ đều chạy theo người!
20. V, trong đm đ ln đặng thờ lạy trong kỳ lễ, c mấy người Gờ-rc,
21. đến tm Phi-lp, l người ở thnh Bết-sai-đa, thuộc xứ Ga-li-l, m xin rằng: Thưa cha chng ti muốn ra mắt ức Cha Jsus.
22. Phi-lp đi ni với Anh-r; rồi Anh-r với Phi-lp đến thưa cng ức Cha Jsus.
23. ức Cha Jsus bn đp rằng: Giờ đ đến, khi Con người sẽ được vinh hiển.
24. Quả thật, quả thật, ta ni cng cc ngươi, nếu hột giống la m kia, chẳng chết sau khi gieo xuống đất, th cứ ở một mnh; nhưng nếu chết đi, th kết quả được nhiều.
25. Ai yu sự sống mnh th sẽ mất đi, ai ght sự sống mnh trong đời nầy th sẽ giữ lại đến sự sống đời đời.
26. Nếu ai hầu việc ta, th phải theo ta, v ta ở đu, th kẻ hầu việc ta cũng sẽ ở đ; nếu ai hầu việc ta, th Cha ta ắt tn qu người.
27. Hiện nay tm thần ta bối rối; ta sẽ ni g? Lạy Cha, xin cứu Con khỏi giờ nầy! nhưng ấy cũng v sự đ m Con đến giờ nầy!
28. Cha ơi, xin lm sng danh Cha! Bấy giờ c tiếng từ trn trời phn xuống rằng: Ta đ lm sng danh rồi, ta cn lm cho sng danh nữa!
29. on dn ở tại đ nghe tiếng th ni rằng ấy l tiếng sấm; c kẻ khc ni: Một vị thin sứ no ni với Ngi.
30. ức Cha Jsus cất tiếng phn rằng: Ấy chẳng phải v ta m tiếng nầy vang ra, nhưng v cc ngươi.
31. Hiện by giờ, c sự phn xt thế gian nầy, v hiện nay vua cha của thế gian nầy phải bị xua đuổi.
32. Cn ta, khi ta đ được treo ln khỏi đất, ta sẽ ko mọi người đến cng ta.
33. Ngi phn vậy để chỉ mnh phải chết cch no.
34. on dn thưa rằng: Chng ti c học trong luật php rằng ấng Christ cn đời đời, vậy sao thầy ni Con người phải bị treo ln? Con người đ l ai?
35. ức Cha Jsus bn đp rằng: Sự sng cn ở giữa cc ngươi t lu; hy đi trong khi cc ngươi cn c sự sng, e rằng sự tối tăm đến thnh lnh cng cc ngươi chăng; kẻ đi trong nơi tối tăm th chẳng biết mnh đi đu.
36. Cc ngươi đương c sự sng, hy tin sự sng, hầu cho trở nn con ci của sự sng. ức Cha Jsus phn như vậy, rồi đi, v ẩn mnh cch xa họ.
37. Vả, dẫu Ngi đ lm bấy nhiu php lạ trước mặt chng, họ cũng khng tin Ngi,
38. để được ứng nghiệm lời nầy của đấng tin tri -sai: Lạy Cha, ai đ tin lời giảng chng ti, V cnh tay Cha đ tỏ ra cho ai?
39. Vả lại, chng khng thể tin, v -sai lại c ni rằng:
40. Ngi đ khiến mắt họ m, lng họ cứng, Hầu cho mắt chẳng thấy, lng chẳng hiểu, Khng tự hối cải, V ta chẳng chữa lnh cho.
41. -sai ni điều đ, khi thấy sự vinh hiển của Ngi v ni về Ngi.
42. Nhưng, trong hng quan trưởng cũng c nhiều người tin ức Cha Jsus; song v cớ người Pha-ra-si, nn khng xưng Ngi ra, sợ bị đuổi khỏi nh hội chăng.
43. V họ chuộng danh vọng bởi người ta đến hơn l danh vọng bởi ức Cha Trời đến.
44. Tuy vậy, ức Cha Jsus cất tiếng phn rằng: Ai tin ta, chẳng phải tin ta, nhưng tin ấng đ sai ta đến.
45. Cn ai thấy ta, l thấy ấng đ sai ta đến.
46. Ta l sự sng đ đến thế gian, để ai tin ta, chẳng ở nơi tối tăm nữa.
47. Lại nếu kẻ no nghe lời ta m khng vng giữ ấy chẳng phải ta xt đon kẻ đ; v ta đến chẳng để xt đon thế gian, nhưng để cứu chuộc.
48. Người no bỏ ta ra v khng nhận lnh lời ta, đ c kẻ xt đon rồi; lời ta đ rao giảng, chnh lời đ sẽ xt đon họ nơi ngy sau cng.
49. Bởi ta chẳng ni theo ring ta; nhưng Cha sai ta đến, đ truyền lịnh cho ta phải ni điều chi v phải ni thể no.
50. Ta biết mạng lịnh Cha, ấy l sự sống đời đời. Vậy, những điều ta ni, th ni theo như Cha ta đ dặn.

Giăng 13    chọn đoạn khc

1. Trước ngy lễ Vượt Qua, ức Cha Jsus biết giờ mnh phải la thế gian đặng trở về cng ức Cha Cha đến rồi; Ngi đ yu kẻ thuộc về mnh trong thế gian, th cứ yu cho đến cuối cng.
2. ương bữa ăn tối (ma quỉ đ để mưu phản Ngi vo lng Giu-đa ch-ca-ri-ốt con trai Si-mn),
3. ức Cha Jsus biết rằng Cha đ giao ph mọi sự trong tay mnh, v mnh sẽ về với ức Cha Trời,
4. nn đứng dậy khỏi bn, cởi o ra, lấy khăn vấn ngang lưng mnh.
5. Kế đ, Ngi đổ Nước vo chậu, v rửa chơn cho mn đồ, lại lấy khăn mnh đ vấn m lau chơn cho.
6. Vậy, Ngi đến cng Si-mn Phi-e-rơ, th người thưa rằng: Cha i, chnh Cha lại rửa chơn cho ti sao!
7. ức Cha Jsus đp rằng: Hiện nay ngươi chẳng biết sự ta lm; nhưng về sau sẽ biết.
8. Phi-e-rơ thưa rằng: Cha sẽ chẳng rửa chơn ti bao giờ! ức Cha Jsus đp rằng: Nếu ta khng rửa cho ngươi, ngươi chẳng c phần chi với ta hết.
9. Si-mn Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Cha, chẳng những rửa chơn m thi, lại cũng rửa tay v đầu nữa!
10. ức Cha Jsus đp rằng: Ai đ tắm rồi, chỉ cần rửa chơn, th được sạch cả. Vả, cc ngươi đ được tinh sạch, nhưng chưa được tinh sạch đều.
11. V Ngi đ biết ai sẽ phản Ngi; tại thế cho nn Ngi phn rằng: cc ngươi chẳng phải hết thảy đều được tinh sạch.
12. Sau khi đ rửa chơn cho mn đồ, Ngi mặc o lại; đoạn ngồi vo bn m phn rằng: cc ngươi c hiểu điều ta đ lm cho cc ngươi chăng?
13. Cc ngươi gọi ta bằng Thầy bằng Cha; Cc ngươi ni phải, v ta thật vậy.
14. Vậy, nếu ta l Cha l Thầy, m đ rửa chơn cho cc ngươi, th cc ngươi cũng nn rửa chơn lẫn cho nhau.
15. V ta đ lm gương cho cc ngươi, để cc ngươi cũng lm như ta đ lm cho cc ngươi.
16. Quả thật, quả thật, ta ni cng cc ngươi, đầy tớ chẳng lớn hơn chủ mnh, sứ giả cũng chẳng lớn hơn kẻ sai mnh.
17. V bằng cc ngươi biết những sự nầy, th c phước, miễn l cc ngươi lm theo.
18. Ta khng ni về cc ngươi hết thảy, ta biết những kẻ ta đ lựa chọn; nhưng lời nầy trong Kinh Thnh phải được ứng nghiệm: Người ăn bnh ta, dở gt nghịch cng ta.
19. Hiện by giờ, ta ni điều nầy cng cc ngươi trước việc chưa xảy đến; để khi việc xảy đến rồi, cc ngươi sẽ tin ta l ấng đ.
20. Quả thật, quả thật, ta ni cng cc ngươi, ai tiếp người m ta đ sai, tức l tiếp ta; hễ ai tiếp ta, tức l tiếp ấng đ sai ta đến.
21. Khi ức Cha Jsus đ phn như vậy rồi, th tm thần Ngi bối rối, bn tỏ ra rằng: Quả thật, quả thật, ta ni cng cc ngươi, một người trong cc ngươi sẽ phản ta.
22. Cc mn đồ ng nhau, khng biết Ngi ni về ai đ.
23. Vả, c một mn đồ dựa vo ngực ức Cha Jsus, tức l người m Ngi yu.
24. Si-mn Phi-e-rơ ra dấu cho người đ rằng: Hy ni cho chng ta biết thầy phn về ai.
25. Vậy, người nghing mnh trn ngực ức Cha Jsus, hỏi rằng: Lạy Cha, ấy l ai?
26. ức Cha Jsus đp rằng: Ấy l kẻ m ta trao cho miếng bnh ta sẽ nhng đy. oạn, Ngi nhng một miếng, rồi lấy cho Giu-đa ch-ca-ri-ốt, con trai của Si-mn.
27. Liền khi Giu-đa đ lấy miếng bnh, th quỉ Sa-tan vo lng người. ức Cha Jsus bn phn cng người rằng: Sự ngươi lm hy lm mau đi.
28. Nhưng cc ngươi ngồi đồng bn đ chẳng ai hiểu v sao Ngi phn cng người như vậy.
29. C kẻ tưởng rằng tại Giu-đa c ti bạc, nn ức Cha Jsus biểu người: Hy mua đồ chng ta cần dng về kỳ lễ; hay l Hy bố th cho kẻ ngho.
30. Cn Giu-đa, khi lnh lấy miếng bnh rồi, liền đi ra. Khi ấy đ tối.
31. Khi Giu-đa đ ra rồi, ức Cha Jsus phn rằng: Hiện by giờ Con người được vinh hiển, v ức Cha Trời được vinh hiển nơi Con người.
32. ức Cha Trời cũng sẽ lm cho Con người vinh hiển nơi chnh mnh Ngi, v Ngi sẽ kp lm cho vinh hiển.
33. Hỡi cc con trẻ ta, ta cn tạm ở với cc ngươi; cc ngươi sẽ tm ta, v như ta đ ni với người Giu-đa rằng: Cc ngươi khng thể đến nơi ta đi, th by giờ ta cũng ni với cc ngươi như vậy.
34. Ta ban cho cc ngươi một điều răn mới, nghĩa l cc ngươi phải yu nhau; như ta đ yu cc ngươi thể no, th cc ngươi cũng hy yu nhau thể ấy.
35. Nếu cc ngươi yu nhau, th ấy l tại điều đ m thin hạ sẽ nhận biết cc ngươi l mn đồ ta.
36. Si-mn Phi-e-rơ thưa cng Ngi rằng: Lạy Cha, Cha đi đu? ức Cha Jsus đp rằng: Nơi ta đi, by giờ ngươi chẳng c thể theo ta được; nhưng rồi sau ngươi sẽ theo ta.
37. Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Cha, sao hiện by giờ ti khng thể theo Cha được? Ti liều sự sống ti v Cha!
38. ức Cha Jsus đp rằng: Ngươi liều sự sống ngươi v ta sao! Quả thật, quả thật, ta ni cng ngươi, khi g chưa gy, ngươi đ chối ta ba lần!

Giăng 14    chọn đoạn khc

1. Lng cc ngươi chớ hề bối rối; hy tin ức Cha Trời, cũng hy tin ta nữa.
2. Trong nh Cha ta c nhiều chỗ ở; bằng chẳng vậy, ta đ ni cho cc ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho cc ngươi một chỗ.
3. Khi ta đ đi, v sắm sẵn cho cc ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem cc ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đu th cc ngươi cũng ở đ.
4. Cc ngươi biết ta đi đu, v biết đường đi nữa.
5. Th-ma thưa rằng: Lạy Cha, chng ti chẳng biết Cha đi đu; lm sao biết đường được?
6. Vậy ức Cha Jsus đp rằng: Ta l đường đi, lẽ thật, v sự sống; chẳng bởi ta th khng ai được đến cng Cha.
7. V bằng cc ngươi biết ta, th cũng biết Cha ta; v từ by giờ cc ngươi biết v đ thấy Ngi.
8. Phi-lp thưa rằng: Lạy Cha, xin chỉ Cha cho chng ti, th đủ rồi.
9. ức Cha Jsus đp rằng: Hỡi Phi-lp, ta ở cng cc ngươi đ lu thay, m ngươi chưa biết ta! Ai đ thấy ta, tức l đ thấy Cha. Sao ngươi lại ni rằng: Xin chỉ Cha cho chng ti?
10. Ngươi h khng tin rằng ta ở trong Cha v Cha ở trong ta, hay sao? Những lời ta ni với cc ngươi, chẳng phải ta tự ni; ấy l Cha ở trong ta, chnh Ngi lm trọn việc ring của Ngi.
11. Khi ta ni rằng ta ở trong Cha v Cha ở trong ta, th hy tin ta; bằng chẳng, hy tin bởi cng việc ta.
12. Quả thật, quả thật, ta ni cng cc ngươi, kẻ no tin ta, cũng sẽ lm việc ta lm; lại cũng lm việc lớn hơn nữa, v ta đi về cng Cha.
13. Cc ngươi nhơn danh ta m cầu xin điều chi mặc dầu, ta sẽ lm cho, để Cha được sng danh nơi Con.
14. Nếu cc ngươi nhơn danh ta xin điều chi, ta sẽ lm cho.
15. Nếu cc ngươi yu mến ta, th giữ gn cc điều răn ta.
16. Ta lại sẽ ni xin Cha, Ngi sẽ ban cho cc ngươi một ấng Yn ủi khc, để ở với cc ngươi đời đời,
17. tức l Thần lẽ thật, m thế gian khng thể nhận lnh được, v chẳng thấy v chẳng biết Ngi; nhưng cc ngươi biết Ngi, v Ngi vẫn ở với cc ngươi v sẽ ở trong cc ngươi.
18. Ta khng để cho cc ngươi mồ ci đu, ta sẽ đến cng cc ngươi.
19. Cn t lu, thế gian chẳng thấy ta nữa, nhưng cc ngươi sẽ thấy ta; v ta sống th cc ngươi cũng sẽ sống.
20. Nội ngy đ, cc ngươi sẽ nhận biết rằng ta ở trong Cha ta; cc ngươi ở trong ta, v ta ở trong cc ngươi.
21. Ai c cc điều răn của ta v vng giữ lấy, ấy l kẻ yu mến ta; người no yu mến ta sẽ được Cha ta yu lại, ta cũng sẽ yu người, v tỏ cho người biết ta.
22. Giu-đe, chớ khng phải l ch-ca-ri-ốt, thưa Ngi rằng: Lạy Cha, v sao Cha sẽ tỏ mnh cho chng ti, m khng tỏ mnh cho thế gian:
23. ức Cha Jsus đp rằng: Nếu ai yu mến ta, th vng giữ lời ta, Cha ta sẽ thương yu người, chng ta đều đến cng người v ở trong người.
24. Cn kẻ no chẳng yu mến ta, th khng vng giữ lời ta; v lời cc ngươi nghe đ, chẳng phải bởi ta, nhưng bởi Cha, l ấng đ sai ta đến.
25. Ta đ ni những điều đ với cc ngươi đang khi ta cn ở cng cc ngươi.
26. Nhưng ấng Yn ủi, tức l ức Thnh Linh m Cha sẽ nhơn danh ta sai xuống, ấng ấy sẽ dạy dỗ cc ngươi mọi sự, nhắc lại cho cc ngươi nhớ mọi điều ta đ phn cng cc ngươi.
27. Ta để sự bnh an lại cho cc ngươi; ta ban sự bnh an ta cho cc ngươi; ta cho cc ngươi sự bnh an chẳng phải như thế gian cho. Lng cc ngươi chớ bối rối v đừng sợ hi.
28. Cc ngươi từng nghe ta ni rằng: Ta đi, v ta trở lại cng cc ngươi. Nếu cc ngươi yu mến ta, th sẽ vui mừng về điều ta đi đến cng Cha, bởi v Cha tn trọng hơn ta.
29. Hiện nay ta đ ni những điều đ với cc ngươi trước khi xảy đến, để khi những điều đ xảy đến th cc ngươi tin.
30. Ta sẽ chẳng ni chi với cc ngươi nữa, v vua cha thế gian nầy hầu đến; người chẳng c chi hết nơi ta.
31. Nhưng thế gian phải biết rằng ta yu mến Cha, v lm theo điều Cha đ phn dặn. Hy đứng dậy, chng ta phải đi khỏi đy.

Giăng 15    chọn đoạn khc

1. Ta l gốc nho thật, Cha ta l người trồng nho.
2. Hễ nhnh no trong ta m khng kết quả th Ngi chặt hết; v Ngi tỉa sửa những nhnh no kết quả, để được sai tri hơn.
3. Cc ngươi đ được trong sạch, v lời ta đ bảo cho.
4. Hy cứ ở trong ta, th ta sẽ ở trong cc ngươi. Như nhnh nho, nếu khng dnh vo gốc nho, th khng tự mnh kết quả được, cũng một lẽ ấy, nếu cc ngươi chẳng cứ ở trong ta, th cũng khng kết quả được.
5. Ta l gốc nho, cc ngươi l nhnh. Ai cứ ở trong ta v ta trong họ th sinh ra lắm tri; v ngoi ta, cc ngươi chẳng lm chi được.
6. Nếu ai chẳng cứ trong ta th phải nm ra ngoi, cũng như nhnh nho; nhnh kh đi, người ta lượm lấy, quăng vo lửa, th n chy.
7. V bằng cc ngươi cứ ở trong ta, v những lời ta ở trong cc ngươi, hy cầu xin mọi điều mnh muốn, th sẽ được điều đ.
8. Nầy, Cha ta sẽ được sng danh l thể no: ấy l cc ngươi được kết nhiều quả, th sẽ lm mn đồ của ta vậy.
9. Như Cha đ yu thương ta thể no, ta cũng yu thương cc ngươi thể ấy; hy cứ ở trong sự yu thương của ta.
10. Nếu cc ngươi vng giữ cc điều răn của ta, th sẽ ở trong sự yu thương ta, cũng như chnh ta đ vng giữ cc điều răn của Cha ta, v cứ ở trong sự yu thương Ngi.
11. Ta ni cng cc ngươi những điều đ, hầu cho sự vui mừng của ta trong cc ngươi, v sự vui mừng cc ngươi được trọn vẹn.
12. iều răn của ta đy nầy: Cc ngươi hy yu nhau, cũng như ta đ yu cc ngươi.
13. Chẳng c sự yu thương no lớn hơn l v bạn hữu m ph sự sống mnh.
14. V thử cc ngươi lm theo điều ta dạy, th cc ngươi l bạn hữu ta.
15. Ta chẳng gọi cc ngươi l đầy tớ nữa, v đầy tớ chẳng biết điều chủ mnh lm nhưng ta đ gọi cc ngươi l bạn hữu ta, v ta từng tỏ cho cc ngươi biết mọi điều ta đ nghe nơi Cha ta.
16. Ấy chẳng phải cc ngươi đ chọn ta, bn l ta đ chọn v lập cc ngươi, để cc ngươi đi v kết quả, hầu cho tri cc ngươi thường đậu lun: lại cũng cho mọi điều cc ngươi sẽ nhơn danh ta cầu xin Cha, th Ngi ban cho cc ngươi.
17. Ta truyền cho cc ngươi những điều răn đ, đặng cc ngươi yu mến lẫn nhau vậy.
18. V bằng người đời ght cc ngươi, th hy biết rằng họ đ ght ta trước cc ngươi.
19. Nếu cc ngươi thuộc về thế gian, th người đời sẽ yu kẻ thuộc về mnh; nhưng v cc ngươi khng thuộc về thế gian v ta đ lựa chọn cc ngươi giữa thế gian, bởi cớ đ người đời ght cc ngươi.
20. Hy nhớ lời ta đ ni cng cc ngươi: ầy tớ chẳng lớn hơn chủ mnh. Nếu họ đ bắt bớ ta, ắt cũng bắt bớ cc ngươi; bằng họ đ giữ lời ta, ắt cũng giữ lời cc ngươi.
21. Nhưng v danh ta họ sẽ lấy mọi điều đ đi cc ngươi, bởi họ khng biết ấng đ sai ta đến.
22. Nếu ta khng đến v khng phn dạy họ, th họ chẳng c tội lỗi g; song by giờ họ khng c thể chữa chối được tội lỗi mnh.
23. Kẻ no ght ta cũng ght Cha ta nữa.
24. V thử ta khng lm giữa họ những việc m chưa c người khc lm, th họ v tội, nhưng by giờ họ đ thấy cc việc ấy, v lại ght ta cng Cha ta.
25. Dường ấy, để cho ứng nghiệm lời đ chp trong luật php họ rằng: Họ ght ta v cớ.
26. Khi no ấng Yn ủi sẽ đến, l ấng ta sẽ bởi Cha sai xuống, tức l Thần lẽ thật ra từ Cha, ấy chnh Ngi sẽ lm chứng về ta.
27. Cn cc ngươi cũng sẽ lm chứng về ta, v cc ngươi đ ở cng ta từ lc ban đầu vậy.

Giăng 16    chọn đoạn khc

1. Ta bảo cc ngươi những điều đ, để cho cc ngươi khỏi vấp phạm.
2. Họ sẽ đuổi cc ngươi ra khỏi nh hội; vả lại, giờ đến, khi ai giết cc ngươi, tưởng rằng thế l hầu việc ức Cha Trời.
3. Họ sẽ lm điều đ, v khng biết Cha, cũng khng biết ta nữa.
4. Nhưng ta đ bảo những điều đ cho cc ngươi, để khi giờ sẽ đến, cc ngươi nhớ lại rằng ta đ ni những điều đ rồi. Từ lc ban đầu ta chưa ni cho cc ngươi, v ta đương ở cng cc ngươi.
5. Hiện nay ta về cng ấng đ sai ta đến, v trong cc ngươi chẳng một ai hỏi ta rằng: Thầy đi đu?
6. Nhưng v ta đ ni những điều đ cho cc ngươi, th lng cc ngươi chứa chan sự phiền no.
7. Dầu vậy, ta ni thật cng cc ngươi: Ta đi l ch lợi cho cc ngươi; v nếu ta khng đi, ấng Yn ủi sẽ khng đến cng cc ngươi đu; song nếu ta đi, th ta sẽ sai Ngi đến.
8. Khi Ngi đến th sẽ khiến thế gian tự co về tội lỗi, về sự cng bnh v về sự phn xt.
9. Về tội lỗi, v họ khng tin ta;
10. về sự cng bnh, v ta đi đến cng Cha v cc ngươi chẳng thấy ta nữa;
11. về sự phn xt, v vua cha thế gian nầy đ bị đon xt.
12. Ta cn c nhiều chuyện ni với cc ngươi nữa; nhưng by giờ những điều đ cao qu sức cc ngươi.
13. Lc no Thần lẽ thật sẽ đến, th Ngi dẫn cc ngươi vo mọi lẽ thật; v Ngi khng ni tự mnh, nhưng ni mọi điều mnh đ nghe, v tỏ by cho cc ngươi những sự sẽ đến.
14. Ấy chnh Ngi sẽ lm sng danh ta, v Ngi sẽ lấy điều thuộc về ta m rao bảo cho cc ngươi.
15. Mọi sự Cha c, điều l của ta; nn ta ni rằng Ngi sẽ lấy điều thuộc về ta m rao bảo cho cc ngươi vậy.
16. Cn t lu cc ngươi sẽ chẳng thấy ta; rồi t lu nữa cc ngươi lại thấy ta, v ta đi về cng Cha.
17. Bấy giờ, một vi mn đồ ni với nhau rằng: Ngi dạy: Cn t lu cc ngươi sẽ chẳng thấy ta; rồi t lu nữa cc ngươi lại thấy ta; v rằng: V ta về cng Cha; thế l lm sao?
18. Vậy, mn đồ ni rằng: Ngi ni: t lu, l nghĩa g? Chng ta khng hiểu Ngi ni về việc chi.
19. ức Cha Jsus hiểu mn đồ muốn hỏi, bn phn rằng: Ta vừa ni: Cn t lu cc ngươi sẽ chẳng thấy ta; rồi t lu nữa cc ngươi lại thấy ta; cc ngươi đương hỏi nhau về nghĩa cu ấy đ chi.
20. Quả thật, quả thật, ta ni cng cc ngươi, cc ngươi sẽ khc lc, than vn, cn người đời sẽ mừng rỡ; cc ngươi sẽ ở trong sự lo buồn, nhưng sự lo buồn cc ngươi sẽ đổi lm vui vẻ.
21. Người đờn b, lc sanh đẻ th đau đớn, v giờ mnh đến rồi; song khi đứa con đ lọt lng, người khng cn nhớ sự khốn khổ mnh nữa, mừng rằng mnh đ sanh ra một người trong thế gian.
22. Khc no như cc ngươi hiện ở trong cơn đau đớn, nhưng ta sẽ lại thấy cc ngươi, th lng cc ngươi vui mừng, v chẳng ai cướp lấy sự vui mừng cc ngươi được.
23. Trong ngy đ, cc ngươi khng cn hỏi ta về điều chi nữa. Quả thật, quả thật, ta ni cng cc ngươi, điều chi cc ngươi sẽ cầu xin nơi Cha, th Ngi sẽ nhơn danh ta m ban cho cc ngươi.
24. ến by giờ, cc ngươi chưa từng nhơn danh ta m cầu xin điều chi hết. Hy cầu xin đi, cc ngươi sẽ được, hầu cho sự vui mừng cc ngươi được trọn vẹn.
25. Ta đ dng v dụ m ni cho cc ngươi mọi điều đ. Giờ đến, l khi ta chẳng cn dng v dụ m ni cng cc ngươi nữa, nhưng khi ấy ta sẽ ni r rng về Cha cho cc ngươi.
26. Trong ngy đ, cc ngươi sẽ nhơn danh ta m cầu xin, ta chẳng ni rằng ta v cc ngươi sẽ cầu xin Cha đu;
27. v chnh Cha yu thương cc ngươi, nhơn cc ngươi đ yu mến ta, v tin rằng ta từ nơi Cha m đến.
28. Ta ra từ Cha m đến thế gian; nay ta la bỏ thế gian m về cng Cha.
29. Cc mn đồ thưa rằng: By giờ thầy phn r rng, v khng phn bằng lời v dụ.
30. By giờ chng ti biết thầy thng biết mọi điều, khng cần phải c ai hỏi thầy; bởi đ nn chng ti tin thầy ra từ ức Cha Trời.
31. ức Cha Jsus đp rằng: By giờ cc ngươi tin chăng?
32. Nầy, giờ đến, đ đến rồi, l khi cc ngươi sẽ tản lạc, ai đi đường nấy, v để ta lại một mnh; nhưng ta khng ở một mnh, v Cha ở cng ta.
33. Ta đ bảo cc ngươi những điều đ, hầu cho cc ngươi c lng bnh yn trong ta. Cc ngươi sẽ c sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hy cứ vững lng, ta đ thắng thế gian rồi!

Giăng 17    chọn đoạn khc

1. ức Cha Jsus phn như vậy, đoạn, ngước mắt ln trời m rằng: Thưa Cha, giờ đ đến; xin lm vinh hiển Con, hầu cho Con cũng lm vinh hiển Cha,
2. v nhơn quyền php Cha đ ban cho Con cai trị loi xc thịt, Con được ban sự sống đời đời cho những kẻ m Cha đ giao ph cho Con.
3. Vả, sự sống đời đời l nhn biết Cha, tức l ức Cha Trời c một v thật, cng Jsus Christ, l ấng Cha đ sai đến.
4. Con đ tn vinh Cha trn đất, lm xong cng việc Cha giao cho lm.
5. Cha i! by giờ xin lấy sự vinh hiển Con vốn c nơi Cha trước khi chưa c thế gian m lm vinh hiển Con nơi chnh mnh Cha.
6. Con đ tỏ danh Cha ra cho những người Cha giao cho Con từ giữa thế gian; họ vốn thuộc về Cha, Cha giao họ cho Con, v họ đ giữ lời Cha.
7. Hiện nay họ đ biết rằng mọi sự Cha đ giao cho Con đều l từ Cha m đến.
8. V Con đ truyền cho họ những lời Cha đ truyền cho Con, v họ đ nhận lấy; nhn biết quả thật rằng Con đến từ nơi Cha, v tin rằng ấy l Cha sai Con đến.
9. Con v họ m cầu nguyện; chẳng phải v thế gian m cầu nguyện, nhưng v kẻ Cha đ giao cho Con, bởi chưng họ thuộc về Cha.
10. Phm mọi điều thuộc về Con tức l thuộc về Cha, mọi điều thuộc về Cha tức l thuộc về Con, v Con nhơn họ được tn vinh.
11. Con khng ở thế gian nữa, nhưng họ cn ở thế gian, v Con về cng Cha. Lạy Cha thnh, xin gn giữ họ trong danh Cha, l danh Cha đ ban cho Con, để họ cũng hiệp lm một như chng ta vậy.
12. ang khi Con cn ở với họ, Con gn giữ họ, trừ đứa con của sự hư mất ra, th trong đm họ khng một người no bị thất lạc, hầu cho lời Kinh Thnh được ứng nghiệm.
13. Nhưng by giờ Con về cng Cha, v đương khi cn ở thế gian, Con ni những điều đ, hầu cho trong lng họ được đầy dẫy sự vui mừng của Con.
14. Con đ truyền lời Cha cho họ, v thế gian ghen ght họ, v họ khng thuộc về thế gian, cũng như Con khng thuộc về thế gian vậy.
15. Con chẳng cầu Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gn giữ họ cho khỏi điều c.
16. Họ khng thuộc về thế gian, cũng như Con khng thuộc về thế gian.
17. Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nn thnh; lời Cha tức l lẽ thật.
18. Như Cha đ sai Con trong thế gian, th Con cũng sai họ trong thế gian.
19. Con v họ tự lm nn thnh, hầu cho họ cũng nhờ lẽ thật m được nn thnh vậy.
20. Ấy chẳng những v họ m Con cầu xin thi đu, nhưng cũng v kẻ sẽ nghe lời họ m tin đến Con nữa,
21. để cho ai nấy hiệp lm một, như Cha ở trong Con, v Con ở trong Cha; lại để cho họ cũng ở trong chng ta, đặng thế gian tin rằng chnh Cha đ sai Con đến.
22. Con đ ban cho họ sự vinh hiển m Cha đ ban cho Con, để hiệp lm một cũng như chng ta vẫn l một:
23. Con ở trong họ v Cha ở trong Con, để cho họ ton vẹn hiệp lm một, v cho thế gian biết chnh Cha đ sai Con đến, v Cha đ yu thương Con.
24. Cha i, Con muốn Con ở đu th những kẻ Cha đ giao cho Con cũng ở đ với Con, để họ ngắm xem sự vinh hiển của Con, l vinh hiển Cha đ ban cho Con, v Cha đ yu Con trước khi sng thế.
25. Hỡi Cha cng bnh, thế gian chẳng từng nhận biết Cha; song Con đ nhận biết Cha, v những kẻ nầy nhận rằng chnh Cha đ sai Con đến.
26. Con đ tỏ danh Cha ra cho họ, Con lại sẽ tỏ ra nữa, để cho tnh yu thương của Cha dng yu thương Con ở trong họ, v chnh mnh Con cũng ở trong họ nữa.

Giăng 18    chọn đoạn khc

1. Sau khi phn những điều ấy, ức Cha Jsus đi với mn đồ mnh sang bn kia khe Xết-rn; tại đ c một ci vườn, Ngi bn vo, mn đồ cũng vậy.
2. Vả, Giu-đa l kẻ phản Ngi, cũng biết chỗ nầy, v ức Cha Jsus thường cng mn đồ nhm họp tại đ.
3. Vậy, Giu-đa lnh một cơ binh cng những kẻ bởi cc thầy tế lễ cả v người Pha-ra-si sai đến, cầm đn đuốc kh giới vo nơi đ.
4. ức Cha Jsus biết mọi điều sẽ xảy đến cho mnh, bn bước tới m hỏi rằng: Cc ngươi tm ai?
5. Chng trả lời rằng: Tm Jsus người Na-xa-rt. ức Cha Jsus phn rằng: Chnh ta đy! Giu-đa l kẻ phản Ngi cũng đứng đ với họ.
6. Vừa khi ức Cha Jsus phn: Chnh ta đy, chng bn thối lui v t xuống đất.
7. Ngi lại hỏi một lần nữa: Cc ngươi tm ai? Chng trả lời rằng: Tm Jsus người Na-xa-rt.
8. ức Cha Jsus lại phn: Ta đ ni với cc ngươi rằng chnh ta đy; vậy nếu cc ngươi tm bắt ta, th hy để cho những kẻ nầy đi.
9. Ấy để được ứng nghiệm lời Ngi đ phn: Con chẳng lm mất một người no trong những kẻ m Cha đ giao cho Con.
10. Bấy giờ, Si-mn Phi-e-rơ c một thanh gươm, bn rt ra, đnh đầy tớ của thầy cả thượng phẩm, chm đứt tai bn hữu. ầy tớ đ tn l Man-chu.
11. Nhưng ức Cha Jsus phn cng Phi-e-rơ rằng: Hy nạp gươm ngươi vo vỏ; ta h chẳng uống chn m Cha đ ban cho ta uống sao?
12. Bấy giờ, cả cơ binh, người quản cơ v những kẻ sai của dn Giu-đa bắt ức Cha Jsus tri lại.
13. Trước hết chng giải Ngi đến An-ne; v người nầy l ng gia Cai-phe lm thầy cả thượng phẩm đương nin.
14. Vả, Cai-phe l người đ bn với dn Giu-đa rằng: Th một người chết v dn th ch hơn.
15. Si-mn Phi-e-rơ với một mn đồ khc theo sau ức Cha Jsus. Mn đồ đ c quen với thầy cả thượng phẩm, nn vo với ức Cha Jsus trong sn thầy cả thượng phẩm.
16. Song Phi-e-rơ đứng ngoi, gần bn cửa, Mn đồ kia, tức l người quen với thầy cả thượng phẩm, đi ra ni cng người đờn b canh cửa, rồi đem Phi-e-rơ vo.
17. Bấy giờ, con đi đ, tức l người canh cửa, ni cng Phi-e-rơ rằng: Cn ngươi, cũng l mn đồ của người đ, phải chăng? Người trả lời rằng: Ta chẳng phải.
18. Cc đầy tớ v kẻ sai v trời lạnh nhm một đống lửa, rồi đứng gần một bn m sưởi. Phi-e-rơ đứng với họ, v cũng sưởi.
19. Vậy, thầy cả thượng phẩm gạn hỏi ức Cha Jsus về mn đồ Ngi v đạo gio Ngi.
20. ức Cha Jsus đp rằng: Ta từng ni r rng cng thin hạ; ta thường dạy dỗ trong nh hội v đền thờ, l nơi hết thảy dn Giu-đa nhm lại, chớ ta chẳng từng ni kn giấu điều g.
21. Cớ sao ngươi gạn hỏi ta? Hy hỏi những kẻ đ nghe ta ni điều chi với họ; những kẻ đ biết điều ta đ ni.
22. Ngi đương phn như vậy, c một người trong những kẻ sai c mặt tại đ, cho Ngi một vả, m rằng: Ngươi dm đối đp cng thầy cả thượng phẩm dường ấy sao?
23. ức Cha Jsus đp rằng: V thử ta ni quấy, hy chỉ chỗ quấy cho ta xem; nhược bằng ta ni phải, lm sao ngươi đnh ta?
24. An-ne bn sai giải ức Cha Jsus vẫn bị tri đến Cai-phe l thầy cả thượng phẩm.
25. Vả lại, Si-mn Phi-e-rơ đương đứng sưởi đằng kia, th c kẻ hỏi người rằng: Cn ngươi, ngươi cũng l mn đồ người phải khng? Người chối đi m trả lời rằng: Ta khng phải.
26. Một người đầy tớ của thầy cả thượng phẩm, b con với người m Phi-e-rơ chm đứt tai, ni rằng: Ta h chẳng từng thấy người ở trong vườn với người sao?
27. Phi-e-rơ lại chối một lần nữa; tức th g gy.
28. Kế đ, chng điệu ức Cha Jsus từ nh Cai-phe đến trường n; bấy giờ đương sớm mai. Nhưng chnh mnh chng khng vo nơi trường n, cho khỏi bị uế, v cho được ăn lễ Vượt Qua.
29. Vậy, Phi-lt bước ra, đi đến cng chng m hỏi rằng: Cc ngươi kiện người nầy về khoản g?
30. Thưa rằng: V chẳng phải l tay gian c, chng ti khng nộp cho quan.
31. Phi-lt bn truyền cho chng rằng: Cc ngươi hy tự bắt lấy người, v xử theo luật mnh. Người Giu-đa thưa rằng: Chng ti chẳng c php giết ai cả.
32. Ấy l cho được ứng nghiệm lời ức Cha Jsus đ phn, để chỉ về mnh phải chết cch no.
33. Phi-lt bn vo trường n, truyền đem ức Cha Jsus đến, m hỏi rằng: Chnh ngươi l Vua dn Giu-đa phải chăng?
34. ức Cha Jsus đp rằng: Ngươi ni điều đ tự mnh, hay l c người đ ni điều đ với ngươi về ta?
35. Phi-lt trả lời rằng: No c phải ta l người Giu-đa đu? Dn ngươi cng mấy thầy tế lễ cả đ nộp ngươi cho ta; vậy ngươi đ lm điều g?
36. ức Cha Jsus đp lại rằng: Nước của ta chẳng phải thuộc về thế gian nầy. V bằng nước ta thuộc về thế gian nầy, th ti tớ của ta sẽ đnh trận, đặng ta khỏi phải nộp cho dn Giu-đa; nhưng hiện nay nước ta chẳng thuộc về hạ giới.
37. Phi-lt bn ni rằng: Thế th ngươi l vua sao? ức Cha Jsus đp rằng: Thật như lời, ta l vua. Nầy, v sao ta đ sanh v v sao ta đ ging thế: ấy l để lm chứng cho lẽ thật. Hễ ai thuộc về lẽ thật th nghe lấy tiếng ta.
38. Phi-lt hỏi rằng: Lẽ thật l ci g? Khi người đ hỏi vậy rồi lại đi ra đến cng dn Giu-đa, m rằng: Ta chẳng thấy người c tội lỗi g cả.
39. Nhưng cc ngươi c lệ thường, hễ đến ngy lễ Vượt Qua, th ta tha cho cc ngươi một tn t, vậy cc ngươi c muốn ta tha Vua dn Giu-đa cho chăng?
40. Chng bn ku ln nữa rằng: ừng tha n, nhưng tha Ba-ra-ba! Vả, Ba-ra-ba l một kẻ trộm cướp.

Giăng 19    chọn đoạn khc

1. Bấy giờ, Phi-lt bắt ức Cha Jsus v sai đnh đn Ngi.
2. Bọn lnh đan một ci mo triều bằng gai, đội trn đầu Ngi, v mặc cho Ngi một ci o điều.
3. oạn, họ đến gần, ni với Ngi rằng: Lạy Vua dn Giu-đa! Họ lại cho Ngi mấy ci vả.
4. Phi-lt ra một lần nữa, m ni với chng rằng: y nầy, ta dẫn người ra ngoi, để cc ngươi biết rằng ta khng tm thấy người c tội lỗi chi.
5. Vậy, ức Cha Jsus đi ra, đầu đội mo triều gai, mnh mặc o điều; v Phi-lt ni cng chng rằng: Ka, xem người nầy!
6. Nhưng khi cc thầy tế lễ cả v cc kẻ sai thấy Ngi, th ku ln rằng: Hy đng đinh hắn trn cy thập tự, hy đng đinh hắn trn cy thập tự! Phi-lt ni cng chng rằng: Chnh mnh cc ngươi hy bắt m đng đinh người; bởi v về phần ta khng thấy người c tội lỗi chi hết.
7. Dn Giu-đa lại ni rằng: Chng ti c luật, chiếu luật đ hắn phải chết; v hắn tự xưng l Con ức Cha Trời.
8. Khi Phi-lt đ nghe lời đ, lại cng thm sợ hi.
9. Người lại trở vo nơi trường n m ni với ức Cha Jsus rằng: Ngươi từ đu? Nhưng ức Cha Jsus khng đp g hết.
10. Phi-lt hỏi Ngi rằng: Ngươi chẳng ni chi với ta hết sao? Ngươi h chẳng biết rằng ta c quyền bung tha ngươi v quyền đng đinh ngươi sao?
11. ức Cha Jsus đp rằng: Nếu chẳng phải từ trn cao đ ban cho ngươi, th ngươi khng c quyền g trn ta; vậy nn, kẻ nộp ta cho ngươi l c tội trọng hơn nữa.
12. Từ lc đ, Phi-lt kiếm cch để tha Ngi; nhưng dn Giu-đa ku ln rằng: V bằng quan tha người nầy, th quan khng phải l trung thần của S-sa; v hễ ai tự xưng l vua, ấy l xướng ln nghịch cng S-sa vậy!
13. Phi-lt nghe lời đ bn dẫn ức Cha Jsus ra ngoi, rồi ngồi trn ta n, tại nơi gọi l Ba-v, m tiếng H-bơ-rơ gọi l Ga-ba-tha.
14. Vả, bấy giờ l ngy sắm sửa về lễ Vượt Qua, độ chừng giờ thứ su. Phi-lt ni cng dn Giu-đa rằng: Vua cc ngươi kia ka!
15. Những người đ bn ku ln rằng: Hy trừ hắn đi, trừ hắn đi! ng đinh hắn trn cy thập tự đi! Phi-lt ni với chng rằng: Ta sẽ đng đinh Vua cc ngươi ln thập tự gi hay sao? Cc thầy tế lễ cả thưa rằng: Chng ti khng c vua khc chỉ S-sa m thi.
16. Người bn giao Ngi cho chng đặng đng đinh trn thập tự gi. Vậy, chng bắt Ngi v dẫn đi.
17. ức Cha Jsus vc thập tự gi mnh, đi đến ngoi thnh, tại nơi gọi l ci Sọ, tiếng H-bơ-rơ gọi l G-g-tha.
18. Ấy đ l chỗ họ đng đinh Ngi, lại c hai người khc với Ngi, mỗi bn một người, cn ức Cha Jsus ở chnh giữa.
19. Phi-lt cũng sai lm một tấm bảng, rồi treo ln trn thập tự gi. Trn bảng đ c đề chữ rằng: JSUS NGƯỜI NA-XA-RT, L VUA DN GIU-A.
20. V nơi ức Cha Jsus bị đng đinh ở gần thnh, v chữ đề trn bảng đ viết bằng chữ H-bơ-rơ, chữ La-tinh v chữ Gờ-rc, nn c nhiều người Giu-đa đọc đến.
21. Cc thầy tế lễ cả của dn Giu-đa bn ni với Phi-lt rằng: Xin đừng viết: Vua dn Giu-đa; nhưng viết rằng, người ni: Ta l Vua dn Giu-đa.
22. Phi-lt trả lời rằng: Lời ta đ viết, th ta đ viết rồi.
23. Qun lnh đ đng đinh ức Cha Jsus trn thập tự gi rồi, bn lấy o xống của Ngi chia lm bốn phần, mỗi tn lnh chiếm một phần. Họ cũng lấy o di của Ngi, nhưng o di đ khng c đường may, nguyn một tấm vải dệt ra, từ trn ch dưới.
24. Vậy, họ ni với nhau rằng: ừng x o nầy ra, song chng ta hy bắt thăm, ai trng nấy được. Ấy để cho được ứng nghiệm lời Kinh Thnh nầy: Chng đ chia nhau o xống của ta, Lại bắt thăm lấy o di ta. l việc qun lnh lm.
25. Tại một bn thập tự gi của ức Cha Jsus, c mẹ Ngi đứng đ, với chị mẹ Ngi l Ma-ri vợ Cơ-l--ba, v Ma-ri Ma-đơ-len nữa.
26. ức Cha Jsus thấy mẹ mnh, v một mn đồ Ngi yu đứng gần người, th ni cng mẹ rằng: Hỡi đờn b kia, đ l con của ngươi!
27. oạn, Ngi lại phn cng người mn đồ rằng: l mẹ ngươi! Bắt đầu từ bấy giờ, mn đồ ấy rước người về nh mnh.
28. Sau đ, ức Cha Jsus biết mọi việc đ được trọn rồi, hầu cho lời Kinh Thnh được ứng nghiệm, th phn rằng: Ta kht.
29. Tại đ, c một ci bnh đựng đầy giấm. Vậy, họ lấy một miếng bng đ thấm đầy giấm, buộc vo cy ngưu tất đưa kề miệng Ngi.
30. Khi ức Cha Jsus chịu lấy giấm ấy rồi, bn phn rằng: Mọi việc đ được trọn; rồi Ngi gục đầu m trt linh hồn.
31. V bấy giờ l ngy sắm sửa về ngy Sa-bt, m Sa-bt nầy l rất trọng thể, nn dn Giu-đa ngại rằng những thy cn treo lại trn thập tự gi trong ngy Sa-bt chăng, bn xin Phi-lt cho đnh gy ống chơn những người đ v cất xuống.
32. Vậy, qun lnh lại, đnh gy ống chơn người thứ nhứt, rồi đến người kia, tức l kẻ cng bị đng đinh với Ngi.
33. Khi qun lnh đến nơi ức Cha Jsus, thấy Ngi đ chết rồi, th khng đnh gy ống chơn Ngi;
34. nhưng c một tn lnh lấy gio đm ngang sườn Ngi, tức th mu v nước chảy ra.
35. Kẻ đ thấy th lm chứng về việc đ, (lời chứng của người l thật, v người vẫn biết mnh ni thật vậy), hầu cho cc ngươi cũng tin.
36. V điều đ xảy ra, cho được ứng nghiệm lời Kinh Thnh nầy: Chẳng một ci xương no của Ngi sẽ bị gy.
37. Lại c lời Kinh Thnh nầy nữa: Chng sẽ ng thấy người m mnh đ đm.
38. Sau đ, Gi-sp người A-ri-ma-th, lm mn đồ ức Cha Jsus một cch kn giấu, v sợ dn Giu-đa, xin php Phi-lt cho lấy xc ức Cha Jsus; th Phi-lt cho php. Vậy, người đến v lấy xc Ngi.
39. Ni-c-đem, l người khi trước đ tới cng ức Cha Jsus trong ban đm, bấy giờ cũng đến, đem theo độ một trăm cn một dược ha với lư hội.
40. Vậy, hai người lấy xc ức Cha Jsus, dng vải gai v thuốc thơm gi lại, theo như tục khm liệm của dn Giu-đa.
41. Vả, tại nơi Ngi bị đng đinh, c một ci vườn, trong vườn đ c một ci huyệt mới, chưa chn ai.
42. Ấy l nơi hai người chn ức Cha Jsus, v bấy giờ l ngy sắm sửa của dn Giu-đa, v mộ ấy ở gần.

Giăng 20    chọn đoạn khc

1. Ngy thứ nhứt trong tuần lễ, lc rạng đng, trời cn mờ mờ, Ma-ri Ma-đơ-len tới mộ, thấy hn đ lấp cửa mộ đ dời đi.
2. Vậy, người chạy tm Si-mn Phi-e-rơ v mn đồ khc, l người ức Cha Jsus yu, m ni rằng: Người ta đ dời Cha khỏi mộ, chẳng hay để Ngi ở tại đu.
3. Phi-e-rơ với mn đồ khc bn bước ra, đi đến mồ.
4. Cả hai đều chạy, nhưng mn đồ kia chạy mau hơn Phi-e-rơ, v đến mồ trước.
5. Người ci xuống, thấy vải bỏ dưới đất; nhưng khng vo.
6. Si-mn Phi-e-rơ theo đến, vo trong mộ, thấy vải bỏ dưới đất,
7. v ci khăn liệm trm đầu ức Cha Jsus chẳng cng một chỗ với vải, nhưng cuốn lại để ring ra một nơi khc.
8. Bấy giờ, mn đồ kia đ đến mộ trước, cũng bước vo, th thấy v tin.
9. V chưng hai người chưa hiểu lời Kinh Thnh rằng ức Cha Jsus phải từ kẻ chết sống lại.
10. oạn, hai mn đồ trở về nh mnh.
11. Song Ma-ri đứng bn ngoi, gần mộ, m khc. Người vừa khc, vừa ci xuống dm trong mộ,
12. thấy hai vị thin sứ mặc o trắng, một vị ngồi đằng đầu, một vị ngồi đằng chơn, chỗ xc ức Cha Jsus đ nằm.
13. Hai thin sứ hỏi: Hỡi đờn b kia, sao ngươi khc? Người thưa rằng: V người ta đ dời Cha ti đi, khng biết để Ngi ở đu.
14. Vừa ni xong người xy lại thấy ức Cha Jsus tại đ; nhưng chẳng biết ấy l ức Cha Jsus.
15. ức Cha Jsus hỏi người rằng: Hỡi đờn b kia, sao ngươi khc? Ngươi tm ai? Người ngỡ rằng đ l kẻ lm vườn bn ni rằng: Hỡi cha, v thật ngươi l kẻ đ đem Ngi đi, xin ni cho ta biết ngươi để Ngi đu, th ta sẽ đến m lấy.
16. ức Cha Jesus phn rằng: Hỡi Ma-ri, Ma-ri bn xy lại, lấy tiếng H-bơ-rơ m thưa rằng: Ra-bu-ni (nghĩa l thầy)!
17. ức Cha Jsus phn rằng: Chớ rờ đến ta; v ta chưa ln cng Cha! Nhưng hy đi đến cng anh em ta, ni rằng ta ln cng Cha ta v Cha cc ngươi, cng ức Cha Trời ta v ức Cha Trời cc ngươi.
18. Ma-ri Ma-đơ-len đi rao bảo cho mn đồ rằng mnh đ thấy Cha, v Ngi đ phn cng mnh những điều đ.
19. Buổi chiều nội ngy đ, l ngy thứ nhứt trong tuần lễ, những cửa nơi cc mn đồ ở đều đương đng lại, v sợ dn Giu-đa, ức Cha Jsus đến đứng chnh giữa cc mn đồ m phn rằng: Bnh an cho cc ngươi!
20. Ni đoạn, Ngi giơ tay v sườn mnh cho mn đồ xem. Cc mn đồ vừa thấy Cha th đầy sự mừng rỡ.
21. Ngi lại phn cng mn đồ rằng: Bnh an cho cc ngươi! Cha đ sai ta thể no, ta cũng sai cc ngươi thể ấy.
22. Khi Ngi phn điều đ rồi, th h hơi trn mn đồ m rằng: Hy nhận lnh ức Thnh Linh.
23. Kẻ no m cc ngươi tha tội cho, th tội sẽ được tha; cn kẻ no cc ngươi cầm tội lại, th sẽ bị cầm cho kẻ đ.
24. Vả, lc ức Cha Jsus đến, th Th-ma, tức i-đim, l một người trong mười hai sứ đồ, khng c ở đ với cc mn đồ.
25. Cc mn đồ khc ni với người rằng: Chng ta đ thấy Cha. Nhưng người trả lời rằng: Nếu ta khng thấy dấu đinh trong bn tay Ngi, nếu ta khng đặt ngn tay vo chỗ dấu đinh, v nếu ta khng đặt bn tay nơi sườn Ngi, th ta khng tin.
26. Cch tm ngy, cc mn đồ lại nhm nhau trong nh, c Th-ma ở với. Khi cửa đương đng, ức Cha Jsus đến, đứng chnh giữa mn đồ m phn rằng: Bnh an cho cc ngươi!
27. oạn, Ngi phn cng Th-ma rằng: Hy đặt ngn tay ngươi vo đy, v xem bn tay ta; cũng hy giơ bn tay ngươi ra v đặt vo sườn ta, chớ cứng lng, song hy tin!
28. Th-ma thưa rằng: Lạy Cha ti v ức Cha Trời ti!
29. ức Cha Jsus phn: V ngươi đ thấy ta, nn ngươi tin. Phước cho những kẻ chẳng từng thấy m đ tin vậy!
30. ức Cha Jsus đ lm trước mặt mn đồ Ngi nhiều php lạ khc nữa, m khng chp trong sch nầy.
31. Nhưng cc việc nầy đ chp, để cho cc ngươi tin rằng ức Cha Jsus l ấng Christ, tức l Con ức Cha Trời, v để khi cc ngươi tin, th nhờ danh Ngi m được sự sống.

Giăng 21    chọn đoạn khc

1. Rồi đ, ức Cha Jsus lại hiện ra cng mn đồ nơi gần biển Ti-b-ri-t. Việc Ngi hiện ra như vầy:
2. Si-mn Phi-e-rơ, Th-ma gọi l i-đim, Na-tha-na-n nguyn ở thnh Ca-na trong xứ Ga-li-l cc con trai của X-b-đ v hai người mn đồ khc nữa nhm lại cng nhau.
3. Si-mn Phi-e-rơ ni rằng: Ti đi đnh c. Cc người kia trả lời rằng: Chng ti đi với anh. Cc người ấy ra đi xuống thuyền, nhưng trong đm đ, chẳng được chi hết.
4. ến sng, ức Cha Jsus đứng trn bờ, nhưng mn đồ khng biết đ l ức Cha Jsus.
5. ức Cha Jsus phn rằng: Hỡi cc con, khng c chi ăn hết sao? Thưa rằng: Khng
6. Ngi phn rằng: Hy thả lưới bn hữu thuyền, th cc ngươi sẽ được. Vậy, cc người ấy thả lưới xuống, được nhiều c đến nổi khng thể ko ln nữa.
7. Mn đồ m ức Cha Jsus yu bn ni với Phi-e-rơ rằng: Ấy l Cha! Khi Si-mn Phi-e-rơ nghe rằng ấy l Cha, bn lấy o di quấn mnh (v đương ở trần) v nhảy xuống nước.
8. Cc mn đồ khc đem thuyền trở lại, ko tay lưới đầy c, v cch bờ chỉ chừng hai trăm cu-đ m thi.
9. Lc mn đồ đ ln bờ, thấy tại đ c lửa than, ở trn để c, v c bnh.
10. ức Cha Jsus phn rằng: Hy đem c cc ngươi mới đnh được đ lại đy.
11. Si-mn Phi-e-rơ xuống thuyền, ko tay lưới đầy một trăm năm mươi ba con c lớn ln bờ; v, dầu nhiều c dường ấy, lưới vẫn khng đứt.
12. ức Cha Jsus phn rằng: Hy lại m ăn. Nhưng khng một người mn đồ no dm hỏi rằng: Ngươi l ai? V biết quả rằng ấy l Cha.
13. ức Cha Jsus lại gần, lấy bnh cho mn đồ, v cho lun c nữa.
14. Ấy l lần thứ ba m ức Cha Jsus hiện ra cng mn đồ Ngi, sau khi Ngi từ kẻ chết sống lại.
15. Khi ăn rồi, ức Cha Jsus phn cng Si-mn Phi-e-rơ rằng: Hỡi Si-mn, con Gi-na, ngươi yu ta hơn những kẻ nầy chăng? Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Cha, phải, Cha biết rằng ti yu Cha. ức Cha Jsus phn rằng: Hy chăn những chin con ta.
16. Ngi lại phn lần thứ hai cng người rằng: Hỡi Si-mn, con Gi-na, ngươi yu ta chăng? Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Cha, phải, Cha biết rằng ti yu Cha. ức Cha Jsus phn rằng: Hy chăn chin ta.
17. Ngi phn cng người đến lần thứ ba rằng: Hỡi Si-mn, con Gi-na, ngươi yu ta chăng? Phi-e-rơ buồn rầu v Ngi phn cng mnh đến ba lần: Ngươi yu ta chăng: Người bn thưa rằng: Lạy Cha, Cha biết hết mọi việc; Cha biết rằng ti yu Cha! ức Cha Jesus phn rằng: Hy chăn chin ta.
18. Quả thật, quả thật, ta ni cng ngươi, khi ngươi cn trẻ, ngươi tự mnh thắt lưng lấy, muốn đi đu th đi; nhưng khi ngươi gi, sẽ giơ bn tay ra, người khc thắt lưng cho v dẫn ngươi đi đến nơi mnh khng muốn.
19. Ngi ni điều đ để chỉ về Phi-e-rơ sẽ chết cch no đặng sng danh ức Cha Jsus. V sau khi đ phn như vậy, Ngi lại rằng: Hy theo ta.
20. Phi-e-rơ xy lại, thấy mn đồ m ức Cha Jsus yu đến sau mnh, tức l người đương bữa ăn tối, nghing mnh trn ngực ức Cha Jsus m hỏi rằng: Lạy Cha, ai l kẻ phản Cha?
21. Khi thấy người đ, Phi-e-rơ hỏi ức Cha Jsus rằng: Lạy Cha, cn người nầy, về sau sẽ ra thế no?
22. ức Cha Jesus đp rằng: nếu ta muốn người cứ ở cho tới khi ta đến, th can hệ g với ngươi? Cn ngươi, hy theo ta.
23. Vậy, c tiếng đồn ra trong vng cc anh em rằng người mn đồ đ sẽ khng chết. Nhưng ức Cha Jsus vốn chẳng phải ni rằng: Người đ sẽ khng chết; song ni rằng: Nếu ta muốn người cứ ở cho tới khi ta đến, th can hệ g với ngươi? đ thi.
24. Ấy chnh l mn đồ đ lm chứng về những việc nầy v đ chp lấy; chng ta biết lời chứng của người l thật.
25. Lại cn nhiều việc nữa m ức Cha Jsus đ lm; v bằng người ta cứ từng việc m chp hết, th ta tưởng rằng cả thế gian khng thể chứa hết cc sch người ta chp vậy.