Mục Lục

[1] [2] [3] [4] [5]


1 T-sa-l-ni-ca 1    chọn đoạn khc

1. Phao-l, Sin-vanh v Ti-m-th gởi cho Hội-thnh ở thnh T-sa-l-ni-ca, Hội trong ức Cha Trời, l Cha, v trong ức Cha Jsus Christ, Cha chng ta: nguyền xin n điển v sự bnh an ban cho anh em!
2. Chng ti hằng v anh em tạ ơn ức Cha Trời, thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện;
3. v trước mặt ức Cha Trời, l Cha, chng ti nhớ mi về cng việc của đức tin anh em, cng lao của lng yu thương anh em, sự bền đổ về sự trng cậy của anh em trong ức Cha Jsus Christ chng ta;
4. hỡi anh em được ức Cha Trời yu dấu, chng ti biết anh em l kẻ được lựa chọn.
5. Vả, đạo Tin Lnh chng ti đ rao truyền cho anh em, khng những bằng lời ni thi, lại cũng bằng quyền php, ức Thnh Linh v sức mạnh của sự tin quyết nữa. V anh em biết r cch chng ti ở giữa anh em v lng yu thương đối với anh em l thể no.
6. Anh em cũng đ bắt chước ti v bắt chước Cha, lấy sự vui vẻ của ức Thnh Linh m tiếp nhận đạo giữa lc nhiều sự khốn kh,
7. đến nỗi anh em trở nn gương tốt cho hết thảy tn đồ ở xứ Ma-x-đoan v xứ A-chai.
8. V đạo Cha khng những từ nơi anh em vang ra trong xứ Ma-x-đoan v A-chai thi đu, nhưng đức tin m anh em c trong ức Cha Trời đ đồn khắp mọi nơi, đến nỗi chng ti khng cần phải ni đến nữa.
9. Vả, mọi người đều thuật lại thể no anh em đ tiếp đi chng ti, v thể no đ trở lại cng ức Cha Trời, bỏ hnh tượng đặng thờ ức Cha Trời hằng sống v chn thật,
10. đặng chờ đợi Con Ngi từ trn trời, l ức Cha Jsus m Ngi đ khiến từ kẻ chết sống lại, tức l ấng giải cứu chng ta khỏi cơn thạnh nộ ngy sau.

1 T-sa-l-ni-ca 2    chọn đoạn khc

1. Hỡi anh em, chnh anh em biết r rằng chng ti đ đến nơi anh em, ấy chẳng phải l v ch đu;
2. nhưng sau khi bị đau đớn v sỉ nhục tại thnh Phi-lp, như anh em đ biết, th chng ti trng cậy ức Cha Trời, cứ rao truyền đạo Tin Lnh của ức Cha Trời cch dạn dĩ giữa cơn đại chiến.
3. V sự giảng đạo của chng ti chẳng phải bởi sự sai lầm, hoặc khng thanh sạch, cũng chẳng dng điều gian dối.
4. Nhưng v ức Cha Trời đ xt chng ti l xứng đng giao cho việc giảng Tin Lnh, nn chng ti cứ ni, khng phải để đẹp lng loi người, nhưng để đẹp lng ức Cha Trời, l ấng d xt lng chng ti.
5. Vả, anh em c biết, chng ti khng hề dng những lời dua nịnh, cũng khng hề bởi lng tư lợi m lm, c ức Cha Trời chứng cho.
6. Dẫu rằng chng ti c thể bắt anh em tn trọng chng ti, v l sứ đồ của ấng Christ, song cũng chẳng cầu vinh hiển đến từ loi người, hoặc từ nơi anh em, hoặc từ nơi kẻ khc.
7. Nhưng chng ti đ ăn ở nhu m giữa anh em, như một người v săn sc chnh con mnh cch dịu dng vậy.
8. Vậy, v lng rất yu thương của chng ti đối với anh em, nn ước ao ban cho anh em, khng những Tin Lnh ức Cha Trời thi đu, song cả đến chnh sự sống chng ti nữa, bởi anh em đ trở nn thiết nghĩa với chng ti l bao.
9. Hỡi anh em, anh em cn nhớ cng lao, kh nhọc của chng ti; ấy l trong khi chng ti giảng Tin Lnh cho anh em, lại cũng lm việc cả ngy lẫn đm, để cho khỏi lụy đến một người no trong anh em hết.
10. Anh em lm chứng, ức Cha Trời cũng lm chứng rằng cch ăn ở của chng ti đối với anh em c lng tin, thật l thnh sạch, cng bnh, khng chỗ trch được.
11. Anh em cũng biết rằng chng ti đối đi với mỗi người trong anh em, như cha đối với con,
12. khuyn lơn, yn ủi, v ni xin anh em ăn ở một cch xứng đng với ức Cha Trời, l ấng gọi anh em đến nước Ngi v sự vinh hiển Ngi.
13. Bởi vậy, chng ti tạ ơn ức Cha Trời khng thi về sự anh em tiếp nhận lời của ức Cha Trời m chng ti đ truyền cho, khng coi như lời của loi người, bn coi như lời của ức Cha Trời, v thật l lời ức Cha Trời, cũng hnh động trong anh em c lng tin.
14. Hỡi anh em, anh em thật đ trở nn người bắt chước cc hội thnh của ức Cha Trời tại xứ Giu-đ, l cc Hội thnh trong ức Cha Jsus Christ: anh em đ chịu khổ bởi người đồng xứ mnh, cũng như chnh cc Hội thnh ấy chịu khổ bởi người Giu-đa,
15. l người đ giết ức Cha Jsus v cc ấng tin tri, đ bắt bớ chng ti; lm tri ức Cha Trời v th nghịch với mọi người nữa,
16. ngăn trở chng ti giảng dạy dn ngoại cho được cứu, lại hằng đầy dẫy ci lượng tội lỗi mnh. Nhưng cơn thạnh nộ của ức Cha Trời sau hết đ đến trn họ.
17. Hỡi anh em, về phần chng ti, đ xa cch anh em t lu nay, thn tuy cch nhưng lng khng cch, chng ti đ nn nả biết bao, tm phương để thỏa lng ao ước, lại thấy mặt anh em.
18. V vậy, đ hai lần, chng ti, nhứt l ti, Phao-l, muốn đi đến cng anh em; nhưng quỉ Sa-tan đ ngăn trở chng ti.
19. V sự trng cậy, vui mừng v mo triều thin vinh hiển của chng ti l g, h chằng phải l anh em cũng được đứng trước mặt ức Cha Jsus chng ta trong khi Ngi đến sao?
20. Phải, anh em thật l sự vinh hiển v vui mừng của chng ti vậy.

1 T-sa-l-ni-ca 3    chọn đoạn khc

1. V khng thể chờ đợi được nữa, nn chng ti th đnh ở lại một mnh tại A-thn,
2. v sai Ti-m-th, l anh em chng ti, ti tớ của ức Cha Trời, kẻ gip việc đạo Tin Lnh của ấng Christ, đến cng anh em, để khiến anh em được vững vng v giục lng anh em trong đức tin,
3. hầu cho khng một người no trong anh em bị rng động bởi những sự khốn kh dường ấy; v anh em tự biết rằng ấy đ l điều đ định trước cho chng ta.
4. Lại khi ở cng anh em, chng ti đ ni trước rằng sẽ c sự khốn kh phải chịu, điều đ xảy đến rồi, v anh em đ biết r.
5. Vậy, khng thể đợi lu hơn nữa, nn ti đ sai Ti-m-th đi, để cho biết đức tin anh em ra lm sao, e rằng kẻ cm dỗ đ cm dỗ anh em, m cng phu của chng ti trở nn v ch chăng.
6. Nhưng Ti-m-th ở nơi anh em mới trở về đy, c thuật cho chng ti tin tốt về đức tin cng lng yu thương của anh em. Người lại ni rằng anh em thường tưởng nhớ chng ti, v ao ước gặp chng ti, cũng như chnh chng ti ước ao gặp anh em vậy.
7. Hỡi anh em, như vậy th ở giữa mọi sự gian nan khốn kh của chng ti, anh em đ lấy đức tin mnh m lm một cớ yn ủi cho chng ti đ.
8. V hiện nay chng ti sống, l tại anh em đứng vững trong Cha.
9. Chng ti lm thể no đặng đủ tạ ơn ức Cha Trời về anh em, v chng ti bởi cớ anh em được đầy lng vui vẻ ở trước mặt ức Cha Trời chng ti?
10. m ngy chng ti cố sức ni xin Ngi cho php chng ti lại gặp anh em, v gia thm cho đức tin anh em điều chi cn km.
11. Nguyền xin chnh ức Cha Trời Cha chng ta, v ức Cha Jsus, Cha chng ta, dẫn chng ti đến cng anh em!
12. Lại nguyền xin Cha lm cho anh em thm v đầy lng yu thương đối với nhau cng đối với mọi người, cũng như lng yu thương của chng ti đối với anh em vậy,
13. hầu cho lng anh em được vững vng, v thnh sạch khng trch được trước mặt ức Cha Trời, l Cha chng ta, khi ức Cha Jsus chng ta sẽ đến với hết thảy thnh đồ Ngi!

1 T-sa-l-ni-ca 4    chọn đoạn khc

1. Vả lại, hỡi anh em, anh em đ học nơi chng ti phải ăn ở cch no cho đẹp ức Cha Trời, v điều đ anh em đ lm rồi, th chng ti nhơn ức Cha Jsus xin v cầu anh em phải đi lun theo đường ấy cng ngy cng tới.
2. Anh em biết r chng ti đ bởi ức Cha Jsus m truyền cho anh em những điều răn no.
3. V muốn ức Cha Trời, ấy l khiến anh em nn thnh: tức l phải lnh sự uế,
4. mỗi người phải biết giữ thn mnh cho thnh sạch v tn trọng,
5. chẳng bao giờ sa vo tnh dục lung tuồng như người ngoại đạo, l kẻ khng nhn biết ức Cha Trời.
6. Chớ c ai phỉnh phờ anh em mnh, hay l lm hại anh em bất kỳ việc g, v Cha l ấng bo on những sự đ, như chng ti đ ni trước cng anh em v đ lm chứng.
7. Bởi chưng ức Cha Trời chẳng gọi chng ta đến sự uế đu, bn l sự nn thnh vậy.
8. Cho nn ai khinh bỏ điều chng ti ni, th khng phải khinh bỏ người ta đu bn l khinh bỏ ức Cha Trời, l ấng đ ban Thnh Linh của Ngi trong anh em.
9. Cn như sự anh em yu thương nhau, về điều đ, khng cần viết cho anh em, v chnh anh em đ học nơi ức Cha Trời, phải yu thương nhau;
10. v đối với mọi anh em khc, trong cả xứ Ma-x-đoan, cũng lm như vậy. Nhưng, hỡi anh em, chng ti khuyn anh em hằng tỏ lng yu thương đ thm mi,
11. rng tập ăn ở cho yn lặng, săn sc việc ring mnh, lấy chnh tay mnh lm lụng, như chng ti đ dặn bảo anh em,
12. hầu cho ăn ở với người ngoại cch ngay thẳng, v khng thiếu chi hết.
13. Hỡi anh em, chng ti chẳng muốn anh em khng biết về phần người đ ngủ, hầu cho anh em chớ buồn rầu như người khc khng c sự trng cậy.
14. V nếu chng ta tin ức Cha Jsus đ chết v sống lại, th cũng vậy, ức Cha Trời sẽ đem những kẻ ngủ trong ức Cha Jsus cng đến với Ngi.
15. Vả, nầy l điều chng ti nhờ lời Cha m rao bảo cho anh em: chng ta l kẻ sống, cn ở lại cho đến kỳ Cha đến, th khng ln trước những người đ ngủ rồi.
16. V sẽ c tiếng ku lớn v tiếng của thin sứ lớn cng tiếng kn của ức Cha Trời, th chnh mnh Cha ở trn trời ging xuống; bấy giờ những kẻ chết trong ấng Christ, sẽ sống lại trước hết.
17. Kế đến chng ta l kẻ sống, m cn ở lại, sẽ cng nhau đều được cất ln với những người ấy giữa đm my, tại nơi khng trung m gặp Cha, như vậy chng ta sẽ ở cng Cha lun lun.
18. Thế th, anh em hy dng lời đ m yn ủi nhau.

1 T-sa-l-ni-ca 5    chọn đoạn khc

1. Hỡi anh em, về thời v kỳ, th khng cần viết cho anh em;
2. v chnh anh em biết r lắm rằng ngy của Cha sẽ đến như kẻ trộm trong ban đm vậy.
3. Khi người ta sẽ ni rằng: Bnh ha v an ổn, th tai họa thnh lnh vụt đến, như sự đau đớn xảy đến cho người đờn b c nghn, v người ta chắc khng trnh khỏi đu.
4. Nhưng, hỡi anh em, anh em chẳng phải ở nơi tối tăm, nn nỗi ngy đ đến thnh lnh cho anh em như kẻ trộm.
5. Anh em đều l con của sự sng v con của ban ngy. Chng ta khng phải thuộc về ban đm, cũng khng phải thuộc về sự mờ tối.
6. Vậy, chng ta chớ ngủ như kẻ khc, nhưng phải tỉnh thức v gi giữ.
7. V kẻ ngủ th ngủ ban đm, kẻ say th say ban đm.
8. Nhưng chng ta thuộc về ban ngy, nn hy gi giữ, mặc o gip bằng đức tin v lng yu thương, lấy sự trng cậy về sự cứu rỗi lm mo trụ.
9. V ức Cha Trời chẳng định sẵn cho chng ta bị cơn thạnh nộ, nhưng cho được sự giải cứu bởi ức Cha Jsus Christ chng ta,
10. l ấng đ chết v chng ta, hầu cho chng ta hoặc thức hoặc ngủ, đều được đồng sống với Ngi.
11. Vậy th anh em hy khuyn bảo nhau, gy dựng cho nhau, như anh em vẫn thường lm.
12. Hỡi anh em, xin anh em knh trọng kẻ c cng kh trong vng anh em, l kẻ tun theo Cha m chỉ dẫn v dạy bảo anh em.
13. Hy lấy lng rất yu thương đối với họ v cớ cng việc họ lm. Hy ở cho ha thuận với nhau.
14. Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yn ủi những kẻ ng lng, nng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người.
15. Hy giữ, đừng c ai lấy c bo c cho kẻ khc; nhưng hy tm điều thiện lun lun, hoặc trong vng anh em, hoặc đối với thin hạ.
16. Hy vui mừng mi mi,
17. cầu nguyện khng thi,
18. phm việc g cũng phải tạ ơn Cha; v muốn của ức Cha Trời trong ức Cha Jsus Christ đối với anh em l như vậy.
19. Chớ dập tắt Thnh Linh;
20. chớ khinh dể cc lời tin tri;
21. hy xem xt mọi việc, điều chi lnh th giữ lấy.
22. Bất cứ việc g tựa như điều c, th phải trnh đi.
23. Nguyền xin chnh ức Cha Trời bnh an khiến anh em nn thnh trọn vẹn, v nguyền xin tm thần, linh hồn, v thn thể của anh em đều được giữ vẹn, khng chỗ trch được, khi ức Cha Jsus Christ chng ta đến!
24. ấng đ gọi anh em l thnh tn, chnh Ngi sẽ lm việc đ.
25. Hỡi anh em, hy cầu nguyện cho chng ti với.
26. Hy lấy ci hn thnh m cho hết thảy anh em.
27. Ti nhơn Cha ni xin anh em hy đọc thơ nầy cho hết thảy anh em đều nghe.
28. Nguyền xin n điển của ức Cha Jsus Christ, Cha chng ta, ở với anh em.