Mục Lục

[1] [2] [3] [4]


C-l-se 1    chọn đoạn khc

1. Phao-l, theo muốn ức Cha Trời, lm sứ đồ của ức Cha Jsus Christ, cng Ti-m-th l anh em,
2. gởi cho cc anh em chng ta ở thnh C-l-se, l những người thnh v trung tn trong ấng Christ: nguyền xin anh em được n điển v sự bnh an ban cho bởi ức Cha Trời, l Cha chng ta!
3. Trong khi chng ti cầu nguyện cho anh em khng thi, th cảm tạ ức Cha Trời l Cha ức Cha Jsus Christ chng ta.
4. V chng ti đ nghe về đức tin của anh em nơi ức Cha Jsus Christ v về sự yu thương của anh em đối với mọi thnh đồ,
5. v cớ sự trng cậy để dnh cho anh em ở trn trời l sự trước kia anh em đ nhờ đạo Tin Lnh chn thật m biết đến.
6. ạo Tin Lnh đ ở giữa anh em cũng như ở trong cả thế gian; lại kết quả v tấn bộ cũng như trong anh em, từ ngy m anh em đ nghe rao truyền ơn ức Cha Trời v đ học cho thật biết ơn đ,
7. y như -php-ra l bạn đồng sự thiết nghĩa với chng ti đ dạy anh em; người gip đỡ chng ti như một kẻ gip việc trung thnh của ấng Christ,
8. v đ tỏ ra cho chng ti biết lng yu thương m anh em cảm chịu bởi ức Thnh Linh.
9. Cho nn, chng ti cũng vậy, từ ngy nhận được tin đ, cứ cầu nguyện cho anh em khng thi, v xin ức Cha Trời ban cho anh em được đầy dẫy sự hiểu biết về muốn của Ngi, với mọi thứ khn ngoan v hiểu biết thing ling nữa,
10. hầu cho anh em ăn ở cch xứng đng với Cha, đặng đẹp lng Ngi mọi đường, nẩy ra đủ cc việc lnh, cng thm ln trong sự hiểu biết ức Cha Trời,
11. nhờ quyền php vinh hiển Ngi, được c sức mạnh mọi bề, để nhịn nhục vui vẻ m chịu mọi sự.
12. Hy tạ ơn ức Cha Cha, Ngi đ khiến anh em c thể dự phần cơ nghiệp của cc thnh trong sự sng lng:
13. Ngi đ giải thot chng ta khỏi quyền của sự tối tăm, lm cho chng ta dời qua nước của Con rất yu dấu Ngi,
14. trong Con đ chng ta c sự cứu chuộc, l sự tha tội.
15. Ấy chnh Ngi l hnh ảnh của ức Cha Trời khng thấy được, l ấng sanh ra đầu hết thảy mọi vật dựng nn.
16. V mun vật đ được dựng nn trong Ngi, bất luận trn trời, dưới đất, vật thấy được, vật khng thấy được, hoặc ngi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chnh, hoặc cầm quyền, đều l bởi Ngi v v Ngi m được dựng nn cả.
17. Ngi c trước mun vật, v mun vật đứng vững trong Ngi.
18. Ấy cũng chnh Ngi l đầu của thn thể, tức l đầu Hội thnh. Ngi l ban đầu sanh trước nhứt từ trong những kẻ chết, hầu cho trong mọi vật, Ngi đứng đầu hng.
19. V chưng ức Cha Trời đ vui lng khiến mọi sự đầy dẫy của mnh chứa trong Ngi,
20. v bởi huyết Ngi trn thập tự gi, th đ lm nn ha bnh, khiến mun vật dưới đất trn trời đều nhờ Ngi m ha thuận cng chnh mnh ức Cha Trời.
21. Cn anh em ngy trước vốn xa cch ức Cha Trời, v l th nghịch cng Ngi bởi tưởng v việc c mnh,
22. nhưng by giờ ức Cha Trời đ nhờ sự chết của Con Ngi chịu lấy trong thn thể của xc thịt m khiến anh em ha thuận, đặng lm cho anh em đứng trước mặt Ngi cch thnh sạch khng vết, khng chỗ trch được;
23. miễn l anh em tin Cha cch vững vng khng nng, chẳng hề dời khỏi sự trng cậy đ truyền ra bởi đạo Tin Lnh m anh em đ nghe, l đạo được giảng ra giữa mọi vật dựng nn ở dưới trời, v chnh ti, Phao-l, l kẻ gip việc của đạo ấy.
24. Nay ti lấy lm vui về sự ti đ chịu khổ sở v anh em, ti lại v thn thể ấng Christ, l Hội thnh, m đem xc thịt mnh chịu hết cc điều cn lại trong sự thương kh của Ngi.
25. Ti lm kẻ gip việc của Hội thnh đ, bởi sự phn pht của ức Cha Trời, l ấng giao cho ti ci phần việc truyền đạo Cha cho anh em cch trọn vẹn,
26. tức l sự mầu nhiệm đ giấu kn trải cc đời cc kiếp, m nay tỏ ra cho cc thnh đồ Ngi.
27. V ức Cha Trời muốn khiến họ biết sự giu vinh hiển của sự mầu nhiệm đ ở giữa dn ngoại l thể no, nghĩa l ấng Christ ở trong anh em, l sự trng cậy về vinh hiển.
28. Ấy l Ngi m chng ti rao giảng, lấy mọi sự khn ngoan răn bảo mọi người, dạy dỗ mọi người, hầu cho by tỏ mọi người trở nn trọn vẹn trong ấng Christ ra trước mặt ức Cha Trời.
29. Ấy cũng l v đ m ti lm việc, nhờ sức Ngi gip đỡ m chiến đấu, l sức hnh động cch c quyền trong ti.

C-l-se 2    chọn đoạn khc

1. Vả, ti muốn anh em biết dường no ti hết sức chiến tranh cho anh em, cho những người ở Lao-đi-x, v cho những kẻ khng thấy mặt ti về phần xc,
2. hầu cho lng những kẻ ấy được yn ủi, v lấy sự yu thương m lin hiệp, đặng c nhiều sự thng biết đầy dẫy chắc chắn, đến nỗi c thể hiểu sự mầu nhiệm của ức Cha Trời, tức l ấng Christ,
3. m trong Ngi đ giấu kn mọi sự qu bu về khn ngoan thng sng.
4. Ti ni như vậy, hầu cho chẳng ai lấy lời dỗ dnh m lừa dối anh em.
5. V dẫu thn ti xa cch, nhưng tm thần ti vẫn ở cng anh em, thấy trong anh em c thứ tự hẳn hoi v đức tin vững vng đến ấng Christ, th ti mừng rỡ lắm.
6. Anh em đ nhận ức Cha Jsus Christ thể no, th hy bước đi trong Ngi thể ấy;
7. hy chm rễ v lập nền trong Ngi, lấy đức tin lm cho bền vững, ty theo anh em đ được dạy dỗ, v hy dư dật trong sự cảm tạ.
8. Hy giữ chừng, kẻo c ai lấy triết học v lời hư khng, theo lời truyền khẩu của loi người, sơ học của thế gian, khng theo ấng Christ, m bắt anh em phục chăng.
9. V sự đầy dẫy của bổn tnh ức Cha Trời thảy đều ở trong ấng ấy như c hnh.
10. Anh em lại nhờ Ngi m c được đầy dẫy mọi sự, v Ngi l đầu của mọi quyền cai trị v mọi thế lực.
11. Anh em cũng chịu cắt b trong Ngi, khng phải php cắt b bởi tay người ta lm ra, nhưng l php cắt b của ấng Christ, l lột bỏ tnh xc thịt của chng ta.
12. Anh em đ bởi php bp-tem được chn với Ngi, th cũng được sống lại với Ngi bởi đức tin trong quyền php ức Cha Trời, l ấng đ khiến Ngi từ kẻ chết sống lại.
13. Khi anh em đ chết bởi tội lỗi mnh v sự xc thịt mnh khng chịu cắt b, th ức Cha Trời đ khiến anh em sống lại với ấng Christ, v đ tha thứ hết mọi tội chng ta:
14. Ngi đ xa tờ khế lập nghịch cng chng ta, cc điều khoản tri với chng ta nữa, cng ph hủy tờ khế đ m đng đinh trn cy thập tự;
15. Ngi đ truất bỏ cc quyền cai trị cng cc thế lực, dng thập tự gi chiến thắng chng n, v nộp ra tỏ tường giữa thin hạ.
16. V vậy, chớ c ai đon xt anh em về của ăn uống, hoặc ngy lễ, hoặc ngy mặt trăng mới, hoặc ngy Sa-bt,
17. ấy đều chỉ l bng của cc việc sẽ tới, cn hnh th ở trong ấng Christ.
18. Chớ để cho những kẻ kia cướp lấy phần thưởng chạy thi, l kẻ giả đ khim nhượng m muốn thờ lạy cc thin sứ. Họ theo những sự mnh xem thấy, v bởi tnh xc thịt nổi lng kiu ngạo v ch,
19. khng lin lạc với đầu, l nhờ đầu đ m cả thn thể xếp đặt kết hiệp bởi cc lắt lo, v được sự sanh trưởng từ ức Cha Trời đến.
20. V bằng anh em chết với ấng Christ về sự sơ học của thế gian, th lm sao lại để cho những thể lệ nầy p buột mnh, như anh em cn sống trong thế gian:
21. Chớ lấy, chớ nếm, chớ rờ?
22. Cả sự đ hễ dng đến th hư nt, theo qui tắc v đạo l loi người,
23. dầu bề ngoi c vẻ khn ngoan, l bởi thờ lạy theo ring, cch khim nhượng v khắc khổ thn thể mnh; nhưng khng ch g để chống cự lng dục của xc thịt.

C-l-se 3    chọn đoạn khc

1. Vậy nếu anh em được sống lại với ấng Christ, hy tm cc sự ở trn trời, l nơi ấng Christ ngồi bn hữu ức Cha Trời.
2. Hy ham mến cc sự ở trn trời, đừng ham mến cc sự ở dưới đất;
3. v anh em đ chết, sự sống mnh đ giấu với ấng Christ trong ức Cha Trời.
4. Khi no ấng Christ, l sự sống của anh em, sẽ hiện ra, bấy giờ anh em cũng sẽ hiện ra với Ngi trong sự vinh hiển.
5. Vậy hy lm chết cc chi thể của anh em ở nơi hạ giới, tức l t dm, uế, tnh dục, ham muốn xấu xa, tham lam, tham lam chẳng khc g thờ hnh tượng:
6. bởi những sự ấy cơn giận của ức Cha Trời ging trn cc con khng vng phục;
7. lc trước anh em sống trong những nết xấu đ, v ăn ở như vậy.
8. Nhưng by giờ anh em nn trừ bỏ hết mọi sự đ, tức l sự thạnh nộ, buồn giận v hung c. ừng ni hnh ai, chớ c một lời tục tỉu no ra từ miệng anh em.
9. Chớ ni dối nhau, v đ lột bỏ người cũ cng cng việc n,
10. m mặc lấy người mới l người đang đổi ra mới theo hnh tượng ấng dựng nn người ấy, đặng đạt đến sự hiểu biết đầy trọn.
11. Tại đy khng cn phn biệt người Gờ-rc hoặc người Giu-đa, người chịu cắt b hoặc người khng chịu cắt b, người d man hoặc người Sy-the, người ti mọi hoặc người tự chủ; nhưng ấng Christ l mọi sự v trong mọi sự.
12. Vậy anh em l kẻ chọn lựa của ức Cha Trời, l người thnh v rất yu dấu của Ngi, hy c lng thương xt. Hy mặc lấy sự nhơn từ, khim nhượng, mềm mại, nhịn nhục,
13. nếu một người trong anh em c sự g phn nn với kẻ khc th hy nhường nhịn nhau v tha thứ nhau: như Cha đ tha thứ anh em thể no, th anh em cũng phải tha thứ thể ấy.
14. Nhưng trn hết mọi sự đ, phải mặc lấy lng yu thương, v l dy lin lạc của sự trọn lnh.
15. Nguyền xin sự bnh an của ấng Christ cai trị trong lng anh em, l bnh an m anh em đ được gọi đến đặng hiệp nn một thể; lại phải biết ơn.
16. Nguyền xin lời của ấng Christ ở đầy trong lng anh em, v anh em dư dật mọi sự khn ngoan. Hy dng những ca vịnh, thơ thnh, bi ht thing ling m dạy v khuyn nhau, v được đầy ơn Ngi nn hy hết lng ht khen ức Cha Trời.
17. Mặc dầu anh em ni hay lm, cũng phải nhơn danh ức Cha Jsus m lm mọi điều, nhờ Ngi m tạ ơn ức Cha Trời, l ức Cha Cha.
18. Hỡi người lm vợ, hy vng phục chồng mnh, y như điều đ theo Cha đng phải nn vậy.
19. Hỡi kẻ lm chồng, hy yu vợ mnh, chớ hề ở cay nghiệt với người.
20. Hỡi kẻ lm con, mọi sự hy vng phục cha mẹ mnh, v điều đ đẹp lng Cha.
21. Hỡi kẻ lm cha, chớ hề chọc giận con ci mnh, e chng n ng lng chăng.
22. Hỡi kẻ lm ti tớ, trong mọi sự phải vng phục kẻ lm chủ mnh về phần xc, khng những hầu việc trước mắt họ, như mnh tm cch cho đẹp lng người ta, nhưng v knh sợ Cha, hy lấy lng thật th m hầu việc.
23. Hễ lm việc g, hy hết lng m lm, như lm cho Cha, chớ khng phải lm cho người ta,
24. v biết rằng anh em sẽ bởi Cha m được cơ nghiệp lm phần thưởng. Hy hầu việc ấng Christ, tức l Cha.
25. V ai ăn ở bất nghĩa, sẽ lại chịu lấy sự bất nghĩa của mnh khng ty vị ai hết.

C-l-se 4    chọn đoạn khc

1. Hỡi người lm chủ, hy lấy điều cng bnh chnh trực đi ti tớ mnh, v biết rằng anh em cũng c một chủ mnh ở trn trời.
2. Phải bền đổ v tỉnh thức trong sự cầu nguyện, m thm sự tạ ơn vo.
3. Cũng hy cầu nguyện cho chng ti, xin ức Cha Trời mở cửa cho sự giảng đạo, hầu cho ti được rao truyền lẽ mầu nhiệm của ấng Christ, v lẽ đ m ti bị xiềng xch,
4. lại hầu cho ti được tỏ cho biết lẽ ấy như điều ti phải ni.
5. Hy lấy sự khn ngoan ăn ở với những người ngoại, v lợi dụng th giờ.
6. Lời ni anh em phải c n hậu theo lun, v nm thm muối, hầu cho anh em biết nn đối đp mỗi người l thể no.
7. Ti-chi-cơ l anh em rất yu của chng ti, một người ti tớ trung thnh của Cha v bạn cng lm việc với ti, sẽ bo tin cho anh em về cc việc của ti
8. Ti c sai người đến cng anh em, hầu cho anh em biết tnh cảnh chng ti l thể no, đặng người yn ủi lng anh em.
9. Kẻ cng đi với người l -n-sim, anh em trung tn v rất yu của chng ti, tức l người đồng xứ với anh em vậy. Hai người đ sẽ ni cho biết hết mọi điều xảy ra ở đy.
10. A-ri-tạc, l bạn đồng t với ti, gởi lời thăm anh em, Mc, anh em ch bc với Ba-na-ba cũng vậy. Về Mc, anh em đ chịu lấy lời dạy bảo rồi; nếu người đến nơi anh em, hy tiếp rước tử tế.
11. Gi-su gọi l Gic-tu cũng c lời thăm anh em. Trong những người chịu cắt b, chỉ ba người đ cng ti v nước ức Cha Trời m lm việc, v cc người ấy l một sự yn ủi lng ti.
12. -php-ra, người hng xứ với anh em, ti tớ của ức Cha Jsus Christ, c lời cho anh em; người v anh em chiến đấu khng thi trong khi cầu nguyện, để anh em trở nn ton vẹn v trọn niềm vng phục mọi muốn của ức Cha Trời.
13. V ti lm chứng cho người rằng, người lm việc rất l kh nhọc v anh em, lại v người Lao-đi-x v người Hi--ra-b-li nữa.
14. Lu-ca l thầy thuốc rất yu dấu, cho anh em, -ma cũng vậy.
15. Hy cho cc anh em ở Lao-đi-x v Nim-pha, cng Hội thnh nhm trong nh người.
16. Anh em đọc thơ nầy rồi, hy đưa cho Hội thnh Lao-đi-x đọc với, anh em cũng phải đọc thơ ở Lao-đi-x gởi đến nữa.
17. Rốt lại, hy ni với A-chp rằng: Hy cẩn thận về chức vụ m ngươi đ nhơn danh Cha nhận lnh, để lm cho thật trọn vẹn.
18. Chnh tay ti, Phao-l, viết cho thăm anh em. Hy nhớ về xiềng xch của ti. Nguyền xin n điển ở cng anh em!