Mục Lục


3 Giăng 1    

1. Trưởng lăo đạt cho Gai-út là người yêu dấu, mà tôi thật t́nh yêu.
2. Hỡi kẻ rất yêu dấu, tôi cầu nguyện cho anh được thạnh vượng trong mọi sự, và được khỏe mạnh phần xác anh cũng như đă được thạnh vượng về phần linh hồn anh vậy.
3. V́ tôi rất lấy làm vui vẻ mà thấy mấy anh em đến đây, làm chứng về anh yêu mến lẽ thật, và về cách anh làm theo lẽ thật ấy là thể nào.
4. Tôi nghe con cái tôi làm theo lẽ thật, th́ không c̣n có sự ǵ vui mừng hơn nữa.
5. Hỡi kẻ rất yêu dấu, anh ăn ở trung tín trong mọi điều làm cho các anh em, và cũng cho các anh em ở trọ nữa.
6. Các Anh em đă làm chứng về sự nhơn từ của anh ở trước mặt Hội thánh. Anh sẽ giúp đỡ sự đi đường cho các anh em một cách xứng đáng với Đức Chúa Trời th́ tốt lắm.
7. Ấy v́ danh Đức Chúa Jêsus Christ mà các anh em ra đi, và không nhận lănh vật chi của người ngoại hết.
8. Chúng ta cũng nên tiếp đăi những người thể ấy, hầu cho chúng ta với họ đồng làm việc cho lẽ thật.
9. Tôi đă viết mấy chữ cho Hội thánh rồi, nhưng Đi-ô-trép là kẻ ưng đứng đầu Hội thánh không muốn tiếp rước chúng ta.
10. Cho nên, nếu tôi đến, tôi sẽ bới việc xấu người làm, là lấy lời luận độc ác mà nghịch cùng chúng ta. Điều đó c̣n chưa đủ, người lại không tiếp rước anh em nữa, mà ai muốn tiếp rước, th́ người ngăn trở và đuổi ra khỏi Hội thánh.
11. Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ bắt chước điều dữ, nhưng bắt chước điều lành. Ai làm điều lành là thuộc về Đức Chúa Trời; c̣n kẻ làm điều dữ, chẳng hề thấy Đức Chúa Trời.
12. Mọi người đều làm chứng tốt cho Đê-mê-triu, và chính lẽ thật cũng chứng cho; chúng tôi cũng làm chứng riêng cho người, anh biết rằng lời chứng của chúng tôi là hiệp với lẽ thật.
13. Tôi c̣n nhiều điều muốn viết cho anh, nhưng không muốn viết bằng mực và bút:
14. tôi ước ao tới thăm anh cho sớm và chúng ta sẽ đối mặt nói chuyện với nhau.
15. Nguyền xin sự b́nh an ở với anh! Các bạn hữu chào thăm anh. Hăy chào thăm các bạn hữu theo đích danh từng người.