Mục Lục

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]


Cng Vụ 1    chọn đoạn khc

1. Hỡi Th--phi-lơ, trong sch thứ nhứt ta, ta từng ni về mọi điều ức Cha Jsus đ lm v dạy từ ban đầu,
2. cho đến ngy Ngi được cất ln trời, sau khi Ngi cậy ức Thnh Linh m răn dạy cc sứ đồ Ngi đ chọn.
3. Sau khi chịu đau đớn rồi, th trước mặt cc sứ đồ, Ngi lấy nhiều chứng cớ tỏ ra mnh l sống, v hiện đến với cc sứ đồ trong bốn mươi ngy, phn bảo những sự về nước ức Cha Trời.
4. Lc ở với cc sứ đồ, Ngi dặn rằng đừng ra khỏi thnh Gi-ru-sa-lem, nhưng phải ở đ chờ điều Cha đ hứa, l điều cc ngươi đ nghe ta ni.
5. V chưng Giăng đ lm php bp-tem bằng nước, nhưng trong t ngy, cc ngươi sẽ chịu php bp-tem bằng ức Thnh Linh.
6. Vậy, những người nhm tại đ thưa cng Ngi rằng: Lạy Cha, c phải trong lc nầy Cha sẽ lập lại nước Y-sơ-ra-n chăng?
7. Ngi đp rằng: Kỳ hạn v ngy giờ m Cha đ tự quyền định lấy, ấy l việc cc ngươi chẳng nn biết.
8. Nhưng khi ức Thnh Linh ging trn cc ngươi, th cc ngươi sẽ nhận lấy quyền php, v lm chứng về ta tại thnh Gi-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đ, xứ Sa-ma-ri, cho đến cng tri đất.
9. Ngi phn bấy nhiu lời rồi, th được cất ln trong lc cc ngươi đ nhn xem Ngi, c một đm my tiếp Ngi khuất đi, khng thấy nữa.
10. Cc người đ đương ng chăm trn trời trong lc Ngi ngự ln, xảy c hai người nam mặc o trắng hiện đến trước mặt,
11. v ni rằng: Hỡi người Ga-li-l, sao cc ngươi đứng ngng ln trời lm chi? Jsus nầy đ được cất ln trời khỏi giữa cc ngươi, cũng sẽ trở lại như cch cc ngươi đ thấy Ngi ln trời vậy.
12. Bấy giờ, cc người đ từ ni gọi l -li-ve trở về thnh Gi-ru-sa-lem; ni ấy cch thnh Gi-ru-sa-lem một qung đường ước đi một ngy Sa-bt.
13. Khi đ về đến, bn ln một ci phng cao kia, l nơi Phi-e-rơ, Giăng, Gia-cơ, Anh-r, Phi-lp, Th-ma, Ba-th-l-my, Ma-thi-ơ, Gia-cơ con của A-ph, Si-mn X-lốt, v Giu-đe con của Gia-cơ thường ở.
14. Hết thảy những người đ bền lng đồng một m cầu nguyện với cc người đờn b, v Ma-ri l mẹ ức Cha Jsus cng anh em Ngi.
15. Trong những ngy đ, Phi-e-rơ đứng dậy giữa cc anh em, số người nhm lại ước được một trăm hai mươi người, m ni rằng:
16. Hỡi anh em ta, lời ức Thnh Linh đ nhờ miệng vua a-vt m ni tin tri trong Kinh Thnh về tn Giu-đa, l đứa đ dẫn đường cho chng bắt ức Cha Jsus, th phải được ứng nghiệm.
17. V n vốn thuộc về bọn ta, v đ nhận phần trong chức vụ nầy.
18. Tn đ lấy tiền thưởng của tội c mnh m mua một đm ruộng, rồi th nho xuống, nứt bụng v ruột đổ ra hết.
19. Sự đ cả dn thnh Gi-ru-sa-lem đều biết chn, đến nỗi chng gọi ruộng đ theo thổ m mnh l Hc-en-đa-ma, nghĩa l ruộng huyết.
20. Trong sch Thi Thin cũng c chp rằng: Nguyền cho chỗ ở n trở nn hoang loạn, Chớ c ai ở đ; lại rằng: Nguyền cho c một người khc nhận lấy chức n.
21. Vậy, nội những kẻ đ theo cng chng ta trọn lc ức Cha Jsus đi lại giữa chng ta,
22. từ khi Giăng lm php bp-tem cho đến ngy Ngi được cất ln khỏi giữa chng ta, phải c một người lm chứng cng chng ta về sự Ngi sống lại.
23. Mn đồ cử ra hai người: Gi-sp tức l Ba-sa-ba, cũng gọi l Gic-tu, v Ma-thia,
24. rồi cầu nguyện rằng: Lạy Cha, Ngi biết lng mọi người, xin tỏ ra cho chng ti nội hai người nầy ai l người Cha đ chọn,
25. đặng dự vo chức vụ sứ đồ, thay v Giu-đa đ bỏ đặng đi nơi của n.
26. oạn bắt thăm, trng nhằm Ma-thia; người bn được bổ vo mười một sứ đồ.

Cng Vụ 2    chọn đoạn khc

1. ến ngy lễ Ngũ Tuần, mn đồ nhm họp tại một chỗ.
2. Thnh lnh, c tiếng từ trời đến như tiếng gi thổi o o, đầy khắp nh mn đồ ngồi.
3. Cc mn đồ thấy lưỡi rời rạc từng ci một, như lưỡi bằng lửa hiện ra, đậu trn mỗi người trong bọn mnh.
4. Hết thảy đều được đầy dẫy ức Thnh Linh, khởi sự ni cc thứ tiếng khc, theo như ức Cha Trời cho mnh ni.
5. Vả, bấy giờ c người Giu-đa, kẻ mộ đạo, từ cc dn thin hạ đến, ở tại thnh Gi-ru-sa-lem.
6. Lc tiếng ấy vang ra, dn chng chạy đến, ai nấy đều sững sờ v mỗi người đều nghe cc mn đồ ni tiếng xứ mnh.
7. Chng đều sợ hi v lấy lm lạ m rằng: Hết thảy người ni đ, h chẳng phải l người Ga-li-l sao?
8. Vậy th sao chng ta nghe ai nầy đều ni tiếng ring của xứ chng ta sanh đẻ?
9. No người Bạt-th, M-đi, -la-mt, kẻ ở tại M-s-b-ta-mi, Giu-đ, Cp-ba-đốc, Bng, A-si,
10. Phi-ri-gi, Bam-phi-ly, -dp-t, đất Li-by gần Sy-ren, no kẻ từ R-ma đến,
11. cả người Giu-đa hoặc người mới theo đạo Giu-đa, người Cơ-rết v A rạp nữa, chng ta đều nghe họ lấy tiếng chng ta m ni những sự cao trọng của ức Cha Trời.
12. Ai ai đều sợ hi, khng biết nghĩ lm sao, bn ni với nhau rằng: Việc nầy l nghĩa lm sao?
13. Nhưng c kẻ lại nhạo bng rằng: Họ say rượu mới đ.
14. Bấy giờ, Phi-e-rơ đứng ra cng mười một sứ đồ, cất tiếng ni với dn chng rằng: Hỡi người Giu-đa, v mọi người ở tại thnh Gi-ru-sa-lem, hy biết r điều nầy, v lắng tai nghe lời ta.
15. Những người nầy chẳng phải say như cc ngươi ngờ đu, v by giờ mới l giờ thứ ba ban ngy.
16. Nhưng ấy l điều đấng tin tri Gi-n đ ni tin tri rằng:
17. ức Cha Trời phn: Trong những ngy sau rốt, Ta sẽ đổ Thần ta khắp trn mọi xc-thịt; Con trai v con gi cc ngươi đều sẽ ni lời tin tri, Bọn trai trẻ sẽ thấy điềm lạ, V cc người gi cả sẽ c chim bao,
18. Phải, trong những ngy đ, ta sẽ đổ Thần ta khắp trn cc đầy tớ trai v gi ta, Chng n đều ni lời tin tri;
19. Ta lại sẽ tỏ ra sự lạ lng ở trn trời, V dấu lạ ở dưới đất; Tức l mu, lửa, v luồng khi;
20. Một trời sẽ biến nn tối tăm, Mặt trăng ha ra mu, Trước ngy lớn v vinh hiển của Cha chưa đến;
21. V lại ai cầu khẩn danh Cha th sẽ được cứu.
22. Hỡi người Y-sơ-ra-n, hy nghe lời nầy: ức Cha Jsus ở Na-xa-rt, tức l Người m ức Cha Trời đ dng lm việc quyền php, sự lạ v dấu lạ ở giữa cc ngươi, để lm chứng cho Người trong vng cc ngươi, như chnh cc ngươi đều biết.
23. Người đ bị nộp, theo định trước v sự biết trước của ức Cha Trời, cc ngươi đ mượn tay độc c m đng đinh Người trn thật tự gi v giết đi.
24. Nhưng ức Cha Trời đ khiến Người sống lại, bứt đứt dy tri của sự chết, v n khng thể giữ Người lại dưới quyền n.
25. Bởi chưng vua a-vt c ni về Người rằng: Ti từng thấy Cha ở trước mặt ti lun, V Ngi ở bn hữu ti, hầu cho ti chẳng bị rng động cht no.
26. Bởi cớ đ, lng ti vui vẻ, lưỡi ti mừng rỡ, V xc thịt ti cũng sẽ yn nghỉ trong sự trng cậy;
27. V Cha sẽ chẳng để linh hồn ti nơi m phủ, V chẳng cho ấng Thnh của Ngi hư nt đu.
28. Cha đ cho ti biết đường sự sống; Cũng sẽ cho ti đầy lng vui mừng trước mặt Ngi.
29. Hỡi anh em, ta thật c thể ni cch vững vng với anh em về tổ a-vt rằng người đ chết v chn rồi, ngy nay mồ mả người cn ở giữa chng ta.
30. Nhưng, v người l đấng tin tri, v biết ức Cha Trời đ thề hứa với người sẽ cho một hậu tự người ngồi trn ngai mnh,
31. th người đ thấy trước v ni trước về sự sống lại của ấng Christ rằng: Ngi chẳng bị để nơi m phủ, v xc thịt Ngi chẳng thấy sự hư nt.
32. ức Cha Jsus nầy, ức Cha Trời đ khiến sống lại, v chng ta thảy đều lm chứng về sự đ.
33. Vậy, sau khi Ngi đ được đem ln bn hữu ức Cha Trời, v từ nơi Cha đ nhận lấy ức Thnh Linh m Cha đ hứa ban cho, th Ngi đổ ức Thnh Linh ra, như cc ngươi đương thấy v nghe.
34. V vua a-vt chẳng hề ln trời, nhưng chnh người c ni: Cha đ phn cng Cha ti rằng: Hy ngồi bn hữu ta,
35. Cho đến chừng no ta để kẻ th nghịch ngươi dưới chơn ngươi, đặng lm bệ cho ngươi.
36. Vậy, cả nh Y-sơ-ra-n kh biết chắc rằng ức Cha Trời đ tn Jsus nầy, m cc ngươi đ đng đinh trn thập tự gi, lm Cha v ấng Christ.
37. Chng nghe bấy nhiu lời, trong lng cảm động, bn hỏi Phi-e-rơ v cc sứ đồ khc rằng: Hỡi anh em, chng ta phải lm chi?
38. Phi-e-rơ trả lời rằng: Hy hối cải, ai nấy phải nhơn danh ức Cha Jsus chịu php bp-tem, để được tha tội mnh, rồi sẽ được lnh sự ban cho ức Thnh Linh.
39. V lời hứa thuộc về cc ngươi, con ci cc ngươi, v thuộc về hết thảy mọi người ở xa, tức l bao nhiu người m Cha l ức Cha Trời chng ta sẽ gọi.
40. Phi-e-rơ lại lấy nhiều lời giảng nữa m giục lng v khuyn lơn chng rằng: Cc ngươi kh cứu mnh thot khỏi giữa dng di gian t nầy!
41. Vậy, những kẻ nhận lời đ đều chịu php bp-tem; v trong ny ấy, c độ ba ngn người thm vo Hội thnh.
42. Vả, những người ấy bền lng giữ lời dạy của cc sứ đồ, sự thng cng của anh em, lễ bẻ bnh, v sự cầu nguyện.
43. Mọi người đều knh sợ v c nhiều sự kỳ php lạ lm ra bởi cc sứ đồ.
44. Phm những người tin Cha đều hiệp lại với nhau, lấy mọi vật lm của chung.
45. Bn hết gia ti điền sản mnh m phn pht cho nhau, ty sự cần dng của từng người.
46. Ngy no cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ; cn ở nh, th bẻ bnh v dng bữa chung với nhau cch vui vẻ thật th,
47. ngợi khen ức Cha Trời v được đẹp lng cả dn chng. Mỗi ngy Cha lấy những kẻ được cứu thm vo Hội thnh.

Cng Vụ 3    chọn đoạn khc

1. Buổi cầu nguyện giờ thứ chn, Phi-e-rơ với Giăng cng ln đền thờ.
2. Vả, c một người qu từ lc sanh ra, cứ hằng ngy người ta đem đặt tại cửa đền, gọi l Cửa ẹp, đặng ăn my những người vo đền.
3. Người thấy Phi-e-rơ v Giăng vo, th xin hai người bố th.
4. Phi-e-rơ với Giăng ng chăm người, rồi ni rằng: Hy nhn xem chng ta.
5. Vậy, người bn nhn chăm chăm hai người, tưởng sẽ được cht g.
6. Nhưng Phi-e-rơ ni với người rằng: Ta chẳng c vng bạc chi hết, song điều ta c th ta cho ngươi: nhơn danh ức Cha Jsus Christ ở Na-xa-rt, hy bước đi!
7. Phi-e-rơ nắm tay hữu người đỡ dậy. Tức th bn chơn v mắt c người trở nn cứng vững;
8. người liền nhảy, đứng ln v bước đi cng hai người vo đền thờ, vừa đi vừa nhảy, vừa ngợi khen ức Cha Trời.
9. Cả dn chng đều thấy người bước đi v ngợi khen ức Cha Trời.
10. Người ta nhận l chnh người đ đ ngồi tại Cửa ẹp đền thờ đặng xin bố th; nn đều bỡ ngỡ v sững sờ về việc đ xảy đến cho người.
11. Người ấy đang cầm tay Phi-e-rơ v Giăng, th cả dn chng lấy lm lạ, chạy đến cng cc người đ ở nơi hin cửa gọi l Sa-l-mn.
12. Phi-e-rơ thấy vậy, bn ni với dn chng rằng: Hỡi người Y-sơ-ra-n, sao cc ngươi lấy lm lạ về việc vừa xảy đến? Sao cc ngươi ng sững chng ta, dường như chng ta đ nhờ quyền php hay l nhơn đức ring của mnh m khiến người nầy đi được vậy?
13. ức Cha Trời của p-ra-ham, Y-sc, v Gia-cốp, ức Cha Trời của tổ phụ chng ta đ lm vinh hiển đầy tớ Ngi l ức Cha Jsus, l ấng m cc ngươi đ bắt nộp v chối bỏ trước mặt Phi-lt, trong khi người c tha Ngi ra.
14. Cc ngươi đ chối bỏ ấng Thnh v ấng Cng bnh m xin tha một kẻ giết người cho mnh;
15. cc ngươi đ giết Cha của sự sống, m ức Cha Trời đ khiến từ kẻ chết sống lại, v chng ta l người lm chứng về điều đ.
16. Ấy l bởi đức tin trong danh Ngi, nn danh Ngi lm cho vững người nầy l người cc ngươi thấy v biết; nghĩa l đức tin bởi Ngi m ra, đ ban cho người nầy sự mạnh khỏe trọn vẹn, tại trước mặt hết thảy cc ngươi.
17. Hỡi anh em, by giờ ta biết anh em v cc quan của anh em, v lng ngu dốt nn đ lm điều đ.
18. Nhưng ức Cha Trời đ dng cch đ m ban cho ứng nghiệm lời Ngi phn tin tri bởi miệng cc đấng tin tri rằng ấng Christ của Ngi phải chịu đau đớn.
19. Vậy, cc ngươi hy ăn năn v trở lại, đặng cho tội lỗi mnh được xa đi,
20. hầu cho kỳ thơ thi đến từ Cha, v Cha sai ấng Christ đ định cho cc ngươi, tức l Jsus,
21. m trời phải rước về cho đến kỳ mun vật đổi mới, l kỳ m ức Cha Trời thuở xưa đ phn trước bởi miệng cc thnh tin tri.
22. Mi-se c ni rằng: Cha l ức Cha Trời chng ta sẽ dấy ln trong anh em cc ngươi một ấng tin tri như ta; cc ngươi phải nghe theo mọi điều Ngi sẽ phn dặn.
23. Hễ ai khng nghe ấng tin tri ấy sẽ bị truất khỏi dn sự.
24. Hết thảy cc tin tri đ phn, từ Sa-mu-n v cc đấng nối theo người, cũng đều c rao truyền những ngy nầy nữa.
25. Cc ngươi l dng di của cc đấng tin tri, v của giao ước ức Cha Trời đ lập với tổ phụ chng ta, khi Ngi phn cng p-ra-ham rằng: Cc dn thin hạ sẽ nhờ dng di ngươi m được phước.
26. ức Cha Trời đ dấy ầy tớ Ngi ln, rồi trước hết sai Người xuống ban phước cho cc ngươi, m dắt ai nấy trong bọn cc ngươi xy lại khỏi tội c mnh.

Cng Vụ 4    chọn đoạn khc

1. Phi-e-rơ v Giăng đương ni với dn chng, th cc thầy tế lễ, quan coi đền thờ, v người Sa-đu-s thoạt đến,
2. tức mnh v hai người dạy dn chng v rao truyền, nhơn ức Cha Jsus, sự từ kẻ chết sống lại.
3. Họ bắt hai người giam vo ngục cho đến bữa sau, v bấy giờ đ tối rồi.
4. Dầu vậy, c nhiều người đ nghe đạo th tin, số tn đồ ln đến độ năm ngn.
5. Bữa sau, cc quan, cc trưởng lo, cc thầy thng gio nhm tại thnh Gi-ru-sa-lem,
6. với An-ne, l thầy cả thượng phẩm, Cai phe, Giăng, A-lc-xan-đơ v hết thảy mọi người thuộc về họ thầy cả thượng phẩm.
7. Họ bắt Phi-e-rơ v Giăng đến hầu trước mặt mnh, v hỏi rằng: Bởi quyền php no hay l nhơn danh ai m cc ngươi lm điều nầy?
8. Bấy giờ Phi-e-rơ, đầy dẫy ức Thnh Linh, ni rằng: Hỡi cc quan v cc trưởng lo,
9. nếu ngy nay chng ti bị tra hỏi v đ lm phước cho một người tn tật, lại hỏi chng ti thể no người đ được lnh,
10. th hết thảy cc ng, v cả dn Y-sơ-ra-n đều kh biết, ấy l nhơn danh ức Cha Jsus Christ ở Na-xa-rt, ấng m cc ng đ đng đinh trn thập tự gi, v ức Cha Trời đ khiến từ kẻ chết sống lại, ấy l nhờ Ngi m người nầy được lnh mạnh hiện đứng trước mặt cc ng.
11. Jsus nầy l hn đ bị cc ng xy nh bỏ ra, rồi trở nn hn đ gc nh.
12. Chẳng c sự cứu rỗi trong đấng no khc; v ở dưới trời, chẳng c danh no khc ban cho loi người, để chng ta phải nhờ đ m được cứu.
13. Khi chng thấy sự dạn dĩ của Phi-e-rơ v Giăng, biết r rằng ấy l người dốt nt khng học, th đều lấy lm lạ; lại nhận biết hai người từng ở với ức Cha Jsus.
14. Nhưng v thấy người được chữa lnh đứng bn hai người, nn chng khng c lời g để bẻ bc được hết.
15. Chng biểu hai người ra khỏi ta cng luận rồi, bn bn luận cng nhau,
16. rằng: Chng ta xử với hai người nầy lm sao? V cả dn thnh Gi-ru-sa-lem đều biết r thật họ đ lm ra một php lạ sờ sờ; chng ta chối khng nổi.
17. Dầu vậy, hầu cho việc khỏi đồn ra trong dn nữa, chng ta nn lấy lời ngăm dọa, cầm họ, từ ry về sau, chớ lấy danh đ dạy dỗ khng cứ l ai.
18. Họ bn đi hai người vo, rồi cấm tiệt, chẳng cho nhơn danh ức Cha Jsus m ni hay l dạy.
19. Nhưng Phi-e-rơ v Giăng trả lời rằng: Chnh cc ng hy suy xt, trước mặt ức Cha Trời c nn vng lời cc ng hơn l vng lời ức Cha Trời chăng?
20. V, về phần chng ti, khng c thể chẳng ni về những điều mnh đ thấy v nghe.
21. Vậy, họ lại ngăm dọa hai người nữa, rồi tha ra, khng tm phương bắt tội, v cớ dn chng, bởi ai nầy đều ngợi khen ức Cha Trời về việc đ xảy ra.
22. Vả, người đ nhờ php lạ cho được chữa bịnh đ, l người đ hơn bốn mươi tuổi.
23. Khi chng đ tha ra, hai người đến cng anh em mnh, thuật lại mọi điều cc thầy tế lễ cả v cc trưởng lo đ ni.
24. Mọi người nghe đoạn, th một lng cất tiếng ln cầu ức Cha Trời rằng: Lạy Cha, l ấng dựng nn trời, đất, biển, cng mun vật trong đ,
25. v đ dng ức Thnh Linh, phải bởi miệng tổ phụ chng ti, tức l đầy tớ Ngi, l vua a-vt, rằng: V sao cc dn nổi giận, Lại v sao cc nước lập mưu v ch?
26. Cc vua trn mặt đất dấy ln, Cc quan hiệp lại, M nghịch cng Cha v ấng chịu xức dầu của Ngi.
27. Vả, H-rốt v B-xơ Phi-lt, với cc dn ngoại, cng dn Y-sơ-ra-n thật đ nhm họp tại thnh nầy đặng nghịch cng ầy tớ thnh Ngi l ức Cha Jsus m Ngi đ xức dầu cho,
28. để lm mọi việc tay Ngi v Ngi đ định rồi.
29. Nầy, xin Cha xem xt sự họ ngăm dọa, v ban cho cc đầy tớ Ngi rao giảng đạo Ngi một cch dạn dĩ,
30. giơ tay Ngi ra, để nhớ danh ầy tớ thnh của Ngi l ức Cha Jsus, m lm những php chữa lnh bịnh, php lạ v dấu kỳ.
31. Khi đ cầu nguyện, th nơi nhm lại rng động; ai nấy đều được đầy dẫy ức Thnh Linh, giảng đạo ức Cha Trời cch dạn dĩ.
32. Vả, người tin theo đng lắm, cứ một lng một cng nhau. Chẳng ai kể của mnh l của ring; nhưng kể mọi vật l của chung cho nhau.
33. Cc sứ đồ lại lấy quyền php rất lớn m lm chứng về sự sống lại của ức Cha Jsus Christ; v hết thảy đều được phước lớn.
34. V trong tn đồ khng ai thiếu thốn cả, bởi những người c ruộng hay nh, đều bn đi, bn được bao nhiu tiền cũng đem đến
35. đặt dưới chơn cc sứ đồ; rồi ty theo sự cần dng của mỗi người m pht cho.
36. Vậy c Gi-sp m cc sứ đồ đặt tn l Ba-na-ba, nghĩa l con trai của sự yn ủi, về họ L-vi, qu hương tại Chp-rơ,
37. c một đm ruộng, bn đi, đem tiền đặt nơi chơn cc sứ đồ.

Cng Vụ 5    chọn đoạn khc

1. Nhưng c một người tn l A-na-nia, thuận với vợ l Sa-ph-ra, bn gia sản mnh,
2. v đồng mưu với vợ, giữ lại một phần tiền gi bn; rồi mới đem phần cn lại đặt dưới chơn cc sứ đồ.
3. Phi-e-rơ bn ni với người rằng: Hỡi A-na-nia, sao quỉ Sa-tan đ đầy dẫy lng ngươi, đến nỗi ngươi ni dối cng ức Thnh Linh, m bớt lại một phần gi ruộng đ?
4. Nếu ngươi chưa bn ruộng đ, h chẳng phải l của ngươi sao? Khi bn rồi, giữ gi đ h chẳng được sao? iều đ nhập vo lng những thế no? Ấy chẳng phải ngươi ni dối loi người, bn l ni dối ức Cha Trời.
5. A-na-nia nghe bấy nhiu lời, th ng xuống v tắt hơi; phm người no hay điều đ đều sợ hi qu đỗi.
6. Nhưng cc g trẻ tuổi đứng dậy khm liệm thy người v đem đi chn.
7. Khỏi đ độ ba giờ, vợ người bước vo, vốn chưa hề biết việc mới xảy đến.
8. Phi-e-rơ cất tiếng ni rằng: Hy khai cho ta, ngươi đ bn đm ruộng gi c ngằn ấy phải khng? Thưa rằng: Phải, gi ngằn ấy đ.
9. Phi-e-rơ bn rằng: Sao cc ngươi dm đồng mưu để thử Thnh Linh của Cha? Ka, chơn những kẻ chn chồng ngươi đương ở ngoi cửa, họ sẽ đem ngươi đi lun.
10. Chnh lc đ, nng t xuống nơi chơn Phi-e-rơ v tắt hơi. Cc g tuổi trẻ trở về, thấy nng đ chết, bn khing đi chn bn chồng nng.
11. Cả Hội thnh đều rất sợ hi, cho đến người no nghe tin cũng vậy.
12. Bấy giờ, c nhiều php lạ dấu kỳ được lm ra trong dn bởi tay cc sứ đồ; v cc mn đồ đều hiệp một lng nhm nhau dưới hin cửa Sa-l-mn.
13. Dầu vậy, chẳng một kẻ no khc dm nhập bọn với mn đồ, nhưng dn chng th cả tiếng ngợi khen.
14. Số những người tin Cha cng ngy cng thm ln, nam nữ đều đng lắm,
15. đến nỗi người ta đem kẻ bịnh để ngoi đường, cho nằm trn giường nhỏ hoặc trn chng, để khi Phi-e-rơ đi ngang qua, bng của người t nữa cũng che được một vi người.
16. Dn sự ở cc thnh Gi-ru-sa-lem, đem đến những người đau ốm v kẻ bị t ma khuấy hại, th hết thảy đều được chữa lnh.
17. Bấy giờ thầy cả thượng phẩm v những kẻ theo người (ấy l phe Sa-đu-s) đều đứng dậy, đầy lng ghen tương,
18. bắt cc sứ đồ bỏ vo khm cng.
19. Nhưng đương ban đm, c một thin sứ của Cha mở cửa khm cho sứ đồ ra, v dặn rằng:
20. i đi, hy chường mặt nơi đền thờ, m rao giảng cho dn chng mọi lời nầy của sự sống.
21. sứ đồ nghe bấy nhiu lời, vừa lc rạng ngy, vo đền thờ, khởi sự dạy dỗ. Nhưng thầy cả thượng phẩm v những kẻ ở với người đến thnh lnh, nhm ta cng luận v hết thảy trưởng lo của dn Y-sơ-ra-n lại, sai người vo khm đặng điệu cc sứ đồ đến.
22. Cc kẻ sai đến khm, khng thấy sứ đồ tại đ, bn trở về trnh
23. rằng: chng ti thấy khm đng kĩ, lnh canh đứng ngoi cửa; nhưng lc mở ra chẳng thấy một người no ở trong.
24. Quan coi đền thờ v cc thầy tế lễ cả nghe vậy, đều bức tức về việc cc sứ đồ v về manh mối của việc ấy.
25. Nhưng c người thoạt đến, bo với họ rằng: Ka, những người m cc quan đ bỏ t, nay đương ở trong đền thờ dạy dỗ dn sự!
26. Kế đ, quan coi đền thờ với cc kẻ sai cng đi đến nơi bắt v dẫn cc sứ đồ đi nhưng khng dng cch dữ tợn, v sợ dn chng nm đ;
27. v khi điệu cc sứ đồ đi rồi, th đem đến ta cng luận. Thầy cả thượng phẩm tra hỏi cc sứ đồ, rằng:
28. Chng ta đ cấm ngặt cc ngươi, khng cho lấy danh đ m dạy dỗ, song cc ngươi lại lm cho thnh Gi-ru-sa-lem đầy dẫy đạo gio mnh. Vậy, cc ngươi muốn khiến mu người ấy đổ lại trn chng ta sao!
29. Phi-e-rơ v cc sứ đồ trả lời rằng: Th phải vng lời ức Cha Trời cn hơn l vng lời người ta.
30. ức Cha Trời của tổ phụ chng ta đ khiến ức Cha Jsus sống lại, l ấng m cc ng đ treo trn cy gỗ v giết đi.
31. ức Cha Trời đ đem ấng ấy ln bn hữu Ngi, lm Vua v Cứu Cha, để ban lng ăn năn v sự tha tội cho dn Y-sơ-ra-n.
32. Cn Chng ta đy l kẻ lm chứng mọi việc đ, cũng như ức Thnh Linh m ức Cha Trời đ ban cho kẻ vng lời Ngi vậy.
33. Họ nghe mấy lời th nghiến ngầm, giận hoảng, bn mưu giết cc sứ đồ.
34. Nhưng một người Pha-ra-si, tn l Ga-ma-li-n, lm luật sư, được dn sự tn knh, đứng ln giữa ta cng luận, truyền lịnh đem cc sứ đồ ra ngoi một lt.
35. Kế đ, người ni rằng: Hỡi người Y-sơ-ra-n, hy cẩn thận về điều cc ngươi sẽ xứ với những người nầy.
36. Trước đy, Thu-đa dấy ln, xưng mnh l kẻ tn trọng, c độ bốn trăm người theo hắn: hắn bị giết, v cả thảy những kẻ theo hắn đều tan lạc, rốt lại chẳng qua l hư khng.
37. Kế hắn th c Giu-đa, người Ga-li-l, dấy ln, về thời kỳ tu sổ dn, rủ nhiều người theo mnh; nhưng rồi cũng chết, bao nhiu kẻ theo phải tan tnh.
38. Nay ta khuyn cc ngươi: Hy lnh xa những người đ để mặc họ đi. V nếu mưu luận v cng cuộc nầy ra bởi người ta, th sẽ tự hư đi;
39. nhưng nếu bởi ức Cha Trời ra, th cc ngươi ph diệt những người đ chẳng nổi, v lại l liều mnh đnh giặc cng ức Cha Trời. Chng nghe theo lời người:
40. th đi cc sứ đồ trở vo, sai đnh đn, rồi cấm khng được lấy danh ức Cha Jsus m giảng dạy; đoạn, tha ra.
41. Vậy, cc sứ đồ từ ta cng luận ra, đều hớn hở về mnh đ được kể l xứng đng chịu nhục v danh ức Cha Jsus.
42. Ngy no cũng vậy, tại trong đền thờ hoặc từng nh, sứ đồ cứ dạy dỗ rao truyền mi về Tin Lnh của ức Cha Jsus, tức l ấng Christ.

Cng Vụ 6    chọn đoạn khc

1. Trong lc đ, bởi số mn đồ cng thm ln, nn người H-l-nt phn nn nghịch cng người H-bơ-rơ, v những người ga bụa của họ đ bị bỏ b trong sự cấp pht hằng ngy.
2. Mười hai sứ đồ bn gọi hết thảy mn đồ nhm lại, m ni rằng: Bỏ sự dạy đạo ức Cha Trời m gip việc bn tiệc thật chẳng xứng hợp.
3. Vậy, anh em hy chọn trong bọn mnh bảy người c danh tốt, đầy dẫy ức Thnh Linh v tr khn, rồi chng ta sẽ giao việc nầy cho.
4. Cn chng ta sẽ cứ chuyn lo về sự cầu nguyện v chức vụ giảng đạo.
5. Cả hội đều lấy lời đ lm đẹp lng, bn cử -tin, l người đầy đức tin v ức Thnh Linh, Phi-lp, B-c-rơ, Ni-ca-no, Ti-mn, Ba-m-na v Ni-c-la, l người An-ti-ốt mới theo đạo Giu-đa;
6. v trnh bảy người đ cho cc sứ đồ; cc sứ đồ cầu nguyện rồi, th đặt tay ln.
7. ạo ức Cha Trời cng ngy cng trn ra, số mn đồ tại thnh Gi-ru-sa-lem thm ln nhiều lắm. Cũng c rất nhiều thầy tế lễ vng theo đạo nữa.
8. -tin được đầy ơn v quyền lm dấu kỳ php lạ rất lớn trong dn.
9. Nhưng c mấy hội vin của nh hội gọi l nh hội của bọn được tự do, với những người qu ở Sy-ren, người qu ở A-lc-xan-đơ, cng người Giu-đa ở xứ Si-li-si v xứ A-si, nổi ln m ci lẫy cng -tin.
10. Song chng khng chống lại nổi với tr khn người cng với ức Thnh Linh, l ấng người nhờ m ni
11. bn xui xiểm mấy người đặng ni rằng: chng ta đ nghe người ni ra những lời phạm đến Mi-se v ức Cha Trời.
12. Chng xi dn sự, cc trưởng lo v cc thầy thng gio, rồi xng vo người, dng sức mạnh bắt v điệu đến trước ta cng luận.
13. Chng đặt ra những kẻ chứng dối, ni rằng: người nầy hằng ni những lời phạm đến nơi thnh v luật php.
14. V chưng chng ta đ nghe người ni rằng Jsus ở Na-xa-rt nầy sẽ ph nơi đy v đổi tục lệ m Mi-se đ truyền lại cho chng ta.
15. Bấy giờ, phm những người ngồi tại ta cng luận đều ng chăm -tin, thấy mặt người như mặt thin sứ vậy.

Cng Vụ 7    chọn đoạn khc

1. Thầy cả thượng phẩm bn hỏi -tin rằng: C phải thật như vậy chăng?
2. -tin trả lời rằng: Hỡi cc anh, cc cha, xin nghe lời ti! ức Cha Trời vinh hiển đ hiện ra cng tổ chng ta l p-ra-ham, khi người cn ở tại M-s-b-ta-mi, chưa đến ở tại Cha-ran,
3. m phn rằng: Hy ra khỏi qu hương v b con ngươi, m đi đến xứ ta sẽ chỉ cho.
4. Bấy giờ người ra khỏi xứ Canh-đ, rồi đến thnh Cha-ran. Từ đ, lc cha người qua đời rồi, ức Cha Trời khiến người từ nơi đ qua xứ cc ng hiện đương ở;
5. Ngi chẳng ban cho người sản nghiệp g trong xứ nầy, dầu một thẻo đất lọt bn chơn cũng khng, nhưng Ngi hứa ban xứ nầy lm kỉ vật cho người v dng di người nữa, dẫu bấy giờ người chưa c con ci mặc lng.
6. ức Cha Trời phn như vầy: Dng di ngươi sẽ ở ngụ nơi đất khch, người ta sẽ bắt chng n lm ti v h hiếp trong bốn trăm năm.
7. ức Cha Trời lại phn rằng: Nhưng ta sẽ đon xt dn đ bắt chng n lm ti, kế đ, chng n sẽ ra khỏi, v thờ phượng ta trong nơi nầy.
8. oạn, ức Cha Trời ban cho người sự giao ước về php cắt b. Ấy vậy, khi p-ra-ham đ sanh một con trai l Y-sc, th lm php cắt b cho, trong ngy thứ tm; Y-sc lm php cắt b cho Gia-cốp, v Gia-cốp lm php ấy cho mười hai tổ phụ.
9. Mười hai tổ phụ ghen ght Gi-sp, nn bn qua xứ -dp-t; nhưng ức Cha Trời ở cng người.
10. Ngi giải cứu người khỏi cảnh kh khăn, v cho đầy ơn v tr trước mặt Pha-ra-n, vua -dp-t, vua ấy lập người lm tể tướng cai quản xứ -dp-t v cả nh vua nữa.
11. Bấy giờ, xảy c cơn đi km trong cả xứ -dp-t v xứ Ca-na-an; sự tng ngặt lớn lắm, tổ phụ chng ta chẳng tm được đồ ăn.
12. Gia-cốp nghe bn -dp-t c la m, th sai tổ phụ ta qua đ lần thứ nhứt.
13. ến lần thứ hai, anh em Gi-sp nhận biết người, v Pha-ra-n mới biết dng họ người.
14. Gi-sp bn sai rước Gia-cốp l cha mnh v cả nh, cộng l bảy mươi lăm người.
15. Vậy, Gia-cốp xuống xứ -dp-t, rồi chết tại đ, v tổ phụ chng ta cũng vậy;
16. sau được đem về Si-chem, chn nơi mộ m p-ra-ham đ lấy bạc mua của con chu H-m qu ở Si-chem.
17. Nhưng, gần đến kỳ phải ứng nghiệm lời hứa ức Cha Trời đ thề với p-ra-ham, dn cứ sanh sản v thm nhiều ln trong xứ -dp-t,
18. cho đến khi trong xứ đ c một vua khc dấy ln, chẳng nhn biết Gi-sp.
19. Vua nầy dng mưu hại dng giống v h hiếp tổ phụ chng ta, p phải bỏ con mới sanh, hầu cho sống chẳng được.
20. Trong lc đ, Mi-se sanh ra; người xinh tốt khc thường, được nui trong ba thng tại nh cha mnh.
21. Khi người bị bỏ, th con gi Pha-ra-n vớt lấy, nui lm con mnh.
22. Mi-se được học cả sự khn ngoan của người -dp-t; lời ni v việc lm đều c ti năng.
23. Nhưng lc người được đầy bốn mươi tuổi rồi, trong lng nhớ đến, muốn đi thăm anh em mnh l con ci Y-sơ-ra-n.
24. Mi-se thấy c người h hiếp một người trong đm họ, nn binh vực kẻ bị h hiếp v đnh người -dp-t để bo th cho.
25. Người ngờ anh em mnh chắc hiểu rằng ức Cha Trời dng tay mnh giải cứu họ; nhưng họ chẳng hiểu.
26. ến ngy sau, chng đang đnh lộn với nhau, th người đến gần m giải ha, rằng: Hỡi cc ngươi, đ l anh em, sao lại lm hại nhau vậy?
27. Kẻ đang ức hiếp người ln cận mnh x Mi se ra, m rằng: Ai đ lập ngươi ln lm quan cai trị v quan xử đon chng ta?
28. H ngươi muốn giết ta như hm qua đ giết người -dp-t sao?
29. Mi-se vừa nghe lời đ th trốn đi ở trong xứ Ma-đi-an, nơi đ người sanh được hai con trai.
30. Cch bốn mươi năm, một thin sứ hiện ra cng người, tại đồng vắng ni Si-na-i, trong ngọn lửa nơi bụi gai đương chy.
31. Mi-se thấy vậy, lấy lm lạ về sự hiện ra đ, đang p lại để xem cho gần hơn, th nghe tiếng Cha phn rằng:
32. Ta l ức Cha Trời của tổ phụ ngươi, ức Cha Trời của p-ra-ham, của Y-sc v của Gia-cốp. Mi-se run sợ, chẳng dm nhn xem.
33. Cha bn phn rằng: Hy cổi giy ở chơn ngươi ra; v chỗ m ngươi đứng đ l một nơi đất thnh.
34. Ta đ đoi xem v thấy cảnh kh khăn của dn ta trong xứ -dp-t, ta đ nghe tiếng than thở của chng n, v xuống đặng giải cứu. By giờ hy đến, đặng ta sai ngươi qua xứ -dp-t.
35. Mi-se nầy l người họ đ bỏ ra, v rằng: Ai đ lập ngươi ln lm quan cai trị v quan đon xt chng ta? Ấy l người m ức Cha Trời đ sai lm quan cai trị v đấng giải cứu cậy tay một thin sứ đ hiện ra với người trong bụi gai.
36. Ấy l người đ đem họ ra khỏi, lm những dấu kỳ php lạ trong xứ -dp-t, trn Biển-đỏ, v nơi đồng vắng trong bốn mươi năm.
37. Ấy l Mi-se nầy đ ni cng con ci Y-sơ-ra-n rằng: ức Cha Trời sẽ dấy ln trong hng anh em cc ngươi một đấng tin tri giống như ta.
38. Ấy l người, trong dn hội tại nơi đồng vắng, đ ở với thin sứ, l đấng phn cng người trn ni Si-na-i, v với tổ phụ chng ta, người lại nhận lấy những lời sự sống đặng trao lại cho cc ngươi.
39. Ấy l người m tổ phụ chng ta khng chịu vng lời, đ bỏ người đặng nghing lng về xứ -dp-t,
40. v ni với A-rn rằng: Hy lm cc thần đi trước chng ta; v về phần Mi-se nầy, l người đ dẫn chng ta ra khỏi xứ -dp-t, chẳng biết c điều chi xảy đến cho người rồi.
41. Trong những ngy đ, họ đc một tượng b con, dng tế lễ cho tượng v vui mừng về việc tay mnh lm nn.
42. ức Cha Trời bn la bỏ họ, ph họ thờ lạy cơ binh trn trời, như c chp trong sch cc đấng tin tri rằng: Hỡi nh Y-sơ-ra-n, vậy c phải cc ngươi từng dng con sinh v của lễ cho ta, Trong bốn mươi năm ở nơi đồng vắng,
43. Khi cc ngươi khing nh trại của Mo-lc V ngi sao của thần Rom-phan, Tức l những hnh tượng m cc ngươi lm ra để thờ lạy chăng? Ta cũng sẽ đy cc ngươi qua bn kia Ba-by-ln.
44. ền tạm chứng cớ vốn ở giữa tổ phụ chng ta trong đồng vắng, như Cha đ truyền lịnh cho Mi-se phải lm y theo kiểu mẫu người đ thấy.
45. Tổ phụ chng ta đ nhận lấy đền tạm ấy, rồi đồng đi với Gi-su đem vo xứ họ đ chiếm lấy của cc dn m ức Cha Trời đ đuổi khỏi trước mặt họ; đền tạm cứ ở đ cho đến đời vua a-vt,
46. l người được ơn trước mặt ức Cha Trời, v xin ban một chỗ ở cho ức Cha Trời của Gia-cốp.
47. Kế đ, vua Sa-l-mn cất cho Cha một ci nh.
48. Nhưng ấng Rất Cao chẳng ở trong nh bởi tay người ta lm ra, như đấng tin tri đ ni:
49. Cha phn: Trời l ngai ta, ất l bệ chơn ta. No c nh no cc ngươi cất cho ta, C nơi no cho ta yn nghỉ chăng?
50. H chẳng phải tay ta đ dựng nn mọi vật nầy chăng?
51. Hỡi những người cứng cổ, lng v tai chẳng cắt b kia! Cc ngươi cứ nghịch với ức Thnh Linh hoi; tổ-phụ cc ngươi thế no, th cc ngươi cũng thế ấy!
52. H c đấng tin tri no m tổ phụ cc ngươi chẳng bắt bớ ư? Họ cũng đ giết những người ni tin tri về sự đến của ấng Cng bnh; v hiện by giờ chnh cc ngươi lại đ nộp v giết ấng đ;
53. cc ngươi đ nhận luật php truyền bởi cc thin sứ, nhưng khng giữ lấy!
54. Chng nghe những lời đ, th giận trong lng, v nghiến răng với -tin.
55. Nhưng người, được đầy dẫy ức Thnh Linh, mắt ng chăm ln trời, thấy sự vinh hiển của ức Cha Trời, v ức Cha Jsus đứng bn hữu ức Cha Trời;
56. th người ni rằng: Ka, ta thấy cc từng trời mở ra, v Con người đứng bn hữu ức Cha Trời.
57. Bấy giờ, chng ku lớn tiếng ln, bịt lỗ tai lại, cng nhau chạy a lại,
58. ko người ra ngoi thnh, rồi nm đ người. Cc kẻ lm chứng lấy o xống mnh để nơi chơn một người trẻ tuổi kia tn l Sau-lơ.
59. Chng đang nm đ, th -tin cầu nguyện rằng: Lạy ức Cha Jsus, xin tiếp lấy linh hồn ti.
60. oạn, người qu xuống, ku lớn tiếng rằng: Lạy Cha, xin đừng đổ tội nầy cho họ! Người vừa ni lời đ rồi th ngủ.

Cng Vụ 8    chọn đoạn khc

1. Sau-lơ vốn ưng thuận về sự -tin bị giết. Trong lc đ, Hội thnh ở thnh Gi-ru-sa-lem gặp cơn bắt bớ đữ tợn; trừ ra cc sứ đồ, cn hết thảy tn đồ đều phải chạy tan lạc trong cc miền Giu-đ v xứ Sa-ma-ri.
2. Dầu vậy, c mấy người tin knh chn xc -tin v than khc người qu bội.
3. Nhưng Sau-lơ lm tn hại Hội thnh: sấn vo cc nh, dng sức mạnh bắt đờn ng đờn b m bỏ t.
4. Vậy, những kẻ đ bị tan lạc đi từ nơi nầy đến nơi khc, truyền giảng đạo Tin Lnh.
5. Phi-lp cũng vậy, xuống trong thnh Sa-ma-ri m giảng về ấng Christ tại đ.
6. on dn nghe người giảng v thấy cc php lạ người lm, th đồng lng lắng tai nghe người ni;
7. v c những t ma kẻ lớn tiếng ln m ra khỏi nhiều kẻ bị m, cng kẻ bại v qu được chữa lnh cũng nhiều.
8. Tại cớ đ, trong thnh được vui mừng khn xiết.
9. Bấy giờ trong thnh đ c một người tn l Si-mn, lm nghề ph php, tự khoe mnh lm người danh tiếng, khiến cho dn Sa-ma-ri rất lấy lm lạ lng.
10. Hết thảy từ trẻ đến gi đều nghe theo người, m ni rằng: Chnh người l quyền php của ức Cha Trời, tức l quyền php lớn như thường gọi vậy.
11. Nhơn đ chng nghe theo người, v đ lu nay người lấy ph php giục họ thảy đều phải khen lạ.
12. Nhưng khi chng đ tin Phi-lp, l người rao giảng Tin Lnh của nước ức Cha Trời v danh ức Cha Jsus Christ cho mnh, th cả đờn ng, đờn b đều chịu php bp-tem.
13. Chnh Si-mn cũng tin, v khi đ chịu php bp-tem, th ở lun với Phi-lp; người thấy những dấu lạ php kỳ đ lm ra, th lấy lm lạ lắm.
14. Cc sứ đồ vẫn ở tại thnh Gi-ru-sa-lem, nghe tin xứ Sa-ma-ri đ nhận lấy đạo ức Cha Trời, bn sai Phi-e-rơ v Giăng đến đ.
15. Hai người tới nơi, cầu nguyện cho cc mn đồ mới, để cho được nhận lấy ức Thnh Linh.
16. V ức Thnh Linh chưa ging xuống trn một ai trong bọn đ; họ chỉ nhơn danh ức Cha Jsus m chịu php bp-tem thi.
17. Phi-e-rơ v Giăng bn đặt tay trn cc mn đồ, th đều được nhận lấy ức Thnh Linh.
18. Si-mn thấy bởi cc sứ đồ đặt tay ln th c ức Thnh Linh xuống, bn lấy bạc dng cho, m ni rằng:
19. Cũng hy cho ti quyền php ấy, để ti đặt tay trn ai th nấy được nhận lấy ức Thnh Linh.
20. Nhưng Phi-e-rơ trả lời rằng: Tiền bạc ngươi hy hư mất với ngươi, v ngươi tưởng lấy tiền bạc mua được sự ban cho của ức Cha Trời!
21. Ngươi chẳng c phần hoặc số trong việc nầy; v lng ngươi chẳng ngay thẳng trước mặt ức Cha Trời.
22. Vậy, hy ăn năn điều c mnh, v cầu nguyện Cha, hầu cho tưởng của lng ngươi đ họa may được tha cho.
23. V ta thấy ngươi đương ở trong mật đắng v trong xiềng tội c.
24. Si-mn trả lời rằng: Xin chnh mnh cc ng hy cầu nguyện Cha cho ti, hầu cho ti chẳng mắc phải điều ng ni đ.
25. Sau khi Phi-e-rơ v Giăng đ lm chứng v Giăng đạo Cha như thế, th trở về thnh Gi-ru-sa-lem vừa đi vừa giảng Tin Lnh trong nhiều lng của người Sa-ma-ri.
26. Bấy giờ, c một thin sứ của Cha phn cng Phi-lp rằng: Hy chờ dậy đi qua pha nam, trn con đường từ thnh Gi-ru-sa-lem xuống thnh Ga-ra. ường ấy vắng vẻ.
27. Người chờ dậy v đi. Ka, c một hoạn quan -thi--bi, lm quan hầu của Can-đc, nữ vương nước -thi--bi, coi sc hết cả kho tng b, đ đến thnh Gi-ru-sa-lem để thờ phượng,
28. khi trở về, ngồi trn xe m đọc sch tin tri -sai.
29. ức Thnh Linh phn cng Phi-lp rằng: Hy lại gần v theo kịp xe đ.
30. Phi-lp chạy đến, nghe người -thi--bi đọc sch tin tri -sai, th ni rằng: ng hiểu lời mnh đọc đ chăng?
31. Hoạn quan trả lời rằng: Nếu chẳng ai dạy cho ti, thể no ti hiểu được? Người bn mời Phi-lp ln xe ngồi kề bn.
32. Vả, chỗ người đọc trong Kinh Thnh l đoạn nầy: Người đ bị ko đi như con chin đến hng lm thịt, Lại như chin con cm trước mặt kẻ hớt lng, người chẳng mở miệng.
33. Trong khi người hn hạ th sự đon xt Người đ bị cất đi. Cn ai sẽ kể đời của Người? V sự sống Người đ bị rt khỏi đất rồi.
34. Hoạn quan cất tiếng ni cng Phi-lp rằng: Ti xin hỏi ng, đấng tin tri đ ni điều đ về ai? C phải ni về chnh mnh người chăng, hay l về người no khc?
35. Phi-lp bn mở miệng, bắt đầu từ chỗ Kinh Thnh đ m rao giảng ức Cha Jsus cho người.
36. Hai người đương đi dọc đường, gặp chỗ c nước, hoạn quan ni rằng: Nầy, nước đy, c sự g ngăn cấm ti chịu php bp-tem chăng?
37. Phi-lp ni: Nếu ng hết lng tin, điều đ c thể được. Hoạn quan trả lời rằng: Ti tin rằng ức Cha Jsus Christ l Con ức Cha Trời.
38. Người biểu dừng xe lại; rồi cả hai đều xuống nước, v Phi-lp lm php bp-tem cho hoạn quan.
39. Khi ở dưới nước ln, th Thnh Linh của Cha đem Phi-lp đi; hoạn quan chẳng thấy người nữa, cứ hớn hở đi đường.
40. Cn Phi-lp th người ta thấy ở trong thnh A-xốt; từ đ người đi đến thnh S-sa-r, cũng giảng Tin Lnh khắp những thnh no mnh đ gh qua.

Cng Vụ 9    chọn đoạn khc

1. Bấy giờ, Sau-lơ chỉ hằng ngăm đe v chm giết mn đồ của Cha khng thi, đến cng thầy cả thượng phẩm,
2. xin người những bức thơ để gởi cho cc nh hội thnh a-mch, hầu cho hễ gặp người no thuộc về đạo bất kỳ đờn ng đờn b, th tri giải về thnh Gi-ru-sa-lem.
3. Nhưng Sau-lơ đang đi đường gần đến thnh a-mch, thnh lnh c nh sng từ trời soi sng chung quanh người.
4. Người t xuống đất, v nghe c tiếng phn cng mnh rằng: Hỡi Sau-lơ, Sau-lơ, sao ngươi bắt bớ ta?
5. Người thưa rằng: Lạy Cha, Cha l ai? Cha phn rằng: Ta l Jsus m ngươi bắt bớ;
6. nhưng hy đứng dậy, vo trong thnh, người ta sẽ ni cho ngươi mọi điều phải lm.
7. Những kẻ cng đi với người đều đứng lại sững sờ, nghe tiếng ni, m chẳng thấy ai hết.
8. Sau-lơ chờ dậy khỏi đất, mắt dẫu mở, nhưng khng thấy chi cả; người ta bn cầm tay dắt người đến thnh a-mch;
9. người ở đ trong ba ngy chẳng thấy, chẳng ăn v cũng chẳng uống.
10. Vả, tại a-mch c một mn đồ tn l A-na-nia. Cha phn cng người trong sự hiện thấy rằng: Hỡi A-na-nia! Người thưa rằng: Lạy Cha, c ti đy.
11. Cha phn rằng: Hy chờ dậy, đi ln đường gọi l đường Ngay thẳng, tm tn Sau-lơ, người Tạt-sơ, ở nh Giu-đa; v người đương cầu nguyện,
12. v đ thấy một người, tn l A-na-nia, bước vo đặt tay trn mnh, để cho người được sng mắt lại.
13. A-na-nia thưa rằng: Lạy Cha, ti c nghe nhiều kẻ ni người nầy đ lm hại biết bao cc đấng thnh của Cha trong thnh Gi-ru-sa-lem.
14. By giờ người ở đy, c trọn quyền của cc thầy tế lễ cả ph cho, đặng bắt tri hết thảy mọi người cầu khẩn đến danh Ngi.
15. Nhưng Cha phn rằng: Hy đi, v ta đ chọn người nầy lm một đồ dng ta, để đem danh ta đồn ra trước mặt cc dn ngoại, cc vua, v con ci Y-sơ-ra-n;
16. ta lại sẽ tỏ ra cho người biết phải chịu đau đớn v danh ta l bao nả.
17. A-na-nia bn đi, vo nh, rồi đặt tay trn mnh Sau-lơ m ni rằng: Hỡi anh Sau-lơ, Cha l Jsus nầy, đ hiện ra cng anh trn con đường anh đi tới đy, đ sai ti đến, hầu cho anh được sng mắt lại v đầy ức Thnh Linh.
18. Tức th c ci chi như ci vảy từ mắt người rớt xuống, th người được sng mắt; rồi chờ dậy v chịu php bp-tem.
19. Khi người ăn uống rồi, th được mạnh khỏe lại. Sau-lơ ở lại một vi ngy với cc mn đồ tại thnh a-mch.
20. Người liền giảng dạy trong cc nh hội rằng ức Cha Jsus l Con ức Cha Trời.
21. Phm những người nghe điều lấy lm lạ, m ni rằng: H chẳng phải chnh người đ đ bắt bớ tại thnh Gi-ru-sa-lem những kẻ cầu khẩn danh nầy, lại đến đy để tri họ điệu về cho cc thầy tế lễ cả hay sao?
22. Cn Sau-lơ lần lần cng thm vững ch, bắt bẻ những người Giu-đa ở tại thnh a-mch, m ni r rằng ức Cha Jsus l ấng Christ.
23. Cch lu ngy, người Giu-đa mưu với nhau để giết Sau-lơ.
24. Nhưng c người bo tin cho Sau-lơ về cơ mưu chng n. Người ta lại giữ cc cửa cả ngy v đm đặng giết Sau-lơ.
25. Song lc ban đm, cc mn đồ lấy thng dng người xuống ngoi vch thnh.
26. Sau-lơ tới thnh Gi-ru-sa-lem rồi, muốn hiệp với cc mn đồ; nhưng hết thảy đều nghi sợ người, khng tin l mn đồ.
27. Ba-na-ba bn đem người đi, đưa đến cc sứ đồ v thuật lại cho biết thể no dọc đường Cha đ hiện ra v phn cng người, lại thể no người đ giảng dạy cch bạo dạn về danh ức Cha Jsus tại thnh a-mch.
28. Từ đ, Sau-lơ tới lui với mn đồ tại thnh Gi-ru-sa-lem,
29. v nhơn danh Cha m ni cch dạn dĩ. Người cũng ni v ci với những người H-l-nt; nhưng bọn nầy tm thế để hại mạng người.
30. Cc anh em hay điều đ, th đem người đến thnh S-sa-r, v sai đi đất Tạt-sơ.
31. Ấy vậy, Hội-thnh trong cả xứ Giu-đ, xứ Ga-li-l v xứ Sa-ma-ri được hưởng sự bnh an, gy dựng v đi trong đường knh sợ Cha, lại nhờ ức Thnh Linh va gip, th số của hội được thm ln.
32. Vả, Phi-e-rơ đi khắp cc xứ, cũng đến cng cc thnh đồ ở tại thnh Ly-đa.
33. Tại đ, Phi-e-rơ gặp một người đau bại tn l -n, nằm trn giường đ tm năm rồi.
34. Phi-e-rơ ni với người rằng: Hỡi -n, ức Cha Jsus-Christ chữa cho ngươi được lnh, hy chờ dậy, dọn đẹp lấy giường ngươi. Tức th, người vng dậy.
35. hết thảy dn ở Ly-đa v Sa-rn thấy vậy đều trở về cng Cha.
36. Tại thnh Giốp-b, trong đm mn đồ, c một người đờn b tn l Ta-bi-tha, nghĩa l -ca; người lm nhiều việc lnh v hay bố th.
37. Trong lc đ, người đau v chết. Người ta tắm rửa xc người, rồi để yn trong một phng cao.
38. Mn đồ nghe Phi-e-rơ đương ở tại Ly-đa, gần thnh Giốp-b, bn sai hai người đi mời người đến chớ chậm trễ.
39. Phi-e-rơ đứng dậy đi với hai người. Khi tới nơi, người ta dẫn Phi-e-rơ đến chỗ phng cao; hết thảy cc đờn b ga đều đến cng người m khc, v giơ cho người xem bao nhiu o xống v o ngoi, lc -ca cn sống ở với mnh đ may cho.
40. Phi-e-rơ biểu người ta ra ngoi hết, rồi qu gối m cầu nguyện; đoạn, xy lại với xc, m rằng: Hỡi Ta-bi-tha, hy chờ dậy! Người mở mắt, thấy Phi-e-rơ, bn ngồi dậy liền.
41. Phi-e-rơ đưa tay ra đỡ cho đứng dậy; đoạn gọi cc thnh đồ v đờn b ga đến, cho họ thấy người sống.
42. Việc đ đồn ra khắp thnh Giốp-b; nn c nhiều người tin theo Cha.
43. Cn Phi-e-rơ ở tại nh người thợ thuộc da, tn l Si-mn.

Cng Vụ 10    chọn đoạn khc

1. Trong thnh S-sa-r, c một người tn l Cọt-ny, lm đội trưởng của đội binh gọi l Y-ta-li.
2. Người vẫn l đạo đức, cng cả nh mnh đều knh sợ ức Cha Trời, người hay bố th cho dn, v cầu nguyện ức Cha Trời lun khng thi.
3. ương ban ngy, nhằm giờ thứ chn, người thấy r rng trong sự hiện thấy c một vị thin sứ của ức Cha Trời vo nh mnh v truyền rằng: Hỡi Cọt-ny!
4. i mắt người ng chăm thin sứ v run sợ lắm, thưa rằng: Lạy Cha, c việc chi? Thin sứ ni: Lời cầu nguyện cng sự bố th ngươi đ ln thấu ức Cha Trời, v Ngi đ ghi nhớ lấy.
5. Vậy, by giờ hy sai người đến thnh Giốp-b, mời Si-mn no đ, cũng gọi l Phi-e-rơ.
6. Người hiện trọ nơi Si-mn, l thợ thuộc da, nh ở gần biển.
7. Khi thin sứ, l đấng truyền cho người, đ trở lui, th Cọt-ny gọi hai người trong đm đầy tớ mnh v một tn lnh tin knh trong những lnh thuộc về mnh,
8. m thuật lại mọi điều cho họ nghe, rồi sai đến thnh Giốp-b.
9. Bữa sau, trong lc ba người ấy đương đi đường v đ đến gần thnh, vừa nhằm giờ thứ su Phi-e-rơ leo ln mi nh để cầu nguyện.
10. người đi v thm ăn; khi người ta đương dọn cho ăn, th người bị ngất tr đi.
11. Người thấy trời mở ra, v c vật chi giống như một bức khăn lớn nu bốn cho ln, ging xuống v sa đến đất:
12. thấy trong đ c những th bốn cẳng, đủ mọi loi, cn trng b trn đất, v chim trn trời.
13. Lại c tiếng phn cng người rằng: Hỡi Phi-e-rơ, hy dậy, lm thịt v ăn.
14. Song Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Cha, chẳng vậy; v ti chẳng ăn giống g dơ dy chẳng sạch bao giờ.
15. Tiếng đ lại phải cng người lần thứ hai rằng: Phm vật chi ức Cha Trời đ lm cho sạch, th chớ cầm bằng dơ dy.
16. Lời đ lặp lại ba lần; rồi vật ấy liền bị thu ln trn trời.
17. Phi-e-rơ đương nghi ngờ về nghĩa của sự hiện thấy mnh đ thấy, th cc người m Cọt-ny sai đi đ hỏi thăm được nh Si-mn, v tới đứng tận cửa.
18. Họ ku v hỏi đy c phải l nơi Si-mn tức Phi-e-rơ ở chăng.
19. Phi-e-rơ cn đương ngẫm nghĩ về sự hiện thấy đ, th ức Thnh Linh phn cng người rằng: Ka, c ba người đương tm ngươi.
20. Vậy, hy đứng dậy, xuống m đi với họ, chớ hồ nghi, v ta đ sai họ đ.
21. Phi-e-rơ bn xuống cng họ m ni rằng: Ta đy, l người cc ngươi đương tm; cc người đến đy c việc g?
22. Họ trả lời rằng: ội trưởng Cọt-ny l người cng bnh, knh sợ ức Cha Trời, cả dn Giu-đa đều lm chứng tốt về người, người đ đ bởi một thin sứ thnh m chịu mạng lịnh từ nơi cao rằng phải mời ng về nh v nghe lời ng.
23. Phi-e-rơ bn mời họ vo nh v cho trọ tại đ. Ngy mai, Phi-e-rơ chờ dậy đi với họ, c một vi người trong hng anh em từ Giốp-b cng đi với.
24. Bữa sau, đến thnh S-sa-r. Cọt-ny với b con v bạn thiết đương chờ đợi.
25. Phi-e-rơ vừa vo, th Cọt-ny ra rước, phục xuống dưới chơn người m lạy.
26. Nhưng Phi-e-rơ đỡ người dậy, ni rằng: Ngươi hy đứng dậy, chnh ta cũng chỉ l người m thi.
27. Phi-e-rơ đương ni chuyện với Cọt-ny, bước vo, thấy c nhiều người nhm lại.
28. Người ni cng chng rằng: người Giu-đa vốn khng được php giao thng với người ngoại quốc hay l tới nh họ; nhưng ức Cha Trời đ tỏ cho ta biết chẳng nn coi một người no l uế hay chẳng sạch.
29. Nn khi cc ngươi đ sai tm, th ta chẳng ngại g m đến đy. Vậy ta hỏi v việc chi m cc ngươi mời ta đến.
30. Cọt-ny trả lời rằng: bốn ngy nay, nhằm giờ thứ chn, ti đương nh cầu nguyện, thnh lnh c một người mặc o sng la, hiện ra trước mặt ti,
31. m phn rằng: Hỡi Cọt-ny, lời cầu nguyện ngươi đ được nhậm, ức Cha Trời đ ghi nhớ việc bố th của ngươi.
32. Vậy, ngươi hy sai đến thnh Giốp-b, mời Si-mn, l Phi-e-rơ đến đy: người đương tại nh Si-mn, thợ thuộc da, gần biển.
33. Tức th ti sai tm ng, m ng đến đy l rất phải. Vậy by giờ, thay thảy chng ti đang ở trước mặt ức Cha Trời, để nghe mọi điều Cha đ dặn ng ni cho chng ti.
34. Phi-e-rơ bn mở miệng ni rằng: Quả thật, ta biết ức Cha Trời chẳng vị nể ai,
35. nhưng trong cc dn, hễ ai knh sợ Ngi v lm sự cng bnh, th nấy được đẹp lng Cha.
36. Ấy l lời Ngi đ phn cng con ci Y-sơ-ra-n, khi rao giảng tin lnh về sự bnh an bởi ức Cha Jsus-Christ, tức l Cha của loi người.
37. Việc đ bắt đầu từ xứ Ga-li-l rồi trn ra trong cả xứ Giu-đ, kế sau Giăng đ giảng ra php bp-tem, th cc ngươi biết rồi;
38. thể no ức Cha Trời đ xức cho ức Cha Jsus ở Na-xa-rt bằng ức Thnh Linh v quyền php, rồi Ngi đi từ nơi nọ qua chỗ kia lm phước v chữa lnh hết thảy những người bị ma quỉ ức hiếp; v ức Cha Trời ở cng Ngi.
39. Chng ta từng chứng kiến về mọi điều Ngi đ lm trong xứ người Giu-đa v tại thnh Gi-ru-sa-lem. Chng đ treo Ngi trn cy gỗ m giết đi.
40. Nhưng ngy thứ ba, ức Cha Trời đ khiến Ngi sống lại, lại cho Ngi được tỏ ra,
41. chẳng hiện ra với cả dn chng, nhưng với những kẻ lm chứng m ức Cha Trời đ chọn trước, tức l với chng ta, l kẻ đ ăn uống cng Ngi, sau khi Ngi từ trong kẻ chết sống lại.
42. Lại Ngi đ biểu chng ta kh giảng dạy cho dn chng, v chứng quyết chnh Ngi l ấng ức Cha Trời đ lập ln để đon xt kẻ sống v kẻ chết.
43. hết thảy cc đấng tin tri đều lm chứng nầy về Ngi rằng hễ ai tin Ngi th được sự tha tội v danh Ngi.
44. Khi Phi-e-rơ đương ni, th ức Thnh Linh ging trn mọi người nghe đạo.
45. Cc tn đồ đ chịu php cắt b, l người kẻ đồng đến với Phi-e-rơ, đều lấy lm lạ, v thấy sự ban cho ức Thnh Linh cũng đổ ra trn người ngoại nữa.
46. V cc tn đồ nghe họ ni tiếng ngoại quốc v khen ngợi ức Cha Trời.
47. Bấy giờ Phi-e-rơ lại cất tiếng ni rằng: Người ta c thể từ chối nước về php bp-tem cho những kẻ đ nhận lấy ức Thnh Linh cũng như chng ta chăng?
48. Người lại truyền lm php bp-tem cho họ nhơn danh ức Cha Jsus Christ. Họ bn ni người ở lại với mnh một vi ngy.

Cng Vụ 11    chọn đoạn khc

1. Cc sứ đồ v anh em ở xứ Giu-đ nghe tin người ngoại cũng đ nhận lấy đạo ức Cha Trời.
2. Khi Phi-e-rơ đ trở ln thnh Gi-ru-sa-lem, c người tn đồ vốn chịu php cắt b trch mc người,
3. rằng: Ngươi đ vo nh kẻ chưa chịu php cắt-b, v ăn chung với họ!
4. Nhưng Phi-e-rơ đem mọi sự đ qua thuật cho họ theo thứ tự v từng điều,
5. rằng: Ta đương cầu nguyện trong thnh Giốp-b, lc đ ta bị ngất tr đi, thấy sự hiện thấy: c vật g giống như ci khăn lớn, nu bốn cho ln, từ trn trời sa xuống đến tận ta.
6. Ta xem xt kỹ cng, thấy trong đ c cc loi th bốn cẳng trn đất, cc th rừng, cc cn trng v cc loi chim trn trời.
7. Ta lại nghe c tiếng phn rằng: Hỡi Phi-e-rơ, hy chờ dậy, giết thịt v ăn.
8. Ta thưa rằng: Lạy Cha, chẳng vậy; v khng bao giờ c vật chi dơ dy hay chẳng sạch vo miệng ti đu.
9. Tiếng từ trời phn cng ta lần thứ hai m rằng: Chớ coi điều Cha đ lm cho tinh sạch như l dơ dy.
10. Lời đ lặp lại ba lần, đoạn, thay thảy đều thu lại ln trời.
11. Ka, cũng một lc đ, ba người ở thnh S-sa-r chịu sai đến cng ta, đ tới tận cửa nh ta ở.
12. ức Thnh Linh truyền cho ta phải đi với ba người ấy, đừng nghi ngại g. Nầy, su người anh em đy đồng đi với ta, v chng ta đều vo trong nh Cọt-ny.
13. Người nầy thuật lại cho ta thể no tại nh mnh đ thấy một thin sứ hiện đến v phn rằng: Hy sai tới thnh Giốp-b, mời Si-mn cũng gọi l Phi-e-rơ đến đy.
14. Người ấy sẽ ni cho ngươi những lời, m nhờ đ ngươi v cả nh mnh sẽ được cứu rỗi.
15. Ta mới khởi sự ni, th c ức Thnh Linh ging trn họ, cũng như ban đầu Ngi đ ging trn chng ta.
16. Ta bn nhớ lại lời Cha đ truyền rằng: Giăng đ lm php bp-tem bằng nước; nhưng cc ngươi sẽ chịu php bp-tem bằng ức Thnh Linh.
17. Vậy, nếu ức Cha Trời đ ban cho họ cũng một ơn như cho chng ta, l kẻ đ tin đến ức Cha Jsus Christ, th ta l ai, m ngăn trở ức Cha Trời được?
18. Tn đồ nghe bấy nhiu lời xong, đều thỏa thuận v ngợi khen ức Cha Trời, rằng: Vậy ức Cha Trời cũng đ ban sự ăn năn cho người ngoại để họ được sự sống!
19. Những kẻ bị tan lạc bởi sự bắt bớ xảy đến về dịp -tin, bn đi đến xứ Ph-ni-xi, đảo Chp-rơ v thnh An-ti-ốt, chỉ giảng đạo cho người Giu-đa thi.
20. Nhưng trong đm những người ấy c một vi người qu ở Chp-rơ v Sy-ren đến thnh An-ti-ốt, cũng giảng dạy cho người Gờ-rc nữa, truyền Tin Lnh của ức Cha Jsus cho họ.
21. Tay Cha ở cng mấy người đ, nn số người tin v trở lại cng Cha rất nhiều.
22. Tiếng đồn thấu tai Hội thnh Gi-ru-sa-lem, hội bn sai Ba-na-ba sang đến thnh An-ti-ốt.
23. Khi người đến nơi v thấy ơn ức Cha Trời, bn vui mừng v khuyn mọi người phải cứ vững lng theo Cha;
24. v Ba-na-ba thật l người lnh, đầy dẫy Thnh Linh v đức tin. Bấy giờ rất đng người tin theo Cha.
25. Kế đ, Ba-na-ba đi đến thnh Tạt-sơ, để tm Sau-lơ,
26. tm gặp rồi, bn đưa đến thnh An-ti-ốt. Trọn một năm, hai người cng nhm với Hội-thnh v dạy dỗ nhiều người. Ấy l ở thnh An-ti-ốt, người ta bắt đầu xưng mn đồ l Cơ-r-tin.
27. Trong những ngy đ, c mấy người tin tri từ thnh Gi-ru-sa-lem xuống thnh An-ti-ốt.
28. Trong bọn c một người tn l A-ga-bt đứng dậy, bởi ức Thnh Linh ni tin tri rằng sẽ c sự đi km trn khắp đất; thật vậy, sự đi km nầy xảy đến trong đời Cơ-lốt trị v.
29. Cc mn đồ bn định, mỗi người ty sức ring mnh, gởi một mn tiền bố th cho anh em ở trong xứ Giu-đ;
30. mn đồ cũng lm thnh việc đ, nhờ tay Ba-na-ba v Sau-lơ, gởi tiền ấy cho cc trưởng lo.

Cng Vụ 12    chọn đoạn khc

1. ương thuở đ, vua H-rốt h hiếp một vi người trong Hội thnh.
2. Vua dng gươm giết Gia-cơ l anh của Giăng;
3. thấy điều đ vừa người Giu-đa, nn cũng sai bắt Phi-e-rơ nữa.
4. Bấy giờ nhằm ngy ăn bnh khng men. Vậy, vua bắt người v hạ ngục, ph cho bốn ngũ binh canh giữ, mỗi ngũ c bốn tn lnh. Vua toan đợi lc xong lễ Vượt Qua, th bắt người ra hầu trước mặt dn chng.
5. Vậy, Phi-e-rơ bị cầm trong khm, cn Hội thnh cứ cầu nguyện ức Cha Trời cho người lun.
6. Vả, đm rạng ngy m H-rốt định bắt Phi-e-rơ ra hầu, người đanh mang hai xiềng, ngủ giữa hai tn lnh, v trước cửa c qun canh giữ ngục.
7. Thnh lnh, một thin sứ của Cha đến, v c nh sng soi trong ngục tối. Thin sứ đập vo sường Phi-e-rơ, đnh thức người, m rằng: Hy mau chờ dậy. Xiềng bn rớt ra khỏi tay người.
8. Kế đ, thin sứ ni rằng: Hy nịt lưng v mang dp vo đi. Phi-e-rơ lm theo. Thin sứ lại tiếp: Hy mặc o ngoi v theo ta.
9. Phi-e-rơ ra theo; chẳng biết điều thin sứ lm đ l thật, song tưởng mnh thấy sự hiện thấy.
10. Khi qua khỏi vọng canh thứ nhứt, rồi vọng thứ nh, th đến nơi cửa sắt, l cửa thng vo thnh; cửa đ tự mở ra trước mặt hai người, rồi hai người vượt ra khỏi, đi ln đng ci, tức th thin sứ la Phi-e-rơ.
11. Phi-e-rơ bn tỉnh lại v ni rằng: By giờ ta nhận biết thật ức Cha Trời đ sai thin sứ Ngi giải cứu ta ra khỏi tay H-rốt cng khỏi điều dn Giu-đa đang mong đợi.
12. Người suy nghĩ lại điều đ, rồi đến nh Ma-ri, mẹ của Giăng, cũng gọi l Mc, l nơi c nhiều người đang nhm lại cầu nguyện.
13. Người g cửa nh ngoi, một con đi tn l R-đơ đến nghe,
14. nhận biết tiếng Phi-e-rơ nn mừng rỡ lắm, đến nỗi chẳng mở cửa, nhưng trở chạy vo bo tin rằng Phi-e-rơ đương đứng trước cửa.
15. Người ta ni rằng: Mầy sảng. Song nng quyết l quả thật. Họ bn ni: Ấy l thin sứ của người.
16. Nhưng Phi-e-rơ cứ g cửa hoi. Khi mở cửa, thấy Phi-e-rơ, hết thảy đều kinh hi.
17. Nhưng người lấy tay ra dấu biểu chng lm thinh, rồi thuật lại cho biết Cha đ dng cch no cứu mnh khỏi ngục; đoạn, người lại dặn rằng: Hy cho Gia-cơ v anh em biết điều nầy. Rồi đ, người bước ra sang nơi khc.
18. ến sng, trong bọn lnh c sự xn xao rất lớn: v chng n chẳng hay Phi-e-rơ đi đu.
19. Vua H-rốt sai tm người, nhưng tm chẳng được, bn tra hỏi bọn lnh, rồi truyền lịnh dẫn chng n đi giết. oạn, người từ xứ Giu-đ xuống thnh S-sa-r, ở lại tại đ.
20. Vả, vua H-rốt căm giận dn thnh Ty-rơ v dn thnh Si-đn. Chng đ được lng quan hầu của vua l Ba-la-tt rồi, bn đồng lng đến cng vua m xin ha, v xứ họ ăn nhờ lương thực trong xứ vua.
21. ến kỳ, vua H-rốt mặc o chầu, ngồi trn ngai, truyền phn giữa cng chng.
22. Dn chng ku ln rằng: Ấy l tiếng của một thần, chẳng phải tiếng người ta đu!
23. Liền lc đ, c thin sứ của Cha đnh vua H-rốt, bởi cớ chẳng nhường sự vinh hiển cho ức Cha Trời; v vua bị trng đục m chết.
24. Bấy giờ, đạo ức Cha Trời tấn tới rất nhiều, cng ngy cng trn thm ra.
25. Ba-na-ba v Sau-lơ lm chức vụ mnh xong rồi, bn từ thnh Gi-ru-sa-lem trở về thnh An-ti-ốt, dẫn theo Giăng, cũng gọi l Mc.

Cng Vụ 13    chọn đoạn khc

1. Trong Hội thnh tại thnh An-ti-ốt c mấy người tin tri v mấy thầy gio sư, tức l: Ba-na-ba, Si-m-n gọi l Ni-gi, Lu-si-t người Sy-ren, Ma-na-hem l người đồng dưỡng với vua chư hầu H-rốt, cng Sau-lơ.
2. ương khi mn đồ thờ phượng Cha v king ăn, th ức Thnh Linh phn rằng: hy để ring Ba-na-ba v Sau-lơ đặng lm cng việc ta đ gọi lm.
3. king ăn v cầu nguyện xong, mn đồ bn đặt tay trn hai người, rồi để cho đi.
4. Vậy, Sau-lơ v Ba-na-ba đ chịu ức Thnh Linh sai đi, bn xuống thnh S-lơ-xi, rồi từ đ đi thuyền đến đảo Chp-rơ.
5. ến thnh Sa-la-min, hai người giảng đạo ức Cha Trời trong cc nh hội của người Giu-đa; cũng c Giăng cng đi để gip cho.
6. Trải qua cả đảo cho đến thnh Ba-ph rồi, gặp một người Giu-đa kia, l tay thuật sĩ v tin tri giả, tn l Ba-Gi-su,
7. vốn ở với quan trấn thủ tn l S-gip Phau-lt l người khn ngoan. Người nầy đ sai mời Ba-na-ba v Sau-lơ đến, v xin nghe đạo ức Cha Trời.
8. Nhưng -ly-ma, tức l thuật sĩ (ấy l -nghĩa tn người), ngăn hai người đ, rng sức tm phương lm cho quan trấn thủ khng tin.
9. Bấy giờ, Sau-lơ cũng gọi l Phao-l, đầy dẫy ức Thnh Linh, đối mặt nhn người ni rằng:
10. Hỡi người đầy mọi thứ gian tr v hung c, con của ma quỉ, th nghịch cng cả sự cng bnh, người cứ lm hư đường thẳng của Cha khng thi sao?
11. Nầy, by giờ tay Cha gi trn ngươi; ngươi sẽ bị m, khng thấy mặt trời trong t lu. Chnh lc đ, c sự m mịt tối tăm phủ trn người, người xy quanh bốn pha, tm kẻ để dắt mnh.
12. Quan trấn thủ thấy sự đ xảy đến, bn tin, lấy lm lạ về đạo Cha.
13. Phao-l với đồng bạn mnh xuống thuyền tại Ba-ph, sang thnh Bẹt-gi trong xứ Bam-phi-ly. Nhưng Giăng la hai người, trở về thnh Gi-ru-sa-lem.
14. Về phần hai người, th la thnh Bẹt-gi, cứ đi đường đến thnh An-ti-ốt xứ Bi-si-đi; rồi nhằm ngy Sa-bt, vo trong nh hội m ngồi.
15. Vừa đọc snh luật v sch cc tin tri xong, cc chủ nh hội sai sứ ni cng hai người rằng: Hỡi anh em, nếu c mấy lời khuyn bảo dn chng, hy giảng đi.
16. Phao-l bn đứng dậy, lấy tay lm hiệu, rồi ni rằng: Hỡi người Y-sơ-ra-n v cc người knh sợ ức Cha Trời, hy nghe:
17. ức Cha Trời của dn Y-sơ-ra-n nầy đ chọn tổ phụ chng ta; lm cho dn ấy thạnh vượng lc ở ngụ nơi ngoại quốc, tức l trong xứ -dp-t, v Ngi dng cnh tay cao dẫn họ ra khỏi xứ đ.
18. Ước chừng bốn mươi năm, Ngi chịu tnh nết họ trong nơi đồng vắng.
19. Lại khi đ ph bảy dn trong xứ Ca-na-an, Ngi khiến họ nhận lấy đất của cc dn đ,
20. độ trong bốn trăm năm mươi năm; kế đ Ngi lập cho họ cc quan đon xt cho đến đời tin tri Sa-mu-n.
21. Bấy giờ, dn đ xin một v vua, nn ức Cha Trời ban Sau-lơ, con của Ki-lơ, về chi phi Bn-gia-min, trị họ trong bốn mươi năm;
22. đoạn, Ngi bỏ vua đ, lại lập a-vt lm vua, m lm chứng về người rằng: Ta đ tim thấy a-vt con của Gie-s, l người vừa lng ta, người sẽ tun theo mọi chỉ ta.
23. Theo lời hứa, ức Cha Trời bn bởi dng di người m dấy ln cho dn Y-sơ-ra-n một Cứu Cha, tức l ức Cha Jsus.
24. Trước khi ức Cha Jsus chưa đến, Giăng đ giảng dạy php bp-tem về sự ăn năn cho cả dn Y-sơ-ra-n.
25. Giăng đang lo lm trọn cng việc mnh, th ni rằng: Ta chẳng phải l ấng m cc ngươi tưởng; nhưng c ấng đến sau ta, ta chẳng xứng đng mở dy giy Ngi.
26. Hỡi anh em, l con chu dng p-ra-ham, v kẻ knh sợ ức Cha Trời, lời rao truyền sự cứu chuộc nầy đ phn cho chng ta vậy.
27. V dn v cc quan ở thnh Gi-ru-sa-lem chẳng nhn biết ức Cha Jsus nầy, nn lc xử tội Ngi, chng đ ứng nghiệm lời của cc đấng tin tri m người ta thường đọc trong mỗi ngy Sa-bt.
28. Dầu trong Ngi chẳng tm thấy cớ g đng chết, họ cứ xin Phi-lt giết Ngi đi.
29. Họ đ lm cho ứng nghiệm mọi điều chp về Ngi rồi, th hạ Ngi xuống khỏi thập tự gi m chn trong mả.
30. Song ức Cha Trời đ lm cho Ngi từ kẻ chết sống lại.
31. Những kẻ theo Ngi từ xứ Ga-li-l ln thnh Gi-ru-sa-lem đ được thấy Ngi lu ngy, v hiện nay đều lm chứng về Ngi giữa dn chng.
32. Cn chng ti, th rao truyền cho cc anh em tin lnh nầy v lời hứa ban cho tổ phụ chng ta,
33. rằng ức Cha Trời bởi khiến ức Cha Jsus sống lại th đ lm ứng nghiệm lời hứa đ cho chng ta l con chu của tổ phụ, y như đ chp trong sch Thi Thin đoạn thứ hai rằng: Con l Con trai ta, ngy nay ta đ sanh Con.
34. Ngi đ lm cho ức Cha Jsus sống lại, đặng nay khỏi trở về sự hư nt nữa, ấy về điều đ m Ngi đ phn rằng: Ta sẽ thnh tn giữ cng cc ngươi lời hứa thnh đ phn với a-vt.
35. Lại trong cu khc, cũng c phn rằng: Cha chẳng cho ấng Thnh Ngi thấy sự hư nt đu.
36. Vả, vua a-vt lc cn sống, lm theo chỉ ức Cha Trời, đoạn qua đời; người đ được trở về cng cc tổ phụ mnh, v đ thấy sự hư nt;
37. nhưng ấng m ức Cha Trời đ khiến sống lại, chẳng c thấy sự hư nt đu.
38. Vậy, hỡi anh em, kh biết rằng nhờ ấng đ m sự tha tội được rao truyền cho anh em;
39. lại nhờ Ngi m hễ ai tin th được xưng cng bnh về mọi điều theo luật php Mi-se chẳng c thể được xưng cng bnh.
40. Nn, hy giữ lấy cho khỏi mắc đều đ chp trong sch tin tri rằng:
41. Hỡi kẻ hay khinh dể kia, kh xem xt, sợ hi v biến mất đi; V trong đời cc ngươi, ta sẽ lm một việc, Nếu c ai thật lại cho, cc ngươi cũng chẳng tin.
42. Khi hai người bước ra, chng xin đến ngy Sa-bt sau cũng giảng luận cc lời đ.
43. Lc hội đ tan, c nhiều người Giu-đa v người mới theo đạo Giu-đa, đi theo Phao-l v Ba-na-ba, hai người ni chuyện với họ v khuyn cứ vững lng theo ơn ức Cha Trời.
44. Ngy Sa-bt sau, gần hết cả thnh đều nhm lại để nghe đạo Cha.
45. Song những người Giu-đa thấy đon dn đ th đầy lng ghen ght, nghịch cng lời Phao-l ni v mắng nhiếc người.
46. Phao-l v Ba-na-ba bn ni cng họ cch dạn dĩ rằng: Ấy cần phải truyền đạo ức Cha Trời trước nhứt cho cc ngươi; nhưng v cc ngươi đ từ chối, v tự xt mnh khng xứng đng nhận sự sống đời đời, nn đy nầy, chng ta mới xy qua người ngoại.
47. V Cha c phn dặn chng ta như vầy: Ta lập ngươi ln đặng lm sự sng cho cc dn, Hầu cho ngươi đem sự cứu-rỗi cho đến cng ci đất.
48. Những người ngoại nghe lời đ th vui mừng, ngợi khen đạo Cha, v phm những kẻ đ được định sẵn cho sự sống đời đời, đều tin theo.
49. ạo Cha trn ra khắp trong xứ đ.
50. Nhưng cc người Giu-đa xui giục những đờn b sang trọng sốt sắng v dn đn anh trong thnh; gy sự bắt bớ Phao-l v Ba-na-ba, m đuổi ra khỏi phần đất mnh.
51. Hai người đối cng họ phủi bụi nơi chơn mnh, rồi đi đến thnh Y-c-ni.
52. Cn cc mn đồ th được đầy dẫy sự vui vẻ v ức Thnh Linh vậy.

Cng Vụ 14    chọn đoạn khc

1. Tại thnh Y-c-ni, Phao-l v Ba-na-ba cng vo nh hội của người Giu-đa, v giảng một cch đến nỗi c rất nhiều người Giu-đa v người Gờ-rc tin theo.
2. Song những người Giu-đa chưa chịu tin th xui giục v khu chọc lng người ngoại nghịch cng anh em.
3. Dầu vậy, Phao-l v Ba-na-ba ở lại đ cũng kh lu, đầy dẫy sự bạo dạn v đức tin trong Cha, v Cha dng tay của hai sứ đồ lm những php lạ dấu kỳ, m chứng về đạo n điển của Ngi.
4. Nhưng dn chng trong thnh chia phe ra: kẻ th theo bn Giu-đa, người th theo bn hai sứ đồ.
5. Lại khi những người ngoại v người Giu-đa cng cc quan mnh nổi ln đặng h hiếp v nm đ hai sứ đồ,
6. th hai sứ đồ đ biết trước, bn trốn trnh trong cc thnh xứ Ly-cao-ni, l thnh Lt-trơ, thnh ẹt-bơ, v miền chung quanh đ,
7. m giảng Tin Lnh.
8. Nơi thnh Lt-trơ c một người liệt chơn, qu từ lc mời sanh ra, chẳng hề đi được.
9. Người ngồi v nghe Phao-l giảng. Phao-l chăm mắt trn người, thấy c đức tin để chữa lnh được,
10. bn ni lớn tiếng rằng: Ngươi hy chờ dậy, đứng thẳng chơn ln. Người nhảy một ci, rồi đi.
11. Dn chng thấy sự Phao-l đ lm, th ku ln bằng tiếng Li-cao-ni rằng: Cc thần đ lấy hnh loi người m xuống cng chng ta.
12. Chng bn xưng Ba-na-ba l thần Giu-bi-t, cn Phao-l l thần Mẹt-cu-rơ, v l người đứng đầu giảng đạo.
13. Thầy cả của thần Giu-bi-t c miếu nơi cửa thnh, đem b đực v trng hoa đến trước cửa, muốn đồng lng với đon dn dng một tế lễ.
14. Nhưng hai sứ đồ l Ba-na-ba v Phao-l hay điều đ, bn x o mnh, sấn vo giữa đm đng, m ku ln rằng:
15. Hỡi cc bạn, sao lm điều đ? Chng ta chỉ l loi người giống như cc ngươi; chng ta giảng Tin Lnh cho cc ngươi, hầu cho xy bỏ cc thần hư khng kia, m trở về cng ức Cha Trời hằng sống, l ấng đ dựng nn trời, đất, biển, v mun vật trong đ.
16. Trong cc đời trước đy, Ngi để cho mọi dn theo đường ring mnh,
17. dầu vậy, Ngi cứ lm chứng lun về mnh, tức l ging phước cho, lm mưa từ trời xuống, ban cho cc ngươi ma mng nhiều hoa quả, đồ ăn dư dật, v lng đầy vui mừng.
18. Tuy sứ đồ ni như vậy, chỉ vừa đủ ngăn trở dn chng dng cho mnh một tế lễ.
19. Bấy giờ c mấy người Giu-đa từ thnh An-ti-ốt v thnh Y-c-ni đến dỗ dnh dn chng; chng nm đ Phao-l, tưởng người đ chết, nn ko ra ngoi thnh.
20. Nhưng cc mn đồ đương nhm chung quanh người, th người vng đứng dậy v vo trong thnh. Bữa sau, người đi với Ba-na-ba đến thnh ẹt-bơ.
21. Khi hai sứ đồ đ rao truyền Tin Lnh trong thnh đ, v lm cho kh nhiều người trở nn mn đồ, th trở về thnh Lt-trơ, thnh Y-c-ni v thnh An-ti-ốt,
22. giục cc mn đồ, vững lng, khuyn phải bền đổ trong đức tin, v bảo trước rằng phải trải qua nhiều nỗi kh khăn mới vo được nước ức Cha Trời.
23. Khi hai sứ đồ khiến lựa chọn những trưởng lo trong mỗi Hội thnh, cầu nguyện v king ăn xong, th dng cc người đ cho Cha l ấng mnh đ tin đến.
24. Kế đ, hai sứ đồ vượt qua đất Bi-si-đi, đến trong xứ Bam-phi-ly.
25. Sau khi đ truyền đạo tại thnh Bẹt-gi rồi, th xuống thnh t-ta-li.
26. Từ nơi đ, hai người chạy buồm về thnh An-ti-ốt, l chỗ mnh đ ra đi, được giao ph cho n điển ức Cha Trời, để lm cng việc mnh vừa mới lm xong.
27. Hai người đến nơi, nhm họp Hội thnh rồi, bn thật lại mọi việc ức Cha Trời đ cậy mnh lm, v Ngi mở cửa đức tin cho người ngoại l thể no.
28. Hai người ở tại đ lu ngy với cc mn đồ.

Cng Vụ 15    chọn đoạn khc

1. Vả, c mấy người từ xứ Giu-đ đến, dạy cc anh em rằng: Nếu cc ngươi chẳng chịu php cắt b theo lễ Mi-se, th khng thể được cứu rỗi.
2. Nhơn đ, c sự khc v cuộc ci lẽ dữ dội giữa Phao-l v Ba-na-ba với mấy người đ, người ta nhứt định Phao-l v Ba-na-ba với mấy người trong bọn kia đi ln thnh Gi-ru-sa-lem, đến cng cc sứ đồ v trưởng lo đặng hỏi về việc nầy.
3. Vậy, sau khi cc người ấy được Hội thnh đưa đường rồi, th trải qua xứ Ph-ni-xi v xứ Sa-ma-ri, thuật lại sự người ngoại trở về đạo, v như vậy lm cho anh em thay thảy được vui mừng lắm.
4. Vừa tới thnh Gi-ru-sa-lem, được Hội thnh, cc sứ đồ v trưởng lo tiếp rước, rồi thuật lại mọi điều ức Cha Trời đ cậy mnh lm.
5. Nhưng c mấy kẻ về đảng Pha-ra-si đ tin đạo, đứng dậy ni rằng phải lm php cắt b cho những người ngoại, v truyền họ phải tun theo luật php Mi-se.
6. Cc sứ đồ v cc trưởng lo bn họp lại để xem xt về việc đ.
7. Sau một cuộc bn luận di rồi, Phi-e-rơ đứng dậy ni cng chng rằng: Hỡi anh em, hy biết rằng từ lc ban đầu, ức Cha Trời đ chọn ti trong cc anh em, để cho người ngoại được nghe Tin Lnh bởi miệng ti v tin theo.
8. ức Cha Trời l ấng biết lng người, đ lm chứng cho người ngoại, m ban ức Thnh Linh cho họ cũng như cho chng ta;
9. Ngi chẳng phn biệt chng ta với người ngoại đu, v đ lấy đức tin khiến cho lng họ tinh sạch.
10. Vậy by giờ, cớ sao anh em thử ức Cha Trời, gn cho mn đồ một ci ch m tổ phụ chng ta hoặc chnh chng ta cũng chưa từng mang nổi?
11. Tri lại, chng ta tin rằng nhờ ơn ức Cha Jsus, chng ta được cứu cũng như người ngoại vậy.
12. Cả hội đồng đều lẳng lặng, nghe Ba-na-ba v Phao-l thuật lại những php lạ dấu kỳ m ức Cha Trời đ cậy mnh lm ra giữa người ngoại.
13. Ni xong, Gia-cơ cất tiếng ln rằng: Hỡi anh em, hy nghe ti!
14. Si-mn c thuật thế no lần thứ nhứt, ức Cha Trời đ đoi thương người ngoại, đặng từ đ lấy ra một dn để dng cho danh Ngi.
15. iều đ ph hiệp với lời cc đấng tin tri, v c chp rằng:
16. Rồi đ, ta sẽ trở lại, Dựng lại đền tạm của vua a-vt bị đổ nt; Ta sẽ sửa sự hư nt đền đ lại M gy dựng ln;
17. Hầu cho những người st lại V mọi dn cầu khẩn danh ta đều tm Cha. Cha l ấng lm nn những việc nầy c phn như vậy;
18. từ trước v cng Ngi đ thng biết những việc đ.
19. Vậy, theo ti, thật chẳng nn khuấy rối những người ngoại trở về cng ức Cha Trời;
20. song kh viết thơ dặn họ king giữ cho khỏi sự uế của thần tượng, sự t dm, sự ăn thịt th vật chết ngột v huyết.
21. V trải bao nhiu đời nay, trong mỗi thnh vẫn c người giảng luật php Mi-se, bởi mọi ngy Sa-bt, trong cc nh hội người ta c đọc luật ấy.
22. Kế đ, cc sứ đồ v trưởng lo cng cả Hội thnh bn quyết định sai những người được chọn ở nơi mnh đi với Phao-l v Ba-na-ba đến thnh An-ti-ốt. Ấy l Giu-đe, cũng gọi l Ba-sa-ba, v Si-la, l hai người đứng đầu trong hng anh em;
23. rồi giao cho hai người bức thơ như sau nầy: Cc sứ đồ, trưởng lo v anh em gởi lời cho thăm anh em trong những người ngoại tại thnh An-ti-ốt, trong xứ Sy-ri v xứ Si-li-si!
24. Bởi từng nghe c một vi người trong vng chng ta, chẳng lnh mạng lịnh no nơi chng ta, tự lấy lời mnh khuấy rối, v biến loạn lng cc ngươi nữa,
25. nn chng ta đồng lng quyết chọn những người thay mặt sai đi cũng kẻ rất yu dấu của chng ta l Ba-na-ba v Phao-l, m đến nơi cc ngươi;
26. hai người nầy vốn đ liều thn v danh ức Cha Jsus Christ l Cha chng ta.
27. Vậy chng ta đ sai Giu-đe v Si-la đến, để ni miệng với anh em về việc đ:
28. ấy l ức Thnh Linh v chng ta đ ưng rằng chẳng gn gnh nặng no khc cho anh em ngoi những điều cần dng,
29. tức l anh em phải king ăn của cng thần tượng, huyết, th vật chết ngột, v chớ t dm; ấy l mọi điều m anh em kh king giữ lấy vậy. Knh chc bnh an.
30. Vậy, khi cc người đ đ từ gi Hội thnh, xuống thnh An-ti-ốt, nhm hết thảy anh em lại v trao thơ cho.
31. Người ta đọc thơ, thảy đều mừng rỡ v được lời yn ủi.
32. Giu-đe v Si-la chnh l kẻ tin tri, cũng lấy nhiều lời giảng m khuyn bảo, v giục lng anh em mạnh mẽ.
33. Khỏi t lu, anh em chc cc người đ bnh an m cho về cng những người đ sai đến.
34. Nhưng m Si-la th quyết ở lại thnh An-ti-ốt.
35. Nhưng Phao-l v Ba-na-ba ở lại tại thnh An-ti-ốt, giảng Tin Lnh v dạy đạo Cha với nhiều người khc.
36. Sau t lu, Phao-l ni với Ba-na-ba rằng: Chng ta hy trở lại thăm hết thảy anh em trong cc thnh m chng ta trước đ giảng đạo Cha, xem thử ra thể no.
37. Ba-na-ba muốn đem theo Giăng cũng gọi l Mc.
38. Nhưng Phao-l khng c đem Mc đi với, v người đ la hai người trong xứ Bam-phi-ly, chẳng cng đi lm việc với.
39. Nhơn đ c sự ci lẫy nhau dữ dội, đến nỗi hai người phn rẽ nhau, v Ba-na-ba đem Mc cng xuống thuyền vượt qua đảo Chp-rơ.
40. Cn Phao-l sau khi đ chọn Si-la, v nhờ anh em giao ph mnh cho n điển Cha, th khởi đi.
41. Người trải qua xứ Sy-ri v xứ Si-li-si, lm cho cc Hội thnh được vững bền.

Cng Vụ 16    chọn đoạn khc

1. Phao-l tới thnh ẹt-bơ v thnh Lt-trơ. Nơi đ, c một mn đồ tn l Ti-m-th, con của một người đờn b Giu-đa đ tin, cn cha th người Gờ-rc.
2. Anh em ở thnh Lt-trơ v thnh Y-c-ni đều lm chứng tốt về người.
3. Phao-l muốn đem người theo; bởi cớ những người Giu-đa ở trong cc nơi đ, nn Phao-l lấy người v lm php cắt b cho, v hết thảy đều biết cha Ti-m-th l người Gờ-rc.
4. Hễ gh qua thnh no, hai người cũng dặn biểu phải giữ mấy lề luật m sứ đồ v trưởng lo tại thnh Gi-ru-sa-lem lập ra.
5. Ấy vậy, cc Hội thnh được vững vng trong đức tin, v số người cng ngy cng thm ln.
6. oạn, trải qua xứ Phi-ri-gi v đất Ga-la-ti, v ức Thnh Linh đ cấm truyền đạo trong ci A-si.
7. Tới gần xứ My-ri rồi, hai người sắm sửa vo xứ Bi-thi-ni; nhưng Thnh Linh của ức Cha Jsus khng cho php,
8. bn kp qua khỏi xứ My-si, v xuống thnh Tr-ch.
9. ương ban đm, Phao-l thấy sự hiện thấy; c một người Ma-x-đoan đứng trước mặt mnh, ni xin rằng: Hy qua xứ Ma-x-đoan m cứu gip chng ti.
10. Phao-l vừa thấy sự hiện thấy đ rồi, chng ta liền tm cch qua xứ Ma-x-đoan, v đ định rằng ức Cha Trời gọi chng ta rao truyền Tin Lnh ở đ.
11. Vậy, chng ta từ thnh Tr-ch đi thuyền thẳng đến đảo Sa-m-tra-xơ; bữa sau, đến thnh N-a-b-li;
12. từ nơi đ, chng ta tới thnh Phi-lp, l thnh thứ nhứt của tỉnh Ma-x-đoan, v l thuộc địa nước R-ma. Chng ta ở tạm đ vi ngy.
13. ến ngy Sa-bt, chng ta ra ngoi cửa thnh, đến gần bn sng, l nơi chng ta tưởng rằng người ta nhm lại đặng cầu nguyện; chng ta ngồi xong, giảng cho những đờn b đ nhm lại.
14. C một người trong bọn đ nghe chng ta, tn l Ly-đi, qu ở thnh Thi-a-ti-rơ, lm nghề bun hng sắc ta, vẫn knh sợ ức Cha Trời. Cha mở lng cho người, đặng chăm chỉ nghe lời Phao-l ni.
15. Khi người đ chịu php bp-tem với người nh mnh rồi, th xin chng ta rằng: Nếu cc ng đ đon ti l trung thnh với Cha, th hy vo nh ti, m ở lại đ; rồi người p mời vo.
16. Một ngy kia, chng ta đi cầu nguyện, gặp một đứa đầy tớ gi bị quỉ Phi-tn m vo, hay bi khoa, lm lợi lớn cho chủ n.
17. N theo Phao-l v chng ta, m ku la rằng: Những người đ l đầy tớ của ức Cha Trời Rất Cao, rao truyền cho cc ngươi đạo cứu rỗi.
18. Trong nhiều ngy n cứ lm vậy, nhưng Phao-l lấy lm cực lng, xy lại ni cng quỉ rằng: Ta nhơn danh ức Cha Jsus Christ m truyền mầy ra khỏi người đờn b nầy. Chnh giờ đ, quỉ liền ra khỏi.
19. Song le cc chủ nng thấy mnh chẳng cn trng được lợi lộc nữa, bn bắt Phao-l v Si-la, ko đến nơi cng sở, trước mặt cc quan,
20. rồi điệu đến cc thượng quan, m thưa rằng: Những người nầy lm rối loạn thnh ta; ấy l người Giu-đa,
21. dạy dỗ cc thi tục m chng ta chẳng nn nhận lấy, hoặc vng theo, v chng ta l người R-ma.
22. on dn cũng nổi ln nghịch cng hai người, v khi cc thượng quan khiến x o hai người ra rồi, bn truyền đnh đn.
23. Sau khi người ta đnh nhiều đn rồi, th bỏ vo ngục, dặn người đề lao phải canh giờ cho nghim nhặt.
24. ược lịnh đ, đề lao bỏ hai người vo ngục tối v tra chơn vo cm.
25. Lối nữa đm, Phao-l v Si-la đương cầu nguyện, ht ngợi khen ức Cha Trời; v những t phạm đều nghe.
26. Thnh lnh, c cơn động đất rất lớn, đến nỗi nền ngục rng động; cng một lc, cc cửa mở ra, xiềng t phạm thảy đều tho cả.
27. Người đề lao giựt mnh thức dậy, thấy cc cửa ngục đều mở, tưởng t đ trốn hết, bn rt gươm, toan giết mnh.
28. Nhưng Phao-l ku người lớn tiếng rằng: Chớ lm hại mnh; chng ta đều cn cả đy.
29. Người đề lao bn ku lấy đn, chạy lại, run sợ lắm, gieo mnh nơi chơn Phao-l v Si-la.
30. oạn, đưa hai người ra ngoi, m hỏi rằng: Cc cha ơi, ti phải lm chi cho được cứu rỗi?
31. Hai người trả lời rằng: Hy tin ức Cha Jsus, th ngươi v cả nh đều sẽ được cứu rỗi.
32. Hai người truyền đạo ức Cha Trời cho người, v cho những kẻ ở nh người nữa.
33. Trong ban đm, chnh giờ đ, người đề lao đem hai người ra rửa cc thương tch cho; rồi tức th người v mọi kẻ thuộc về mnh đều chịu php bp-tem.
34. oạn, người đề lao mời hai người ln nh mnh, đặt bn, v người với cả nh mnh đều mừng rỡ v đ tin ức Cha Trời.
35. ến sng, thượng quan sai lnh ni cng người đề lao rằng: Hy thả cc người ấy đi.
36. Người trnh lời đ cng Phao-l rằng: Cc thượng quan đ khiến truyền cho ti thả cc ng; vậy, hy ra, v xin đi cho bnh yn.
37. Nhưng Phao-l ni cng lnh rằng: Chng ta vốn l quốc dn R-ma, khi chưa định tội, họ đ đnh đn chng ta giữa thin hạ, rồi bỏ vo ngục; nay họ lại thả ln chng ta ư! iều đ khng được. Chnh cc quan phải tới đy m thả chng ta mới phải!
38. Cc thượng quan nghe lnh trnh lại bấy nhiu lời, biết hai người đ l người R-ma, th sợ hi.
39. Họ bn đến ni với hai người, thả đi, v xin la khỏi thnh.
40. Khi ra ngục rồi, hai sứ đồ vo nh Ly-đi, thăm v khuyn bảo anh em, rồi đi.

Cng Vụ 17    chọn đoạn khc

1. Phao-l v Si-la đi ngang qua thnh Am-phi-b-li v thnh A-b-l-ni, rồi tới thnh T-sa-l-ni-ca; ở đ người Giu-đa c một nh hội.
2. Phao-l tới nh hội theo thi quen mnh, v trong ba ngy Sa-bt bn luận với họ,
3. lấy Kinh Thnh cắt nghĩa v giải tỏ tường về ấng Christ phải chịu thương kh, rồi từ kẻ chết sống lại. Người ni rằng ấng Christ nầy, tức l ức Cha Jsus m ta rao truyền cho cc ngươi.
4. Trong bọn họ c một vi người được khuyn dỗ nối theo Phao-l v Si-la, lại cũng c rất nhiều người Gờ-rc vẫn knh sợ ức Cha Trời, v mấy người đờn b sang trọng trong thnh nữa.
5. Nhưng người Giu-đa đầy lng ghen ght, rủ mấy đứa hoang đng nơi đường phố, xui giục đon dn gy loạn trong thnh. Chng n xng vo nh của Gia-sn, tm bắt Phao-l v Si-la đặng điệu đến cho dn chng.
6. Tm khng được, bn ko Gia-sn v mấy người anh em đến trước mặt cc quan n trong thnh, m la ln rằng: Ka những tn nầy đ gy thin hạ nn loạn lạc, nay c đy,
7. v Gia-sn đ chứa chng! Chng n hết thảy đều l đồ nghịch mạng S-sa, v ni rằng c một vua khc, l Jsus.
8. Bấy nhiu lời đ lm rối động đon dn v cc quan n.
9. Song khi cc quan n đi Gia-sn v cc người khc bảo lnh rồi, th tha cho ra.
10. Tức th, trong ban đm, anh em khiến Phao-l v Si-la đi đến thnh B-r. ến nơi rồi, th vo nh hội người Giu-đa.
11. Những người nầy c hẳn hoi hơn người T-sa-l-ni-ca, đều sẵn lng chịu lấy đạo, ngy no cũng tra xem Kinh Thnh, để xt lời giảng c thật chăng.
12. Trong bọn họ c nhiều người tin theo, với mấy người đờn b Gờ-rc sang trọng, v đờn ng cũng kh đng.
13. Nhưng khi người Giu-đa ở thnh T-sa-l-ni-ca hay Phao-l cũng truyền đạo ức Cha Trời tại thnh B-r, bn đến đ để rải sự xao xiến rối loạn trong dn chng.
14. Tức th, anh em khiến Phao-l đi pha biển, cn Si-la với Ti-m-th ở lại thnh B-r.
15. Nhưng người dẫn Phao-l đưa người đến thnh A-thn; rồi trở về, đem lịnh cho Si-la v Ti-m-th phải đến cng người cho gấp.
16. Phao-l đương đợi hai người tại thnh A-thn, động lng tức giận, v thấy thnh đều đầy những thần tượng.
17. Vậy, người biện luận trong nh hội với người Giu-đa v người mới theo đạo Giu-đa; lại mỗi ngy, với những kẻ no mnh gặp tại nơi chợ.
18. C mấy nh triết học về phi Epicuriens v phi Stociens cũng ci lẽ với người. Kẻ th hỏi: Người gi mp nầy muốn ni g đ? Người th ni: Người dường như giảng về cc thần ngoại quốc (v Phao-l truyền cho chng về ức Cha Jsus v sự sống lại).
19. Chng bắt người, đem đến nơi A-r--ba, m hỏi rằng: Chng ti c thể biết được đạo mới m ng dạy đ chăng?
20. V chưng ng giảng cho chng ti nghe sự lạ. Chng ti muốn biết nghĩa điều đ l g.
21. Vả, hết thảy người A-thn v người ngoại quốc ngụ tại thnh A-thn chỉ lo ni v nghe việc mới lạ m thi.
22. Bấy giờ, Phao-l đứng giữa A-r--ba, ni rằng: Hỡi người A-thn, phm việc g ta cũng thấy cc ngươi sốt sắng qu chừng.
23. V khi ta trải khắp thnh cc ngươi, xem xt kh vật cc ngươi dng thờ phượng, th thấy một bn thờ c chạm chữ rằng: Thờ Cha Khng Biết. Vậy, ấng cc ngươi thờ m khng biết đ, l ấng ta đương rao truyền cho.
24. ức Cha Trời đ dựng nn thế giới v mọi vật trong đ, l Cha của trời đất, chẳng ngự tại đền thờ bởi tay người ta dựng nn đu.
25. Ngi cũng chẳng dng tay người ta hầu việc Ngi dường như c cần đến sự g, v Ngi l ấng ban sự sống, hơi sống, mun vật cho mọi loi.
26. Ngi đ lm cho mun dn sanh ra bởi chỉ một người, v khiến ở khắp trn mặt đất, định trước th giờ đời người ta cng giới hạn chỗ ở,
27. hầu cho tm kiếm ức Cha Trời, v hết sức rờ tm cho được, dẫu Ngi chẳng ở xa mỗi một người trong chng ta.
28. V tại trong Ngi, chng ta được sống, động, v c, y như xưa một vi thi nhơn của cc ngươi c ni rằng: Chng ta cũng l dng di của Ngi.
29. Vậy, bởi chng ta l dng di ức Cha Trời, th chớ nn ngờ rằng Cha giống như vng, bạc, hay l đ, bởi cng nghệ v ti xảo của người ta chạm trổ nn.
30. Vậy th, ức Cha Trời đ bỏ qua cc đời ngu muội đ, m nay biểu hết thảy cc người trong mọi nơi đều phải ăn năn,
31. v Ngi đ chỉ định một ngy, khi Ngi sẽ lấy sự cng bnh đon xt thế gian, bởi Người Ngi đ lập, v ức Cha Trời đ khiến Người từ kẻ chết sống lại, để lm chứng chắc về điều đ cho thin hạ.
32. Khi chng nghe ni về sự sống lại của kẻ chết, kẻ th nhạo bng, người th ni rằng: Lc khc chng ta sẽ nghe ngươi ni về việc đ.
33. V vậy, Phao-l từ giữa đm họ bước ra.
34. Nhưng c mấy kẻ theo người v tin; trong số đ c -ni, l một quan ta nơi A-r--ba, v một người đờn b tn l a-ma-ri, cng cc người khc.

Cng Vụ 18    chọn đoạn khc

1. Rồi đ, Phao-l đi khỏi thnh A-thn, m tới thnh C-rinh-t.
2. Tại đ, người gặp một người Giu-đa, tn l A-qui-la, qu ở xứ Bng, mới từ nước Y-ta-li đến đy với vợ mnh l B-rt-sin, bởi v vua Cơ-lốt c chỉ truyền mọi người Giu-đa phải lnh khỏi thnh R-ma; Phao-l bn hiệp với hai người.
3. V đồng nghề, nn Phao-l ở nh hai người m lm việc chung nhau; vả, nghề cc người đ l may trại.
4. Hễ đến ngy Sa-bt, th Phao-l giảng luận trong nh hội, khuyn dỗ người Giu-đa v người Gờ-rc.
5. Khi Si-la v Ti-m-th từ xứ Ma-x-đoan đến, th Phao-l hết lng chuyn lo về sự giảng dạy, lm chứng với người Giu-đa rằng ức Cha Jsus l ấng Christ.
6. Nhưng, v chng chống cự v khinh dể người, nn người giũ o mnh m ni rằng: Ước g mu cc ngươi đổ lại trn đầu cc ngươi! Cn ta th tinh sạch; từ đy, ta sẽ đi đến cng người ngoại.
7. Phao-l ra khỏi đ, vo nh một người tn l Ti-ti-u Git-tu, l kẻ knh sợ ức Cha Trời, nh người gip với nh hội.
8. Bấy giờ Cơ-rt-bu, chủ nh hội, với cả nh mnh đều tin Cha; lại c nhiều người C-rinh-t từng nghe Phao-l giảng, cũng tin v chịu php bp-tem.
9. Ban đm, Cha phn cng Phao-l trong sự hiện thấy rằng: ừng sợ chi; song hy ni v chớ lm thinh;
10. ta ở cng ngươi, chẳng ai tra tay trn ngươi đặng lm hại đu; v ta c nhiều người trong thnh nầy.
11. Phao-l ở lại đ một năm su thng, dạy đạo ức Cha Trời trong đm họ.
12. Lc Ga-li-n đang lm quan trấn thủ xứ A-chai, người Giu-đa đồng lng nổi ln nghịch cng Phao-l v ko người đến ta n,
13. m ni rằng: Người nầy xui dn thờ ức Cha Trời một cch tri luật php.
14. Phao-l vừa toan mở miệng trả lời, th Ga-li-n ni cng dn Giu-đa rằng: Hy người Giu-đa, gi như về nỗi tri php hay tội lỗi g, th theo lẽ phải, ta nn nhịn nhục nghe cc ngươi.
15. Song nếu biện luận về đạo l, danh hiệu, hay l luật php ring của cc ngươi, th hy tự xử lấy; ta chẳng khứng xử đon những việc đ đu.
16. Người bn đuổi chng ra khỏi ta n.
17. Bấy giờ, chng bắt Sốt-then, chủ nh hội, đnh đn trước ta n, nhưng Ga-li-n chẳng lo đến việc đ.
18. Phao-l ở lại thnh C-rinh-t t lu nữa, rồi từ gi anh em, xuống thuyền đi với B-rt-sin v A-qui-la qua xứ Sy-ri, sau khi đ chịu cạo đầu tại thnh Sen-cơ-r, v người c lời thề nguyện.
19. Kế đ, ba người tới thnh -ph-s, Phao-l để đồng bạn mnh lại đ. Cn người, th vo nh hội, ni chuyện với những người Giu-đa;
20. song khi chng xin ở lại lu hơn nữa, th người chẳng khứng.
21. Người từ gi cc người đ m rằng: V ức Cha Trời khứng, th chuyến khc ta sẽ đến nơi cc ngươi; rồi người từ thnh -ph-s m đi.
22. Khi đổ bộ tại thnh S-sa-r rồi, người đi ln thnh Gi-ru-sa-lem, cho mừng Hội thnh, đoạn lại xuống thnh An-ti-ốt.
23. Người ở đ t lu, rồi lại đi, trải lần lần khắp trong xứ Ga-la-ti v xứ Phi-ri-gi, lm cho hết thảy mn đồ đều vững lng.
24. Bấy giờ c một người Giu-đa tn l A-b-l, qu tại thnh A-lc-xan-tri, l tay kho ni v hiểu Kinh Thnh, đến thnh -ph-s.
25. Người đ học đạo Cha; nn lấy lng rất sốt sắng m giảng v dạy kĩ cng những điều về ức Cha Jsus, dẫu người chỉ biết php bp-tem của Giăng m thi.
26. Vậy, người khởi sự giảng cch dạn-dĩ trong nh hội. B-rt-sin v A-qui-la nghe giảng, bn đem người về với mnh, giải by đạo ức Cha Trời cho cng kĩ lưỡng hơn nữa.
27. Người toan sang xứ A-chai, th anh em giục lng cho v viết thơ gởi dặn mn đồ phải tiếp đi người tử tế. Khi tới rồi, người được nhờ ơn ức Cha Trời m bổ ch cho kẻ đ tin theo.
28. V người hết sức bẻ bc người Giu-đa giữa thin hạ, lấy Kinh Thnh m by tỏ rằng ức Cha Jsus l ấng Christ.

Cng Vụ 19    chọn đoạn khc

1. Trong khi A-b-l ở thnh C-rinh-t, Phao-l đ đi khắp những miền trn, rồi xuống thnh -ph-s, gặp một vi mn đồ ở đ.
2. Người hỏi rằng: Từ khi anh em tin, c lnh được ức Thnh Linh chăng! Trả lời rằng: Chng ta cũng chưa nghe c ức Thnh Linh no. Người lại hỏi: Vậy th anh em đ chịu php bp-tem no?
3. Trả lời rằng: Php bp-tem của Giăng.
4. Phao-l bn ni rằng: Giăng đ lm php bp-tem về sự ăn năn tội, m truyền dn phải tin ấng sẽ đến sau mnh, nghĩa l tin ức Cha Jsus.
5. Chng nghe bấy nhiu lời, bn chịu php bp-tem nhơn danh ức Cha Jsus.
6. Sau khi Phao-l đ đặt tay ln, th c ức Thnh Linh ging trn chng, cho ni tiếng ngoại quốc v lời tin tri.
7. Cọng hết thảy độ mười hai người.
8. Phao-l vo nh hội, v trong ba thng giảng luận một cch dạn dĩ ở đ; giải by những điều về nước ức Cha Trời m khuyn dỗ cc kẻ nghe mnh.
9. Song v c mấy người cứng lng, từ chối khng tin, gim ch đạo Cha trước mặt dn chng, th người phn rẽ họ m nhm cc mn đồ ring ra, v dạy dỗ hằng ngy trong trường học Ti-ra-nu.
10. Việc đ cứ lun hai năm, đến nỗi mọi người ở trong ci A-si, hoặc người Giu-đa hay l người Gờ-rc, đều nghe đạo Cha.
11. ức Cha Trời lại dng tay Phao-l lm cc php lạ khc thường,
12. đến nỗi người ta lấy khăn v o đ bận vo mnh người m để trn cc kẻ đau yếu; th họ được lnh bịnh, v được cứu khỏi quỉ dữ.
13. Bấy giờ c mấy thầy trừ quỉ l người Giu-đa đi từ nơi ny sang chỗ kia, mạo ku danh ức Cha Jsus trn những kẻ bị quỉ m, rằng: Ta nhơn ức Cha Jsus nầy, l ấng m Phao-l giảng, để truyền khiến chng bay.
14. Cc kẻ lm việc đ l bảy con trai của S-va, tức l một người trong bọn thầy tế lễ cả Giu-đa.
15. Song quỉ dữ đp lại rằng: Ta biết ức Cha Jsus, v r Phao-l l ai; nhưng cc ngươi l kẻ no?
16. Người bị quỉ dữ m bn xấn vo chng, thắng được hai người trong bọn v hnh hạ dữ lắm, đến nỗi phải trần truồng v bị thương, trốn ra khỏi nh.
17. Phm người Giu-đa v người Gờ-rc no ở thnh -ph-s đều biết việc đ, th sợ hi, v danh ức Cha Jsus được tn trọng.
18. Phần nhiều kẻ đ tin, đến xưng tội v tỏ ra việc mnh đ lm.
19. C lắm người trước theo nghề ph php đem sch vở mnh đốt trước mặt thin hạ; người ta tnh gi sch đ, cọng l năm mun đồng bạc.
20. Ấy vậy, nhờ quyền php của Cha, đạo bn đồn ra, cng ngy cng được thắng,
21. cc việc đ rồi, Phao-l toan đi ngang qua xứ Ma-x-đoan v xứ A-chai, đặng đến thnh Gi-ru-sa-lem. Người ni rằng: Khi ta đ thăm thnh đ rồi, cũng phải thăm thnh R-ma nữa.
22. Người bn sai hai người gip đỡ mnh l Ti-m-th v -rt sang xứ Ma-x-đoan, song chnh người cn ở lại trong ci A-si t lu nữa.
23. Lc đ, c sự loạn lớn sanh ra v cớ đạo Tin Lnh.
24. Một người thợ bạc kia, tn l -m-triu, vốn dng bạc lm khm nữ thần i-anh, sinh nhiều lợi cho thợ lm cng,
25. bn nhm những thợ đ v những kẻ đồng nghiệp lại, m ni rằng: Hỡi bạn ta, cc ngươi biết sự thạnh lợi chng ta sanh bởi nghề ny:
26. cc ngươi lại thấy v nghe ni, khng những tại thnh -ph-s thi, gần suốt hết ci A-si nữa, rằng tn Phao-l ny đ khuyn dỗ v trở lng nhiều người, m ni rằng cc thần bởi tay người ta lm ra chẳng phải l Cha.
27. Chng ta chẳng những sợ nghề nghiệp phải bị gim ch, lại cũng e rằng đền thờ của đại nữ thần i-anh bị khinh dể nữa, v nữ thần ta bị tiu diệt về sự vinh hiển m ci A-si v cả thế giới đều tn knh chăng.
28. Chng nghe bấy nhiu lời, bn nỗi giận lắm, cất tiếng ku rằng: Lớn thay l nữ thần i-anh của người -ph-s!
29. Cả thnh thảy đều rối loạn; chng đồng lng đến rạp ht, ko theo mnh Gai-t, A-ri-tạt, l người Ma-x-đoan, bạn đồng đi với Phao-l.
30. Phao-l muốn chnh mnh ra mặt trước dn chng, nhưng mn đồ chẳng cho.
31. Cũng c mấy quan lớn ở xứ A-si, l bạn hữu người sai đến xin người chớ đi đến rạp ht.
32. Người th reo ln thể nầy, kẻ th la ln thể khc; v trong hội om sm, phần nhiều người cũng khng biết v cớ no mnh nhm lại.
33. Chng bn ko A-lc-xan-đơ từ trong đm đng ra, v người Giu-đa x người ra đứng trước; người bn lấy tay ra dấu, muốn ni cng dn chng để binh vực bọn mnh.
34. Nhưng vừa khi đon dn nhận người l người Giu-đa, th ku rập ln ước trong hai giờ, rằng: Lớn thay l nữ thần i-anh của người -ph-s.
35. Bấy giờ, c người thơ k thnh phố dẹp yn đon dn, ni rằng: Hỡi người -ph-s, h c ai chẳng biết thnh -ph-s l kẻ canh giữ đền thờ nữ thần lớn i-anh v tượng thần ấy đ từ trn trời ging xuống sao?
36. Bởi điều đ thật chối ci chẳng nỗi, nn cc ngươi kh ở yn, đừng lm sự g vội v.
37. V những tn m cc ngươi đ ko đến đy, chẳng phải mắc tội hoặc phạm đến của thnh, hay lm lộng ngn với nữ thần chng ta đu.
38. Vậy, nếu -m-triu v cc thợ lm cng ở với người c cần kiện co ai, th đ c ngy xử đon v quan trấn thủ; mặc họ kiện co nhau.
39. V bằng cc ngươi c ni việc khc nữa, th kh quyết định việc đ ở trong hội đồng theo php.
40. V e cho chng ta bị hạch về sự dấy loạn xảy ra ngy hm nay, khng thể tm lẽ no để binh vực sự nhm họp ny.
41. Người ni bấy nhiu lời, bn cho chng về.

Cng Vụ 20    chọn đoạn khc

1. Khi sự rối loạn yn rồi Phao-l vời cc mn đồ đến, khuyn bảo xong, th từ gi m đi đến xứ Ma-x-đoan.
2. Người trải khắp trong miền ny, dng nhiều lời khuyn bảo cc tn đồ; rồi tới nước Gờ-rc,
3. ở đ ba thng. Lc gần xuống thuyền qua xứ Sy-ri th người Giu-đa lập kế hại người, nn người định trải qua xứ Ma-x-đoan m trở về.
4. S-ba-t, con Bi-ru, qu thnh -r, cng đi với người, lại c A-ri-tạt v X-cun-đu qu thnh T-sa-l-ni-ca, Gai-t qu thnh ẹt-bơ v Ti-m-th; Ti-chi-cơ v Tr-phin đều qu ở ci A-si.
5. Những người nầy đi trước, đợi chng ta tại thnh Tr-ch.
6. Cn chng ta, khi những ngy ăn bnh khng men qua rồi, th xuống thuyền tại thnh Phi-lp, trong năm ngy gặp nhau tại thnh Tr-ch, rồi chng ta ở lại đ bảy ngy.
7. Ngy thứ nhứt trong tuần lễ, chng ta đang nhm lại để bẻ bnh; Phao-l phải đi ngy mai, nn người ni chuyện với cc mn đồ, v cứ giảng lun cho đến nữa đm,
8. c nhiều đn trong phng cao m chng ta đương nhm lại.
9. Một g tuổi trẻ tn l Ơ-tch, ngồi trn cửa sổ, ngủ gục trong khi Phao-l giảng rất di; v bị ngủ m qu, nn từ tầng lầu thứ ba t xuống, lc đỡ dậy đ thấy chết rồi.
10. Nhưng, Phao-l bước xuống, nghing mnh trn người, m lấy m ni rằng: Chớ bối rối, linh hồn cn ở trong người.
11. Phao-l lại trở ln, bẻ bnh m ăn; giảng luận lu cho đến sng mới đi.
12. Cn g tuổi trẻ người ta đem đi th được sống, sự ấy lm cho mọi người đều yn ủi lắm.
13. Cn chng ta, th đi trước, chạy thuyền đến thnh A-sốt, l nơi chng ta phải gặp Phao-l; người đ định vậy, v muốn đi bộ.
14. Chng ta gặp người tại thnh A-sốt, bn đem người đi với, đến thnh Mi-ti-len.
15. Rồi đi từ nơi đ, vẫn theo đường biển, ngy mai đến ngang đảo Chi-. Qua ngy sau, chng ta gh vo thnh Sa-mốt, cch một ngy nữa, th tới thnh Mi-l.
16. V Phao-l đ quyết định đi qua trước thnh -ph-s xong khng dừng lại tại đ, e cho chậm trễ trong ci A-si. Người vội đi đặng c thể đến thnh Gi-ru-sa-lem kịp trong ngy lễ Ngũ Tuần.
17. Bấy giờ, Phao-l sai người ở thnh Mi-l đi tới thnh -ph-s mời cc trưởng lo trong Hội thnh đến.
18. Khi cc ngươi ấy đ nhm cng người, người ni rằng: từ ngy ti mới đến ci A-si, hằng ăn ở lun với anh em cch no, anh em vẫn biết,
19. ti hầu việc Cha cch khim nhường, phải nhiều nước mắt, v ở giữa sự thử thch m người Giu-đa đ lập mưu hại ti.
20. Anh em biết ti chẳng trễ nải rao truyền mọi điều ch lợi cho anh em, chẳng dấu điều chi hết, lại biết ti đ dạy anh em hoặc giữa cng chng, hoặc từ nh nầy sang nh kia,
21. giảng cho người Giu-đa như cho người Gờ-rc về sự ăn năn đối với ức Cha Trời, v đức tin trong ức Cha Jsus l Cha chng ta.
22. Ka, nay bị ức Thnh Linh rng buộc, ti đi đến thnh Gi-ru-sa-lem, chẳng biết điều chi sẽ xảy đến cho ti ở đ;
23. duy ức Thnh Linh đ bảo trước cho ti rằng từ thnh nầy sang thnh khc dy xch v sự hoạn nạn đương đợi ti đ.
24. nhưng ti chẳng kể sự sống mnh l qu, miễn chạy cho xong việc dua ti v chức vụ ti đ lnh nơi ức Cha Jsus, để m lm chứng về Tin Lnh của ơn ức Cha Trời.
25. Hiện by giờ, ti biết rằng giữa anh em m ti đ gh qua giảng về nước ức Cha Trời, th chẳng c một ai sẽ thấy mặt ti nữa.
26. Nn bữa nay ti ni quyết trước mặt cc anh em rằng ti tinh sạch về huyết anh em hết thảy.
27. V ti khng trễ nải một cht no để tỏ ra cho biết hết thảy muốn của ức Cha Trời.
28. Anh em hy giữ lấy mnh, m lun cả bầy m ức Thnh Linh đ lập anh em lm kẻ coi sc, để chăn Hội thnh của ức Cha Trời, m Ngi đ mua bằng chnh huyết mnh.
29. Cn ti biết rằng sau khi ti đi sẽ c mung si dữ tợn xen vo trong vng anh em, chẳng tiếc bầy đu;
30. lại giữa anh em cũng sẽ c những người hung c dấy ln, rng sức dỗ mn đồ theo họ.
31. Vậy, hy tỉnh thức nhớ lại rằng trong ba năm hằng đm v ngy, ti hằng chảy nước mắt m khuyn bảo cho mọi người lun.
32. By giờ ti giao ph anh em cho ức Cha Trời v cho đạo của ơn Ngi, l giao ph cho ấng c thể gy dựng v ban gia ti cho anh em chung với hết thảy những người được nn thnh.
33. Ti chẳng ham bạc, vng, hay l o xống của ai hết.
34. Chnh anh em biết rằng hai bn tay nầy đ lm ra sự cần dng của ti v của đồng bạn ti.
35. Ti từ bảo lun cho anh em rằng phải chịu kh lm việc như vậy, để gip đỡ người yếu đuối, v nhớ lại lời chnh ức Cha Jsus c phn rằng: Ban cho th c phước hơn nhận lnh.
36. Phao-l ni lời đ xong, bn qu xuống m cầu nguyện với hết thảy cc người ấy.
37. Ai nấy đều khc lắm m lấy cổ Phao-l m hn,
38. lấy lm buồn bực nhứt l v nghe người ni rằng anh em sẽ chẳng thấy mặt mnh nữa. oạn, đưa người xuống tu.

Cng Vụ 21    chọn đoạn khc

1. Chng ta phn rẽ cc người đ xong, bn xuống tu, đi thẳng đến thnh Cốt, ngy hm sau tới thnh R-đơ, v từ đ đến thnh Ba-ta-ra.
2. ở đ gặp một chiếc tu, dương buồm chạy qua xứ Ph-ni-xi; chng ta bn xuống đi.
3. Thấy đảo Chp-rơ, th trnh bn hữu, cứ theo đường đến xứ Sy-ri, đậu tại thnh Ty-rơ, v tu phải cất hng ha tại đ.
4. Chng ta đi tm được cc mn đồ rồi, bn ở lại với họ bảy ngy. Cc mn đồ chịu ức Thnh Linh cảm động, dặn Phao-l chớ ln thnh Gi-ru-sa-lem.
5. nhưng, khi kỳ tạm tr chng ta đ qua, th lại đi; cả mn đồ với vợ con đều tiễn chng ta ra đến ngoi thnh, ai nấy đều qu xuống trn bờ, cng nhau cầu nguyện,
6. rồi từ gi nhau. oạn, chng ta xuống tu; mn đồ trở về nh.
7. Cn chng ta đi hết đường thủy, th ở thnh Ty-rơ sang thnh B-l-l-mai, cho thăm anh em v ở lại với họ một ngy.
8. Ngy mai, chng ta ở nơi đ đi, đến thnh S-sa-r; vo nh Phi-lp, l người giảng Tin Lnh, một trong bảy thầy ph tế, rồi ở lại đ.
9. Người c bốn con gi đồng trinh hay ni tin tri.
10. Chng ta ở đ đ mấy ngy, c một người tin tri tn l A-ga-bt ở xứ Giu-đ xuống.
11. Người đến thăm chng ta, rồi lấy dy lưng của Phao-l tri chơn tay mnh, m ni rằng: nầy l lời ức Thnh-Linh phn: Tại thnh Gi-ru-sa-lem, dn Giu-đa sẽ tri người c dy lưng nầy như vậy, m nộp trong tay người ngoại đạo.
12. Khi đ nghe bấy nhiu lời, th cc tn đồ nơi đ v chng ta đều xin Phao-l đừng ln thnh Gi-ru-sa-lem.
13. Nhưng người trả lời rằng: Anh em lm chi m khc lc cho nao lng ti? V phần ti sẵn lng chẳng những để bị tri thi, lại cũng sẵn lng v danh ức Cha Jsus chịu chết tại thnh Gi-ru-sa-lem nữa.
14. Người chẳng khứng chịu khuyn dỗ, th chng ta khng p nữa, m ni rằng: Xin cho muốn của Cha được nn!
15. Qua những ngy đ, chng ta sắm sửa, rồi ln thnh Gi-ru-sa-lem.
16. C mấy người mn đồ ở thnh S-sa-r cũng đến đ với chng ta, dẫn chng ta vo nh tn Ma-na-sn kia, qu ở Chp-rơ, l một mn đồ lu nay, v người cho chng ta trọ tại nh mnh.
17. Chng ta đến thnh Gi-ru-sa-lem, th anh em vui mừng tiếp rước.
18. Bữa sau, Phao-l đi với chng ta tới nh Gia-cơ; c hết thảy cc trưởng lo nhm họp tại đ.
19. Phao-l cho mừng cc người đ rồi, bn thuật lại từng điều mọi sự ức Cha Trời đ bởi chức vụ mnh lm ra trong người ngoại.
20. Cc người ấy nghe vậy th ngợi khen ức Cha Trời. oạn, ni cng người rằng: Anh ơi, anh thấy biết mấy vạn người Giu-đa đ tin, v hết thảy đều sốt sắng về luật php.
21. Vả, chng đ hay rằng anh dạy cc người Giu-đa ở trong cc dn ngoại rằng phải từ bỏ Mi-se, chớ nn lm php cắt b cho con mnh, hay l ăn ở theo thi tục mnh nữa.
22. Vậy, kh lo liệu lm sao? Chắc rằng dn chng sẽ nhm lại; v hẳn sẽ biết rằng anh đ tới rồi.
23. Nn, hy lm theo như chng ti sẽ ni cho anh: Chng ti đy c bốn người đều mắc lời thề;
24. hy đem bốn người đ cng đi, lm lễ tinh sạch cho mnh lun với họ, v hy chịu tiền họ phải trả để cạo đầu. Vậy th ai nấy sẽ biết mọi tin đồn về anh đều chẳng thật, song r anh cũng ăn ở theo luật php vậy.
25. Cn người ngoại đ tin, chng ti c viết thơ cho họ về điều chng ti đ định: l chỉ phải king ăn của cng thần tượng, huyết v th vật chết ngột, cng chớ gian dm.
26. Phao-l bn đem bốn người cng đi, vừa đến ngy sau, lm lễ tinh sạch cng họ, rồi vo trong đền thờ, đặng tỏ ra ngy no kỳ tinh sạch sẽ trọn, v dng của lễ về mỗi người trong bọn mnh.
27. Khi bảy ngy gần trọn, th cc người Giu-đa, qu A-si, thấy Phao-l trong đền thờ, bn xui cả đon dn dấy loạn, rồi bắt người,
28. m ku ln rằng: Hỡi cc người Y-sơ-ra-n, hy đến gip với! Ka, người nầy giảng dạy khắp thin hạ, nghịch cng dn, nghịch cng luật php, v nghịch cng chốn ny nữa, đến đỗi hắn dẫn người Gờ-rc vo trong đền thờ, v lm cho nơi thnh nầy bị uế.
29. Số l, chng trước đ thấy Tr-phim, người -ph-s, ở với Phao-l tại trong thnh phố, nn ngờ rằng Phao-l đ dẫn người vo đền thờ.
30. Cả thnh đều xn xao, dn chng chạy nhm lại đon đng, bắt Phao-l, ko ra khỏi đền thờ, tức th cc cửa đều đng lại.
31. Chng đương tm phương giết người, th tiếng đồn đến quan quản cơ rằng cả thnh Gi-ru-sa lem-đều xn xao.
32. Người lập tức bắt qun lnh v cai đội ko đến nơi chng. Vừa thấy quản cơ v qun lnh th chng thi khng đnh Phao-l nữa.
33. Quản cơ bn tới gần, bắt người rồi truyền lấy hai ci xch xch lại; đoạn, hỏi người l ai, v đ lm việc g.
34. Trong đon dn, kẻ reo ln thể nầy, người la ln thể khc; nhơn sự rối loạn, người khng biết được chắc, nn dạy điệu về đồn.
35. Lc Phao-l bước ln thềm, qun lnh phải khing người đi, bởi cớ đon dn hung bạo lắm.
36. V c đm dn theo sau đng m ku rằng: Hy giết đi!
37. Lc Phao-l vo đồn, th ni với quản cơ rằng: Ti c php ni với ng đi điều chăng? Quản cơ trả lời rằng: Ngươi biết ni tiếng Gờ-rc sao?
38. Vậy th ngươi hẳn chẳng phải l người -dp-t kia, ngy trước đ gy loạn, ko bốn ngn kẻ cướp vo nơi đồng vắng hay sao?
39. Phao-l trả lời rằng: Ti l người Giu-đa, vốn ở thnh Tạt-sơ, cng dn của một thnh trong xứ Si-li-si tức l thnh c danh tiếng; xin hy cho php ti ni với chng dn.
40. ược php rồi, Phao-l đứng trn thềm, giơ tay ra dấu cho dn. u đ yn lặng, người bn ni tiếng H-bơ-rơ m rằng:

Cng Vụ 22    chọn đoạn khc

1. Hỡi cc anh cc cha, hy nghe điều ti đương ni với để binh vực mnh.
2. Khi chng nghe người ni tiếng H-bơ-rơ, th cng chăm chỉ bội phần. Người bn ni rằng:
3. Ti l người Giu-đa, sanh tại thnh Tạt-sơ, trong sứ Si-li-si, nhưng nui tại đy, trong thnh nầy, học nơi chơn Ga-ma-li-n, đng theo trong luật php của tổ phụ chng ta. Vốn ti đầy lng sốt sắng v ức Cha Trời, cũng như cc ngươi hm nay vậy.
4. Ti từng bắt bớ phe nầy cho đến chết, bất kỳ đờn ng đờn b, đều xiềng lại v bỏ t:
5. về điều đ, thầy cả thượng phẩm cng cả hội đồng trưởng lo đều lm chứng cho ti; v bởi những người đ m ti nhận được cc thơ gởi cho anh em thnh a-mch, l nơi ti toan đi, đặng bắt tri những người ở đ dẫn về thnh Gi-ru-sa-lem để xử phạt.
6. Vả, lc ti đương đi đường, gần đến thnh a-mch, độ ban trưa, thnh lnh c nh sng lớn, từ trn trời ging xuống, soi sng chung quanh mnh ti.
7. Ti t xuống đất, v nghe c tiếng phn cng ti rằng: Hỡi Sau-lơ, Sau-lơ, lm sao ngươi bắt bớ ta?
8. Ti trả lời rằng: Lạy Cha, Cha l ai? Ngi phn: Ta l Jsus ở Na-xa-rt m ngươi đương bắt bớ đy.
9. Những kẻ đi với ti thấy nh sng r rng, nhưng chẳng nghe tiếng của ấng phn cng ti.
10. Ti bn thưa: Lạy Cha, ti phải lm chi? Cha đp rằng: Hy chờ dậy, đi đến thnh a-mch, ở đ người ta sẽ ni mọi điều đ truyền cho ngươi lm.
11. Bởi cớ sự chi li của nh sng đ, th ti chẳng thấy được, nn những kẻ cng đi nắm tay dắt ti đến thnh a-mch.
12. Tn A-na-nia kia, l người nhơn đức theo luật php, được cc người Giu-đa tr tại a-mch đều lm chứng tốt, c đến tm ti;
13. người đứng trước mặt ti m ni rằng: Hỡi Sau-lơ, anh ti, hy sng mắt, lại. Liền một lc, ti được sng mắt, v xem thấy A-na-nia.
14. oạn, người ni với ti rằng: ức Cha Trời của tổ phụ chng ta đ định cho anh được biết muốn Cha, được thấy ấng Cng bnh v nghe lời ni từ miệng Ngi.
15. V anh sẽ lm chứng cho Ngi trước mặt mọi người, về những việc anh đ thấy v nghe.
16. By giờ, anh cn trễ nải lm chi? Hy chờ dậy, cầu khẩn danh Cha m chịu php bp-tem v lm sạch tội lỗi mnh đi.
17. ến lc trở về thnh Gi-ru-sa-lem, ti đương cầu nguyện trong đền thờ, th bị ngất tr;
18. thấy ức Cha Jsus phn cng ti rằng: Hy vội vng, lập tức ra khỏi thnh Gi-ru-sa-lem; v họ sẽ chẳng nhận lời ngươi lm chứng về ta đu.
19. Ti thưa rằng: Lạy Cha, chnh họ biết ti từng bỏ t những người tin Cha v đnh đn trong cc nh hội nữa.
20. Lại khi -tin l kẻ lm chứng cho Cha bị đổ mu, ti ở đ đnh lng v giữ o xống những kẻ giết người.
21. Cha bn phn cng ti rằng: Hy đi, v ta toan sai ngươi đi đến cng dn ngoại ở nơi xa.
22. Chng chịu nghe người ni đến đ, song đến cu ấy, th vng ku ln rằng: Hy cất người dường ấy khỏi thế gian! N chẳng đng sống đu!
23. Chng ku la, cổi o, hất bụi bay ln giữa khoảng khng.
24. Quản cơ bn truyền điệu người vo trong đồn, dng roi m tra người, để biết v cớ g chng ku la nghịch cng người.
25. Họ đang căng người ra để đnh đn, th Phao-l ni cng thầy đội đương đứng đ rằng: Ngươi được php đnh đn một người quốc dn R-ma, mặc dầu người đ chưa thnh n, hay sao?
26. Vừa nghe mấy lời đ, thầy đội đi thưa cng quản cơ rằng: ng toan lm chi? v người nầy l quốc dn R-ma.
27. Quản cơ đến, hỏi Phao-l rằng: Hy ni cho ta biết, ngươi c phải l quốc dn R-ma chăng? Người trả lời rằng: Phải.
28. Quản cơ lại ni: Ta đ mua được quyền lợi quốc dn đ cao gi lắm. Phao-l ni: Cn phần ti th c quyền lợi đ từ lc mới sinh ra rồi.
29. Tức th, những kẻ tra khảo người đều trnh xa ra; v khi quản cơ biết người mnh đ biểu tri lại đ l quốc dn R-ma, th sợ hi.
30. Hm sau, quản cơ muốn biết cho đng v cớ no Phao-l bị người Giu-đa co, bn sai mở tri, truyền cho cc thầy tế lễ cả v cả ta cng luận nhm lại, rồi dẫn Phao-l ra, bắt đứng trước mặt họ.

Cng Vụ 23    chọn đoạn khc

1. Phao-l mắt chăm chỉ trn ta cng luận, ni rằng: Hỡi cc anh em, trước mặt ức Cha Trời, ti đ ăn ở trọn lương tm tử tế cho đến ngy nay.
2. Nhưng thầy tế lễ thượng phẩm l A-na-nia biểu mấy kẻ đứng gần Phao-l vả miệng người.
3. Phao-l bn ni cng người rằng: Hỡi bức tường t trắng kia, ức Cha Trời sẽ đnh ng; ng ngồi để xử đon ti theo luật php, m lại khng kể luật php, biểu người đnh ti!
4. Những kẻ đứng đ ni rằng: Ngươi nhiếc mc thầy cả thượng phẩm của ức Cha Trời sao!
5. Phao-l trả lời rằng: Hỡi anh em, ti chẳng biết l thầy cả thượng phẩm; v c chp rằng: Chớ sỉ nhục người cai trị dn mnh.
6. Phao-l biết trong bọn họ phần th người Sa-đu-s, phần th người Pha-ra-si, bn ku ln trước ta cng luận rằng: Hỡi anh em, ti l người Pha-ra-si, con của dng Pha-ra-si. Ấy l v sự trng cậy của chng ta v sự sống lại của những kẻ chết m ti phải chịu xử đon.
7. Người vừa ni xong như vậy, th sự ci lẫy nổi ln giữa người Pha-ra-si với người Sa-đu-s, v hội đồng chia phe ra.
8. V chưng người Sa-đu-s quyết rằng khng c sự sống lại, cũng khng c thin sứ, thần chi hết, cn người Pha-ra-si lại nhận cả hai điều tin ấy.
9. Tiếng ku la lớn liền dậy ln. C mấy thầy thng gio về dng Pha-ra-si đứng dậy ci lẫy cng kẻ khc rằng: Chng ta chẳng thấy trong người nầy c điều c g. No ai biết chẳng phải thần hoặc thin sứ đ ni cng người?
10. V sự rối loạn cng thm, quản cơ e Phao-l bị chng phn thy chăng, nn truyền qun ko xuống, đặng cướp người ra khỏi giữa đm họ v đem về trong đồn.
11. Qua đm sau, Cha hiện đến cng người m phn rằng: Hy giục lng mạnh mẽ, ngươi đ lm chứng cho ta tại thnh Gi-ru-sa-lem thể no, th cũng phải lm chứng cho ta tại thnh R-ma thể ấy.
12. ến sng, người Giu-đa họp đảng lập mưu, m thề nguyện rằng chẳng ăn chẳng uống cho đến giết được Phao-l.
13. C hơn bốn mươi người đ lập mưu đ.
14. Họ đến kiếm cc thầy tế lễ cả v cc trưởng lo m rằng: Chng ti đ thề với nhau rằng chẳng ăn chi hết cho đến lc giết được Phao-l.
15. Vậy by giờ cc ng với ta cng luận hy xin quản cơ bắt n đến đứng trước mặt cc ng, như l muốn tra xt việc n cho kỹ cng hơn nữa; cn chng ti sửa soạn sẵn để khi n chưa đến đy th giết đi.
16. Nhưng c con trai của chị Phao-l biết được mưu gian ấy, đến nơi đồn, vo ni trước cho Phao-l.
17. Phao-l bn gọi một đội trưởng m ni rằng: hy đem g trai trẻ nầy đến cng quan quản cơ, chng c việc muốn bo tin.
18. Vậy, đội trưởng đem chng đi, dẫn đến nh quản cơ, v thưa rằng: Tn t Phao-l c gọi ti biểu đem g trai trẻ nầy đến cng quan, chng c việc muốn ni.
19. Quản cơ nắm tay người trai trẻ, ko x ra, hỏi rằng: Ngươi c việc g bo tin cng ta?
20. Thưa rằng: Người Giu-đa đ định xin quan, đến ngy mai, bắt Phao-l đứng trước ta cng luận, như l họ muốn tra xt việc của người cho kỹ cng hơn.
21. Nhưng xin quan chớ tin họ, v c hơn bốn mươi người trong bọn họ lập kế hại Phao-l, đ thề nguyện với nhau chẳng ăn uống chi hết trước khi chưa giết được người; hiện by giờ, họ đ sắm sẵn, chỉ đợi quan trả lời đ thi.
22. Quản cơ cho g trai trẻ ấy về, cấm khng cho ni với ai về điều người đ tỏ ra cng mnh.
23. oạn, quản cơ đi hai vin đội trưởng, dặn rằng: Vừa giờ thứ ba đm nay, hy sắm sẵn hai trăm qun, bảy mươi lnh kỵ, hai trăm lnh cầm gio, đặng đi đến thnh S-sa-r.
24. Lại cũng phải sắm ngựa nữa, để đưa Phao-l v sự đến nơi quan tổng đốc Ph-lt.
25. Người lại viết cho quan đ một bức thơ như sau nầy:
26. Cơ-lốt Ly-sia chc bnh an cho quan lớn tổng đốc Ph-lt!
27. Dn Giu-đa đ bắt người nầy, toan giết đi, khi ti đ đem qun đến thnh lnh m cướp người ra khỏi, v đ nghe người l quốc dn R-ma.
28. Bởi ti muốn biết v cớ no họ co người, nn giải người đến ta cng luận.
29. Ti thấy người bị co mấy việc về luật php họ, nhưng họ khng kiện người về một tội no đng chết hay đng t cả.
30. Song ti c nghe người ta tnh kế hại người nầy, nn lập tức sai người đến nơi quan, v cũng cho cc kẻ co người biết rằng phải đến trước mặt quan m đối nại.
31. Vậy, qun lnh đem Phao-l đi theo như mạng lịnh mnh đ lnh đương ban đm, điệu đến thnh An-ti-ba-tri.
32. Sng ngy, lnh kỵ đi với người, cn qun khc trở về đồn.
33. những người nầy tới thnh S-sa-r, đưa thơ cho quan tổng đốc v đem nộp Phao-l.
34. Quan tổng đốc đọc thơ rồi, bn hỏi Phao-l vốn ở tỉnh no, vừa biết người qu tỉnh Si-li-si,
35. th rằng: Lc no bọn nguyn co đến đy, ta sẽ nghe ngươi. oạn, truyền giữ Phao-l lại trong nơi cng đng H-rốt.

Cng Vụ 24    chọn đoạn khc

1. Sau đ năm ngy, c thầy cả thượng phẩm l A-na-nia đến, với vi người trưởng lo cng một nh diễn thuyết kia tn l Tẹt-tu-lu, trnh đơn kiện Phao-l trước mặt quan tổng đốc.
2. Phao-l bị đi đến rồi, Tẹt-tu-lu khởi sự co người như vầy:
3. Bẩm quan lớn Ph-lt, nhờ ơn quan m chng ti được hưởng sự bnh an trọn vẹn, v nhờ sự khn ngoan của quan đổi được mọi tnh tệ để gip dn nầy, lc no v nơi no chng ti cũng rất cảm tạ biết ơn quan vậy.
4. Nhưng muốn cho khỏi phiền quan lu hơn, th ti xin quan lấy lng khoan nhơn m nghe một vi lời chng ti ni đy.
5. Vậy, chng ti đ gặp người nầy, như l đồ n dịch, đ gy loạn trong hết thảy người Giu-đa trn cả thế giới: n lm đầu phe người Na-xa-rt,
6. cũng đ toan lm uế đền thờ, nn chng ti đ bắt n v chng ti c muốn xử n theo luật php chng ti.
7. Nhưng quản cơ Ly-sia đến, bắt n khỏi tay chng ti cch hung bạo,
8. truyền lịnh cho cc người kiện n hy đến hầu quan. Xin chnh quan hy tự tra hỏi hắn, th sẽ biết được mọi việc chng ti đang kiện co.
9. ến phin cc người Giu-đa cũng ha theo lời đ, quyết rằng thật c như vậy.
10. Quan tổng đốc ra dấu biểu Phao-l ni đi, th người thưa rằng: Ti biết quan lm quan n trong nước nầy đ lu năm, nn ti dạn dĩ m binh vực duyn cớ mnh.
11. Quan tra xt th sẽ biết ti vừa ln thnh Gi-ru-sa-lem m thờ lạy, chưa được mười hai ngy nay.
12. Người ta chẳng từng gặp ti, hoặc trong đền thờ, hoặc trong nh hội, hoặc trong thnh phố, ci lẫy cng ai hay xui dn lm loạn bao giờ.
13. By giờ họ cũng chẳng biết lấy chi m lm chứng cớ về đều họ kiện ti đ.
14. Trước mặt quan, ti nhận rằng theo như đạo m họ gọi l một phe đảng, ti thờ phượng ức Cha Trời của tổ phụ ti, tin mọi điều chp trong sch luật v cc sch tin tri;
15. v ti c sự trng cậy nầy nơi ức Cha Trời, như chnh họ cũng c vậy, tức l sẽ c sự sống lại của người cng bnh v khng cng bnh.
16. Cũng v cớ ấy, nn ti vẫn gắng sức cho c lương tm khng trch mc trước mặt ức Cha Trời v trước mặt loi người.
17. Vả, đ lu năm nay ti đi vắng, rồi mới về bố th cho bổn quốc ti v dng của lễ.
18. ang khi ấy, c mấy người Giu-đa qu ở ci A-si kia gặp ti ở trong đền thờ, được tinh sạch, chớ chẳng c dn đng hay rối loạn chi.
19. Nếu họ c điều g kiện ti, th c lẽ đến hầu trước mặt quan m co đi.
20. Hay l cc người ở đy phải ni cho biết đ thấy ti c sự g đng tội, lc ti đứng tại ta cng luận,
21. hoặc c, th cũng chỉ trch cu ti ni giữa họ rằng: Ấy v sự sống lại của kẻ chết m hm nay ti bị xử đon trước mặt cc ng.
22. Ph-lt vẫn biết r rng về đạo người ni đ, nn gin việc kiện ra, m rằng: khi no quan quản cơ Ly-sia xuống, ta sẽ xt việc nầy.
23. oạn, người truyền cho thầy đội giữ Phao-l, nhưng phải cho người hơi được thong thả, c kẻ no thuộc về người đến hầu việc người, th đừng cấm.
24. Qua mấy ngy sau, Ph-lt với vợ mnh l ơ-ru-si, người Giu-đa, đến, rồi sai gọi Phao-l, v nghe người ni về đức tin trong ức Cha Jsus Christ.
25. Nhưng khi Phao-l ni về sự cng bnh, sự tiết độ v sự phn xt ngy sau, th Ph-lt run sợ, ni rằng: By giờ ngươi hy lui; đợi khi no ta rảnh, sẽ gọi lại.
26. Ph-lt cũng trng Phao-l lt bạc cho mnh; nn năng đi người đến, v ni chuyện cng người.
27. Khỏi hai năm, Bốt-tiu Ph-tu đến thay Ph-lt. Bởi cớ Ph-lt muốn lm cho dn Giu-đa bằng lng, bn cứ giam Phao-l nơi ngục.

Cng Vụ 25    chọn đoạn khc

1. Ph-tu đ đến tỉnh mnh được ba ngy rồi, th ở thnh S-sa-r đi ln thnh Gi-ru-sa-lem.
2. Tại đ, c cc thầy tế lễ cả v cc người sang trọng trong dn Giu-đa đội đơn kiện Phao-l trước mặt người;
3. v c nghịch, th cố ni xin quan lm ơn đi Phao-l trở về thnh Gi-ru-sa-lem: họ m mưu đặng giết người dọc đường.
4. Nhưng Ph-tu trả lời rằng Phao-l bị giam tại thnh S-sa-r, v chnh mnh người sẽ kp trở về thnh đ.
5. Lại ni rằng những người tn trưởng trong cc ngươi hy xuống với ta, nếu người ấy c phạm tội g th hy cứ kiện.
6. Ph-tu ở cng họ vừa tm hay l mười ngy m thi, đoạn trở xuống thnh S-sa-r; sng ngy sau, người ngồi nơi ta n v truyền dẫn Phao-l đến.
7. Phao-l mới đến, th c cc người Giu-đa ở thnh Gi-ru-sa-lem xuống vy bọc người, lấy nhiều cớ nặng m thưa, nhưng chẳng tm được chứng.
8. Cn Phao-l ni đặng binh vực mnh, rằng: Ti chẳng từng lm điều dữ chi, hoặc nghịch cng luật php người Giu-đa, hoặc nghịch cng đền thờ, hay l nghịch cng S-sa.
9. Nhưng Ph-tu muốn cho đẹp lng dn Giu-đa, th trả lời rằng: Ngươi c muốn ln thnh Gi-ru-sa-lem chịu xử tại đ về những việc nầy trước mặt ta chăng?
10. Phao-l bn thưa rằng: Ti ứng hầu trước mặt ta n S-sa, ấy l nơi ti phải chịu xử; ti chẳng c lỗi chi với người Giu-đa, như chnh mnh quan biết r rng.
11. V bằng ti c tội hay l phạm điều g đng chết, th ti chẳng từ chối chết đu; tri lại, nếu trong đơn từ họ kiện ti khng c cớ g hết, th chẳng ai được nộp ti cho họ. Ti ku ni sự đ đến S-sa.
12. Kế đ, Ph-tu bn tn với cng hội mnh, bn trả lời rằng: Ngươi đ ku ni S-sa, chắc sẽ đến nơi S-sa.
13. Cch đ mấy ngy, vua Ạc-rp-ba với B-r-nt đến thnh S-sa-r đặng cho Ph-tu.
14. V hai người ở lại đ mấy ngy, nn Ph-tu đem vụ Phao-l trnh với vua, rằng: y c một tn t m Ph-lt đ để lại.
15. Lc ti ở thnh Gi-ru-sa-lem, cc thầy tế lễ cả v cc trưởng lo dn Giu-đa đến kiện người v xin ti lm n người đi.
16. Ti đp lại rằng người R-ma chẳng c lệ giải nộp một người no m bn bị co chưa đối nại với bn tin co, v người đ chưa c cch thế để chống ci lời kiện co mnh.
17. Họ bn đến đy, th vừa ngy sau, ti ra ngồi nơi ta n, khng trễ nải m truyền dẫn người ấy đến.
18. Cc người kiện co đều đ c mặt, song khng kiện n về một tội g như ti đ d chừng.
19. Chỉ co n về đạo ring của họ, v một tn Jsus đ chết kia, m Phao-l quyết rằng cn sống.
20. Trong sự ci lẫy đ, ti khng biết theo bn no, nn hỏi Phao-l muốn đi đến thnh Gi-ru-sa-lem, để chịu xử mọi điều ấy tại nơi đ chăng.
21. Nhưng n đ ku ni để việc kiện minh lại cho hong đế phn xử. Vậy ti đ truyền giam n trong ngục đợi tới khi ti giải cho S-sa.
22. Ạc-rp-ba bn ni với Ph-tu rằng: Ta cũng muốn nghe người ấy. Ph-tu tu rằng: ến mai vua sẽ nghe.
23. Vậy, qua bữa sau, vua Ạc-rp-ba với B-r-nt đến cch long trọng vo phng xử kiện với quan quản cơ v cc người tn trưởng trong thnh. Ph tu bn truyền lịnh điệu Phao-l đến.
24. oạn, Ph-tu rằng: Tu vua Ạc-rp-ba v hết thảy cc ng c mặt tại đy, cc ng đều thấy người nầy, v cớ n nn thay thảy dn chng Giu-đa đến ni xin ơn ti, tại thnh Gi-ru-sa-lem v ti đy cũng vậy, m ku ln rằng chẳng kh để cho n sống nữa.
25. Phần ti, đ xt n chẳng c lm điều g đng tội chết; v v chnh n cũng đ ku ni việc đ đến S-sa, nn ti định giải nộp cho S-sa.
26. Nhưng v ti khng c điều chi quả quyết để lm sớ tấu hong đế về việc n, nn đi n đến trước mặt cc ng, nhứt l trước mặt vua, l Ạc-rp-ba, đặng khi tra hỏi rồi, ti c điều để viết sớ.
27. Vả, ti nghĩ rằng giải một tn phạm m chẳng ni r điều người ta kiện n, th l tri lẽ lắm.

Cng Vụ 26    chọn đoạn khc

1. Bấy giờ vua Ạc-rp-ba biểu Phao-l rằng: Ngươi được php ni để chữa mnh. Phao-l bn giơ tay ra, chữa cho mnh như vầy:
2. Tu vua Ạc-rp-ba, ti lấy lm may m hm nay được gỡ mnh ti trước mặt vua về mọi điều người Giu-đa kiện ti,
3. nhứt l v vua đ r mọi thi tục người Giu-đa, v cũng biết sự ci lẫy của họ. Vậy, xin vua hy nhịn nhục m nghe ti.
4. Cch ăn nết ở của ti từ lc tuổi trẻ, nơi giữa bổn quốc ti v tại thnh Gi-ru-sa-lem, th mọi người Giu-đa đều biết cả.
5. V bằng họ muốn lm chứng về việc nầy, th biết từ lu ngy rồi, ti l người Pha-ra-si, theo phe đ, rất l nghim hơn trong đạo chng ti.
6. Hiện nay ti bị đon xt, v trng cậy lời ức Cha Trời đ hứa cng tổ phụ chng ti,
7. lại mười hai chi phi chng ti, lấy lng sốt sắng thờ phượng ức Cha Trời, cả đm v ngy, m trng đợi lời hứa ấy được trọn. Mun tu, thật l v sự trng cậy đ m ti bị người Giu-đa kiện co.
8. Ủa no! cc ng h lại ngờ chẳng c thể tin được rằng ức Cha Trời khiến những kẻ chết sống lại sao?
9. Thật, chnh mnh ti đ tin rằng nn dng đủ mọi cch thế m chống lại danh Jsus ở Na-xa-rt.
10. Thật ti đ lm sự nầy tại thnh Gi-ru-sa-lem: sau khi đ chịu quyền của cc thầy tế lễ cả, th ti bỏ t nhiều người thnh; v lc họ giết cc người đ, ti cũng đồng một .
11. Vả lại, ti thường trảy đi từ nh hội nầy đến nh hội kia, h hiếp họ, để bắt họ phải ni phạm thượng, ti lại nổi giận qu bội bắt bớ họ cho đến cc thnh ngoại quốc.
12. Ấy vậy, ti ln thnh a-mch c trọn quyền v php bởi cc thầy tế lễ cả, đương đi dọc đường,
13. mun tu, lc giữa trưa, ti thấy c nh sng từ trn trời ging xuống, chi li hơn mặt trời, sng la chung quanh ti v kẻ cng đi.
14. Chng ti thảy đều t xuống đất, v ti nghe tiếng phn cng ti bằng tiếng H-bơ-rơ rằng: Hỡi Sau-lơ, Sau-lơ, sao ngươi bắt-bớ ta? ngươi đ đến ghim nhọn th l kh chịu cho ngươi vậy.
15. Ti thưa: Lạy Cha, Cha l ai? Cha đp rằng: Ta l Jsus m ngươi đương bắt bớ.
16. Song hy chờ dậy, v đứng ln, v ta đ hiện ra cho ngươi để lập ngươi lm chức việc v lm chứng về những việc ngươi đ thấy, cng những việc ta sẽ hiện đến mch cho ngươi.
17. Ta sẽ bảo hộ ngươi khỏi dn nầy v dn ngoại l nơi ta sai ngươi đến,
18. đặng mở mắt họ, hầu cho họ từ tối tăm m qua sng lng, từ quyền lực của quỉ Sa-tan m đến ức Cha Trời, v cho họ bởi đức tin nơi ta được sự tha tội, cng phần gia ti với cc thnh đồ.
19. Tu vua Ạc-rp-ba, từ đ, ti chẳng hề dm chống cự với sự hiện thấy trn trời;
20. nhưng đầu hết ti khuyn dỗ người thnh a-mch, kế đến người thnh Gi-ru-sa-lem v cả xứ Giu-đ, rồi đến cc dn ngoại rằng phải ăn năn v trở lại cng ức Cha Trời, lm cng việc xứng đng với sự ăn năn.
21. Ka, v thế nn người Giu-đa đ bắt ti trong đền thờ v toan giết ti.
22. Song nhờ ơn ức Cha Trời bảo hộ, ti cn sống đến ngy nay, lm chứng cho cc kẻ lớn nhỏ, khng ni chi khc hơn l điều cc đấng tin tri v Mi-se đ ni sẽ đến,
23. tức l ấng Christ phải chịu thương kh, v bởi sự sống lại trước nhứt từ trong kẻ chết, phải rao truyền nh sng ra cho dn sự v người ngoại.
24. người đang ni như vậy để binh vực mnh, th Ph-tu ni lớn ln rằng: Hỡi Phao-l, ngươi lảng tr rồi; ngươi học biết nhiều qu đến đỗi ra đin cuồng.
25. Phao-l lại ni: Bẫm quan lớn Ph-tu, ti chẳng phải lảng tr đu; ti ni đ l những lời thật v phải lẽ.
26. Vua biết r cc sự nầy; lại ti bền lng tu v tin rằng chẳng c điều no vua khng biết; v mọi việc đ chẳng lm ra cch chng vụng đu.
27. Tu vua Ạc-rp-ba, vua c tin cc đấng tin tri chăng? Ti biết thật vua tin đ!
28. Vua Ạc-rp-ba phn cng Phao-l rằng: Thiếu cht nữa ngươi khuyn ta trở nn tn đồ ấng Christ!
29. Phao-l tu: Cầu xin ức Cha Trời, chẳng kp th chầy, khng những một mnh vua, nhưng hết thảy mọi người nghe ti hm nay đều trở nn như ti, chỉ trừ bỏ xiềng nầy thi!
30. Vua bn đứng dậy, quan tổng đốc v b B-n-rt cng những người đồng ngồi đ cũng vậy.
31. Khi lui ra rồi, cc người ni cng nhau rằng: Trong cch ăn ở người nầy, thật chẳng c chi đng chết hoặc đng bỏ t cả.
32. Vua Ạc-rp-ba ni với Ph-tu rằng: Nếu người nầy chưa ku ni đến S-sa, c thể tha được.

Cng Vụ 27    chọn đoạn khc

1. Khi đ định rằng chng ta phải đi đng biển qua nước Y-ta-li, họ bn giao Phao-l v mấy tn phạm khc cho một thầy đội tn l Giu-lơ, về đội qun u-gu ta.
2. Chng ta xuống một chiếc tu ở A-tra-mt phải trảy đi dọc bờ biển A-si, đoạn th ra đi. A-ri-tạc, l người Ma-x-đoan, về thnh T-sa-l-ni-ca, cng đi với chng ta.
3. ến ngy sau, chng ta tới thnh Si-đn, th Giu-lơ đi Phao-l cch nhơn từ, cho php người đi thăm bạn hữu mnh, v được họ lo việc mnh.
4. oạn, từ nơi đ, chng ta theo m bờ đảo Chp-rơ, v bấy giờ ngược gi.
5. Sau khi vượt qua biển Si-li-si v Bam-phi-ly, th chng ta đến thnh My-ra, trong xứ Ly-si.
6. Ở đ, thầy đội thấy c một chiếc tu ở A-lc-xan-tri sẽ đi qua Y-ta-li, bn cho chng ta xuống tu đ.
7. Tu chạy chậm lắm, mất nhiều ngy kh nhọc mới tới ngang thnh Cơ-nt. V gi qu, tu khng thể gh bến được, nn chng ta lại theo m bờ đảo Cơ-rết, qua Sa-mn.
8. Khi đ chịu kh đi dọc theo nơi đ, chng ta mới đến một nơi gọi l Mỹ-Cảng, gần thnh La-s.
9. Trải lu ngy, tu chạy phải nguy hiểm (v kỳ King ăn đ qua rồi). Phao-l bảo trước cho những người trong tu,
10. rằng: Ti thấy sự vượt biển nầy chắc sẽ phải nguy hiểm v hư hại, chẳng những cho hng ha v chiếc tu m thi, lại đến thn chng ta nữa.
11. Nhưng thầy đội tin lời người li tu v chủ tu hơn l lời Phao-l ni.
12. V cảng đ khng tiện cho tu đậu lc ma đng, nn phần nhiều người đều bn rằng phải la khỏi đ v rng sức đến cảng Ph-nt, l cảng của đảo Cơ-rết, hướng pha ty nam v pha ty bắc, đặng qua ma đng ở đ.
13. Vừa c gi nam non bắt đầu thổi, họ tưởng rằng c thể tới nơi mnh đ định, th ko neo m đi dọc theo gần đảo Cơ-rết.
14. Nhưng cch t lu c trận gi dữ tợn gọi l gi Ơ-ra-qui-ln thổi ln vật vo đảo.
15. Tu đ phải bạt đi, chống lại gi chẳng nổi, nn chng ta để mặc cho theo chiều gi.
16. Tu bị bạt đến dưới một hn đảo nhỏ kia gọi l Cơ-l-đa, chng ta kh nhọc lắm mới cầm được chiếc thuyền.
17. Sau khi trục ln, họ dng phương thế lm cho chắc chắn: lấy dy rng pha dưới chiếc tu lại; đoạn lại sợ mắc cạn trn bi Si-rơ-tơ, th hạ buồm xuống, để mặc gi đưa tri đi.
18. ến ngy mai, v bo cứ thổi cũng mạnh như vậy lun, họ bn quăng hng ha xuống biển.
19. Ngy thứ ba, chng ta dng chnh tay mnh quăng đồ đạc trong tu xuống biển.
20. Trong mấy ngy mặt trời chẳng c, ngi sao cũng khng, m bo th vẫn thổi o o lun, đến nỗi chng ta chẳng cn trng cậy được cứu nữa.
21. V họ khng ăn đ lu, nn Phao-l đứng dậy giữa đm họ, m ni rằng: Hỡi bạn hữu ta, chớ chi bữa trước tin lời ta m chẳng dời khỏi đảo Cơ-rết, th chng ta đ chẳng mắc cơn nguy hiểm v tổn hại nầy.
22. nhưng by giờ, ta khuyn cc ngươi hy vững lng; trong cc ngươi chẳng mất ai hết, chỉ mất chiếc tu m thi.
23. V đm nay, một thin sứ của ức Cha Trời, l ấng ta thuộc về v hầu việc, c hiện đến cng ta m phn rằng:
24. Hỡi Phao-l, đừng sợ chi hết; ngươi phải ứng hầu trước mặt S-sa; v nầy, ức Cha Trời đ ban cho ngươi hết thảy những kẻ cng đi biển với ngươi.
25. Vậy, hỡi cc ng, hy vững lng, v ta c lng tin cậy ức Cha Trời rằng sẽ xảy ra như lời Ngi đ phn vậy;
26. nhưng chng ta chắc sẽ bị tấp ln một hn đảo no.
27. đến đm thứ mười bốn m chng ta cứ tri nổi trn biển A-đờ-ria-tch, lc nửa đm, cc bạn tu ngờ đang đến gần một đất no.
28. Họ thả tri d xuống, th thấy su hai chục sải; hơi xa một t, lại thả nữa, th thấy mười lăm sải.
29. Bấy giờ, sợ đụng rạn, bọ bn từ trn đầu li tu quăng bốn neo xuống, v ước ao đến sng.
30. nhưng v bạn tu tm phương lnh khỏi chiếc tu v thả chiếc tam bản xuống biển, giả đ đi thả neo đằng trước mũi,
31. th Phao-l ni với thầy đội v lnh rằng: Nếu những người nầy chẳng cứ ở trong tu, th cc ng chẳng được cứu.
32. Bọn lnh bn cắt dy buộc tam bản, lm cho rớt xuống.
33. oạn, trong khi đợi trời sng, Phao-l khuyn ai nấy hy ăn. Người ni: Hm nay l ngy thứ mười bốn m cc ngươi đang trng đợi, nhịn đi chẳng ăn cht no.
34. Vậy, ta khuyn cc ngươi hy ăn, v thật l rất cần cho sự cứu của cc ngươi, v chẳng ai trong vng cc ngươi sẽ mất một sợi tc trn đầu mnh.
35. Ni như vậy rồi, người bn lấy bnh, đứng trước mặt mọi người, tạ ơn ức Cha Trời rồi, th bẻ ra v ăn.
36. Bấy giờ ai nấy đều giục lng, v ăn.
37. Vả, số chng ta hết thảy ở trong tu được hai trăm bảy mươi su người.
38. Họ đ ăn vừa no n, bn quăng đồ lương thực xuống biển, lm cho nhẹ tu đi.
39. ến sng ngy, họ chẳng nhận biết l đất no, nhưng thấy c ci vịnh v bờ, bn định đỗ tu đ m np xem c thể được chăng.
40. Vậy, họ dứt dy bỏ neo xuống biển, tho dy bnh li; đoạn, xổ buồm sau li thuận theo gi, tm lối chạy vo bờ.
41. Song chạy nhầm chỗ hai ngọn nước biển xp nhau, th họ lm cho tu bị cạn tại đ; đầu mũi cắm xuống khng động đậy được, cn đầu li bị sng đnh dữ lắm nn nt hết.
42. Bấy giờ qun lnh bn định giết cc t phạm, e c người no trong bọn họ lội thot khỏi chăng.
43. nhưng thầy đội muốn cứu Phao-l, nn ngăn trở nghị định đ. Người truyền cho ai biết lội th nhảy xuống nước trước đi m lội vo bờ,
44. v truyền cho những kẻ cn lại, người th cỡi trn vn, kẻ th cỡi trn miếng vch nt của chiếc tu. Thế l ai nấy đều được ln bờ v sự vậy.

Cng Vụ 28    chọn đoạn khc

1. được cứu như vậy rồi, chng ta mới biết c lao đ tn l Man-tơ.
2. Thổ nhơn đi chng ta một cch nhơn từ hiếm c, tiếp rước chng ta thay thảy gần kề đống lửa lớn đ đốt, v đang mưa v trời lạnh lẽo.
3. Phao-l lượm được một b củi kh, quăng vo trong lửa, xảy c con rắn lục từ trong b củi bị nng b ra, quấn trn tay người.
4. Thổ nhơn thấy con vật đeo thng lng trn tay người, bn ni với nhau rằng: Thật người nầy l tay giết người; nn dầu được cứu khỏi biển rồi, nhưng lẽ cng bnh chẳng khứng cho sống!
5. Nhưng Phao-l rảy rắn vo lửa, chẳng thấy hề chi hết.
6. Họ ngờ người sẽ bị sưng ln, hoặc ng xuống chết tức th; nhưng đ đợi lu rồi, chẳng thấy hại chi cho người, bn đổi m ni rằng thật l một v thần.
7. Trong chỗ đ, c mấy đm ruộng thuộc về người t trưởng của đảo ấy, tn l Bp-li-u; người nầy đi đằng chng ta cch mến khch lắm trong ba ngy.
8. Vả, cha của Bp-li-u nầy đương nằm trn giường đau bịnh nng lạnh v bịnh lỵ. Phao-l đi thăm người, cầu nguyện xong, đặt tay ln v chữa lnh cho.
9. Nhơn đ, ai nấy trong đảo c bịnh, đều đến cng Phao-l, v được chữa lnh cả.
10. Họ cũng tn trọng chng ta lắm, v lc chng ta đi, th sửa soạn mọi đồ cần dng cho chng ta.
11. Sau đ ba thng, chng ta xuống tu ở A-lc-xan-tri m đi, l tu đ qua ma đng tại đảo đ, v c hiệu l i-ốt-cua.
12. Tới thnh Sy-ra-cu-sơ rồi, chng ta ở lại đy ba ngy.
13. Từ nơi đ, chạy theo m biển Si-si-lơ, tới thnh R-ghi-um. ến ngy mai, v gi nam nổi ln, nn sau hai ngy nữa chng ta tới thnh Bu-x-lơ.
14. Ở đ gặp anh em mời chng ta ở lại bảy ngy; rồi th đi đến thnh R-ma.
15. Anh em trong thnh nầy nghe ni về chng ta, bn ra đến Ph-rum p-bi-u v chỗ Ba Qun m đn rước chng ta. Phao-l thấy anh em, th cảm tạ ức Cha Trời v vững ch.
16. Khi chng ta đ đến thnh R-ma, Phao-l được php ở ring với một người lnh canh giữ.
17. Sau ba ngy, người mời cc trưởng lo trong dn Giu-đa nhm lại; đến rồi, người ni rằng: Hỡi anh em ta, dẫu ti chẳng từng lm điều g nghịch cng dn chng hoặc cng thi tục tổ phụ chng ta, m ti cn bị bắt tại thnh Gi-ru-sa-lem v nộp trong tay người R-ma.
18. Những người nầy đ xt việc ti rồi, th muốn tha ra, v ti chẳng hề lm điều g đng chết.
19. Song người Giu-đa chống cự điều đ, nn buộc ti ku ni đến S-sa, nhưng chẳng phải c kiện bổn quốc ta đu.
20. Ấy v cớ đ m ti đ xin gặp anh em v ni chuyện với, v l bởi sự trng cậy của dn Y-sơ-ra-n nn ti mang lấy xiềng nầy.
21. Cc ngươi ấy trả lời rằng: Chng ti chẳng tiếp thơ từ xứ Giu-đa ni về việc anh, v chẳng ai trong anh em đ đến mch cho chng ti hay l ni xấu về anh nữa.
22. Dầu vậy, chng ti muốn biết anh nghĩ lm sao; v về phần đạo nầy, chng ti biết người ta hay chống nghịch khắp mọi nơi.
23. Họ đ hẹn ngy với người, bn đến thăm tại nơi nh trọ rất đng; từ buổi sng đến chiều, người cứ lm chứng v giảng giải với họ về nước ức Cha Trời, lấy luật php Mi-se v cc đấng tin tri m gắng sức khuyn bảo họ về ức Cha Jsus.
24. C người chịu tin lời người ni, c kẻ chẳng tin.
25. Bởi chưng họ khng đồng với nhau v ra về, nn Phao-l chỉ ni thm lời nầy: ức Thnh Linh đ phn phải lắm, khi Ngi dng đấng tin tri -sai m phn cng tổ phụ cc ngươi rằng:
26. Hy đến nơi dn nầy v ni rằng: Cc ngươi lấy lỗ tai nghe m chẳng hiểu chi; Lấy mắt xem m khng thấy g.
27. V lng dn nầy đ nặng nề; Họ bịt lỗ tai, Nhắm mắt lại, E rằng mắt mnh tự thấy, Tai mnh tự nghe, Lng mnh tự hiểu, V họ trở lại M ta chữa cho lnh được chăng.
28. Vậy, hy biết sự cứu rỗi của ức Cha Trời nầy đ sai đến cho người ngoại; những người đ sẽ nghe theo vậy.
29. Khi người ni xong, th cc ngươi Giu-đa đi ra, ci lẫy cng nhau dữ lắm.
30. Phao-l ở trọn hai năm tại một nh trọ đ thu. Người tiếp rước mọi người đến thăm mnh,
31. giảng về nước ức Cha Trời, v dạy dỗ về ức Cha Jsus Christ cch tự do trọn vẹn, chẳng ai ngăn cấm người hết.