Mục Lục

[1] [2] [3] [4] [5]


1 Giăng 1    chọn đoạn khc

1. iều c từ trước hết, l điều chng ti đ nghe, điều mắt chng ti đ thấy, điều chng ti đ ngắm v tay chng ti đ rờ, về lời sự sống;
2. v sự sống đ by tỏ ra, chng ti c thấy, v đang lm chứng cho, chng ti rao truyền cho anh em sự sống đời đời vốn ở cng ức Cha Cha v đ by tỏ ra cho chng ti rồi;
3. chng ti lấy điều đ thấy đ nghe m truyền cho anh em, hầu cho anh em cũng được giao thng với chng ti. Vả, chng ti vẫn được giao thng với ức Cha Cha, v với Con Ngi l ức Cha Jsus Christ.
4. Chng ti viết những điều đ cho anh em, hầu cho sự vui mừng của chng ti được đầy dẫy.
5. Nầy l lời truyền giảng m chng ti đ nghe nơi Ngi v truyền lại cho anh em rằng ức Cha Trời l sự sng, trong Ngi chẳng c sự tối tăm đu.
6. V bằng chng ta ni mnh được giao thng với Ngi, m cn đi trong sự tối tăm, ấy l chng ta ni dối v khng lm theo lẽ thật.
7. Nhưng, nếu chng ta đi trong sự sng cũng như chnh mnh Ngi ở trong sự sng, th chng ta giao thng cng nhau; v huyết của ức Cha Jsus, Con Ngi, lm sạch mọi tội chng ta.
8. V bằng chng ta ni mnh khng c tội chi hết, ấy l chnh chng ta lừa dối mnh, v lẽ thật khng ở trong chng ta.
9. Cn nếu chng ta xưng tội mnh, th Ngi l thnh tn cng bnh để tha tội cho chng ta, v lm cho chng ta sạch mọi điều gian c.
10. Nhược bằng chng ta ni mnh chẳng từng phạm tội, ấy l chng ta cho Ngi l kẻ ni dối, lời Ngi khng ở trong chng ta.

1 Giăng 2    chọn đoạn khc

1. Hỡi con ci b mọn ta, ta viết cho cc con những điều nầy, hầu cho cc con khỏi phạm tội. Nếu c ai phạm tội, th chng ta c ấng cầu thay ở nơi ức Cha Cha, l ức Cha Jsus Christ, tức l ấng cng bnh.
2. Ấy chnh Ngi lm của lễ chuộc tội lỗi chng ta, khng những v tội lỗi chng ta thi đu, m cũng v tội lỗi cả thế gian nữa.
3. Nầy tại sao chng ta biết mnh đ biết Ngi, ấy l tại chng ta giữ cc điều răn của Ngi.
4. Kẻ no ni: Ta biết Ngi, m khng giữ điều răn Ngi, l người ni dối, lẽ thật quyết khng ở trong người.
5. Nhưng ai giữ lời phn Ngi, th lng knh mến ức Cha Trời thật l trọn vẹn trong người ấy. Bởi đ, chng ta biết mnh ở trong Ngi.
6. Ai ni mnh ở trong Ngi, th cũng phải lm theo như chnh Ngi đ lm.
7. Hỡi kẻ rất yu dấu, ấy chẳng phải l điều răn mới m ta viết cho anh em, bn l điều răn cũ anh em đ nhận lấy từ lc ban đầu; điều răn cũ nầy tức l lời anh em đ nghe.
8. Song le, ta cũng viết cho anh em điều răn mới, l điều chn thật trong Cha v trong anh em, v sự tối tăm đ tan rồi, v sự sng thật đ soi sng.
9. Kẻ no ni mnh trong sự sng, m ght anh em mnh th cn ở trong sự tối tăm.
10. Ai yu mến anh em mnh, th ở trong sự sng, nơi người đ chẳng c điều chi gy cho vấp phạm.
11. Nhưng ai ght anh em mnh, th ở trong sự tối tăm, lm những việc tối tăm, v khng biết mnh đi đu, v bng tối tăm đ lm m mắt người.
12. Hỡi cc con ci b mọn ta, ta viết cho cc con, v tội lỗi cc con đ nhờ danh Cha được tha cho.
13. Hỡi cc phụ lo, ti viết cho cc ng, v cc ng đ biết ấng c từ lc ban đầu. Hỡi kẻ trẻ tuổi, ta viết cho cc ngươi, v cc ngươi đ thắng được ma quỉ.
14. Hỡi con trẻ, ta đ viết cho cc con, v cc con đ biết ức Cha Cha. Hỡi phụ lo, ti đ viết cho cc ng, v cc ng đ biết ấng c từ lc ban đầu. Hỡi kẻ trẻ tuổi, ta đ viết cho cc ngươi, v cc ngươi l mạnh mẽ, lời ức Cha Trời ở trong cc ngươi, v cc ngươi đ thắng được ma quỉ.
15. Chớ yu thế gian, cũng đừng yu cc vật ở thế gian nữa; nếu ai yu thế gian, th sự knh mến ức Cha Cha chẳng ở trong người ấy.
16. V mọi sự trong thế gian, như sự m tham của xc thịt, m tham của mắt, v sự kiu ngạo của đời, đều chẳng từ Cha m đến, nhưng từ thế gian m ra.
17. Vả thế gian với sự tham dục n đều qua đi, song ai lm theo muốn của ức Cha Trời th cn lại đời đời.
18. Hỡi cc con ci ta, giờ cuối cng l đy rồi, cc con đ nghe ni rằng Kẻ địch lại ấng Christ phải đến. Vừa lc by giờ, c nhiều kẻ địch lại ấng Christ; bởi đ, chng ta biết rằng ấy l giờ cuối cng.
19. Chng n đ từ giữa chng ta m ra, nhưng vốn chẳng phải thuộc về chng ta; v nếu chng n thuộc về chng ta, th đ ở cng chng ta; song điều đ đ xảy đến, hầu cho tỏ ra rằng mọi kẻ ấy chẳng thuộc về chng ta vậy.
20. Về phần cc con, đ chịu xức dầu từ nơi ấng thnh, th đ biết mọi sự rồi.
21. Ta đ viết cho cc con, chẳng phải v cc con khng biết lẽ thật, nhưng v cc con biết lẽ thật, v hiểu rằng chẳng c sự dối tr no bởi lẽ thật m ra.
22. Ai l kẻ ni dối, h chẳng phải kẻ chối ức Cha Jsus l ấng Christ sao? Ấy đ l Kẻ địch lại ấng Christ, tức l kẻ chối ức Cha Cha v ức Cha Con!
23. Ai chối Con, th cũng khng c Cha: ai xưng Con, th cũng c Cha nữa.
24. Cn như cc con, điều mnh đ nghe từ lc ban đầu phải ở trong cc con. Nếu điều cc con đ nghe từ lc ban đầu ở trong mnh, th cc con cũng sẽ ở trong Con v trong Cha.
25. Lời hứa m chnh Ngi đ hứa cng chng ta, ấy l sự sống đời đời.
26. Ta đ viết cho cc con những điều nầy, chỉ về những kẻ lừa dối cc con.
27. Về phần cc con, sự xức dầu đ chịu từ nơi Cha vẫn cn trong mnh, th khng cần ai dạy cho hết; song v sự xức dầu của Ngi dạy cc con đủ mọi việc, m sự ấy l thật, khng phải dối, th hy ở trong Ngi, theo như sự dạy dỗ m cc con đ nhận.
28. Vậy by giờ, hỡi cc con ci b mọn ta, hy ở trong Ngi, hầu cho, nếu Ngi hiện đến, chng ta cũng đầy sự vững lng, khng bị hổ thẹn v quăng xa khỏi Ngi trong kỳ Ngi ngự đến.
29. V bằng cc con biết Ngi l cng bnh, th hy biết rằng người no lm theo sự cng bnh, ấy l kẻ bởi Ngi m sanh ra.

1 Giăng 3    chọn đoạn khc

1. Hy xem ức Cha Cha đ tỏ cho chng ta sự yu thương dường no, m cho chng ta được xưng l con ci ức Cha Trời; v chng ta thật l con ci Ngi. Ấy l v đ m thế gian chẳng biết chng ta, v họ chẳng từng biết Ngi.
2. Hỡi kẻ rất yu dấu, chnh lc by giờ chng ta l con ci ức Cha Trời, cn về sự chng ta sẽ ra thể no, th điều đ chưa được by tỏ. Chng ta biết rằng khi Ngi hiện đến, chng ta sẽ giống như Ngi, v sẽ thấy Ngi như vốn c thật vậy.
3. Ai c sự trng cậy đ trong lng, th tự mnh lm nn thanh sạch, cũng như Ngi l thanh sạch.
4. Cn ai phạm tội tức l tri luật php; v sự tội lỗi tức l sự tri luật php.
5. Vả, cc con biết ức Cha Jsus Christ đ hiện ra để cất tội lỗi đi, v biết trong Ngi khng c tội lỗi.
6. Ai ở trong Ngi th khng phạm tội; cn ai phạm tội, th chẳng từng thấy Ngi v chẳng từng biết Ngi.
7. Hỡi cc con ci b mọn, chớ để cho ai lừa dối mnh: kẻ lm sự cng bnh l người cng bnh, như chnh mnh Cha l cng bnh.
8. Kẻ no phạm tội l thuộc về ma quỉ; v ma quỉ phạm tội từ lc ban đầu. Vả, Con ức Cha Trời đ hiện ra để hủy ph cng việc của ma quỉ.
9. Ai sanh bởi ức Cha Trời, th chẳng phạm tội, v hột giống của ức Cha Trời ở trong người, v người khng thể phạm tội được, v đ sanh bởi ức Cha Trời.
10. Bởi đ, người ta nhận biết con ci ức Cha Trời v con ci ma quỉ: ai chẳng lm điều cng bnh l khng thuộc về ức Cha Trời, kẻ chẳng yu anh em mnh cũng vậy.
11. Vả, lời rao truyền m cc con đ nghe từ lc ban đầu, ấy l chng ta phải yu thương lẫn nhau.
12. Chớ lm như Ca-in, l kẻ thuộc về ma quỉ, đ giết em mnh. V sao người giết đi? Bởi việc lm của người l dữ, cn việc lm của em người l cng bnh.
13. Hỡi anh em, nếu thế gian ghen ght anh em, th chớ lấy lm lạ.
14. Chng ta biết rằng mnh đ vượt khỏi sự chết qua sự sống, v chng ta yu anh em mnh. Cn ai chẳng yu th ở trong sự chết.
15. Ai ght anh em mnh, l kẻ giết người; anh em biết rằng chẳng một kẻ no giết người c sự sống đời đời ở trong mnh.
16. Bởi đ chng ta nhận biết lng yu thương, ấy l Cha đ v chng ta bỏ sự sống; chng ta cũng nn bỏ sự sống v anh em mnh vậy.
17. Nếu ai c của cải đời nầy, thấy anh em mnh đương cng tng m chặt dạ, th lng yu mến ức Cha Trời thể no ở trong người ấy được!
18. Hỡi cc con ci b mọn, chớ yu mến bằng lời ni v lưỡi, nhưng bằng việc lm v lẽ thật.
19. Bởi đ, chng ta biết mnh l thuộc về lẽ thật, v giục lng vững chắc ở trước mặt Ngi.
20. V nếu lng mnh co trch mnh, th ức Cha Trời lại lớn hơn lng mnh nữa, v biết cả mọi sự.
21. Hỡi kẻ rất yu dấu, v bằng lng mnh khng co trch, th chng ta c lng rất dạn dĩ, đặng đến gần ức Cha Trời:
22. v chng ta xin điều g mặc dầu, th nhận được đều ấy, bởi chng ta vng giữ cc điều răn của Ngi v lm những điều đẹp Ngi.
23. Vả, nầy l điều răn của Ngi: l chng ta phải tin đến danh Con Ngi, tức l ức Cha Jsus Christ, v chng ta phải yu mến lẫn nhau như Ngi đ truyền dạy ta.
24. Ai vng giữ cc điều răn Ngi th ở trong ức Cha Trời, v ức Cha Trời ở trong người ấy; chng ta biết Ngi ở trong lng chng ta, l nhờ ức Thnh Linh m Ngi đ ban cho chng ta.

1 Giăng 4    chọn đoạn khc

1. Hỡi kẻ rất yu dấu, chớ tin cậy mọi thần, nhưng hy thử cho biết cc thần c phải đến bởi ức Cha Trời chăng; v c nhiều tin tri giả đ hiện ra trong thin hạ.
2. Bởi điều nầy, hy nhận biết Thnh Linh của ức Cha Trời: phm thần no xưng ức Cha Jsus Christ lấy xc thịt m ra đời, thần đ l bởi ức Cha Trời;
3. cn thần no khng xưng ức Cha Jsus, chẳng phải bởi ức Cha Trời. l thần của Kẻ địch lại ấng Christ, m cc con đ nghe rằng hầu đến, v hiện nay đ ở trong thế gian rồi.
4. Hỡi cc con ci b mọn, phần cc con, l thuộc về ức Cha Trời, đ thắng được họ rồi, v ấng ở trong cc con l lớn hơn kẻ ở trong thế gian.
5. Họ thuộc về thế gian, cho nn ni theo như thế gian, v người thế gian nghe họ.
6. Chng ta thuộc về ức Cha Trời: ai nhn biết ức Cha Trời th nghe chng ta; cn ai chẳng hề thuộc về ức Cha Trời, th chẳng nghe chng ta. Ấy bởi đ chng ta nhn biết thần chn thật v thần sai lầm.
7. Hỡi kẻ rất yu dấu, chng ta hy yu mến lẫn nhau; v sự yu thương đến từ ức Cha Trời, kẻ no yu, th sanh từ ức Cha Trời v nhn biết ức Cha Trời.
8. Ai chẳng yu, th khng biết ức Cha Trời; v ức Cha Trời l sự yu thương.
9. Lng ức Cha Trời yu chng ta đ by tỏ ra trong điều nầy: ức Cha Trời đ sai Con một Ngi đến thế gian, đặng chng ta nhờ Con được sống.
10. Nầy sự yu thương ở tại đy: ấy chẳng phải chng ta đ yu ức Cha Trời, nhưng Ngi đ yu chng ta, v sai Con Ngi lm của lễ chuộc tội chng ta.
11. Hỡi kẻ rất yu dấu, nếu ức Cha Trời đ yu chng ta dường ấy, th chng ta cũng phải yu nhau.
12. Chưa hề c ai thấy ức Cha Trời; nếu chng ta yu nhau, th ức Cha Trời ở trong chng ta, v sự yu mến Ngi được trọn vẹn trong chng ta.
13. Bởi điều nầy chng ta biết mnh ở trong Ngi v Ngi ở trong chng ta, l Ngi đ ban Thnh Linh Ngi cho chng ta.
14. Chng ta lại đ thấy v lm chứng rằng ức Cha Cha đ sai ức Cha Con đặng lm Cứu Cha thế gian.
15. V bằng c ai xưng ức Cha Jsus l Con ức Cha Trời, th ức Cha Trời ở trong người, v người ở trong ức Cha Trời.
16. Chng ta đ biết v tin sự yu thương của ức Cha Trời đối với chng ta. ức Cha Trời tức l sự yu thương, ai ở trong sự yu thương, l ở trong ức Cha Trời, v ức Cha Trời ở trong người ấy.
17. Nầy v sao m sự yu thương được nn trọn vẹn trong chng ta, hầu cho chng ta được lng mạnh bạo trong ngy xt đon, ấy l Cha thể no th chng ta cũng thể ấy trong thế gian nầy.
18. Quyết chẳng c điều sợ hi trong sự yu thương, nhưng sự yu thương trọn vẹn th cắt bỏ sự sợ hi; v sự sợ hi c hnh phạt, v kẻ đ sợ hi th khng được trọn vẹn trong sự yu thương.
19. Chng ta yu, v Cha đ yu chng ta trước.
20. V c ai ni rằng: Ta yu ức Cha Trời, m lại ght anh em mnh, th l kẻ ni dối; v kẻ no chẳng yu anh em mnh thấy, th khng thể yu ức Cha Trời mnh chẳng thấy được.
21. Chng ta đ nhận nơi Ngi điều răn nầy: Ai yu ức Cha Trời, th cũng phải yu anh em mnh.

1 Giăng 5    chọn đoạn khc

1. Ai tin ức Cha Jsus l ấng Christ, th sanh bởi ức Cha Trời; v ai yu ức Cha Trời l ấng đ sanh ra, th cũng yu kẻ đ sanh ra bởi Ngi.
2. Chng ta biết mnh yu con ci ức Cha Trời, khi chng ta yu ức Cha Trời v giữ vẹn cc điều răn Ngi.
3. V nầy l sự yu mến ức Cha Trời, tức l chng ta vng giữ điều răn Ngi. iều răn của Ngi chẳng phải l nặng nề,
4. v hễ sự g sanh bởi ức Cha Trời, th thắng hơn thế gian; v sự thắng hơn thế gian, ấy l đức tin của chng ta.
5. Ai l người thắng hơn thế gian, h chẳng phải kẻ tin ức Cha Jsus l Con ức Cha Trời hay sao?
6. Ấy chnh ức Cha Jsus Christ đ lấy nước v huyết m đến, chẳng những lấy nước m thi, bn l lấy nước v huyết;
7. ấy l ức Thnh Linh đ lm chứng, v ức Thnh Linh tức l lẽ thật.
8. V c ba lm chứng: ức Thnh Linh, nước v huyết; ba ấy hiệp một.
9. V bằng chng ta nhận chứng của loi người, th chứng của ức Thnh Linh trọng hơn; vả, chứng của ức Cha Trời ấy l chứng m Ngi lm về Con Ngi.
10. Ai tin đến Con ức Cha Trời, th c chứng ấy trong mnh; cn ai khng tin ức Cha Trời, th cho Ngi l ni dối, v chẳng tin đến chứng ức Cha Trời đ lm về Con Ngi.
11. Chứng ấy tức l ức Cha Trời đ ban sự sống đời đời cho chng ta, v sự sống ấy ở trong Con Ngi.
12. Ai c ức Cha Con th c sự sống; ai khng c Con ức Cha Trời th khng c sự sống.
13. Ta đ viết những điều nầy cho cc con, hầu cho cc con biết mnh c sự sống đời đời, l kẻ no tin đến danh Con ức Cha Trời.
14. Nầy l điều chng ta dạn dĩ ở trước mặt Cha, nếu chng ta theo muốn Ngi m cầu xin việc g, th Ngi nghe chng ta.
15. Nếu chng ta biết khng cứ mnh xin điều g, Ngi cũng nghe chng ta, th chng ta biết mnh đ nhận lnh điều mnh xin Ngi.
16. V c kẻ thấy anh em mnh phạm tội, m tội khng đến nỗi chết, th hy cầu xin, v ức Cha Trời sẽ ban sự sống cho, tức l ban cho những kẻ phạm tội m chưa đến nỗi chết. Cũng c tội đến nỗi chết; ấy chẳng phải v tội đ m ta ni nn cầu xin.
17. Mọi sự khng cng bnh đều l tội; m cũng c tội khng đến nỗi chết.
18. Chng ta biết rằng ai sanh bởi ức Cha Trời, th hẳn chẳng phạm tội; nhưng ai sanh bởi ức Cha Trời, th tự giữ lấy mnh, ma quỉ chẳng lm hại người được.
19. Chng ta biết mnh thuộc về ức Cha Trời, cn cả thế gian đều phục dưới quyền ma quỉ.
20. Nhưng chng ta biết Con ức Cha Trời đ đến, Ngi đ ban tr khn cho chng ta đặng chng ta biết ấng chn thật, v chng ta ở trong ấng chn thật, l ở trong ức Cha Jsus Christ, Con của Ngi. Ấy chnh Ngi l ức Cha Trời chn thật v l sự sống đời đời.
21. Hỡi cc con ci b mọn, hy giữ mnh về hnh tượng!