Biên soạn: Our Daily Bread _ Chuyển ngữ: Thế Giới Tình Thương
Thu âm: Tin Lành Hy Vọng _ Giọng đọc: Trang Trần